Sunteți pe pagina 1din 0

CARACTERISTICILE

CARACTERISTICILE
JOCULUI DE BASCHET
JOCULUI DE BASCHET
BASCHETUL JOC SPORTIV COLECTIV
Jocul de baschet este un od s!ec"#"c de an"#esta$e %" totodat& de !$act"ca$e
cu ca$acte$ lud"c a act"'"t&("" co$!o$ale %" a e)e$c"("ulu" #"*"c+ la ca$e !a$t"c"!an(""
const"tu"(" ,n dou& ech"!e a c-te c"nc" .uc&to$"+ a#la(" te!o$a$ ,nt$/un $a!o$t de
ad'e$s"tate neost"l&+ t"!"c& .ocu$"lo$ s!o$t"'e+ denu"t& $"'al"tate s!o$t"'&+ lu!t& !e un
te$en s!ec"al aena.at cu co%u$" de baschet+ !ent$u ob("ne$ea '"cto$"e"+ #"eca$e ,nce$c-nd
s& $eal"*e*e a" ulte a$unc&$" $eu%"te ,n co%ul ad'e$sa$"lo$+ e#ectuate cu "n0ea de
baschet ane'$at& ,n cond"(""le !$e'&*ute ,n $e0ulaentul .oculu"1 2P$edescu Teodo$a34
5"'elul $"d"cat al !$act"c&$"" baschetulu" s/a at"ns dato$"t& !$ocesulu" de ,n'&(a$e
%" !e$#ec("ona$e a tehn"c"" %" tact"c"" .oculu"4
Pe de alt& !a$te "n"("e$ea ,n ta"nele .oculu" de la '-$st& t"!u$"e %" !e de alt&
!a$te 0&s"$ea c&"lo$ %" ".loacelo$ celo$ a" co$es!un*&toa$e sunt #acto$"" ca$e al&tu$" de
cond"(""le ate$"ale+ const"tu"e !$e"sele une" act"'"t&(" $odn"ce4
6n ceea ce !$"'e%te c&"le %" ".loacele ut"l"*ate ,n
,n'&(a$e %" !e$#ec("ona$e+ au u$at %" ele e'olu("a .oculu"+ sau
a" co$ect s!us+ ele au #ost cele ca$e au dete$"nat !$o0$esele
$eal"*ate4
Jocul de baschet t$ebu"e a!$ec"at ca #""nd const"tu"t
d"nt$/o su"t& de ac("un" ,nt$e!$"nse de .uc&to$" ,n d"#e$"tele #a*e
ale ataculu" sau a!&$&$""+ a!l"cate ,n lu!ta cu ad'e$sa$"" ,n
l""tele $e0ul"lo$ .oculu"4
6n .oc+ !$ocedeele tehn"ce le ,nt-ln" ca o ,nl&n(u"$e de ".loace+ "a$
o!o$tun"tatea ,nl&n(u"$"" %" ut"l"*&$"" lo$ sunt conduse de $a("une ,n cond"(""le e$eu
sch"b&toa$e ale lu!te" cu ad'e$sa$"" %" colabo$&$"" cu !a$tene$""4 T$a0e dec"+
conclu*"a c& .ocul const& d"n ,nl&n(u"$" de !$ocedee d"n ca$e $e*ult& ac("un" de .oc %"
nu d"n !$ocedee "*olate4 Juc&to$"" t$ebu"e s& ac("one*e con%t"ent+ #"eca$e ac("une
$e!$e*ent-nd un $&s!uns la s"tua("a conc$et& de !e te$en d"n oentul $es!ect"'+
$a!o$tat la $ela(""le cu ad'e$sa$"" %" !a$tene$""4
D"n acest ot"' ,n ,n'&(a$ea !$ocedeelo$ tehn"ce t$ebu"e s& #o$&
de!$"nde$" ot$"ce de ba*&+ de ste$eot"!u$" d"na"ce a!$o#undate !-n& la
autoat"*a$e+ de0a.-nd ast#el scoa$(a ce$eb$al& de conduce$ea detal""lo$ %" d-ndu/"
!os"b"l"tatea de a se concent$a !e !$obleele de o$"enta$e ,n te$en+ de conduce$e a
lu!te" cu ad'e$sa$"" %" de colabo$a$e cu !a$tene$""+ ac("on-nd ast#el c$eato$ #at& de
s"tua(""le s!ontane a!&$ute ,n .oc sub #o$& de #a*e co!le)e de atac %" de a!&$a$e4
P$oced-nd ast#el+ !a$alel cu !$ocedeele tehn"ce+ se
des!$"nd %" $e0ul"le de o$d"n tact"c+ ca #acto$" con%t"en(" a"
actelo$ oto$""4
P$"n aceasta !$"nc"!""le %" $e0ul"le de o$d"n tact"c se
conc$et"*ea*& ,n ac("un"le de .oc !$"n ,nl&n(u"$ea celo$ a"
"nd"cate !$ocedee tehn"ce %" ac("un" "nd"'"duale ("n-ndu/se
seaa de s"tua("a de !e te$en d"n oentul $es!ect"'4
Aceste c-te'a constat&$" ne/au c&l&u*"t c&t$e "deea con#o$ c&$e"a !$ocesul de
,n'&(a$e %" !e$#ec("ona$e t$ebu"e conce!ut du!& odelul .oculu"4 Ast#el .ocul de baschet7

const& d"n ac("un" ca$e !$esu!un !$e*en(a s"ultan& a tutu$o$ #acto$"lo$


ant$enaentulu" %" ca$e se an"#est& unul ,n $e0"ul celo$lal(" ,nt$/o !$o!o$("e 'a$"ab"l&8

"nte$de!enden(a #acto$"lo$ ant$enaentulu" t$ebu"e s& a!a$& %" ,n !$e0&t"$e 2nu


nua" ,n .oc3+ sub #o$a cond"(""lo$ analoa0e .oculu" co!et"("onal ,nce!-nd ch"a$ d"n
eta!a ,n'&(&$""8

s!o$t"'ul t$ebu"e s& ,n'e(e %" s& !e$#ec("one*e ac("un" de .oc %" nu !$ocedee
tehn"ce "*olate4
Stud""nd .ocul co!et"("onal+ !ute a#"$a c& ,n esen(& .ocul este o#ens"'+
deoa$ece #"eca$e ech"!& se st$&du"e%te s& c-%t"0e ,nt$ece$ea4
9a*ele .oculu" de baschet sunt7 atacul %" a!&$a$ea4
La $-ndul lo$ at-t atacul c-t %" a!&$a$ea se co!un
d"n ac("un" de .oc "nd"'"duale %" colect"'e+ ,n ca$e tehn"ca %"
tact"ca sunt "nd"solub"l le0ate %" ca$e se an"#est& ,n $e0" de
cal"t&(" ot$"ce+ o$ale %" de 'o"n(&4
6n o$"ce ac("une d"n cad$ul .oculu" sunt !$e*en(" to("
#acto$"" ant$enaentulu"+ "a$ de la o #a*& la alta "ese ,n e'"den(&
!$e!onde$en(a unu"a sau altu"a4
Con("nutul .oculu" ,n atac4
Atacul se co!une d"n dou& #a*e a$"7 !$e0&t"$ea %" #"nal"*a$ea
ca$e la $-ndul lo$ sunt co!use d"n ac("un" !$e0&t"toa$e %" de #"nal"*a$e4
Ac("un"le !$e0&t"toa$e sunt e#ectuate ,n u$a act"'"t&("" de
colabo$a$e ,nt$e do" sau a" ul(" atacan("4 6n ec" aceste ac("un" de
atac sub #o$& de ac("un" colect"'e sunt ,nt$e!$"nse cel a" #$ec'ent de
: sau ; .uc&to$"4
An0$ena$ea a" ulto$ .uc&to$" duce la $eal"*a$ea c"$cula("e"
tact"ce4
6n !$ocesul de .oc se a" #olosesc %" ac("un" "nd"'"duale ca$e sunt
alc&tu"te d"nt$/o su"t& de !$ocedee tehn"ce4
Ac("un"le de #"nal"*a$e sunt ac("un" ca$e
$eal"*ea*& sco!ul "ed"at al .oculu"+ a$ca$ea de
!uncte4
Aceste ac("un" de #"nal"*a$e sunt "nd"'"duale
da$ de cele a" ulte o$" consec"n(a uno$ ac("un"
colect"'e4
Con("nutul .oculu" ,n a!&$a$e4
Ac("un"le d"n a!&$a$e u$&$esc7

,!"ed"ca$ea ad'e$sa$ulu" de a/%" des#&%u$a o$0an"*at ac("un"le de


atac8

,!"ed"ca$ea ad'e$sa$ulu" de a a$ca !uncte8

$ecu!e$a$ea "n0"" !ent$u a ,nt$e!$"nde ac("un" o#ens"'e4


Ca %" ,n atac ac("un"le ,nt$e!$"nse ,n a!&$a$e
!ot #" "nd"'"duale sau colect"'e4 De!oseda$ea
ad'e$sa$ulu" de "n0e+ $ecu!e$a$ea %" "nte$'en("a
!ent$u a ,!"ed"ca ad'e$sa$ul s& a$che*e !uncte se
#ace !$"n ac("un" "nd"'"duale4
Act"'"tatea colect"'& ,n a!&$a$e se $eal"*ea*&
ca u$a$e a a!l"c&$"" !$"nc"!""lo$ a!&$&$""4
RE<I5E<I=
Jocul co!et"("onal ne/a con#"$at c& baschetul este alc&tu"t d"nt$/o
succes"une de ac("un" s!ec"#"ce+ ,nt$e!$"nse de .uc&to$" ,n d"#e$"te #a*e ale
ataculu" sau a!&$&$"" a!l"cate ,n lu!t& cu ad'e$sa$ul ,n l""tele
$e0ulaentulu" %" nu d"n !$ocedee tehn"ce "*olate4
CARACTERIS TICILE JOCULUI
CARACTERIS TICILE JOCULUI
COMPETIIONAL
COMPETIIONAL
D"na"s %" $a!"d"tate
S!ec"#"c& tutu$o$ .ocu$"lo$ s!o$t"'e d"na"sul+
aceast& ca$acte$"st"c& este %" a" e'"dent& ,n baschet
dato$"t& bo0&("e" de ac("un" ,n od necesa$ d"'e$s"#"cate+ cu
as!ecte de un"cat+ de la o #a*& la alta a ec"ulu"4 Da$
aceast& bo0&("e de ac("un" se des#&%oa$& ,nt$/un te!o
#oa$te $a!"d+ cu !a$t"c"!a$ea s"ultan& a!$oa!e a tutu$o$
.uc&to$"lo$+ ceea ce !$oduce a$e sat"s#ac("e
acesto$a+ "!$"-nd totodat& %" o not& de
a$e s!ectaculo*"tate4
Aciclicitate tehnic i
Aciclicitate tehnic i
complexitate tehnico-tactic
complexitate tehnico-tactic
Ca$acte$"st"ca de ac"cl"c"tate+ de sol"c"ta$e la "%c&$"
"nde!endente+ da$ coo$donate+ este conc$et"*at& ,n st$uctu$"
de !$ocedee tehn"co/tact"ce de la cele a" s"!le !-n& la cele
a" co!le)e4 Se !oate a#"$a c& baschetul este .ocul
s!o$t"' cu cel a" bo0at #ond de !$ocedee tehn"co/tact"ce+
ceea ce st"ulea*& de*'olta$ea cont"nu& at-t a .oculu"+ da$ %"
a &"est$"e" s!o$t"'e+ "nclus"' a celo$ a" bun" .uc&to$"4
Totodat&+ acest #ond tehn"co/tact"c
at-t de bo0at %" e$eu ,n cu$s de a!l"#"ca$e
o#e$& 'aste !os"b"l"t&(" de ada!ta$e a tehn"c""
%" tact"c"" la !a$t"cula$"t&("le "nd"'"duale ale
#"ec&$u" .uc&to$4
Ten!in" !e #ni$e%&ali&m
Ten!in" !e #ni$e%&ali&m
tehnico-tactic
tehnico-tactic
Pa$t"c"!a$ea+ teo$et"c e0al& %" ,n !e$anen(&+ a tutu$o$
co!onen("lo$ ech"!e"+ at-t la #a*ele de atac+ c-t %" la cele de
a!&$a$e st"ulea*& ult"late$al"tatea !$e0&t"$"" #"ec&$u"
.uc&to$ %" "!l"c"t &"est$"a4
S!ec"al"*a$ea !e !ostu$" "nte$'"ne cu un #ond
su!l"enta$ de de!$"nde$" %" !$"ce!e$" tehn"co/tact"ce ca$e se
0$e#ea*& !e ba*& de !$e0&t"$e ult"late$al& neces"tat& de
s!ec"#"cul .oculu" ca$e obl"0& !e #"eca$e co!onent al une"
ech"!e s& ac("one*e / cu o #$ec'en(& a"
a$e sau a" "c& / !e toate !ostu$"le %"
,n toate *onele de atac %" de a!&$a$e4
Acce&i'ilitate o%(ani)ato%ic
Acce&i'ilitate o%(ani)ato%ic
5eces"t-nd !ent$u !$act"ca$ea .oculu" #o$a("" cu un
nu&$ destul de $edus de .uc&to$" 2nua" >3+ ,n co!a$a("e
cu alte .ocu$"+ %" #a!tul c& se !oate .uca at-t ,n s&l"+ c-t %" ,n
ae$ l"be$+ !e te$enu$" ca$e neces"t& su!$a#e(e $elat"' "c"+
e'"den("a*& aceast& ca$acte$"st"c& a acces"b"l"t&(""4
Ad&u0-ndu/se s"!l"tatea ech"!aentulu" ca %"
!os"b"l"tatea de a #" !$act"cat %" sub #o$e s"!l"#"cate ,n
#o$a("" $eduse 2; la ;+ de e)e!lu3+ aceast& ca$acte$"st"c& a
acces"b"l"t&("" este %" a" e'"dent&+ ot"'
!ent$u ca$e este !$e#e$at de co!"" %" t"ne$"4
Teo%ie !e)$oltat
Teo%ie !e)$oltat
P$"n con("nutul s&u+ e$eu susce!t"b"l de o$0an"*a$e %"
!e$#ec("ona$e / "nd"'"dual& %" colect"'& / !-n& la l""tele
subt"l"t&(""+ baschetul se !$etea*& la stud"u+ !$e0&t"$ea teo$et"c&
de'en"nd ast#el o neces"tate nu nua" !ent$u ant$eno$"+ da$ %"
!ent$u .uc&to$"4
6n acest cad$u+ "n"("at"'a c$eatoa$e a ant$eno$"lo$ %"
.uc&to$"lo$ s/a conc$et"*at %" se conc$et"*ea*&+ stud"ul
!e$anent+ "nclus"' al !$o!$"e" !$esta("" 2nu nua" a
ad'e$sa$"lo$3 %" ,n solu("" o$"0"nale 2!e #ondul une" e)!e$"en(e
a!le cu!$"ns& ,n anuale %" alte luc$&$"3
e)!$"ate ,n !lanu$" tact"ce d"st"ncte+ de la
ec" la ec"+ ,n etode de ant$enaent+
!$ecu %" a$t"cole %" luc$&$" de s!ec"al"tate4
*e)$olta%e +i)ic
*e)$olta%e +i)ic
P$edo"nan(a ac"cl"c"t&("" s!ec"#"ce tehn"c"" .oculu" dete$"n&
sol"c"t&$" %" e#ecte cuulat"'e 2,n !$"nc"!"u3+ da$ %" select"'e ,nt$/o
&su$& su#"c"ent&+ d"n !unct de 'ede$e o$#o / #unc("onal4 P$act"ca$ea
baschetulu" co"nte$esea*& ,n "%ca$e toate se0entele co$!ulu"4 Aceste
"%c&$"+ e)ecutate cu %" #&$& "n0e+ sunt local"*ate $elat"' e0al %" s"et$"c
#a(& de !lanu$"le ante$o/!oste$"o$ %" #$ontal+ a!$oa!e c& nu e)"st&
d"#e$en("e$" cant"tat"'e %" cal"tat"'e !$"'"nd ab"de)t$"sul "%c&$""
se0entelo$+ #a!t ca$e dete$"n& o de*'olta$e #"*"c& a$on"oas& ,n
cad$ul uno$ l""te o!t"e stab"l"te de %t""n(&4 Acesto$ as!ecte
o$#olo0"ce+ ale 'alo$"" #o$at"'e+ ale baschetulu" " se
adau0& "n#luen(& asu!$a a$"lo$ #unc("" ale
o$0an"sulu"7 c"$cula("a+ $es!"$a("a etc4 P$act"ca$ea
s"steat"c& a baschetulu" as"0u$& un n"'el #unc("onal
o!t" dete$"nat de 0$adul de ant$enaent+ ca$e se
ob("ne %" a!o" se en("ne+ dac& act"'"tatea nu se
,nt$e$u!e4
6n !$"'"n(a ot$"c"t&(""+ !$act"ca$ea baschetulu" "n#luen(ea*& !o*"t"'
de*'olta$ea cal"t&("lo$ ot$"ce+ at-t sub as!ect 0ene$al+ c-t %"+ b"ne,n(eles+ sub cel
s!ec"#"c4 Ca$acte$"st"ca de 'aloa$e #o$at"'& a baschetulu" e)!l"c& a$ea lu"
$&s!-nd"$e ,n ed"ul %cola$+ const"tu"nd ch"a$ ot"'a("a !$oo'&$"" lu" de c&t$e
!$o#eso$"" de educa("e #"*"c& la $an0ul de .oc s!o$t"' ?e"naente %cola$?4 Le0at
de 'aloa$ea #o$at"'& a baschetulu"+ ,n ceea ce !$"'e%te cal"t&("le ot$"ce+
en("on&+ ,n cont"nua$e+ "n#luen(ele !e ca$e acesta le e)e$c"t&4
Ast#el+ ,nde-na$ea 2cal"tate ot$"c& do"nant&+ ba*at&+ ,n
!$"nc"!al+ !e coo$dona$e+ '"te*& %" detent&+ local"*ate ,ndeoseb" la n"'elul
se0entelo$ ca$e ane'$ea*& "n0ea3 se de*'olt& %" se educ& ,n od $ea$cab"l
dato$"t& d"na"sulu" de!$"nde$"lo$ tehn"co/tact"ce4 Aceste de!$"nde$" s!ec"#"ce
!$esu!un+ ,nt$e altele+ "%c&$" $elat"' autonoe ,n !lanu$" %" cu $"tu$" d"#e$"te
ale se0entelo$ co$!ulu"+ "%c&$" ca$e neces"t&+ da$ %" de*'olt& o coo$dona$e
neu$ouscula$& de a$e #"ne(e %" !$ec"*"e+ ca$acte$"st"c& ,nde-n&$""4 A!l"ca$ea
lo$ ,n .oc+ ,n cond"("" de lu!t&+ '"te*&+ ech"l"b$u %" #o$(&+
#oa$te d"'e$s"#"cate+ de !ute$n"c& ,nco$da$e #"*"c& %"
!s"h"c& dete$"n&+ totodat&+ c$e%te$ea ca!ac"t&("" de
autoconduce$e %" auto$e0la$e a .uc&to$"lo$+ ,n #unc("e
de s"tua(""le s!ontane ca$acte$"st"ce o$"c&$u" ec"4
V"te*a se de*'olt& sub toate #o$ele e" de an"#esta$e8 de subl"n"at "n#luen(a su!e$"oa$& a
baschetulu"+ ,n co!a$a("e cu alte s!o$tu$"+ !$"'"nd '"te*a de $eac("e %" cea de e)ecu("e4 6n acest sens+ a$&t& c&
a!l"ca$ea ,n .oc a d"#e$"telo$ !$ocedee tehn"ce neces"t& unele #o$e ale '"te*e" de $eac("e+ cu sunt7 '"te*a de
"nt$a$e $a!"d& ,n ac("une+ o!$"$e b$usc& a ac("un"" %" de ,nce!e$e+ #&$& !au*&+ a une" no" ac("un" ,n cont"nua$ea
cele" !$ecedente4
6n a#a$& de ,nde-na$e %" '"te*&+ baschetul de*'olt& cu!lul '"te*& / #o$(& 2#o$(& e)!lo*"'&3 detenta
nu nua" ,n ca*ul s&$"tu$"lo$+ c" %" ,n acela al a.o$"t&("" ac("un"lo$ tehn"co/tact"ce4
Re*"sten(a const"tu"e #ondul !e ca$e se an"#est& ,n ec" toate celelalte cal"t&(" ot$"ce+ con#e$"nd
acesto$a cal"tatea de a #" "nte0$at"'e %" de a const"tu" ,!$eun& cu $e*"sten(a ceea ce denu" $e0" de
an"#esta$e4 D"n acest !unct de 'ede$e baschetul de*'olt& ,n od deoseb"t $e*"sten(a ,n $e0" de '"te*&+ de
detent& %" de #o$(& %"+ b"ne,n(eles+ de ,nde-na$e ca$acte$"st"c& tehn"c""4
Celo$ subl"n"ate a" sus t$ebu"e ad&u0at& cont$"bu("a baschetulu" la de*'olta$ea $e*"sten(e" at-t
!ent$u cond"("" ae$obe+ c-t %" anae$obe4
E!#ca%ea calit"ilo% !e o%!in p&ihic
E!#ca%ea calit"ilo% !e o%!in p&ihic
Educa$ea s!"$"tulu" de colect"'+ de ech"!&
P$act"ca$ea baschetulu" ,l #o$ea*& de t"!u$"u !e co!"l %" !e t-n&$ ,n s!"$"tul
subo$don&$"" "nte$eselo$ !e$sonale celo$ colect"'e 2ale ech"!e"3+ de!$"n*-ndu/" cu "deea c&
$eal"*a$ea "nte$eselo$ %" as!"$a(""lo$ "nd"'"duale t$ebu"e cons"de$at& "nte0$at"' cu
$e*ol'a$ea "nte$eselo$ %" ob"ect"'elo$ ech"!e"4 Aceasta deoa$ece !$"n ,ns&%" esen(a .oculu"+
!$act"ca$ea baschetulu" de*'olt& s!"$"tul de colabo$a$e %" ,nt$a.uto$a$e $ec"!$oc&4 Un
.uc&to$+ o$"c-t de bun a$ #"+ c-%t"0& %" !"e$de cu ech"!a sa %" ob("ne ,n clasaent !o*"("a !e
ca$e aceasta o a$e8 dec" baschetul a$e o cont$"bu("e e'"dent& la unul d"nt$e as!ectele
"nte0$&$"" soc"ale a t-n&$ulu"+ cu t$ans#e$ %" ,n alte act"'"t&(" soc"ale4
S!"$"tul de o$0an"*a$e %" de d"sc"!l"n& con%t"ent& sunt educate !$"n
,ns&%" acce!ta$ea bene'ol& a subo$don&$"" #a(& de $e0ul"le de .oc %" co!et"("e+ de
a$b"t$a.+ de d"sc"!l"n& tact"c& %" de ant$enaent etc4 P$"n esen(a lu" 2?s!"$"tul .oculu"?+
denu"$e dat& de un"" s!ec"al"%t"3+ !$act"ca$ea baschetulu" const"tu"e o ?o$0an"*a$e
o$0an"*at&?+ o
o$0an"*a$e a s!a("ulu"+ t"!ulu" %" $ela(""lo$ "nte$!e$sonale+
cu e)ce!("onale "n#luen(e asu!$a co!o$taentulu" 0ene$al al
co!""lo$ %" t"ne$"lo$4
De aseenea+ t$ebu"e !us& ,n e'"den(& cont$"bu("a
!$act"c&$"" baschetulu" la de*'olta$ea %" educa$ea "n"("at"'e"+
a cobat"'"t&(""+ a 'o"n(e" de a ,n'"n0e 0$eut&("le4
*e)$olta%ea (,n!i%ii
*e)$olta%ea (,n!i%ii
T$ebu"e $ea$cat& cont$"bu("a baschetulu" la de*'olta$ea
0-nd"$""+ a une" ?0-nd"$" !$act"ce? cu ulte as!ecte de c$eat"'"tate
s!ontan&4 Act"'"tatea d"n .oc ob"%nu"e%te t-n&$ul s& anal"*e*e
s"tua(""le+ s& le co!a$e cu e)!e$"en(a lu" ante$"oa$& %" a alto$a %"
s& t$a0& conclu*"" !$act"ce+ cu a)"& $a!"d"tate4 Conclu*""le nu
$&-n ,nt$/un stad"ul conte!lat"'+ c" se t$ans#o$& ,n ac("un"4
Dec" o 0-nd"$e ?o!e$a("onal&?+ !$ocese de 0-nd"$e ca$e+ ,n a#a$&
de $a!"d"tate+ se ca$acte$"*ea*& !$"n co$ela$ea s"tua(""lo$ anal"*ate
ca$e conduc %" de*'olt&7 ca!ac"tatea de ant"c"!a$e a ac("un"lo$ %"
e'en"entelo$+ aten("a d"st$"but"'&+ da$ %" cea concent$at&4 De
$ea$cat+ d"n nou+ cont"nua$ea !$oceselo$ de
0-nd"$e cu ac("un" conc$ete+ "ed"ate+
des#&%u$ate ,n cond"("" de !ute$n"c& tens"une
#"*"c& %" a#ect"'&4
CARACTERIS TICILE ACTUALE ALE
CARACTERIS TICILE ACTUALE ALE
MO*ELULUI *E JOC -N .AS C/ET
MO*ELULUI *E JOC -N .AS C/ET
@ODELUL DE JOC @ODELUL DE JOC
Pe$#o$an(ele ,n a$"le co!et"(""+ au scos ,n e'"den(& o se$"e de as!ecte ce
ca$acte$"*ea*& .ocul de baschet actual+ !$act"cat de c&t$e cele a" bune ech"!e d"n lue4
Tact"ca ode$n& ,n atac cu!$"nde+ ,n esen(&+ cont$aatacul %" atacul $a!"d+
$eal"*ate d"n o$"ce s"tua("e de "nt$a$e ,n !oses"a "n0""+ d"$".a$ea ac("un"lo$ colect"'e !e #a*e
de .oc+ scu$ta$ea du$ate" ataculu" !$"n #"nal"*a$e du!& :/; !ase+ $ecu!e$a$ea o#ens"'& cu
!a$t"c"!a$ea tutu$o$ atacan("lo$+ atac !o*"("onal ,n s"steele cu A/: .uc&to$" !"'o("4
Atacul o$0an"*at u$&$e%te ocu!a$ea d"s!o*"t"'ulu" ,n #unc("e de st$uctu$a
ech"!e" d"n te$en+ !$ecu %" de a!&$a$ea "!us& de ad'e$sa$ ,n
#a*a de .oc $es!ect"'&+ a'-nd !$e*en(" ,n te$en A/: .uc&to$" !"'o("4
Do"n& ac("un"le tact"ce cu o c"$cula("e !e$anent& a
.uc&to$"lo$+ !e d$uu$" d"na"nte stab"l"te+ !$ecu %" $eal"*a$ea
cob"na(""lo$ tact"ce cu un nu&$ $edus de !ase 2;/B3+ cu #"nal"*&$"
de la d"stan(& 2!este C+:> 3+ de la se"d"stan(& sau de sub co%+ !$"n
ac("un" tact"ce "nd"'"duale s!ec"#"ce !ostu$"lo$ 2!"'ot+ e)t$e&+
#unda%3+ conco"tent cu $ecu!e$&$" o#ens"'e %" as"0u$a$ea
ech"l"b$ulu" de#ens"' !e !a$cu$sul c"$cula("e" .uc&to$"lo$4 9oa$te des
este #olos"t& $ela("a A)A ,n #"nal"*a$ea ataculu"4
6n a!&$a$e do"n& #o$ele a0$es"'e ,n cad$ul s"steulu" o la o
sau *on& !$es"n0 / e)t"nse !e ,nt$ea0a su!$a#a(& de .oc sau ,n .u&tatea
!$o!$"e de te$en4
A!&$a$ea !$esu!une+ ,n #o$a sa ode$n&+ o$0an"*a$ea ch"a$ ,n
cad$ul d"s!o*"t"'ulu" de atac+ du!& !"e$de$ea !oses"e" "n0"" / ,n s"tua("a cea
a" #a'o$ab"l&+ du!& co% a$cat sau ne#a'o$ab"l&+ du!& a$unc&$" la co%
ne$eu%"te+ abate$" de la $e0ulaent sau !ase 0$e%"te4
A!&$a$ea se e)t"nde d"n !$"a #a*& !e ,nt$ea0a su!$a#a(& de .oc cu
a$ca. a0$es"' 2a$ca. dublu3 la !oseso$ul "n0""+ la lansato$ sau la cel ca$e
d$"blea*&+ %" la "nte$ce!("e la ce"lal(" .uc&to$" atacan(" ca$e nu sunt ,n !oses"a
"n0""+ ,n cad$ul s"steelo$ de a!&$a$e7 !$es"n0+ o la o sau *on& !$es"n04
6n a!&$a$ea colect"'&+ !e .u&tatea !$o!$"e
de te$en+ "!us& de baschetul ode$n+ se alte$nea*&
alte$nea*& de la o #a*& la alta s"steul de a!&$a$e
o la o cu d"#e$"te 'a$"ante ada!tate la s!ec"#"cul
ataculu" ad'e$s sau cu t$ece$" d"n *ona ;/: ,n *ona
A/:/: sau A/;/A 2*one ada!tate34
Jocul "nd"'"dual ,n a!&$a$e a$e ca$acte$ !$"o$"ta$ !$"n
!lasaent+ !o*"("e %" locul #"ec&$u" a!&$&to$ ,n #unc("e de ad'e$sa$ul
d"$ect #&$& "n0e+ ,n !oses"a "n0""+ *ona d"n te$en unde se des#&%oa$&
atacul4 A!&$a$ea se #ace ,n #unc("e de "n0e sau *on& de te$en+ de
!ostul ocu!at de ad'e$sa$ul d"$ect 2#unda% o#ens"' sau de#ens"'+
e)t$e&+ !"'ot+ cent$u3+ ada!t-ndu/se la s!ec"#"cul .oculu"
ad'e$sa$ulu" 2,n acela%" t"! !e !a$tea "n0"" a$ca. a0$es"'+ la
"nte$ce!("e la !$""to$"" a!$o!"a("+ %" cu #lota$e sau a0loe$a$e ,n
!a$tea o!us& "n0"" la !$""to$"" de!&$ta("34
Reu%"ta a!&$&$"" se con#"$& !$"n 'alo$"#"ca$ea ac("un"lo$
"nd"'"duale ,n d"$".a$ea atacan("lo$ c&t$e *one ca$e !e$"t
,nt$a.uto$a$ea de c&t$e coech"!"e$" !$"n
,nch"de$ea culoa$ulu" de !&t$unde$e+
do"nant ,ns& $&-n-nd+ ,n a!&$a$ea
ode$n&+ "nte$ce!("a %" $eal"*a$ea
bloca.ulu" de#ens"' !ent$u ob("ne$ea
$ecu!e$&$"" de#ens"'e4
5"'elul de !$e0&t"$e tehn"co/tact"c "nd"'"dual+ este
ca$acte$"*at !$"n &"est$"a %" '"$tuo*"tatea tehn"c&4 Juc&to$"" au un #ond ot$"c bo0at
%" 'a$"at ,n $ela(""le d"$ecte cu ad'e$sa$ul+ an"#estat ,n st$uctu$" tehn"ce s!ec"#"ce
!ostulu" ocu!at ,n atac %" s!ec"#"ce .oculu" "nd"'"dual ,n a!&$a$e+ !o*"("e
#undaental& .oas&+ luc$u de b$a(e #olos"t la ,nch"de$ea culoa$ulu" de !asa$e+ la
scoate$ea "n0"" d"n d$"bl"n0+ la "nte$ce!("e+ contactul cu ad'e$sa$ul4 V"$tuo*"tatea
tehn"c& ,n .ocul cu "n0ea+ ,n d$"bl"n0ul e#ectuat ,n a$e '"te*&+ ,n d$"bl"n0ul cu
t$ece$ea "n0"" !e la s!ate+ !"$uete ,n d$"bl"n0+ !as& d"n d$"bl"n0+ a$unc&$"le la co%
'ole"bolate sau de sus ,n .os+ a$unc&$" ac$obat"ce cu !$otec("a "n0"" ,n ae$+ cu o
-n& d"n late$al d$ea!ta/st-n0a 2cu e'"t&$" %" $&suc"$" ,n ae$ sau ,ntoa$ce$e3+ cu !ase
dec"s"'e+ !enet$ante4
D"n !unct de 'ede$e #"*"c+ as!ectul soat"c dete$"n& st$uctu$a de
ba*& a ech"!e"+ co!onen(a aceste"a #""nd de $e0ul& u$&toa$ea7 : .uc&to$" cu statu$&
de !este :AD / :A> c+ : .uc&to$" e)t$e&+ cu o statu$& de !este :DD / :AD c+
A .uc&to$ #unda% de#ens"' AE> / AF> c4
Juc&to$"" au o $obuste(e deoseb"t&+ !"'o(""
a'-nd o 0$eutate de !este ADD G04+ o !$e0&t"$e #"*"c&
co!let&+ de*'olta$e #"*"c& #oa$te bun&+ cal"t&("
ot$"ce deoseb"te+ an"#estate una ,n $e0"ul
cele"lalte7 ,nde-na$e+ '"te*&+ $e*"sten(&+ #o$(&4
Ten!in"e ale 0oc#l#i !e 'a&chet
Ten!in"e ale 0oc#l#i !e 'a&chet
Lu!ta !ent$u "!une$ea te!oulu" de .oc Lu!ta !ent$u "!une$ea te!oulu" de .oc
Ra!o$tat la aceast& ca$acte$"st"c&+ se e'"den("a*& c& ,n ac("un"le tact"ce
"nd"'"duale+ .uc&to$"" ,ncea$c& s& se de!lase*e c-t a" $a!"d !os"b"l+ #olos"nd nue$oase
sch"b&$" de d"$ec("e ,n de!las&$"le !e ca$e le e#ectuea*&4 De aseenea+ e)"st& !e$anent o
lu!t& te$"to$"al&1 cu ad'e$sa$ul+ at-t ,n atac c-t %" ,n a!&$a$e+ !ent$u a #ace ca "n0ea s&
,na"nte*e c&t$e co% sau s& se o!un& aceste" ,na"nt&$"4
6n ac("un"le colect"'e se obse$'& "c%o$a$ea nu&$ulu" de !ase+ $educe$ea
du$ate" de atac !-n& la #"nal"*a$e+ o du$at& scu$t& de !&st$a$e a "n0""+ d-nd aceste"a un
$"t de -nu"$e #oa$te $a!"d4 C"$cula("a .uc&to$"lo$ este ca$acte$"*at& de elast"c"tate %"
ech"l"b$u4
Pe ansablu+ "!une$ea $"tulu" %" a te!oulu" de .oc se ca$acte$"*ea*& !$"nt$/o
#$ec'en(& c$escut& a ac("un"lo$ de .oc s!$e co%+ acestea
accele$-nd .ocul %" dete$"n-nd #"nal"*&$" ale ataculu"4
6nt$/un $a!o$t ech"l"b$at de #o$(e d"nt$e atac %" a!&$a$e+
'o d"st"n0e7
o !$"o$"tate aco$dat& !ase" #a(& de a$unca$e la co% %" de
d$"bl"n0 la ,nce!utul ataculu"8
o tatona$e a .oculu" d"$ect !$"n !as& sau d$"bl"n0
,na"ntea declan%&$"" #"nal"*&$""4
Spo%i%ea impo%tan"ei i +olo&i%ea +%ec$ent
Spo%i%ea impo%tan"ei i +olo&i%ea +%ec$ent
a &pa"i#l#i ae%ian
a &pa"i#l#i ae%ian
Aceast& ca$acte$"st"c& se an"#est& dato$"t& c$e%te$"" e'"dente a statu$"" %" detente"
.uc&to$"lo$ d"n ech"!&+ ceea ce a #&cut ca !lanul 'e$t"cal s& se const"tu"e d$e!t s!a("u de
dea$ca$e4
P$e*en(a ,n ech"!ele de a$e !e$#o$an(& a .uc&to$"lo$ cu cal"t&(" atlet"ce deoseb"te+
dublate de cal"t&(" tehn"co/tact"ce an"#estate ,n sensul &"est$"e" tehn"ce+ sunt as!ecte ca$e au
cont$"bu"t la o nou& $e!a$t"("e a !ostu$"lo$ ,n cad$ul ech"!e"4 A$unca$ea la co% d"n s&$"tu$& este
cel a" #$ec'ent !$ocedeu de #"nal"*a$e #olos"t ,n t"!ul .oculu"+ "a$ $ecu!e$a$ea o#ens"'& %"
de#ens"'& nu a" sunt a!ana.ul .uc&to$"lo$ ,nal("+ nu&$ul de $ecu!e$&$" e)t"n*-ndu/se !e o
a$.& de $&s!-nd"$e de C H .uc&to$"+ cu!$"n*-nd %" ace" .uc&to$" cu statu$& a" "c& da$ cu
detent& #oa$te bun&4
Valo$"#"ca$ea s!a("ulu" ae$"an ca s!a("u de dea$ca. dete$"n& %" s"!l"#"ca$e a
const$uc("e" ataculu" colect"'+ ca$acte$"st"c& ce 'a #" abo$dat& a" !e la$0 ,n $-ndu$"le u$&toa$e4
S impli+ica%ea atac#l#i colecti$
S impli+ica%ea atac#l#i colecti$
Aceast& ca$acte$"st"c& este !us& ,n e'"den(& de u$&toa$ele
as!ecte7
N
a.o$"tatea ac("un"lo$ de dea$ca. %" #"nal"*a$e se $eal"*ea*& !$"n
ac("un" tact"ce "nd"'"duale+ .uc&to$ul #olos"ndu/se de tehn"ca d$"bl"n0ulu" %"
$a!"d"tatea de e)ecu("e a sch"b&$"lo$ de d"$ec("e %" a 'a$"a(""lo$ de $"t+
0-nd"$ea tact"c&+ $obuste(ea co$!o$al&+ !$elua$ea "n"("at"'e" ,n toate
ac("un"le !e ca$e le ,nt$e!$"nde4
N
c$e%te$ea nu&$ulu" de cont$aatacu$" %" atacu$" $a!"de+
dete$"nat& de c$e%te$ea a0$es"'"t&("" %" .ocul de#ens"'+ conc$et"*ate ,nt$/un
nu&$ a" a$e de "n0" c-%t"0ate de la ad'e$sa$ %" dec" a" ulte
!os"b"l"t&(" de declan%a$e a cont$aataculu"4

sc&de$ea du$ate" ataculu" a dete$"nat


"nt$a$ea d"$ect& d"n #a*e de t$ece$e ,n te$enul
de atac ,nt$/o anu"t& cob"na("e tact"c&+ ba*at&
!e ac("un" tact"ce "nd"'"duale sau cob"na("" de
:; .uc&to$"+ %" cu !os"b"l"t&(" de #"nal"*a$e de la o
d"stan(& a" a$e de C+:> et$" #a(& de co%4
C%ete%e impo%tan"ei e+icacit"ii !e+en&i$ei
C%ete%e impo%tan"ei e+icacit"ii !e+en&i$ei
Jocul ,n a!&$a$e e'"den("a*& u$&toa$ele as!ecte7
N
#olos"$ea d"#e$"telo$ t"!u$" de a$ca. $a!o$tat la 'a$"a("a
d"stan(e" d"nt$e "n0e %" co%+ la c"$cula("a "n0""+ la a!$o!"e$ea sau
de!&$ta$ea "n0"" de l"n""le late$ale+ #acto$" ce se cob"n& ,n t"!ul
.oculu"+ dete$"n-nd o a$e !last"c"tate a .oculu"4
N
cob"na$ea d"#e$"telo$ t"!u$" de s"stee de a!&$a$e cu o a!l"ca$e
te!o$a$& sau alte$nat"'&+ ceea ce dete$"n& $"tu$" d"#e$"te de .oc ale
ad'e$sa$ulu"4
N
#olos"$ea !$ess"n0ulu" te!o$a$ asu!$a ad'e$sa$ulu" du!& ce
acesta a "nt$at ,n !oses"a "n0"" ,n sco!ul de$e0l&$"" tact"c"" de t$ece$e a
"n0"" ,n te$enul de atac+ de ocu!a$e a d"s!o*"t"'ulu" de atac %"
o$0an"*a$ea ataculu"4

#olos"$ea uno$ tact"c" s!ec"ale de


a$ca. asu!$a leade$/ulu"1 sau asu!$a
conduc&to$ulu" de .oc de la ech"!a ad'e$s&4
Pe$#ec("ona$ea %" s!o$"$ea nue$"c& a Pe$#ec("ona$ea %" s!o$"$ea nue$"c& a
scheelo$ tact"ce s!ec"#"ce #a*elo$ #")e scheelo$ tact"ce s!ec"#"ce #a*elo$ #")e
@ulte ech"!e #olosesc o se$"e de schee tact"ce ,n anu"te
s"tua("" #")e ale .oculu"7 an0a.a$ea A)A de la ,nce!utul
$e!$"*elo$+ $e!une$ea "n0"" ,n .oc de la l"n"a late$al& sau de
la l"n"a de #und a te$enulu"+ la a$unc&$"le l"be$e+ s"tua("" de
#"nal de $e!$"*& sau de #"nal de .oc4
Pe$#ec("ona$ea .oculu" !e cu!lu$" de :/; Pe$#ec("ona$ea .oculu" !e cu!lu$" de :/;
.uc&to$" .uc&to$"
Juc&to$"" t$ebu"e s& a"b& !e$anent tend"n(a de a se const"tu"
,n cu!lu$" de .uc&to$" !ent$u u%u$a$ea c"$cula("e" "n0"" %"
$eal"*a$ea ac("un"lo$ dec"s"'e4 6n cad$ul cu!lu$"lo$ de .uc&to$"+
e)"st& !e$anent !os"b"l"t&(" de $eal"*a$e a .oculu" d"$ect
2s!$e co%3 c-t %" a celu" "nd"$ect !$"n #olos"$ea ac("un"lo$
tact"ce colect"'e7 d& %" du/te+ bloca. "e%"$e d"n bloca.+
,nc$uc"%&$"3
C$e%te$ea "!o$tan(e" .oculu" C$e%te$ea "!o$tan(e" .oculu"
conduc&to$"lo$ de .oc %" a e#"c"en(e" conduc&to$"lo$ de .oc %" a e#"c"en(e"
acesto$a acesto$a
5o("unea de conduc&to$ de .oc1 ,l desenea*& !e acel .uc&to$ cu
o ,nde-na$e deoseb"t& ,n ane'$a$ea "n0""+ cunoa%te$ea
!e$#ect& a tact"c"" de .oc+ 0-nd"$e tact"c&+ bun a!&$&to$+
!e$sonal"tate %" auto$"tate ,n $ela(""le cu ce"lal(" .uc&to$"+ alt$u"s+
tenac"tate4
De cele a" ulte o$" el este cel ca$e "!$"& st"lul de .oc al
ech"!e"+ a'-nd un $ol dete$"nant ,n o$0an"*a$ea .oculu" o#ens"'
al ech"!e"4
Act"'"*a$ea %" autoact"'"*a$ea .uc&to$"lo$ ,n Act"'"*a$ea %" autoact"'"*a$ea .uc&to$"lo$ ,n
te$en te$en
Activizarea Activizarea este o consec"n(& a co!eten(e" !$o#es"onale a
ant$eno$ulu" %" a e)"0en(e" cu ca$e acesta "nst$u"e%te %" u$&$e%te
$es!ecta$ea aceste" tend"n(e de c&t$e s!o$t"'"" s&"4
Autoactivizarea Autoactivizarea este o !$"ce!e$e !e ca$e !u("n" .uc&to$" %"/o
,nsu%esc sau $eu%esc s& o #ac&4 Este 'o$ba a"c"+ de s"(ul
!lasaentulu" %" a dea$ca.elo$ succes"'e+ !e !o*"("" e$eu
#a'o$ab"le de !$""$e sau "nt$a$e ,n !oses"a "n0"" ch"a$ dac&
aceste ".loace sunt o$donate de !$"nc"!""le st$"cte ale unu"
s"ste4

Pa%amet%ii mo!el#l#i !e 0oc
Pa%amet%ii mo!el#l#i !e 0oc
Pa$aet$"" odelulu" de .oc sunt ace" "nd"cato$" stat"st"co
ateat"c" ca$e ob"ect"'"*ea*& !$esta("a .uc&to$"lo$ ,n t"!ul .oculu" %"
o#e$& "n#o$a("" conduce$"" tehn"ce a ech"!e" ,n anal"*a .oculu" %" ,n
stab"l"$ea ob"ect"'elo$ de !$e0&t"$e !ent$u !e$"oada u$&toa$e4 D"nt$e
ace%t"a en("on&7
N
a$unc&$" de : !uncte 2a$uncate $eu%"te3
N
a$unc&$" de ; !uncte 2a$uncate $eu%"te3
N
a$unc&$" l"be$e 2a$uncate $eu%"te3
N
$ecu!e$&$" de#ens"'e
N
$ecu!e$&$" o#ens"'e
N
"nte$ce!(""
N
!ase dec"s"'e
N
0$e%el" !e$sonale
N
0$e%el" de tehn"c&
N
!uncte ,nsc$"se
PARAMETRII MO*ELULUI *E JOC AL PRIMELOR
PARAMETRII MO*ELULUI *E JOC AL PRIMELOR
PATRU EC/IPE LA CAMPIONATUL EUROPEAN
PATRU EC/IPE LA CAMPIONATUL EUROPEAN
*E S ENIORI SPANIA 1223
*E S ENIORI SPANIA 1223
Ech"!a
A$4 : !ct4 A$4 ; !ct4 A$4 l"be$e
Recu!e$
&$"
TOT
REC
I$e%
!e$s4
I$e%
de
tehn"c
&
Inte$
Pase
dec"s"
'e
Ca!ac
@ J A K @ J A K @ J A K O D
RUSIA AFJ;C >;+F HJ:A ;C ABJ:A CH+B E :C ;B AB :: A; E B
SPA5IA :DJ;> >C+H FJ:; ;E+F ACJ:: H;+B AD :> ;> A; A> A: E ;
LITUA5IA AEJ;H BF+C FJ:A B:+F AEJ:B HC+: A: :E BD A; :: AB > :
IRECIA ACJ;B BH+F HJ:A ;B+H A>J:: CF+B F :; ;: AD :A AA E ;
Total >:K ;E+AK HA+CK F+E :>+> ;>+> A:+> :D A:+> H+; ;
PARAMETRII MO*ELULUI *E JOC AL PRIMELOR
PARAMETRII MO*ELULUI *E JOC AL PRIMELOR
PATRU EC/IPE LA CAMPIONATUL EUROPEAN
PATRU EC/IPE LA CAMPIONATUL EUROPEAN
*E S ENIOARE ITALIA 1223
*E S ENIOARE ITALIA 1223
Ech"!a
A$4 : !ct4 A$4 ; !ct4 A$4 l"be$e Recu!e$&$"
TOT
REC
I$e%
!e$s4
I$e%
de
tehn"c
&
Inte$
Pase
dec"s"
'e
Ca!ac
@ J
A
K
@ J
A
K
@ J
A
K O D
RUSIA
:>J>
D
BF+F ;JA: :C+F
A:JA
F
C;+B A; ;; BC A: AC AC E ;
SPA5IA
AFJB
B
B:+> CJAE ;>+B
A:JA
C
H;+; AA :C ;H A: AB AB A: A
BELARUS
:DJB
:
BH+; CJAE ;;+>
ADJA
;
HE+B AA :H ;E A; AF AF AD ;
LETO5IA
ACJ;
E
B:+F CJ:D ;:
AAJA
B
HH+> AA :B ;> A: AH A> E ;
Total B>+HK ;:K H;+: AA+> :H+> ;F A:+; AC+> AC F+> :+>
PARAMETRII MO*ELULUI *E JOC AL PRIMELOR
PARAMETRII MO*ELULUI *E JOC AL PRIMELOR
PATRU EC/IPE LA JOCURILE OLIMPICE
PATRU EC/IPE LA JOCURILE OLIMPICE
.EIJIN45 1226
.EIJIN45 1226
@ASCULI5
A$4 : !ct4 A$4 ; !ct4 A$4 l"be$e Recu!e$&$"
Pas
dec
I$e%
!e$s
I$e%
de
teh
Inte$ Pct
@ J A K @ J A K @ J A K O D T
ARIE5TI5A :BJB: >H CJAF ;A A>J:: CE F :: ;A AB :B AB H E:
ITALIA AHJ;> BE AAJ:C B: A;JAE H: H :B ;A AA :B AB E HE
SUA :HJ>; >A CJAE ;; AEJ:H CH AC :; ;F A> :; AB AA EE
LITUA5IA AEJ;B >; A;J:E BC :DJ:H HB AD :; ;; AB :> A> E FB
Total ::JBA >B FJ:; ;F AHJ:A EA AD+> :; ;;+> A;+> :B AB+: E+> E>+>
7ALORILE PARAMETRILOR MO*ELULUI *E
7ALORILE PARAMETRILOR MO*ELULUI *E
JOC 8 JUNIORI I 8 MAS CULIN
JOC 8 JUNIORI I 8 MAS CULIN
9INTERNAIONAL:
9INTERNAIONAL:
MASCULIN UNDER 18 INTERNAIONAL
POST TALIA
ARUNCRI 2
PUNCTE
ARUNCRI 3
PUNCTE
ARUNCRI
LIBERE
PCT
MARC
PONDERE
PCT
MARC.
REC.
PASE
DEC.
M A % M A % M A %
F 189,2 4,9 11,5 42 3,9 9,3 42 5,3 7,7 9 24,5 31,5% 9 8,5
E 2!! 8, 1,5 52 1,8 ,7 28 5,2 7,8 7 28,4 37,3% 12,8 2,8
P 2!3,9 ,9 15,5 44 !, 2,3 27 5,4 8,3 4 23,84 3!,9% 1 2,5
EC"IP 198,1 21,8 44,3 49 5, 18,2 31 15,9 23,9 7,71 38,7 1!,9
7ALORILE PARAMETRILOR MO*ELULUI *E
7ALORILE PARAMETRILOR MO*ELULUI *E
JOC 8 JUNIORI I 8 ;EMININ 9INTERNAIONAL:
JOC 8 JUNIORI I 8 ;EMININ 9INTERNAIONAL:
FEMININ UNDER 18 INTERNAIONAL
POST TALIA
ARUNCRI 2
PUNCTE
ARUNCRI 3
PUNCTE
ARUNCRI
LIBERE
PCT
MARC
PONDERE
PCT MARC.
REC.
PASE
DEC.
M A % M A % M A %
F 171,4 4,7 1!,8 44 1,1 4,1 28 3,5 5,9 ! 17 24,13% 7,9 5,25
E 182,2 9,8 2!, 47 2,2 ,3 35 8,3 72 32,1 45,27% 14 4,4
P 189,7 8,2 1,7 49 !,3 1,74 19 4,4 ,7 5 21,9 3!,5% 17,47 1,8
EC"IP 181 22,8 48,8 47 3,7 13,5 28 14,1 21,4 5 71 39,7 11,5
MO*ELUL JUC<TORILOR = I
MO*ELUL JUC<TORILOR = I
JUC<TOARELOR
JUC<TOARELOR
Po$n"nd ,n !$"nc"!al de la d"st$"bu"$ea $olu$"lo$ ,n .ocul de
atac+ ,n $a!o$t d"$ect de statu$&+ .uc&to$"" se ,!a$t ,n7
N
#unda%"8
N
e)t$ee8
N
cent$"/!"'o("4
Statu$a .uc&to$"lo$ %" .uc&toa$elo$+ !e !ostu$"+ a$e
u$&toa$ele 'alo$" e)!$"ate ,n c7
9unda%" E)t$ee Cent$" P"'o("
SE5IORI AE> / AF> AF> / :D> :D> / ::D
SE5IOARE AC> / AH> AED / AFD AF> / :D>
JU5IORI AED / AFD AE> / AF> AF> / :AD
JU5IOARE ACD / AHD AH> / AE> AED / AFD
;#n!aii
;#n!aii
6n cad$ul une" ech"!e+ !e te$en se a#l& unul sau do" #unda%"+ d"#e$en("a(" !$"n statu$&+
$olu$" %" cont$"bu("e la o$0an"*a$ea %" e#"cac"tatea .oculu"7

#unda%ul o#ens"'8

#unda%ul de#ens"'4
D"#e$en("e$ea #unda%"lo$ este dete$"nat&+ ,n !$"nc"!al+ de $olul lo$ ,n o$0an"*a$ea %"
#"nal"*a$ea ataculu"8 !$"n ac("un" de #"nal"*a$e+ #unda%ul o#ens"' cont$"bu"e ,nt$/o &su$& a"
a$e la e#"cac"tatea 0ene$al& a ech"!e"4 O$"enta$ea #unda%"lo$+ o#ens"'& sau de#ens"'&+ se
$eal"*ea*& ,n #unc("e de $ela("a d"nt$e !$ocentul de a$unca$e d"n s&$"tu$& de la >/H %"
e#"cac"tatea a$unc&$"lo$ e#ectuate %" $olul !e ca$e ,l au ,n st$ate0"a de ut"l"*a$e a d"#e$"telo$
s"stee de atac+ ,n #unc("e de s"steele de a!&$a$e %" e'olu("a sco$ulu"4
Pent$u a!$ec"e$ea 'alo$"" #unda%"lo$ se "au ,n cons"de$a$e u$&toa$ele as!ecte7

cal"t&("le ot$"ce deoseb"te+ ,n s!ec"al '"te*a+ detenta %" ,nde-na$ea+ cu "nd"c"


constan(" de an"#esta$e !e #ondul une" $ea$cab"le andu$an(e8

!$ocedeele tehn"ce ut"l"*ate cu a$e e#"cac"tate ,n atac+ cu accent !e '"te*&+


s"0u$an(&+ !$ec"*"a %" '"$tuo*"tatea e)ecut&$"" !$ocedeelo$ $es!ect"'e8

n"'elul $"d"cat al "ntel"0en(e" 0ene$ale %" ot$"ce+ an"#estate !$"nt$/o 0-nd"$e tact"c&
$ea$cab"l&+ ca$e !e$"te o$0an"*a$ea %" des#&%u$a$ea tutu$o$ ac("un"lo$ .uc&to$"lo$ ,n cad$ul
d"#e$"telo$ s"stee de atac %" a!&$a$e8

ca!ac"tatea de anal"*& %" de lua$e a dec"*""lo$ o!t"e+ ,n #unc("e de s"tua(""le su$'en"te


,n t"!ul .oculu"4
Ext%emele
Ext%emele
Dato$"t& statu$""+ cal"t&("lo$ ot$"ce deoseb"te+ ba0a.ulu" de
!$ocedee tehn"ce %" de ac("un" tehn"co/tact"ce de a$e e#"cac"tate+
e)t$eele sunt #olos"te !$e!onde$ent ,n *onele late$ale ale
te$enulu" de atac+ $es!ect"' ,n col(u$"le acestu"a4 Rolul %" 'aloa$ea
.uc&to$"lo$ e)t$e& ,n cad$ul #"ec&$e" ech"!e se stab"lesc+ ,n
0ene$al+ !e ba*a acelo$a%" cal"t&(" ca$e se !$et"nd #unda%"lo$4
D"#e$en(ele sunt dete$"nate nu nua" de statu$& %" *ona de
ac("une+ c" %" de $olul !e ca$e ,l au ,n ech"!&4 9unda%ul+ ,n cal"tate
de conduc&to$ de .oc 2!laL / aGe$3+ as"0u$& ,n !$"ul $-nd
o$0an"*a$ea .oculu" %" ab"a ,n al do"lea $-nd este .uc&to$ de
!uncte14
E)t$ea ,%" des#&%oa$& ac("un"le ,n con#o$"tate cu ceea ce
dec"de conduc&to$ul de .oc+ u$&$"nd+ ,n !$"nc"!al+ a$ca$ea
!unctelo$+ as"0u$a$ea an0a.&$"" .uc&to$"lo$ ca$e ac("onea*& ,n
a!$o!"e$ea co%ulu" %" !a$t"c"!a$ea la lu!ta de sub !anou !ent$u
$ecu!e$a$e4
Pi$o"ii
Pi$o"ii
E'"dent+ #"nal"*a$ea de la o d"stan(& c-t a" "c& #a(& de co%
&$e%te cons"de$ab"l !$ocenta.ul e#"cac"t&(""4 Aceast& obse$'a("e s"!l& a
stat la ba*a ,nt$e0"" e'olu("" a lu!te" !ent$u '"cto$"e ,n !lan o$"*ontal+
!$"n accele$a$ea $"tulu" .oculu" ,n sco!ul "c%o$&$"" d"stan(e" d"nt$e
locul de a$unca$e %" co%8 !e 'e$t"cal&+ ,n sensul ut"l"*&$"" a$unc&$"" la co%
d"n s&$"tu$&+ al "nte$'en(""lo$ la "n0e %" al lu!te" sub !anou$"+ !$ecu %"
al #olos"$"" uno$ .uc&to$" cu statu$& ,nalt& ,n atac la a$0"nea s!a("ulu" de
!edea!s&4
De a"c" se des!$"nde "!o$tan(a .uc&to$"lo$ cu statu$& ,nalt& %"
#oa$te ,nalt&4 Ace%t"a dete$"n& ale0e$ea s"steelo$ de atac %" a
st$ate0""lo$ de ut"l"*a$e a acesto$a+ #""nd !$"nc"!al"" $eal"*ato$"4 Totodat&+
e" !a$t"c"!& dec"s"' la $eal"*a$ea $ecu!e$&$"lo$ de sub !anou$"4
O ech"!& #&$& cel !u("n do" .uc&to$" !"'o(" de ce$t& 'aloa$e+ cu
statu$& de "n"u :D> / :A> c la sen"o$" %" !este AF> / :DD c la
sen"oa$e+ nu !oate as!"$a la un loc #$unta% ,n cad$ul a$"lo$ co!et"(""
"nte$na("onale4