Sunteți pe pagina 1din 420

JOHN GRISHAM APELUL

John grisham
APELUL
n n.Si rao international publishing company
Descrierea CIP a Biblioecii Na ionale a Rom!niei
GRISHAM" JOHN
A#el$l % John Grisham" ra&'( Gabriel Soian' )B$c$re*i(
RAO Inernaional P$blishing Com#an+" ,C-.
ISBN ./01./21341-5C,12
I' Soian" Gabriel 6ra&'7 0,5'5556/2725 8 523'5
RAO Inernaional P$blishing Com#an+ Gr$#$l E&iorial
RAO Sr' 9$r&a nr' 55/155." B$c$re*i" ROMANIA
:::'raoboo;s'com :::'rao'ro
JOHN GRISHAM The Appeal < ,--0 b+ Bel=r+ Hol&ings"
Inc' 9oae &re#$rile re>er?ae
9ra&$cere &in limba engle> GABRIEL S9OIAN
< RAO Inernaional P$blishing Com#an+" ,--0 #enr$
?ersi$nea @n limba rom!n
,-5-
ISBN ./01./21341-5-,12
Pro=esor$l$i Rober C' Aha+a
PARTEA NTI
VERDICTUL
CAPITOLUL 1
J$ri$l era #reg i'
D$# #ar$>eci *i &o$ &e ore &e &eliber ri ce $rmaser
celor *a#e>eci *i $na &e >ile &e #roces" care @ns$ma$ 32-
&e ore &e &eclara ii &ae &e #ar$>eci *i o# &e marori" *i
&$# a*e#are m$ " c! o ?ia &e l$ng " @n ?reme ce
a?oca ii se @n=r$naser " c $!n&$1*i $n$l al$ia no& @n
#a#$ra" B$&ec or$l in$se #relegeri" oamenii &in #$blic
$rm riser o$l c$ o aen ie ?$l$reasc " &oar1&oar ?or
s$r#rin&e an$mie semne eloc?ene #ri?in& @n?ing or$l"
B$ri$l era gaa' Cla$sra i @n sala &e &eliber ri" i>ola i *i
#roeBa i" >ece &inre ei *i1a$ #$s c$ m!n&rie n$mele #e
?er&ic" #e c!n& ceilal i &oi a$ r mas @mb$=na i" =iecare @n
col $l l$i" &ea*a i" &ar *i @nrisa i &e # rerea lor
&i?ergen ' A$ $rma @mbr i* ri *i >!mbee *i" @nr1o
m s$ra consi&erabil " eC#resii &e sais=ac ie #e =e ele
$nora #enr$ c re$*iser s s$#ra?ie $iasc acel$i mic
r >boi" iar ac$m #$ea$ # *i c$ m!n&rie @na#oi @n aren "
a&$c!n& o &eci>ie #e care *i1o asig$raser &aori ho r!rii
nesr m$ae *i c $ rii @n&!rBie a $n$i com#romis'
Cal?ar$l lor se @ncheiase" c ci @*i = c$ser #e &e#lin &aoria
&e ce eni' Sl$Biser socieaea c$m nici n$ se #$ea mai
bine' Era$ #reg i i'
Prim1B$ra$l a b $ la $* " re>in&$1l #e Unchi$l Joe &in
&$lcea mole*eal! &e care se l sase c$#rins' Unchi$l Joe"
b r!n$l $*ier" @i # >ise" &ar se @ngriBise *i &e asig$rarea
hCanei" le asc$lase reclama iile *i ransmisese c$ &iscre ie
mesaBele lor c re B$&ec or' Dn inere e" #e ?remea c!n&
a?ea a$>$l mai b$n" se >?onea c el r gea c$ $rechea la
&eliber rile membrilor B$riilor #rinr1o $* s$b ire &in lemn
&e #in" #e care sing$r1sing$rel o alesese *i insalase' Dns
>ilele acelea rec$ser &e m$l *i" a*a c$m i se con=esase
&oar so iei" &$# chin$rile aces$i #roces #robabil c 1*i ?a
ag a #isol$l ?echi @n c$i" o &a #enr$ o&ea$na"
@ncor&area #e care o #res$#$nea asig$rarea conrol$l$i
as$#ra mo&$l$i @n care se @n= #$ia B$si ia @l iso?ea'
A >!mbi *i a >is(
) Gro>a?' O s 1l an$n #e B$&ec or" &e #arc acesa s1ar
=i a=la $n&e?a #rin m r$naiele rib$nal$l$i" abia a*e#!n&
$n a#el &in #area Unchi$l$i Joe'
C$ oae acesea" ca &e obicei" a g si $n gre=ier *i i1a
ransmis min$naa ?ese' Era &e1a &re#$l emo ionan'
Eechi$l rib$nal n$ mai a?$sese ?reo&a #are &e $n
#roces a! &e l$ng *i &e im#oran' Ar =i =os mare # ca ca
el s se @ncheie = r $n ?er&ic clar'
Gre=ier$l a b $ &iscre la $*a B$&ec or$l$i" a#oi a = c$
$n #as #ese #rag *i" c$ m!n&rie" a an$n a( FA?em
?er&ic$lG" ca *i c$m chiar el @n #ersoana r$&ise &e1a
l$ng$l negocierilor" iar ac$m o=erea re>$la$l ca #e $n
ca&o$'
J$&ec or$l a @nchis ochii *i a l sa s 1i sca#e $n s$s#in
a&!nc" &e sais=ac ie' A schi a $n >!mbe =erici" agia"
s$ger!n& senimen$l &e $ria* $*$rare" *i" @nr1$n !r>i$" a
s#$s(
) An$n 1i #e a?oca iH
D$# a#roa#e cinci >ile &e &eliber ri" B$&ec or$l
Harrison se resemnase la g!n&$l c ?a a?ea #are &e $n
B$ri$ in&ecis" cel mai @n$neca co*mar al l$i' D$# #ar$ ani
&e liigii @ncr!ncenae *i &$# ale #ar$ l$ni &e &e>baeri
eCrem &e a#rinse *i conesae" #ers#eci?a $n$i re>$la
in&ecis @i & &ea o sare &e r $' Nici n$ #$ea s acce#e
i&eea rel$ rii @nreg$l$i #roces'
Ii1a srec$ra #icioarele @n ?echii #ano=i &in #iele moale"
a s ri &e #e sca$n s$r!>!n& ca $n b ie el *i a @nins m!na
&$# rob ' Dn s=!r*i" se @ncheiase o$l" cel mai l$ng #roces
&in cariera l$i eCrem &e #esri '
Gre=ier$l a &a #rim$l ele=on c re =irma &e a?oca i
Pa+on J Pa+on" o echi# =ormaa &in so *i so ie" care
ac$m @*i a?ea se&i$l @nr1$n =os maga>in ce ?in&ea #ro&$se
c$ #re $nic" si$a @nr1o >on mai #$ in elegan a
ora*$l$i' Un asisen B$ri&ic a ri&ica rece#or$l" a asc$la
c!e?a sec$n&e" &$# care a sriga( FJ$ri$l a &a
?er&ic$lHG Eocea l$i a c # a eco$ #rin labirin$l ca &e
#e*era al camerelor mici &e l$cr$" a?!n& $n aer &e
im#ro?i>a ie" = c!n&$1*i colegii s resar '
A sriga &in no$" &$# care a #orni @n goan c re >ona
n$mi P$ " $n&e res$l angaBa ilor =irmei se sr!ngea$
=oare agia i' Kes Pa+on era &eBa acolo" iar &$# ce"
#reci#ia " a a# r$ *i Mar+ Grace" ochii li s1a$ @n!lni o
=rac i$ne &e sec$n& " @nc rca i &e $imire *i eam
&e>l n $i ' Doi asisen i B$ri&ici" &o$ secreare *i $n
conabil s1a$ a&$na la masa &e l$cr$" in?a&a &e l$cr$ri
$n&e br$sc" a$ @nghe a *i s1a$ holba $n$l la cel lal"
a*e#!n& =iecare ca alcine?a s scoa #rim$l c$?!n'
Se @ncheiase c$ a&e? raL D$# ce a*e#aser o
eerniae" se #$ea ca o$l s se ermine a*a &e re#e&eL
A! &e #reci#iaL Doar #rinr1$n ele=onL
) Pro#$n s ne r$g m @n g!n&" a #ro#$s Kes" *i o i *i1
a$ @m#re$na m!inile" alc $in& $n cerc sr!ns" *i s1a$
r$ga c$ ar&oare" c$m n$ mai = c$ser #!n a$nci' S#re
Ao#$ernic$l D$mne>e$ s1a$ @n l a o =el$l &e cereri"
@ns &orin a com$na era &e ?icorie' F9e r$g m" Doamne"
&$# a!a ?reme *i e=or$ri" bani" emeri" @n&oieli" e
im#lor m" acor1& 1ne o ?icorie &i?inaH Ii ne a# r #re noi
&e $milin " r$in " =alimen *i o s$me&enie &e ale rele #e
care ni le1ar a&$ce $n ?er&ic ne=a?orabil'G
Gre=ier$l a &a cel &e1al &oilea ele=on #e mobil$l l$i Jare&
A$rin" arhiec$l a# r rii' Domn$l A$rin se l = ia lini*i #e
o cana#ea @nchiria &in #iele" care se a=la @n biro$l l$i
em#orar &in Mron Sree" &in Haiesb$rg" la rei inersec ii
&e# rare &e cl &irea rib$nal$l$i' 9ocmai ciea o biogra=ie
*i se $ia c$m se sc$rg orele ce i se #l ea$ c$ /3- &e
&olari =iecare' A asc$la c$ calm" a @nchis ele=on$l c$ o
mi*care sc$ra" a#oi a >is(
) S mergem' J$ri$l e gaa'
Sol&a ii @mbr ca i @n cos$me @nchise a$ l$a #o>i ia &e
&re# i *i s1a$ alinia ca s 1l @nso easc #e sra& " #enr$ a
m r1* l$i @n &irec ia $nei noi ?icorii >&robioare' A$ #orni
c$ #a*i ho r! i" = r comenarii" = r s @nal e r$g ci$ni'
A$ $rma ele=oane c re al i a?oca i" a#oi c re re#oreri
*i" @n &oar c!e?a min$e" ?esea a aB$ns @n sra& "
r!s#!n&in&$1se c$ re#e>ici$ne'
N
Un&e?a" a#roa#e &e $lim$l eaB al $nei cl &iri @nale &e
la marginea Manhaan$l$i" $n !n r c$#rins &e #anica a
&a b$>na @nr1o sal &e *e&in e" @nrer$#!n& o &isc$ ie
im#orana" *i i1a *o#i *irea la $reche &omn$l$i Cari
9r$&ea$" care *i1a #ier&$ br$sc orice ineres =a &e
chesi$nile anali>ae" s1a ri&ica #e nea*e#ae *i a s#$s(
) Se #are c B$ri$l a &ecis as$#ra ?er&ic$l$i'
A ie*i c$ #a*i a# sa i &in @nc #ere *i" &in hol" a inra
@nr1$n a#aramen s#a ios" $n&e *i1a schimba haina" a
sl bi no&$l
Eenin& &in oae &irec iile" m$l i oameni se gr bea$ s
inre @n rib$nal" im# @n care so ii Pa+on *i1a$ #arca
a$omobil$l #e sra&a &in s#aele cl &irii' A$ r mas c!e?a
momene @n ma*in " in!n&$1se sr!ns &e m!n ' Ereme &e
#ar$ l$ni" = c$ser e=or$l &e a n$ se ainge $n$l #e
cel lal @n a#ro#ierea cl &irii rib$nal$l$i' Era #osibil oric!n&
s =ie $rm ri i &e cine?a' Poae &e ?re$n B$ra ori &e $n
re#orer' Era im#oran s &o?e&easc $n #ro=esionalism
maCim' No$aea #ro&$sa &e a#ari ia $nei echi#e &e B$ri*i
c s ori i @i l$a #rin s$r#rin&ere #e oameni" iar so ii Pa+on
se sr &$ia$ sO se rae>e $n$l #e cel lal ca *i c$m ar =i
=os a?oca i a&?er*i" iar n$ o =amilie'
Ii" #e #arc$rs$l #roces$l$i" nici n$ a?$seser im# s se
aing! nici @n rib$nal" nici @n a=ara l$i'
) La ce e g!n&e*iL a @nreba Kes" = r s 1*i #ri?easc
so ia' Inima @i b ea neb$ne*e" iar =r$nea i se $me>ise'
Dnc sr!ngea ?olan$l @nre &egeele m!inii s!ngi *i1*i
s#$nea mere$ @n g!n& s se lini*easc ' S se relaCe>e' Ce
gl$m H
) Nicio&a n1am sim i o asemenea eam " i1a s#$s
Mar+ Grace'
) Nici e$'
Cra?aei" s1a a#ro#ia &e o =ereasr *i a #ri?i l$ng #rin
@nserarea im#$rie c re =l$?i$l H$&son" care se > rea @n
&e# rare' A a*e#a *i" ca &e obicei" s1a @nreba @n ce
m s$r se #$ea bi>$i im#eri$l s $ #e @n ele#ci$nea
combina a &ois#re>ece oameni &inr1o >on #ro?incial
&e #e Mississi##i'
Penr$ $n om care *ia a!ea l$cr$ri" r s#$ns$l la acea
@nrebare r m!nea @nc ne&esl$*i'
A $rma o #a$>O mai l$ng " im# @n care a$ res#ira
a&!nc *i a$ $rm ri c$m camionea $nei ele?i>i$ni era c!
#e ce s &oboare $n #ieon'
) S$nem @n sare s s$#ra?ie $im $nei #ier&eriL a
@nreba ea' Asa1i @nrebarea &e ba> '
) 9reb$ie s s$#ra?ie $imP n1a?em &e ales' Dar n$ ?om
#ier&e'
) Bra?o" b iee' S mergem'
S1a$ al $ra celorlal i angaBa i ai =irmei lor *i a$ inra @n
rib$nal @m#re$n ' A*e#!n& @n loc$l obi*n$i &e la #arer"
@n a#ro#ierea a$oma$l$i &e b $$ri r corioare"
reclamana" Jeannee Ba;er" a @nce#$ s #l!ng ime&ia
ce *i1a ? >$ a?oca ii' Kes a l$a1o &e $n bra " Mar+ &e
cel lal *i @m#re$n a$ con&$s1o #e sc ri #!n la eaB" $n&e
se a=la sala &e rib$nal' Ar =i #$$ s o &$c *i #e s$s'
C!n rea mai #$ in &e cinci>eci &e ;ilograme *i @n c$rs$l
#roces$l$i @mb r!nise c$ cinci ani' Era &e#rimaa" $neori
&e?enea con=$> *i" c$ oae c n$ s$=erea &e anoreCie" #$r
*i sim#l$ n$ mai m!nca' La rei>eci *i #ar$ &e ani" @*i
@ngro#ase &eBa co#il$l *i so $l" iar ac$m se a=la la ca# $l
$n$i #roces oribil #e care" @n sinea ei" @*i &orea s n$1l =i
&eclan*a'
L$mea &in sala rib$nal$l$i era @nr1o sare &e aler
maCim " ca *i c$m ar =i @nce#$ $n bombar&amen" iar
sirenele ar =i ?$i' Qeci &e oameni se =oia$ &e colo1colo" ori
@*i c $a$ loc" ori ?orbea$ agia i" ar$nc!n& #ri?iri @n oae
# r ile' D$# ce Jare& A$rin *i armaa l$i &e a# r ori a$
# r$ns #e o $* laeral " o i s1a$ holba @n acea &irec ie"
&e #arc el ar =i a?$ *iin &e ce?a care lor le sc #a' Dn
$limele #ar$ l$ni" >i &e >i" aces om &o?e&ise c re$*ea s
anici#e>e nen$m rae si$a ii" n$mai c @n acele momene
#e =a a l$i n$ se ciea absol$ nimic' C$ $n aer gra?" a
r mas a#roa#e &e s$bor&ona ii l$i'
Dn cealal #are a s lii" la &oar c! i?a meri &e# rare"
so ii Pa+on *i Jeannee s1a$ a*e>a #e sca$nele &e la
masa ac$> rii'
Acelea*i sca$ne" acelea*i #o>i ii" o sraegie aleas @n
mo& &elibera #enr$ a1i im#resiona #e B$ra i c ace*i &oi
a?oca i mo&e*i l$#a$ @m#ori?a $nei cor#ora ii1gigan"
care &e inea res$rse nelimiae' Kes Pa+on a ar$nca o
#ri?ire s#re Jare& A$rin" ochii li s1a$ @n!lni" *i =iecare a &a
&in ca# @n mo& #oliicos' Miracol$l #erec$ @n im#$l
#roces$l$i era c =iecare &in cei &oi b rba i re$*ea @nc s @l
rae>e #e celalal c$ o oarecare &o> &e #olie e" ba chiar
s *i #oare o con?ersa ie" &ac era absol$ necesar' Era o
chesi$ne &e m!n&rie #ersonal ' In&i=eren c! &e
ne#l c$a ar =i =os si$a ia" *i eCisaser nen$m rae
momene &e aces =el" =iecare era ho r! s se ri&ice
&eas$#ra meschin riilor *i s o=ere o m!na &e aB$or'
Mar+ Grace n$ s1a $ia @n aceea*i &irec ie *i" chiar &ac
ar =i =!c$1o" ea n$ ar =i sal$a &in ca# *i nici n$ ar =i
>!mbi' Ii era bine c n$ #$ra o arm @n #o*ea" #enr$ c "
@nr1o asemenea si$a ie" B$m ae &in cei @n cos$me negre
n$ ar mai =i =os #re>en i acolo' A a*e>a $n blocnoes
neains #e masa &in =a a ei" a rec$ &aa" a#oi *i1a scris
n$mele" &$# care n$ i1a mai ?eni @n mine nimic &emn &e
a =i noa' Dn *a#e>eci &e >ile &e #roces" $m#l$se *ai>eci *i
*ase &e asemenea blocnoes$ri" oae &e acelea*i
&imensi$ni *i &e aceea*i c$loare" a=lae ac$m @n P$ "
@n&osariae @n or&ine #er=ec *i in$e @nr1$n =i*e mealic
c$m# ra la m!na a &o$a' I1a @nins l$i Jeannee $n
*er?e el &e h!rie' De*i inea socoeala $$ror chel$ielilor"
Mar+ Grace #ier&$se n$m r$l c$iilor &e *er?e ele #e care
le =olosise Jeannee @n c$rs$l #roces$l$i' Probabil" cel #$ in
>ece1&o$!s#re>ece'
Memeia aceea #l!ngea a#roa#e neconeni *i" chiar &ac
Mar+ Grace era eCrem &e @n eleg oare" se s $rase
c$m#li &e acel #l!ns ce n$ se mai o#rea' Se s $rase &e
oae ) &e sarea &e e#$i>are" &e @ncor&are" &e no# ile
ne&ormie" &e @n?esiga ii" &e im#$l c! se a=la &e#are &e
co#ii" &e a#aramen$l ce se &egra&a conin$$" &e m$nele
&e chian e neachiae" &e clien ii negliBa i" &e m!ncarea
chine>easc rece @n=$leca la mie> &e noa#e" &e chin$l #e
care @l #res$#$nea aranBarea en$l$i *i a # r$l$i @n =iecare
&iminea a" ca s a#ar c! &e c! ar g oare @n =a a
B$ri$l$i' Asa se a*e#a &e la ea'
AngaBarea @nr1$n #roces im#oran seam n c$
#lonBon$l" #$r!n& o cen$r c$ gre$ i" @nr1$n ia> c$ a#
@n$necaa *i #lin &e alge' Re$*e*i s e ri&ici #enr$ a l$a
c!e o g$r &e aer" @ns res$l l$mii n$ mai conea> ' Ii i
se #are o im#$l c e @neci'
La c!e?a r!n&$ri @n s#aele so ilor Pa+on" @n ca# $l
$nei b nci care se aglomera c$ re#e>ici$ne" bancher$l lor
@*i ro&ea $nghiile" sr &$in&$1se @n acela*i im# s lase
im#resia &e calm' II chema 9om H$==" ori H$==+ #enr$ o i
cei care @l c$no*ea$' Acesa ?enise c!n& *i c!n& s asise
la #roces *i s @nal e #ersonal c!e o r$g ci$ne' So ii Pa+on
&aora$ b ncii l$i H$==+ 4-- --- &e &olari" iar sing$ra
garan ie o=eria era o #arcel &e # m!n arabil &in &isric$l
Car+" &e in$ &e a l l$i Mar+ Grace' C$ #$ in noroc" acel
# m!n #$ea =i ?!n&$ @nr1o b$n >i c$ 5-- ---" l s!n& o
#are s$bsan ial &in &aorie = r nicio garan ie" e?i&en'
Dac so ii Pa+on #ier&ea$ #roces$l" cariera c!n&?a
#romi oare a l$i H$==+ ca =$nc ionar bancar se ?a ermina'
Pre*e&inele b ncii @ncease &e m$l s se mai r seasc la
el' Ac$m" oae amenin rile se = cea$ #rin e1mail'
Ceea ce @nce#$se @nr1$n mo& &es$l &e ne?ino?a" c$ $n
@m#r$m$ sim#l$" &e .- --- &e &olari" garana c$ o a &o$a
i#oecare a ar g oarei lor case &e la #eri=erie" a?ansase"
c # !n& #ro#or ii &ia?ole*i &in ca$>a chel$ielilor
abs$r&e' Cel #$ in" a*a socoea H$==+' Dns =r$moasa cas
se #ier&$se" aceea*i soar a?!n&1o elegan$l lor biro$ &in
cenr$" &ar *i a$omobilele &e im#or" #rec$m *i oae
celelale' So ii Pa+on riscaser o$l" iar H$==+ era sili s @i
a&mire' Dac ob inea$ $n ?er&ic =a?orabil" el se &o?e&ea
$n geni$' Dn ca> conrar" ?a oc$#a $rm or$l loc &$#! ei #e
lisa &e la rib$nal$l =ali ilor'
Oamenii c$ bani" ce s ea$ @n cealal #are a s lii &e
*e&in a" n$1*i ro&ea$ $nghiile *i nici n$ rem$ra$ @n mo&
&eosebi &e eama =alimen$l$i" c$ oae c aces as#ec
=$sese #$s @n &isc$ ie' Arane Chemical a?ea bani c$
nemil$ia" la =el #ro=i$ri *i aci?e" &ar eCisa$ *i s$e &e
reclaman i #oen iali care a*e#a$ s a$& ceea ce l$mea
a?ea s a=le #ese c!e?a momene' Un ?er&ic neb$nesc"
*i ?a @nce#e s #lo$ c$ #rocese as$#ra com#aniei'
Dns oamenii &in acel gr$# era$ @ncre> ori @n acel
momen' Jare& A$rin era cel mai b$n a?oca care se #$ea
g si c$ bani' Con$l com#aniei sc >$se im#erce#ibil'
Domn$l 9r$&ea$" a=la @n Ne: Ror;" # rea sais= c$'
Abia a*e#a$ s se @noarc acas '
Sla? cer$l$i c #ie ele b$rsiere @*i @ncheiaser
ran>ac iile #e acea >iH
) Oc$#a i1? loc$rileH a sriga Unchi$l Joe" iar
B$&ec or$l Harrison a inra @n sal #e $*a &in s#aele
=ooli$l$i sa$'
P$sese &e m$l ca# circ$l$i acel$ia ri&icol ce le
im#$nea $$ror s se ri&ice c! im# el @*i oc$#a ron$l'
) B$n >i$a" s1a gr bi el s s#$n ' Era a#roa#e cinci
&$# 1amia>!' Am =os in=orma &e c!re B$ri$ c s1a &ecis
?er&ic$l' S1a $ia @n B$r" asig$r!n&$1se c # r ile era$
#re>ene @n sal ' E cer o com#orare ci?ili>a @n orice
iner?en ie' M r i>b$cniri" ? rog' Nimeni n$ # r se*e sala
&ec! &$# ce ?oi &i>ol?a B$ri$l' A?e i @nreb riL Ereo
mo i$ne =ri?ol ?eni s$#limenar &in #area a# r riiL
Jare& A$rin n$ a schi a nici$n ges' N$ a &a &eloc &e
@n eles c ar =i obser?a #re>en a B$ri$l$i" conin$!n& s
=ac o =el$l &e =orme ro$nBie #e blocnoes$l &in =a a l$i"
&e #arc ar =i #ica o ca#o&o#er ' Dn ca>$l @n care Arane
Chemical ar #ier&e #roces$l" se ?a cere $n rec$rs" iar #iara
&e emelie a aces$ia ?a =i #$rarea # rinioare a
onorabil$l$i 9homas Alsobroo; Harrison IE" =os a?oca
#le&an" care @*i &o?e&ise @n re#eae r!n&$ri re#$lsia =a
&e oae marile cor#ora ii @n general" iar ac$m" @m#ori?a
Arane Chemical" @n #aric$lar'
) Domn$le $*ier" e rog s chemi membrii B$ri$l$i'
U*a al $ra boCei &esinae B$ra ilor s1a &eschis *i
#arc $n as#iraor $ria* ar =i s$# o aer$l &in sala &e
rib$nal' Inimile $$ror a$ @nghe a' 9r$#$rile celor #re>en i
a$ @nlemni' Miecare a c $a c!e $n obiec as$#ra c r$ia
s 1*i =iCe>e ochii' Sing$r$l s$ne a =os cel scos &e !r*!i$l
#icioarelor B$ra ilor care ra?ersa$ co?or$l $>a bini*or'
Dn mo& meo&ic" Jare& A$rin a conin$a s 1*i noe>e
ce?a @n agen&a' A?ea obicei$l s n$ #ri?easc =e ele
B$ra ilor c!n& ace*ia re?enea$ s an$n e ?er&ic$l l$a'
D$# ce a?$sese #ese o s$a &e #rocese" *ia c =e ele lor
era$ im#enerabile' De ce s se mai oseneasc L Oric$m"
&eci>ia lor a?ea s =ie an$n a #ese &oar c!e?a sec$n&e'
Echi#a l$i #rimise insr$c i$ni se?ere s @i ignore #e B$ra i *i
sa n$ reac ione>e @n nici$n =el =a &e ?er&ic'
E?i&en" Jare& A$rin n$ se con=r$na c$ r$ina =inanciar
*i #ro=esional ' Kes Pa+on risca o$l" *i n$ re$*ea s 1*i
&e>li#easc ochii &e cei ai B$ra ilor care ocmai se a*e>a$
#e sca$ne' L$craor$l &e la o =abric &e la#e se $ia @nr1o
#are" ceea ce era semn r $' Pro=esoara s1a $ia #rin Kes"
al semn #ros' C!n& #rim1B$ra$l i1a @nins gre=ier$l$i #lic$l"
so ia &e #reo i1a ar$nca l$i Kes o #ri?ire miloas " &ar ea
arborase acea rise e #e chi# @nc &e la #rimele &eclara ii
= c$e @n insan a'
Mar+ Grace a s$r#rins semn$l" *i nici m car n$1l c $ase'
Dn im# ce i1a &a @nc $n *er?e el &e h!rie l$i Jeannee
Ba;er" care ac$m @nce#$se #racic s s$s#ine" Mar+ Grace
a =$ri*a o #ri?ire la B$ra$l n$m r$l *ase" cel mai a#ro#ia
&e ea" &ocor Leona Rocha" o #ro=esoar &e engle>a la
$ni?ersiae" @n #re>en #ensioriaO' Docor Rocha" &e &$#a
ochelarii &e cii c$ rame &e c$loare ro*ie" i1a ar$nca cel
mai i$e" =r$mos" cel mai sen>a ional cli#i *mecheresc &in
ochi #e care Mar+ Grace a?ea s 1l ?a& ?reo&a '
) A i ho r! ?er&ic$lL ocmai @nreba B$&ec or$l
Harrison'
) Da" onora insan " a r s#$ns #rim1B$ra$l'
) Dn $nanimiaeL
) N$" &omn$le'
) ECis cel #$ in no$ &inre &$mnea?oasr care s se
=i #$s &e acor& as$#ra ?er&ic$l$iL
) Da" &omn$le' Eo$l ese &e 5- la ,'
) Asa e o ce conea> '
Mar+ Grace *i1a = c$ o @nsemnare c$ re=erire la cli#i$l
&in ochi" @ns @n =$ria momen$l$i n$ re$*ea s 1*i
rec$noasc nici #ro#ri$l scris' F@ncearc s 1 i # sre>i
c$m# $lHG a conin$a s 1*i s#$n @n g!n&'
J$&ec or$l Harrison a l$a #lic$l &e la gre=ier" a scos &in
el o =oaie &e h!rie *i s1a a#$ca s anali>e>e ?er&ic$l ) #e
=r$ne i1a$ a# r$ ri&$ri a&!nci" o @ncr$nO$r! a ochilor
@nso i &e ci$#i$l r & cinii nas$l$i' D$# o eerniae" a
s#$s(
) Pare s =ie @n reg$l '
N$ a $rma nicio res rire" ori ?reo schi &e >!mbe" ori
?reo &ilaare a ochilor" nimic s s$gere>e ce s ea scris #e
=oaia &e h!rie'
Ii1a l sa ochii @n Bos *i a = c$ $n semn &in ca# c re
senogra=$l rib$nal$l$i" &$# care *i1a &res glas$l"
sa?$r!n& #e &e#lin acea cli# ' A#oi ri&$rile &in B$r$l ochilor
s1a$ mai @n&$lci" m$*chii maCilar$l$i s1a$ relaCa" $merii s1
a$ #leo*i #$ in *i" m car #enr$ Kes" a @n=lori br$sc
s#eran a c B$ri$l @l &isr$sese #e ac$>a'
Rosin& rar" c$ glas #$ernic" B$&ec or$l Harrison a cii(
) Dnrebarea n$m r$l $n$( FDn ba>a #robelor" consi&era i
c a#a =reaica @n &isc$ ie a =os conaminaa &e Arane
Chemical Cor#oraionLG
D$# o #a$>a @n*el oare" care a &$ra n$ mai m$l &e
cinci sec$n&e" a conin$a(
) R s#$ns$l ese( FDaG'
O #are &in cei a=la i @n sal a$ re$*i s res#ire $*$ra i"
@n ?reme ce res$l a$ @nce#$ s se @nneg$re>e la =a '
) Dnrebarea n$m r$l &oi( F@n ba>a #robelor" consi&era i
c aceas conaminare a =os ca$>a #roCim a &eces$l$i
sa$ a &eceselor l$i 6a7 Cha& Ba;er *i%sa$ 6b7 Pee Ba;erLG
R s#$ns( FDa" @n ca>$l ambilorG'
Sl$Bin&$1se &e m!na s!nga" Mar+ Grace a re$*i s
eCrag *er?e ele &inr1o c$ie *i s le @nin& " @n im# ce a
conin$a s scrie @n&!rBia c$ cealal m!n ' Kes a i>b$i
s =$ri*e>e o #ri?ire c re B$ra$l n$m r$l #ar$" care se
$ia @n!m#l or @n &irec ia l$i c$ $n r!nBe am$>a" care
# rea s s#$n (" Abia ac$m $rmea> #area ineresan S'
) Dnrebarea n$m r$l rei( FPenr$ Cha& Ba;er" ce s$m
&e bani @i acor&a i mamei" Jeannee Ba;er" ca &a$ne
#enr$ &eces$l l$i @n acese con&i iiLG R s#$ns( FCinci s$e
&e mii &e &olariG'
Co#iii mor i n$ ?alorea> m$l" #enr$ c ei n$ c!*iga
nimic" @ns s$ma im#resionana acor&a #enr$ #ier&erea
l$i r gea $n semnal &e alarma" &eoarece #re?esea ceea
ce a?ea s $rme>e' Kes a #ri?i =iC la ceas$l ag a #e
#ereele &in s#aele B$&ec or$l$i *i a m$l $mi Domn$l$i
c sc #ase &e =alimen'
) Dnrebarea n$m r$l #ar$( FPenr$ Pee Ba;er" ce
s$m &e bani @i acor&a i ? &$?ei" Jeannee Ba;er" &re#
&a$ne #enr$ &eces$l @n acese con&i iiLG R s#$ns( FDo$
milioane *i B$m ae &e &olariG'
S#eciali*ii @n =inan e care s ea$ #e r!n&$l &in s#aele
l$i Jare& A$rin s1a$ =oi sc$r' Arane #$ea re>isa $nei
#ier&eri &e rei milioane" &esig$r" &ar ceea ce @i
@ns# im!na #e ei era e=ec$l &e &omino' Dn ceea ce @l
#ri?ea" &omn$l A$rin @nc! n$ res rise' Deocam&a '
Jeannee Ba;er a @nce#$ s se sc$rg! &e #e sca$n' A
=os #rins &e cei &oi a?oca i ai ei" care a$ ri&ica1o" *i1a$
#erec$ bra ele #e &$#a $merii ei =ragili *i i1a$ *o#i
@nc$raB ri' Inca#abil s se s #!neasc " @nce#$se s
s$s#ine'
ECisa$ *ase @nreb ri #e lisa #e care le =orm$laser
a?oca ii" iar &ac B$ri$l ar i r s#$ns c$ F&aG *i la @nrebarea
n$m r$l cinci" @nsemna ca l$mea a?ea s @nneb$neasc '
J$&ec or$l Harrison ocmai aB$nsese la acel #$nc" ciin&$1l
rar" &reg!n&$1*i glas$l *i eCamin!n& r s#$ns$l' A#oi *i1a
&a &e gol $n&a &e r $ae &in el' A = c$ asa c$ >!mbe$l
#e b$>e' A ri&ica ochii c! i?a cenimeri" #$ in #e &eas$#ra
=oii &e h!rie #e care o inea @nre &egee *i #ese ochelarii
ie=ini &e cii coco a i #e ?!r=$l nas$l$i" *i s1a $ia &re# la
Kes Pa+on' Q!mbe$l era re in$" cons#irai?" @ns @nc rca
&e o sais=ac ie @nso ia &e b$c$rie'
) Dnrebarea n$m r$l cinci( F@n ba>a #robelor"
consi&era i c ac i$nile Arane Chemical Cor#oraion a$ =os
comise @n mo& inen iona" ori re#re>in o negliBen a
criminala care B$si=ica im#$nerea &e &a$ne #$nii?eLG
R s#$ns( FDaG'
Mar+ Grace s1a o#ri &in scris *i s1a $ia" #ese ca#$l
clienei care se agia iar *i" care so $l ei" a c r$i #ri?ire era
=iCa as$#ra ei' C!*igaser " iar aces l$cr$ era
en$>iasmam" &eclan*!n& o i>b$cnire in&escri#ibil &e
b$c$rie' Dar c! &e mare era ?icoria lorL Dn acea =rac i$ne
&e sec$n& " am!n&oi *i1a$ &a seama c era o ?icorie
co#le*ioare'
) Dnrebarea n$m r$l *ase( FCare ese s$ma &a$nelor
#$nii?eLG R s#$ns( F9rei>eci *i *ase &e milioaneG'
A$ $rma eCclama ii m$e &e $imire" accese ?agi &e $se
*i *$iera$ri slabe" im# @n care $n&a &e *oc s1a #ro#aga
#rin sala &e B$&eca ' Jare& A$rin *i oamenii l$i scria$ &e
>or o$l *i se sr &$ia$ s #ar ne$lb$ra i &e acea
eC#lo>ie c$rem$r oare' Oamenii &e la Arane" a=la i @n
#rim$l r!n&" = cea$ e=or$ri s @*i re?in *i s res#ire =iresc'
MaBoriaea s1a$ $ia $r! c re B$ra i *i le1a$ a&resa @n
g!n& o soi$l &e e#iee" #rin care @i socoea$ ni*e
ignoran i" #ro*i = r leac &in #ro?incie *i a*a mai &e#are'
Domn$l *i &oamna Pa+on se oc$#a$ &in no$ &e cliena
lor" care se sim ea co#le*i &e im#oran a ?er&ic$l$i *i
= cea @ncerc ri Balnice &e a r m!ne &rea# ' Kes i1a *o#i
c$?ine lini*ioare la $reche" im# @n care a re#ea @n g!n&
ci=rele #e care ocmai le a$>ise rosie' C$m1nec$m" a
re$*i s 1*i # sre>e o eC#resie serioas *i s e?ie $n
>!mbe #rosesc'
Bancher$l H$==+ a @ncea s 1*i mai m$rsice $nghiile' Dn
mai #$ in &e B$m ae &e min$" &inr1$n =os
?ice#re*e&ine &e banc #ica @n &i>gra ie aB$nsese o sea
@n &e?enire" c$ #lan$ri mari @n ceea ce #ri?ea salari$l *i
=$nc ia' Se sim ea chiar *i ce?a mai &e*e#' Eai" ce inrare
=as$oas @*i ?a =ace a &o$a >i &iminea @n camera &e
consili$ a b nciiH
J$&ec or$l se re=erea la res$l =ormali ilor *i le
m$l $mea B$ra ilor" &ar H$==+ n$ se mai sinchisea &e nimic'
A$>ise o ce @l ineresase'
J$ra ii s1a$ ri&ica *i a$ ie*i @n *ir in&ian" @n im# ce
Unchi$l Joe le1a in$ $*a &eschis *i a &a &in ca# @n semn
&e a#robare' Ce?a mai !r>i$" @i ?a #o?esi ne?esei c
anici#ase $n asemenea ?er&ic" &e*i ea n$ *i1a a&$s
amine ca el s =i = c$ asemenea #re?i>i$ni' S$s inea c n$
sc #ase nici$n ?er&ic @n m$lele &ecenii c! l$crase ca
$*ier' D$# ie*irea B$ra ilor" Jare& A$rin s1a ri&ica *i" c$ o
s #!nire &e sine remarcabil " a rosi @nreb rile obi*n$ie
&e &$# #ron$n area ?er&ic$l$i" #e care B$&ec or$l
Harrison le1a noa c$ o &eosebi com#asi$ne" mai ales c
lo?i$ra &e gra ie =$sese &a ' Mar+ Grace n$ a?ea nimic &e
s#$s' N$ o mai ineresa nimic' Ob in$se ce1*i &orise'
Dn acele momene" Kes se g!n&ea la cele 45 &e milioane
*i =!cea e=or$ri mari s 1*i in emo iile @n =r!$' Mirma a?ea
s s$#ra?ie $iasc " la =el *i c snicia lor" re#$a ia" o$l'
D$# ce B$&ec or$l Harrison a an$n a @n cele &in $rm (
FIe&in a se s$s#en& G" m$l imea s1a #reci#ia s ias &in
sal ' 9o i *i1a$ &ebloca ele=oanele *i s1a$ a#$ca sa
?orbeasc la ele'
N
Domn$l 9r$&ea$ s ea @nc la =ereasr " $rm rin&
$limele ra>e ale soarel$i ce a#$nea &incolo &e Ne: Jerse+'
Dn #area cealal a @nc #erii" S$" asisen$l s $" a #rimi
a#el$l *i" l$!n&$1*i inima @n &in i" a = c$ c! i?a #a*i @naine"
g sin& c$raB$l s s#$n (
) Domn$le" &e la Haiesb$rg' 9rei milioane ) &a$ne
reale" rei>eci *i o# ) &a$ne #$nii?e'
A$ $rma o $*oar cobor!re a $merilor *e=$l$i" $n #$=ni
&e =r$srare" a#oi $n lan &e obsceni i rosie #rinre &in i'
Domn$l 9r$&ea$ s1a @nors @nce #e c lc!ie *i l1a =$lgera
c$ #ri?irea #e asisen" &e #arc ar =i =os gaa s @l @m#$*e
#e a&$c or$l ?e*ii #roase'
) E*i sig$r c ai a$>i bineL a @nreba el" iar S$ *i1a
&ori s se =i @n*ela'
) Da" &omn$le'
U*a &in s#aele l$i r m sese &eschis ' G!=!in&" Bobb+
Ra>la== a a# r$ @n =$g " *oca" s#eria *i c!$!n&$1l #e
&omn$l 9r$&ea$' Ra>la== era B$ris=$l1*e= al com#aniei" iar
ca#$l l$i a?ea s =ie #rim$l care a?ea s ca& ' DeBa @l
recea$ s$&ori reci'
) A&$n 1 i oamenii @n cinci min$e" a m!r!i &omn$l
9r$&ea$" &$# care s1a @nors &in no$ c re =ereasr '
Con=erin a &e #resa s1a in$ la #arer$l rib$nal$l$i' Dn
&o$ gr$#$ri mici" Kes *i Mar+ Grace a$ &isc$a r b& or
c$ re#orerii' Am!n&oi a$ &a acelea*i r s#$ns$ri la
@nreb rile similare' N$" ?er&ic$l n$ consi$ia $n recor&
#enr$ sa$l Mississi##i' Da" consi&era$ c era B$si=ica'
N$" n$ anici#aser " @n nici$n ca> o &es# g$bire a! &e
mare' Bine@n eles c se a*e#a$ la a#el' Kes are $n mare
res#ec =a a &e Jare& A$rin" &ar n$ *i #enr$ clien$l l$i'
Mirma lor re#re>ena @n #re>en rei>eci &e al i reclaman i
care & &ea$ @n B$&eca Arane Chemical' N$" n$ cre&ea$ c
acele ca>$ri ?or =i sol$ ionae @n a=ara rib$nal$l$i'
Da" se sim ea$ la ca# $l #$erilor'
D$# o B$m ae &e or " *i1a$ cer$ sc$>e *i s1a$ reras"
#lec!n& &e la 9rib$nal$l &e Circ$i al Disric$l$i Mores
m!n @n m!n " =iecare &in ei &$c!n& @n cealal c!e o
gean &i#loma &ol&ora &e h!rii' A$ =os =oogra=ia i
$rc!n& @n ma*in *i @n&e#ar!n&$1se'
R ma*i sing$ri" n$ *i1a$ s#$s nimic' A$ ra?ersa #ar$"
cinci" *ase inersec ii' A$ rec$ >ece min$e = r ca ?re$n$l
s scoa o ?orb ' Ma*ina" $n Mor& 9a$r$s #r # &i" a?!n&
la bor& $n milion *i B$m ae &e ;ilomeri" c$ cel #$ in $n
#ne$ &e>$m=la *i c$ o b aie #ermanen a $nei s$#a#e" a
r$la #e sr >ile &in B$r$l $ni?ersi ii'
Kes a s#ar #rim$l cerea'
) C! @nseamn o reime &in #ar$>eci *i $n$ &e
milioaneL
) Nici m car n$ e g!n&i la a*a ce?aH
) N$ m g!n&eam' Gl$meam *i e$'
) Bine" m$l $me*e1e s con&$ci'
) Erei s mergem $n&e?a an$meL )N$'
9a$r$s$l a # r$ns @n s$b$rbii merg!n& &in iner ie" &ar @n
nici$n ca> s#re biro$' A$ r mas *i &e#are &e carier$l c$
casa ar g oare #e care o a?$seser c!n&?a acolo'
Realiaea s1a insala re#a" #e m s$r ce amor eala a
@nce#$ s &is#ar ' Un #roces #e care @l ini iaser c$ m$le
re>er?e @n $rm c$ #ar$ ani se @ncheiase ac$m @n mo&$l
cel mai s#ecac$los #osibil' Maraon$l e#$i>an se s=!r*ise
*i" chiar &ac @nregisraser o ?icorie em#orar " cos$rile
=$seser mari' R nile r m seser &eschise" iar cicaricele
l sae &e b lie era$ @nc #roas#ee'
Ac$l in&icaor al ni?el$l$i &e comb$sibil ar a c a?ea$
mai #$ in &e $n s=er &e re>er?or" l$cr$ #e care" @n $rm c$
&oi ani" Kes abia &ac l1ar =i l$a @n seam ' Pe ?remea
aceea con&$cea $n BMK ) iar Mar+ Grace" $n Jag$ar )" *i
c!n& reb$ia s alimene>e" o#rea la ben>in ria #re=era *i
= cea #lin$l =olosin& carea &e cre&i' N$ ?e&ea nicio&a
noe &e #la P &e ele se oc$#a conabil$l l$i' Ac$m c r ile
&e cre&i era$ &e &omeni$l rec$$l$i" la =el ca BMK1$l *i
Jag$ar$l" iar acela*i conabil l$cra #enr$ el la B$m ae &in
salari$l &inaine *i l sa s 1i sca#e #rinre &egee c! i?a
&olari @n n$merar #enr$ a men ine =irma Pa+on @n
=$nc i$ne'
Mar+ Grace a ar$nca $n ochi s#re in&icaor$l &e ni?el"
$n obicei c # a recen' Ac$m obser?a *i inea mine
#re $rile la =oare m$le l$cr$ri ) la lir$l &e ben>in " la
=ran>ele" la lir$l &e la#e' Ea era cea care = cea economii"
iar el &e?enise chel$ior$l" @ns " n$ c$ m$l i ani @n $rm "
c!n& clien ii se #erin&a$ #rin =irm *i ca>$rile se inea$
lan " ea se relaCase cam m$li*or *i se b$c$rase #e &e#lin
&e s$cces$l lor com$n' Economisirea *i @n?esi iile n$
re#re>enaser o #rioriae' Era$ am!n&oi ineri" =irma
cre*ea" ?iior$l # rea &oar al lor'
Iar ceea ce re$*ise s #$n @n ni*e =on&$ri m$$ale
=$sese &e m$l @nghi i &e ca>$l Baker.
C$ o or @n $rm era$ =ali i" #e h!rie" a?!n& &aorii
r$in oare" ce &e# *ea$ &e &e#are aci?ele #e care le
#$ea$ rece #e lis ' Ac$m l$cr$rile s ea$ al=el' Daoriile
n$ &is# r$ser &in senin" @ns #area neagr a sol&$l$i
c$ren sig$r se @mb$n ise'
Oare a*a s =ieL
C!n& ?or ?e&ea roa&ele #ar iale sa$ com#lee ale aces$i
?er&ic min$naL Poae ac$m cei &e la Arane era$ &is#$*i
s sol$ ione>e ca>$l @n a=ara rib$nal$l$iL C! im# ?a &$ra
rec$rs$lL C! im# @i #$ea$ re>er?a ac$m =a &e res$l
ca>$rilor #e care le a?ea$ &e s$s in$L
Nici$n$l n$ inea s se g!n&easc la @nreb ri ce n$ le
& &ea$ nici&ec$m #ace' P$r *i sim#l$ se sim ea$ #rea
obosi i" &ar *i #rea elibera i' Eorbiser #arc o eerniae
&oar &es#re ca> *i #rea #$ in &es#re alce?a" iar ac$m n$
re$*ea$ s @nchege o con?ersa ie' M!ine sa$ #ese &o$
>ile #$ea$ @nce#e s &isc$e &in no$'
) A#roa#e c1am r mas = r ben>ina" a s#$s ea'
C$m l$i Kes n$ i1a ?eni @n mine $n r s#$ns mai #ori?i"
a s#$s(
) Ce1ar =i s m!nc m ce?a &e sear L
) Macaroane c$ br!n>a" @m#re$n c$ co#iii'
Proces$l n$1i sorsese &oar &e energie *i &e b$n$riP @i
= c$se s sca#e *i &e ;ilogramele &e #risos #e care le
a?$seser la @nce#$$l l$i' Kes sl bise cel #$ in *a#e
;ilograme" &e*i n$ era sig$r" #enr$ c n$ mai $rcase #e
c!nar &e l$ni @nregi' Nici n$ a?ea che= s &isc$e c$ so ia
o chesi$ne a! &e &elica " @ns era e?i&en c ea reb$ia
s m n!nce' S riser m$le mese ) &eB$n$ri" c!n& se
#reci#iaser s @mbrace co#iii #enr$ a1i &$ce la *coal "
#r!n>$ri" c!n& $n$l &inre ei anali>a @n!m#in ri @n biro$l l$i
Harrison" #e c!n& cel lal se #reg ea #enr$ $rm oarele
l$ ri &e &e#o>i ii" cine" c!n& l$craser #!n &$# mie>$l
no# ii *i #$r *i sim#l$ $iaser s mai m n!nce' Di in$ser
@n ?ia baoanele *i b $$rile energi>ane'
) Gro>a?" a s#$s el" *i a ?ira s!nga #e o sra& care @i
&$cea s#re cas '
Ra>la== *i al i &oi B$ri*i *i1a$ oc$#a loc$rile la masa
elegan " aco#eri c$ #iele" a*e>a @nr1$n col &in biro$l
&omn$l$i 9r$&ea$' Pere ii era$ &oar &in sicl *i o=erea$
#ri?eli*i miri=ice ale >g!rie1norilor gr$#a i @n carier$l
=inanciar" &e*i la acea or nim n$i n$1i ar&ea &e #eisaBe
=r$moase' Domn$l 9r$&ea$ ?orbea la ele=on$l &in cealal
#are a camerei" a=la #e biro$l l$i croma' J$ri*ii a$
a*e#a ca #e ghim#i' Eorbiser non1so# c$ marorii
oc$lari &in Mississi##i" &ar @nc n$ g siser eC#lica ii'
Ie=$l a ermina &isc$ ia ele=onic *i a ra?ersa camera
c$ #a*i ho r! i'
) Ce s1a @n!m#laL s1a r si el' Ac$m o or era i &e1a
&re#$l arogan i' Ac$m s$nem c$ o ii @n aer' Ce s1a
@n!m#laL
S1a a*e>a a#oi #e $n sca$n *i l1a =iCa c$ #ri?irea #e
Ra>la=='
) Proces c$ B$ra i' N$mai risc$ri" a s#$s Ra>la=='
) Am mai rec$ #rin asemenea #rocese" a$ =os o
m$l ime *i" &e obicei" le1am c!*iga' Am @n eles c i1am
#l i #e cei mai ari a?oca i &in &omeni$' Cei mai b$ni &e
g$r ' Ii n$ ne1am $ia la chel$ieli" a&e? raL
) Da" sig$r' Am #l i c$ ?!r= *i @n&esa' Ii @nc n1am
ermina'
Domn$l 9r$&ea$ a #lesni c$ #alma @n blia mesei *i a
m!r!i(
) Ce n1a mersL
FPai" a g!n&i Ra>la== @n sinea l$i *i ar =i ?r$ s s#$n
asa *i c$ ?oce are" n$mai c inea =oare m$l la sl$Bba l$i"
s @nce#em c$ =a#$l c am consr$i o =abrica &e #esici&e
@n Po&$n;" Mississi##i" #enr$ c eren$l *i =or a &e m$nca
era$ eCrem &e ie=ine" &$# care" @n $rm orii rei>eci &e
ani" am a>?!rli s$bsan e chimice *i &e*e$ri @n # m!n *i
r!$ri" ilegal" bine@n eles" *i am conamina a#a #oabil
#!n c!n& a?ea g$s &e la#e &a @n =oc" iar asa" chiar a*a
rea la g$s" n$ era #area cea mai gra? " ci =a#$l c
oamenii a$ @nce#$ s moar &e cancer *i le$cemie' Asa s1
a @n!m#la @n realiae" &omn$le *e= *i &omn$le &irecor
general eCec$i? *i &omn$le rechin cor#orais'G Dn loc &e
acesea" Ra>la== a s#$s(
) A?oca ii s$n @ncre> ori @n #ri?in a a#el$l$i'
) A" gro>a? ?ese' Ac$m chiar c am @ncre&ere @n
a?oca i' Un&e i1a i g si #e clo?nii *iaL
) S$n cei mai b$ni" @n elege iL
) A" sig$r' Ii ac$m reb$ie s s#$nem #resei c s$nem
nemai#omeni &e @nc!na i c reb$ie s =acem a#el *i
#esemne c *i ac i$nile noasre se ?or #r b$*i @nce#!n& &e
m!ine' Asa ?rei s 1mi s#$i &e =a#L
) O re>ol? m noi @nr1$n =el" a s#$s Ra>la=='
Ceilal i &oi B$ri*i ar$nca$ #ri?iri s#re #ere ii &e sicl '
Cine ?oia s sar #rim$lL
Un$l &inre ele=oanele mobile ale &omn$l$i 9r$&ea$ a
@nce#$ s s$ne" iar el l1a @nh a ime&ia &e #e mas '
) B$n " sc$m#o" a s#$s el" ri&ic!n&$1se *i @n&e#!r!n&$1
se &e ceilal i' II a#elase &oamna 9r$&ea$ 6a reia7" $lim$l
ro=e$" o =emeie moral &e !n r " #e care Ra>la== *i ceilal i
&in ca&rai com#aniei o ocolea$ c$ orice #re ' So $l ei a mai
s#$s c!e?a ?orbe @n *oa# " a#oi *i1a l$a ramas1b$n &e la
ea'
S1a a#ro#ia &e o =ereasra &in a#ro#ierea B$ri*ilor *i a
#ri?i l$ng s#re $rn$rile scli#ioare &in B$r$l cl &irii'
) Bobb+" a s#$s el" = r s se $ie" ai i&ee &e $n&e a
scos B$ri$l ci=ra aceea &e rei>eci *i o# &e milioane &re#
&a$ne #$nii?eL
) Pe loc" n$'
) Bine@n eles c n$ ai' Dn #rimele no$ l$ni ale aces$i
an" Arane a reali>a c!e rei>eci *i o# &e milioane #ro=i #e
l$n ' A$ a&$s acolo o a&$n $r &e br$e" care nici
@m#re$n n$ s$n @n sare s a&$ne o s$ &e miare #e an"
&ar sa$ acolo ca ni*e >ei care ia$ &e la boga i ca s &ea la
s raci'
5 @n original" ambulance chaser ) a?oca care @*i
@n&eamn clien ii" ?icime ale $nor acci&ene $*oare" s
cear &a$ne sa$ &es# g$biri =oare mari' 6n'r'7
) Dnc n1am #l i nici$n ban" Carl" a s#$s Ra>la==' O sa
reac ani @nregi #!n c!n& o s #l im ?reo cenima" asa
&ac se ?a @n!m#la ?reo&a '
) Bra?oH S#$ne1le asa l$#ilor m!ine" c!n& ac i$nile
noasre se ?or &$ce #e a#a s!mbeei'
Ra>la== a c$ *i s1a #leo*i #e sca$n' Ceilal i &oi B$ri*i
nici n$ a?ea$ &e g!n& s scoa ?reo ?orb '
Domn$l 9r$&ea$ a @nce#$ s # *easc &e colo1colo" c$
$n aer earal'
) Par$>eci *i $n$ &e milioane' Ii c!e ca>$ri ni s1a$ mai
inena" Bobb+L A s#$s cine?a &o$ s$e" rei s$eL Ei bine"
&ac a>i1&iminea era$ rei s$e" #!n m!ine1&iminea o
s =ie rei mii' Ac$m =iecare nes# la &in s$&$l sa$l$i
Mississi##i" &ac =ace $n sim#l$ her#es" are s #rein& c
a b $ &in a#a magic &e la Bo:more' Ac$m orice a?oca
agresi?5" care abia a absol?i =ac$laea" & =$ga acolo ca
s 1*i =ac ros &e clien i' N$ a*a reb$ia$ s mearg
l$cr$rile" Bobb+' Mi1ai &a asig$r ri" n$L
Ra>la== a?ea $n ra#or in$ s$b cheie' A?ea o# ani
?echime *i =$sese #reg i s$b srica l$i s$#ra?eghere'
A?ea o s$ &e #agini *i &escria c$ am n$ne @n=ior oare
mo&$l @n care com#ania ar$ncase @n mo& ilegal &e*e$ri
oCice #ro?enie &e la $>ina &in Bo:more' Pre>ena @n
re>$ma e=or$rile &eosebie = c$e &e com#anie @n a
asc$n&e asemenea aci?i i #enr$ a in&$ce @n eroare
Agen ia &e Proec ia Me&i$l$i *i #enr$ a1i mi$i #e
#oliicienii &e la ni?el local" saal *i =e&eral' Aces ra#or
recoman&a o c$r are clan&esin " &ar e=icien a
&e#o>i$l$i &e &e*e$ri" la $n cos &e a#roCimai? 3- &e
milioane &e &olari' Oricine ar =i cii acel ra#or s1ar =i sim i
im#lora s n$ mai ar$nce re>i&$$ri la ?oia @n!m#l rii'
Ii" ceea ce era cel mai im#oran @n acel momen &e
cri> " el anici#a $n ?er&ic ne=a?orabil @n ca>$l $n$i #roces'
Doar noroc$l *i $n &is#re srig or la cer =a &e
reglemen rile &e #roce&$r ci?il @i @ng &$iser l$i Ra>la==
s # sre>e secre acel ra#or'
Domn$l$i 9r$&ea$ i se & &$se $n eCem#lar @n $rm c$
o# ani" &e*i el nega ho r! c ar =i ? >$ ?reo&a $n
asemenea &oc$men' Ra>la== se sim ea is#ii s @l scoa
ac$m &e la na=alin *i s 1i cie>e c!e?a #asaBe alese" @ns "
c$m s#$neam" @*i #re $ia #rea m$l sl$Bba'
Domn$l 9r$&ea$ s1a a#ro#ia &e mas " *i1a li#i ambele
#alme &e blia &in #iele ialieneasc " l1a =$lgera &in ochi
#e Bobb+ Ra>la== *i a >is(
) D i B$r" asa n$ se ?a @n!m#la' Nicio le caie &in
#ro=i$rile c!*igae a! &e gre$ n$ ?a aB$nge @n m!na
?re$n$i r noi care1*i are casa @nr1o r$lo '
Cei rei B$ri*i s1a$ holba la *e=$l lor" ai c r$i ochi
siclea$ #rinre genele sr!nse' P rea s scoa =oc #e n ri
*i a s=!r*i s#$n!n&(
) Chiar &e1ar =i s &a$ =alimen sa$ s s#arg com#ania @n
>eci &e b$c i" ? B$r #e morm!n$l mamei mele c nici$n
cen &in banii Arane n$ ?a aB$nge @n b$>$narele
ne#rico#si ilor &e acoloH
Ii" = c!n& acea #romisi$ne" a ra?ersa camera c lc!n&
#e co?or$l #ersan" *i1a l$a haina &in c$ier *i a # r si
biro$l'
CAPITOLUL 2
Jeannee Ba;er a =os &$sa &e r$&ele ei #!n la
Bo:more" ora*$l ei naal" a=la la rei>eci *i cinci &e
;ilomeri &e rib$nal' Era sl bi &in ca$>a *oc$l$i" se&a "
*i" ca &e obicei" n$ ?oia s ?a&! oameni sr!n*i *i nici s
mime>e c a?ea ce?a &e s rb ori' Ci=rele men ionae la
#roces @nsemna$ o ?icorie" &ar ?er&ic$l re#re>ena *i
@ncheierea $n$i &r$m l$ng *i ane?oios' Iar so $l *i b ie el$l
ei n$ a?ea$ c$m s @n?ie'
Loc$ia c$ Bee" sora ei ?ireg " @nr1o r$loa ?eche
#arca #e o sra& #a?a c$ #ieri* &e r!$" @nr1$n carier
$ia &e l$me &in Bo:more" c$nosc$ s$b n$mele &e Pine
Gro?e' Mai era$ *i ale r$loe" @m#r *iae #e ale sr >i
ne#a?ae' MaBoriaea ma*inilor *i camioanelor #arcae @n
a#ro#ierea r$loelor a?ea$ >eci &e ani ?echime" ar =i reb$i
?o#sie *i era$ mai oae bo ie' ECisa$ *i c!e?a case c$
aer &e #ermanen " imobile" ancorae &e #iloni &in beon c$
cinci>eci &e ani @n arma" &ar *i acesea @mb r!niser *i
ar a$ ca ?ai &e ele" a?!n& semne e?i&ene &e #aragin ' Se
g sea$ #$ ine sl$Bbe @n Bo:more" &ar *i mai #$ ine @n Pine
Gro?e" iar o sc$r #limbare #e sra&a $n&e loc$ia
Jeannee ar =i &e#rima orice ?i>iaor'
Eesea se r s#!n&ise @nc &inaine &e sosirea ei" as=el
c " a$nci c!n& a aB$ns acas " l$mea @nce#$se s se
sr!ng ' A$ aB$a1o s se c$lce" a#oi a$ r mas @n r$loa
ne@nc # oare *i a$ &isc$a @n *oa# &es#re ?er&ic" a$
= c$ s#ec$la ii @n leg $r c$ semni=ica ia aces$ia'
Par$>eci *i $n$ &e milioaneL C$m ?a a=eca acea s$m
celelale #rocese inenaeL Cei &e la Arane ?or =i obliga i"
@n s=!r*i" s c$re e nenorocirea l sa @n $rm L C!n& se
#$ea a*e#a Jeannee s ca#ee ni*e baniL A$ a?$ griB
s n$ insise #rea m$l as$#ra acesei &in $rm @nreb ri"
&ar ea @i =r m!na cel mai m$l'
A$ mai sosi o serie &e #rieeni" as=el c ceilal i a$
cobor! &in r$loa ne@nc # oare *i s1a$ a*e>a #e $n
#o&i$m *$bre& &in lemn" $n&e *i1a$ a&$s sca$ne #liane #e
care s1a$ #$s ca s ?orbeasc @n aer$l r coros al serii ce
ocmai se l sa' A$ b $ a# @mb$eliaa *i r corioare'
Penr$ oamenii care s$=eriser a!a" ?icoria era &$lce' Dn
cele &in $rm " c!*igaser o b lie' Ce?a acolo' D &$ser
o lo?i$r com#aniei Arane" #e care o &eesa$ &in a&!nc$l
s$=leelor *i @m#ori?a c reia *i1ar =i sacri=ica *i $lim$l
&ram &e energieP @n =inal re$*iser s @i &ea aceseia o
lo?i$r #rin care @*i l$a$ re?an*a' Poae c se @norcea
roaa *i @n =a?oarea lor' Un&e?a" &incolo &e Bo:more"
cine?a le asc$lase o$*i r$gile'
A$ sa &e ?orb &es#re a?oca i" &e#o>i ii" Agen ia &e
Proec ia Me&i$l$i *i &es#re $limele ra#oare oCicologice
*i geologice' De*i n$ era$ =oare e&$ca i" @nce#$ser s
&e#rin& bine limbaB$l =olosi @n &omeni$l &e*e$rilor oCice"
al conamin rii a#elor =reaice *i al morbi&i ii s#orie @n
>on &in ca$>a cancer$l$i' 9r ia$ $n a&e? ra co*mar'
Jeannee s1a re>i @n &ormior$l ei @n$neca *i a asc$la
&isc$ iile #$rae c$ glas sc >$ @n B$r$l ei' Se sim ea @n
sig$ran a' Ace*ia era$ semenii ei" #rieeni *i membri &e
=amilie" &ar *i ?icime ca ea' Leg $rile era$ sr!nse"
s$=erin a era @m# r *ia &e o i' Ii banii" la =el' Dac a?ea
s ca#ee ce?a bani" inen iona s @i @m#ar c$ ceilal i'
Pri?in& a?an$l @n$neca" s1a g!n&i c ?er&ic$l n$ o
co#le*ise' U*$rarea sim i c sc #ase &e acel cal?ar al
#roces$l$i c!n rea m$l mai gre$ &ec! b$c$ria ?icoriei'
Ar =i ?r$ s &oarm o s # m!n *i s se re>easc @nr1o
l$me no$1no$ " c$ =amilia @nreag " *i s 1i ?a& #e o i
=erici i *i s n o*i' Dns " #enr$ #rima oar &e c!n& a$>ise
?er&ic$l" s1a @nreba ce an$me ar #$ea s 1*i c$m#ere c$
banii &in &es# g$bire'
Demniae' Un loc &emn @n care s r iasc *i $n loc
&emn &e m$nc ' Dn al #are" &esig$r' Ea #leca &in
Bo:more *i &in &isric$l Car+" c$ r!$rile" #!raiele *i
#!n>ele l$i =reaice #ol$ae' N$ &e#are o$*i" #enr$ c
o i cei i$bi i loc$ia$ @n a#ro#iere" @ns ?isa o ?ia no$ *i o
cas " c$ a# c$rena c$raa" a# care s n$ &$hneasc " s
lase #ee *i s a&$c boal *i moare'
A mai a$>i o #orier r!ni *i s1a ar a
rec$nosc oare #rieenilor care ?eniser s o ?a& ' Poae
reb$ia s 1*i aranBe>e #$ in # r$l *i s se a?en$re>e a=ar
ca s 1i sal$e' A inra @n baia min$sc$l a=la al $ri &e
#a" a a#rins l$mina" a r s$ci robine$l &e la chi$?ea"
&$# care s1a a*e>a #e marginea c >ii *i a r mas c$
#ri?irea a ini la a#a cen$*ie ce c$rgea #ese #eele
@n$necae ale ?as$l$i &in imia ie &e #or elan'
A#a aceea era b$n &oar la ba>inele &e oale " *i la
nimic alce?a' Sa ia &e #om#are care o =$rni>a a#a
a#ar inea ora*$l$i Bo:more" *i chiar a&minisra ia local
iner>icea cons$m$l a#ei li?rae' C$ rei ani @n $rm "
Consili$l or *enesc & &$se o ho r!re #rin care @n&emna
ce enii s =oloseasc a#a &oar #enr$ oalee' Dn oae
b ile #$blice se #$seser an$n $ri( FNU CONSUMA I APAH
Ho r!re a Consili$l$i or *enescG' A#a c$ra era a&$s &e
la Haiesb$rg" iar =iecare cas &in Bo:more" mobila sa$ &e
al =el" a?ea $n re>er?or &e &o$ >eci &e liri" c$ robine' Cei
care1*i #$ea$ #ermie @*i insalaser re>er?oare &e #ar$
s$e &e liri" monae #e s!l#i" @n s#aele casei' Iar casele
cele mai =r$moase a?ea$ re>er?oare #enr$ colecarea a#ei
&e #loaie'
A#a consi$ia o #roblema c$rena #enr$ loc$iorii &in
Bo:more' Miecare can &e a#a s!rnea a&mira ie" &isc$ ii *i
se &r m$ia c$ >g!rcenie" &eoarece a#ro?i>ionarea n$ era
sig$r ' Ii =iecare #ic $r care se bea sa$ care aingea
cor#$l $man #ro?enea &inr1o sicl ce ?enea &inr1o s$rs
ins#eca *i a#roba ' Cons$m$l &e a# *i g i$l era$
l$cr$ri la @n&em!n @n com#ara ie c$ s# la$l *i # srarea
c$r eniei' Igiena &e?enea o a&e? ra l$# " as=el c mai
oae =emeile &in Bo:more #$ra$ #ar$l sc$r" iar a#roa#e
o i b rba ii @*i l saser barb '
A#a &e?enise ce?a &e legen& ' C$ >ece ani @n $rm "
a$ori ile locale insalaser $n sisem &e iriga ie #enr$
eren$l &e baseball al co#iilor" ca a#oi s ?a& c$m ga>on$l
se @ng lbene*e *i moare' Ba>in$l &e @no al locali ii a =os
@nchis &$# ce $n cons$lan a @ncerca s rae>e a#a c$
cani i mari &e clor" @n $rma acesei ac i$ni a#a &e?enin&
ca=enie *i #$ in& ca o ha>na' C!n& a l$a =oc biserica
meo&isa" #om#ierii *i1a$ &a seama" @n c$rs$l b liei = r
sor i &e i>b!n&a" c a#a" #om#a &inr1o s$rs neraa "
n$ = cea &ec! sa a ! e =l c rile' C$ c! i?a ani @n $rm "
ni*e loc$iori &in Bo:more @*i eC#rimaser # rerea c a#a
&e la re ea #ro?oca mici cr #a$ri @n ?o#sea$a
a$omobilelor &$# $n n$m r minim &e s# l ri'
FIar noi am b $ mi>eria asa ani &e >ile" *i1a >is
Jeannee' Am b $ &in ea chiar *i c!n& a @nce#$ s #$ ' O
beam *i c!n& @*i schimba c$loarea' Beam &in ea *i = ceam
reclama ii amarnice la #rim rie' Am cons$ma1o *i &$# ce
a =os esa " iar a$ori ile ne1a$ asig$ra c n$ #re>ena
#ericol' O beam =iara' Am b $1o @n ca=ea *i ceai" con?in*i
c #rin c l&$r o #$ri=ic m' Iar c!n& n1am mai b $ &in ea"
am = c$ &$*" ne1am s# la c$ ea *i i1am inhala ab$rii'
Ce reb$ia s =acemL S ne sr!ngem la #$ @n =iecare
&iminea a" ca egi#enii anici" *i s a&$cem a#a acas @n
?ase #$rae #e cre*e$l ca#$l$iL S s!#!m #ro#riile #$ $ri
&e , --- &e &olari" ca s & m &e acela*i amesec &e
#$re>ici$ne #e care @l g sise *i a&minisra ia ora*$l$iL S
mergem c$ ma*ina #!n la Haiesb$rg ca s g!sim ?reo
ci*mea #e sra&a *i s a&$cem a#a c$ g le ile #!n acas LS
@nc @i mai r s$na$ @n $rechi oae #roesele ) cele
a$>ie &em$l" c!n& eC#er ii ar a$ la o soi$l &e h r i *i le
inea$ #relegeri celor &in consili$ *i m$l imii a&$nae @nr1o
sal ne@nc # oare" ca s le s#$n " mere$ *i mere$" c a#a
=$sese esa *i era b$n &ac se #$ri=ica =olosin&$1se
&o>e masi?e &e clor' Parc @i a$>ea #e s#eciali*ii =an&osi i
#e care Arane Chemical @i a&$sese la #roces ca s &eclare
B$ri$l$i c &a" la $>ina &in Bo:more #oae eCisaser
in=ilra ii ne@nsemnae &e1a l$ng$l anilor" &ar acesa n$ era
$n moi? &e @ngriBorare" &eoarece biclornilen$l *i ale
s$bsan e Fnea$ori>aeG =$seser absorbie &eBa @n sol *i
c rae" @n cele &in $rm " @n #!n>a =reaic " &ar aceasa n$
consi$ia $n #ericol #enr$ a#a #oabil a ora*$l$i' Parc 1i
a$>ea #e s#eciali*ii g$?ernamenali =olosin& c$?ine
sa?ane" ?orbin&$1le &e s$s oamenilor *i asig$r!n&$1i c
a#a care mirosea ins$#orabil era b$n &e b $'
Pese o" n$mai #roese" #e m s$r ce n$m r$l
&eceselor cre*ea' Cancer$l lo?ise #re$in&eni @n Bo:more"
#e =iecare sra&a" a#roa#e @n =iecare =amilie' De #ar$ ori
#ese me&ia na ional ' A#oi &e *ase *i &e >ece ori #ese
me&ie' La #roces$l ei" $n eC#er angaBa &e so ii Pa+on a
eC#lica B$ri$l$i c " #enr$ >ona aceea geogra=ica &e=ini
&e >ona ora*$l$i Bo:more" raa @mbom ?irilor &e cancer
era &e cincis#re>ece ori mai mare &ec! me&ia na ional '
A# r$ser a!ea ca>$ri &e cancer" @nc! loc$iorii s1a$
re>i eCamina i &e o =el$l &e cerce ori #$blici *i #ri?a i'
EC#resia
Fcre*ere #ron$n a a inci&en ei cancer$l$iG a @nce#$
s =ie =olosi o mai &es &e oamenii &in ora*" iar Bo:more
&e?enise ra&ioaci?' Un >iaris in?eni? boe>ase &isric$l
Car+ &re# &isric$l Cancer$l$i" iar #orecla a #rins'
Disric$l Cancer$l$i" SUA' A#a a crea #robleme o mai
gra?e #enr$ Camera &e Comer &in Bo:more' De>?olarea
economic a @ncea" iar ora*$l a s$=eri $n &eclin
#ron$n a'
Jeannee a @nchis robine$l" @ns a#a r m sese acolo'
Ne? >$ " @n con&$ce *i e?i care recea$ #rin >i&$ri *i #rin
sol$l &e s$b ea' ECisa mere$ acolo" ca o =iar la #!n& " c$
o r b&are nem rgini ' M$ *i $ciga*!" #om#aa &in
# m!n$l #ol$a &e Arane Chemical'
Deseori" r m!nea rea>a noa#ea *i r gea c$ $rechea"
c $!n& s #ercea# s$ne$l a#ei a=lae $n&e?a #rin #ere i'
Un robine care #ic$ra era raa ca $n $rm rior @narma'
Ii1a &a # r$l la o #are &e #e ochi" ges = c$ = r
con?ingere" *i a @ncerca" @nc o &a " s n$ se #ri?easc
#rea aen @n oglin&a" &$# care *i1a #eria &in ii c$ a#
&inr1o can ce se a=la @n #ermanen a #e chi$?ea' A a#rins
l$mina @n camera ei" a &eschis $*a" a arbora $n >!mbe
=or a" &$# care a cobor! @n a*a1>isa s$=ragerie" $n&e
#rieenii ei s ea$ @ngr m &i i $n$l l!ng al$l" li#i i &e
#ere i'
Eenise ?remea s mearg la biseric '
N
A$omobil$l &omn$l$i 9r$&ea$ era $n Benle+ negr$" c$
$n *o=er &e c$loare #e n$me 9oli?er care s$s inea c e
Jamaican" &e*i &oc$menele l$i &e imigran era$ la =el &e
s$s#ece ca accen$l l$i a=eca' 9oli?er con&$cea ma*inile
l$i 9r$&ea$ &e #ese $n &eceni$" as=el c aB$nsese s 1i
in$iasc sarea &e s#iri' Ac$m era #ros &is#$s" a sabili
9oli?er ime&ia" @n im# ce se l$#a c$ ra=ic$l aglomera &e
#e b$le?ar&$l Roose?el" care &$cea s#re cenr$l ora*$l$i'
Prim$l semnal @i =$sese ransmis c!n& &omn$l 9r$&ea$
r!nise sing$r #oriera &in s#ae @naine ca @n&aorior$l
9oli?er s a#$ce a1*i @n&e#lini @n&aoririle'
Ie=$l l$i" a*a ciise" &o?e&ea ner?i &e o el c!n& se a=la @n
camera &e consili$' Era in=leCibil" ho r!" calc$la" *i a*a
mai &e#are' Dns a&e? ra$l l$i caracer r >b ea la
s$#ra=a c!n& se g sea @n soli$&inea o=eri &e banchea
&in s#ae" chiar &ac geam$l &e se#ara ie &inre el *i *o=er
era bine @nchis ' Acel b rba era @nc # !na" a?ea $n
orgoli$ nem s$ra *i n$1i #l cea s #iar& '
Penr$ c &e &aa asa #ier&$se r!$ &e o' De c$m se
a*e>ase #e banche " @nce#$se s &isc$e la ele=on" = r s
i#e" &ar asa n$ @nsemna c ?orbea @n *oa# ' Ac i$nile ?or
sc &ea' A?oca ii era$ ni*e neis#r ?i i' 9o i @l min iser '
Conrol$l &a$nelor' 9oli?er s$r#rin&ea &oar =ragmene &in
ceea ce se &isc$a" &ar @i era lim#e&e c @n Mississi##i se
#erec$se ce?a &e>asr$os'
Ie=$l l$i a?ea *ai>eci *i $n$ &e ani *i" #ori?i re?isei
Forbes, &e inea o a?ere ne &e a#roa#e &o$ miliar&e &e
&olari' 9oli?er se @nreba &eseori( FOare c! i bani ar =i &e
aB$nsL Ce ?a =ace c$ @nc $n miliar&" a#oi c$ al$lL Case"
a?ioane #ersonale" so ii" iah$ri" Benle+1$ri" oae B$c riile
#e care *i le #$ea &ori $n alb'G
@ns! 9oli?er c$no*ea a&e? r$l' Pe &omn$l 9r$&ea$ n$1l
#$ea m$l $mi nicio s$m &e bani" oric! &e mare' Dn ora*
eCisa$ oameni mai im#oran i &ec! el" iar el gonea s 1i
aB$ng &in $rm '
9oli?er a ?ira" #ornin& s#re ?es" #e SiC+1hir& Sree"
@nain!n& s#re Mi=h" $n&e a coi br$sc *i a o#ri @n =a a $nei
#or i masi?e &in =ier" care s1a &eschis ime&ia' A$omobil$l
a cobor! @n garaB$l s$beran" $n&e a o#ri" =iin& a*e#a &e
$n agen &e sec$riae care a &eschis #oriera &in s#ae'
Plec m #ese o or " a m!r!i &omn$l 9r$&ea$ @ns#re
9oli?er" &$# care a &is# r$ c$ &o$ gen i &i#loma
$m=lae'
Li=$l a $rca c$ re#e>ici$ne cele *ais#re>ece eaBe #!n
@n ?!r=$l cl &irii" $n&e &omn$l *i &oamna 9r$&ea$ loc$ia$
@nr1o s#len&oare &e ne@nchi#$i' A#aramen$l lor era
si$a #e &o$ eaBe *i #e n$meroasele l$i =eresre se #$ea
a&mira Cenral Par;' C$m# raser acea loc$in c$ ,0 &e
milioane" la sc$r im# &$# n$na lor &e #ro#or ii
im#resionane" care a?$sese loc @n $rm c$ *ase ani" a#oi
mai chel$iser >ece milioane ca s1o a&$c la san&ar&ele *i
caliaea #romo?ae &e an$mie re?ise &e &esign'
Chel$ielile s$#limenare #re?e&ea$ &o$ camerise" $n
b$c ar" $n maBor&om *i ?ale i #enr$ &omn$l *i &oamna"
cel #$ in o &oic *i" &esig$r" asisena #ersonal obligaorie
care s o aB$e #e &oamna 9r$&ea$ s se organi>e>e
cores#$n> or *i s ia masa la ore =iCe'
Un ?ale i1a l$a genile &i#loma &in m!n *i #ar&esi$l
#e care ocmai le l sa Bos' N$ a?ea nicio #o= s o ?a& #e
so ie @n acel momen" &ar reb$ia s res#ece micile
ri$al$ri c$ care o obi*n$ise' Ea era @n camera &e oalea"
a?!n& c!e $n coa=or &e o #are *i &e ala" ambii l$cr!n& c$
=ebriliae s 1i aranBe>e # r$l blon& *i &re#'
) B$n " sc$m#o" a >is el @n&aorior" mai c$r!n&" ca s
=ie a$>i &e cei &oi coa=ori ineri" care n$ # rea$ s bage
c!$*i &e #$ in @n seam golici$nea a#roa#e oal a
&oamnei'
) D i #lace c$m ara # r$l me$L a @nreba Brianna
#ri?in&$1se @n oglin&a" @n im# ce inerii @i #ie# na$ #!r$l *i
se agia$ #e l!ng ea c$ m!inile mi*c!n&$1li1se @n
#ermanen ' N$1i s#$sese( FC$m i1a mers a>iLG N$ Fb$n "
&rag$l me$G' Ii nici Fc$m a =os la #rocesLG Ci #$r *i
sim#l$( F@ i #lace c$m ara # r$l me$LG
) Min$na" i1a r s#$ns el" b !n& &eBa @n reragere'
C$m ri$al$l =$sese @n&e#lini" era liber s se =ac
ne? >$ &e acolo" l s!n&1o #e Brianna c$ @mbl!n>iorii ei' S1
a o#ri @n &re#$l #a$l$i lor masi? *i a ar$nca o #ri?ire la
c ma*a ei &e noa#e ) FEaleninoG" @l l m$rise ea &eBa' Era
&e $n ro*$ a#rins" c$ $n &ecole$ care #oae @i aco#erea
sa$ n$ s!nii =anasici" no$1no$ i' Era sc$r " a#roa#e
rans#aren " c!n rin& mai #$ in &e cinci>eci &e grame *i
cos!n& #robabil ,3 --- &e &olari' Era m s$ra 2T" ceea ce
@nsemna c abia @i aco#erea s$=icien r$#$l $sca" as=el ca
ale =emei anoreCice &e la ?reo #erecere s sali?e>e &e
a&mira ie mimaa *i s s#$n ce FareG ar a' Dn sinea l$i"
Cari se cam s $rase &e obicei$rile ei" care &e?eniser
obsesii( o or #e >i c$ $n insr$cor 62-- &e &olari *e&in a7"
or &e +oga 62-- &e &olari *e&in a7" o or #e >i c$ $n
s#ecialis @n n$ri ie 6,-- &e &olari *e&in a7" o$l = c$ @n
e=or$l &e a ar&e #!n *i $lima cel$l &e gr sime &in
cor#$l ei" #enr$ a1*i # sra gre$aea @nre 45 *i 42 &e
;ilograme' Ea era &eBa gaa #enr$ seC ) asa = cea #are
&in @n elegere )" &ar #e el @l @ngriBora &eBa i&eea ca ar
#$ea =i @m#$ns &e oasele coa#sei ori c ar #$ea sa o
sri?easc la ?reo mi*care mai br$sc ' Brianna a?ea rei>eci
*i $n$ &e ani" @ns el obser?ase c!e?a ri&$ri &eas$#ra
nas$l$i ei' Iner?en iile chir$rgicale #$ea$ re>ol?a
asemenea #robleme" &ar n$ c$m?a ea #l ea as=el #enr$
acea @n=omeare agresi? la care se s$#$neaL
Ac$m @ns! @l @ngriBora$ l$cr$ri mai serioase' So ia !n r
*i =r$moasa =!cea #are &in imaginea l$i #$blic *i" #rin
a#ari ia ei Brianna 9r$&ea$ era @n sare sa &eermine #e
oricine s se $ie &$#a ea'
A?ea$ $n co#il" $n$l &e care Cari s1ar =i #$$ li#si c$
$*$rin a' A?ea &eBa *ase" chiar &e aB$ns" consi&era el' 9rei
&inre ei era$ mai @n ?!rs &ec! Brianna' Dns ea insisase
s aib! $n co#il" asa &in moi?e e?i&ene' Un co#il
re#re>ena o asig$rare" *i c$m ea se c s orise c$ $n
b rba c r$ia @i #l cea$ =emeile *i a&ora insi$ ia
c s oriei" co#il$l era o$na c$ =amilia" leg $rile *i
r & cinile *i" l$cr$ ramas nerosi" com#lica iile B$ri&ice @n
e?en$aliaea c l$cr$rile se &esr ma$' Co#il$l era
#roec ia &e care a?ea ne?oie orice so ie1ro=e$'
Brianna n sc$se o =ei *i @i & &$se nes$=eri$l n$me &e
Sa&ler Macgregor 9r$&ea$" Macgregor =iin& n$mele &e =a
al Briannei" iar Sa&ler #!r!n& s =i a# r$ ca scos &in
m!nec ' La @nce#$" ea a s$s in$ c Sa&ler =$sese o
r$be&enie sco ian mai noncon=ormis!" @ns a ren$n a la
#o?esea aceasa &$# ce &omn$l 9r$&ea$ a &esco#eri
@n!m#l or #rin a#aramen o c r $lie c$#rin>!n& n$me &e
co#ii' Dn realiae" n$1i # sa &e=el' Co#il$l a?ea @ns ADN1$l
l$i' Mai @ncercase s Boace rol$l &e a *i @n ca&r$l =amiliilor
#rece&ene" &ar e*$ase lamenabil'
Sa&ler @m#linise cinci ani *i" #racic" =$sese aban&ona
&e ambii # rin i' C!n&?a &o?e&in& eroism #rin e=or$rile &e
a &e?eni mam " Brianna @*i #ier&$se re#e&e ineres$l =a
&e l$cr$rile care inea$ &e maerniae *i ransmisese
@n&aoririle c re o serie &e &oici' Cea #e care o a?ea$ @n
#re>en era o =emeie bine cl &i " &in R$sia" *i &e inea
&oc$mene &e imigrare la =el &e &$bioase ca 9oli?er' Dn
acele momene" Cari n$ era @n sare s 1*i amineasc
n$mele ei' Brianna o angaBase *i se ar ase en$>iasma "
&eoarece =emeia ?orbea r$se*e *i o #$ea @n? a acea
limb *i #e Sa&ler'
) Ii ce limb cre>i c ?a aB$nge s #re=ereL o @nrebase
Cari'
Brianna n$ g sise r s#$ns$l la o asemenea @nrebare'
A inra @n camera &e Boac " a ri&ica co#ila @n aer ca *i
c$m abia a*e#ase s o re?a& " a sr!ns1o @n bra e *i a
s!r$a1o" a @nreba1o ce = c$se @n c$rs$l >ilei *i" &$#
c!e?a min$e" a re$*i s e?a&e>e c$ gra ie" re=ngiin&$1se
@n biro$" $n&e a #$s m!na #e ele=on *i s1a a#$ca s
r cneasc la Bobb+ Ra>la=='
D$# c!e?a a#el$ri in=r$c$oase" a = c$ &$*" *i1a $sca
#!r$l ?o#si #er=ec" ar !n& #e B$m ae c r$n *i a
@mbr ca cel mai recen c$m# ra =rac Armani' Beelia
#analonilor" #robabil m s$ra 44" @l sr!ngea #$ in" =iin& c$
c! i?a cenimeri mai sr!ma =a &e ?rem$rile c!n&
Brianna @l =$g rea #rin o apartamentul. Cum s-a
mr !at s"n#ur$ a lestemat seara !e-l a%tepta %"
petre!erea$ &ar %" pe 'amen"" pe !are a(ea s -"
nt)lneas! a!'l'. *"#ur erau !u t' "" la !urent !u
!ele petre!ute. Pr'a"l ! n a!ele m'mente (estea
!"r!ula !u repe+"!"une n lumea ,"nan!"ar .
Tele,'anele +)rn)"au$ "ar r"(al"" lu" se t ( leau &e
r)s %" se u!urau nespus &e ne!a+ur"le nt)mp"nate
&e -rane. Pesemne ! "nternetul (u"a &e ult"mele
%t"r" &"n ."ss"ss"pp".
Da!a ar ," ,'st ('ra &e 'r"!e alta petre!ere$
.arele Car" Tru&eau ar ," asentat$ s!u+)n&u-se !
nu se s"m ea "ne. n ,"e!are +" &"n ("a a , !ea !eea
!e a(ea !/e,$ "ar &a! /'t ra n ult"ma !l"p sa nu
mear# la ' petre!ere$ !e na"a0 ns a!el e(en"ment
era &e alt #en %" nu putea pr'!e&a ast,el.
Cum-ne!um$ 1r"anna %" !r'"se l'! n C'ns"l"ul &e
A&m"n"stra "e al .u+eulu" &e Arta Astra!ta$ "ar n
a!ea sear era marea repre+enta "e a anulu". A(eau
s (a&) r'!/"" !'n!epute &e &es"#nen renum" "$
re+ultate ale un'r 'pera "" &e l"p'su! "e %" ale un'r
r"&"! r" &e s)n" s"l"!'na "$ s a&m"re r""
rem'&elate %" ,eme" r'n+ate per,e!t$ &"amante$ sa
se u!ure &e %ampan"e$ !a("ar$ pateu &e #)s! $ !"na
pre# t"ta &e un u! tar !eleru$ &upa !are se putea
part"!"pa la ' l"!"ta "e , !ut n s!r"s pentru amat'r"$
plus ' l"!"ta "e &es!/"s pentru !e" !are #)n&es! ma"
n!et. 2"$ !eea !e era ma" "mp'rtant$ pretut"n&en"$
!amere peste !amere &e ,"lmat$ n&ea3uns &e multe
!a s -" !'n("n# pe 'aspe "" &"n el"t ! e" %" numa" e"
erau ur"!ul lum"". Ce n'apte a &e!ern r"" Os!arulu"0
A"!" era !ea ma" mare atra! "e a anulu".
Pun!tul n'&al al ser""$ !el pu "n pentru un""$ (a ,"
l"!"tarea une" 'pere &e art . n ,"e!are an$ !'m"s"a
& &ea !'man& unu" p"!t'r sau s!ulpt'r 4n !urs &e
a,"rmare5 s !ree+e !e(a str"!t pentru a!el
e(en"ment %"$ &e '"!e"$ s!'tea peste un m"l"'n &e
&'lar" pe a!ea lu!rare. n anul pre!e&ent$ p"!tura
l"!"tata$ !are a(usese !a su"e!t ' pre+entare
u"m"t'are a unu" !re"er uman &up !e ,usese
mpu%!at$ se ()n&use !u %ase m"l"'ane. Cap'&'pera
&"n a!est an era un m'rman &epr"mant &e lut ne#ru
!u e#$*e &in bron>" o$l s$ger!n& con$r$rile $nei inere
=ee' P$ra ame ior$l il$ &e Imelda violata *i ar =i ramas
neb gaa &e nimeni @n seam " @nr1o galerie &in D$l$h"
&ac n$ ar =i =os ?orba &e sc$l#or" $n geni$ chin$i &in
Argenina" &es#re care se >?onea c ar =i =os @n #rag$l
sin$ci&erii" o soar ris care a?ea s &$ble>e insanane$
?aloarea crea iilor l$i" am n$n ce n$ le sc #ase
ne:+or;e>ilor" care era$ abili @n?esiori @n obiece &e ar '
Brianna l sase #ese o #rin a#aramen bro*$ri e&iae &e
m$>e$ *i = c$se c!e?a al$>ii #rin care & &ea &e @n eles c
Imelda violat ar ar a eCraor&inar @n =oaier" chiar al $ri
&e inrarea @n li='
Cari *ia c l$mea se a*e#a s c$m#ere sc$l#$ra
aceea blesemaa *i s#era c asa n$ ?a &a na*ere $nei
=rene>ii generale' Iar &ac &e?enea #ro#riear$l acelei
o#ere &e ar " s#era ca aris$l s se sin$ci& c! mai
c$r!n&'
Ea *i Ealenino a$ a# r$ &ins#re camera &e oale '
B ie ii care @i aranBaser #!r$l #lecaser " iar ea re$*ise @nre
im# s @mbrace rochia *i s 1*i #$n sing$r biB$eriile'
) Mab$los" a eCclama Cari" *i n$ eCagera c!$*i &e
#$ in' Dn ci$&a as#ec$l$i $*or ciol!nos *i a coaselor
?i>ibile"
Brianna era o$*i o =emeie =r$moas ' P r$l ei ar a cam
la =el c$m i1l ? >$se &iminea a la ora *ase" c!n& ea @*i bea
ca=ea$a" iar el o s r$ase &e r!mas1b$n' Ac$m" la &isan a
&e o mie &e &olari" n$ ?e&ea ?reo &eosebire esen iala'
Ei" @n =ine' C$no*ea #rea bine #re $l ro=eelor' Prin
conrac$l #rUn$#ial" Brianna #rimea 5-- --- &e &olari #e
l$n " c$ care s se Boace #e #erioa&a c s oriei" *i &o$ >eci
&e milioane &ac se &es# r ea$' Dn schimb" &ac &orea"
a l o #$ea ?i>ia #e Sa&ler &e c!e ori ?oia'
Dn Benle+" a$ ie*i &in m r$naiele cl &irii c$
a#aramene *i a$ aB$ns @n Mi=h A?en$e" c!n& Brianna a >is
br$sc(
) Eai" am $ia s o s r$ #e Sa&ler la #lecareH Oare ce
=el &e mam s$nL
) Las)$ ! n-a p) "t n"m"!$ a spus Car"$ !are u"tase
la r)n&u-" s spun n'apte una !'p"le".
) . s"mt n#r'+"t'r$ a spus 1r"anna m"m)n&
&e+#ustul. Palt'nul ne#ru$ lun# p)n n p m)nt$
m'&el Pra&a$ era &esp"!at$ ast,el ! an!/eta &"n
spate era &'m"nat &e p"!"'arele e" u"m"t'are.
P"!"'are &e la p'&ea p)n la #)t. P"!"'are
nemp'&'"te &e !"'rap"$ mr ! m"nte 'r" alte
+'r+'ane. P"!"'are pe !are Car" le putea (e&ea$
a&m"ra$ at"n#e$ p"pa"$ %" n"!" nu se s"n!/"sea &a!a
T'l"(er putea arun!a ' pr"("re la ele. D'ar era '
,eme"e &e etalat$ !a nt't&eauna.
Car" %"-a tre!ut palma peste p"!"'arele e" pentru !
" pl !ea s -" at"n#) p"elea$ &ar " (enea s spun)
!e(a &e #enul6 4C/est""le astea n!ep s semene !u
n"%te !'+" &e m tur 5.
A l sat &e la el.
) 2t"" !e(a &e pr'!es0 a ntreat ea ntr-un t)r+"u.
) 7ur"ul ne-a ,)!ut-'$ a +"s el.
) m" pare tare r)u.
) Asta e. 8C)t0
) Patru+e!" %" unu &e m"l"'ane.
) Ce "#n'ran "9
Car" " spusese pu "ne lu!rur" &espre !'mpl"!ata %"
m"ster"'asa lume a Tru&eau :r'up. Ea a(ea pe !ap
a! "un"le !ar"ta"le %" &"(erse pr'"e!te$ mese &e
pr)n+ %" "nstru!t'r"$ !are ' "neau '!upat . Iar el nu
('"a %" n"!" nu t'lera prea multe ntre r".
1r"anna (er","!ase pe "nternet$ a%a ! a,lase e;a!t
&e!"+"a 3ur"ulu". 2t"a !e spuseser a('!a "" &espre
re!urs %" ma" %t"a ! a! "un"le -rane ('r nre#"stra '
s! &ere &rast"! n! &e la pr"mele 're ale &"m"ne ""
&e m)"ne. Era ,rum'as %" sla $ &ar pr'asta nu era.
Carl a ('r"t &"n n'u !u !"ne(a la tele,'n.
Cl &"rea .ua se nal la !)te(a "nterse! "" ma"
spre su&$ ntre <",t/ A(enue %" .a&"s'n. Pe m sur
!e s-au apr'p"at n!et$ '&at !u tra,"!ul$ au ( +ut
s!l"p"r"le s!urte ale +e!"l'r &e l" ur".
Brianna s1a @n?iora" *i1a conrola in$a *i s1a sr &$i s
arag aen ia as$#ra elemenelor noi &e &ecor #e care le
o=erea *i a >is(
) Doamne" ce1i $r!sc #e oamenii *iaV
) Care oameniL
) Moogra=ii *ia'
A #$=ni @n r!s a$>in& acea minci$na s=r$na '
A$omobil$l s1a o#ri" $n #orar @mbr ca @n =rac a &eschis
$*a" iar =oogra=ii s1a$ roi *i s1a$ a#ro#ia &e Benle+1$l
negr$' Marele Cari 9r$&ea$ a cobor! = r nici$n >!mbe #e
=a ' A#oi a$ $rma #icioarele' Brianna *ia #recis c$m s le
o=ere =oogra=ilor" a*a&ar re?iselor &e scan&al *i #oae" &a"
&e ce n$" ?re$nei re?ise &e mo& " ceea ce le reb$ia )
#icioare l$ngi *i sen>$ale" = r s &e>? l$ie chiar o$l'
Laba #icior$l$i &re# a ains #rima # m!n$l" eal!n& $n
#ano= Jimm+ Choo la o s$ &e &olari &ege$l" iar c!n& s1a
r s$ci c$ #rice#ere" #ar&esi$l i s1a &es= c$ *i Ealenino a
coo#era" ri&ic!n&$1se c! reb$ia" as=el c @nreaga l$me a
#$$ @n elege a&e? raele bene=icii &e a =i miliar&ar *i &e a
&e ine $n ro=e$'
Bra la bra " cei &oi a$ # r$ s #l$easc #e co?or$l
ro*$" = c!n& semne c re =oogra=i *i ignor!n&$1i #e cei
c! i?a re#oreri" &inre care $n$l a a?$ @n&r >neala s 1i
srige(
) Hei" Cari" ?re$n comenari$ #ri?in& #roces$l &in
Mississi##iL
Cari n$ a a$>i" bine@n eles" ori s1a #re= c$ s$r&' Insa a
i$ i #$ in #as$l *i c$r!n& a$ aB$ns @n $nr$" #e $n eren
ce?a mai sig$r' A*a s#era el' A$ =os @n!m#ina i &e
am=irioni #l i iP li s1a$ l$a #ar&esieleP li s1a$ a&resa
>!mbeeP a$ a# r$ *i =oogra=i amabiliP s1a$ i?i ca &in
senin ?echi amiciP iar @n sc$r im#" s1a$ #ier&$ @n miBloc$l
oamenilor c$ a&e? ra boga i" care se #re= cea$ c se
b$c$ra &e com#ania celorlal i'
Brianna *i1a g si #rieena c$ care re>ona &in s$=le" $n
al ro=e$ anoreCie" c$ $n r$# la =el &e neobi*n$i ) s$#erb
&e @n=omea" &ar e?i&en iin& ni*e s!ni ri&icol &e mari' Cari
s1a @n&re#a &irec s#re bar *i era c! #e ce s aB$ng
acolo" c!n& a =os #racic #laca &e o Bigo&ie #e care
s#erase s o ocoleasc '
) Cari" #rieene" am a$>i c ai neca>$ri #rin s$&" a
b$b$i c! &e are a #$$ glas$l b rba$l$i'
) Da" =oare mari" a s#$s Cari" c$ glas m$l mai sc >$" *i
a #rins @nre &egee $n #ahar @nal &e *am#anie &in care a
@nce#$ s soarba'
Pee Mlin oc$#a loc$l ,,0 @n o#$l Forbes al celor mai
boga i 4-- &e americani' Cari era #e loc$l 25- *i =iecare &in
cei &oi *ia #recis $n&e era loc$l s $ #e lisa' N$merele 0/
*i 545 se a=la$" &e asemenea" #rinre in?ia i" @m#re$na c$
o serie &e conc$ren i care n$ @nc #$ser @n aces o#'
) Dmi @nchi#$isem c b ie ii i inea$ l$cr$rile s$b
conrol" a insisa Mlin" sorbin& >gomoos &inr1$n #ahar @n
care a?ea scoch sa$ bo$rbon'
A re$*i s se @ncr$ne" im# @n care =!cea e=or$ri mari
sa1*i asc$n& @nc!narea'
) Da" a*a am cre>$ *i noi" a s#$s Cari" regre!n& c n$
#$ea s 1i rag! cel #$ in &o$a #alme #ese obraBii #lini" ce
#arc @i s ea$ la @n&em!n '
) N$ =ace i rec$rsL l1a @nreba Mlin c$ gra?iae'
) Ba &a" e gaa #reg i'
La licia ia &in an$l #rece&en" Mlin se l sase #$ra &e
=rene>ia generala *i #lecase acas! c$ reier dup
!mpu"c tur , $n &e*e$ arisic ?alor!n& *ase milioane &e
&olari" care &eclan*ase cam#ania ac$al a M$ab #enr$
#roc$rarea &e ca#ial' N$ cre&ea nimeni c ?a raa
?!n oarea &$# #remi$l cel mare al serii'
) B$na i&ee am a?$ s # m!na rec$ ?!n>!n& ac i$ni
Arane" a s#$s el'
Carl a &a s 1l @nB$re" &ai1 *i1a # sra c$m#!$l' Mlin
&e inea $n =on& &e garan ie" ren$mi #enr$ mi*c rile
@n&r >ne e #e care le = cea #e #ia ' Chiar ?!n&$se ac i$ni
Arane Chemical @n con&i ii shor" anici#!n& $n ?er&ic
ne=a?orabilL Dn #ri?irea ne&$meri a l$i Carl # rea s se
cieasc acea @nrebare'
) A" sig$r" a conin$a Mlin" sorbin& &in #ahar *i
ling!n&$1*i b$>ele c$ $n #lesc i' Om$l nosr$ &e acolo a
>is c ai @nc$rca1o'
) N1o s #l im nici$n cen" a s#$s Cari'
) O s #l e*i m!me1&iminea " amice' Noi #$nem
r m *ag c ac i$nile Arane ?or sc &ea c$ ,-W'
Ii s#$n!n& acesea s1a @nors *i a #leca" l!s!n&$1l #e
Cari s 1*i ermine b $$ra *i s mai ia $n #ahar' Do$ >eci
la s$ L C$ minea i$e ca o ra> laser" a = c$ ime&ia
socoeala' Daora 43W &in ac i$nile com$ne neachiae ale
Arane Chemical" o com#anie c$ o ?aloare &e #ia &e 2",
miliar&e &e &olari" @n ba>a #re $l$i &e @nchi&ere a >ilei' O
sc &ere &e ,-W @l ?a cosa ,0- &e milioane" &oar #e h!rie'
Asa n$ @nsemna o #ier&ere &e n$merar" &esig$r" &ar era o
?ese s$=icien &e #roasa ca s le srice m$ror >i$a &e
m$nca'
Mai c$r!n& se ?a @nregisra o sc &ere &e 5-W" a g!n&i
el' B ie ii &e la &e#aramen$l =inanciar =$seser &e acor&
c$ ci=ra a?ansa &e el'
P$ea =on&$l &e garanare al l$i Mlin s ?!n& @n con&i ii
short o #are consi&erabil &in ac i$nile Arane = r ca el sa
=ie in=ormaL S1a $ia =iC la $n barman &er$a *i a anali>a
@nrebarea' Da" era #osibil" &ar #$ in #robabil' Mlin n$ = cea
&ec! s 1i #$n #$ in sare #e ran '
Direcor$l m$>e$l$i a a# r$ ca &in senin" iar Cari s1a
ar a @nc!na sO1l @n!lneasc ' Om$l n$ a?ea s a&$c
?orba &es#re ?er&ic" chiar &ac ar =i *i$ &e #roces" l$cr$
#$ in #robabil" @i ?a s#$ne l$cr$ri #l c$e *i" &esig$r" ?a
=ace comenarii &es#re as#ec$l =ab$los al Briannei' Se ?a
ineresa" &e asemenea" &e Sa&ler *i ?a ?oi s a=le &es#re
sa&i$l reno? rii casei lor &in Ham#ons'
A$ ?orbi eCac &es#re asemenea l$cr$ri c! im# s1a$
#limba c$ #aharele &e b $$ra @n m!n #rin sala
aglomera " =erin&$1se &e gr$#$rile care #$ra$ con?ersa ii
#e eme ne#l c$e" *i s1a$ insala @n cele &in $rma @n =a a
sc$l#$rii Imelda violat .
) Min$na " n$ cre&e iL l1a @nreba &irecor$l m$>e$l$i'
) Mr$moas " a rec$nosc$ Cari" ar$nc!n& o #ri?ire s#re
s!nga" #enr$ c #rin &re#$l lor a rec$ @n!m#l or
n$m r$l 545'
) La ce s$m se ?a ?in&eL
) 9oa >i$a am anali>a aces as#ec' Cine *ie" a?!n&
@n ?e&ere oas#e ii &in seara asaL A* s#$ne c #e #$ in
cinci milioane'
) Ii c! ?alorea> &e =a#L
Direcor$l a >!mbi" #enr$ c $n =oogra= ocmai @i
imorali>a'
) Ei" asa ese c$ o$l alce?a" n$L Ulima l$crare
im#oran a aces$i sc$l#or s1a ?!n&$ $n$i &omn
Ba#one> c$ #re $l &e a#roCimai? &o$ milioane' Desig$r"
aces &omn n$ &ona s$me mari &e bani mic$ $l$i nosr$
m$>e$'
Cari a mai l$a o g$r &e *am#anie &in #ahar *i a
con=irma acel Boc' Sco#$l cam#aniei ini iae &e M$ab era
s sr!ng 5-- &e milioane @n cinci ani' D$#! # rerea
Briannei" re$*iser s a&$ne &eBa B$m ae &in s$m *i
a?ea$ ne?oie &e $n im#$ls #$ernic @n ca&r$l licia iei &in
acea sear ''
C$r!n& le1a =os #re>ena $n criic &e ar " care #$blica
@n Times *i c$ care a$ conin$a &isc$ ia' F9are a* ?rea s
*i$ &ac om$l are habar &e ?er&icG" a g!n&i Cari' Criic$l
*i &irecor$l a$ ?orbi &es#re sc$l#or$l argeninian *i
&es#re #roblemele l$i &e s n ae minal " ?reme @n care
Carl a eCamina sc$l#$ra *i s1a @nreba &ac ?oia c$
a&e? ra s o ?a& mere$ @n =oaier$l l$Cos$l$i s $
a#aramen'
Oric$m" so ia l$i sig$r &orea asa'
CAPITOLUL =
C min$l em#orar al =amiliei Pa+on era $n a#aramen
c$ rei &ormioare si$a la eaB$l $n$ al $n$i com#leC ?echi
&in a#ro#ierea $ni?ersi ii' Kes loc$ise @n >on #e ?remea
s$&en iei *i @nc @i ?enea gre$ s crea& c re?enise @n acel
carier' Se #erec$ser @ns a!ea scliimb ri maBore" @nc!
era &i=icil s se m rgineasc la $na an$me'
C! &e em#orar era acel c minL Asa era marea
@nrebare #e care *i1o #$nea$ cei &oi so i" &e*i ea =$sese
am!na " se &isc$a &e m$le s # m!ni *i nici ac$m n$
a?ea s =ie anali>a ' Poae #ese o >i" &o$ " c!n& sarea &e
oboseal *i *oc a?ea s reac " iar ei re$*ea$ s 1*i
g seasc $n momen &e r ga> *i lini*e ca s &isc$e
&es#re ?iior' Kes a = c$ c!e?a mane?re c$ ma*ina #rin
#arcare" ocolin& $n omberon mare" #lin ochi" &in care se
re? rsase g$noi$l #e Bos' C$ii &e bere @n s#ecial *i sicle
s#are' B ie ii &e la colegi$ se &isra$ a>?!rlin& &e la
eaBele s$#erioare o ce golea$" #ese #arcare *i #ese
ma*ini" @n &irec ia omberon$l$i' C!n& siclele se s# rgea$"
>gomo$l r s$na am#li=ica #rinre cl &irile com#leC$l$i" iar
s$&en ii se am$>a$' Dar n$ o i' Penr$ cei &oi so i" care
&$cea$ &or$l somn$l$i" h rm laia &e?enea $neori
ins$#orabil '
Pro#riear$l" $n ?echi clien" era socoi &e =oare m$l
l$me" @n s#ecial &e s$&en i" &re# &e in or$l celor mai
mi>ere loc$in e' El le o=erise a#aramen$l" iar conrac$l
@ncheia #rinr1o sr!ngere &e m!na #re?e&ea o chirie &e o
mie &e &olari #e l$na' Loc$ia$ acolo &e *a#e l$ni" #l iser
#enr$ rei" @ns #ro#riear$l s#$sese insisen c n$1*i
= cea griBi' A*e#a r b& or la r!n&" al $ri &e m$l i al i
cre&iori' Mirma &e a?oca$r Pa+on J Pa+on &o?e&ise
c!n&?a c #$ea arage clien i *i era @n sare s scoa
#ro=i" iar cei &oi #areneri era$ ca#abili &e o re?enire
s#ecac$loas '
FCe # rere ai &e aceas re?enireL s1a g!n&i Kes" @n
im# ce a inra @nr1$n loc &e #arcare' Eer&ic$l &e 45 &e
milioane aB$ngeLG Ereme &e o cli# " s1a sim i #lin &e
?igoare" &$# care iar *i l1a c$#rins oboseala'
Scla?i ai $n$i obicei res#ing or" ime&ia ce a$ cobor!
&in ma*ina" *i1a$ l$a genile &i#loma &e #e banche '
) N$" a an$n a Mar+ Grace #e nea*e#ae' Dn seara
asa n$ mai l$cr m' S l s m asea @n ma*inaH
) Am @n eles" &oamn '
S1a$ gr bi s $rce sc rile" asc$l!n& m$>ica ra# &aa
are" ce r >b ea #e =ereasra $n$i a#aramen al $ra' C$
$n >orn i" Mar+ Grace a scos cheile *i a &esc$ia $*a" &$#!
care a$ # r$ns re#e&e @n $nr$" $n&e co#iii se $ia$ la
ele?i>or @m#re$n c$ Ramona" &oica lor &in Hon&$ras'
Li>a" =iica lor &e no$ ani" s1a re#e>i s#re ei srig!n&(
) Mami" am c!*iga" am c!*igaH
Mar+ Grace a ri&ica1o @n aer *i a#oi a sr!ns1o are @n
bra e'
) Da" &raga mea" am c!*iga'
) Par$>eci &e miliar&eH
) Milioane" sc$m#o" n$ miliar&e'
Mac;" b ia$l &e cinci ani" a ?eni @n =$g s#re a l l$i"
care l1a @nh a *i l1a ri&ica @n s$s" &$#! care am!n&oi so ii
a$ r mas @n hol$l @ng$s &e la inrare" sr!ng!n&$1*i co#iii @n
bra e' Penr$ #rima oar &$# #ron$n area ?er&ic$l$i" Kes
a obser?a lacrimi @n ochii so iei'
) 9e1am ? >$ la ele?i>or" a s#$s Li>a'
) Ar ai obosi" i1a >is Mac;'
) P i s$n obosi" a s#$s Kes'
Ramona a r mas &eo#are" a?!n& @ns #e =a $n >!mbe
abia #erce#ibil' N$ Xia sig$r ce @nsemna ?er&ic" &ar
@n elegea @n&eaB$ns ca s se b$c$re &e ?ese'
D$# ce *i1a$ scos #ano=ii *i #ar&esiele" s1a$ a*e>a o i
#e cana#ea$a =r$moas &in #iele" $n&e" sr!n*i laolal " a$
&isc$a &es#re *coal ' Kes *i Mar+ Grace re$*iser s 1*i
# sre>e mai oae #iesele &e mobilier" as=el c
a#aramen$l s r c cios era &ecora c$ l$cr$ri &e caliae"
care n$ le a&$cea$ amine &oar &e rec$" ci" l$cr$ mai
im#oran" @i = cea$ s aib @n ?e&ere *i ?iior$l' Era ?orba
&oar &es#re o o#rire em#orar " o am!nare ne#rograma!'
Pe #o&ea$a camerei &e >i s ea$ @m#r *iae caiee *i
h!rii" semn clar c emele se =!c$ser! @naine &e
&eschi&erea ele?i>or$l$i'
) Mor &e =oame" a an$n a Mac; @n im# ce se sr &$ia
>a&arnic s &es=ac no&$l cra?aei l$i Kes'
) Mama s#$ne c o s m!nc m macaroane c$ br!n> " a
>is el'
) Moare bineH *i1a$ eC#rima co#iii a#robarea @n cor" iar
Ramona s1a srec$ra @n b$c rie"
) Asa @nseamn c o s a?em o cas no$aL a @nreba
Li>a'
) Cre&eam c 1 i #lace asa" a >is Kes'
) Da" &ar o o s c $ m $na no$ " &aL
) Sig$r c &a'
M$seser =oare #reca$ i c$ co#iii' Di eC#licaser Li>ei
elemenele esen iale ale ca>$l$i ) o com#anie rea a #ol$a
a#a" care le1a = c$ mari neca>$ri m$lor oameni )" iar ea
a s#$s @n&a c nici ei n$1i #l cea com#ania res#eci? ' Iar
&ac =amilia era ne?oi s se m$e @nr1$n a#aramen
#enr$ a l$#a @m#ori?a com#aniei" ea era &e acor& c$
asa'
C$ oae acesea" # r sirea noii *i =r$moasei lor case
re#re>enase o eC#erien a ra$mai>an ' Mos$l &ormior al
Li>ei =$sese >$gr ?i @n ro> *i alb" *i a?$sese o ce *i1ar =i
&ori o =ei ' Ac$m" @m# r ea $n &ormior n$ #rea s#a ios
c$ =raele ei *i" chiar &ac n$ se #l!ngea" era c$rioas s
*ie c! ?a mai &$ra si$a ia aceea' Mac; era #reoc$#a @n
general &e reb$rile l$i &e la gr &ini ca s 1*i =ac griBi
legae &e loc$in '
Ambilor co#ii le era &or &e ?echi$l carier" $n&e casele
era$ mari" iar @n s#aele lor se g sea$ #iscine *i loc$ri &e
Boac *i &e eCerci ii =i>ice' Un&e a?ea$ #rieeni al $ri sa$
&$# col ' Icoala era #aric$lar *i le o=erea sig$ran '
Biserica era la o sra& &e# rare *i @*i c$no*ea$ o i
?ecinii'
Ac$m Li>a $rma o *coal elemenar &e sa" $n&e era$
mai m$le =e e negre &ec! albe" iar biserica @nsemna $na
e#isco#ala" $n&e oricine era bine1?eni'
) N$ ne ?om m$a chiar ime&ia" a s#$s Mar+ Grace' Dar
#robabil c ?om @nce#e c $ rile'
) Mor &e =oame" a re#ea Mac;'
S$biec$l cas era @n&eob*e ocoli c!n& @l aingea
?re$n$l &inre co#ii" as=el c Mar+ Grace s1a ri&ica @n
#icioare'
) Hai s g im" i1a #ro#$s ea Li>ei'
Kes a g si elecoman&a *i i1a >is l$i Mac;(
) Hai s ?e&em emisi$nea Sports#enter$ Orice" n$mai
*irile locale n$'
) Sig$r'
Ramona a =ier a#a *i a = c$ o ro*ie c$b$le e' Mar+
Grace a @mbr i*a1o @n reac *i a @nreba1o(
) Ai a?$ o >i b$n L
Da" o >i b$n " a >is ea' Nicio #roblem la *coal ' 9emele"
gaa = c$e' Li>a a #leca #e nesim ie @n camera ei' Mai era
#!n s mani=ese ?re$n ineres =a &e reb$rile
gos#o& re*i'
) Ii $ ai a?$ o >i b$n L a @nreba Ramona'
) Da" =oare b$nO' S #$nem ca*ca?al ce&ar'
A g si o b$ca @n =rigi&er *i s1a a#$ca s o &ea #e
r!> oare'
) Ac$m ? #$e i lini*iL
) Da" m car c!e?a >ile'
Prinr1o #rieen &e la biseric " o g siser #e Ramona" #e
B$m ae moar &e =oame" asc$n>!n&$1se @nr1$n a& #os
&in Baon Ro$ge" &ormin& #e $n #a &e cam#anie *i
m!nc!n& hran &in conser?e rimise ca aB$oare @n s$&
?icimelor $ragan$l$i Aarina' S$#ra?ie $ise $nei c l orii
iso?ioare ocmai &in America Cenral " #rin MeCic" a#oi
9eCas" a#oi Lo$isiana" $n&e nici$na &inre #romisi$nile
#rimie n$ se maeriali>ase' Nici sl$Bb " nici =amilie care s
o g >&$iasc " nici &oc$mene" nimeni care s aib griB &e
ea'
Dn con&i ii normale" so ilor Pa+on n$ le rec$se nicio&a
#rin mine s angaBe>e o &oic ilegal " care n$ =$sese
na$rali>aa' A$ a&o#a1o ime&ia" a$ @n? a1o s con&$c
ma*ina" &ar n$mai #e c!e?a sr >i an$me alese" a$
insr$i1o c$m s =oloseasc ele=on$l mobil" com#$er$l *i
a#ara$ra casnic " a#oi insisaser ca ea s &e#rin& limba'
A?ea c$no*in e &e ba>a c!#!ae la o *coala caolica &in
ora*$l ei &e ba*in!' D*i #erec$se >ilele @n a#aramen"
= c!n& c$ra *i imi!n& ?ocile a$>ie la ele?i>or' D$#! o#
l$ni" @nregisre>e #rogrese im#resionane' Pre=era o$*i s
asc$le" mai ales la ceea ce s#$nea Mar+ Grace" care a?ea
ne?oie &e cine?a =a &e care s se &escarce' Dn $limele
#ar$ l$ni" @n #$ inele oca>ii c!n& #re#arase cina" Mar+
Grace ?orbise = r! @nrer$#ere" iar Ramona @i sorbise =iecare
c$?!n' Asa era o era#ie min$naa" @n&eosebi &$#! o >i
c$m#li @n rib$nal$l $n&e oa l$mea era @ncor&a la
maCim$m'
) Nicio #roblem c$ ma*inaL @i #$nea Mar+ Grace
aceea*i @nrebare @n =iecare sear ' Cea &e1a &o$a ma*in a
lor era o Hon&a Accor& ?eche" #e care Ramona @nc n$ o
lo?ise' Din moi?e =oare @nemeiae" @i @ngro>ea g!n&$l &e a
l sa o imigran ilegal " = r! #ermis &e con&$cere *i = r
asig$rare" @n ?oie #e sr >ile &in Haiesb$rg" c$ o Hon&a
care = c$se #robabil $n miliar& &e mile" #e banchea c reia
se g!sea$ &oi co#ii mici' O insr$iser! #e Ramona s
memore>e r$a #e sr >i l $ralnice #!n la *coal "
maga>in$l $ni?ersal *i" &ac era necesar" #!n la biro$l lor'
Dac ar =i o#ri1o #oli ia" @*i = c$ser #lan$l s @i im#lore #e
#oli i*i" #e #roc$ror *i #e B$&ec or' Di c$no*ea$ bine #e
o i ace*ia'
Kes *ia clar c B$&ec or$l1*e= al ora*$l$i a?ea ca
angaBa $n imigran ilegal care @i #li?ea gr &ina *i @i $n&ea
ga>on$l'
) O >i b$n " a s#$s Ramona' Nicio #roblema' 9o$l e
bine' A&e? ra" o >i b$n " a g!n&i Mar+ Grace @n sinea ei *i
s1a a#$ca s o#easc br!n>a'
9ele=on$l a s$na *i" = r #rea m$l che=" Kes a ri&ica
rece#or$l' N$m r$l era rec$ la secre" #enr$ c $n
&emen le a&resase amenin ri' Se sl$Bea$ &e ele=oanele
mobile #racic #enr$ a#roa#e orice con?orbire' A asc$la"
a s#$s ce?a" a#oi a @nchis *i s1a a#ro#ia &e ma*ina &e
g i" $n&e a $lb$ra #reg irea cinei'
) Cine eraL a @nreba c$ $n aer @ngriBora Mar+ Grace'
Orice ele=on #rimi acas era @n!m#ina c$ s$s#ici$ne'
) Sherman" &e la biro$' S#$ne c &a$ !rcoale c! i?a
re#oreri" care ?or s &isc$e c$ sar$rile'
Sherman era $n$l &inre asisen i'
) De ce mai e la biro$ la ora asaL a @nreba Mar+
Grace'
) Poae n$ s1o =i s $ra &e m$nc " a*a cre&' A?em
m sline #enr$ salaaL
) N$' Ce i1ai s#$sL
) S 1l @m#$*e #e $n$l" iar res$l se ?or =ace ne? >$ i'
) Amesec salaa" e rog" i1a s#$s ea Ramonei'
S1a$ ghem$i o i cinci la o mas &e B$ca c r i"
@ngr m &i @nr1$n col al b$c riei' Ii1a$ &a m!inile" iar
Kes a rosi r$g ci$nea *i m$l $miri #enr$ l$cr$rile b$ne
&in ?ia " #enr$ =amilie" #rieeni *i *coal ' Ii #enr$ hran '
A @n l a m$l $miri #enr$ c a?$seser #are &e $n B$ri$
@n ele# *i generos *i #enr$ re>$la$l =anasic" @ns ?a
l sa asa #enr$ al &a ' A$ rec$ @n!i salaa &e la $n$l la
al$l" a#oi macaroanele *i br!n>a'
) 9ai" #$em s ne insal m cor$rile aiciL a s#$s Mac;
#e nea*e#ae" &$# ce @nghi ise #rima @mb$c $ra'
) Sig$rH i1a r s#$ns Kes" sim in& br$sc o &$rere &e
s#ae' Insalarea cor$l$i @n a#aramen @nsemna a*e>area
&e # $ri" #l #$mi *i #erne #e #o&ea$a camerei &e >i *i
&ormi$l acolo" &e obicei c$ ele?i>or$l &eschis #!n
noa#ea !r>i$" &e obicei ?inerea' AranBamen$l =$nc iona
&oar &ac mami *i ai #arici#a$ la &israc ie' Ramona era
in?ia @no&ea$na" &ar ea re=$>a #oliicos'
) B$n" &ar ne c$lc m la aceea*i or " a s#$s Mar+ Grace'
S$nem @n c$rs$l s # m!nii'
) Ora >ece" a s#$s Li>a" care era mai mere$
negociaor$l'
) No$ " a >is Mar+ Grace" iar o a& $gire &e B$m ae &e
or i1a = c$ #e am!n&oi co#iii s >!mbeasc '
Mar+ Grace a sa al $ri &e co#ii" sa?$r!n& momen$l *i
sim in&$1se =erici c oboseala a?ea s &is#ar c$r!n&'
Poae ac$m ?a a?ea ?reme s se o&ihneasc " s @i &$c la
*coal " s @i ?a& la ore *i s ia masa &e #r!n> c$ ei' 9!nBea
s re&e?in mama" nimic mai m$l" *i socoea c >i$a @n
care ?a reb$i s inre &in no$ @nr1o sala &e rib$nal ?a =i
mohor!a'
N
Seara &e mierc$ri era sinonim c$ ghi?eci &in ce se
nimere*e la biserica Pine Gro?e" $n&e n$m r$l
#arici#an ilor era @no&ea$na im#resionan' Biserica" $na
=oare =rec?ena " era #lasaa chiar @n miBloc$l carier$l$i"
iar m$l i cre&incio*i a?ea$ &e mers #e Bos &oar o inersec ie
sa$ &o$ &$minica *i mierc$rea' U*ile ei s ea$ &eschise
o#s#re>ece ore #e >i" iar #asor$l" care loc$ia @n loc$in a
#arohiala &in s#aele bisericii" era @no&ea$na acolo" gaa
s @*i @n&r$me $rma'
A$ m!nca @n sala com$na" o consr$c ie $r!a &in abl "
li#i &e ca#el " $n&e mesele #liane era$ aco#erie c$ o
=el$l &e m!nc r$ri g ie @n casa' ECisa$ #!n *i $n co* c$
chi=le coa#e acas " $n a$oma &e ceai @n&$lci *i" &esig$r"
=oare m$le sicle &e a# @mb$elia ' M$l imea a?ea s =ie
mai n$meroasa @n acea sear " iar oamenii s#era$ c
Jeannee ?a =i #re>en ' N$ srica s celebre>e @m#re$n
?icoria @n #roces'
Biserica Pine Gro?e era &e o in&e#en&en @nc # !naa"
nea?!n& nici cea mai ?aga leg $r c$ orice al
con=esi$ne" *i consi$ia $n moi? &e m!n&rie nerosia
#enr$ @nemeieor$l ei" #asor$l Denn+ O' M$sese
consr$ia &e ba#i*i @n $rm c$ c!e?a &ecenii" a#oi se
?e*eBise la =el ca res$l ora*$l$i Bo:more' P!n la sosirea
l$i O" #rinre cre&incio*i se n$m 1raser! &oar c!e?a
s$=lee =oare r $ lo?ie &e ?ia ' Anii &e &is#$e inerne
&$seser la &ecimarea enoria*ilor' O a =!c$ c$r enie @n
s$=leele oamenilor" &eschi>!n& larg $*ile =a &e
com$niae *i @nin>!n&$1le o m!n generoas '
N$ =$sese acce#a &inr$ @nce#$" @n #rim$l r!n& #enr$
c ?enea &in nor& *i ?orbea c$ $n accen c$ra" saca&a'
AB$nsese s c$noasc o =aa &in Bo:more la $n colegi$
biblic &in Nebras;a" iar ea @l a&$sese @n s$&' Prinr1o serie
&e @n!m#l ri ne=ericie" s1a re>i aci?!n& ca #asor
s$#linior la Biserica Ba#is Sec$n& ' N$ era c$ a&e? ra
ba#is" &ar" c$m @n >ona res#eci?a eCisa$ #rea #$ ini
#reo i ineri" biserica n$1*i #$ea @ng &$i s =ac mo=$ri'
Iase l$ni mai !r>i$" o i ba#i*ii #lecaser " iar biserica a
c # a al n$me'
P$ra barb *i &eseori #re&ica @n c m *i &in =lanel *i @n
ghee grele' Nimeni n$ iner>icea #or$l cra?aelor" &ar
a#ari ia lor sig$r s!rnea #ri?iri @ncr$nae' Era o biseric a
oamenilor" $n loc $n&e oricine @*i #$ea g si #acea *i
m!ng!ierea" = r s se &eranBe>e s @mbrace o ce a?ea
mai b$n c!n& inra @n ea'
Se &escoorosise &e ?echile c r i &e imn$ri' N$ le #rea
agrea #e cele !ng$ioare" scrise &e ?echii #elerini'
Ser?iciile &e r$g ci$ni era$ libere" mo&erni>ae &e a#ari ia
ghiarelor *i a #re>en rilor &e &ia#o>ii?e' Preo$l cre&ea *i
#ro#o? &$ia c s r cia *i inB$si ia era$ #robleme m$l mai
im#orane &ec! a?or$l *i &re#$rile homoseC$alilor" @ns
a?ea griBa s n$ #olii>e>e l$cr$rile'
Biserica s#orise *i #ros#erase" &e*i #e el n$1l ineresa$
&eloc banii' Un #rieen &e #e ?remea seminar$l$i era la o
misi$ne &in Chicago *i" #rin inerme&i$l aces$ia" O a?ea
$n in?enar boga &e obiece &e @mbr c mine =olosie" &ar
=oare $ile @n F&ebara$aG bisericii' S!c!ia congrega iile mai
bogae &in Haiesb$rg *i Jac;son *i" c$ aB$or$l
conrib$ iilor #rimie &e acolo" a?ea o re>er?
@n&es$l oare &e alimene @nr1$n ca# al s lii com$ne' N$
le & &ea #ace com#aniilor #ro&$c oare &e me&icamene"
solici!n& #ro&$se eCce&enare" as=el c F=armaciaG
bisericii era &ol&ora &e me&icamene care se elibera$ = r
#rescri# ie me&ical '
Denn+ O socoea c a?ea misi$nea &e a se @ngriBi &e
o i loc$iorii &in Bo:more" as=el ca nimeni s n$ r m!n
=l m!n& sa$ = r loc$in ori s se @mboln ?easc " mai ales
&ac @i s ea @n #$in a s @m#ie&ice aces l$cr$' N$ &orea
ca asa s se @n!m#le c! ?eghea el" iar ?egherea l$i n$
sl bea nicio cli# '
in$se sl$Bba &e @nmorm!nare #enr$ *ais#re>ece &inre
enoria*ii l$i $ci*i &e Arane Chemical" o com#anie #e care o
&eesa a! &e amarnic" @nc! @i cerea mere$ ierare
Domn$l$i #enr$ asa' N$1i $ra #e oamenii = r n$me *i
chi# care era$ #ro#riearii com#aniei" #enr$ c #roce&!n&
as=el *i1ar =i com#romis cre&in a" ci cor#ora ia @n sine' Era
$n # ca s &eese o cor#ora ieL Acea g!lcea?a @nc rca
&e =$rie se #$ra @n s$=le$l l$i @n =iecare >i" iar ca s se
# >easc " se r$ga mere$'
9o i cei *ais#re>ece &ece&a i era$ @ngro#a i @n mic$l
cimiir &in s#aele bisericii' C!n& ?remea era #l c$ " ia
iarba &in B$r$l #ierelor &e morm!n" iar c!n& era =rig"
? r$ia gar&$l &in *i#ci care @nconB$ra cimiir$l *i care
@m#ie&ica c #rioarele s # r$n& acolo' De*i n$ #l n$ia
asa" biserica l$i &e?enise cenr$l aci?i ii ani1Arane &in
&isric$l Car+' A#roa#e o i membrii congrega iei =$seser
lo?i i &e boal sa$ &e moarea c$i?a c r$ia com#ania @i
= c$se r $'
Sora mai mare a so iei l$i absol?ise *coala Bo:more High
@m#re$n c$ Mar+ Grace Shelb+' O *i so ii Pa+on era$
eCrem &e a#ro#ia i' De m$le ori" cons$la iile B$ri&ice era$
acor&ae @n biro$l #asor$l$i" c$ $*a @nchis " c$ $n$l &inre
so i ?orbin& la ele=on' Dn sala com$n " ne@nc # oare &in
ca$>a a?oca ilor ?eni i &in mari ora*e" =$seser l$ae >eci
&e &e#o>i ii' O @i &eesa #e a?oca ii cor#orai*i la =el c$m
$ra cor#ora ia @n sine'
Mar+ Grace @i ele=onase #asor$l$i O @n im#$l
#roces$l$i *i @l #re?enise mere$ s n$ mani=ese $n
o#imism eCagera' Dns el oric$m n$ ar =i =os &in cale1
a=ar &e o#imis' C!n& ea @l s$nase @n $rm c$ &o$ ore"
ca s 1i &ea $imioarea *ire" O @*i @mbr i*ase so ia *i"
i#!n& *i r!>!n&" &ansaser #rin cas ' Cor#ora ia Arane
=$sese #$s la col " $mili " eC#$sa o#robri$l$i" = c$ s
?a& a&e? r$l' Dn s=!r*i'
9ocmai @*i sal$a enoria*ii c!n& a ? >$1o #e Jeannee
inr!n& @m#re$na c$ sora ei ?ireg Bee *i c$ res$l
amicilor ei' A =os @nconB$raa ime&ia &e cei care o i$bea$"
cei care ?oia$ s se b$c$re al $ri &e ea &e acel momen
m re *i s 1i a&rese>e $n c$?!n lini*ior' A$ = c$1o s se
a*e>e @n #area &in s#ae a s lii" @n a#ro#ierea #ian$l$i" *i
a#oi s1a =orma $n c$loar &e #rimire' Ea a re$*i s
>!mbeasc &e c!e?a ori *i chiar s le m$l $measc
celorlal i" @ns ar a sl bi *i =ragil '
C$m m!ncarea a&$s &e enoria*i se r cea c$ =iecare
min$ ce recea *i c$m biserica era #lin " #asor$l O a
cer$ s se =ac lini*e *i a @nce#$ s roseasc o r$g ci$ne
@norochea &e m$l $miri' A @ncheia c$ $n ges larg &in
m!n *i a a& $ga(
) Ii ac$m s m!nc m'
Ca @no&ea$na" co#iii *i b r!nii s1a$ alinia #rimii" *i s1a
ser?i masa' O s1a @n&re#a s#re =$n&$l s lii *i c$r!n& a
r mas al $ri &e Jeannee' D$# ce aen ia celorlal i s1a
@n&re#a mai m$l s#re m!ncare" ea i1a s#$s @n *oa#
#asor$l$i(
) A* ?rea s merg #!n @n cimiir'
A con&$s1o #e o $* laeral " ce & &ea s#re o alee
@ng$s #res ra c$ #ieri*" ce ocolea biserica *i &$cea"
&$#! ?reo cinci>eci &e meri" @n mic$l cimiir' A$ # *i rar"
@n cere" #rin @n$neric$l ce cobor!se &eBa' O a &eschis
#oara &e lemn *i a$ # r$ns @n cimiir$l or&ona *i c$ra"
&o?e&in& o b$n @ngriBire' Pierele &e morm!n &e la c # !i
era$ mici' Eeghea$ morminele $nor oameni &e r!n&" care
n$ a?ea$ ne?oie &e mon$mene" cri#e sa$ l$cr ri hi&oase"
c$m se obi*n$ia s se a&$c rib$ celor a?$ i'
La r!n&$l al #ar$lea &e #e &rea#a" Jeannee a
@ngen$nchea @nre &o$ mormine' Un$l era al l$i Cha&" $n
co#il boln ?icios care r!ise &oar *ase ani" &$# care
$morile @l r!#$seser ' Cel lal a& #osea r m *i ele l$i
Pee" so $l al $ri &e care r ise o# ani' 9a l *i =i$l"
o&ihnin&$1se al $ri #e ?ecie' Eenea acolo cel #$ in o &a
#e s!# m!n *i c$ =iecare oca>ie @*i &orea s aB$ng!
al $ri &e ei c! mai re#e&e' A ains #ierele &e morm!n *i"
@n acela*i im#" rec!n&$1*i #almele #ese ele" a @nce#$ s
?orbeasc @nce(
) Hei" b ie i" a ?eni mama' Nici n1o s ? ?in a cre&e
ce s1a @n!m#la as >i'
Pasor$l O s1a @n&e# ra &iscre" l s!n&1o sing$r c$
lacrimile" g!n&$rile *i c$?inele ei bl!n&e" #e care n$ ?oia
s le a$& ' A a*e#a l!ng #oar *i" #e m s$r ce
min$ele se sc$rgea$" a $rm ri $mbrele &e#las!n&$1se
#rinre *ir$rile &e #iere &e morm!n a$nci c!n& l$na ie*ea
c!e #$ in &inre nori' El sl$Bise la @nmorm!n rile l$i Cha&
*i l$i Pee' Iais#re>ece mor i c$ o$l" iar *ir$l acesora n$
se @ncheiase' Iais#re>ece ?icime m$e" care #robabil n$
mai era$ chiar a! &e c$e' Din mic$l cimiir @ngr &i c$
gar& &e la biserica Pine Gro?e se = c$se a$>i $n glas' Un
glas #$ernic *i =$rios" care cerea s =ie asc$la *i s i se
=ac &re#ae'
I1a ? >$ $mbra l$i Jeannee *i a a$>i1o ?orbin& sing$r '
Se r$gase @m#re$na c$ Pee @naine &e a @nchi&e ochii *i @l
s r$ase #e =r$ne #e mic$ $l Cha& @n $limele l$i cli#e &e
?ia ' Re$*ise c$ gre$ s g seasc bani #enr$ sicrie *i ale
chel$ieli' A#oi &oi &inre &iaconii s i s!#aser morminele'
M$seser @ngro#a i la &isan &e o# l$ni'
Jeannee s1a ri&ica" a rosi c$?ine &e r mas1b$n *i a
#orni s#re ie*ire'
) 9reb$ie s inr m" a s#$s O'
) Da" m$l $mesc" a >is ea *erg!n&$1*i obraBii'
N
Masa l1a cosa 3- --- &e &olari #e &omn$l 9r$&ea$ *i"
c$m el semna cec$l" a?$sese *i &re#$l &e a &eci&e cine ?a
m!nca al $ri &e el' Dn s!nga o a?ea #e Brianna" iar al $ri
&e ea era San&+" o #rieena a#ro#ia " $n al schele
amb$lan" care =$sese elibera recen &e s$b obliga iile
conrac$ale ale $limei c s orii" iar ac$m #ornise la
?!n oare &$# so $l n$m r$l rei' Dn &rea#a era $n
#rieen" =os bancher" c$ so ia" oameni #l c$ i #enr$ c
#re=era$ s &isc$e &es#re ar ' Urolog$l l$i Cari s ea
chiar ?i>a?i' Acesa =$sese in?ia @m#re$n c$ so ia #enr$
c ?orbea$ #$ in' Sing$r$l care n$ se #ori?ea c$ &ecor$l
era $n &irecor mai m r$n &e la 9r$&ea$ Gro$#" care se
re>ise acolo &oar #enr$ c a*a se ho r!se #rin ragere la
sor i #robabil" as=el c ?enise mai m$l sili &e @m#reB$r ri'
B$c ar$l &e ren$me #reg ise $n meni$ &elicios"
alc $i &in ca?iar *i *am#anie" rec!n& a#oi la s$# &e
homar" o i&ee &e #ae$ &e g!sc soe c$ garni$ri" g in$*
&e m$ne #enr$ cei c rora le #l cea carnea *i alge &e
mare #enr$ cei c$ g$s$ri ?egeariene' Deser$l a =os $n
or &e @nghe a orna eCraor&inar &e =r$mos' Miecare =el
&e m!ncare" incl$si? &eser$l" im#$sese $n al soi &e ?in'
Carl a goli =iecare =ar=$rie c$ m!ncare ce i s1a #$s
&inaine *i a b $ = r s se s=iasc ' A &isc$a &oar c$
bancher$l" #enr$ c acesa a$>ise ?esea ?eni &in
Mississi##i *i # rea s mani=ese sim#aie #enr$ #ier&erea
#roces$l$i' Brianna *i San&+ a$ b!r=i @n *oa#a *i" @n im#$l
mesei" i1a$ = c$ &e &o$ #arale #e o i cei consi&era i &e
ele ari?i*i' A$ re$*i s #limbe m!ncarea #rin =ar=$rii" = r!
s m n!nce #racic mai nimic' Pe B$m ae chercheli" Cari
abia s1a ab in$ s n$1i s#$n c!e?a ?orbe so iei c! ea @*i
= cea &e l$cr$ c$ algele' FIii c! cos m!ncarea asa
nenorociaLG ?oise s o @nrebe" &ar n$ a?ea nici$n ros s
#orneasc o cear '
Ren$mi$l b$c ar" &e care Cari n$ a$>ise #!n a$nci" a
=os #re>ena *i a #rimi o?a ii &in #area celor #ar$ s$e
&e oas#e i" mai o i @nc =l m!n>i &$# cele cinci =el$ri &e
m!ncare' Dar #erecerea aceea n$ se organi>ase ca ei s 1*i
$m#le b$r ile' Sco#$l ei era sr!ngerea &e =on&$ri'
D$# &o$ sc$re aloc$ i$ni" @n =a a in?ia ilor a a# r$
liciaor$l' Imelda violat a =os a&$s #e roile @n hol"
ag a #aeic &e o minimacara mobil *i l sa s a!rne
leg n!n&$1se $*or" la a#roa#e *ase meri @n l ime" as=el
@nc! s =ie ? >$ &e oa l$mea' Re=lecoare &e gen$l
celor =olosie @n concere a$ =!c$1o s ca#ee $n aer *i mai
eCoic' M$l imea s1a lini*i" im# @n care mesele a$ =os
&ebarasae &e o arma &e imigran i ilegali #$r!n& haine
negre *i cra?ae'
Liciaor$l a @n*ira &i?erse l$cr$ri &es#re Imelda, iar
m$l imea l1a asc$la' A#oi a ?orbi &es#re aris" iar
m$l imea a asc$la c$ mai m$l aen ie' Era c$ a&e? ra
neb$nL DemenL Pe #$nc$l &e a se sin$ci&eL Oamenii
?oia$ am n$ne" @ns con&$c or$l licia iei s1a limia la
chesi$ni generale' Om$l era &e origine brianic " l$cr$
care a?ea s a&a$ge o=erei c!*ig oare cel #$ in $n milion
&e &olari'
) S$gere> s @nce#em licia ia &e la cinci milioane" a
#ro#$s el ?orbin& #e nas" iar m$l imea a scos $n s$ne &e
$imire'
Br$sc" Brianna a # r$ #licisi &e #re>en a l$i San&+' S1
a &a mai a#roa#e &e Cari" *i1a =l$$ra genele s#re el" a#oi
*i1a l sa o m!n #e coa#sa l$i' Carl a reac iona =!c!n&
semn &in ca# c re cel mai a#ro#ia asisen al liciaor$l$i"
$n b rba c$ care &isc$ase &eBa' Asisen$l a = c$ $n
semn c re #o&i$m" iar Imelda a c # a ?ia '
) A?em" a*a&ar" o o=era &e cinci milioane" a an$n a
liciaor$l' A$ $rma a#la$>e &e>l n $ie' E $n #$nc b$n &e
#lecare" ? m$l $mesc' Ac$m" ?om $rca la *ase'
Iase" *a#e" o#" no$ " *i Carl a = c$ semn &in ca# la
>ece' A r mas c$ >!mbe$l #e b$>e" &ar sim ea o =ierbere
@n somac' C! are s 1l cose oribiliaea aceeaL Dn sal se
g sea$ cel #$ in *ase miliar&ari" #l$s c! i?a @n &e?enire' N$
li#sea$ orgoliile nem s$rae" bani se g sea$ c$ nemil$ia"
&ar @n acele momene nimeni n$ era mai &is#era &ec!
Cari 9r$&ea$ s se ?orbeasc #o>ii? &es#re el @nr1$n
aricol &e >iar'
Ii Pee Mlin @n elegea aces l$cr$'
Doi lician i a$ ren$n a c!n& s1a aB$ns la $ns#re>ece
milioane'
) C! i a$ mai r masL l1a @nreba Cari @n *oa# #e
bancher" care $rm rea mai m$l chi#$rile oamenilor &in
sal &ec! com#ei ia @n sine'
) Mai s$n Pee Mlin *i #robabil @nc $n$ sa$ &oi'
9ic los$l acela' D$# ce Carl a @nc$?iin a #enr$
&ois#re>ece milioane" Brianna n$mai c n$ i1a ?!r! limba
@n $reche &e eCa>'
) A?em &o$ s#re>ece milioane" a s#$s con&$c or$l
licia iei' P$blic$l a i>b$cni @n a#la$>e *i $rale" iar el a
a& $ga c$ $n aer @n ele#(
) AB$n*i aici" #ro#$n s ne ragem s$=le$l'
Mai =iecare a l$a o g$r &e ce?a' Cari a mai b $ ni*e
?in' Pee Mlin se g sea @n s#aele l$i" la &o$ mese
&e# rare" &ar Cari n$ a @n&r >ni s se @noarc " #enr$ c
as=el ar =i con=irma #arici#area la acea b lie'
Dn ca>$l @n care chiar ?!n&$se ac i$nile Arane @n con&i ii
short, @nsemna c Mlin ?a c!*iga milioane &e #e $rma
?er&ic$l$i' 9o$l era &oar #e h!rie" &ar n$ a*a era$ oaeL
Imelda n$' Era real " #$ea =i #i# ia" o o#er &e ar #e
care Cari n$1*i #$ea #ermie s o #iar& " mai aes @n =a a l$i
Mlin'
R$n&ele #enr$ 52" 54 *i 53 milioane a$ =os = c$e s
rene>e @n&el$ng *i =r$mos &e c re con&$c or$l licia iei"
=iecare &inre ele @nchein&$1se c$ a#la$>ele oamenilor
co#le*i i &e a&mira ie' Eesea se r s#!n&ise ime&ia" @nc!
o i *ia$ c l$#a se & &ea @nre Cari 9r$&ea$ *i Pee Mlin'
D$# ce a#la$>ele s1a$ sins" cei &oi l$# ori &e caegorie
grea a$ rel$a con=r$narea" o=erin& *i mai m$l' Carl a &a
&in ca# a#robaor la ci=ra &e *ais#re>ece milioane" a#oi a
acce#a a#la$>ele oamenilor'
) A s#$s cine?a *a#es#re>ece milioaneL s1a a$>i glas$l
b$b$ior al con&$c or$l$i licia iei" care se emo ionase'
A $rma o #a$> l$ng ' Dncor&area &e?enise &ramaic '
) Prea bine" a$nci a?em *ais#re>ece' O &a " &e &o$
ori" a" ia V a?em *a#es#re>ece milioane'
Dn c$rs$l acel$i cal?ar" Cari o = c$se *i1*i c lcase o
=el$l &e B$r mine" @ns era ho r! s n$ sar #ese
*a#es#re>ece milioane &e &olari' Dn im# ce ?acarm$l se
#oolea" s1a a*e>a #e sca$n" ne# s or ca orice rechin &e
cor#ora ie care a?ea miliar&e &e ars' 9erminase" *i era
=oare =erici c$ si$a ia aceea' Mlin mersese la cacealma"
iar ac$m el r m sese @n bra e c$ =emeia aceea &e #iar
care @l ?a cosa 5/ milioane'
) S @n&r >nesc s s#$n o#s#re>eceL
A $rma al ro#o &e a#la$>e' Cari mai a?ea im# s se
ho rasc ' Dac era &is#$s s &ea *a#es#re>ece" ce mai
@nsemna o#s#re>eceL Iar &ac s rea$ la o#s#re>ece"
a$nci Mlin @*i ?a &a seama c el" Cari" era &is#$s sa
mearg #!n la ca#!" oric! l1ar =i cosa'
Meria s @ncerce'
) O#s#re>eceL a @nreba con&$c or$l licia iei'
) Da" a s#$s Cari" s$=icien &e are c! s a$& &es$l &e
m$l i oameni' Sraegia a &a roa&e' Pee Mlin s1a reras @n
sig$ran a banilor nechel$i i *i s1a $ia am$>a c$m Marele
Cari 9r$&ea$ @ncheia o ran>ac ie #roasa'
) E!n&$ c$ o#s#re>ece milioane &e &olari &omn$l$i
Cari 9r$&ea$" a r cni con&$c or$l licia iei" iar oamenii &in
sal a$ s ri @n #icioare'
A$ cobor!1o #e Imel&a #enr$ ca no$l ei #ro#riear s
#oa #o>a al $ri &e ea' M$l i al ii" in?i&io*i" &ar *i m!n&ri"
i1a$ m s$ra #e so ii 9r$&ea$ *i no$a lor achi>i ie'
Orchesra a @nce#$ s c!ne" &!n& semnal c sosise
momen$l &ans$l$i' Brianna =ierbea ) banii o =!c$ser! s
&e?in =reneica )" as=el c " #e la B$m aea #rim$l$i
&ans" Carl a reb$i s o @m#ing @na#oi c$ $n #as' Era
@n=ierb!na *i l$bric " ar !n&$1*i golici$nea a! c! se
#$ea' Oamenii @nce#$ser s o $rm reasc insisen" &ar
asa @i con?enea Briannei &e min$ne'
) Hai s mergem" i1a s#$s Cari &$#! cel &e1al &oilea
&ans'
CAPITOLUL >
@n im#$l no# ii" Kes re$*ise s 1*i a&B$&ece cana#ea$a"
$n loc &e o&ihn m$l mai moale" iar @naine &e r s ri"
c!n& s1a re>i" Mac; s ea ghem$i *i sr!ns li#i &e
coasa l$i' Dninse #e #o&ea *i @n?elie c$ #a$ri" Mar+ Grace
*i Li>a &ormea$ r s=irae" = r s se clineasc ' Se $iaser
la ele?i>or #!n c!n& #e ambii co#ii i1a l$a somn$l" a#oi"
#e c$e" &es= c$ser *i goliser o sicl &e *am#anie
ie=ina" #e care o # sra$ &e m$l ?reme' Alcool$l *i
oboseala i1a$ &obor!" as=el c *i1a$ B$ra s &oarm o
?e*nicie'
Cinci ore mai !r>i$" Kes a &eschis ochii *i n$ a re$*i s
a&oarm la loc' Se ?e&ea &in no$ @n rib$nal" rans#ir!n& *i
ener?!n&$1se" $rm rin&$1i #e B$ra i # r$n>!n& @n sal $n$l
&$# al$l" r$g!n&$1se" c $!n& &in ochi $n semn" a#oi
a$>in& c$?inele maies$oase ale B$&ec or$l$i Harrison'
C$?ine ce a?ea$ s 1i r s$ne mere$ @n $rechi'
As >i ?a =i o >i =r$moas " iar el n$1*i #$ea #ermie s o
risi#easc > c!n& #e cana#ea'
S1a &es#rins $*$rel &e Mac;" aco#erin&$1l c$ o # $r " *i
s1a @n&re#a = r >gomo s#re &ormior$l lor aglomera c$
o =el$l &e l$cr$ri" $n&e *i1a ras #e el *or$l &e alergare"
#ano=ii s#or *i $n rico$' Pe &$raa #roces$l$i" @ncercase
s alerge @n =iecare >i" $neori la mie>$l no# ii" aleori la cinci
&iminea a' C$ o l$n @n $rm " la ora rei &iminea a" se
re>ise la ?reo >ece ;ilomeri &e# rare &e cas ' Alergarea
@l aB$a s 1*i lim#e>easc g!n&$rile *i s mai al$nge &in
sres' Pl n$ia sraegii" @i ineroga #e marori" se
conra>icea c$ Jare& A$rin" @ncerca s 1i con?ing #e B$ra i"
= cea >eci &e l$cr$ri" asa @n ?reme ce = cea #as &$# #as
#e as=al'
Poae c @n alergarea &in aceasa &iminea ?a re$*i s
se concenre>e la ce?a" in&i=eren ce" alce?a &ec!
#roces$l' Poae la o ?acan ' La o #laB ' Dns i&eea a#el$l$i
@nce#$se &eBa s 1l s!c!ie'
Mar+ Grace n$ s1a mi*ca c!n& el a ie*i &iscre &in
a#aramen *i a @nc$ia $*a @n $rm ' Era 3'53'
M r s =or e>e" a #orni *i a aB$ns c$r!n& #e Har&+
Sree" @n&re#!n&$1se c re cam#$s$l Uni?ersi ii
So$hern Mississi##i" @i #l cea sig$ran a #e care i1o o=erea
acel loc' A &a roa c minelor $n&e loc$ise c!n&?a" a ocoli
sa&ion$l $n&e B$case" iar &$# o B$m ae &e ceas a aB$ns
@n Ja?a Ker;s" ca=enea$a l$i #re=eraa" a=la ?i>a?i &e
cam#$s' A #$s #ar$ mone&e &e &o$ >eci *i cinci &e cen i
#e eBghea *i a l$a o ce*c$ &in ca=ea$a obi*n$i a
local$l$i' Par$ mone&e' A#roa#e c a &a s #$=neasc @n
r!s c!n& le1a n$m ra' 9reb$ia s 1*i &r m$iasc *i ca=ea$a"
*i era mere$ @n c $are &e mone&e &e &o$ >eci *i cinci'
La ca# $l eBghelei se g sea $n mal& r &e >iare &e
&iminea ' 9il$l #rimei #agini &in %attiesburg American
# rea s i#e( FArane Chemical" #e&e#sia s #l easc 45
&e milioaneG' Aricol$l era @nso i &e o =oogra=ie mare"
s#len&i& " @n=! i*!n&$1i #e el *i #e Mar+ Grace ie*in& &in
rib$nal" obosi i" &ar =erici i' Ii o =oogra=ie mai mic a l$i
Jeannee Ba;er" @nc #l!ng!n&' O m$l ime &e o#inii ale
a?oca ilor" c!e?a ale B$ra ilor" incl$si? o @ncercare &e
c$?!nare" cam @norochea " in$a &e &ocor Leona
Rocha care" e?i&en" re#re>enase o =or @n sala $n&e
B$ra ii &eliberaser ' Dnre ale l$cr$ri memorabile"
=ragmenai &in c$?!narea ei s$na as=el( FNe1a &eranBa
=oare m$l mo&$l arogan *i calc$la @n care Arane
Chemical a =olosi ab$>i? eren$l" &ar *i &is#re $l =a &e
sig$ran a me&i$l$i" a#oi &$#liciaea @n @ncercarea &e a
asc$n&e asemenea #raciciG'
Kes inea enorm la acea =emeie' A &e?ora #racic
aricol$l l$ng" = r s mai ia @n seam ca=ea$a &in =a a l$i'
Cel mai im#oran >iar &in sa era larion#&edger, &in
Jac;son" iar il$l aricol$l$i &e acolo era ce?a mai re>er?a"
&ar im#resionan( FJ$ri$l g se*e ?ino?aa com#ania Arane
Chemical ) $n ?er&ic r s$n orG' Ale =oogra=ii" &eclara ii"
am n$ne &in &es= *$rarea #roces$l$i" iar &$#! c!e?a
min$e" Kes s1a re>i =r$n> rin& res$l >iarelor' Sun %erald
&in BiloCi a?ea cel mai b$n il$ &inre oae( FJ$ri$l a cer$
com#aniei Arane ) Scoae i baniiHG
Iire &e #rima #agina *i =oogra=ii @n marile coi&iene'
Deloc r!$ #enr$ mica =irma &e a?oca$ra Pa+on J Pa+onH
re?enirea se = cea @n =or " iar Kes era #reg i #enr$ ea'
9ele=oanele =irmei ?or @nce#e s >b!rn!ie =oare c$r!n&"
a#elae &e #osibili clien i care a?ea$ ne?oie &e asisen
B$ri&ic @n &i?or $ri" =alimene *i >eci &e ale neca>$ri #e
care Kes n$ le #$ea @nghi i' Di ?a re=$>a #oliicos #e o i
ace*i oameni" rimi !n&$1i la =irme care se oc$#a$ &e
nimic$ri" =irme ce se g!sea$ la =iecare col &e sra& " iar el
?a ?eri=ica n ?oa&ele @n =iecare &iminea " a*e#!n&
ca>$rile c$ a&e? ra mari' Un ?er&ic masi?" =oogra=ii @n
>iare" s$biec$l >ilei @n ora*" iar a=acerile a?ea$ s creasc
@n mo& consi&erabil'
Ii1a goli cea*ca &e ca=ea *i a ie*i ime&ia @n sra&a'
N
Cari 9r$&ea$ a #!r!si &omicili$l @naine &e r s ri$l
soarel$i' P$ea r m!ne i>ola &e l$me @n a#aramen
@nreaga >i" l!s!n&$1i #e oamenii l$i &in &e#aramen$l &e
com$nicare s se oc$#e &e &e>asr$' Se #$ea asc$n&e @n
s#aele a?oca ilor' Sa$ s $rce @n a?ion$l #ersonal c$
reac ie *i sO n$ se o#reasc &ec! la ?ila &in Ang$illa" ori la
conac$l &in Palm Beach' Dns Carl n$ era $n asemenea om'
El n$ =$gise nicio&a c!n& era ros &e ?reo @nc ierare" *i
ac$m nici n$ a?ea &e g!n& s =ac asa' Pl$s c ?oia s se
a=le c! mai &e#are &e so ie' Dl cosase o a?ere c$ o sear
@n $rm " iar ac$m regrea'
) B$n &iminea a" i1a >is el cam br$al l$i 9oli?er" c!n& a
$rca gr bi #e banchea &in s#ae a Benle+$l$i'
) B$n &iminea a" &omn$le'
9oli?er n$ ?a #$ne o @nrebare ri&icol " &e gen$l( FCe mai
=ace i" &omn$leLG Era 3'2-" o or n$ ocmai neobi*n$i
#enr$ &omn$l 9r$&ea$" &ar nici$na normal ' De obicei"
#leca$ &e acas c$ o or! mai !r>i$'
) La reaba" a >is *e=$l" iar 9oli?er a #orni @n ?ie> #e
Mi=h A?en$e' Do$ >eci &e min$e mai !r>i$" Cari era @n
li=$l #ersonal c$ S$" $n asisen care a?ea ca $nic sarcin
s =ie &is#onibil la orice or &in >i *i &in noa#e @n ca> c
marele om a?ea ne?oie &e ce?a' S$ =$sese an$n a c$ o
or! mai &e?reme" o a$nci #rimin& *i insr$c i$ni( ca=ea"
$n co?rig =ierbine" s$c &e #orocale' I s1a ransmis o lisa
&e *ase >iare ce reb$ia$ aranBae #e biro$l &omn$l$i
9r$&ea$" iar @n momen$l inr rii aces$ia" ocmai c $a #e
inerne aricole &es#re ?er&ic' Cari abia &ac a caa&icsi
s consae c S$ era acolo'
Dn biro$l l$i 9r$&ea$" S$ *i1a scos haina" a $rna ca=ea"
&$# care i s1a s#$s s a&$c co?rig$l *i s$c$l c! mai
re#e&e'
Cari s1a a*e>a #e =ooli$l aero&inamic #roieca s#ecial
#enr$ el" *i1a #ocni &egeele" s1a a#ro#ia &e biro$" a
ins#ira a&!nc *i a @nce#$ c$ 'e( )ork Times. Pagina @n!i"
coloana &in s!nga' N$ #agina @n!i &in sec i$nea a=aceri" ci
#rima &in o >iar$l" la naibaH Al $ri &e *iri &es#re r >boi"
$n scan&al &in Congres *i mor ii &in M!*ia Ga>a'
Pagina @n!i' FArane Chemical" ?ino?a #enr$ &ecese
#ro?ocae &e s$bsan e oCiceG" a*a s$na il$l" iar Carl a
@nce#$ s 1*i &escle*e>e &in ii' Re>$ma$l" Haiesb$rg"
Mississi##i( FLa $n rib$nal al sa$l$i" B$ri$l a acor&a $nei
inere ? &$?e &es# g$biri &e &a$ne &irece @n ?aloare &e 2
milioane &e &olari *i 20 &e milioane ca &a$ne #$nii?e @n
#roces$l inena &e aceasa @m#ori?a Arane Chemical s$b
ac$>a ia &e $ci&ere &in c$l# G' Carl a cii re#e&e )
c$no*ea am n$nele acelea blesemae' Times le #re>ena
@n mo& corec #e mai oae' Iar oae &eclara iile a?oca ilor
era$ #er=ec #re?i>ibile' Eorb rie goal ' Dar &e ce #e #rima
#agin L
A iner#rea asa &re# lo?i$r s$b cen$r " iar c$r!n& a
#rimi @nc $na" aceasa s$b =orma $n$i aricol &in #agina ,
a sec i$nii A=aceri" $n&e $n analis &e n$ *i$ ce =el se
re=erea la ale #robleme B$ri&ice ale Arane Chemical" mai
#recis" s$e &e #osibile #rocese s$b aceea*i ac$>a ie a&$s
*i &e Jeannee Ba;er' Pori?i acel$i eC#er" $n$l &es#re
care Cari n$ a$>ise nicio&a " l$cr$ neobi*n$i" asemena
&i?$lg ri #$ea$ @nsemna #ier&eri &e Fc!e?a milioaneG @n
n$merar" iar c$m Arane" c$ F#oliicile sale @n&oielnice
#ri?in& asig$rarea #enr$ &a$ne #ro?ocae er ilorG
r m sese #racic FeC#$s G" aces l$cr$ #$ea =i
Fcaasro=alG'
Cari ocmai blesema c!n& S$ a a# r$ gr bi c$ s$c$l *i
$n co?rig'
) Mai &ori i ce?a" &omn$leL a @nreba el'
) N$" ac$m @nchi&e $*a'
Carl a ar$nca o #ri?ire *i la sec i$nea &e&ica arei' Pe
#rima #agin " ime&ia s$b @n&oi$ra" a# r$se $n aricol
&es#re e?enimen$l #erec$ seara #rece&ena la M$ab" a
c r$i arac ie o consi$ise $n r!>boi @n=l c ra @n ca&r$l
$nei licia ii" *i a*a mai &e#are' Dn col $l &in &rea#a Bos
a# rea *i o =oogra=ie color &e &imensi$ni &ecene" c$
&omn$l *i &oamna 9r$&ea$ #o>!n& al $ri &e no$a lor
achi>i ie' Brianna" =oogenica @n orice oca>ie" a*a c$m
reb$ia s =ie" ra&ia =r$m$se e *i =armec' Cari ar a boga"
>?el *i !n r" a*a a socoi el" iar Imelda era la =el &e
ci$&a @n #o>a ca *i @n realiae' Era chiar o o#er &e ar L
Ori o = c $ra oarecare &in bron> *i cimen" @ncro#ie
laolal &e cine *ie ce ame i care se sr &$ia &in r s#$eri
s #ar or$ra &e &emoni l $nriciL
Mai c$r!n& a &o$a ?arian " &$#! # rerea $n$i criic &e
la Times, acela*i &omn agreabil c$ care Cari schimbase
c!e?a c$?ine @naine &e cin ' Dnreba &e re#orer &ac
achi>i ia @n ?aloare &e 50 milioane &e &olari = c$ &e
&omn$l 9r$&ea$ re#re>ena o @n?esi ie @n elea# " criic$l
r s#$nsese( FN$" &ar sig$r re#re>in $n aB$or mare @n
cam#ania m$>e$l$i &e a sr!nge =on&$riG' Conin$a a#oi s
eC#lice c #ia a @n &omeni$l sc$l#$rilor absrace
@nregisrase o sagnare &e mai bine &e $n &eceni$ *i era
#$ in #robabil ca si$a ia s se @mb$n easc " cel #$ in
&$# # rerea sa' N$ ?e&ea $n ?iior sr l$ci l$cr rii
Imelda. Aricol$l se @ncheia #e #agina /" c$ &o$ #aragra=e
*i o =oogra=ie a sc$l#oml$i" Pablo" >!mbin& c re obieci?
*i #!r!n& =oare ?i$ *i" @n =ine" c$ minea @nreag '
C$ oae acesea" Carl a =os @nc!na" =ie *i &oar #enr$
$n momen' Aricol$l s$na #o>ii?' Iar el era &escris ca
ne=iin& a=eca &e ?er&ic" energic" s #!n #e #ro#ri$l s $
$ni?ers' Aricolele #o>ii?e &es#re el ?alora$ ce?a" &ar era
o$*i con*ien c acele a#recieri n$ se ri&ica$ nici #e
&e#are la s$ma &e 50 milioane' A m$*ca &in co?rig *i a
@nghi i = r! ca m!car s 1i sim g$s$l'
Dna#oi la m cel$l &in >iare' Iirea a# rea #e #rimele
#agini &in *all Street +ournal, Financial Times *i ,SA
Today. D$# #ar$ #$blica ii" s1a s $ra s g seasc
acelea*i ciae &in #area a?oca ilor *i acelea*i #re?i>i$ni
ale eC#er ilor' S1a @m#ins c$ =ooli$l &e l!ng masa &e l$cr$"
a sorbi &in ca=ea *i a in$ s 1*i a&$c amine c! &e m$l
$ra re#orerii' C$ oae acesea" r m sese @n ?ia '
Aac$rile #resei era$ br$ale" *i ?or conin$a" @ns el"
Marele Cari 9r$&ea$" #rimea cele mai &$re lo?i$ri" &ar
r m!nea @n #icioare'
Asa ?a =i cea mai #roas >i &in ?ia a l$i #ro=esionala"
&ar >i$a &e m!ine ?a =i mai b$n '
Se = c$se ora /'--' B$rsa se &eschi&ea la .'2-'
9ran>ac ionarea ac i$nilor Arane se @ncheiase la #re $l &e
3,"3- &e &olari @n >i$a #rece&en " @n cre*ere c$ 5",3
&olari" &eoarece B$ri$l$i @i reb$ise =oare m$l #!n s &ea
?er&ic$l" care se a*e#ase a =i ne&ecis' Dn c$rs$l &imine ii"
eC#er ii anici#aser o ?!n>are #anicaa" @ns esim rile lor
#ri?in& #ier&erile se &o?e&iser gre*ie'
A #rimi $n ele=on &e la &irecor$l &e#aramen$l$i &e
com$nicare *i i1a eC#lica c n$ ?orbe*e c$ re#oreri"
B$rnali*i" anali*i" c$ nimeni" in&i=eren c$m s1ar ini$la
ace*ia *i in&i=eren c! i ele=ona$ sa$ se insala$ @n hol$l
cl &irii' 9reb$ia res#eca ai$&inea com#aniei(" #reg im
$n a#el soli& *i s$nem @ncre&in a i c ?om c!*igaS' S n$
se &e?ie>e c$ o io &e la aceas linie &e con&$i '
La /'53" Bobb+ Ra>la== a sosi @m#re$n c$ MeliC Bar&"
*e=$l &e#aramen$l$i =inanciar' Nici$n$l n$ &ormise mai
m$l &e &o$ ore @n noa#ea #rece&en *i am!n&oi era$
$imi i c *e=$l lor @*i g sise im# s mearg la o #erecere'
A$ &eschis am!n&oi &osarele ?ol$minoase" i1a$ a&resa
sal$$rile obligaorii *i ne$re" &$# care s1a$ a*e>a la
masa &e *e&in e' Urma$ s #ereac acolo ?iioarele
&o$ s#re>ece ore' A?ea$ m$le &e &isc$a" @ns a&e? ra$l
moi? al *e&in ei era c &omn$l 9r$&ea$ &orea s aib!
com#anie @n b$nc r$l l$i c!n& se ?a &eschi&e b$rsa *i
#enr$ cor#ora ie se ?a &e>l n $i ia&$l #e # m!n' Ra>la==
a l$a c$?!n$l #rim$l' Se ?or #reg i *i se ?or &e#$ne
nen$m rae mo i$ni #os#roces" nimic n$ se ?a schimba"
iar #roces$l ?a =i m$a la C$rea S$#rem &in Mississi##i'
) 9rib$nal$l e rec$nosc$ #enr$ =a#$l c are o
ai$&ine bine?oioare =a &e reclaman i" &ar l$cr$rile se
mai schimba' Am anali>a ho r!rile &in #rocese im#orane
&e #reB$&icii &in $limii &oi ani" iar rib$nal$l a &a &eci>ii &e
3 la 4 @n =a?oarea reclaman$l$i" &ar n$ @no&ea$na'
) C! &$rea> #!n se @ncheie a#el$lL a @nreba Cari'
) Dnre o#s#re>ece *i &o$ >eci *i #ar$ &e l$ni'
Ra>la== a conin$a' Dm#ori?a l$i Arane se &e#$seser
&eBa o s$ #ar$>eci &e reclama ii &in ca$>a scan&al$l$i
Bo:more" a#roa#e o reime &in ele =iin& ca>$ri &e &eces' Dn
ba>a $n$i s$&i$ c$#rin> or *i @nc @n &es= *$rare e=ec$a
&e Ra>la==" &e oamenii &in s$bor&inea l$i *i &e a?oca ii lor
&in Ne: Ror;" Alana *i Mississi##i" eCisa$ #robabil @nc
rei sa$ #ar$ s$e &e ca>$ri c$ #oen ial FlegiimG" ceea ce
@nsemna c ele #res$#$nea$ &ecese" &ecese #robabile sa$
@mboln ?iri mo&erae #!n la gra?e' Se #$ea @n!m#la s
eCise mii &e ca>$ri @n care reclaman ii se #l!ngea$ &e
s$=erin e minore #rec$m iria ii ale #ielii" le>i$ni *i accese
s$# r oare &e $se" &ar &eocam&a acesea era$
clasi=icae &re# =ri?ole'
Din ca$>a &i=ic$l ilor *i a cos$rilor #res$#$se &e
&o?e&irea r s#$n&erii *i sabilirea leg $rii &inre aceasa *i
o an$mia boala" maBoriaea ca>$rilor @nregisrae n$
=$seser #re>enae @n mo& agresi?' Aces l$cr$ n$ a?ea s
r m!n a*a" bine@n eles'
) S$n sig$r c a?oca ii reclamanei s$=er &e
mahm$real @n &iminea a asa" a s#$s Ra>la==" &ar Cari nici
m car n$ a s$r!s'
A r mas im#asibil' A conin$a s cieasc " = r! s ri&ice
ochii s#re cel care ?orbea" &ar n$ i1a sc #a absol$ nimic'
) C!e ca>$ri a$ #rimi so ii Pa+onL a @nreba el'
) Dn B$r &e rei>eci' N$ *im sig$r" #enr$ c &eocam&a
n$ a$ @naina ac i$ni @n oae ca$>ele' A?em m$l &e
a*e#a @n si$a ia asa'
) Am cii @nr1$n aricol c #roces$l Ba;er i1a a&$s
a#roa#e @n sare &e =alimen'
) A&e? ra' A$ amanea o$l'
) Dm#r$m$$ri bancareL
) Da" a*a se a$&e'
) Iim c$m?a la ce baneiL
) N$ cre& c &e inem in=orma ia asa'
) A=l ' Ii ?rea$ n$m r$l @m#r$m$$rilor" con&i ii" o$l'
) S1a = c$'
Ra>la== a s#$s c " #ornin& &in acea #o>i ie" n$ #rea
eCisa$ *anse mari &e c!*ig' De ?reme ce &ig$l se
s# rsese" in$n&a ia era gre$ &e s ?ili' A?oca ii ?or aaca
@n =or " iar cos$rile a# r rii ?or =i &e #ar$ ori mai mari"
aB$ng!n& la 5-- &e milioane #e an" *i asa $*or' Prim$l ca>
#$ea =i #reg i #enr$ #roces @n cel #$ in o# l$ni" @n
acela*i rib$nal" c$ acela*i B$&ec or' Dnc $n ?er&ic
ne=a?orabil *iV &$# aceea" cine *ie ce se #$ea @n!m#laL
Carl a ar$nca o #ri?ire la ceas$l &e la m!n *i a s#$s
morm i c are &e &a $n ele=on' S1a ri&ica &in no$ &e la
mas " a &a roa biro$l$i" &$# care s1a o#ri @n &re#$l
=eresrelor ce & &ea$ s#re s$&' I1a re in$ aen ia cl &irea
9r$m#' A&resa aceseia era Kall Sree n$m r$l 4-" =iin&
=oare a#roa#e &e B$rsa &in Ne: Ror;" $n&e n$ #ese m$l
?reme ac i$nile com$ne ale Arane Chemical ?or &e?eni
s$biec$l #re&ilec al &isc$ iilor >ilei" c!n& @n?esiorii ?or
@nneb$ni &e =ric " iar s#ec$laorii ?or sa la #!n& s &ea
marea lo?i$r ' Ce cr$>ime" ce ironie ca el" Marele Cari
9r$&ea$" $n om care #ri?ise c$ @nc!nare &e a!ea ori c$m
?reo com#anie ne=erici se l$#a s s$#ra?ie $iasc " se
chin$ia ac$m s al$nge ?$l$rii care sim iser miros &e
s!nge' De c!e >eci &e ori n$ #l n$ise #!n @n cel mai mic
am n$n #r b$*irea #re $l$i $nor ac i$ni" #enr$ a #$ea
a#oi s se re#ea& ca o #as re &e #ra& s le c$m#ere
a#roa#e #e nimicL Legen&a &in B$r$l l$i se @nemeia ocmai
&aoria =a#$l$i c a#elase &e a!ea ori la acici
nemiloase'
C! &e r $ ?a =iL Aceasa era marea @nrebare" $rmaa
@no&ea$na &e @nrebarea n$m r$l &oi( c! ?a &$raL
Deocam&a " a?ea &e a*e#a'
CAPITOLUL ?
9om H$== a @mbr ca cos$m$l cel mai @nchis la c$loare" *i
cel mai b$n #e care1l a?ea" *i" &$# o @n&el$ng chib>$ial "
a &ecis s se #re>ine la Secon& Sae Ban; mai !r>i$ c$
c!e?a min$e &ec! &e obicei' O inrare #rema$r @n
scen ar # rea #reme&ia " #oae chiar $n semn &e
arogan ' Ii" l$cr$ *i mai im#oran" ?oia ca o i s se a=le
la loc$rile lor &e m$nc la sosirea l$i ) b r!nii =$nc ionari
&e la #arer" secrearele =!*ne e &e la #rim$l eaB *i
?ice#re*e&in ii" care mai &e care" ri?alii l$i" la eaB$l &oi'
H$==+ ?oia s 1*i asig$re o sosire ri$m=al " @n =a a $n$i
#$blic c! mai n$meros c$ #$in ' Riscase c$ mare
bra?$ra @n ca>$l so ilor Pa+on" iar aces momen &e
?icorie @i a#ar inea *i l$i'
Dn ci$&a anici# rilor l$i" a =os ignora c$ &es ?!r*ire &e
=$nc ionarii &e la ghi*ee" secrearele l1a$ #ri?i c$ r ceal "
iar >!mbeele" a&$c!n& mai c$r!n& a r!nBee a&resae &e
$n$ &inre ri?ali" l1a$ = c$ s &e?in b n$ior' A g si #e
biro$ $n mesaB F$rgenG #rin care i se cerea s se #re>ine
la &omn$l Air;hea&' Se @n!m#lase ce?a" iar H$==+ a @nce#$
s se sim mai #$ in @ncre> or' De inrarea l$i
s#ecac$loas se alesese #ra=$l' Care era neca>$lL
Domn$l Air;hea& era @n biro$l l$i *i1l a*e#a c$ $*a
&eschis " ceea ce era @n orice @m#reB$rare $n semn &e r $
a$g$r' Ie=$l &eesa $*ile &eschise *i" &e =a#" se l $&a c$
sil$l l$i &e con&$cere c$ $*ile @nchise' Era ca$sic" b & ran"
cinic *i em or #!n *i &e #ro#ria1i $mbr " as=el c $*ile
@nchise @i sl$Bea$ &e min$ne'
) Ia loc" a s#$s el #e $n on l r or" = r m car s se
g!n&easc la $n Fb$n &iminea aG sa$ Fsal$G" ori" Doamne
=ere*e" F=elici riG'
Se re=$giase @n& r $l biro$l$i s $ c$ as#ec #re ios"
in!n&$1*i ca#$l #le*$? a#leca" &e #arc ar =i ?r$ s
miroas =oile c$ abele #e care le eCamina'
) Ce mai =ace i" &omn$le Air;hea&L l1a @nreba H$==+ c$
glas ciri#ior'
Di # rea r!$ c n$ #$$se s s#$n F&omn$le Pric;hea&G"
#enr$ c a*a #roce&a &e =iecare &a c!n& se re=erea la
*e=$l l$i' P!n *i =emeile mai @n ?!rs &e la #arer =olosea$
c!eo&a acel n$me'
) Gro>a?' Ai a&$s &osar$l Pa+onL
) N$" &omn$le' N$ mi s1a cer$ s 1l a&$c' S1a @n!m#la
ce?aL
) Do$ l$cr$ri &e =a#" &aca o ai a&$s ?orba &e asa' Dn
#rim$l r!n&" a?em aces @m#r$m$ &e>asr$os acor&a
c re ace*i oameni" @n s$m &e #ese 4-- --- &e &olari"
rec$ c$ m$l &e sca&en " &esig$r" *i @n ca>$l c r$ia n$
a?em nicio garan ie cores#$n> oare' E &e &e#are cel mai
ne=erici cre&i eCisen @n #oro=oli$l b ncii'
Rosise Face*i oameniG &e #arc Kes *i Mar+ Grace ar =i
=os ho i &e c r i &e cre&i'
) Asa n$ re#re>in nimic no$" &omn$le'
) M la*i s ermin" &ac n$ e s$#eriL Iar ac$m a?em
aceas &eci>ie l$a &e B$ri$" o &eci>ie obscena" &$#
# rerea mea'
Ca bancher" cre& c ar reb$i s m sim =erici" &ar" @n
caliae &e cre&ior comercial *i li&er &e a=aceri @n aceas
com$niae" am im#resia c si$a ia #$e' Ce mesaB le
ransmiem noi #oen ialilor no*ri clien i &in &omeni$l
a=acerilor #rin ?er&ice &e aces genL
) S n$ mai ar$nce &e*e$ri oCice @n sa$l nosr$" &e
eCem#l$'
M lcile ro$nBoare ale l$i Pric;hea& s1a$ @nro*i @n cli#a @n
care a res#ins r s#$ns$l l$i H$==+ c$ o =l$$rare a m!inii' Ii1
a &res glas$l" a#roa#e g!lg!in& &in ca$>a sali? rii
ab$n&ene'
) Aces l$cr$ ese & $n or clima$l$i &e a=aceri" a s#$s
el' Iirea &es#re #roces a a# r$ #e #rima #agina @n oae
#$blica iile &e &iminea ' Am #rimi ele=on &e la se&i$l
cenral' O >i =oare #roas #enr$ noi'
FDar o m$l ime &e >ile #roase *i #enr$ cei &in
Bo:more" a g!n&i H$==+' Mai ales &$# a!ea
@nmorm!n ri'G
) Par$>eci *i $n$ &e milioane &e &olari" a $rma
Pric;hea&' Penr$ o am r! &e =emeie care r ie*e @nr1o
r$lo '
) N$ @n eleg ce a?e i @m#ori?a r$loelor" &omn$le
Air;hea&' Dn ara asa m$l i oameni &e reab loc$iesc @n
r$loe' Noi ne oc$#am &oar &e cre&ie'
) N$ @n elegi si$a ia' Ese o s$m &e bani &e &imensi$ni
obscene' Dnreg$l sisem a @nneb$ni' Ii &e ce aiciL De ce s
=ie c$nosc$ sa$l Mississi##i &re# o ? g $n &in #$nc &e
?e&ere B$ri&icL De ce i$besc B$&ec orii &e #roces aces
mic$ sa al nosr$L Ui 1e &oar la c!e?a anali>eH E @n
&e=a?oarea a=acerilor" H$==" sric rela iile noasre &e
a=aceri'
) Da" &omn$le" &ar @n &iminea a asa reb$ie s =i i mai
@ncre> or @n #ri?in a cre&i$l$i acor&a so ilor Pa+on'
) Erea$ s =ie resi$i" *i asa c! mai c$r!n&'
) Ii e$ la =el'
) S =aci o e*alonare' Disc$ c$ ace*i oameni *i
alc $ie*e c$ ei $n #lan &e achiare" $n$l #e care o s 1l
a#rob &oar c!n& @l ?oi consi&era B$&icios' Ii e rog s =aci
asa ime&ia'
) Da" &omn$le" &ar s1ar #$ea s aib ne?oie &e c!e?a
l$ni #enr$ a se #$ne #e #icioare' Pracic a$ @nchisV
) N$1mi #asa &e ei" H$==' Erea$ s se achie aces cre&i'
) Am @n eles" &omn$le' Asa ese oL
) Da' Ii n$ mai ?rea$ cre&ie acor&ae @n ca>$ri
liigioase" ai @n elesL
) Nicio griB H
N
La rei cl &iri &e# rare &e banc " onorabil$l Jare& A$rin
a = c$ o $lim ins#ec ie a sol&a ilor l$i @naine &e a #orni
s#re Alana" $n&e sig$r @i a*e#a o #rimire glaciala' Se&i$l
se g sea @nr1o cl &ire ?eche" recen reno?a " &e #e Mron
Sree' A# rarea =oare #ros#er a Arane Chemical o
@nchinase @n $rm c$ &oi ani" a#oi o reno?ase" a&$c!n&$1i o
m$l ime &e @mb$n iri ehnice *i &e #ersonal'
Sarea &e s#iri era s$mbra" a*a c$m era &e a*e#a"
&e*i m$l i &inre localnici n$ # rea$ a=eca i &e ?er&ic'
D$# l$ni *i l$ni &e l$cr$ s$b con&$cerea l$i A$rin *i a
locoenen ilor l$i #lini &e i=ose &in Alana" ace*ia sim ea$
o sais=ac ie m$ ?!>!n&$1i c$m se rerag @n=r!n i' C ci
a?ea$ s se @noarc ' Eer&ic$l consi$ia garan ia $n$i
en$>iasm s#ori &aori ?icimelor" &eschi&erii alor
ac i$ni @n B$si ie *i a alor #rocese *i a*a mai &e#are'
La acea @n!lnire &e ramas1b$n era #re>en *i Mran; S$ll+"
consilier local *i #arener al =irmei &e a?oca i &in
Haiesb$rg" angaBa ini ial &e Arane" iar a#oi &erona &in
acea #o>i ie @n =a?oarea $nei F=irme mariG &in Alana' L$i
S$ll+ i se o=erise $n loc la masa" &es$l &e aglomera " a
a?oca ilor a# r rii *i s$=erise r$*inea &e a #arici#a la $n
#roces ce in$se #ar$ l$ni" @n ca&r$l c r$ia n$ a#$case s
roseasc nici$n c$?!n @n =a a insan ei' S$ll+ &e>a#robase
#racic orice acic *i sraegie =olosie &e A$rin'
De>a#robarea *i ne@ncre&erea l$i =a &e a?oca ii &in
Alana era$ a! &e mari" @nc! le #re>enase #arenerilor
s i $n ra#or secre @n care anici#ase o #enali>are #$nii?
$ria* ' Ac$m B$bila @n sinea l$i'
C$ oae acesea" era $n #ro=esionis &es ?!r*i' D*i sl$Bea
clien ii a! c! @i #ermiea$ ace*ia *i nicio&a n$ c lcase
sr!mb =a &e ceea ce @i cer$se A$rin s =ac ' Ii era
&is#$s s =ac! acela*i l$cr$ &in no$" &eoarece" #!n la acea
&a " Arane Chemical #l ise mic$ ei l$i =irme #ese $n
milion &e &olari'
El *i A$rin *i1a$ sr!ns m!inile la inrare' Am!n&oi *ia$
c ?or mai &isc$a la ele=on #!n la s=!r*i$l >ilei' Do$
=$rgonee @nchiriae i1a$ rans#ora #e A$rin *i #e ceilal i
>ece a?oca i #!n la aero#or" $n&e @i a*e#a $n a?ion
s$#ersonic mic #enr$ >bor$l &e *a#e>eci &e min$e" &e*i
n$ a?ea$ nici$n moi? &e grab ' Le era &or &e c mine *i &e
=amilii" &ar ce #$ea =i mai $milior &ec! s #lece
*on!c!in& *i c$ coa&a @nre #icioare &inr1$n ora*
insigni=ianL
N
Carl a r mas @n sig$ran a eaB$l$i #ar$>eci *i cinci" @n
?reme ce #e sra& >?on$rile se @ne ea$' La .'53"
bancher$l l$i &e la Gol&man Sachs l1a s$na" #enr$ a reia
oar @n acea &iminea " *i i1a ransmis ?esea #roas c se
#$ea @n!m#la ca b$rsa s n$ &eschi& ran>ac ionarea
ac i$nilor com$ne Arane' Era$ #rea ?olaile' ECisa$
#resi$ni #rea mari ale celor care ?oia$ s ?!n& '
) Seam n c$ o ?!n>are &e $rgen a" a s#$s el sec" iar
l$i Cari i1a ?eni s 1l @nB$re'
B$rsa s1a &eschis la .'2-" iar ran>ac ionarea ac i$nilor
Arane s1a am!na' Carl" Ra>la== *i MeliC Bar& se a=la$ la
masa &e *e&in e" e#$i>a i" c$ m!necile s$=lecae" ?!r! i
#!n #ese ca# @n ciorne" in!n& c!e $n ele=on @n =iecare
m!n " &isc$!n& =reneic' P!n la $rma" bomba a #ica
ime&ia &$# ora 5-'--" c!n& ac i$nile Arane a$ @nce#$ a =i
ran>ac ionae la 4-"-- &e &olari b$caa' N$ s1a$ g si
c$m# r ori la acel #re *i nici la 23"--' Sc &erea &rasic a
#re $l$i s1a in?ersa em#orar c!n& s1a aB$ns la ni?el$l &e
,."3- &e &olari" momen @n care s#ec$laorii a$ inra @n
@nc ierare *i a$ @nce#$ s c$m#ere' Dn $rm oarea or "
#re $l a ?aria @n s$s *i @n Bos' La amia>a" era &e ,/",3 *i
ran>ac ionarea se &es= *$ra &in gre$ *i" ca s
@nr $ easc l$cr$rile" Arane a &e?eni cel mai &e>b $
s$biec &e a=aceri al &imine ii' Ca s a=le $limele e?ol$ ii
&e #e #ia a =inanciar " canalele &e ele?i>i$ne #rin cabl$ a$
l$a leg $ra c$ anali*ii lor s#eciali>a i @n aci?iaea &e #e
Kall Sree" o i ace*ia ?orbin& @n=rig$ra i &es#re
$imioarea c!&ere a ac i$nilor Arane Chemical'
D$# aceea" @na#oi la il$rile im#oraneH N$m r oarea
ca&a?relor >ilei @n Ira;' De>asr$l na$ral al l$nii' Ii Arane
Chemical'
Bobb+ Ra>la== a cer$ #ermisi$nea &e a &a o =$g #!n
@n biro$l l$i' A #re=era sc rile" #enr$ c a?ea &e cobor!
&oar $n eaB" *i abia a re$*i s aB$ng @n oalea' Cabinele
era$ goale' S1a &$s la $lima &inre ele" a ri&ica ca#ac$l *i
a ? rsa ?iolen'
Cele no$ >eci &e mii &e ac i$ni com$ne Arane" #e care le
&e inea" sc >$ser! @n ?aloare &e la a#roCimai? 4"3
milioane la circa ,"3 milioane" iar #r b$*irea @nc n$ se
@ncheiase' Molosise ac i$nile ca garan ii #enr$ oae
B$c riile #ersonale ) c s$ a &in Ham#ons" $n Porsche
Carrera" B$m ae &e iah' M r a mai amini &e chel$ielile
c$ *coala #aric$lar #enr$ co#ii" coi>a ia &e membr$ la
$n cl$b &e gol=V @n acele momene" Bobb+ era" @n mo&
neo=icial" =ali'
Penr$ #rima oara @n cariera l$i" @n elegea &e ce oamenii
se ar$ncaser @n gol &e #e cl &iri @n 5.,.'
N
So ii Pa+on #l n$iser s meargO @m#re$na c$ ma*ina
#!n la Bo:more" @ns o ?i>i &e $lim momen la biro$l
bancher$l$i lor i1a = c$ s se r >g!n&easc ' Kes a &ecis s
r m!n! *i s rae>e c$ H$==+' Mar+ Grace a l$a 9a$r$s$l *i
a #leca s#re ora*$l ei naal'
S1a &$s la Pine Gro?e" a#oi la biseric " $n&e Jeannee
Ba;er o a*e#a @m#re$n c$ #asor$l Denn+ O *i c$ o
m$l ime &e ale ?icime re#re>enae &e =irma Pa+on' S1a$
@n!lni @n #ri?a @n sala com$na *i ca mas &e #r!n>" a$
m!nca sen&?i*$ri" $n$l &inre ele =iin& cons$ma chiar &e
Jeannee" l$cr$ rar' Era #ooli " o&ihni " *i =erici c se
a=la &e#are &e rib$nal *i &e *e&in ele aces$ia'
Ioc$l #ro?oca &e ?er&ic @nce#ea s se *earg '
Posibiliaea s #rimeasc bani mai ri&icase moral$l
oamenilor" &ar & &$se na*ere" &e asemenea" $n$i #$hoi
&e @nreb ri' Mar+ Grace a a?$ griB s le mai em#ere>e
s#eran ele' A eC#$s @n am n$n rec$rs$rile @n&!rBie ce ?or
$rma ?er&ic$l$i @n ca>$l Ba;er' N$ mani=esa o#imism @n
#ri?in a $nei @n elegeri @n a=ara rib$nal$l$i ori @n cea a $nei
o#era i$ni &e #$ri=icare a sol$l$i sa$ a $n$i no$ #roces'
Sincer ?orbin&" ea *i Kes n$ a?ea$ =on&$rile necesare" nici
energia &e a se angaBa @nr1$n no$ #roces &e &$ra c$
com#ania Arane" &e*i ea n$ le1a @m# r *i aces a&e? r
membrilor gr$#$l$i'
S1a ar a @n schimb @ncre> oare *i @nc$raBaoare' Clien ii
ei aB$nseser $n&e reb$iaP ea *i Kes o &o?e&iser ' C$r!n&
?or a# rea *i al i a?oca i s a&$lmece c$m sa$ reb$rile @n
Bo:more" c $!n& ?icime" = c!n& #romisi$ni *i #oae
o=erin& chiar bani'
Ii n$ ?a =i ?orba &oar &e a?oca i locali" ci *i &e oameni
care se oc$#a$ &e rec$#erarea &e #reB$&icii #e #lan
na ional" care ?!na$ orice ca> &e la o coasa la cealal *i
&eseori aB$ngea$ la loc$l #r b$*irii a?ion$l$i @naine &e
sosirea #om#ierilor'
) S n$ a?e i @ncre&ere @n nimeni" le1a s#$s ea c$
bl!n&e e" &ar =erm' Arane ?a $m#le >ona c$ @n?esigaori"
$rn ori" in=ormaori" c$ o ii scoocin& as#ece care @nr1o
b$na >i ar #$ea =i =olosie @m#ori?a ?oasr @n #roces' N$
?orbi i c$ re#oreri" #enr$ c " $neori" ceea ce se a=irm @n
gl$m s$n c$ o$l al=el @n ca&r$l $n$i #roces' N$ semna i
nimic = r s =ie mai @n!i ?eri=ica *i a#roba &e Pa+on' N$
&isc$a i c$ al i a?oca iH
Le & &ea s#eran e' Eer&ic$l = cea ?al$ri #rin @nreg$l
sisem' Legi$iorii g$?ern$l$i reb$ia$ s ia amine'
In&$sria chimica n$ mai a?ea c$m s 1i ignore' Ac i$nile
Arane se #r b$*ea$ chiar @n acele momene" iar &$# ce
?or #ier&e m$l i bani" ac ionarii ?or cere schimb ri'
D$# ce a ermina" Denn+ O i1a con&$s la r$g ci$ne'
Mar+ Grace *i1a @mbr i*a clien ii" le1a &ori n$mai bine" a
#romis s 1i ?i>ie>e &in no$ #ese c!e?a >ile" a#oi a mers
c$ O c!re #area &in =a a bisericii #enr$ $rm oarea
@n!lnire'
J$rnalis$l se n$mea 9i# She#ar&' Sosise c$ o l$n
@naine" iar &$# n$meroase @ncerc ri" c!*igase @ncre&erea
#asor$l$i O" care &$# aceea li1l #re>enase l$i Kes *i
Mar+ Grace' She#ar& era $n B$rnalis in&e#en&en c$ o
care &e ?i>i im#resionan " a?!n& #$blicae *i c!e?a
c r i" *i o #ron$n ie eCan #e nas" care al$ngase o #are
&in ne@ncre&erea celor &in Bo:more =a &e #res ' So ii
Pa+on re=$>aser s sea &e ?orb c$ el c! in$se
#roces$l" iar asa &in n$meroase moi?e' Ac$m" !a oal se
@ncheiase" Mar+ Grace ?a &a #rim$l ei iner?i$' Dac oal
mergea bine" #robabil c ?a mai o=eri $n$l'
) Domn$l Air;hea& @*i ?rea banii @na#oi" ocmai s#$nea
H$==+'
Se a=la @n biro$l im#ro?i>a al l$i Kes" o @nc #ere ai c rei
#ere i &in rigi#s r m seser ne?o#si i" c$ #o&ea$a &in
beon #res ra &e #ee *i c$ mobilier c$m# ra la m!na a
&o$a &e la arma '
) S$n con?ins" i1a r s#$ns Kes = r @nconB$r' Dl iria &eBa
bancher$l s $" care ?enise c$ asemenea #reen ii la nici
c!e?a ore &e la #ron$n area ?er&ic$l$i' S#$ne1i s se
a*e>e la r!n&'
) Sca&en a a rec$ &e m$l" Kes" @n elege'
) Air;hea& sa e b $ @n ca#L @*i @nchi#$ie c B$ri$l
acor& &es# g$biri a>i" iar a &o$a >i ac$>a$l se *i a#$c s
scrie cec$lL
) Da" e b $ @n ca#" &ar n$ chiar a! &e r!$'
) El e1a rimis @ncoaceL
) Da' A s ri la g!$l me$ &e la #rima or " *i cre& c o s
se in scai &e mine @n conin$are'
) N1ai #$ea s mai a*e# i o >i" &o$ " #oae o
s # m!n L Las 1ne s res#iram $n #ic" s ne ihneasc *i
no$ re$*iaH
) Erea s @nocmim $n #lan &e resi$ire' Ce?a @n scris'
Ramb$rs ri" chesii &in asea'
) O s 1i &a$ $n #lan" a s#$s Kes" &es$l &e resemna'
N$ ?oia s se cere c$ H$==+' De*i n$ era$ chiar #rieeni"
se raa$ amical *i se sim ea$ bine $n$l @n com#ania
cel$ilal' Kes @i era eCrem &e rec$nosc or l$i H$==+ #enr$
&is#onibiliaea aces$ia &e a risca" iar H$==+ @i a&mira #e
so ii Pa+on #enr$ =a#$l c #ier&$ser o @n @n=r$narea
$$ror risc$rilor #osibile' S $se ore @n *ir al $ri &e ei
c!n& ren$n aser la cas " biro$" a$omobile" con$ri"
=on&$ri &e #ensiiV
) S &isc$am &es#re $rm oarele rei l$ni" a #ro#$s
H$==+' Picioarele sca$n$l$i #lian n$ s ea$ #er=ec #e
#o&ea$a &eni?ela " as=el c H$==+ s1a leg na $*or @n im#
ce ?orbea'
Kes a o=a a&!nc *i *i1a &a ochii #ese ca#' Br$sc" s1a
sim i slei &e orice #$ere'
) C!n&?a" scoeam cinci>eci &e mii &e &olari #e l$n
br$" r m!n!n& c$ rei>eci &$# #laa aCelor' Eia a era
=r$moas " mai ii mineL Ne ?a reb$i $n an ca s ie*im &in
si$a ia asa" &ar s$nem @n sare' N$ a?em @ncoro' Eom
s$#ra?ie $i #!n ce se &es= *oar a#el$rile' Dac ?er&ic$l
s @n #icioare" Air;hea& @*i ia banii *i s se &$c &e1a &$ra'
Noi ne reragem *i #lec m s ne #limb m c$ iah$l' Dac
?er&ic$l ese in=irma" o s & m =alimen *i @nce#em s ne
=acem reclam #enr$ &i?or $ri @n regim &e $rgen '
) Dar e sig$r c ?er&ic$l ?a arage clien i'
) Bine@n eles" &ar maBoriaea ca>$rilor ?or =i &e nimic'
C!n& =olosise c$?!n$l F=alimenG" Kes @l #$sese c$
&elicae e #e H$==+ la loc$l l$i" @m#re$na c$ Pric;hea& *i
banca l$i' Eer&ic$l n$ se #$ea consi&era &re# aci?" iar
= r a*a ce?a" bilan $l =irmei Pa+on ar a la =el &e s$mbr$
ca @n >i$a #rece&ena' Pracic" so ii Pa+on #ier&$ser o$l"
*i &ac ar =i =os &eclara i =ali i" asa ar =i ?eni ca o no$
$milire #e care era$ &is#$*i s o @n&$re' Ce mai conaL
A?ea$ s 1*i re?in '
) H$==+" n$1 i =ac nici$n #lanH @ i m$l $mesc #enr$
@nrebare' Eino &in no$ #ese o l$n *i mai ?orbim' Ac$m
am clien i #e care i1am negliBa l$ni @n *ir'
) B$n" *i ce1i s#$n &omn$l$i Pric;hea&L
) E sim#l$' Dac m #resea> @n conin$are" #oae =olosi
#lan$l ca s se *earg c$ el $n&e?a' S m sl beasc " s
m lase o ?reme" *i ?om onora &aoria'
) A*a o s 1i s#$n'
La ca=enea$a BabeYs &e #e Main Sree" Mar+ Grace *i 9i#
She#ar& s1a$ a*e>a @nr1$n se#are$" a#roa#e &e =eresrele
ce &O&ea$ s#re sra&a" *i a$ &isc$a &es#re ora*' Ea @*i
aminea Main Sree ca #e o arer aglomera " $n&e
oamenii ?enea$ la c$m# ra$ri *i la @n!lniri' Bo:more era
$n ora* #rea m r$n #enr$ a a?ea $n s$#ermar;e" as=el
@nc! micii @nre#rin> ori c$ maga>ine re$*iser s
s$#ra?ie $iasc ' Dn co#il rie" sra&a era a! &e #lin &e
ma*ini" @nc! c$ gre$ se #$ea g si $n loc &e #arcare'
Ac$m" B$m ae &in ?irinele =oselor maga>ine era$
aco#erie c$ #lacaBe" iar res$l se >b ea$ s arag
c$m# r ori'
O a&olescen c$ *or le1a a&$s &o$ ce*i c$ ca=ea = r
>ah r *i s1a @n&e# ra = r $n c$?!n' Mar+ Grace a #$s
>ah r @n cea*ca ei" @n im# ce She#ar& a $rm ri1o c$
aen ie'
) E*i sig$r c e = c$a c$ a# c$ra L A @nreba1o el'
) Bine@n eles' Dn cele &in $rm " a$ori ile or *ene*i a$
&a $n or&in #rin care se iner>ice =olosirea a#ei c$rene @n
resa$rane' Pl$s c o c$nosc #e Babe &e rei>eci &e ani'
Paroana &e aici a =os #rima care *i1a c$m# ra a#a #e
care o =olosea'
She#ar& a sorbi c$ $nele re>er?e" a#oi *i1a aranBa
caseo1=on$l *i carne el$l &e noi e'
) De ce ai #rel$a ca>$lL a @nreba el'
Q!mbin& *i cl in!n& &in ca#" Mar+ Grace a conin$a s
amesece @n ca=ea'
) Ii e$ m1am @nreba asa &e o mie &e ori" &e*i
r s#$ns$l ese =oare sim#l$' Pee" so $l l$i Jeannee" a
l$cra #enr$ $nchi$l me$' Pe c!e?a &inre ?icime le1am
c$nosc$' Ora*$l e mic" iar c!n& s1a$ @mboln ?i a! &e
m$l i oameni" mi s1a # r$ e?i&en c reb$ia s eCise $n
moi?' Cancer$l a# rea @n ?al$ri *i crea s$=erin e mari'
D$# ce am #arici#a la #rimele rei sa$ #ar$
@nmorm!n ri" mi1am &a seama c reb$ia = c$ ce?a'
El *i1a noa *i a ignora #a$>a = c$ &e Mar+ Grace'
A#oi ea a conin$a(
) Arane era eel mai im#oran angaBaor &in >on *i &e
ani &e >ile circ$la$ >?on$ri re=erioare la ar$ncarea
&e*e$rilor @n a#ro#ierea $>inei' M$l i oameni care l$cra$
acolo s1a$ @mboln ?i' C!n& m1am @nors acas &$# #rim$l
an &e =ac$lae" in mine c i1am a$>i #e oameni ?orbin&
&es#re caliaea #roas a a#ei' Noi loc$iam la $n ;ilomer$
*i B$m ae @n a=ara ora*$l$i *i a?eam #ro#ri$l #$ " as=el c
n$ a?$seser m nicio&a #robleme &e aces =el' Dns @n ora*
l$cr$rile s1a$ agra?a' De1a l$ng$l anilor" >?on$rile legae
&e &e?ers ri a$ cresc$ @n am#loare" #!n c!n& oa
l$mea a aB$ns s le &ea cre>are' Dn acela*i im#" a#a se
rans=orma @nr1$n lichi& c$ miros &e #$re=ac ie" =iin&
ne#oabila' D$# aceea" a$ @nce#$ @mboln ?irile &e cancer
) la =ica" rinichi" c ile $rinare" ?e>ica" somac" m$le
ca>$ri &e le$cemie' Dnr1o &$minic " eram la biseric
@m#re$n c$ # rin ii mei *i am ? >$ #ar$ #ersoane c$
ca#eele chele *i scli#ioare' Chimioera#ie' Am a?$
im#resia c ? & $n =ilm horror'
) Ai regrea liigi$lL
) N$" nicio cli# ' Am #ier&$ m$le" &ar *i ora*$l me$
naal a #ier&$' Din =ericire" ac$m s1a ermina c$
#ier&erile' E$ *i Kes s$nem ineriP ?om rece #ese si$a ia
asa' Dar m$l i &inre ace*i oameni s$n mor i m$rib$n>i'
) 9e g!n&e*i la baniL
) Care baniL A#el$l ?a &$ra o#s#re>ece l$ni" iar ac$m"
o asemenea #erioa&a #are o eerniae' 9reb$ie s a?em @n
?e&ere imaginea &e ansambl$'
) Care araa c$mL
) Cinci ani &e ac$m @naine' Pese cinci ani" #ol$area
chimica ?a =i c$r aa *i ?a &is# rea" as=el c nimeni n$ ?a
mai s$=eri &in #ricina ei' 9reb$ie s se aB$ng la o
@n elegere" $na mare" #rin care Arane Chemical *i
asig$r orii aceseia s =ie a&$*i @n cele &in $rm la masa
&isc$ iilor *i" &in b$>$narele lor @nc # oare" s =ie sili i s
o=ere com#ensa ii *i &es# g$biri =amiliilor #e care le1a$
&isr$s' 9oaa l$mea ?a #rimi c!e ce?a &in acese
&es# g$biri'
) Incl$si? a?oca ii'
) Absol$' Dac n$ ar =i =os a?oca ii" Arane ar #ro&$ce *i
@n #re>en #illamar 3" ar a>?!rli &e*e$rile @n #$ $rile &in
s#aele $>inei *i nimeni n$ i1ar #$ea =ace s &ea socoeal '
) N$mai c ac$m a$ rans=era #ro&$c ia @n MeCicV
) A" &a" =abrica acolo #illamar 3 *i ar$nca res$rile @n
#$ $rile &in a#ro#ierea $>inei' Ii nimeni n$ se sinchise*e'
Acolo n$ a$ loc #rocese &e aces gen'
) Care ? s$n *ansele la a#elL
Ea a sorbi &in ca=ea$a c l!ie *i #ese m s$r &e &$lce"
*i se #reg ea s conin$e" c!n& $n agen &e asig$r ri s1a
o#ri @n &re#$l se#are$l$i" i1a sr!ns m!na" a#oi a
@mbr i*a1o" m$l $min&$1i &e c!e?a ori *i # r!n& @n #rag$l
lacrimilor la #lecare' A#oi" &irecor$l lice$l$i la care
@n? ase" @n #re>en #ensionar" a > ri1o c!n& a inra @n
ca=enea *i #racic a sri?i1o @nr1o @mbr i*are ca &e $rs' El
n$ l1a l$a @n seam #e She#ar&" s#$n!n& #reci#ia c! &e
m$l se m!n&rea c$ Mar+ Grace' I1a m$l $mi *i el"
#romi !n&$1i c se ?a r$ga #enr$ ea" *i alele la =el' Dn im#
ce se rer gea" *i1*i l$a r!mas1b$n @n =oare m$le c$?ine"
Babe" #ro#rieara ca=enelei" a a# r$ *i ea" in!n& s o
@mbr i*e>e *i s 1i a&rese>e =elici ri'
Dn cele &in $rm " She#ar& s1a ri&ica *i a ie*i #e $* c$
&iscre ie' C!e?a min$e mai !r>i$" a a# r$ *i Mar+ Grace'
) Dmi cer sc$>e" a s#$s ea' Dar #enr$ ora* ese $n
momen m re '
) E & c s$n =oare m!n&ri'
) Hai s ?i>i m $>inaH
U>ina Arane Chemical n$m r$l , &in Bo:more" n$mele
s$b care era c$nosc$a @n mo& o=icial" se a=la @nr1$n #arc
in&$srial aban&ona si$a la es &e ora*' Era alc $i
&inr1o serie &e Z Plana c r oare originara &in Ja#onia *i
China" c$ o cre*ere s#ecac$los &e ra#i&a @n con&i ii
#ro#ice &e $mi&iae *i em#era$ra 6circa 2- cm #e >i7"
&eclaraa s#ecie in?a>i?! @n 5.32 @n s$&$l Saelor Unie"
&eoarece a=eca gra? c$l$rile agricole" 6n'r'7
cl &iri &in bloc$ri &e >g$r " c$ aco#eri*$ri #lae" legae
@nre ele #rin nen$m rae con&$ce *i ben>i rans#oroare'
9$rn$rile &e a# *i silo>$rile &e &e#o>iare se @n l a$ @n
s#aele cl &irilor' 9oae acesea era$ n # &ie &e ie&era
;$&>$5 *i &e ale b$r$ieni' Din ca$>a liigi$l$i" com#ania
@m#reBm$ise eren$rile $>inei c$ $n gar& &in #las &e o el
@nal &e rei meri *i B$m ae" #e coama c r$ia se monase
s!rm ioas ca brici$l' Por ile masi?e era$ legae c$
lan $ri *i lac e grele' Ca o @nchisoare @n care s1a$ #erec$
l$cr$ri ne#l c$e" $>ina iner>icea acces$l l$mii &in a=ar *i
@*i # sra secreele @ngro#ae &incolo &e gar&$ri *i lac e'
Mar+ Grace ?i>iase $>ina &e cel #$ in >ece ori @n im#$l
#roces$l$i" &ar @no&ea$na @n gr$#$ri organi>ae ) al $ri
&e al i a?oca i" ingineri" =o*i angaBa i la Arane" #a>nici"
chiar *i c$ B$&ec or$l Harrison' MOc$se $lima ?i>i acolo
@n $rm c$ &o$ l$ni" c!n& li se o=erise *i B$ra ilor $n $r'
Ea *i She#ar& s1a$ o#ri la #oara #rinci#al *i a$
eCamina lac ele' O =irm mare *i r$gini s#$nea c$m se
n$mea$ $>ina *i #ro#riear$l' Dn im# ce se $ia$ #rin gar&$l
&e #las " Mar+ Grace a s#$s(
) Ac$m *ase ani" c!n& &e?enise clar c liigi$l era
ine?iabil" Arane s1a gr bi s 1*i m$e $>ina @n MeCic'
AngaBa ilor li s1a$ &a #rea?i>e &e rei >ile *i 3-- &e &olari
salarii com#ensaoriiP m$l i &inre ei l$craser aici ?reme &e
rei>eci &e ani' O mo&aliae incre&ibil &e ri&icol &e a
# r si ora*$l" #enr$ c $nii &inre =o*ii lor l$cr ori s1a$
rans=orma @n cei mai b$ni marori ai no*ri &in c$rs$l
#roces$l$i' Am r ci$nea resim ia a =os" *i conin$a sa =ie"
c$m#lia' Chiar &ac a a?$ #rieeni @n Bo:more" Arane i1a
#ier&$ #e o i c!n& *i1a r &a m$nciorii'
Un =oogra= care l$cra @m#re$n c$ She#ar& i1a @n!lni la
#oara #rinci#al *i s1a a#$ca s =ac #o>e' A$ mers &e1a
l$ng$l gar&$l$i" a?!n&1o #e Mar+ Grace ca ghi& al acel$i
$r'
) Ani &e >ile" aces loc a r mas accesibil oric$i' A =os
?an1&ali>a #ermanen' A&olescen ii @*i = cea$ ?eac$l #e
aici" ca s bea *i s cons$me &rog$ri' Ac$m oamenii se
=eresc &e el c! #o' Nici n$ ar mai =i ne?oie &e gar& *i &e
#or i' Nimeni n$ ?rea s se mai a#ro#ie &e aces loc'
Din #area &e nor&" @n miBloc$l $>inei se ?e&ea $n *ir l$ng
&e cilin&ri mealici" &es$l &e gro*i' Mar+ Grace a ar a
s#re ei *i a s#$s(
) Aceea era c$nosc$ s$b n$mele &e Uniaea &e
eCrac ie ,' Prinr1o reac ie chimica &e re&$cere"
bicloronilena re>$la ca #ro&$s sec$n&ar *i se soca @n acele
re>er?oare' De acolo" o #are era rimis #enr$ a =i &isr$s
legal" &ar mai oa caniaea era &$s @n # &$rea &e
acolo" ce?a mai @n s#aele #ro#rie ii" *i &e?ersa #$r *i
sim#l$ @nr1o r!# '
) P$ $l l$i ProcorL
) Da" &omn$l Procor era #ersoana @ns rcinaa c$
&isr$gerea #ro&$s$l$i' A m$ri &e cancer @naine s
a#$c m s 1l ci m ca maror' A$ mai @naina &o$ >eci &e
meri &e1a l$ng$l gar&$l$i' De aici n$ se ?e&e bine" &ar
eCisa rei r!#e acolo" @n a&!nc$l #!&$rii" $n&e #$r *i sim#l$
rans#ora$ re>er?oarele" aco#erin&$1le c$ # m!n *i noroi'
De1a l$ng$l anilor" ele a$ @nce#$ s #re>ine sc$rgeri )
nici m car n$ era$ ean*ae c$m reb$ie ) *i s$bsan ele
chimice s1a$ in=ilra @n sol' Asa s1a &es= *$ra ?reme &e
ani *i ani" one &$# one &e bicloronilena" caroliC *i a;lar"
&ar *i ale s$bsan e &o?e&ie carcinogene' Dac & m
cre>are eC#er ilor no*ri" iar B$ri$l i1a cre>$ #e ei" e?i&en"
acese or ?$ri a$ conamina #!n>a =reaic &in care
Bo:more @*i eCrage a#a &e cons$m'
Un ?ehic$l =olosi &e obicei #e eren$rile &e gol=" @n care
se a=la o echi# &e agen i &e sec$riae" s1a a#ro#ia &e ei
#e cealal #are a gar&$l$i' Doi #a>nici s$#ra#on&erali s1
a$ o#ri *i s1a$ $ia aen la ei'
) Ignor 1i" i1a *o#i Mar+ Grace'
) Ce c $a iL a @nreba $n$l &in #a>nici'
) Ne a=l m $n&e reb$ie" n$ am # r$ns #e #ro#rieaea
riim n$i" i1a r s#$ns ea'
) Ce c $a i aiciL a re#ea om$l'
) S$n Mar+ Grace Pa+on" $n$l &inre a?oca i' B ie i"
?e&e i1? &e reab H
Cei &oi a$ &a &in ca# *i s1a$ @n&e# ra = r s se
gr beasc ' Mar+ Grace s1a $ia la ceas'
) Ac$m reb$ie s #lec'
) C!n& mai #$em sa &e ?orb L
) Eom ?e&ea' N$1 i #romi nimic' Deocam&a " l$cr$rile
s$n cam con=$>e'
A$ re?eni la biserica Pine Gro?e *i *i1a$ l$a r mas1b$n'
D$# ce She#ar& a #leca" Mar+ Grace a mers cale &e rei
inersec ii" #!n la r$loa l$i Jeannee' Bee era la ser?ici$"
iar @n r$lo ) lini*e' Ereme &e o or " a sa c$ cliena ei
s$b $n co# cel *i a$ b $ limona&a @mb$elia ' M r
lacrimi" = r *er?e ele" &oar &o$ =emei &isc$!n& &es#re
?ia *i =amilii *i &es#re $limele #ar$ l$ni #erec$e
@m#re$na @nr1o sal res#ing oare &e rib$nal'
CAPITOLUL @
C!n& mai era o or #!n la @nchi&erea >ilei &e
ran>ac ionare" ac i$nile Arane s1a$ #r b$*i la 50 &olari
b$caa" &$# care a$ @nregisra o re?enire =ira? " &ac se
#$ea ?orbi &es#re a*a ce?a' A$ aB$ns c$ chi$" c$ ?ai la ,-
&e &olari b$caa" r m!n!n& la acel ni?el ?reme &e o
B$m ae &e or " la $n asemenea #re reg sin&$1*i $n
oarecare n$m r &e c$m# r ori'
Ca s #$n! ca#ac acelei caasro=e" &in moi?e r!mase
obsc$re" @n?esiorii s1a$ a#$ca s se r >b$ne *i #e res$l
im#eri$l$i &e in$ &e Cari' 9r$&ea$ Gro$# &e inea 43W &in
Arane *i #or i$ni mai mici &in ale *ase com#anii #$blice )
rei com#anii chimice" o =irm &e #ros#ec i$ni #eroliere" $n
#ro&$c or &e #iese &e schimb #enr$ a$omobile *i $n lan
&e hoel$ri' La sc$ra ?reme &$# #r!n>" *i ac i$nile
com$ne ale celorlale *ase a$ @nce#$ s &era#e>e' Era c$
oal abs$r&" &ar e?ol$ iile b$rsei &e ?alori n$ #o =i
eC#licae' Nenorocirile s$n moli#sioare #e Kall Sree' Iar
#anica ese obi*n$i *i rareori @n eleasa'
Domn$l 9r$&ea$ n$ *i1a &a seama c a?ea s se
#ro&$c o reac ie @n lan " *i nici MeliC Bar&" marele l$i
s#ecialis =inanciar" care le *ia #e oae' Pe m s$ra ce
min$ele abia se !ra$" a$ ? >$ c$ groa> c$m 9r$&ea$
Gro$# #ier&e $n miliar& &e &olari &in ?aloarea ac i$nilor
eCisene #e #ia '
Eino? ia era arib$i $$ror' E?i&en" oa belea$a
?enea &e la ?er&ic$l &in Mississi##i' Insa n$mero*i anali*i"
@n&eosebi cei ce1*i b ea$ g$ra la ele?i>i$nile #rin cabl$"
a$ insisa m$l as$#ra =a#$l$i c Arane Chemical"
#roce&!n& oal li#si &e ra i$ne" #re=erase s 1*i conin$e
aci?iaea = r s @*i =ac oae asig$r rile necesare =a &e
er e # r i' Ne#l in& #rime &e asig$rare" com#ania
economisise o a&e? raa a?ere" @ns ac$m #l ea acei bani
c$ ?!r= *i @n&esa' Bobb+ Ra>la== @l asc$la #e $n as=el &e
analis #e $n ele?i>or a=la @nr1$n col al biro$l$i" c!n& Cari
s1a r!si la el(
) Dnchi&e1l naibiiH
Era a#roa#e #ar$ &$# 1amia>a" ora magic " a$nci c!n&
b$rsa se @nchi&e *i m cel$l @nceea> ' Cari se a=la la masa
l$i &e l$cr$" c$ rece#or$l li#i &e $reche' Bar& s ea la
masa &e *e&in e" $rm rin& ecranele a &o$ monioare *i
eCamin!n& $limele #re $ri ale ac i$nilor' Ra>la== era #ali&
*i @ngre o*a" *i chiar mai =ali &ec! mai &e?reme" as=el c
@*i recea #ri?irea &e la o =ereasr la ala" ca *i c$m ar =i
ales1o &in ochi #e cea #enr$ >bor$l l$i =inal'
Celelale *ase ac i$ni *i1a$ re?eni la s=!r*i$l >ilei &e
ran>ac ionare *i" c$ oae c sc >$ser consi&erabil ca
#re " &a$nele n$ era$ chiar r$in oare' Com#aniile a?ea$
#er=orman e b$ne" iar ac i$nile acesora a?ea$ s se
regle>e @n im#' Pe &e ala #are" ac i$nile Arane
@nregisraser o #r b$*ire &e>asr$oas ' La @nchi&ere"
a?ea$ ?aloarea &e ,5",3 &e &olari" #ier>!n& 25",3 &e &olari
=a &e >i$a #rece&en ' Ealoarea &e #ia se re&$sese &e
la 2", miliar&e" la 5"2 miliar&e &e &olari' Parea &e 43W &in
ac i$nile &omn$l$i 9r$&ea$ aB$nsese la a#roCimai? 03- &e
milioane' Bar& a a& $ga c$ re#e>ici$ne &eclin$rile
@nregisrae &e celelale *ase com#anii *i a calc$la c
#ier&erea @nregisraa &oar @nr1o >i &e *e=$l l$i era &e 5"5
miliar&e' N$ consi$ia chiar $n recor& @n maerie" &ar era
s$=icien s @l incl$& #e Cari #e lisa celor mai mari >ece
#er&an i'
D$# o anali> a #re $rilor &e @nchi&ere" Cari le1a &a
or&in l$i Bar& *i Ra>la== s 1*i #$n hainele" s 1*i @n&re#e
no&$rile la cra?ae *i s 1l $rme>e'
Par$ eaBe mai Bos" @n biro$rile cor#orai?e ale Arane
Chemical" &irecorii eCec$i?i se a&$naser s#eria i @nr1o
mic s$=ragerie re>er?aa eCcl$si? lor' M!ncarea era
ren$mia #enr$ sim#liaea ei" &ar #ri?eli*ea &in @nc #ere
crea o im#resie memorabil ' Masa &e #r!n> n$ ineresase
#e nimeni @n acea >iP #o=a &e m!ncare le #ierise $$ror'
S ea$ @n a*e#are &e ?reo or " #arc *oca i &e bombe *i
anici#!n& o i>b$cnire eC#lo>i? a *e=$l$i" @ns &omn$l
9r$&ea$ a re$*i s @n?eseleasc amos=era &in @nc #ere' A
# r$ns ho r! @n $nr$ $rma &e cei &oi locoenen i )
Bar&" c$ $n >!mbe #arc li#i &e =a " Ra>la==" galben ca
ceara ) *i" @n loc s $rle la ei" le1a m$l $mi oamenilor
6b ie ilor7 #enr$ aci?iaea s$s in$ *i =i&eliaea =a &e
com#anie'
A $rma $n >!mbe larg *i Carl a >is(
) Domnilor" n$ am a?$ o >i b$n ' S$n con?ins c ne
?om amini &e ea m$l ?reme'
Glas$l @i s$na #l c$" # r!n& &oar o ?i>i &e c$roa>ie a
*e=$l$i cel mare'
) N$mai c >i$a asa s1a ermina" &in =ericire" *i noi am
r mas o @n #icioare' De m!ine ?om @nce#e s ne mi*c m
*i mai bine'
C!e?a c $a$ri agiae" #oae *i $n >!mbe" &o$ '
MaBoriaea se a*e#a$ s =ie conce&ia i #e loc' Carl a
conin$a(
) Insis s re ine i rei l$cr$ri #e care ?i le ?oi s#$ne c$
aceasa oca>ie isoric ' Prim$l e c nimeni &in aceas
@nc #ere n$1*i ?a #ier&e sl$Bba' Al &oilea" Arane Chemical
?a s$#ra?ie $i acesei erori B$&iciare' Ii al reilea" n$
inen ione> s #ier& aceas b lie'
Era eCem#l$l cel mai eloc?en &e con&$c or @ncre> or"
$n c #ian ce1*i mobili>ea> oamenii &in s$bor&ine a$nci
c!n& se a=l @n gro#i in&i?i&$ale' C$ $n semn al ?icoriei *i
c$ $n rab$c l$ng" #$ea =i asem na c$ Ch$rchill @n
momenele l$i &e ri$m=' Le1a &a or&in s ri&ice =r$n ile" s
sea c$ s#aele li#i &e #eree" &ar &re# i" *i a*a mai
&e#are'
P!n *i Bobb+ Ra>la== a @nce#$ s 1*i mai ?in @n =ire'
N
Do$ ore mai !r>i$" Ra>la== *i Bar& a$ =os #$*i #e liber
*i rimi*i acas!' Cari a?ea ne?oie &e im# s re=lece>e" s 1
*i l!ng r nile" s 1*i lim#e>easc g!n&$rile' Ca s aB$e
#$ in aces #roces" *i1a #reg i $n scoch *i *i1a scos
#ano=ii' Soarele a#$nea $n&e?a &incolo &e Ne: Jerse+" iar
el i1a $ra c l orie s#r!ncena $nei asemenea >ile &e
ne$ia'
A ar$nca o #ri?ire la com#$er *i a ?eri=ica a#el$rile
ele=onice #rimie #ese >i' Brianna @l c!$ase &e #ar$ oriP
nimic $rgen' Dac ar =i a?$ ?reo #roblem im#orana &e
&isc$a" secreara l$i Cari ar =i noa a#el$l c$ FSo iaG" n$
c$ FBriannaG' Di ?a ele=ona mai !r>i$' Ac$m n$ a?ea che=
s asc$le $n re>$ma al aci?i ilor ei &in acea >i'
Mai era$ #ar$>eci &e a#el$ri" iar cel &e la #o>i ia
&o$ >eci *i o# i1a re in$ aen ia' De la Kashingon" @l
c!$ase senaor$l Gro' Cari abia &ac @l c$no*ea
#ersonal" @ns a#roa#e orice *e= &e cor#ora ie mare @l *ia
#e senaor' Gro &e in$se rei man&ae &e senaor &e Ne:
Ror;" &$#! care se rer sese &in #ro#rie ini iai? *i rec$se
la o ren$mi =irm &e a?oca$r ca s =ac a?ere'
De?enise Domn$l Kashingon" cel mai #$ernic ini ia"
consilier $ns c$ oae ali=iile" care =!cea recoman& ri m$lor
biro$ri &e #e Kall Sree" Penns+l?ania A?en$e *i &in ale
#!r i" o$l la alegerea l$i' Nimeni n$ a?ea a!ea lega$ri
c$ oameni s$s1#$*i" iar &eseori B$ca gol= c$ cel ce se
@n!m#la s =ie @n =$nc ia s$#rema la Casa Alb " c l orea @n
oaa l$mea @n c $area &e noi conace" o=erea asisen
&oar celor #$ernici *i" @n general" era consi&era &re#
leg $ra cea mai #ori?i @nre marile cor#ora ii americane
*i g$?ern' Dac e a#ela senaor$l" reb$ia s @l s$ni" chiar
&ac abia #ier&$se*i $n miliar& &e &olari" @nsemna c
senaor$l *ia eCac ce #ag$be ai @nregisra *i era @ngriBora
&in aceas ca$> '
Carl a =orma n$m r$l #ersonal al senaor$l$i' D$#! o#
a#el$ri" $n glas gros a r s#$ns(
) Gro'
) Domn$le senaor Gro" s$n Cari 9r$&ea$" a s#$s el
#e $n on #oliicos'
C$ =oare #$ ini oameni se #$ra c$renior" &ar senaor$l
im#$nea *i meria res#ec'
) A" &a" Carl" a ?eni r s#$ns$l" &e #arca ar =i B$ca gol=
@m#re$n &e nen$m rae ori' Ca @nre ?echi #rieeni' Carl a
asc$la ?ocea *i s1a g!n&i la nen$m raele oca>ii c!n& @l
a$>ise #e senaor ?orbin& la *iri' Ce mai =ace AmosL a
@nreba el'
Conac$l" n$mele cel$i care = c$se #osibil acel ele=on'
) Gro>a?' Am l$a masa c$ el l$na rec$a'
O minci$na' Amos era #arener *i &irecor al =irmei &e
a?oca$r la ser?iciile c reia Cari a#ela &e a#roa#e $n
&eceni$' N$ era =irma senaor$l$i" nici #e &e#are' Dns
Amos era o #ersoan c$ gre$ae" s$=icien &e in=l$en ca
senaor$l s a&$c ?orba &es#re ea'
) S 1i ransmi i com#limene &in #area mea'
) Bine@n eles'
FIi ac$m" n$ m mai ine ca #e ghim#iHG s1a g!n&i Cari'
) Asc$la" *i$ cO ai a?$ o >i grea" a*a c n1o s e re in'
O #a$> ' Dn Boca Raon eCis $n om c$ care ar reb$i s
&isc$ i" @l cheam Rinehar" Barr+ Rinehar' E cons$lan"
&ar n1o s 1l g se*i @n carea &e ele=on' Mirma l$i ese
s#eciali>a @n alegeri'
A $rma o #a$> l$nga" iar Cari reb$ia s s#$n! ce?a"
orice' De aceea" a >is(
) De acor&' Asc$l'
) Ese eCrem &e com#een" ineligen" &iscre" n$ &
gre*" &ar cos ' Dac e cine?a @n sare s 1 i asig$re $n
?er&ic =a?orabil" &oar Rinehar ese acela'
) S asig$re ?er&ic$l" a re#ea Cari'
) Dac e ineresea> " o s 1i ele=one>" ca s 1 i &eschi&
$*a" a conin$a senaor$l'
) Da" sig$r" m ineresea> '
S re>ol?e #roblema ?er&ic$l$i' Asa s$na ca o m$>ica
#enr$ $rechile l$i Cari'
) Bine" ?orbesc c$ el'
) M$l $mesc'
Ii c$ asa" con?ersa ia s1a @ncheia' Acesa era sil$l
senaor$l$i' Un ser?ici$ aici" o r!s#la! &incolo' 9oae
leg $rile se mi*ca$ #ermanen *i =iecare era asig$ra c
l$cr$rile @i mergea$ &$# ?oie' A#el$l ?enise grais" &ar"
@nr1o >i" senaor$l ?a reb$i recom#ensa'
Cari *i1a ameseca scoch1$l c$ &ege$l *i a ?eri=ica @n
conin$are lisa &e a#el$ri' Nimic im#oran" &oar
nenorociri'
FS re>ol?e c$ ?er&ic$lG" a re#ea el'
Pe miBloc$l mesei l$i #er=ec c$rae s ea $n ra#or noa
FCONMIDEN IALG' N$ era$ oae ra#oarele con=i&en ialeL
Pe co#er " cine?a scrisese negliBen c$ $n mar;er n$mele(
FPAR9ONG' Cari l1a ri&ica" *i1a #$s #icioarele #e mas *i l1a
=r$n> ri' C!e?a =oogra=ii" #rimele &e la #roces$l &in >i$a
#rece&en " c!n& &omn$l *i &oamna Pa+on # r sea$
rib$nal$l merg!n& m!na @n m!na" @nr1$n ri$m= glorios'
Mai era o =oogra=ie a l$i Mar+ Grace" eCras &inr1o
#$blica ie a baro$l$i" c$ o sc$r biogra=ie' N sc$a @n
Bo:more" colegi$l la Millsa#s" Mac$laea &e Dre# la Ole
Miss5" &oi ani ca =$nc ionar =e&eral" al i &oi @nr1$n biro$ &e
a?oca i &in o=ici$" =os #re*e&in a baro$l$i comia$l$i"
a?oca a$ori>a &e #roces" membr @n comie$l *colar"
membr a Pari&$l$i Democra *i a c!or?a asocia ii &e
#roec ia na$rii'
Din aceea*i #$blica ie" o =oogra=ie *i biogra=ia l$i James
Kesle+ Pa+on' N sc$ @n Monroe" Lo$isiana" c$
recoman&are #enr$ =obal american &in #area
Uni?ersi ii So$hern Mississi##i" Mac$laea &e Dre#
absol?i la 9$lane" rei ani ca #roc$ror asisen" membr$ al
$$ror asocia iilor &e a?oca i #le&an i eCisene" Roar+
Cl$b" Ciian *i a*a mai &e#are'
Doi a?oca i agresi?i &in =$n&$l !rii" care ocmai
orchesraser ie*irea l$i Cari &in o#$l 4-- al celor mai
boga i americani'
Doi co#ii" o &oica imigrana = r ace legale" co#ii la *coli
&e sa" enoria*i ai Bisericii E#isco#ale" eCec$are a
garan iilor #enr$ i#oeci as$#ra casei *i biro$l$i" #e
#$ncai &e a rec$#era cele &o$ a$omobile" o =irm &e
a?oca$r 6= r al i #areneri" &oar #ersonal angaBa7 c$
?echimea &e >ece ani" care =$sese c!n&?a &es$l &e
#ro=iabil 6&$# san&ar&ele $n$i ora* &e #ro?incie7" @ns
ac$m @*i a?ea se&i$l @nr1$n =os maga>in" $n&e chiria era
ne#l!i &e cel #$ in rei l$ni' Iar a#oi #area cea b$na )
&aorii mari" &e cel #$ in 4-- --- &e &olari" =a &e Secon&
Sae Ban; #e o linie &e cre&i care #racic n$ era
asig$ra ' Nicio #la e=ec$a " nici mOcar a &ob!n>ilor"
?reme &e cinci l$ni' Secon& Sae Ban; era o insi$ ie
local " a?!n& >ece =iliale @n s$&$l sa$l$i Mississi##i'
Porecl &a Uni?ersi ii &in Mississi##i @n 50./ 6n'r'7
Para s$e &e mii &e &olari @m#r$m$ #enr$ $nic$l sco#
&e a =inan a #roces$l @m#ori?a cor#ora iei Arane Chemical'
FPar$ s$e &e miiG" a m$rm$ra Cari' P!n @n acel
momen" el #l ise a#roa#e 54 milioane ca s 1*i asig$re
a# rarea'
Con$rile bancare" goale' C r ile &e cre&i n$ mai s$n
=olosie' Clien i 6&e al =ac$ra &ec! cei &in Bo:more7
nem$l $mi i c n$ li se acor& aen ia c$?eni '
N$ eCisa$ ale ?er&ice im#orane' Nimic care s se
a#ro#ie m car &e $n milion &e &olari'
Pe sc$r( oamenii *ia s$n @n&aora i #!n #ese ca# *i
se aga &e si$a ie c$m #o' Un mic br!nci *i s1a$ &$s &e1a
rosogol$l @n gol' Sraegie( r g narea a#el$rilor" am!n ri"
am!n ri' Cre*erea #resi$nii &in #area b ncii' Poae chiar o
r sc$m# rare a &aoriei &e la Secon& Sae Ban; *i a#oi
eCec$are sili ' Malimen$l ar =i sing$ra sol$ ie &e sal?are'
O mane?r &e &isragere a aen iei" #e m s$r ce a#el$rile
se s$cce& ?eriginos' Ii" &e asemenea" so ii Pa+on n$ ?or
re$*i s se oc$#e &e celelale rei>eci &e #rocese @m#ori?a
l$i Arane *i #robabil ?or re=$>a al i clien i'
Re>$la$l( aceas nrm$li #oae =i &isras '
Ra#or$l n$ #$ra nicio semn $r " l$cr$ &eloc
s$r#rin> or" &ar Cari *ia c era re&aca &e $n$l &in cei
&oi F&emolaoriG &in s$bor&inea l$i Ra>la==' Ea a=la care *i
a#oi @i ?a acor&a =l c $l$i o cre*ere &e salari$' M c$se
reab b$n '
Marele Cari 9r$&ea$ &emolase mari conglomerae"
#rel$ase consilii &e con&$cere" conce&iase &irecori
generali ren$mi i" r scolise in&$srii @nregi" @i l$ase la bani
m r$n i #e bancheri" mani#$lase #re $rile ac i$nilor *i
&isr$sese carierele a >eci &e &$*mani'
M r @n&oial c era @n sare s r$ine>e *i o =irm &e rei
l$lele alc $i &in m mica *i ic$Y" &in Haiesb$rg"
Mississi##i'
9oli?er l1a a&$s acas ime&ia &$# .'-- seara" or
aleasa &e Cari #enr$ c Sa&ler se ?a a=la @n # $ *i n$ ?a
mai =i sili s bibileasc o co#il care n$1l ineresa a#roa#e
&eloc' Cealal n$ #$ea =i e?ia ' Brianna @l a*e#a
@n&aorioare' Eor l$a cina @n a#ro#ierea =oc$l$i'
D$# ce a inra #e $* " a aB$ns =a @n =a c$ Imelda,
&eBa insalaa c$ regim &e #ermanen @n =oaier *i # r!n&
mai ?iola &ec! noa#ea rec$ ' N$ s1a #$$ s #!ni *i s1
a $ia mai aen la sc$l#$r ' Morman$l acela &e bare &in
alam chiar sem na c$ o !n r L Un&e1i era ors$lL Dar
#icioareleL Ii ca#$l $n&e eraL Pl ise $n m$ne &e bani
#enr$ o asemenea mi>erie absrac L
Dn im# ce ?ale$l @i l$a #ar&esi$l *i geana &i#loma" Carl
a #ri?i c$ @nrisare la ca#o&o#era l$i" a#oi a a$>i m$l
em$ele c$?ine( FB$n " &rag$leHG Brianna a # r$ns
=$r$nos @n camer " #$r!n& o rochie ro*ie *i larg " l$ng &e
se !ra #e #o&ea' S1a$ s r$a #e obraBi'
) N$ i se #are n $cioareL a eCclama ea" a>?!rlin&$1*i
$n bra c re Imel&a'
) N $cioare e c$?!n$l cel mai #ori?i" a s#$s el'
S1a $ia la Brianna" a#oi la Imel&a" *i a sim i &orin a &e
a le sr!nge #e am!n&o$ &e g!' Dns momen$l rec$se'
Nicio&a n$ se rec$no*ea @n=r!n'
) Masa e gaa" sc$m#$le" a g!ng$ri ea'
) N$ mi1e =oame' Hai s bem ce?aH
) Dar Cla$&elle a g i =el$l $ #re=era ) calcan la
gr ar'
) N1am #o= &e m!ncare" &raga mea" a s#$s el"
sco !n&$1*i cra?aa *i ar$nc!n&$1i1o ?ale$l$i'
) Ai a?$ o >i c$m#lia" @mi &a$ seama" a >is ea' ScochL
)Da'
) Dmi #o?ese*i *i mieL a @nreba ea'
) Mi1ar =ace #l cere'
A&minisraor$l #ri?a al banilor Briannei" o =emeie #e
care Carl n$ o c$no*ea" @i ele=onase @n c$rs$l >ilei" in!n&1
o la c$ren c$ #r b$*irea &e la b$rs ' Brianna *ia ci=rele *i
a$>ise >?on$ri #ori?i c rora so $l ei #ier&$se cam $n
miliar& &e &olari'
A &a liber #ersonal$l$i &e la b$c rie" a#oi s1a schimba
@nr1o c m *$ &e noa#e care @i eC#$nea =ormele m$l
mai bine' S1a$ a*e>a l!ng =oc *i a$ sa &e ?orb #!n
c!n& el a a&ormi'
CAPITOLUL A
Eineri la ora 5-'--" la &o$ >ile &$# ?er&ic" angaBa ii
=irmei Pa+on s1a$ re$ni @n P$ " $n s#a i$ &eschis *i mare"
a?!n& #ere ii ne? r$i i" &in rigi#s" @m#o&obi i c$ ra=$ri
@ncro#ie" $n&e se a=la $n colaB boga &e =oogra=ii aeriene"
#re>en ri me&icale" #ro=il$ri ale B$ra ilor" ra#oare
@nocmie &e eC#er i care sl$Biser &re# marori *i o s$ &e
ale &oc$mene *i #robe care =$seser =olosie @n im#$l
#roces$l$i' Dn cenr$l @nc #erii rona $n soi &e mas 1#ar$
#l ci mari &in #lacaB gros &e &oi cenimeri *i B$m ae"
a*e>ae #e ca#re )" @n B$r$l c reia se g sea o a&$n $r
@nris oare &e sca$ne &e meal *i &e lemn" a#roa#e
=iec r$ia li#sin&$1i c!e ce?a' Masa sl$Bise" @n mo& e?i&en"
&re# cenr$ al =$r$nii @n $limele #ar$ l$ni" =iin& &omina
&e mormane &e h!rii *i si?e &e c!ri &e &re#' Sherman"
$n asisen B$ri&ic al =irmei" @*i #ier&$se mai oa >i$a
#rece&en ca s sr!ng *i s ar$nce #aharele =olosie &e
ca=ea" c$iile in$ile &e #i>>a" cele &e m!ncare chine>easc
*i siclele goale &e a# ' 9o el ma$rase *i #o&ea$a" &e*i n$
se ?e&ea ?reo &i=eren '
Biro$l lor &inaine" o cl &ire &e rei eaBe &e #e Main
Sree" =$sese &ecora =r$mos" bine &oa *i @m#ros# a @n
=iecare noa#e &e o echi#a &e c$r enie' Pe ?remea aceea"
@n= i*area *i or&inea era$ am n$ne =oare im#orane'
Ac$m oamenii &in =irm se sr &$ia$ s s$#ra?ie $iasc '
Dn ci$&a ambian ei Balnice" o i era$ bine &is#$*i" iar asa
&in moi?e e?i&ene' Maraon$l se @ncheiase' Incre&ibil$l
?er&ic @nc n$ #area real' Uni i #rin s$&oare *i &i=ic$l i"
membrii sr!ns $ni i ai mic$ ei =irme se con=r$naser c$ o
=iar mare *i c!*igaser $n #roces im#oran #enr$
oameni &e reab '
Mar+ Grace le1a cer$ celor #re>en i s =ac lini*e'
9ele=oanele a$ =os blocae" #enr$ c 9abb+" rece# ionera"
= cea #are inegran &in =irm *i era &e a*e#a s
#arici#e *i ea la &isc$ ii' Din =ericire" ele=oanele
@nce#$ser &in no$ s s$ne'
Sherman *i R$s+" celalal asisen B$ri&ic" #$ra$ bl$gi"
rico$ri *i #ano=i" &ar = r! *osee' Daca o l$cra$ @n ceea
ce =$sese c!n&?a $n maga>in c$ aricole la #re $nic" &e ce
s se mai &eranBe>e s ?in @mbr ca i la #ar$ aceL 9abb+
*i Eic;+" cealal rece# ionera" ren$n aser s mai @mbrace
rochii =r$moase &$# ce *i le ag! aser #e $nele @n
mobilier$l &e &o$ #arale' Doar Oli?ia" conabila c$ aer &e
maroan " a# rea >ilnic @n cos$ma ie i#ic &e biro$'
S1a$ a*e>a @n B$r$l mesei &in #lacaB" sorbin& aceea*i
ca=ea #roas &e care ac$m &e?eniser &e#en&en i" *i a$
asc$la1o >!mbin& #e Mar+ Grace" care le1a = c$ o sc$r
#re>enare'
) Eor $rma mo i$nile obi*n$ie &$# #ron$n area
?er&ic$l$i" a s#$s ea' J$&ec or$l Harrison a #rograma o
a$&iere @n ermen &e rei>eci &e >ile" &ar n$ ne a*e# m la
s$r#ri>e'
) S bem #enr$ B$&ec or$l Harrison" a s#$s Sherman
*i a oasa c$ #ahar$l &e ca=ea'
De?eniser o =irm =oare &emocraic ' 9o i cei #re>en i
se sim ea$ egali @nre ei' Oricine @*i #$ea eC#rima # rerea
c!n& sim ea ne?oia sa$ a?ea che=' Se a&resa$ $n$l al$ia
&oar #e n$mele mic' S r cia a&$ce #e oa l$mea la
acela*i n$mior'
) Dn $rm oarele c!e?a l$ni" a conin$a Mar+ Grace" e$
*i Sherman ne ?om oc$#a &e ca>$l Ba;er @n =$nc ie &e c$m
e?ol$ea> si$a ia *i ?om men ine celelale ca>$ri &in
Bo:more la >i' Kes *i R$s+ ?or l$a res$l ca>$rilor ca s
@ncea#! s mai scoa ce?a bani' A$ $rma a#la$>e'
) S @nchin m #enr$ bani" a #ro#$s Sherman $n no$
oas'
M c$se Mac$laea &e Dre# la seral" &ar n$ re$*ise s
#romo?e>e eCamen$l &e baro$' Ac$m rec$se &e #ar$>eci
&e ani" =iin& $n asisen B$ri&ic ce c$no*ea mai m$l &re#
&ec! o &roaie &e a?oca i' R$s+ era c$ &o$ >eci &e ani mai
!n r *i se g!n&ea s $rme>e me&icina'
) Miin&c ?eni ?orba" a conin$a Mar+ Grace" Oli?ia mi1a
#$s la &is#o>i ie $lima si$a ie a resan elor' Oric!n& o
#l cere' A ri&ica o =oaie &e h!rie *i s1a $ia la ci=re' Ac$m
s$nem @n $rm c$ chiria #e rei l$ni" ceea ce @nseamn @n
oal 4 3-- &e &olari'
) Eai" ? rog" &a i1ne a=ar " a s#$s R$s+'
) Insa #ro#riear$l ne ese clien *i n$1*i =ace griBi' 9oae
=ac$rile noasre &e #la s$n sca&ene &e cel #$ in &o$
l$ni" c$ eCce# ia ele=oanelor *i a energiei elecrice"
&esig$r' Salariile n$ a$ mai =os #l ie &e #ar$
s # m!niV
) Ba cinci" a s#$s Sherman'
) E*i sig$rL l1a @nreba ea'
) Dnce#!n& &e a>i' As >i ese >i$a &e salari$" ori cel
#$ in a*a era #!n ac$m'
) Dmi #are r!$" @nseamn c s$nem @n @n!r>iere c$ cinci
s # m!ni' Ar reb$i s ne inre ni*e bani #ese o
s!#!m!n &aca re$*im o @n elegere @n ca>$l Rane+' Eom
@ncerca s rec$#er m'
) Eom s$#ra?ie $i" a s#$s 9abb+'
Ea era sing$ra #ersoan nec s ori &in ca&r$l =irmei'
9o i ceilal i a?ea$ so i sa$ so ii c$ sl$Bbe' De*i b$geele lor
era$ =oare sr!morae" c$ o ii era$ &eci*i s =ac =a !'
) Dar ce =ace =amilia Pa+onL a @nreba Eic;+'
) Ne &esc$rc m" a s#$s Kes' Ii$ c ? #reoc$#a
#roblema" *i ? m$l $mesc" &ar ne srec$r m ca *i ?oi' Am
s#$s asa &e o s$ &e ori" &ar o ?oi re#ea' E$ *i Mar+
Grace ? ?om #l i salariile c! &e c$r!n& o s #$em'
L$cr$rile s$n #e cale &e a se @mb$n! i'
) Ne #reoc$# mai m$l soara ?oasr " a a& $ga Mar+
Grace'
Nimeni n$ &orea s #lece' Nimeni n$ amenin a'
C$ m$l ?reme @n $rm " se @ncheiase o @n elegere' Daca
*i c!n& se ob inea$ bani &in ca>$l Ba;er" o i banii ?or =i
@m# r i i @nre angaBa ii =irmei' Poae n$ chiar egal" &ar o i
cei #re>en i ?or #rimi o recom#ensa serioas '
) Ce =acem c$ bancaL a @nreba R$s+'
N$ eCisa nici$n secre' Iia$ c$ o ii c H$==+ rec$se #e
acolo @n >i$a #rece&ena *i era$ la c$ren c$ s$ma &aora
c re Secon& Sae Ban;'
) I1am &a b ncii #ese bo" a s#$s Kes' Dac ne mai
#is!logesc m$l" a$nci a#elam la Ca#iol$l II5" *i1i l s m c$
ochii @n soare'
) E$ ?oe> s le1o =acem" a s#$s Sherman'
P rerea $nanim a celor &e la mas era s &ea o lec ie
b ncii" &e*i oa l$mea c$no*ea a&e? r$l' Proces$l n$ ar
=i =os #osibil &ac H$==+ n$ ar =i = c$ lobb+ @n =a?oarea lor"
con?ing!n&$1l #e &omn$l Pric;hea& s acor&e linia &e
cre&i' Mai *ia$ *i c so ii Pa+on n$1*i ?or g si lini*ea
#!n n$ ?or achia &aoria cOre banc '
5 Ca#iol$l 55 &in Legea =alimen$l$i &in SUA se re=era la
resr$c$rarea =irmelor @n ca>$l @n care acesea a$ &aorii
negaranae &e cel #$ in 22T .-- &e &olari" ceea ce
@nseamn ca aci?iaea acesora #oae conin$a" iar $n
rib$nal s#ecial" al =alimenelor" s$#ra?eghea> mo&$l &e
resr$c$rare *i &e achiare a &aoriilor" 6n'r'7
) Ar reb$i s ob inem &o$ s#re>ece mii &e &olari &in
ca>$l Rane+" a s#$s Mar+ Grace" *i @nc >ece mii &in ca>$l
c$ m$*c $ra &e c!ine"
) Poae cincis#re>ece" a iner?eni Kes'
) Ii &$# aceeaL Un&e ese $rm oarea @n elegere @n
a=ara rib$nal$l$iL Mar+ Grace a #$s s$biec$l @n &isc$ ie
#enr$ a =i anali>a &e o i'
) Geeer" a s#$s Sherman' Aceasa era mai c$r!n& o
s$gesie'
Kes s1a $ia la Mar+ Grace *i am!n&oi l1a$ #ri?i
ne&$meri i #e Sherman'
) Cine1i GeeerL
) Geeer se @n!m#l s ne =ie clien' A al$neca *i a
c!>$ @n =a a maga>in$l$i Aroger' A ini ia ac i$nea ac$m
o# l$ni'
Cei a=la i @n B$r$l mesei a$ schimba #ri?iri c$rioase' Era
e?i&en c cei &oi a?oca i $iaser &e $n$l &inre ?echii
clien i'
) N$1mi a&$c amine &e sa" a rec$nosc$ Kes'
) Ce iese &e acoloL a @nreba Mar+ Grace'
) N$ mare l$cr$' R s#$n&ere ci?il ' Poae ?reo &o$ >eci
&e m[' O s anali>e> &osar$l @m#re$na c$ ?oi l$ni'
) B$n i&ee" a s#$s Mar+ Grace *i s1a gr bi s reac la
al s$biec' Ii$ c ele=oanele s$n *i c s$nem #racic
le=eri" &ar n$ ?om acce#a oae ca>$rile &e nimic' N$ ne
oc$#am &e imobiliare sa$ &e =alimene' Nici ca>$ri #enale"
&oar &ac oamenii s$n @n sare s #l easc o$l @n a?ans'
N$ #rel$ m &i?or $ri liigioase ) ?om l$a &i?or $ri care se
re>ol? ra#i&" la o mie &e &olari" &ar o$l reb$ie con?eni
&inaine' S$nem o =irm care se oc$# &e &a$ne a&$se
#ersoanei" iar &ac ne @nc!rc!m c$ l$cr$ri m$le *i
m r$ne" n$ ?om mai a?ea im# #enr$ ca>$rile mari *i
serioase' A?e i @nreb riL
) Ne ?in o =el$l &e solici ri bi>are #rin ele=on" a s#$s
9abb+' Ii &in @nreaga ar '
) Ne limiOm la l$cr$ri esen iale" a s#$s Kes' N$ ne
#$em oc$#a &e ca>$ri &in Mlori&a sa$ Seale' A?em ne?oie
&e sol$ ion ri ra#i&e aici" acas " cel #$ in @n $rm oarele
&o$ s#re>ece l$ni'
) C! ?or &$ra a#el$rileL a @nreba Eic;+'
) Dnre o#s#re>ece *i &o$ >eci *i #ar$ &e l$ni" i1a
r s#$ns Mar+ Grace' Ii n$ #$em =ace #rea m$le ca s
gr bim l$cr$rile' A*a e #roce&$ra *i &e aceea &e?ine
im#oran s ne concenr m ac$m *i s scoaem ni*e bani
&in ale # r i'
) Asa mi1a a&$s amine &e al as#ec" a s#$s Kes'
Eer&ic$l mo&i=ic @n mo& consi&erabil @nreg$l #eisaB' Dn
#rim$l r!n&" s#eran ele s$n eCagera &e mari @n #re>en"
iar @n c$r!n&" ceilal i clien i &in Bo:more n$ ne ?or l sa nici
s res#ir m' Eor *i ei s aib acela*i s$cces @n rib$nal" s
ob in marele ?er&ic' 9reb$ie s a?em r b&are" &ar nici s
n$1i l s m #e ace*i oameni s ne @m#ing @n #rag$l
neb$niei' Dn al &oilea r!n&" as$#ra celor &in Bo:more se ?or
re#e>i o i" ca $liii' Ea =i o b lie care #e care' Orice
conac &in #area al$i a?oca reb$ie an$n a ime&ia' Dn
al reilea r!n&" ?er&ic$l eCerci o #resi$ne *i mai mare
as$#ra cor#ora iei Arane' Iirelic$rile lor ?or &e?eni &in ce
@n ce mai #er=i&e' D*i ?or #$ne oamenii s ne $rm reasc
orice mi*care' N$ ? @ncre&e i @n nimeniH N$ ?orbi i c$
nimeniH Nimic n$ reb$ie s ias &in =irm ' 9oae h!riile se
?or oca' Ime&ia ce ne ?om #$ea #ermie" ?om angaBa
#a>nic &e noa#e' Dn concl$>ie" =i i c$ ochii #e oa l$mea
*i # >i i1?!H
) Ea =i am$>an" a s#$s Eic;+' Ca1n =ilme'
) A?e i @nreb riL
) Da" a s#$s R$s+' E$ *i Sherman ne #$em oc$#a &e
ca>$ri &e r niri sa$ acci&ene @n care se cer &es# g$biriL
Chiar &$c &or$l $nor asemenea ca>$ri'
) N1am mai ? >$ &e s # m!ni @nregi c$m ara $n
salon &e la $rgen e" a a& $ga Sherman' Ii sim li#sa
sirenelor &e amb$lan '
N$ era lim#e&e &ac gl$mea$ sa$ n$" @ns momen$l era
am$>an *i s!rnise ilariae' Dnr1$n !r>i$" Mar+ Grace a
s#$s(
) N$1mi #as ce =ace iH N$ ?rea$ s *i$ chiar o$l'
) Ie&in a se s$s#en& " a an$n a Kes' Ii e ?ineri' 9oa
l$mea #leac acas la amia>a' Inc$iem $*ile *i ne ?e&em
l$ni'
N
I1a$ l$a #e Mac; *i #e Li>a &e la *coal " iar &$# ce a$
m!nca &e #r!n> la $n =as1=oo&" s1a$ @n&re#a s#re s$&" la
ar " merg!n& ?reme &e o or " #!n a$ ? >$ #rim$l semn
al lac$l$i Garlan&' Dr$m$rile s1a$ @ng$sa re#a" @n
a#ro#iere &e &esina ie =iin& aco#erie &oar c$ #ieri*'
Cabana era la ca# $l $nei =$n& $ri" coco a #e #iloni *i
asc$ns @nr1$n loc*or $n&e # &$rea aB$ngea chiar #!n la
mal$l a#ei' De #e ?eran&a #ornea $n chei #!n @n a# " iar
&incolo &e el" lac$l # rea s se @nin& #e ;ilomeri @nregi'
N$ se ?e&ea nici i#enie &e om" nici #e lac" nici @n
a#ro#ierea l$i'
Cabana a#ar inea $n$i #rieen a?oca &in Haiesb$rg" $n
om #enr$ care Kes l$crase c!n&?a *i care re=$>ase s se
oc$#e &e ne#l c$$l ca> Bo:more' Acea &eci>ie # r$se
@n elea# #!n @n $rm c$ #ar$>eci *i o# &e ore' Ac$m ea
&e?enise =oare &isc$abila'
Plan$l ini ial =$sese s mai mearg &o$ " rei ore" #!n la
Desin" *i s #ereac $n :ee;en& l$ng #e #laB ' N$mai c
n$1*i #$ea$ #ermie'
A$ &esc rca bagaBele &in ma*in *i a$ = c$ $n $r #rin
cabana =oare s#a ioas " = c$ &in lemn *i a?!n& $n #o&
$ria*" #e care" &$#! ce l1a eC#lora" Mac; l1a &eclara =oare
#ori?i #enr$ o noa#e &e ie*i la cam#ing' ) Mai ?e&em"
a s#$s Kes'
La #arer era$ rei &ormioare mici *i a?ea &e g!n& s 1*i
g!seasc! $n #a con=orabil' Sco#$l acel$i :ee;en& era
somn$l s n!os' Somn *i mai m$l im# #erec$ c$ co#iii'
A*a c$m li se #romisese" sc$lele &e #esc$i se a=la$ s$b
?eran& " @nr1$n s#a i$ &e &e#o>iare' Barca era lega la
ca# $l &ebarca&er$l$i" iar co#iii a$ $rm ri #lini &e
s#eran a c$m Kes a cobor!1o @n a# ' Mar+ Grace a
?eri=ica ?esele &e sal?are *i s1a asig$ra c am!n&oi co#iii
*i le #$seser c$m reb$ie' La o or &$# sosire" ea se
insalase como& @nr1$n *e>long c$ o care @n m!n " *i se
@n?elise c$ o # $r &e l!na" a#oi a $rm ri c$m =amilia ei
@naina s#re ori>on$l albasr$ #e lac$l Garlan&" rei sil$ee
care se o mic*ora$ mere$" #ornie @n c $are &e #l ic! *i
biban'
Era B$m aea l$nii noiembrie" iar =r$n>ele ro*iaice *i
galbene c &ea$ &in co#aci" r s$cin&$1se @n bri>a &e seara"
c >!n& #e caban " #e &ebarca&er *i #e a#a &in B$r$l l$i' Era
lini*e &e#lina' Mica barc moori>a se a=la #rea &e#are
ac$m' E!n$l era =oare slab' Pas rile *i res$l ?ie ilor
s lbaice # rea$ #lecae @n al #are @n acele momene'
9 cere #er=ec " o si$a ie rar @n ?ia a oric$i" &ar #e care
ea o #re $ia nes#$s ac$m' A @nchis carea" a#oi ochii *i a
@ncerca s se g!n&easc la ce?a care s n$ aib leg $r
c$ e?enimenele &in $limele c!e?a s # m!ni'
Un&e ?or =i #ese cinci aniL Se concenra as$#ra ?iior$l$i
#enr$ c rec$$l # rea aca#ara @n @nregime &e ca>$l
Ba;er' Sig$r se ?or a=la @nr1o cas " &e*i n$1*i ?or mai
amanea nicio&a ?iior$l #enr$ o i#oec a# s oare #e
$n casel ar os &in s$b$rbii' Eoia $n c min" nimic alce?a'
N$ o mai ineresa$ a$omobilele &e im#or *i nici ?re$n
biro$ sc$m# *i oae celelale B$c rii ce i se # r$ser a!
&e im#orane al &a ' Dorea s =ie mam #enr$ co#iii ei"
*i mai ?oia $n c min @n care s 1i creasc '
L s!n& &eo#are =amilia *i l$cr$rile &e ?aloare" a?ea
ne?oie &e mai m$l i a?oca i' Mirma se ?a eCin&e *i ?a a?ea
m$l i a?oca i ise i *i alena i" care n$ ?or =ace nimic
alce?a &ec! s #orneasc @n $rm rirea creaorilor &e gro#i
&e &e*e$ri" me&icamene & $n oare *i #ro&$se
#eric$loase' Dnr1o b$n >i" Pa+on J Pa+on ?a =i c$nosc$a
n$ &aoria ca>$rilor c!*igae" ci #rin ic lo*ii #e care @i ?a
a&$ce @n =a a insan elor ca s =ie B$&eca i'
A?ea #ar$>eci *i $n$ &e ani *i se sim ea obosia' Dar
sarea aceea a?ea s reac ' Eis$l ei cel ?echi" &e a =i
mam c$ #rogram com#le *i &e a a?ea o #ensie #ros#er "
inrase @n $iare' D$# acese $lime #ar$ l$ni" n$ ?a mai =i
aceea*i'
De aB$ns' A &eschis larg ochii'
9oae g!n&$rile o = cea$ s re?in la ca>" la Jeannee
Ba;er" la #roces *i la Arane Chemical' N$1*i ?a #erece
aces :ee;en& lini*i *i ar g or g!n&in&$1se la asemenea
l$cr$ri' A &eschis carea *i a @nce#$ s cieasc '
B
Penr$ cin a$ =ri# ho&ogi *i a$ co# nalb @nr1$n
c$#or &e #iar &in a#ro#ierea a#ei" a#oi s1a$ a*e>a #e
#onon @n @n$neric *i s1a$ $ia la sele' Aer$l era c$ra *i
r coros ) &e aceea" s1a$ ghem$i c$ o ii s$b o # $ra' La
ori>on lic rea o l$mina" iar &$# c!e?a # reri
conra&icorii" a$ con?eni c era ?orba &oar &e o barc '
) 9a " s#$ne1ne o #o?ese" a >is Mac;" s!n& sr!ns
@nre sora *i mama sa'
) Ce =el &e #o?eseL
) Una c$ sa=ii' Una &e groa> '
S1a g!n&i @n!i la cea c$ c!inii &in Bo:more' Ereme &e
ani *i ani" o hai &e c!ini ?agabon>i @*i = c$se ?eac$l la
#eri=eria ora*$l$i' Deseori" @n mie> &e noa#e" $rla$ *i
sche$na$" = c!n& mai m$l >gomo &ec! o hai &e coio i'
Legen&a s$s ine c era$ $rba i *i c @nneb$niser &$#! ce
b!$ser! a# '
Dar &e aB$ns c$ Bo:more' Ii1a a&$s amine o #o?ese
&es#re o sa=ie care #!*ea #e a# " c!$!n&$1*i so ia
@necaa' S1a a#$ca s o s#$n *i co#iii s1a$ ghem$i mai
a#roa#e &e # rin i'
CAPITOLUL C
Un #a>nic @n $ni=orm a &eschis #or ile conac$l$i" a#oi a
= c$ sc$r $n semn &in ca# c re *o=er" iar Merce&es$l
l$ng" &e c$loare neagr " a rec$ @n ?ie> #e l!ng el"
gr bi ca &e obicei' Domn$l Cari 9r$&ea$ s ea sing$r #e
banche *i se #ier&$se &eBa @n lec$ra >iarelor &e
&iminea ' Era /'2-" #rea &e?reme #enr$ gol= sa$ enis" iar
la acea or @nr1o >i &e &$minica ra=ic$l @n Palm Beach era
rare=ia' La c!e?a min$e" a$omobil$l a aB$ns #e
a$osra&a Inersae .3" &$# care a #orni1o @n goan s#re
s$&'
Cari n$ a acor&a nicio aen ie aricolelor &es#re #ia a
=inanciar ' M$l $mea l$i D$mne>e$ c s # m!na se
s=!r*ise' La s=!r*i$l >ilei" ac i$nile Arane aB$nseser la
5."3- &olari b$caa" = r s &ea im#resia c @*i ?or g si $n
#la=on #ermanen' De*i ?a r m!ne @n con*iin a m$lora
&re# $n$l &inre #$ inii oameni care #ier&$ser $n miliar&
@nr1o >i" el @*i conce#ea &eBa $rm oarea legen& ' Dnr1$n
an ?a rec$#era acel miliar&' Iar @n &oi ?a &$bla o$l'
Par$>eci &e min$e mai !r>i$" &$#! ce ra?ersase calea
na?igabil " ma*ina a aB$ns la Boca Raon *i s1a @n&re#a
s#re #!lc$rile &e cl &iri &e a#aramene *i &e hoel$rile
@ngr m &ie &e1a l$ng$l #laBei' Cl &irea &e biro$ri era $n
cilin&r$ scli#ior &in
Con=orm ?eri=ic rilor or&onae &e Cari" =irma 9ro+1Hogan
= cea mari e=or$ri s r m!n @n $mbr ' N$ a?ea :ebsie"
bro*$ri &e #re>enare" reclame" n$m r$l rec$ @n carea &e
ele=oane *i nici alce?a care s arag clien ii' N$ era =irm
&e a?oca$ra" #enr$ c n$ se @nmaric$lase ca aare @n
saal Mlori&a *i" #enr$ c ?eni ?orba" nici @n al sa' N$
a?ea oameni care s 1i =ac lobb+' Era o cor#ora ie" n$ $n
#areneria limia sa$ ?reo al ?arieae &e asociere' N$
reie*ea lim#e&e &e $n&e #ro?enea acel n$me" #enr$ c @n
&oc$mene n$ a# rea$ nici 9ro+" nici Hogan' Se *ia c
asig$r ser?icii &e mar;eing *i cons$lan " &ar n$ re>$la
clar nici$n in&ici$ #ri?in& na$ra acesei aci?i i' D*i a?ea
se&i$l @n Berm$&a *i era @nmaric$laa @n Mlori&a &e o# ani'
Agen$l s $ #e coninen era o =irm &e a?oca$r &in
Miami' Pro#rieae #ri?a " &ar nimeni n$ *ia cine o &e ine'
C$ c! *ia mai #$ ine &es#re acea =irm " c$ a! o
a&mira mai m$l'
Ac ionar$l #rinci#al era $n an$me Barr+ Rinehar" iar @n
#ri?in a l$i c $area & &$se mai m$le roa&e' Pori?i
amicilor *i leg $rilor &in Kashingon" Rinehar rec$se #rin
Disric o= Col$mbia @n $rm c$ &o$ >eci &e ani = r s lase
?reo $rm ' L$crase #enr$ $n congresmen" Penagon" *i o
serie &e organi>a ii &e m rime me&ie care = cea$ lobb+ )
l$cr$ri care a#ar @n sicla" a?!n& >ece eaBe" o #oar *i $n
#a>nic" &ar nicio #l c$ #e care s a#ar ?re$n n$me'
Porar$l a = c$ semn &e recere Merce&es$l$i" care s1a
o#ri @n galerie' Un !n r @n cos$m negr$" c$ o =a =oare
serioasa" a &eschis #oriera *i a >is(
) B$n &iminea a" &omn$le 9r$&ea$'
) B$n &iminea a" i1a r s#$ns Cari" @n im# ce cobora'
) Pe aici" &omn$le'
CE1$l m$lor oameni' P r sise Kashingon$l = r nici$n
moi? e?i&en" @n 5..-" *i a# r$se &in no$ la ?e&ere @n
Minnesoa" $n&e a coor&ona cam#ania re$*ia a $n$i
nec$nosc$ #e scena #oliic " iar acesa aB$nsese s =ie ales
@n Congres' A#oi #lecase @n Oregon" $n&e = c$se min$ni
#enr$ alegerea alc$i?a @n sena' Pe m s$ra ce re#$a ia
@nce#$se s 1i creasc " a aban&ona &inr1o&aO cam#aniile
*i a &is# r$ c$ o$l' De a$nci" n$ se mai *ia nimic &e el'
Rinehar a?ea #ar$>eci *i o# &e ani" se c s orise *i
&i?or ase &e &o$a ori" n$ a?ea co#ii" nici ca>ier" n$ = cea
#are &in ?reo asocia ie #ro=esional " *i nici n$ era membr$
al ?re$n$i cl$b' Ob in$se o &i#loma @n *iin e #oliice la
Uni?ersiaea &in Mar+lan& *i o ala @n &re# la Uni?ersiaea
&in Ne?a&a'
Nimeni n$ a?ea habar c$ ce se oc$#a @n #re>en" &ar
sig$r @i mergea bine' A#aramen$l &e la $lim$l eaB al
cl &irii cilin&rice era =r$mos &ecora c$ obiece &e mobilier
*i &e ar minimalisa' Carl" care n$ se >g!rcise &eloc c$
chel$ielile #enr$ mobilarea biro$l$i s $" a r mas
im#resiona'
Barr+ @l a*e#a la $*a biro$l$i' Ii1a$ sr!ns m!inile *i a$
schimba banali ile #oliicoase obi*n$ie @n asemenea
oca>ii" s$&iin&$1se $n$l #e al$l @n #ri?in a $nor am n$ne
#rec$m cos$mele" cam *ile" cra?aele *i #ano=ii' N$ a$
obser?a nimic &e serie' Nici$n &eali$ n$ a r mas
neanali>a" &e*i era o &iminea &e &$minica &in s$&$l
Mlori&ei' Primele im#resii era$ consi&erae cr$ciale"
@n&eosebi &e Barr+" @nc!na &e #ers#eci?a &e a #$ne
gheara #e $n clien =oare im#oran'
Cari se a*e#ase la $n =el &e ?!n> or *mecher &e
ma*ini" as=el c a r mas #l c$ s$r#rins' Domn$l Rinehar
a?ea o @n= i*are &emna" ?orbea #l c$ *i c$ &e>in?ol$ra"
era bine1cresc$ *i se sim ea @n larg$l l$i @n #re>en a c$i?a
=oare #$ernic' Sig$r n$1i era egal l$i Cari" &ar # rea s n$
s$=ere &e ?re$n com#leC @n aceasa #ri?in '
Ime&ia ce a$ inra @n biro$ *i a$ &a c$ ochii &e
#ri?eli*ea ocean$l$i" o secrear i1a @nreba &ac ?or
ca=ea' De la eaB$l >ece al bloc$l$i a=la @n a#ro#ierea #laBei"
Alanic$l se @nin&ea c! #$ea$ c$#rin&e c$ #ri?irea' Cari"
care &e c!e?a ori #e >i ?e&ea &oar =l$?i$l H$&son s1a
ar a in?i&ios'
) Mr$mos" a s#$s el" conem#l!n& #eisaB$l #rin =eresrele
@nale &e rei meri'
) Loc$l cel mai #ori?i #enr$ a l$cra" a con=irma Barr+'
S1a$ a*e>a #e sca$ne a#i ae c$ #iele beB *i c$r!n& le1a
sosi ca=ea$a' Secreara a @nchis $*a @n $rma ei" con=erin&$1
le celor &in @nc #ere $n senimen &e sig$ran '
) A#recie> c m1a i #rimi @nr1o &$minic &iminea *i
= r o #rogramare #realabil " a s#$s Cari'
) Pl cerea e &e #area mea" a r!s#$s Barr+' Ulima
s # m!n a =os cam #lin '
) A$ =os *i s # m!ni mai #l c$e' Dn eleg c a i
&isc$a #ersonal c$ senaor$l Gro'
) A" &a' C!n& *i c!n&" #$r m c!e1o &isc$ ie'
) N$ mi1a s#$s #rea m$le l$cr$ri &es#re =irma
&$mnea?oasr *i nici c$ ce ? oc$#a i'
Barr+ a r!s *i a#oi *i1a @ncr$ci*a #icioarele'
) Macem cam#anii' Pri?i iH A #$s m!na #e o elecoman&
*i" a# s!n& $n b$on" a = c$ ca &in a?an s coboare $n
ecran mare *i aco#erin& a#roa#e $n #eree" #e care a
a# r$ hara rii' MaBoriaea saelor a# rea$ @n ?er&e"
res$l =iin& galbene1&eschis' 9rei>eci *i $n$ &e sae @*i aleg
B$&ec orii &e la c$r ile &e a#el *i &e la cele s$#reme'
Acesea s$n colorae @n ?er&e' Cele @n galben a$ b$n$l1
sim s 1*i n$measc B$&ec orii' Noi ne c!*igam eCisen a
@n cele colorae @n ?er&e'
) A*a&ar" alegeri B$&iciare'
) Da" c$ asa ne oc$# m" *i o =acem =oare re#e&e' C!n&
clien ii no*ri a$ ne?oie &e aB$or" l$ m la in $n B$&ec or
&e la o c$re &e B$si ie care n$ ese &eosebi &e #rieenos
*i @l scoaem &in Boc'
) Chiar a*a'
) Dnocmai'
) Ii cine ? s$n clien iiL
) N$ ? #o &a n$me" &ar c$ o ii s$n &in aceea*i
caegorie c reia @i a#ar ine i *i &$mnea?oasr ' Mari
com#anii &in &omeni$l energiei" al asig$r rilor" al
#ro&$selor =armace$ice sa$ chimice" al lemn$l$i" oae
i#$rile &e #ro&$c ori" #l$s &ocori" s#iale" case &e
b r!ni" b nci' Ob inem bani c$ nemil$ia *i angaB m
oameni &in &omeni$ s &es= *oare cam#anii agresi?e'
) Dn Mississi##i a i a?$ aci?iaeL
) Dnc n$' Barr+ a a# sa al b$on" iar America a
re?eni' 9re#a" &in ?er>i" saele s1a$ colora @n negr$'
Cele @n$necae s$n cele @n care am a?$ aci?iae' D$#
c$m ?e&e i" se @nin& &e la o coas la cealal ' S$nem
#re>en i @n oae cele rei>eci *i no$ &e sae'
Carl a sorbi &in ca=ea *i a &a &in ca#" ca *i c$m ar =i
&ori ca Barr+ s conin$e #re>enarea'
) Aici a?em angaBae cinci>eci &e #ersoane" oa
cl &irea ne a#ar ine" *i am sr!ns cani i enorme &e
in=orma ii' Ele @nseamn #$ere" iar noi *im o$l' Anali> m
orice &eci>ie a c$r ilor &e a#el &in oae saele colorae @n
?er&e' Di c$noa*em #e o i B$&ec orii &e la c$r ile &e a#el"
le *im rec$$l" =amiliile" cariera &e #!n ac$m" &i?or $rile"
=alimenele" oae l$cr$rile ne#l c$e' ECamin m orice
&eci>ie *i" c$ eCrem &e rare eCce# ii" anici# m re>$la$l
oric r$i a#el' Urm rim eCisen a *i a#ari ia oric rei legi *i
s$nem la c$ren c$ legisla ia care ar #$ea a=eca
#rocesele ci?ile' De asemenea" moniori> m #rocesele
ci?ile im#orane'
) Ii #e cel B$&eca la Haiesb$rgL
) A" sig$r' N$ ne1a s$r#rins &eloc ?er&ic$l'
) A$nci" &e ce i1a $imi #e a?oca ii meiL
) A?oca ii &$mnea?oasr a$ =os b$ni" &ar n$
eCraor&inari' Pe &e al #are" reclaman$l a a?$
&re#aea &e #area l$i' Am s$&ia o m$l ime &e gro#i &e
&e*e$ri oCice" iar Bo:more ese $na &inre cele mai
nenorocie'
) A*a&ar" ?om #ier&e &in no$L
) A*a s$n #re&ic ia mea' Aceasa ese en&in a'
Carl a ar$nca o #ri?ire s#re ocean *i a mai sorbi &in
ca=ea'
) Ce se ?a @n!m#la la a#elL
) De#in&e cine B$&ec &in #area C$r ii S$#reme &in
Mississi##i' Dn #re>en" eCisa #robabiliaea ca ?er&ic$l s
=ie con=irma #rinr1o &eci>ie &e 3 la 4' Sa$l Mississi##i se
b$c$r &e o noorieae &eosebi #rin =a#$l c " @n $limele
&o$ &ecenii" a mani=esa sim#aie =a &e reclaman i *i"
&$# c$m #robabil *i i" are o re#$a ie binemeria ca $n
loc re#re>enai? &e B$&ecare a liigiilor' Probleme legae &e
a>bes" $$n" -en#phen. *i o soi$l &e ac i$ni &emene"
neb$ne*i' A?oca ii care se oc$# &e &es# g$biri i$besc
aces sa'
) Deci" ?oi #ier&e la $n ?oL
) Mai m$l sa$ mai #$ in' Ai$&inea rib$nal$l$i n$ ese
#er=ec #re?i>ibil " &ar &e obicei cam a*a se #re>in
si$a ia'
) Prin $rmare" n$ a?em ne?oie &ec! &e $n B$&ec or
#rieenosL
) Da'
Cari *i1a l sa cea*ca #e mas *i s1a ri&ica br$sc' Ii1a
scos haina" a a!rna1o #e $n sca$n" &$#! care s1a a#ro#ia
&e =ereasra
Fen#phen, con in!n& =en=l$ramin! *i #henermin 6&e
$n&e *i n$mele7" a =os $n me&icamen care in&$cea
anoreCia" =iin& =olosi #enr$ sl bi' S1a consaa @ns ca
#ro&$cea hi#erensi$ne #$lmonar *i boli ale inimii" iar @n
,--4 a =os reras' Des# g$birile cer$e @n insan e &e
#ersoanele care a$ consi&era ca s n aea le1a =os
a=ecaa &e =olosirea me&icamen$l$i @ns$mea> #ese 54
miliar&e &e &olari" 6n'r'7 *i a #ri?i l$ng s#re ocean' Un ?as
&e m r=$ri" a=la la ?reo mil @n larg" @naina len *i l1a
$rm ri ?reme &e c!e?a min$e' Dn aces im#" Barr+ a
sorbi calm &in ca=ea'
) A?e i @n ?e&ere $n an$mi B$&ec orL a @nreba Cari
@nr1$n !r>i$'
Barr+ a a# sa $n b$on al elecomen>ii' Ecran$l s1a
sins" &$# care s1a reras s#re a?an' S1a @nins" l s!n&
im#resia c a?ea &$reri &e s#ae" a#oi a >is(
) Probabil c ?a reb$i s &isc$ m mai @n!i #area &e
a=aceri'
Carl a &a a#robaor &in ca# *i s1a a*e>a'
) S a$>imH
) Pro#$nerea noasr s$n cam as=el' AngaBa i =irma
noasr " banii se rimi @n con$rile in&icae" &$# care ?
#$n la &is#o>i ie $n #lan &e resr$c$rare a C$r ii S$#reme
&in Mississi##i'
) C!L
) S$n &o$ onorarii' Dn #rim$l r!n&" $n milion garan ie'
S$ma aceasa se &eclar legal' Dn mo& o=icial" &e?eni i
clien$l nosr$" iar noi ? o=erim ser?icii &e cons$lan @n
&omeni$l rela iilor c$ insi$ iile g$?ernamenale" o
=orm$lare min$na #rin neclariaea ei" &ar care aco#er
a#roa#e o$l' Cel &e1al &oilea onorari$ ese &e *a#e
milioane" s$m #e care o #rimim o--#shore. O #are &in bani
se =olosesc #enr$ =inan area cam#aniei" &ar mai o i se ?or
# sra' Doar #rim$l onorari$ se rece @n scri#e'
Dn eleg!n&" Carl a &a &in ca#'
) C$ o# milioane" c$m# r chiar e$ $n B$&ec or &e la
C$rea S$#rem '
) Aceasa ese *i i&eea'
) Ii c! c!*iga $n B$&ec or #e anL
) O s$ >ece mii'
) O s$ >ece mii" a re#ea Cari'
) 9o$l ese relai?' Primar$l Ne: Ror;$l$i a chel$i
*a#e>eci *i cinci &e milioane ca s =ie ales @nr1o sl$Bb
$n&e salari$l re#re>in o =rac i$ne in=im &in s$ma asa'
Ese ?orba &e #oliic '
) Da" #oliic " a s#$s Cari" ca *i c$m ar =i ?r$ s sc$i#e'
A s$s#ina a&!nc *i s1a a=$n&a c! i?a cenimeri @n sca$n'
Cre& c e mai ie=in &ec! $n ?er&ic'
) M$l mai ie=in" *i ?or =i mai m$le ?er&ice' O#
milioane e $n chili#ir'
) Mace i ca o$l s #ar =oare $*or'
) Dar n$ ese' Eorbim &e cam#anii &enigraoare" iar noi
*im c$m s le c!*ig m'
) Erea$ s *i$ c$m se chel$iesc banii' 9reb$ie s ? &
#lan$l &e ba> '
Barr+ s1a ri&ica *i s1a &$s s 1*i mai oarne ca=ea &in
ermos$l &in argin' D$#! aceea" s1a a#ro#ia &e
s#len&i&ele =eresre *i a conem#la Alanic$l' Carl a
ar$nca o #ri?ire &iscrea la ceas' La ora 5,'2- a?ea
#rograma o #ari& &e gol= la Co$nr+ Cl$b &in Palm
Beach" &ar n$ era =oare im#oran' Era mai c$r!n& $n
amaor &e gol= c$ @nclina ii sociale" care B$ca &oar #enr$ c
a*a era &e #res$#$s c 1*i #erece o #are &in im#$l liber'
Rinehar a goli cea*ca &inr1o sorbi$ra l$nga *i a re?eni
la sca$n$l s $'
) Domn$le 9r$&ea$" a&e? r$l ese c " &e =a#" n$ ai &ori
s *ii eCac c$m se chel$iesc ace*i bani' D$mnea?oasr
?re i s c!*iga i' Dori i #e cine?a bine?oior @n ca&r$l C$r ii
S$#reme" as=el ca #ese o#s#re>ece l$ni" c!n& se &
&eci>ia @n ca>$l Ba;er conra Arane Chemical" s =i i sig$r
&e re>$la' Asa ?re i @n realiae' Ii asa ? o=erim noi'
) La o asemenea s$m " a*a s#er *i e$'
FAc$m rei seri" ai ar$nca o#s#re>ece #e o sc$l#$r
#roas " a g!n&i Barr+" &ar n$ a @n&r >ni s o s#$n c$
?oce are' Ai rei a?ioane s$#ersonice @n ?aloare &e
#ar$>eci &e milioane =iecare' \Reno?area] casei &in
Ham#ons e ?a rage @na#oi c$ cel #$ in >ece milioane' Iar
asea s$n &oar c!e?a &inre B$c riile ale' Aici ?orbim &e o
reab serioasa" n$ &e B$c rii'G Dosar$l #e care Barr+ @l
a?ea @n #ri?in a l$i Cari era m$l mai gros &ec! cel #e care
Cari @l a?ea &es#re Barr+' 9reb$ia o$*i rec$nosc$ c$
oa sinceriaea c &omn$l Rinehar =!cea oae e=or$rile
s e?ie #$bliciaea" @n ?reme ce &omn$l 9r$&ea$ se
c >nea s r m!n ?i>ibil @n ochii #$blic$l$i'
Sosise ?remea s @ncheie !rg$l" &e aceea" Barr+ a
insisa c$ &iscre ie'
) Dn Mississi##i se ?or &es= *$ra alegeri &e B$&ec ori
#ese $n an" @n noiembrie ?iior' A?em im# &in bel*$g" &ar
n$ se c$?ine s 1l risi#im' Momen$l ese =oare #ori?i *i
con?enabil" @n im# ce recem @nce #rin alegerile #enr$
an$l ?iior" ca>$l se >bae s reac #rin #roces$l &e a#el'
No$l nosr$ om @*i ?a oc$#a #os$l #ese $n an" @n ian$arie"
iar &$# #ar$ l$ni @n =$nc ie" ?a aB$nge =a @n =a a c$ ca>$l
Ba;er conra Arane Chemical'
Penr$ #rima oara" Carl a #erce#$" &oar #re &e o cli# "
o ai$&ine &e ?!n> or &e ma*ini" &ar asa n$ l1a $lb$ra'
Poliica era o reaba m$r&ar " @n care c!*ig orii n$ era$
@no&ea$na cei mai c$ra i oameni &in l$me' Ca s
s$#ra?ie $iasc @n #oliic " oamenii reb$ia$ s aiba ce?a
&e gangser @n ei'
) N$ ?rea$ s 1mi a#ar n$mele #e nic ieri" a s#$s el #e
$n on se?er'
Barr+ *i1a &a seama c ocmai #rimise $n onorari$
=r$m$*el'
) Ar =i im#osibil" a s#$s el c$ $n >!mbe =als' A?em
mecanisme &e #roec ie #ese o' Dac ?re$n$l &inre
oamenii no*ri =ace ?reo gre*eal " ne asig$r m c alcine?a
@*i as$m r s#$n&erea' N$mele =irmei 9ro+1Hogan n$ a =os
nicio&a asocia c$ ce?a ilegal' Iar &ac nimeni n$ ne
#oae &e#isa c$ ce?a" c$ sig$ran n$ a$ c$m s aB$ng la
&$mnea?oasr '
) M r &oc$mene com#romi oareH
) Doar #enr$ onorari$l &e @nce#$' La $rma $rmelor"
s$nem o =irma &e cons$lan *i &e rela ii c$ insi$ iile
g$?ernamenale' Eom @nre ine o rela ie o=icial c$
&$mnea?oasr ( cons$lan " mar;eing" com$nicare )
oae acele conce#e min$na &e con=$>e care asc$n& orice
alce?a' Dns aranBamen$l o--shore r m!ne absol$
con=i&en ial'
Carl a sa m$l #e g!n&$ri" &$# care a >!mbi *i a >is(
) Dmi #lace' Dmi #lace =oare m$l'
CAPITOLUL D
Biro$l &e a?oca$r M' Cl+&e Har&in J Asocia ii n$ a?ea
asocia i' Consa &oar &in Cl+&e *i Miriam" =ira?a l$i
secrear " care &e inea $n rang s$#erior" &eoarece se a=la
acolo &e #ese #ar$>eci &e ani" iar Cl+&e mai a?ea #!n s
aB$ng la o asemenea ?echime' Ea &acilogra=iase
@n!m#in ri *i esamene #enr$ a l l$i" care se @norsese
acas &in cel &e1al Doilea R >boi Mon&ial c$ $n #icior &e
lemn #e care *i1l scoea $neori @n =a a membrilor B$riilor
#enr$ a le &israge aen ia" =a# ce @i con=erise o mare
noorieae' B r!n$l m$rise c$ m$l ?reme @n $rm *i
l sase #rin esamen biro$l" c$ mobilier$l l$i ?echi" &ar *i
#e b r!na secreara sing$r$l$i sO$ =i$" Cl+&e" care a?ea
cinci>eci *i #ar$ &e ani *i se #$ea socoi *i el =oare
b r!n'
Biro$l &e a?oca$r Har&in =$sese ?reme &e *ai>eci &e
ani $n elemen consan #e Main Sree &in Bo:more'
S$#ra?ie1 $ise r >boaielor" cri>elor economice" recesi$nilor"
#roeselor non?iolene" boico$rilor *i &esegreg rii" &ar
Cl+&e n$ era chiar a! &e sig$r c ?a re$*i s =ac acela*i
l$cr$ &$# recerea com#aniei Arane Chemical #rin in$' Dn
B$r$l l$i" ora*$l se o#ea' S$#ran$mele &e Disric$l
Cancer$l$i se li#ise &e acel loc" *i aceasa sare n$ #$ea =i
&e#!*i ' Din sca$n$l l$i &e #e marginea ring$l$i ? >$se
neg$sori" ca=enele" a?oca i &e ara *i &ocori &e =amilie
ar$nc!n& #roso#$l *i # r sin& ora*$l'
Cl+&e n$ ?oise s &e?in a?oca" &ar a l l$i n$1l sl bise
nicio cli# ' Ii &e*i @*i asig$ra rai$l &in ac i$ni legae &e
ransmiere &e #ro#rie i" esamene *i &i?or $ri" *i &e*i
re$*ea s #ar &es$l &e m$l $mi &e ?ia *i s reac!
&re# o #ersoan #ioreasca &aoria cos$melor &e
b$mbac c$ &$ngi albasre *i albe" #a#ioanelor &in m^ase
c$ im#rime$ri *i # l rii &e #ai" @n sinea l$i &eesa
a?oca$ra *i #racicarea aceseia @n acel ora* m r$n'
Dis#re $ia chin$l s aib &e1a =ace >ilnic c$ oameni #rea
s raci ca s 1l #l easc " s inre @n =rec$*$ri c$ al i a?oca i
am r! i care @ncerca$ s 1i =$re clien ii" a*a c$m era$ ei" s
se h!r!ie c$ B$&ec orii *i c$ gre=ierii" &ar *i c$ e miri cine
@i mai ie*ea @n cale' Dn Bo:more eCisa$ @nc *ase a?oca i"
iar Cl+&e era cel mai !n r' Eisa ca la #ensie s se a*e>e @n
a#ro#ierea $n$i lac sa$ a $nei #laBe" ori$n&e" &ar asemenea
?is$ri n$ a?ea$ s i se m&e#lineasc '
Dn =iecare &iminea la 0'2-" Cl+&e bea o ca=ea c$ >ah r
*i m!nca $n o$ #r Bi la ca=enea$a Babe" si$a la *a#e
case s#re &rea#a &e biro$l l$i" *i o #or ie &e ca*ca?al #ane
*i $n ceai c$ ghea la amia>a @n local$l BobYs B$rgers" a=la
la *a#e case s#re s!nga' Dn =iecare &$#O1amia>O la ora
cinci" ime&ia ce Miriam @*i = cea or&ine #e biro$ *i s#$nea
la re?e&ere" Cl+&e scoea sicla &e #roocol *i bea o ?oc
rece c$ ghea ' Dn mo& obi*n$i" = cea asa c!n& r m!nea
sing$r @n soli$&inea >ilei" ora cea mai #l c$ l$i' inea
m$l la neclinirea acelei ore =ericie ce @i a#ar inea @n
eCcl$si?iae' Deseori" sing$rele >gomoe era$ &oar h! !i$l
?enilaor$l$i &in a?an *i clinche$l c$b$rilor &e ghea a @n
#ahar'
Ac$m sorbise &e &o$ ori" mai #recis &o$ @nghi i$ri
>&ra?ene" iar b $$ra @nce#ea s @i aB$ng @nce la ca#"
c!n& a a$>i $n cioc ni =oare &$r @n $* ' N$ a*e#a #e
nimeni' Pe la cinci &$#!1amia>a" cenr$l ora*$l$i se golea"
&ar $neori se @n!m#la s mai a#ar c!e $n clien @n
c $area $n$i a?oca' Cl+&e era #rea sr!mora ca s 1i
sca#e o asemenea oca>ie' Ii1a a*e>a #ahar$l #e $n ra= *i
s1a &$s s ?a&! cine era' Dn =a a $*ii" s ea $n &omn bine
@mbr ca' S1a #re>ena &re# Serling Bich5" sa$ cam a*a
ce?a' Cl+&e s1a $ia la carea &e ?i>i a om$l$i' Bin>'
Serling Bin>' A?oca' Din Phila&el#hia" Penns+l?ania'
Domn$l Bin> a?ea @n B$r &e #ar$>eci &e ani" era sc$n&"
sl b$ *i agia" &o?e&in& s$#erioriaea #e care +an;eii n$
*i1o #o @n=r!na c!n& se a?en$rea> @n ora*ele c!>$e
#ra& r$inei &in s$&$l Saelor Unie'
FC$m &e #oae cine?a s r!iasc! @nr1$n asemenea halLG
# rea s s$gere>e >!mbe$l &e #e =a a l$i'
Cl+&e l1a ani#ai>a &in ca#$l loc$l$i" &ar" #e &e ala
#are" ?oia s re?in la ?oca l$i" a*a c i1a o=eri *i l$i
Serling $n coc;ail' La o a&ic " &e ce n$L
S1a$ a*e>a la biro$l l$i Cl+&e *i a$ @nce#$ s bea' D$#
ce a$ schimba banali i c!e?a min$e" Cl+&e a @nreba
br$sc(
) De ce n$ reci &irec la s$biecL
) Da' A*a e' Accen$l om$l$i era ios *i #recis" irian
chiar' Mirma mea ese s#eciali>a @n &es# g$biri' Doar &e
a*a ce?a ne oc$# m'
) Ii" #ese noa#e" ?i s1a re>i ineres$l #enr$ or *el$l
nosr$' Mare s$r#ri> " mare'
) Da" ne ineresea> ' Din cerce rile noasre" am a=la c
ar #$ea a# rea #ese o mie &e ca>$ri @n >ona *i am &ori s
l$ m c! mai m$le' Dar a?em ne?oie &e $n consilier #e
#lan local'
) A i ?eni cam !r>ior" amice' De cinci ani @ncoace"
a?oca ii agresi?i scoocesc >ona c$ mare aen ie'
. Bitch / !r=a" Ba?ra" #ramaie ec'" iar @m#re$n c$
Serling" ra&$cerea ar =i" #ramaie a$enic " ?eriabil S"
6n'r'7
) Da" am @n eles c maBoriaea ca>$rilor &e &eces a$
=os l$ae &e ale =irme" &ar eCis si$a ii &e al gen' Dorim
s g sim ?icimele care a$ s$=erin e &e =ica *i &e rinichi"
iria ii somacale" #robleme &e colon" boli &e #iele *i ale
a=ec i$ni" oae #ro?ocae &e Arane Chemical" &esig$r' Le
&oc$menam c$ aB$or$l me&icilor no*ri" iar c!n& se sr!ng
c!e?a >eci" @i aac m #e cei &e la Arane c$ $n #roces
com$n' Asa ne ese s#ecialiaea' Macem mere$ a*a ce?a'
Iar sol$ ionarea @n a=ara rib$nal$l$i ar #$ea a&$ce o s$m
$ria* '
Cl+&e @l asc$la aen" #re=!c!n&$1se @ns #licisi'
) Conin$ " a s#$s el'
) Arane Chemical a #rimi lo?i$ra $n&e o &oare mai
are' Com#ania n$ #oae conin$a seria &e #rocese" as=el
c ?a =i sili #!n la $nn s o=ere com#ensa ii' Dac
&eschi&em #rimii $n #roces @n n$me com$n" noi o s
aB$ngem c lare #e si$a ie'
) NoiL
) Da' Mirma mea ar &ori s se asocie>e c$ =irma a'
) E$ s$n oa =irma asa'
) Noi =acem oa reaba' A?em ne?oie &e n$mele !$ @n
caliae &e cons$lan local *i &e leg $rile *i #re>en a a @n
Bo:more'
) Ii c!L
Cl+&e era ren$mi #enr$ =a#$l c aaca =ronal s$biec$l
banilor' Nici n$ ?e&ea ce ros ar =i a?$ s ba &oar
a#ro#o$ri =a a &e acea Bi?in hr #!rea &in nor&'
) Cinci s$e &e =iecare clien" a#oi cinci la s$ &in re e
c!n& sol$ ion m' Re#e" noi =acem oa reaba'
Cl+&e a = c$ c$b$rile &e ghea s scoa $n clinche *i
a @ncerca s socoeasc @n mine' Serling a insisa'
) Cl &irea al $ra ese liber ' A*V
) A" s$n m$le cl &iri libere @n Bo:more'
) A c$i ese cea &e al $riL
) A mea' Mace #are &in cl &irea asa' A c$m# ra1o
b$nic$l me$ ac$m ?reo mie &e ani' Ii mai &e in $na ?i>a?i'
9o neoc$#a '
) Biro$l &e al $ri ar #$ea =i $n loc #er=ec #enr$ a
&eschi&e o clinic &e eCaminare' Noi ne oc$# m &e &oare"
@i con=erim o ambian me&ical " a&$cem &ocorii no*ri"
&$#! care =acem reclam c! c$#rin&e c re cei care
consi&er c s$n ori ar #$ea =i bolna?i' Eor &a b$>na c$
o ii' Noi @i #$nem s =ac cerere &e &es# g$bire" reali>am
n$m r$l necesar &e reclama ii" iar &$# aceea &eschi&em
#roces @nr1$n rib$nal =e&eral'
Asa s$na clar a =ra$& " &ar a$>ise m$le &es#re ac i$nile
#enr$ soliciarea &e &es# g$biri ca s 1*i &ea seama c
Serling *ia &es#re ce ?orbe*e' C$ cinci s$e &e clien i" la
3-- &e &olari &eschi&erea ac i$nii" #l$s 3 la s$ c!n& se
c!*iga la loerie' A @nins m!na s#re sicla &e #roocol *i a
$m#l$ &in no$ ambele #ahare'
) Ineresan" a s#$s Cl+&e'
) Ar #$ea =i =oare #ro=iabil'
) N$mai c e$ n$ l$cre> @nr1$n rib$nal =e&eral' Serling
a sorbi &in b $$ra a#roa#e $cig or &e are *i a s$r!s'
C$no*ea #er=ec limiele $n$i a?oca oarecare &inr1o
or *el #r =$i' Cl+&e ar =i @n!m#ina &i=ic$l i chiar *i &ac
ar =i reb$i s a#ara @nr1$n mare ora*" la $n #roces
inena $n$i ho &e maga>in'
) C$m am s#$s' Noi =acem oa reaba' Ne #rice#em la
asemenea liigii'
) N1a* ?rea ce?a care s @ncalce eica sa$ care s =ie
ilegal" a #reci>a Cl+&e'
) Bine@n eles c n$' De &o$ >eci &e ani c!*igam
#rocese &e &es# g$biri #enr$ &i?erse gr$#$ri' Po i ?eri=ica
asa'
) A*a o s =ac'
) Dar = 1o re#e&eH Eer&ic$l acesa a aras aen ia' De
ac$m @naine" ?or a# rea m$l i care s g seasc amaori *i
s inene>e #rima ac i$ne &e cerere &e &es# g$biri'
D$# #lecarea l$i Serling" Cl+&e a b $ *i cel &e1al
reileaY #ahar" &o>a maCim #enr$ el" iar c!n& aB$nsese
a#roa#e &e =$n&$l l$i" *i1a g si c$raB$l &e a le s#$ne
$$ror localnicilor s se &$c &rac$l$i' FA" ce #l cere ?or
&esco#eri criic!n&1lH S =ac reclam @n >iar$l s # m!nal
al ora*$l$i #enr$ a g si ?icime%clien i" s 1*i rans=orme
biro$l @nr1o clinic &e &o$ #arale #enr$ &iagnosice #e
ban& r$lan " s se asocie>e c$ ni*e Beg$ri &e a?oca i &in
nor&" s #ro=ie &e nenorocirea concia1&inilor l$iVG Lisa se
?a l$ngi" iar b!r=ele ?or circ$la @n o ora*$l' C$ c! bea mai
m$l" c$ a! mai ho r! era s ren$n e la orice #r$&en "
s @ncerce m car o &a s =ac *i bani'
De*i c$ o #ersonaliae a! &e im#e$oas @n sinea l$i"
Cl+&e se emea s ?orbeasc @n =a a insan ei' C$ ani @n
$rm " a?$sese c!e?a #rocese c$ B$ri$ *i a$nci se l sase
c$#rins &e o #anic a! &e mare" @nc! abia re$*ise s
@ngaime c!e?a c$?ine' Se m$l $mise s aib o aci?iae
sig$r *i con=orabila &e biro$" care @i asig$ra sric$l
necesar #enr$ #laa =ac$rilor" &ar @l inea &e#are &e
b liile @ns# im!n oare" $n&e se c!*iga$ bani =r$mo*i"
&ar se *i #ier&ea$ a?eri'
De ce s n$ ri*e m!car o &a L
P i" @n =el$l acesa" n$ *i1ar aB$a conce eniiL Orice
b n$ sm$ls celor &e la Arane Chemical *i &e#$s $n&e?a @n
Bo:more era o ?icorie' Ii1a $rna *i cel &e1al #ar$lea
#ahar" a B$ra c acesa ?a r m!ne $lim$l" *i a &ecis c &a"
ce naiba" ?a bae #alma c$ Serling *i r$#a l$i &e ho i
s#eciali>a i @n #rocese &e &es# g$biri" &!n&$1le as=el o
lo?i$r memorabila celor &e la Arane @n n$mele &re# ii'
Do$ >ile mai !r>i$" $n s$bconracor #e care Cl+&e @l
re#re>enase @n cel #$ in rei &i?or $ri a sosi &is1&e1
&iminea ! c$ o echi# &e &$lgheri" >$gra?i *i oameni b$ni
la oae" &is#era i c$ o ii s 1*i g seasc &e l$cr$" *i s1a
a#$ca ime&ia s reno?e>e biro$rile &in cl &irea al $ra '
De &o$ ori #e l$na" Cl+&e B$ca #ocher c$ #ro#riear$l
sing$r$l$i >iar &in &isric" Bo(more 'e(s. Ca *i ora*$l"
s # m!nal$l era @n c &ere a#roa#e liber *i se sr &$ia s
s$#ra?ie $iasc ' Dn $rm oarea e&i ie" #rima #agin a?ea s
=ie &omina &e *irea #ri?in& ?er&ic$l &a @n Haiesb$rg"
@ns ?a mai #$blica $n aricol c$#rin> or &es#re asocierea
a?oca$l$i Har&in c$ o mare =irma &e a?oca$r &in
Phila&el#hia' Aricol$l oc$#a o #agin @nreaga *i #racic @l
im#lora #e oricare ce ean &in &isric$l Car+ s reac #e
la no$a Fclinic &e &iagnosicareG &e #e Main Sree #enr$
o eCaminare care era absol$ gra$i '
Cl+&e" c r$ia @i #l cea s =ie @nconB$ra &e oameni *i s i
se acor&e aen ie" @nce#$se &eBa s 1*i n$mere banii'
N
La 4'-- &iminea a" #e =rig *i @n$neric *i amenin a &e
#loaie" B$c; B$rleson a o#ri camion$l @n mic$ a #arcare
re>er?a angaBa ilor &e la ben>in ria &in Haiesb$rg' Ii1a
l$a ermos$l c$ ca=ea" o =elie &e #!ine c$ *$nc *i #isol$l
a$oma calibr$l .mm *i a &$s o$l la camion$l1cisern! c$
o#s#re>ece ro i *i =!r! @nsemne &e =irma #e #oriere" care
a?ea ca#aciaea &e #ais#re>ece mii &e liri' A #orni
moor$l *i a ?eri=ica ca&ranele &e la bor&" #ne$rile *i
ni?el$l comb$sibil$l$i'
S$#ra?egheor$l &e noa#e a a$>i >gomo$l moor$l$i *i
a a# r$ &in sala &e moniori>are &e la eaB'
) Sal$" B$c;" a sriga el'
) YNea a" Ja;e" i1a r s#$ns B$c; *i l1a sal$a *i el c$ $n
ges &in ca#' E @nc rcaaL
) Gaa &e #lecare'
Parea aceea a &isc$ iei n$ s$=erise nicio mo&i=icare &e
cinci ani' De obicei" schimba$ c!e?a c$?ine &es#re ?reme"
&$# care @*i l$a$ r!mas1b$n' Dns @n acea &iminea a" Ja;e
a &ecis s a&a$ge o mic ?aria ie &ialog$l$i &inre ei" $na la
care se g!n&ea &e c!e?a >ile @ncoace'
) Oamenii &in Bo:more s$n mai =erici i ac$mL
) Al naibii s =i$ &ac am habar' N$ #rea sa$ #e acolo'
Ii asa a =os o' B$c; a &eschis #oriera" a ar$nca
#ese $m r $n F#e c$r!n&G *i s1a @nchis @n cabin ' Ja;e a
$rm ri camion$l1cisern! ie*in& #e alee" ?ir!n& s!nga #e
sra& *i &is# r!n& @n cele &in $rm " sing$r$l ?ehic$l care
se &e#lasa la acea or soliar '
AB$ns #e a$osra& " B$c; *i1a $rna c$ griB ca=ea &in
ermos @n cana &e #lasic care s ea @nr1$n s$#or' A
ar$nca o #ri?ire s#re #isol$l a=la #e sca$n$l &in &rea#a'
A ho r! s1o mai am!ne c$ sen&?i*$l' C!n& a ? >$
in&icaor$l &e inrare @n comia$l Car+" *i1a ar$nca &in no$
ochii s#re arm '
M cea c$rsa aceasa &e rei ori #e >i" #ar$ >ile #e
s # m!na' Un al *o=er se oc$#a &e celelale rei >ile'
M cea$ =rec?en schimb &e $ra ca s 1*i asig$re ?acan e
sa$ #erioa&e &e liber mai mari' N$ era cariera la care
?isase el' Ereme &e *a#es#re>ece ani =$sese maisr$ la
Arane Chemical &in Bo:more" c!*ig!n& &e rei ori mai
m$l &ec! ac$m" c!n& era #l i sa care a# @n =os$l l$i
ora*'
Ma#$l c $n$l &inre oamenii ?ino?a i &e #ol$area a!
&e gra? a a#ei &in Bo:more &$cea ac$m a# @n ora*
?enea ca o ironie' Dns B$c; n$ era ca#abil &e o asemenea
s$biliae' El era s$# ra #e com#anie c #lecase *i1l
l sase = r sl$Bba' Ii &eesa ora*$l Bo:more #enr$ c
acesa @l $ra'
B$c; min ea' A&e? r$l =$sese &o?e&i &e c!e?a ori" &ar
nicio&a @nr1o maniera a! &e s#ecac$loas ca #e
#arc$rs$l &e#o>i iei &ae c$ o l$n @n $rm!' Mar+ Grace
Pa+on @i @ninsese =r!nghia" &$# care @l $rm rise c$m se
s#!n>$rase sing$r @n =a a B$ri$l$i'
Ereme &e ani *i ani" B$c; *i maBoriaea s$#er?i>orilor &e
la Arane negaser = r! #ic &e Ben c ar =i ar$nca &e*e$ri
chimice @n loc$ri ne#ermise' Ie=ii le or&ona$ s #roce&e>e
@n acel mo&' Negaser @n ra#oarele c re com#anie'
Negaser c!n& &isc$aser c$ a?oca ii angaBa i &e
com#anie' M c$ser acela*i l$cr$ @n &e#o>i ii scrise' Ii
#roce&aser la =el *i c!n& @n $>in se &es=!*$rase o
@n?esiga ie a Agen iei &e Proec ia Me&i$l$i *i a
Proc$ra$rii SUA' A$nci s1a &eclan*a *i liigi$l' D$#! ce
negase c$ @n& r nicie a!a ?reme" c$m se #$ea$ s$ci"
aB$ng!n& s s#$n a&e? r$lL D$# ce @nc$raBase &in
r s#$eri minci$nile ?reme @n&el$nga " Arane &is# r$se'
Se =$ri*ase @nr1$n :ee;en& *i @*i g!sise $n no$ c!rnin @n
MeCic' M r! @n&oiala c ?re$n g g $ &e acolo &e inea
sl$Bba l$i B$c; @n schimb$l a cinci &olari #e >i' A @nB$ra *i
a#oi a l$a o g$r &e ca=ea'
C! i?a &inre manageri rec$nosc$ser @n mo& &eschis *i
&eclaraser a&e? r$l' MaBoriaea @ns se ag aser &e
?echile minci$ni rosie' Dn realiae" n$ a?ea nicio
im#oran " #enr$ c la #roces o i" mai ales cei care
&e#$seser m r$rie" a# r$ser ca ni*e &obioci' Unii
@ncercaser s asc$n& a&e?!r$l' Earl Cro$ch" #esemne cel
mai mare mincinos &inre o i" =$sese rans=era la $>ina
Arane &in a#ro#iere &e Gal?eson' Se >?onea c &is# r$se
@n ni*e circ$msan e miserioase'
B$c; a ar$nca &in no$ o #ri?ire la #isol$l &e . mm'
Deocam&a #rimise &oar $n ele=on &e amenin are' N$
*ia &ac li se @n!m#lase acela*i l$cr$ celorlal i manageri'
9o i # r siser Bo:more *i n$ inea$ legaara c$ nimeni'
Mar+ Grace Pa+on' Dac ar =i a?$ #isol$l la
inerogaori$l l$a &e a?oca$l reclaman$l$i" #esemne c i1
ar =i @m#$*ca #e ea" #e so $l ei *i #e c! i?a &inre a?oca ii
Arane" # sr!n& $n glon #enr$ sine' Ereme &e #ar$ ore
c$m#lie #enr$ el" Mar+ Grace r!sarnase o minci$n &$#
ala' Unele &inre ele era$ beon" a*a i se s#$sese' Alele
r m seser asc$nse @n ra#oare *i si$a ii #e care Arane le
inea la secre' Dar &oamna Pa+on a?ea la &is#o>i ie oae
ra#oarele *i oae &eclara iile" ba *i ce?a @n #l$s'
C!n& cal?ar$l era a#roa#e &e s=!r*i" c!n& B$c; sim ise
c moare" iar membrii B$ri$l$i se @n=$riaser *i B$&ec or$l
Harrison ?orbise ce?a &es#re s#erB$r" B$c; =$sese #e
#$nc$l &e a ce&a' Era e#$i>a" $mili" #e B$m ae neb$n *i
c! #e ce s sar @n #icioare *i" $i!n&$1se la B$ri$" s
s#$n ( FDac ?re i a&e? r$l" ?i1l o=er #e a? ' Am a>?!rli
a!ea c caari @n r!#ele alea" @nc! e &e mirare c n$ a
eC#lo&a *i ora*$l' Am ar$nca c$ nemil$ia @n =iecare >i )
BCL *i caroliC *i a;lar" oae s$bsan e carcino1gene &in
clasa I ) s$e &e liri &e maerii oCice &irec @n sol' Am
&e?ersa &irec &in ciserne" &in g le i" b$oaie *i ale
reci#iene' Le ar$ncam *i >i$a" *i noa#ea' A" bine@n eles"
am &e#o>ia o m$l ime *i @n reci#iene #e care le sigilam *i
#l eam o a?ere $nei =irme s#eciali>ae ca s le &isr$g
#rin ale miBloace' Arane res#eca legea' Di #$#a$ @n =$n& #e
cei &e la Agen ia &e Proec ia Me&i$l$i' Doar a i ? >$
&oc$menele" o$l clar *i negr$ #e alb' Ca *i c$m ar =i =os
legal' Dn ?reme ce ia c$ c m *i scrobie &e la biro$ri
com#lea$ =orm$lare" noi mergeam @n s#aele $>inei" la
#$ $ri" *i @ngro#am or ?$rile' Era m$l mai $*or *i mai
ie=in s le a>?!rli' Dar *i i &e ceL Penr$ c !m#i ii ia &in
biro$ri *ia$ eCac ce = ceam noi #e asc$ns' Ei
m$*amali>a$ l$cr$rileH Iar ac$m ? min @n =a ' 9oa
l$mea mine'G
B$c; a rosi c$ ?oce are oae acesea @n im# ce
con&$cea" &ar n$ = cea asa @n =iecare &iminea '
Proce&!n& as=el" g!n&in&$1se la ceea ce ar =i reb$i &e
=a# s &eclare" r ia $n senimen ci$&a &e $*$rare' Dn
=a a acelei insan e r m seser o =r!n$ra &in s$=le$l l$i"
&ar *i cea mai mare #are &in b rb ie' De>l n $irea aceea
@n inimiaea camion$l$i1cisern era era#e$ic '
Dns c$rsele s#re Bo:more n$ era$ &e=el era#e$ice' N$
era &e acolo *i nicio&a n$1i #l c$se acel ora*' Iar c!n& @*i
#ier&$se sl$Bba" n$ a?$sese &e ales *i #lecase'
D$# ce a # r$ns #e Main Sree" a ?ira &rea#a *i a
mai r$la cale &e #ar$ inersec ii' P$ncal$i &e &isrib$ ie i
se & &$se #orecla &e Fre>er?or al ora*$l$iG' Era si$a
ime&ia s$b ?echi$l $rn &e a# " o relic?a &egra&aa *i
r$ginia" ale c rei #ano$ri &e meal =$seser coro&ae &in
inerior &e a#a eCras @n ora*' Ac$m ora*$l era &eser?i &e
$n re>er?or mare &in al$mini$' B$c; a ras ciserna #e o
#la=orma @nal " a o#ri moor$l" *i1a ?!r! #isol$l @n
b$>$nar *i a cobor! &in cabin ' S1a oc$#a &e &esc rcarea
a#ei @n re>er?or" aci?iae care &$ra o B$m ae &e or '
Din re>er?or" a#a mergea s#re *colile &in ora*" insi$ ii *i
biserici *i" chiar &ac @n Haiesb$rg era socoi #oabil "
l$mea &in Bo:more se emea &e ea' Con&$cele care o
rans#ora$ era$" @n mare #are" acelea*i #rin care circ$lase
*i ?echea a# '
Pe #arc$rs$l >ilei" la re>er?or sosea$ oameni @n =l$C
conin$$' Scoea$ o =el$l &e reci#iene &e #lasic *i
canisre mealice" b$oia*e" le $m#lea$" a#oi #leca$ acas '
Cei care @*i #ermiea$ @ncheiaser! conrace c$ =$rni>ori
#ri?a i' A#a re#re>ena o #roblem >ilnic @n Bo:more'
M$sese @n$neric c! a*e#ase s i se goleasc ciserna'
A r mas @n cabin " l s!n& calori=er$l s =$nc ione>e" c$
#oriera @nc$ia *i c$ #isol$l la @n&em!n ' Dn Pine Gro?e
loc$ia$ &o$ =amilii la care se g!n&ea @n =iecare &iminea
c!n& a*e#a' Mamilii &e oameni &$ri" c$ b rba i care
=$seser @nchi*i' Mamilii n$meroase" c$ $nchi *i ?eri' Miecare
#ier&$se c!e $n co#il &in ca$>a le$cemiei' Iar ac$m =iecare
&inre acesea &eschisese #roces'
Iar l$i i se &$sese ?esea &e mincinos'
N
C$ o# >ile @naine &e Cr ci$n" combaan ii s1a$ sr!ns
#enr$ $lima oar @n sala #re>i&aa &e B$&ec or$l
Harrison' A$&ierea a?ea rol$l &e a l m$ri oae as#ecele
r mase neclare" @n&eosebi ac i$nile &e &$# #roces'
Jare& A$rin ar a @n mare =orm *i bine bron>a &$#
cele &o$a s # m!ni &e gol= @n MeCic' L1a sal$a c l&$ros
#e Kes *i a re$*i chiar s 1i >!mbeasc l$i Mar+ Grace' Ea l1
a ignora" #enr$ c s ea &e ?orb c$ Jeannee" care era
o ras la =a " &ar m car n$ mai #l!ngea'
Haia &e s$bor&ona i a l$i A$rin =r$n> rea h!rii la s$e
&e &olari ora =iecare" @n ?reme ce Mran; S$ll+" consilier$l
local" se $ia la ei c$ $n aer m$l $mi' 9o$l era &e =a a& '
Harrison n$ era &is#$s s 1i o=ere nicio @nlesnire cor#ora iei
Arane Chemical" *i oaa l$mea *ia asa'
Al ii era$ &oar ochi *i $rechi' H$==+ @*i # srase ?echi$l
loc" =iin& c$rios ca @no&ea$na" &ar *i em or @n #ri?in a
cre&i$l$i *i a ?iior$l$i s $' Mai era$ c! i?a re#oreri *i
chiar $n #orreis &e rib$nal" acela*i care =$sese #re>en
la #roces *i care schi ase chi#$ri #e care nimeni n$ re$*ise
s le rec$noasc ' A?oca ii c!or?a reclaman i ?eniser
acolo ca s $rm reasc *i s =ie la c$ren c$ &es= *$rarea
ca>$l$i' Ace*ia ?isa$ aranBamene *i @n elegeri @n a=ara
insan ei" care s 1i @mbog easc " e?i!n& @n acela*i im#
br$aliaea #roces$l$i #e care =$seser ne?oi i s o @n&$re
so ii Pa+on'
J$&ec or$l Harrison a cer$ s se =ac! lini*e *i a #orni
&e>baerea'
) M b$c$r s ? re? &" a s#$s el sec' ECis @n oal
#ais#re>ece mo i$ni ce a$ =os @nainae ) &o$ s#re>ece
&e c re a# rare" &o$ &e reclaman ) *i le ?om sol$ iona
#e oae #!n la amia> ' D$# aceea l1a #ri?i c$ se?eriae
#e Jare& A$rin" &e #arc l1ar =i #re?eni s n$ iner?in
c$m?a = r! ros" a#oi a conin$a( am cii c$ aen ie oae
mo i$nile *i @n!m#in rileP &e aceea ? rog s n$1mi s#$ne i
nimic &in ce a i #$s &eBa @n scris' Domn$le A$rin" #$e i
@nce#e'
Prima mo i$ne a =os = c$ #enr$ a cere reB$&ecarea
#roces$l$i' A$rin a en$mera ra#i& oae moi?ele #enr$
care consi&era c #roces$l a #re>ena ?icii ce i1a$
&e=a?ori>a clien$l" @nce#!n& c$ &oi B$ra i #e care a &ori
s 1i scoa &in #roces" &ar Harrison a re=$>a' Echi#a l$i
@nocmise o lis c$ &o$ >eci *i &o$ &e ?icii &e #roce&$r
#e care le socoea s$=icien &e gra?e ca s =ie in?ocae" &ar
Harrison le1a res#ins' D$#! ce i1a asc$la #e a?oca i
#re>en!n&$1*i #le&oariile ?reme &e o or " B$&ec or$l a
res#ins mo i$nea #rin care se solicia reB$&ecarea
#roces$l$i'
Jare& A$rin ar =i =os *oca &ac s1ar =i &a al &eci>ie'
Acesea era$ @ns chesi$ni &e r$ina' B lia era #ier&$ "
@ns n$ *i r >boi$l'
A$ $rma ale mo i$ni' D$# c!e?a min$e &e s$s inere
a =iec reia" B$&ec or$l Harrison a s#$s(
) Se res#ing'
D$# ce a?oca ii a$ ermina &e ?orbi" @n im# ce @*i
sr!ngea$ h!riile @n genile &i#loma" Jare& A$rin s1a
a&resa rib$nal$l$i" s#$n!n&(
) Onora insan " mi1a = c$ #l cere' Am con?ingerea
c ?om rel$a o #roces$l #ese a#roCimai? rei ani'
) 9rib$nal$l se rerage" a s#$s onoraa insan #e $n
on ne#oliicos" &$# care a lo?i are c$ cioc nel$l'
La &o$ >ile &$# Cr ci$n" @nr1o &$#!1amia> ?!noas *i
$r! " Jeannee Ba;er s1a &$s &e la r$loa ei" rec!n& #rin
Pine Gro?e" #!n la biserica *i la cimiir$l &in s#aele
aceseia' A s r$a mic$ a #iar &e morm!n &e la
c # !i$l l$i Cha&" a#oi s1a a*e>a *i s1a re>ema &e #iara
&e la c # !i$l l$i Pee' Era >i$a @n care" c$ cinci ani @n
$rm " @i m$rise so $l'
Dn &ec$rs &e cinci ani" @n? ase s rememore>e l$cr$rile
=r$moase" &e*i n$ le #$ea al$nga #e cele $r!e' Pee" $n
b rba masi? aB$ns s aib s$b T- &e ;ilograme" inca#abil
s m n!nce" @n cele &in $rm nemai#$!n& s bea nici a#
&in ca$>a $morilor a# r$e @n g! *i eso=ag' Pee" @n ?!rs
&e rei>eci &e ani" ras la =a *i #ali& ca $n m$rib$n& &e
&o$ ori mai b r!n' Pee" b rba$l #$ernic" #l!ng!n& &in
ca$>a &$rerilor #ermanene *i cer*in& s i se mai &ea
mor=in ' Pee" ?orb re inc$rabil *i #o?esior ?esi"
inca#abil s mai scoa al s$ne &ec! $n geam Balnic'
Pee milogin&$1se la ea s 1l aB$e s1o ermine c$ oae'
Ulimele >ile ale l$i Cha& =$seser &es$l &e lini*ie' Ale
l$i Pee se &o?e&iser @n=ior oare' Iar ea ? >$se #rea
m$le'
De aB$ns c$ aminirile oribileH Eenise acolo s ?orbeasc
&es#re i$birea lor" &es#re #rim$l a#aramen &in
Haiesb$rg" na*erea l$i Cha&" #lan$rile &e a a?ea *i al i
co#ii *i o cas mai @nc # oare" &es#re oae ?is$rile care @i
= c$ser c!n&?a s r!& ' Mic$ $l Cha& c$ $n&i a *i $n *ir
im#resionan &e #l ici #rinse @n ia>$l $nchi$l s $' Mic$ $l
Cha& @n #rima l$i $ni=orma &e
91ball5" c$ anrenor$l Pee al $ri' Cr ci$n$l *i Qi$a
Rec$no*in ei" o ?acan a la Disne+ Korl&" c!n& am!n&oi
era$ bolna?i *i #e moare'
A r mas #!n la c &erea @n$neric$l$i" a*a c$m = cea
mere$'
Denn+ O a $rm ri1o &e la =ereasra b$c riei casei
#arohiale' Mic$l cimiir #e care @l @ngriBea c$ a!a & r$ire
era o mai ?i>ia @n $lima ?reme'
5 O ?ariana sim#li=icaa &e baseball" #enr$ co#ii" a?!n&
ca sco# &israc ia *i &e#rin&erea $nor a#i$&ini necesare
#racic rii $lerioare a baseball$l$i' 6n'r'7
CAPITOLUL 1E
An$l no$ a @nce#$ c$ o al @nmorm!nare' Doamna Ine>
Per&$e a m$ri &$# o @n&el$ngaa *i &$reroasa &eeriorare
a rinichilor' A?ea *ai>eci *i $n$ &e ani" era ? &$? " c$ &oi
co#ii care" &in =ericire" # r siser Bo:more ime&ia ce
cresc$ser mari' Nea?!n& asig$rare" a &ece&a @n mic$ a ei
cas &e la #eri=eria ora*$l$i" @nconB$ra &e #rieeni *i &e
#asor$l ei" Denn+ O' D$# ce a #leca &e acolo" #asor$l
s1a &$s la cimiir$l &in s#aele bisericii Pine Gro?e *i" c$
aB$or$l $n$i &iacon" s1a a#$ca s @i sa#e groa#a" aceasa
#$r!n& n$m r$l *a#es#re>ece'
Ime&ia ce m$l imea s1a s$b ia" ca&a?r$l &oamnei Ine> a
=os &$s c$ o amb$lan &irec la morga Cenr$l$i me&ical
al Disric$l$i Morres &in Haiesb$rg' Acolo" $n me&ic
angaBa &e =irma &e a?oca$r Pa+on a l$cra ?reme &e rei
ore s recole>e es$$ri *i s!nge *i #enr$ a e=ec$a
a$o#sia' Doamna Ine> con?enise as$#ra acesei #roce&$ri
s$mbre @n $rm c$ $n an" c!n& semnase $n conrac c$
so ii Pa+on' Mosre &in organele ei *i o eCaminare a
es$$rilor #rele?ae #$ea$ =$rni>a &o?e>i care @nr1o b$n
>i #$ea$ &e?eni &e o im#oran cr$cial @n insan '
La o# ore &e la &eces" a =os rea&$s @n Bo:more @nr1$n
sicri$ ie=in *i &e#$sa #ese noa#e @n ca#ela &e la biserica
Pine Gro?e'
Pasor$l O @*i con?insese &e m$l enoria*ii c " &e @n&a
ce r$#$l a m$ri" iar s#iri$l $rc la cer" ri$al$rile
# m!ne*i s$n ri&icole *i li#sie &e orice @n eles'
M$neraliile" #ri?eghi$rile" @mb ls marea" =lorile" co*ci$gele
sc$m#e ) oae era$ risi# &e im# *i &e bani' Ce1i r!n
@n r!na se ?a @noarce' D$mne>e$ ne1a rimis goi #e l$me
*i o a*a se c$?ine s #lec m &in ea'
A &o$a >i a in$ sl$Bba &e @nmorm!nare a &oamnei Ine>
@n biserica #lin &e l$me" $n&e se a=la$ *i Kes *i Mar+
Grace" &ar *i al i &oi a?oca i care se ar aser c$rio*i' Dn
im#$l acesor sl$Bbe" iar el &$sese o$l &eBa la #er=ec i$ne"
#asor$l O se sr &$ia s rans=orme acel #rileB @n ce?a
@nc$raBaor" chiar marca &e o en &e $mor' Doamna Ine>
era acom#aniaoarea la #ian a bisericii *i" chiar &ac
iner#rea c$ mare en$>iasm *i c$ $*e a# sae" &e obicei
raa cam B$m ae &in noe' C$m era a#roa#e s$r& " nici
m car n$ a?ea habar c! &e r!$ s$na$ c!necele religioase'
Aminirile legae &e mo&$l ei &e iner#reare a$ mai
al$nga amos=era &e rise e'
Ar =i =os la @n&em!n s se lanse>e @n criici @m#ori?a
com#aniei Arane Chemical *i a nen$m raelor ei # cae"
&ar #asor$l O n$ rosea nicio&a n$mele aceseia'
Memeia m$rise" iar aces l$cr$ n$ se #$ea schimba
nicic$m' 9oa l$mea *ia cine *i ce o $cisese'
D$# sl$Bba care a &$ra o or " gro#arii a$ a*e>a sicri$l
&e lemn #e car$l mor$ar al &omn$l$i Earl Mangram"
sing$r$l a$enic &in o comia$l' Domn$l Mangram
=$sese $na &inre #rimele ?icime ale com#aniei Arane"
@nmorm!narea n$m r$l rei &in cariera l$i Denn+ O" iar
b r!n$l cer$se @n mo& eC#res ca sicri$l l$i s =ie &$s &e la
biseric la cimiir @n acel ?ehic$l ras &e ia#a l$i b r!n "
Bla>e' Acea #rocesi$ne se b$c$rase &e $n asemenea
s$cces" @nc! &e?enise #e &a o ra&i ie @n Pine Gro?e'
D$# ce sicri$l c$ &oamna Ine> a =os a*e>a #e car$l
mor$ar" #asor$l O" s!n& al $ri &e Bla>e" a ras &e
c # sr$l ei" iar b r!na ia# a #orni leg n!n&$1se @n
=r$nea gr$#$l$i care se @n&e# ra &e biserica" merg!n& #e
&r$m$l l $ralnic s#re cimiir'
B
P sr!n& ra&i ia @m# m!neni @n s$&" &es# r irea &e
ea a =os $rma &e o mas c$ ce se g se*e" ser?i @n sala
com$n ' Oamenii se obi*n$iser &eBa c$ moarea" @ns
masa &e &$# @nmorm!nare le @ng &$ia @n&olia ilor s
ca$e aB$or $nii la al ii *i s ?erse lacrimi @m#re$n '
Pasor$l O a rec$ #e la m$l i meseni" schimb!n& c!e o
?orba c$ o i" iar al $ri &e $nii r$g!n&$1se'
Dn asemenea momene mohor!e" @nrebarea care se
#$nea era &e gen$l( cine $rmea> L Dnr1$n =el" se sim ea$
ca ni*e #ri>onieri' I>ola i" s$=erin>i" ne*iin& sig$r cine ?a =i
ales &e c l $' Ror+ Kal;er era $n b!ia &e #ais#re>ece ani
care #ier&ea eren c$ re#e>ici$ne @n =a a b liei &e
a#roa#e $n &eceni$ c$ le$cemia' Probabil el a?ea s =ie
$rm or$l' Era la *coal " as=el c n$ #arici#ase la sl$Bba
&e @nmorm!nare a &oamnei Per&$e" @ns mama *i b$nica
l$i ?eniser acolo'
So ii Pa+on s1a$ a*e>a @nr1$n col c$ Jeannee Ba;er *i
a$ &isc$a &es#re orice" n$mai &es#re ca> n$' A?!n& @n
=a =ar=$rii &e caron #e care se a=la$ c!e?a =ire &e
broccoli c$ ca*ca?al" a$ a=la c Jeannee l$cra ac$m &e
noa#e @nr1$n maga>in &e $nele *i #$sese ochii #e o r$lo
mai b$na' Ea *i Bee se cera$' Bee a?ea $n al #rieen"
care r m!nea #ese noa#e @n r$loa lor *i se ineresa #rea
m$l &e si$a ia B$ri&ic a l$i Jeannee'
Aceasa # rea mai #$ernic *i mai ager la mine' Mai
l$ase c!e?a ;ilograme *i s#$nea c ren$n ase la
me&icamenele ani1&e#resi?e' Oamenii o raa$ al=el
ac$m @n im# ce1i $rm rea #e ceilal i" a eC#lica c$ glas
sc >$(
) O ?reme" ace*i oameni a$ =os =oare m!n&ri' Am
ri#osa' Am c!*iga' Dn cele &in $rma" cine?a &in eCerior
ne1a asc$la #e noi" ni*e oameni s rmani &inr1$n or *el
s rac' 9oa l$mea @mi & &ea !rcoale ca s 1mi s#$n
?orbe &$lci' A$ g i #enr$ mine" a$ = c$ c$r enie @n
r$lo " mere$ se o#rea cine?a #e acolo' M cea$ m$le
#enr$ biaa Jeannee' Dar" o&a c$ recerea im#$l$i" am
@nce#$ s a$& ?orbin&$1se o mai m$l &es#re bani' C! ?a
&$ra a#el$lL C!n& ?or ?eni baniiL Ce #lan$ri am c$ eiL Ii
a*a mai &e#are' Mraele mai mic al l$i Bee a r mas #ese
noa#e" a b $ #rea m$l *i a @ncerca s @m#r$m$e &e la
noi o mie &e &olari' Ne1am cera" iar el a >is c oa l$mea
&in ora* *ia c e$ #rimisem &eBa ce?a bani' Am r mas
@nm rm$ri ' Oamenii ?orbesc ?r$e *i ne?r$e' Se lansea>
o =el$l &e >?on$ri' Do$ >eci &e milioane @ncoace *i @ncolo'
C! o s &a$ aloraL Ce ma*in o s 1mi c$m# rL Un&e o s 1
mi consr$iesc o cas L Ac$m sa$ c$ ochii #e mine s ?a&
ce c$m# r" a&ic mai nimic' Iar b rba ii ) a#roa#e o i
b$rlacii &in #ar$ &isrice ) m ca$ " &orin& s reac #e
la mine" s m sal$e sa$ s m in?ie la =ilm' Ii$ sig$r c
&oi &inre ei nici m car n$ s$n &i?or a i' Bee @i c$noa*e
#e ?erii lor' Ii n$ m ineresea> b rba ii nici c! negr$ s$b
$nghie'
Kes *i1a m$a #ri?irea &e la ea'
) C$ Denn+ mai sai &e ?orb L a @nreba1o Mar+ Grace'
) C!n& *i c!n&' E $n om min$na' Dmi s#$ne s m rog
#enr$ cei care b!r=esc #e seama mea' Ii chiar o =ac'
N$mai c am senimen$l c ei se roag mai m$l #enr$
mine *i #enr$ bani'
S1a $ia b n$ioare @n B$r'
Deser$l era $n #$&ing &e banane' Asa consi$ia *i o
sc$> ca s se &es#rin& &e Jeannee' So ii Pa+on mai
a?ea$ c! i?a clien i &e =a *i =iec r$ia reb$ia s i se
acor&e aen ie' C!n& #asor$l O *i so ia l$i s1a$ a#$ca s
&ebarase>e mesele" #ersoanele @n&oliae a$ @nce#$ s se
@n&re#e s#re $* '
Kes *i Mar+ Grace se #limbaser #e Main Sree @naine
&e sl$Bba @n memoria &oamnei Ine>' Eoia$ s ?a& c$ ochii
lor clinica &e eCaminare" &eschis recen" al $ri &e biro$l
l$i M' Cl+&e' Pe ro$ar se a=la$ &o$ r cioare mari #line c$
a# @mb$elia *i c$ ghea ' Un a&olescen #$r!n& $n
rico$ #e care scria FBin> J Bin>G i1a &a =iec r$ia c!e o
sicl ' Pe eiche scria FA# #$r &e i>?or' C$ com#limene
&in #area Bin> J Bin>" a?oca iG' De&es$b se ?e&ea $n
n$m r &e ele=on #enr$ a#el$ri gra$ie'
) De $n&e #ro?ine a#aL l1a @nreba Kes #e #$*i'
) Dn nici$n ca> &in Bo:more" a ?eni #rom# r s#$ns$l"
@n im# ce Mar+ Grace a r mas &e ?orb c$ !n r$l" Kes a
inra @n cl &ire" $n&e s1a al $ra alor rei clien i #oen iali
care a*e#a$ s =ie eCamina i' Nici$n$l &inre ei n$ # rea
bolna?' Kes a =os sal$a &e o !n r ar g oare" care n$
a?ea mai m$l &e no$ s#re>ece ani *i care i1a @nins o
bro*$r " $n =orm$lar #rins #e o #lan*e *i $n #iC" a#oi i1a
&a in&ica ii #ri?in& mo&$l &e com#leare #e =a *i ?erso'
Bro*$ra era @nocmia &e #ro=esioni*i *i o=erea oae
elemenele &e ba>a #ri?in& ac$>a iile @m#ori?a Arane
Chemical" o com#anie care" Fl$cr$ &o?e&i @n
Kes *i Mar+ Grace s1a$ @n!lni c$ Denn+ @n biro$l l$i"
si$a al $ri &e ca#el ' Sosise momen$l in=orm rii B$ri&ice
&e &$# @nmorm!nareL Se mai @mboln ?ise cine?aL Ce
&iagnosice se & &$ser L Cine &in Pine Gro?e angaBase al
=irm &e a?oca iL
) 9reaba asa c$ Cl+&e Har&in a sc #a &e s$b conrol" a
s#$s Denn+' Mac reclam la ra&io" iar o &a #e s # m!n "
a$ o #agin @nreaga" @n >iar$l local' A#roa#e c garanea>
@ncasarea banilor' Ii oamenii se @ngr m &esc la $*a l$i'
Insan S" conaminase a#a #oabil a ora*$l$i Bo:more
*i a &isric$l$i Car+' 9oae in=orma iile #$ea$ =i #$se la
&is#o>i ie &e =irma &e a?oca$ra Bin> J Bin> &in
Phila&el#hia" Penns+l?ania" @nreb rile &in =orm$lar se
re=erea$ la chesi$ni me&icale" c$ eCce# ia $limelor &o$ (
657 Cine ?1a recoman&a aces biro$ &e a?oca$r L *i 6,7
Mai c$noa*e i #ersoane care ar #$ea =i ?icime #oen iale
ale com#aniei Arane ChemicalL Dac &a" #reci>a i n$mele
acesora *i n$merele lor &e ele=on' Dn im# ce Kes se
#re= cea c scrie ce?a #e =orm$lar" ?enin& &e $n&e?a &in
s#ae" &ocor$l a a# r$ @n sala &e a*e#are *i l1a in?ia #e
$rm or$l #acien s inre' P$ra haina alb &e me&ic" la
care se a& $ga $n seosco# #rins la g!' Era in&ian sa$
#a;isane> *i # rea cam &e rei>eci &e ani'
D$# ce s $se @n $nr$ c!e?a min$e" Kes *i1a g si o
sc$> oarecare *i a #leca &e acolo'
) Ese o reab &e &oi bani" i1a s#$s Kes l$i Denn+' Eor
a&$na c!e?a s$e &e ca>$ri" maBoriaea = r nicio
rele?an ' D$# aceea" ?or inena $n #roces com$n @nr1$n
rib$nal =e&eral' Dac a$ noroc" se ?a @ncheia #ese ani *i
ani" c$ o @n elegere #rin care =iecare reclaman ?a #rimi
c!e?a mii &e &olari' A?oca ii @*i ?or rage crema &in
onorarii' Dar s1ar #$ea s n$ se aB$ng la nicio @n elegere
@n a=ara insan ei *i" &ac se @n!m#la asa" a$nci clien ii
noi n$ ca# nimic" iar Cl+&e Har&in se ?a ?e&ea sili s
re?in la aci?iaea &inaine( cesi$ni" esamene *i a*a
mai &e#are'
) C! i enoria*i &e1ai i a$ semnaL l1a @nreba Mar+
Grace #e O'
) N$ *i$' Doar n$1mi m r$risesc o$l'
) Pe noi n$ ne @ngriBorea> si$a ia asa" a s#$s Kes'
Cinsi ?orbin&" a?em &es$le ca>$ri &e aici care s ne &ea
&e l$cr$ m$l ?reme'
) Mi s1a # r$ mie ori am ? >$ &oi s#ioni la sl$Bba &e
a>iL a @nreba Mar+ Grace'
) Da' Un$l ese $n a?oca #e n$me Cran&ell" &in
Jac;son' Da !rcoale #e aici @nc! &in ?remea #roces$l$i' A
rec$ #e aici &oar ca s ne s#$n b$n >i$a' Un =l$ier!1
?!n'
) Am a$>i &e el" a s#$s Kes' A @nh a ?re$n ca>L
) N$ &in r!n&$l enoria*ilor mei'
A$ &isc$a o ?reme &es#re a?oca i" a#oi a$ #$ra
con?ersa ia obi*n$ia &es#re Jeannee *i noile #resi$ni #e
care le a?ea &e @n&$ra' O s ea mere$ &e ?orb c$ ea *i
era @ncre&in a c asc$la c$ aen ie ce @i s#$nea el'
D$#! o or " a$ @ncheia ?i>ia' So ii Pa+on a$ re?eni la
Haiesb$rg &$# ce mai ? >$ser $n clien @ngro#a" @nc!
$n ca> &e ? mare care ac$m se rans=ormase @nr1$n$i &e
$ci&ere &in c$l# '
N
Doc$menele #reliminare a$ sosi la C$rea S$#rem &in
Mississi##i @n #rima s # m!n a l$nii ian$arie'
9ranscrierea #roces$l$i" @ns$m!n& 5T ,-- &e #agini" a =os
=inali>aa &e senogra=ii rib$nal$l$i" iar eCem#larele s1a$
rimis gre=ier$l$i *i a?oca ilor' S1a emis o or&onan #rin
care i se & &ea$ l$i Arane Chemical" reclaman" no$ >eci
&e >ile #enr$ a1*i #re>ena #le&oaria' D$#! *ai>eci &e >ile"
reb$ia ca so ii Pa+on s #re>ine &o?a&a conrarie'
Dn Alana" Jare& A$rin a ransmis &osar$l c re
&e#aramen$l &e rec$rs$ri" cel al Finelec$alilor c$
chelieG" c$m era$ #orecli i eoreicienii @n &omeni$l
&re#$l$i" care n$ era$ &e nici$n =olos @n con&i ii normale"
moi? #enr$ care le s ea mai bine @nr1o biblioec ' Doi
#areneri" #ar$ asocia i *i #ar$ asisen i l$cra$ &eBa inens
la re&acarea a#el$l$i c!n& a sosi $ria*a ranscriere" iar
oamenii a$ #$$ cii =iecare c$?!n rosi @n c$rs$l
#roces$l' Ace*ia ?or &iseca eC$l *i ?or &esco#eri >eci &e
moi?e #enr$ an$larea &eci>iei'
Dnr1$n carier mai #$ in selec &in Haiesb$rg" cine?a a
r!ni ranscrierea #e masa &in #lacaB a=la @n P$ '
Nel m$ri i" Mar+ Grace *i Sherman s1a$ holba la acel
morman &e =ile" a#roa#e em!n&$1se s @l aing ' Mar+
Grace a?$sese c!n&?a $n ca> care se &es=!*$rase #e
#arc$rs$l a >ece >ile' 9ranscrierea l$i a?$sese o mie &o$
s$e &e #agini' Le ciise &e a!ea ori" @nc! #!n *i ?e&erea
acel$i eanc &e =ile o = cea s se sim r $' Iar ac$m era $n
morman &e >ece ori mai gros'
Di a?anaBa =a#$l c se a=laser @n sala &e B$&eca #e
@nreaga &$raa a #roces$l$i" as=el c *ia$ mai o ce se
g!sea @n ranscrieri' Ii" @nr1a&e? r" Mar+ Grace a#area #e
mai m$le #agini &ec! oricare al #arici#an'
C$ oae acesea" eC$l acela reb$ia cii &e m$le ori"
iar r g narea lec$rii n$ era recoman&a ' Proces$l *i
?er&ic$l s $ ?or =i aacae c$ ineligen *i &$riae &e
a?oca ii cor#ora iei Arane' A?oca ii l$i Jeannee Ba;er era$
obliga i s le &ea re#lica arg$men c$ arg$men" c$?!n c$
c$?!n'
Dn >ilele &e a&e? ra be ie &e &$# #ron$n area
?er&ic$l$i" = c$ser #lan$ri ca Mar+ Grace s se
concenre>e as$#ra ca>$rilor &in Bo:more" @n ?reme ce
Kes reb$ia s l$cre>e la ale &osare ca s ob in ?eni$ri
#enr$ =irma' P$bliciaea se &o?e&ise ne#re $i P
ele=oanele s$na$ ne@ncea' Miecare &emen &in >ona &e
s$&1es a Saelor Unie a?ea ne?oie #ese noa#e &oar &e
a?oca ii Pa+on' Membrii =amiliilor care @*i #ier&$ser
oameni &ragi" ?icime ale cancer$l$i" ?e&ea$ ?er&ic$l
&re# $n semn &e s#eran ' Dn aces =el" ace*i a?oca i
ren$mi i #rimea$ ele=oane ori era$ ?i>ia i &e amesec$l
obi*n$i &e reclaman i @n si$a ii &i?erse( so i a=la i @n
&i?or " oameni &e a=aceri @n sare &e =alimen" #ersoane
care ar =i ?r$ s scoa bani &inr1o sim#l al$necare #e o
coaB! &e banana" &ar *i $nii ce =$seser conce&ia i' Prea
#$ ini &inre ace*ia ar =i =os @n sare s #l easc $n
onorari$ c! &e c! &ecen'
Ca>$rile &e ? m ri reale se &o?e&iser o$*i &es$l &e
#$ ine la n$m r' Ca>$l #er=ec" &en$mi FCel MareG" c$
r s#$n&eri &e ne g &$i *i a?!n& b$>$narele &ol&ora &e
bani" ca>$l #e care se ba>ea> &e m$le ori ?is$rile &e
#ensionare" @nc n$1*i g sise &r$m$l c re =irma &e
a?oca$r Pa+on J Pa+on' Mai a# r$ser c!e?a ca>$ri &e
&isr$geri &e a$omobile *i &e ne#ri1mire a salariilor
com#ensaorii" &ar nimic care s merie &eschi&erea $nei
ac i$ni @n B$si ie'
Kes se sr &$ia s l$cre>e c! #$ea &e =ebril #enr$ a
@nchi&e c! mai m$le &osare" a?!n& $n oarecare s$cces @n
aceas #ri?in ' AB$nseser c$ #laa chiriei la >i" cel #$ in
#enr$ biro$' 9oae salariile resane se #l iser ' H$==+ *i
banca @nc! mani=esa$ ne@ncre&ere" &ar se =erea$ s
eCercie #resi$ni eCcesi?e' N$ se mai e=ec$aser #l i" nici
la s$ma &aora " nici la &ob!n& '
CAPITOLUL 11
A$ ales $n b rba #e n$me Ron Mis;" $n a?oca
nec$nosc$ @n a=ara or *el$l$i Broo;ha?en" Mississi##i"
a=la la o or! &e mers &e Jac;son" la &o$ ore ?es &e
Haiesb$rg *i la *a#e>eci *i cinci &e ;ilomeri nor& &e
grani a c$ sa$l Lo$isiana' Dn ba>a =i*ei a$obiogra=ice"
=$sese seleca &inre m$l i al ii" &e*i #rinre cei anali>a i
nici$n$l n$ a?ea *iin c n$mele *i rec$$l lor era$
eCaminae c$ =oare mare aen ie' 9!n r alb" c s ori" rei
co#ii" ar g or @n limie re>onabile" @mbr ca &ecen" =ire
conser?aoare" ba#is con?ins" Mac$laea &e Dre# la Ole
Miss" = r! nicio @nc lcare a eicii &e1a l$ng$l carierei &e
B$ris" nicio $rm &e neca>$ri c$ legea @n a=ara ?re$nei
amen>i #enr$ &e# *irea ?ie>ei legale" nicio asociere c$
?re$n gr$# &e a?oca i &e #roces" nici$n ca> conro?ersa"
nicio eC#erien ca B$&ec or'
N$ eCisa absol$ nici$n moi? ca n$mele &e Ron Mris; s
=i aB$ns la $rechile c$i?a &in a=ara ora*$l$i Broo;ha?en" &ar
ocmai asa @l = cea s =ie can&i&a$l lor i&eal' Dl aleseser
#e Mis; #enr$ c era s$=icien &e ?!rsnic #enr$ a =i rec$
#rag$l minimal &e eC#erien B$ri&ic " @ns &es$l &e !n r
ca s mani=ese ambi ii'
A?ea rei>eci *i no$a &e ani" =iin& asocia minoriar la o
=irm &e a?oca$ra c$ cinci #areneri" s#eciali>aa @n ca>$ri
&e &isr$geri &e a$omobile" incen&ieri" acci&ene &e
m$nc *i o mie &e ale si$a ii obi*n$ie &e &es# g$biri'
Clien ii =irmei era$ com#anii &e asig$r ri care #l ea$ c$
ora" asig$r!n&$1le as=el celor cinci c!*ig$ri con=orabile"
chiar &ac n$ =oare mari' Ca #arener minoriar" @n an$l
#rece&en" Mis; a?$sese ?eni$ri &e ., --- &e &olari' Nici
n$ se com#ara c$ cele &e #e Kall Sree" &ar o s$m
=r$m$*ica #enr$ $n or *el &in Mississi##i'
Un B$&ec or &e la C$rea S$#rem c!*iga la acea &aa
55- --- &e &olari #e an'
Doreen" so ia l$i Mis;" c!*iga 45 --- ca &irecor a&B$nc
al $nei clinici #ri?ae &e #sihiarie' 9o$l era i#oeca )
casa" ambele a$omobile" chiar *i o #are &in mobilier' Dns
so ii Mis; se b$c$ra$ &e $n #$ncaB b$n &e cre&i' D*i
#erecea$ conce&i$l o &a #e an @n Mlori&a" $n&e @nchiria$
$n a#aramen @nr1o cl &ire c$ o mie &e &olari im# &e o
s # m!n ' N$ a?ea$ bani &e#$*i @n =on&$ri &e @n?esi ii *i
nici n$ era &e a*e#a s se aleag c$ mare l$cr$ &in
) Nimeni n$ #oae #$ne la @n&oial aci?iaea B$ri&ica @n
limiele legii *i onorariile corece #l ie &e clien i" =ie ei
mici sa$ mari'
) Desig$r" s1a gr bi s s#$n! Ron'
Se *i g!n&ea la min$naa &isc$ ie #e care o ?a #$ra c$
#arenerii l$i ac$m" c!n& anici#a o in=$>ie &e ca>$ri noi *i
b noase'
) N$ re$*esc s m ? & @n #os$ra &e so ie a $n$i ales
#oliic" a s#$s Doreen' A&ic s in c$?!n ri @n c$rs$l
cam#aniei' N$ m1am g!n&i nicio&a la a*a ce?a'
9on+ a s$r!s" @m#r *iin& @n B$r n$mai =armec' Ba chiar a
*i scos $n hoho &e r!s'
) Po i #arici#a c! &e m$l sa$ c! &e #$ in &ore*i'
A?!n& rei co#ii" cre& c ?ei a?ea =oare m$l &e l$#a #e
=ron$l =amiliei'
C! a$ m!nca somn *i chi=ele" a$ con?eni s se
re@n!lneasc #ese c!e?a >ile" c!n& 9on+ a?ea s reac
&in no$ #rin ora*' Eor l$a masa &in no$" iar a$nci ?or l$a *i
&eci>ia =inal ' Mai era m$l #!n @n noiembrie" &ar a?ea$
=oare m$le &e = c$ #!n a$nci'
CAPITOLUL 12
Ii1a a&$s amine c$m se l$a @n r!s sing$ra" &em$l" #e
?remea c!n& @nce#$se s &es= *oare nes$=eri$l ri$al
mainal ce consa @n $rcarea #e biciclea sa ionara *i
#e&alarea la nes=!r*i" =!r s aB$ng! nic ieri" @n im# ce
soarele se @n l a #e cer" l$min!n&$1i re#a mic$ a sal &e
gimnasic ' Aceas =emeie" a c rei imagine #$blic era
asocia c$ eC#resia sobr a =e ei *i c$ roba neagr care @i
inimi&a #e m$l i" se am$>a g!n&in&$1se ce # rere ar a?ea
oamenii &ac ar =i ? >$1o c lare #e bicicle " #$r!n& $n
cos$m ?echi &e gimnasic " c$ # r$l ?!l?oi" ochii $m=la i
&e somn *i =a a = r nicio $* &e machiaB' Asa se @n!m#la
@ns c$ m$l ?reme @n $rm ' Ac$m eCec$a acea aci?iae
&e r$in = r s se g!n&easc a#roa#e &eloc la =el$l c$m
ara ori la # rerea c$i?a &es#re ea' Ac$m o @ngriBora @n
mo& &eosebi =a#$l c se @ngr *ase c$ ?reo &o$
;ilograme *i B$m ae @n #erioa&a conce&i$l$i *i c$ mai bine
&e cinci &e c!n& &i?or ase' Proces$l &e @ngr *are reb$ia
so#a @naine &e a @nce#e s sl beasc ' La cinci>eci *i $n$
&e ani" ;ilogramele se ag a$ c$ @nc # !nare" re=$>!n& s
se lase arse la =el &e re#e&e ca @n inere e'
Sheila Mecarh+ n$ agrea &eloc &imine ile' Le $ra" a*a
c$m &eesa s coboare &in #a @naine &e a1*i =i @ncheia
somn$l" &eesa ?ocile &e la ele?i>or" $ra ra=ic$l @n &r$m
s#re biro$' N$ m!nca mic$l &eB$n #enr$ c &eesa
m!ncarea &e &iminea ' Ura ca=ea$a' Di $rase mere$ @n
secre #e o i cei care se &eleca$ c$ is#r ?ile lor =oare
mainale ) cei care #racica$ Bogging$l" amaorii &e +oga"
@m# imi ii &e m$nc " mamele hi#eraci?e' C!n& era !n r
*i l$cra ca B$&ec or &e circ$i @n BiloCi" se @n!m#lase
&eseori s #rograme>e #rocesele la 5-'-- &iminea a" o or
scan&aloas ' Dns era rib$nal$l ei *i ea sabilea reg$lile'
Ac$m era $n$l &inre cei no$ B$&ec ori ai sa$l$i" iar
rib$nal$l la care l$cra inea c$ &is#erare &e ra&i ii' Dn
an$mie >ile" #$ea s a#ar acolo la amia> " l$cr!n& #!n
la mie>$l no# ii" #rogram$l ei #re=era" &ar &e cele mai
m$le ori reb$ia s =ie #re>en la ora .'-- &iminea a'
D$# ce a F#arc$rsG $n ;ilomer$ *i B$m ae" a @nce#$
s rans#ire' Arsese o#>eci *i #ar$ &e calorii' Mai #$ in
&ec! o cea*ca &e ciocola c$ men H agen1Da>s"
b $$ra ce consi$ia #enr$ ea is#ia cea mai mare' Pe $n
s$#or a=la &eas$#ra bicicleei se g sea $n ele?i>or" as=el
c ?e&ea *i a$>ea c$m *iri*ii locali recea$ @n re?isa
$limele crime *i acci&ene r$iere' A#oi a re?eni
meeorolog$l &e ser?ici$" a reia oara @n &o$ s#re>ece
min$e" r nc nin& &es#re M$n ii S!nco*i" #enr$ c n$ se
?e&ea nici$n nor la ori>on #e care s 1l anali>e>e'
D$# rei ;ilomeri *i #ier>!n& 5T5 &e calorii" Sheila s1a
o#ri s bea a# *i s se *earg &e s$&oare c$ $n #roso#"
a#oi s1a !r! = r che= #!n #e ban&a &e mers ca s mai
=ac mi*care' A rec$ #e CNN ca s a$& *i c!e ce?a &in
b!r=ele #e #lan na ional' D$# ce a ars ,3- &e calorii" a
cobor! &e #e a#ara *i s1a &$s la &$*' Pese o or " a ie*i
&in a#aramen$l ei c$ eaB" a=la &eas$#ra re>er?or$l$i &e
a# &in #area s$#erioar a cl &irii" a $rca @n BMK1$l s#or
&eca#oabil &e c$loare ro*$ a#rins *i a #leca la m$nc '
C$rea S$#rema &in Mississi##i ese @m# r i @n rei
&isrice clare ) &e nor&" cenral *i &e s$& )" a?!n& rei
B$&ec ori ale*i &in =iecare >on ' Un man&a are o# ani" iar
n$m r$l lor n$ ese limia' Alegerile #enr$ B$&ec ori se
&es= *oar @n anii lini*i i" c!n& n$ eCis c$rse #enr$
alegerile locale" legislai?e ori ale =$nc ii @n sa' O&a
ob in$ man&aai" el se #oae #rel$ngi m$l ?reme" &e
obicei #!n la moare sa$ #!n la #ensionarea &in #ro#rie
?oin '
Alegerile n$ a$ caracer #oliic" iar can&i&a ii conc$rea>
&in #os$ra &e in&e#en&en i' Legile &e =inan are a
cam#aniei limiea> conrib$ iile &in #area #ersoanelor
#aric$lare la 3 --- &e &olari *i la ,3 --- #enr$ organi>a ii"
incl$si? comiee &e ac i$ne #oliic sa$ cor#ora ii'
Sheila Mecarh+ =$sese n$mi B$&ec or c$ no$ ani @n
$rm &e $n #rieen g$?ernaor" &$# &eces$l
#re&ecesor$l$i ei' A can&i&a o &a = r s aib a&?ersar *i
ac$m #l n$ia o al ?icorie $*oar ' N$ se a$>ea nici cel
mai ne@nsemna >?on #ri?in& a#ari ia c$i?a care s ?rea s 1
i ia sca$n$l'
A?!n& no$ ani &e eC#erien a" ea @i &e# *ea ca rang &oar
#e al i rei B$&ec ori *i mai o i membrii baro$l$i &in sa
@nc! o socoea$ o no$1?eni @n &omeni$' O#iniile
eC#rimae &e ea @n scris ori =el$l @n care ?oase @n $nele
ca>$ri @i ne&$merea$ &eo#ori? #e cei c$ ?e&eri liberale
sa$ conser?aoare' A?ea @no&ea$na o ai$&ine mo&era "
= c!n& e=or$ri #enr$ a se aB$nge la $n consens" = r s
#romo?e>e c$ srice e $n sil consr$ci? *i = r a =i nicio
aci?is @n &omeni$l B$ri&ic" ci mai m$l sa$ mai #$ in o
@m# ci$ioris! c$ s#iri #racic care" a*a c$m a=irma$ $nii"
&eci&ea mai @n!i care ar =i cel mai b$n re>$la" #enr$ ca
a#oi s g seasc s$=iciene arg$mene B$ri&ice #enr$ a
?eni @n s#riBin$l &eci>iei' Dre# $rmare" era $n membr$
in=l$en al insan ei' Re$*ea s @nlesneasc o @n elegere
@nre eCremi*ii &e &rea#a" #ar$ la n$m r" *i liberali" c!e
&oi mai @n =iecare >i *i nici$n$l @n res' Par$ &e &rea#a *i
&oi &e s!nga @nsemna c Sheila a?ea &oi camara>i @n
cenr$" &e*i o asemenea anali> sim#lisa @i @n*elase #e
m$l i a?oca i care @ncercaser s anici#e>e ?er&ic$l'
MaBoriaea ca>$rilor &in regisr$l &e senin e s=i&a$ orice
@ncercare &e @nca&rare @n caegorii' Un&e se a=l #area
liberal sa$ conser?aoare @nr1$n &i?or @nc!lci *i
im#oran" sa$ @n &is#$a #ri?in& grani a &inre &o$
com#anii &e eC#loaare a lemn$l$iL M$le #rocese se
&eci&ea$ c$ ?er&ice &e . la -'
C$rea S$#rem @*i &es= *oar aci?iaea @n cl &irea
Carroll Garin &in >ona cenral a ora*$l$i Jac;son" #ese
&r$m &e cl &irea ce a& #ose*e insi$ iile sa$l$i' Sheila
a #arca ma*ina @n s#a i$l re>er?a ei &e la s$bsol$l cl &irii'
A $rca sing$r c$ li=$l #!n la eaB$l #ar$ *i a inra @n
biro$ eCac la 0'43' Pa$l" gre=ier$l ei *e=" $n !n r
nec s ori *i eCrem &e ar g or @n ?!rs &e &o$ >eci *i
o# &e ani" la care ea inea =oare m$l" a # r$ns @n biro$l
ei c!e?a sec$n&e mai !r>i$'
) B$n &iminea a" i1a >is Pa$l'
A?ea #!r negr$ l$ng *i on&$la" #$ra @nr1o $reche $n
mic &iaman *i" @nr1$n =el sa$ al$l" re$*ise s 1*i men in o
barba neras &e rei >ile' Ochi c #r$i' De m$le ori" se
a*e#a s 1l ?a& #e Pa$l #re>en!n& cos$me Armani @n
re?isele &e mo& care s ea$ si? @n a#aramen$l ei
elegan' Pa$l re#re>ena $n$l &inre moi?ele e=or$rilor ei
&e a mai &a Bos ;ilograme" &e*i n$1i #l cea s rec$noasc
aces l$cr$'
) B$n &iminea a" i1a r s#$ns ea c$ r ceal " &e #arc n$
l1ar =i obser?a #rea bine'
) La no$ a?e i a$&ierea @n ca>$l S$r&i?an'
) Ii$" a s#$s ea ar$nc!n& o #ri?ire s#re =$n&$l l$i Pa$l
c! acesa a ra?ersa biro$l' Bl$gi &ecolora i' Ii $n
#oserior &e mo&el'
Pa$l a ie*i" iar ea i1a $rm ri =iecare #as'
Loc$l l$i a =os l$a &e secreara" care a @nc$ia $*a *i a
scos o mic r$s &e machiaB" iar &$# ce B$&ec oarea
Mecarh+ a =os gaa" re$*$rile s1a$ e=ec$a c$ ra#i&iae'
P r$l ) sc$r" $ns #!n a#roa#e &e $rechi" #e B$m ae
blon& nisi#i$" #e B$m ae cen$*i$" ac$m ?o#si &e &o$ ori
#e l$n #enr$ 4-- &e &olari *e&in a ) a =os aranBa
re#e&e" a#oi &a c$ =iCai?'
) Ce *anse am c$ Pa$lL a @nreba Sheila in!n& ochii
@nchi*i'
) E cam !n r" n$ cre>iL
Secreara era mai ?!rsnica &ec! *e=a ei *i se oc$#a &e
acese re$*$ri &e a#roa#e no$ ani' A conin$a s o
#$&re>e'
) Sig$r c e !n r' 9ocmai asa e i&eea'
) N$ *i$' Am a$>i c se agi m$l #e l!ng ro*caa
aceea &in biro$l l$i Albrion'
Sheilei n$1i sc #aser asemenea >?on$ri' Era ?orba &e o
gre=ier " #roas# absol?en &e San=or&" care ar a
eCraor&inar *i se b$c$ra &e m$l aen ie &in #area
$$ror b rba ilor" as=el c Pa$l @*i @ncerca *i el noroc$l'
) Ai cii #re>enarea &o?e>ilor a# r rii @n ca>$l
Smr&i?anL a @nreba1o Sheila" ri&ic!n&$1se ca s @mbrace
roba'
) Da'
Secreara i1a &ra#a c$ griB roba #ese $meri' Mermoar$l
era #lasa @n =a ' Ambele =emei a$ aranBa *i &ichisi roba
#!n c!n& aceasa s1a a*e>a #er=ec'
) Cine l1a $cis #e #oli isL a @nreba Sheila" r g!n&$1*i
c$ aen ie =ermoar$l'
) N$ S$r&i?an a = c$1o'
) De acor&' A # *i #!n @n =a a $nei oglin>i mari *i
am!n&o$ a$ ?eri=ica in$a B$&ec oarei' Se ?e&e c m1
am @ngr *aL a @nreba Sheila'
) N$'
Acela*i r s#$ns la aceea*i @nrebare'
) P i" am cam #$s ;ilograme' De aceea @mi #lace
@mbr c minea asa' Poae asc$n&e cele a#roa#e no$
;ilograme @n #l$s'
) D i #lace &in al moi?" &rag " *i am!n&o$ *im &e ce'
E*i sing$ra =emeie @nre cei o# b rba i *i nici$n$l &inre ei
n$ ese la =el &e are sa$ &e ineligen ca ine'
) Ii seC+' N$ $ia ce seC+ s$n' Secreara a #$=ni @n r!s'
) N$ ai conc$ren a" &raga mea' a#ii aceia b r!ni abia
&ac mai ?isea> la seC'
Ii a#oi a$ ie*i &in biro$ #e hol" $n&e l1a$ @n!lni &in no$
#e Pa$l' Dn im# ce cobora$ c$ li=$l #!n la eaB$l rei" $n&e
se a=la sala &e rib$nal" el a $r$i c!e?a #$nce1cheie ale
ca>$l$i S$r&i?an' Un a?oca #$ea s #le&e>e @nr1$n sens"
iar $rm or$l" @n al sens' ECis c!e?a @nreb ri c$ care #o
=i bloca i *i $n$l" *i cel lal'
N
La rei inersec ii &e# rare &e loc$l @n care B$&ec oarea
Mecarh+ @*i oc$#a loc$l @n insan a" $n gr$# &e b rba i c$
aer serios *i 6&o$ 7 =emei se sr!nser s &isc$e &es#re
@nloc$irea ei' Se @nr$niser @nr1o @nc #ere = r =eresre
&inr1o cl &ire oarecare" $na &inre n$meroasele a=lae @n
a#ro#ierea Ca#i1oli$l$i" $n&e nen$m ra i =$nc ionari *i
#ersoane care =ac lobb+ se sr &$ia$ s l$cre>e #enr$ a
con&$ce &esinele sa$l$i Mississi##i'
Dnr$nirea era g >&$ia &e 9on+ Qachar+ *i J$&icial Eision'
Oas#e i era$ &irecori ai $nor =irme &e Frela ii c$ g$?ern$lG
c$ conce# ii similare" $nele a?!n& n$me &er$ane" care
= cea$
5 Re ea$a Liber ii" Pareneria #enr$ Pia " Consili$l
Comer $l$i" A# r orii @nre#rin> orilor 6n'r'7
, Ce enii conra iraniei #roceselor" Asocia ia #enr$
Sol$ ionarea Coreca a Liigiilor" Comisia &e S$#ra?eghere
a J$riilor" Comie$l &e Re=orm a Legisla iei @n Domeni$l
PreB$&iciilor &in Mississi##i 6n'r'7
&i=icil cali=icarea lor ) Mree&om Ne:or;" Mar;e
Parnershi#" Commerce Co$ncil" Ener#rise A&?ocac+5' Ale
n$me mergea$ mai la in ) Cii>ens O##ose& o La:s$i
9+rann+ 6COL97" Mair Liigaion Associaion" J$r+ Kach" 9or
Re=orm Commiee o= Mississi##i,' Era &e =a a *i ?echea
gar& " a&ic asocia iile care re#re>ena$ ineresele
b ncilor" ale socie ilor &e asig$rare" ale com#aniilor
#eroliere" me&icale" &e #ro&$c ie in&$srial " &e comer c$
am n$n$l" &e comer inerior *i eCerior *i asocia ii care
#romo?a$ mo&$l &e ?ia american'
Dn l$mea clar1obsc$r a mani#$l rii legislai?e" $n&e
loialiaea se schimb #ese noa#e" iar cel care1 i era
#rieen &iminea @ i &e?ine la #r!n> &$*man" oamenii &in
sal era$ c$nosc$ i" cel #$ in &e 9on+ Qachar+" ca =iin&
&emni &e @ncre&ere'
) Doamnelor *i &omnilor" a @nce#$ 9on+" @n #icioare *i
c$ $n croasan @n =a " a*e>a #e =ar=$rie" sco#$l acesei
*e&in e ese &e a ? in=orma c o ?om @n&e# ra #e Sheila
Mecarh+ &in C$rea S$#rem la alegerile &in noiembrie" iar
@nloc$ior$l ei ?a =i @n !n r B$&ec or &e&ica cre*erii
economice *i r s#$n&erii ci?ile limiae'
Cei &in B$r$l mesei a$ a#la$&a &iscre' 9o i era$ a*e>a i"
o i c$rio*i" n$mai ochi *i $rechi' Nimeni n$ *ia cine se a=l
@n s#aele =irmei J$&icial Eision' Qachar+ a# r$se @n $rm c$
c! i?a ani *i se b$c$ra &e o b$n re#$a ie" @ns el"
#ersonal" n$ a?ea bani' Ii nici gr$#$l l$i n$ # rea s aib
m$l i membri" iar #!n @n acel momen" n$ mani=esase
?re$n ineres =a &e sisem$l &e &re# ci?il' Dorin a
#roas# &esco#eri &e a mo&i=ica legile #ri?in&
r s#$n&erea ci?il # rea s =i a# r$ &e nic ieri'
Dns n$ @nc #ea nicio @n&oial c Qachar+ *i J$&icial Eision
bene=icia$ &e =on&$ri generoase' Iar @n acel Boc al lor" asa
c!n rea cel mai m$l'
) A?em #e mas =inan area ini ial " $rm!n& ca #e
#arc$rs s mai #rimim" @nr$c! eCis #romisi$ni =erme" a
s#$s el c$ m!n&rie @n glas' Ea =i ne?oie &e mai m$l &in
#area ?oasr ' A?em ne?oie &e $n #lan &e cam#anie" &e o
sraegie" *i noi" cei &e la J$&icial Eision" ?om =ace oae
Boc$rile'
Ale a#la$>e' Cel mai mare obsacol @l re#re>ena
@no&ea$na coor&onarea ac i$nilor' Era$ =oare m$le
gr$#$ri" m$le #robleme" m$le orgolii' Sr!ngerea &e
=on&$ri n$ ri&ica &i=ic$l i" &in #area lor cel #$ in" &ar
chel$irea chib>$i a banilor consi$ia o a&e? raa
#ro?ocare' Ma#$l c 9on+ @*i as$mase con&$cerea"
an$n a &es$l &e agresi?" era o ?ese min$na ' Ceilal i
se &eclara$ =erici i s semne>e cec$rile *i s =ac!
recoman& ri aleg orilor'
) Ce ne #o i s#$ne &es#re can&i&aL a @nreba cine?a'
) O s ? #lac la neb$nie" a s#$s 9on+ c$ $n >!mbe'
Deocam&a n$ ? #o &a n$mele l$i" &ar are s ? #lac ' E
= c$ #enr$ ele?i>i$ne'
Ron Mis; @nc n$ s#$sese &a #enr$ &emararea
cam#aniei" &ar 9on+ era con?ins c a*a se ?a @n!m#la' Iar
&aca" &in an$mie moi?e" se @n!m#la s s#$n n$" mai
a?ea m$le n$me #e lis ' Eor a?ea sig$r $n can&i&a" iar
asa =oare c$r!n&" chiar &ac #enr$ aces l$cr$ ar =i =os
ne?oie &e saci @nregi &e bani'
) Disc$ m &es#re #area =inanciar L a @nreba 9on+"
&$# care a aaca =ronal chesi$nea" = r s a*e#e
r s#$ns$l c$i?a' A?em #e mas $n milion &e &olari' Erea$
s chel$iesc mai m$l &ec! ambii can&i&a i @n $lima
cam#anie' Asa a =os ac$m &oi ani *i n$ e ne?oie s ?
a&$c amine c om$l ?osr$ @n cam#ania aceea a #ier&$'
Om$l me$ ?a c!*iga' Penr$ a garana asa" am ne?oie &e
&o$ milioane &e la ?oi *i &e la membrii ?o*ri'
9rei milioane #enr$ o asemenea cam#anie era o s$m
*ocan ' Dn $lima c$rs #enr$ =ooli$l &e g$?ernaor" care
se &es= *$rase @n oae cele o#>eci *i &o$ &e comiae" n$
&oar @nr1o reime &in ele" c!*ig or$l chel$ise *a#e
milioane" iar cel care #ier&$se" B$m ae &in aceas s$m '
Iar c$rsa #enr$ =$nc ia &e g$?ernaor era @no&ea$na $n
s#ecacol im#oran" cenr$l aen iei @n #oliica sa$l$i'
Paimile se &e>l n $ia$ @n asemenea oca>ii" iar asisen a
era memorabil '
A$nci c!n& se &es= *$ra" c$rsa #enr$ =ooli$l &e
B$&ec or la C$rea S$#rem abia &ac ar gea la $rne o
reime &in ce enii c$ &re# &e ?o'
) Ii c$m #l!n$ie*i s chel$ie*i cele rei milioaneL a
@nreba cine?a'
Asa s$gera c n$ se #$nea chesi$nea ca#aci ii &e a
sr!nge a! &e m$l i bani' Se #res$#$nea c oamenii
#re>en i a?ea$ acces la b$>$nare bine garnisie'
) 9ele?i>i$ne" ele?i>i$ne *i iar ele?i>i$ne" i1a r s#$ns
9on+' Aces l$cr$ era @n #are a&e? ra' 9on+ n$ inea s 1*i
&e>? l$ie @nreaga sraegie' El *i &omn$l Rinehar @*i
#lani=icaser s chel$iasc mai m$l &e rei milioane" &ar
m$le &inre #l i se ?or =ace =ie @n n$merar" =ie ?or r m!ne
asc$nse @n a=ara sa$l$i'
Ime&ia a a# r$ $n asisen care a @m# r i &osare &es$l
&e ?ol$minoase'
) Asa ese ceea ce am = c$ @n ale sae" a s#$s 9on+'
E rog s le l$a i *i s le cii i #e @n&elee'
I s1a$ #$s @nreb ri @n leg $r c$ #lan$l l$i *i alele
re=erioare la can&i&a$l s$s in$' 9on+ a &e>? l$i =oare
#$ in" &ar a #$s #ermanen accen$l #e necesiaea &e a
a?ea angaBamenele lor =inanciare" iar c$ c! mai c$r!n&"
c$ a! mai bine' Sing$r$l momen ne#l c$ al @n!lnirii a
a# r$ c!n& &irecor$l COL9 i1a in=orma #e #arici#an i c
gr$#$l s $ se oc$#ase &e recr$area &e can&i&a i care s
can&i&e>e @m#ori?a B$&ec oarei Mecarh+ *i c a?ea *i el
$n #lan &e @n&e# rare a ei' COL9 se l $&a c ar a?ea o#
mii &e membri" &e*i ci=ra #re>enaa era @n&oielnic '
MaBoriaea aci?i*ilor ei era$ =o*i @m#ricina i @n &i?erse
liigii #e care le #ier&$ser @n insan ' Organi>a ia se
b$c$ra &e cre&ibiliae" &ar n$ a?ea $n milion &e &olari'
D$#! o con=r$nare sc$r " &ar @ncor&aa" 9on+ l1a in?ia
#e i#$l &e la COL9 s 1*i =ac sing$r cam#ania" momen @n
care acesa s1a gr bi s ce&e>e *i a re?eni @n r!n&$rile
sol&a ilor asc$l ori'
Dnaine &e a ri&ica *e&in a" 9on+ le1a cer$ celor #re>en i
s # sre>e secre$l" $n elemen ?ial al cam#aniei'
) Dac a?oca ii &e #roces a=l ac$m c a?em &eBa $n
re#re>enan @n c$rs " ?or &eclan*a ma*ina &e sr!ns bani'
N$ $ia i c $lima oar ?1a$ @n?insH
Oamenii &e la mas s1a$ sim i #$ in o=ensa i &e aceas
a &o$a re=erire la #ier&erea s$=eria &e FeiG @n $lima c$rs "
ca *i c$m" &ac l1ar =i a?$ #e 9on+ &e #area lor" ar =i
c!*iga' Dns o i a$ l sa &e la ei' Sim#la remarc
#ri?ioare la a?oca ii &e #roces i1a = c$ s se concenre>e
as$#ra chesi$nii &e =on&'
Di ineresa #rea m$l re>$la$l cam#aniei ca s mai
m!r!ie'
N
Ac i$nea &e gr$# #rein&ea c incl$&e F#ese rei s$eG
&e ?icime care" @n &i?erse mo&$ri" s$=eriser ? m ri &in
c$l#a gra? a Arane Chemical" la $>ina sa &in Bo:more'
Doar &o$ >eci &e #ersoane era$ n$mie ca reclamane" iar
&in acesea &o$ >eci" #robabil &oar B$m ae a?ea$
? m ri rele?ane' Leg $ra &inre bolile lor *i a#a =reaica
#ol$a re#re>ena o chesi$ne care a?ea s se clari=ice c$
al oca>ie'
Ac i$nea a =os @naina @n Haiesb$rg" la rib$nal$l
=e&eral" la o ar$nc $ra &e b &e cl &irea 9rib$nal$l$i &e
Circ$i al Disric$l$i Morres" $n&e" c$ nici &o$a l$ni @n
$rm " &ocor$l Leona Rocha *i B$ri$l con&$s &e ea & &$ser
?er&ic$l' A?oca ii Serling Bin> &in Phila&el#hia *i M' Cl+&e
Har&in &in Bo:more se a=la$ &e =a #enr$ a &e#$ne
ac i$nea *i ca s &isc$e c$ re#orerii care reac ionaser la
an$n $rile = c$e @n #res #ri?in& @nregisrarea &osar$l$i'
Din # cae" n$ a# r$ser cameramani &e ele?i>i$ne" ci
&oar c! i?a re#oreri &e la r$bricile ecologice' Cel #$ in
#enr$ M' Cl+&e" o$l re#re>ena o a&e? ra a?en$r ' El
n$ se a#ro#iase &e $n rib$nal =e&eral &e #ese rei>eci &e
ani'
Domn$l$i Bin> i s1a # r$ @ngro>ioare acea #aeic
li#s &e rec$noa*ere *i #arici#are' Eisase il$ri c$ liere
&e1o *chioa# *i aricole l$ngi" c$ =oogra=ii s#len&i&e'
Anerior" &e#$sese m$le ac i$ni com$ne *i" &e obicei"
re$*ise s le =ac =oare bine c$nosc$e c$ aB$or$l #resei
scrise *i ?orbie' Ce se @n!m#la c$ loc$iorii &in >ona r$ral
a sa$l$i Mississi##iL
M' Cl+&e s1a gr bi s re?in la Bo:more" @n biro$l s $"
$n&e Miriam > bo?ise ca s a=le c$m merseser l$cr$rile'
) Pe ce #rogramL a @nreba ea'
) Pe nici$n$l' )Po=imL
Era" &esig$r" cea mai m rea a >i &in isoria =irmei M'
Cl+&e J Associaes" iar Miriam abia a*e#ase s ?a&! o$l
la ele?i>or'
) Am ho r! s n$ a?em &e1a =ace c$ re#orerii aceia'
N$ e #o i @ncre&e @n ei" i1a eC#lica M Cl+&e *i a ar$nca o
#ri?ire s#re ceas$l &e la @ncheie$ra m!inii' Era cinci *i $n
s=er" iar Miriam reb$ia s =i #leca &e m$l' N$ e ne?oie s
mai r m!i" i1a >is el" ar$nc!n&$1*i haina #e $n sca$n' M
&esc$rc *i sing$r'
De>am gi " Miriam a #leca = r s comene>e" iar M'
Cl+&e s1a re#e>i &re# la sicl ' Eoca &e la ghea a"
$leioasa #arc " l1a lini*i ime&ia" s1a a#$ca s =ac o
reca#i$lare a e?enimenelor >ilei' C$ #$ in noroc" >iar$l &in
Haiesb$rg @i ?a #$blica =oogra=ia'
Bin> #rein&ea c a?ea rei s$e &e clien i' La 3-- &e
&olari =iecare" M' Cl+&e reb$ia s #rimeasc $n onorari$
=r$m$*el' P!n la acea &a i se #l iser &oar 2 3-- &e
&olari *i mai o i banii @i =olosise #enr$ a achia o serie &e
aCe sca&ene'
Ii1a $rna al &oilea #ahar *i a >is Fla &rac$YG' Bin> n$
a?ea c$m s 1l rag #e s=oar " #enr$ ca a?ea ne?oie &e el'
M' Cl+&e Har&in" el @n #ersoan " era ac$m a?oca @n $n$l
&inre cele mai im#orane ca>$ri &e ac i$ne com$n &in
&isric' 9oae &r$m$rile &$cea$ la Bo:more" iar M' Cl+&e
era om$l >ilei'
CAPITOLUL 1=
Celor &e la =irm li s1a eC#lica c &omn$l Mis; ?a sa la
Jac;son @nreaga >i" a?!n& &e re>ol?a $nele reb$ri
#ersonale' C$ ale c$?ine" n$ #$ne i @nreb ri' Dn caliae
&e #arener" @*i c!*igase &re#$l &e a ?eni *i &e a #leca
&$# c$m #o=ea" &e*i Mis; era a! &e &isci#lina *i &e
or&ona" @nc! oricine &in ca&r$l =irmei @l #$ea g si @n
&ec$rs &e cinci min$e'
A l sa1o #e Doreen #e re#ele casei @n >ori' M$sese *i ea
in?ia " &ar" c$ sl$Bb *i rei co#ii" @i era #racic im#osibil s
=ac aceas &e#lasare" mai ales c =$sese an$n a @n
#ri# ' Ron a #leca &e acas = r s ia mic$l &eB$n" &e*i
acesa n$ era $n im#e&imen' 9on+ Qachar+ s#$sese( FEom
m!nca @n a?ionG" s$=icien #enr$ a1l is#ii s ren$n e la
=$lgii &e !r!e'
Pisa aero#or$l$i &in Broo;ha?en era #rea mic #enr$
a?ion$l c$ reac ie" as=el c Ron a acce#a b$c$ros s &ea
=$ga #!n la aero#or$l &in Jac;son' Nici m car n$ se
a#ro#iase ?reo&a la o s$ &e #a*i &e $n asemenea a?ion
#ri?a *i nici n$ s#erase c ?a c l ori c$ ?re$n$l' 9on+
Qachar+ l1a a*e#a la erminal$l general" @n!m#in!n&$1l
c$ o sr!ngere s n oas &e m!n *i c$ $n ?ig$ros Fb$n
&iminea a" &omn$le #re*e&ine al insan eiG' A$ ra?ersa
#isa c$ #a*i a# sa i" rec!n& #rin &re#$l c!or?a
$rbo#ro#$lsoare ?echi ) a?ioane mai mici" &eloc
im#resionane' Dn &e# rare @i a*e#a $n a#ara magni=ic"
la =el &e >?el *i &e eCoic #rec$m o na? s#a ial ' L$minile
&e na?iga ie #!l#!ia$' Scara l$i elegan era &es= c$ s#re
sol" ca o in?ia ie s#len&i& @nins c re oas#e ii s#eciali ai
a#ara$l$i' Ron l1a $rma #e 9on+ #e re#e" #!n @n hol$l
a?ion$l$i" $n&e o @nso ioare &e bor&" ar g oare *i
#$r!n& o =$s sc$ra" le1a $ra b$n sosi la bor&" le1a l$a
hainele *i i1a in?ia s 1*i aleag loc$rile'
) Ai mai c l ori c$ $n G$l=sreamL l1a @nreba 9on+ @n
im# ce se insala$ #e =oolii'
Un$l &inre #ilo i i1a sal$a" a#oi a a# sa $n b$on
#enr$ reragerea sc rii'
) N$" a s#$s Ron" c$ ochii holba i la mahon$l l$sr$i"
#ielea moale a =ooliilor *i &ecora i$nile a$rie'
) Acesa ese $n G3" Merce&es$l a?ioanelor c$ reac ie
#ri?ae' Ne #oae &$ce #!n la Paris = r! escala'
FA$nci" s mergem #!n acolo" @n loc &e KashingonG" a
g!n&i Ron" a#lec!n&$1se care iner?al$l &inre =oolii ca s
#ercea# mai bine l$ngimea *i &imensi$nile reale ale
a?ion$l$i' La o n$m r oare ra#i&a" a ? >$ loc$ri #enr$
cel #$ in &o$ s#re>ece #ersoane @n? ae c$ r!s=! $l'
) E =r$mos" a s#$s el c$ ?oce are'
Ar =i ?r$ sa *ie cine era #ro#riear$l' Cine #l ea acea
c l orieL Cine se a=la @n s#aele acesei recr$ ri #lacae
c$ a$rL N$mai c era ne#oliicos s @nrebe a*a ce?a" a
socoi el' FRela1Cea> 1e" b$c$r 1e &e c l orie *i &e
aceas >i *i ine mine am n$nele" #enr$ c Doreen ?a
?oi s le a=le'G
@nso ioarea &e >bor a re?eni' Le1a eC#lica #roce&$rile
&e $rgen " &$# care i1a @nreba ce ar &ori la mic$l &eB$n'
9on+ a ?r$ o$ B$m!ri" *$nc *i caro=i #r Bi i' Ron a
coman&a acela*i l$cr$'
) Baia *i b$c ria s$n @n s#ae" a #reci>a 9on+" &e
#arc ar =i c l ori >ilnic @nr1$n G3' Cana#ea$a ese
eCensibil " &ac ?rei s ragi $n #$i &e somn' Dn im# ce
a#ara$l r$la #enr$ &ecolare" le1a sosi ca=ea$a'
Dnso ioarea &e bor& le1a o=eri &i?erse >iare' 9on+ a @nh! a
$n$l" l1a &eschis" iar &$# ce a a*e#a c!e?a cli#e" a
@nreba(
) E*i la c$ren c$ liigi$l Bo:moreL
Ron s1a #re= c$ c se $i @n >iar" conin$!n& &e =a# s
a&mire inerior$l l$Cos al a?ion$l$i'
) Oarec$m" a >is el'
) Ieri s1a &e#$s o ac i$ne com$n " a s#$s 9on+ c$
&e>g$s @n glas' O =irm &in Phila&el#hia" care se oc$# &e
ca>$ri &e &a$ne la ni?el na ional' Am im#resia c ?$l$rii a$
sosi la os#! '
Era #rim$l comenari$ &e aces gen = c$ =a &e Ron"
&ar sig$r n$ a?ea s r m!n $nic$l'
G3 a &ecola' Era $n$l &inre cele rei a#arae &e in$e
&e &i=eriele com#anii conrolae &e 9r$&ea$ Gro$# *i
=$sese @nchiria #rinr1o com#anie &e charer" ceea ce = cea
im#osibil &e#isarea a&e? ra$l$i #ro#riear' Ron a $rm ri
c$m ora*$l Jac;son r m!nea @n $rm ' D$# c!e?a min$e"
c!n& a?ion$l a =os #$s @n >bor ori>onal" la 5, --- &e meri
@n l ime" a sim i aroma # r$n> oare a *$ncii r$menie @n
igaie'
B
La aero#or$l general D$lles" s1a$ insala #e banchea
$nei lim$>ine negre *i l$ngi" iar #ar$>eci &e min$e mai
!r>i$ a$ inra @n Disric o= Col$mbia" #e A Sree' Pe
&r$m" 9on+ i1a eC#lica c era$ sabilie o @n!lnire la ora
5-'-- c$ $n gr$# &e #oen iali s$s in ori" &$#! care ?or l$a
$n #r!n> &iscre" iar la ,'-- &$#!1amia>a ?or a?ea o
&isc$ ie c$ $n al gr$#' Ron ?a aB$nge acas la ora cinei'
A#roa#e c 1l ame iser emo iile l$Coasei c l orii *i
sen>a ia &e im#oran #e care o r ia'
La eaB$l *a#e al $nei cl &iri noi" a$ # r$ns @nr1$n hol
=oare sobr$ a#ar in!n& organi>a iei American Mamil+
Alliance *i a$ &isc$a c$ o rece# ionera *i mai sobra' C!
se a=laser @n a?ion" 9on+ @i = c$se o sc$r #re>enare(
) Aces gr$# ese #robabil cel mai #$ernic &inre
s#riBiniorii cre*inilor conser?aori' A$ =oare m$l i membri"
m$l i bani *i in=l$en la =el' Poliicienii &in Kashingon @i
i$besc" &ar se *i em &e ei' Dn =r$nea lor" se a=l $n om #e
n$me Kaler Ule+" =os congresmen" care s1a s $ra &e
liberalii &in Congres *i i1a #!r!si" @n=iin !n&$1*i #ro#ri$l
gr$#'
Mis; a$>ise &e Kaler Ule+ *i &e American Mamil+
Alliance'
A$ =os con&$*i @nr1o sal s#a ioasa &e con=erin e" $n&e
@i a*e#a >!mbior chiar &omn$l Ule+" care le1a sr!ns
m!na *i i1a #re>ena #e ceilal i b rba i #re>en i" o i =iin&
incl$*i @n #re>enarea = c$ &e 9on+ @n a?ion' Ace*ia
re#re>ena$ gr$#$ri #rec$m Pra+er Parnershi#" Global
Ligh" Mamil+ Ro$n&able" E?angelical Iniiai?e5 *i ale
c!e?a' 9oae era$ gr$#$ri &e in=l$en @n #oliica na ional "
&$# # rerea l$i 9on+'
S1a$ a*e>a la masa" a?!n& agen&e *i &oc$mene &e
#re>enare @n =a " &e #arc s1ar =i #reg i s @i asc$le
B$r m!n$l l$i Mis; @naine s &e#$n o m r$rie' 9on+ a
&eschis &isc$ ia c$ o sc$r #re>enare a aci?i ii C$r ii
S$#reme &in Mississi##i *i a =!c$ @n general comenarii
#o>ii?e' MaBoriaea B$&ec orilor era$ oameni &e reaba"
c$ ?oan i n$mero*i' Se ri&ica @ns #roblema B$&ec oarei
Sheila Mecarh+ *i a liberalism$l$i ei asc$ns' Dn $nele
chesi$ni" ea n$ #re>ena @ncre&ere'
Pareneria$l #enr$ R$g ci$ne" L$mina Global " Masa
Ro$n& @n Mamilie" Ini iai?a E?anghelica 6n'r'7
Di?or ase' Se >?onea c a?ea o moraliae @n&oielnic "
&ar 9on+ s1a s #!ni *i n$ a inra @n &ealii'
Penr$ a o @n&e# ra &in acea =$nc ie" reb$ia s a#ar
Ron #enr$ a r s#$n&e a#el$l$i' 9on+ a = c$ @n ?ie> o
#re>enare a biogra=iei om$l$i #e care @l s$s inea" &ar = r a
le o=eri $n sing$r am n$n care s n$ le =ie c$nosc$ celor
#re>en i' A#oi i1a &a c$?!n$l l$i Ron" care *i1a &res glas$l
*i le1a m$l $mi celor #re>en i #enr$ in?ia ie' A ?orbi @n!i
&es#re ?ia a l$i" e&$ca ie" s$&ii" # rin i" so ie *i co#ii' Era
$n cre*in con?ins" &iacon al bisericii ba#ise S' L$;e *i
e&$caor la Icoala &e D$minic ' Membr$ al Roar+ Cl$b"
D$c;s Unlimie&" anrenor al echi#ei &e baseball ce aci?a
@n liga &e inere' A ras &e acea a$obiogra=ie c! a #$$"
a#oi a ri&ica &in $meri ca *i c$m ar =i a& $ga( FAlce?a n$
mai e &e >isG'
El *i so ia se r$gaser @n #ri?in a acesei &eci>ii' Se
@n!lniser chiar *i c$ #asor$l #enr$ ale r$g ci$ni" la $n
ni?el s$#erior" s#era$ ei' Se sim ea$ @n sare &e acea
#ro?ocare' Era$ #reg i i'
9o i cei &e =a a?ea$ o ai$&ine cal& " #rieenoas " &e
@nc!nare ca Ron se a=la #rinre ei' I1a$ #$s @nreb ri &es#re
rec$$l s $ ) eCisa ?re$n am n$n care s n$1i &ea
#aceL Ereo a?en$r " ?reo amen& #enr$ con&$cere s$b
in=l$en a b $$rilor alcoolice" ?reo *oie #roseasc &in
?remea colegi$l$iL Ereo reclama ie #ri?in& res#ecarea
eicii #ro=esionaleL Prima *i $lima c s orieL Da" bine" ne1
am &a seama' Ereo #l!ngere &e h r $ire seC$al &in
#area c$i?a &in =irm sa$ ce?a &e gen$l saL Sa$ orice
lega &e seC" #enr$ c abaerile &e la con&$ia seC$al
coreca se &o?e&ea$ r$ina oric rei cam#arZn' Ii" &ac o
aB$nseser la aces s$biec" ce # rere a?ea &es#re
homoseC$aliL Dar &es#re c s oriile @nre #ersoane &e
acela*i seCL Bine@n eles c n$H C s oriiL N$" &omn$le" @n
nici$n ca> @n Mississi##iH HomoseC$alii s a&o#e co#iiL N$"
nici g!n&H
A?or$lL Dm#ori? ' 9oae i#$rile &e a?orL Dm#ori? '
Pe&ea#sa c$ moareaL Dn =a?oarea aceseia'
Regim$l armelor" Amen&amen$l al &oilea" &re#$l &e
#orarma *i a*a mai &e#areL Ron inea la arme" &ar" #re
&e o sec$n& " a =os c$rios &e ce ace*i oameni religio*i
mani=esa$ $n asemenea ineres =a &e ele' A#oi *i1a &a
seama br$sc ) o$l se leag &e #oliic *i &e alegeri'
Pasi$nea l$i #enr$ ?!n oare le1a #ro?oca celor #re>en i o
#l cere enorm P &e aceea" a insisa @n&el$ng as$#ra
aces$i s$biec' Nici$n animal n$ # rea @n sig$ran a c!n&
se a=la @n b aia #$*ii l$i'
A#oi" c$ $n glas sc!r !i" &irecor$l organi>a iei Mamil+
Ro$n&able a #$s o serie &e @nreb ri re=erioare la
se#ara ia &inre biseric *i sa" iar ceilal i a$ l sa im#resia
c a i#iser ' Ron *i1a # sra c$m# $l" r s#$n>!n& c$
m s$r *i # r!n& s le &ea sais=ac ie celor c! i?a care @l
asc$la$ aen' Pe &e al #are" *i1a &a seama c #arici#a
la $n s#ecacol' Oamenii aceia l$aser &eBa &eci>ia" c$ m$l
@nainea #lec rii l$i &in Broo;ha?en &in acea &iminea ' Era
ales$l lor" iar &eocam&a " el n$ = cea &ec! s in o
#re&ic #e limba lor'
Urm oarea r$n&a &e @nreb ri s1a re=eri la liberaea &e
eC#rimare" @n&eosebi cea religioasa' Dnrebarea era( FSe
c$?ine ca $n B$&ec or &inr1$n or *el s a=i*e>e Cele Qece
Por$nci @n rib$nal$l #re>i&a &e elLG Ron a #rice#$ c acea
chesi$ne @i inriga *i" la @nce#$" a sim i imbol&$l s =ie
#er=ec cinsi *i sa s#$nO n$' C$rea S$#rema a SUA
&ecisese c aceasa re#re>ena o @nc!lcare a se#ara iei
&inre biseric *i sa *i" &in @n!m#lare" Ron era &e acor&'
N$ ?oia o$*i s Bigneasc #e cine?a &inre acei &omni"
as=el c a r s#$ns(
) Un$l &inre ero$ mei #re=era i ese $n B$&ec or &e
circ$i &in Broo;ha?en' A#oi a @nce#$ s o scal&e( $n om
&eosebi' A in$ Cele Qece Por$nci a!rnae #e #eree
?reme &e rei>eci &e ani" iar e$ l1am a&mira @no&ea$na'
Un nonr s#$ns &o?e&in& &i#loma ie" #e care cei #re>en i
l1a$ rec$nosc$ &re# ceea ce era' A$ mai rec$nosc$ c
era $n eCem#l$ #er=ec &e *ireenie" care @l #$ea aB$a #e
&omn$l Mis; s s$#ra?ie $iasc @n ca&r$l $nei cam#anii
nemiloase' Din aces moi?" nici n1a$ mai insisa c$ ale
@nreb ri *i nici n1a$ ri&ica obiec ii' La o a&ic " era$ o i
c li i @n b lii #oliice *i *ia$ s a#recie>e &in #rima cli#
$n asemenea r s#$ns'
D$# o or " Kaler Ule+ a ar$nca o #ri?ire la ceas$l &e
la m!n *i a an$n a c era &eBa #$ in @n @n!r>iere' 9reb$ia
s #arici#e *i la ale *e&in e im#orane @n acea >i' A
@ncheia sc$ra *e&in &e #re>enare &eclar!n& c Ron Mis;
@l im#resionase #l c$ *i n$ ?e&ea nici$n moi? #enr$ care
organi>a ia sa" American Mamil+ Alliance" n$ l1ar s#riBini" ba
chiar a #romis s @i asig$re c!e?a ?o$ri =a?orabile' 9o i cei
a=la i la mas a$ a#roba #rin mi*c ri ale ca#$l$i" iar 9on+
Qachar+ ar a m!n&r$ ca $n #roas# ic'
) A a# r$ o mo&i=icare @n leg $r c$ masa &e #r!n>" a
s#$s" &$# ce s1a$ ? >$ @n a& #os$l o=eri &e lim$>in '
Senaor$l R$&& ar &ori s e c$noasc '
) Senaor$l R$&&L a @nreba Mis;" ne?enin&$1i s
crea& '
) Ai a$>i bine" i1a >is 9on+ c$ m!n&rie'
M+ers R$&& se a=la la B$m aea cel$i &e1al *a#elea
man&a 6rei>eci &e ani7 @n Sena$l SUA *i" cel #$ in @n
c$rs$l $limelor rei cam#anii &e alegeri" @*i s#eriase
sra*nic conracan&i&a ii' Era &is#re $i &e cel #$ in
#ar$>eci la s$ &in oameni *i i$bi &e cel #$ in *ai>eci la
s$ *i s #!nea la #er=ec i$ne ara &e a1i aB$a #e cei care
@i s ea$ al $ri" @n&e# r!n&$1i #e o i ceilal i' De?enise o
legen& a #oliicii &in Mississi##i" =iin& $n a&e? ra aranBor"
$n$l care se ameseca # ima* @n alegerile locale" regele
care alegea can&i&a ii" asasin$l care @i m cel rea #e cei
care conc$ra$ @m#ori?a can&i&a ilor s$s in$ i &e el" banca
@n sare s =inan e>e orice c$rs *i s &iriBe>e orice s$me &e
bani" b r!n$l @n ele# care @*i con&$cea #ari&$l *i br$a
care @i &isr$gea #e o i ceilal i'
) C$m a&ic " senaor$l R$&& mani=es ?re$n ineres
=a &e aces ca>" a @nreba Mis;" #e $n on =oare inocen'
9on+ i1a ar$nca o #ri?ire #reca$ ' Chiar #$ea =i cine?a
a! &e nai?L
) Bine@n eles c &a' Senaor$l R$&& ese =oare a#ro#ia
&e oamenii #e care abia i1ai @n!lni' Dn e?i&en ele lor"
&e ine $n a&e? ra recor& @n ce #ri?e*e ?o$l' Per=ec" e
rog s n$ $i i asaH Un$l &inre cei rei #enr$ sena" iar
ceilal i &oi s$n @n? cei'
FCe # rere ?a a?ea Doreen &es#re reaba asaLG g!n&ea
Ron @n sinea l$i' Pr!n>$l c$ senaor$l R$&&" la KashingonH
Se a=la$ &es$l &e a#roa#e &e cl &irea Ca#ioli$l$i" c!n&
lim$>ina a # r$ns #e o sra& c$ sens $nic'
) Hai s cobor!m aiciH a #ro#$s 9on+" @naine ca *o=er$l
s ias &in ma*in '
S1a$ @n&re#a s#re o $* @ng$sa &e l!ng $n hoel n$mi
FMerc$r+G' E >!n&$1i a#ro#iin&$1se" $n $*ier b r!n c!
l$mea *i #$r!n& o $ni=orm ?er&e s1a @ncr$na s#re ei'
) Mergem s &isc$ m c$ senaor$l R$&&" a s#$s 9on+
br$sc" as=el c @ncr$narea s1a mai &esins' AB$n*i @n $nr$"
a$ =os con&$*i #rinr1o camera l$ng *i @n$necaa" a#oi
#rinr1$n #asaB'
) Aci se a=l se&i$l #ri?a al senaor$l$i" a #reci>a 9on+"
#e $n on &iscre' Ron a r mas &eosebi &e im#resiona'
Obser?ase &eBa co?or$l $>a *i ?o#sea$a care se coBea" @ns
cl &irea ?eche &egaBa $n aer &e elegan a anic ' A?ea $n
aer isoric' FOare c!e @n elegeri se @ncheiaser @nre
>i&$rile acelei cl &iriLG s1a @nreba el'
Din ca# $l hol$l$i" a$ # r$ns @nr1o s$=ragerie mic *i
inima" $n&e era$ ealae oae elemenele care s$gera$
#$erea' Senaor$l R$&& s ea a*e>a la o m s$ a *i inea
li#i &e $reche $n ele=on mobil' Ron n$1l @n!lnise
nicio&a " @ns om$l i se # rea c$nosc$' Cos$m &e c$loare
@nchis " cra?a ro*ie" # r$l gri>onan" boga *i sr l$cior"
li#i &e #area s!ng a ca#$l$i *i men in$ as=el c$ o
caniae generoas &e =iCai?" o =a mare" care # rea s
ca#ee #ro#or ii &e la $n an la al$l' Dn B$r$l l$i se =oia$ n$
mai #$ in &e #ar$ consilieri" ca ni*e albine" mai o i #rin*i
@n &isc$ ii ele=onice $rgene" #robabil $n$l c$ celalal'
9on+ *i Mis; a$ a*e#a" aen i la &es= *$rarea
s#ecacol$l$i' A*a ar a g$?ern$l @n #lin ac i$ne'
Br$sc" senaor$l a @nchis ele=on$l" iar celelale #ar$
con?ersa ii s1a$ @ncheia ime&ia'
) Elibera i ring$lH a m!r!i marele b rba" iar sl$Biorii l$i
a$ *ers1o ca ni*e *oareci'
) Qachar+" ce mai =aciL a >is e ri&ic!n&$1se &e #e
cealal #are a mesei'
A$ $rma #re>en rile" a#oi $n schimb &e amabili i'
R$&& # rea s @i *ie #e o i cei &in Broo;ha?en" $n&e r ise
o m $*a &e1a l$i" as=el c se sim ea onora s 1l c$noasc
#e aces &omn Mis;" &es#re care a$>ise =oare m$le' La $n
an$mi momen @n c$rs$l con?ersa iei" 9on+ a s#$s(
) E$ o s re?in #ese o or " a#oi s1a = c$ ne? >$' I1a
l$a loc$l $n chelner @mbr ca @n =rac'
) A*a> 1e" a insisa R$&&' N$ #rea e &e m!ncare" @ns
ne b$c$r m &e o inimiae #e cinse' Ia$ masa aici &e cinci
ori #e s # m!n '
Chelner$l a ignora comenariile *i le1a @nins meni$rile'
) E min$na" a s#$s Ron" #limb!n&$1*i #ri?irea #ese
#ere ii @n l$ng$l c rora se a=la$ *ir$ri &e c!ri neciie *i
ne*erse &e #ra=' L$a$ masa &e #r!n> @nr1o mica
biblioeca' Nici n$ era &e mirare c o$l r m!nea a! &e
inim' A$ coman&a s$# *i #e*e1s#a& la gr ar' Ie*in&"
chelner$l a @nchis $*a'
) Am o @n!lnire la ora $n$" a s#$s R$&&P &e aceea"
#ro#$n s &isc$ m re#e&e'
A#oi a @nce#$ s 1*i oarne >ah r @n ceai$l c$ ghea *i s1
a a#$ca s 1l amesece c$ o ling$r &e s$# '
) Am @n eles'
) Ron" #o i c!*iga alegerile asea *i" D$mne>e$ mi1e
maror" a?em ne?oie &e $n$l ca ine'
A*a s$na$ c$?inele rosie &e $n a&e? ra rege" as=el c
#ese c!e?a ore Ron a?ea s i le o re#ee l$i Doreen"
iar *i *i iar *i' Re#re>ena$ o garan ie &in #area $n$i om
care n$ #ier&$se nicio&a *i reie*ea chiar &in c$?inele
inro&$ci?e c Ron era can&i&a$l &ori'
) D$#! c$m *ii" a conin$a R$&& = r s a*e#e
r s#$ns$l" #enr$ c " &e =a#" nici n$ era obi*n$i s
asc$le" @n&eosebi c!n& a?ea &e &isc$a c$ #oliicieni
m r$n i &in in$$l l$i naal" n$ #rea m amesec @n
com#ei iile locale'
Dn #rima cli# &$# ce a a$>i asa" Mis; a sim i &orin a
s r!& " @ns *i1a &a ime&ia seama c senaor$l ?orbea
c! se #oae &e serios'
) C$ oae asea" c$rsa ese #rea im#oran ' O s =ac
o ce #o" iar e=or$l me$ n$ e &eloc &e negliBa" @n elegiL
) Desig$r'
) Mi1am = c$ c! i?a #rieeni #$ernici @n &omeni$" iar ei
?or =i @nc!na i s 1 i s#riBine cam#ania' 9reb$ie &oar s le
&a$ $n ele=on'
Ron a &a #oliicos &in ca#' Dn $rm c$ &o$ l$ni" re?isa
Ne:s:ee; #$blicase $n aricol &e =on& &es#re m$n ii &e
bani" c$ &e&ica ie s#ecial &in Kashingon" re=erin&$1se *i
la #oliicienii ameseca i @n asemenea a=aceri' R$&& se a=la
a$nci @n =r$nea lisei' El &e inea #ese 55 milioane &e
&olari @n ?isieria &e cam#anie" @ns n$ eCisa nicio
cam#anie @n care s =ie im#lica' I&eea $n$i o#o>an c! &e
c! #$ernic era mai m$l &ec! ri&icol #enr$ a =i l$a @n
consi&era ie' Pracic" era #ri>onier$l me&i$l$i &e a=aceri )
b nci" =irme &e asig$r ri" com#anii &in &omeniile i ei$l$i"
c rb$nel$i" mass1me&iei" a# r rii" #ro&$selor =armace$ice
) nici$n segmen al Americii cor#oraise n$ sc #ase &e
enac$lele ma*inii l$i &e sr!ns bani'
) M$l $mesc" a s#$s Ron" &eoarece sim ise c a*a
reb$ia s #roce&e>e'
) Oamenii mei sr!ng o gr ma& &e bani' Pl$s c 1i
c$nosc #e oamenii &in #rimele r!n&$ri' G$?ernaor"
legi$iori" #rimari' Ai a$>i &e Killie 9ae MerrisL
) N$" &omn$le'
) E consilier @n &isric$l A&ams" @n >ona a' L1am scos #e
=rae1s $ &in @nchisoare" &e &o$a ori' Killie 9ae e1n sare
s =ac! orice #enr$ mine' Ii e cel mai are #oliician &in
# r ile alea' E s$=icien s 1i &a$ $n ele=on *i ai &isric$l
A&ams #e a? '
A#oi a #ocni &in &egee' Sim#l$" a*a c$m a?ea$ s ?in
*i ?o$rile'
) Dar &e Lin; A+>er ai a$>iL E *eri= @n comia$l Ka+ne'
) Cre& c &a'
) Lin; mi1e #rieen ?echi' Ac$m &oi ani" a?ea ne?oie &e
ma*ini &e #ar$lare noi" &e a#arae &e ra&io" ?ese
aniglon " #isoale *i c!e alele' Disric$l n$ ?oia s 1i &ea
&e nici $nele" iar a$nci m1a s$na #e mine' M1am &$s la cei
&e la Sec$riaea Inern " am sa &e ?orb c$ ni*e amici" i1
am sr!ns #e c! i?a c$ $*a *i" #ese noa#e" &isric$l
Ka+ne s1a ales c$ *ase milioane &e &olari ca s comba
erorism$l' Ac$m a$ mai m$le ma*ini &e #ar$lare &ec!
oameni care s le con&$c ' Sisem$l lor &e ra&iocom$nica ii
e mai b$n &ec! cel al marinei' Ii" s ?e>i min$ne" erori*ii
a$ ho r! s sea &rac$l$i c! mai &e#are &e &isric$l
Ka+ne'
A hohoi sing$r la #oana ar$ncaa" as=el c Ron s1a
? >$ sili s r!& @m#re$n c$ el' Ce cona c se
ar$ncaser *ase milioane #e a#a s!mbeeiL
) Ai ne?oie &e $n$l ca Lin; *i &e &isric$l Ka+ne" i1a
#romis R$&& *i a sorbi alene &in #ahar$l c$ ceai'
A?!n& &eBa &o$ &isrice la &ege$l mic" Ron a @nce#$
s se g!n&easc la celelale &o$ >eci *i cinci &in s$&' Oare
reb$ia s mai sea acolo o ora" ca s a$& #icanerii *i
&es#re res$lL N & B&$ia c n$' C$r!n& le1a sosi s$#a'
) Maa asa" Mecarh+" a >is R$&& #rinre sorbi$rile
>gomooase" =aa asa n1a ?eni nicio&a c$ nimic'
6C$?ine #e care Ron le1a l$a &re# o ac$>a ie c n$ @l
s#riBinise &eloc #e senaor$l R$&&'7 E #rea liberal " #l$s c "
@nre noi =ie ?orba" n$ #rea e croi #enr$ roba &e
B$&ec or' Dn elegi ce ?rea$ s s#$nL
Ron a &a a#robaor &in ca# *i s1a $ia la s$#a &in
=ar=$rie' Nici n$ era &e mirare c senaor$l #re=era s
m n!nce sing$r' FNici n$1i *ie n$mele mic" *i1a >is Ron' Dn
a=ar &e =a#$l c " @nr1a&e? r" e =emeie *i c " &$#! # rerea
l$i" n$ are ce c $a acolo" c$noa*e =oare #$ ine l$cr$ri
&es#re ea'G
Ca s mai schimbe s$biec$l" Ron a &ecis s srecoare o
@nrebare n$ ocmai ineligen (
) Dar ce =acem c$ >ona &e coasaL Acolo am =oare
#$ ine c$no*in e'
A*a c$m era &e a*e#a" R$&& a l$a @n r!s @nrebarea'
Nici asa n$ era o #roblem '
) Ne?as!1mea e &in gol=$l S' Lo$is" a s#$s el" ca *i c$m
&oar asa garana o ?icorie >&robioare om$l$i s$s in$ &e
el' Acolo1s conracorii &in &omeni$l a# r rii" *aniere
na?ale" NASA" ce naiba" @i am @n b$>$nar #e oamenii iaH
FIar ei #robabil e a$ la m!na" a g!n&i Ron' Un soi &e
#osesie reci#roc 'G A*e>a l!ng #ahar$l c$ ceai" ele=on$l
mobil al senaor$l$i a b!>!i &iscre' Om$l a ar$nca o
#ri?ire s#re el" s1a @ncr$na *i" l s!n& im#resia c era &e1a
&re#$l iria" a >is(
) 9reb$ie s r s#$n&' Cine?a &e la Casa Alb '
) S m reragL a @nreba Ron" im#resiona #ese
m s$r " &ar *i @ngro>i c ar #$ea asisa la cine *ie ce
&isc$ ie &e im#oran cr$cial '
) N$" n$1i ne?oie" i1a r s#$ns R$&&" =!c!n&$1i semn s
se a*e>e la loc' Mis; a @ncerca s se concenre>e as$#ra
s$#ei" a ceai$l$i *i a chi=lei *i" chiar &aca l$a $n #r!n> #e
care n$ a?ea c$m s 1l $ie ?reo&a " *i1a &ori &inr1o&a
ca el s se @ncheie c! mai re#e&e' Disc$ ia ele=onica a
conin$a @ns ' R$&& a morm i *i a bolborosi c$?ine = r
sens" as=el c n$ a sc #a nici$n in&ici$ #ri?in& si$a ia &e
cri> #e care $rma s o re>ol?e' Chelner$l a re?eni c$
#e*ele1s#a& " care a s=!r!i la @nce#$" &ar c$r!n& s1a
r ci' Garni$ra &in s=ecla alb @noa @nr1o bal &e $n
o#i'
D$# ce l$mea s1a ? >$ &in no$ la a& #os" R$&& a
@nchis *i a @n=i# =$rc$li a @n miBloc$l #or iei l$i &e #e*e'
) Sc$>e #enr$ @nrer$#ere" a >is el' Ai naibii r$*iH Dn =ine"
?rea$ s can&i&e>i" Ron' Ese im#oran #enr$ aces sa'
9reb$ie s =acem or&ine @n rib$nale'
) Da" &omn$le" &arV
) Ii1o s 1 i acor& o aB$or$l' Nimic @n #$blic" s ii
seama &e asa" &ar o s =ac o ce se #oae @n c$lise' O s
a&$n bani ca l$mea' O s #lesnesc &in bici" @i mai sr!ng c$
$*a #e $nii" #roce&$rile obi*n$ie #e aici' M #rice# bine la
Boc$l sa" =i$le" #o i =i sig$r &e asa'
) Dar &ac V
) N$1mi s nimeni @n cale @n Mississi##i' Daca n$ m
cre>i" @nreab 1l #e g$?ernaor' C!n& mai era$ &o$ l$ni
#!n la alegeri" mai a?ea ne?oie &e &o$ >eci la s$a &in
?o$ri *i ?oia s le ob in sing$r' Cic n$ a?ea ne?oie &e
aB$or$l me$' A$nci am &a o =$g #!n la el" am sa &e
?orb ca &e la om la om" b ia$l a @n eles care e scor$l" iar
&$# aia a c!*iga = r! &re# &e a#el' N$1mi #rea #lace s
m amesec *i @n asa" &ar o s1o =ac' D$# mine" c$rsa asa
e im#oran ' 9e sim i @n sare &e o asemenea sl$BbaL
) Cre& c &a'
) N$ =i n r $" Ron' N1ai &ec! o *ans @n ?ia s =aci
ce?a m re ' G!n&e*e1e" $" la ?!rsa &eV C! i ani aiL
) 9rei>eci *i no$ '
) 9rei>eci *i no$ " al naibii &e !n r" &ar o s e ?e>i la
C$rea S$#rem &in Mississi##i' Ii" o&a aB$ns acolo" n1o
s mai ?rei s #leci' G!n&e*e1e n$maiH
) N$mai la asa m g!n&esc" &omn$le'
) Bra?o'
9ele=on$l a b!>!i &in no$" &e &aa asa s$nase chiar
#re*e&inele'
) Sc$> 1m " a s#$s R$&&" &$c!n& ele=on$l la $reche *i
?!r!n& @n g$r o b$ca >&ra? n &e #e*e'
N
Cea &e1a reia escala *i $lima a acel$i $r s1a =!c$ la
biro$l organi>a iei 9or Re=orm Ne:or;5 &e #e Connecic$
A?en$e' C$m 9on+ era @n mare ?er? " a$ rec$ ca
accelera$l #ese #area ce inea &e #re>en ri *i c$?!n ri
inro&$ci?e' Mis; a r!s#$ns la c!e?a @nreb ri ne?ino?ae"
m$l mai $*oare &ec! cele #e care i le ser?iser b ie ii
biserico*i @n acea &iminea " @nc! o &a l1a co#le*i
im#resia c o i @*i B$ca$ rol$l &inaine
Re ea$a #enr$ Re=orma @n Domeni$l Des# g$birilor
6n'r'7
sabili' Im#oran era ca oamenii s @l aing! *i s 1l a$&!
#e can&i&a" &ar nimeni n$1*i mani=esa ineres$l s =aca o
e?al$are serioasa' Se bi>$ia$ #e 9on+ *i" c$m acesa
consi&era c &esco#erise om$l #ori?i" g!n&ea$ *i ei la =el'
L$cr$ nec$nosc$ l$i Ron" @nreaga &isc$ ie" care a in$
#ar$>eci &e min$e" a =os @nregisra &e o camera
asc$nsa *i ransmis c re sala &e anali>a mass1me&ia"
$n&e Barr+ Rinehar a $rm ri o$l c$ aen ie' De inea &eBa
$n &osar ?ol$minos &es#re Mis;" care c$#rin&ea =oogra=ii *i
&i=erie re>$mae" &ar era c$rios s 1i a$& ?ocea" s 1i
$rm reasc ochii *i m!inile" s 1i a$& r s#$ns$rile' S ?a&
&ac era =oogenic" elegenic" bine @mbr ca" s$=icien &e
#re>enabil' Dac ?ocea l$i era lini*ioare *i ins#ira
@ncre&ere' Dac l sa im#resia &e om ineligen sa$ n$'
Dac @nce#ea s &e?in agia @n =a a $n$i asemenea gr$#
ori &ac r m!nea calm *i sig$r #e el' Dac #$ea =i ambala
ca aare *i #lasa #e #ia '
D$# $n s=er &e or " Barr+ s1a con?ins' Sing$r$l
am n$n negai? era o oarecare sare &e agia ie" &ar a*a
ce?a era &e a*e#a' C!n& sm$lgi $n om &in Broo;ha?en
*i1l a>?!rli @nre ni*e oameni nec$nosc$ i &in al ora*" e
normal ca el s se b!lb!ie &e c!e?a ori' Om$l a?ea o ?oce
#l c$ " =a a agreabil " cos$m$l &ecen' Barr+ a?$sese &e
l$cra *i c$ $nii care era$ m$l s$b ni?el$l l$i'
N$ a?ea s 1l @n!lneasc nicio&a #e Ron Mis; *i" ca @n
oae cam#aniile organi>ae &e Barr+" can&i&a$l n$ ?a
a?ea nici cea mai ?ag i&ee &es#re cel care r gea s=orile'
N
@n >bor$l s#re cas " 9on+ a coman&a $n :his;+ sec *i a
@ncerca s 1l =ac *i #e Ron s bea ce?a" &ar acesa a
re=$>a" m$l1 $min&$1se c$ o ca=ea' Era &ecor$l i&eal
#enr$ $n # h rel ) la bor&$l $n$i a?ion &e l$C *i a?!n& o
=emeie eCraor&inar &e =r$moas &re# barmani " la
s=!r*i$l $nei >ile #line *i sre1sane" mai ales c nimeni &e
#e l$mea asa n$ a?ea c$m s ?a& *i s a=le'
) Doar ca=ea" a s#$s Ron'
In&i=eren &e ambian " el *ia c era @n conin$are
s$&ia' Pe &e al #are" era $n anialcoolic con?ins' De
aceea" nici n$ i1a ?eni gre$ s ia acea &eci>ie'
Nici 9on+ n$ era mare amaor &e b $$r ' A sorbi &e
c!e?a ori &in #ahar" *i1a &es= c$ #$ in no&$l &e la cra?a
*i" a*e>!n&$1se mai con=orabil #e =ooli$" a >is(
) Se >?one*e c =aa asa" Mecarh+" o cam rage la
m sea' Ron s1a m$l $mi s ri&ice &in $meri' Q?on$l acesa
n$ aB$nsese #!n la Broo;ha?en' Ii1a imagina c minim$m
B$m ae &in oamenii &e acolo nici n$ a?ea$ habar &e
n$mele celor rei B$&ec ori ale*i &in &isric$l s$&ic"
&ar mie s le *ie obicei$rile" =ie ele b$ne ori rele'
9on+ a mai l$a o sorbi$r *i a conin$a(
) P rin ii ei a$ =os b $ori #asiona i' Sig$r" era$ oameni
&e #e Coas " a*a c n$ ese o s$r#ri> ' Local$l ei #re=era
e $n cl$b &en$mi 9$es&a+" a#roa#e &e &omicili$' Ai a$>i
&e elL
) N$'
) E $n soi &e loc =rec?ena &e #ersoane @nre &o$
?!rse #ornie @n c $area $nei a?en$ri amoroase" a*a am
a$>i' Nici e$ n1am c lca #e acolo'
Mis; a re=$>a s @nghi na&a' Asemenea b!r=e m r$ne
# rea$ s 1l #liciseasc ' Asa n$ l1a &eranBa #e 9on+' Dn
realiae" i s1a # r$ $n l$cr$ a&mirabil' Moare bine"
can&i&a$l reb$ia s sea &e#are &e as=el &e is#ieH Al ii
a?ea$ s =ie @m#ro*ca i c$ noroi'
) De c! im# @l c$no*i #e senaor$l R$&&L a @nreba
Mis;" schimb!n& s$biec$l'
) De m$l ?reme'
As=el c " @n #$ in$l im# r mas &in sc$ra c l orie" a$
&isc$a &es#re marele senaor *i cariera l$i #esri '
N
Parc #l$in& &$# ce a?$sese acele ame ioare @n!lniri
c$ oameni #$ernici *i ? >$se me&i$l @n care se @n?!rea$
ace*ia" Ron a#roa#e c a l$a1o la goan ca s aB$ng
acas mai re#e&e'' Doreen a*e#a s a=le am n$ne' A$
m!nca s#aghee re@nc l>ie" im# @n care co#iii *i1a$
ermina emele *i s1a$ #reg i &e c$lcare'
Doreen a?ea m$le @nreb ri &e #$s" iar Ron s1a cam
chin$i s 1i r s#$n& la $nele &inre ele' De ce a! &e
m$le gr$#$ri &e inerese se ar a$ &is#$se s chel$iasc
o gr ma& &e bani #e $n nec$nosc$ care n$ a?ea nici$n
=el &e eC#erien a @n &omeni$l #oliicL Penr$ c a?ea$
#rinci#ii =erme' Penr$ c #re=era$ oameni ineri" ineligen i
*i &inr1o b$ca " cre&incio*i *i care s n$ #oare #o?ara
$nor =a#e @n&oielnice &in rec$' Iar &ac Ron s#$nea n$" ei
a?ea$ s g!seasc al can&i&a care s 1i semene' Era o
en&in #e #lan na ional" &e mare @nsemn ae'
Ma#$l c so $l ei l$ase #r!n>$l c$ senaor$l M+ers R$&&
era &e1a &re#$l co#le*ior' A?ea$ s se lanse>e
s#ecac$los @n miserioasa l$me a #oliicii" #e care o ?or
c$ceri'
CAPITOLUL 1>
Barr+ Rinehar a l$a o c$rsa #ana la Aero#or$l La
G$ar&ia" iar &e acolo" o ma*in #!n la hoel$l Mercer &in
Soho' S1a ca>a" a = c$ &$* *i a @mbr ca $n cos$m ce?a
mai gros" &in l!n " &eoarece era &e a*e#a s ning ' A
l$a $n =aC #rimi la rece# ie" &$# care s1a &$s #e Bos" cale
&e o# inersec ii" #!n la $n mic resa$ran ?iename>
si$a a#roa#e &e Eillage" $n$l care @nc n$ =$sese rec$ @n
ghi&$rile &e c l orie' Domn$l 9r$&ea$ #re=era acel loc
#enr$ @n!lniri &iscree' Era gol *i" c$m Barr+ aB$nsese mai
&e?reme" s1a a*e>a la bar #e $n sca$n *i a coman&a ce?a
&e b $'
N
De*i n$ = c$se mare ?!l? @n Mississi##i" ac i$nea
com$n inena &e M' Cl+&e Har&in a a?$ $n rOs$ne mai
mare la Ne: Ror;' Coi&ienele =inanciare a$ #$blica *irea"
as=el c ac i$nile com$ne ale com#aniei Arane" *i a*a
&e#reciae serios" a$ mai #ier&$ ce?a &in ?aloare'
Domn$l 9r$&ea$ @*i #erec$se >i$a c$ ele=oanele *i
r cnin& la Bobb+ Ra>la==' Ac i$nile Arane se
ran>ac ionaser la #re $ri c$#rinse @nre 50 *i ,- &e &olari"
&ar ac i$nea com$n le1a mai &a @na#oi c$ c! i?a &e &olari'
La @ncheierea >ilei" acesea a$ aB$ns la 54"3-" cea mai
sc >$ ?aloare @nregisra #!n a$nci" iar Cari s1a
#re= c$ a =i iria' Ra>la==" care @m#r$m$ase $n milion &in
=on&$l &e #ensie" # rea *i mai &e#rima'
C$ c! sc &ea mai are #re $l #e ac i$ne" c$ a! era mai
bine' Cari ?oia ca #re $l s sca& c! mai m$l #osibil'
Pier&$se &eBa $n miliar& #e h!rie *i #$ea #ier&e *i mai
m$l" =iin&c @nr1o b$n >i o$l a?ea s se @noarc la el"
$m#l!n&$1i b$>$narele' C$ eCce# ia a &oi bancheri &in
Q$rich" nimeni n$ a?ea habar c el @nce#$se &eBa s
c$m#ere ac i$ni Arane #rin inerme&i$l $nei com#anii
obsc$re" @nregisra @n Panama' Sr!ngea c$ aen ie
ac i$nile @n lo$ri mici" as=el @nc! s n$ in=l$en e>e c$m?a
en&in a &e sc &ere a #re $l$i' Dnr1o >i mai #$ in aci?
c$m# ra c!e cinci mii" iar c!e &o$ >eci &e mii @nr1o >i
agiaa" &ar = r! a @nre#rin&e ce?a care s arag aen ia'
C!*ig$rile #e rimesr$l al #ar$lea reb$ia$ calc$lae
c$r!n&" iar Cari &o=oricise regisrele @nc! &e la Cr ci$n'
Ac i$nile ?or conin$a s #iar& &in ?aloare' Iar Cari ?a
conin$a s c$m#ere'
D$# l sarea @n$neric$l$i" l1a rimis acas #e Ra>la=="
a#oi a &a c!e?a ele=oane' La ora *a#e" s1a !r! #!n la
banchea Benle+$l$i" iar 9oli?er l1a &$s #!n la
resa$ran$l ?iename>'
N$1l mai ? >$se #e Rinehar &e la #rima lor @n!lnire &in
Boca Raon" &in noiembrie" la rei >ile &$#! &area
?er&ic$l$i' N$ a#ela$ la cores#on&en a! obi*n$ia" e1mail"
=aC$ri" ele=onie =iC sa$ mobil san&ar&' Miecare &inre ei
a?ea c!e $n ele=on ineligen care s ea @n legaar
eCcl$si? c$ cel lal *i" o &aa #e s # m!na" c!n& Cari @*i
g sea im#" s$na ca s i se #re>ine e?ol$ ia si$a iei'
A$ rec$ &e o #er&ea &in be e &e bamb$s" inr!n& @nr1o
@nc #ere laerala" l$mina &iscre" $n&e se a=la o sing$r
mas ' Un chelner le1a a&$s b $$ri' Cari s1a a#$ca s
bleseme ac i$nile com$ne inenae *i #e a?oca ii care le
ini iaser '
) S1a aB$ns #!n la s!nger ri #e nas *i iria ii ale #ielii" a
s#$s el' Orice nes# la care a rec$ #e l!ng $>ina aceea
s1a re>i ac$m cO &e?ine reclaman' Nimeni n$1*i mai
a&$ce amine &e ?rem$rile b$ne" c!n& #l eam cele mai
mari salarii &in s$&$l sa$l$i Mississi##i' A?oca ii *ia a$
&a na*ere $nei a&e? rae ca?alca&e *i oaa l$mea &
b$>na @n rib$nale'
) Ar #$ea =i *i mai r $" a s#$s Barr+' Mai *im $n gr$#
&e a?oca i care racolea> clien i' Dac inenea> ac i$nea"
a$nci asa se a&a$g celeilale' E$ n$ a* a?ea moi?e &e
eam '
) N$ e1ai emeL P i n$ le #l e*i $ a?oca ilor onorarii
care ar& la b$>$nare'
) O s 1 i ca#e i banii @na#oi" Cari' Calmea> 1eH
Ac$m @*i ?orbea$ #e n$mele mici *i a#ela$ chiar la
eC#resii ce r &a$ o a#ro#iere &eosebia'
) Sa m calme>V Ac i$nile Arane a$ ermina >i$a la
54"3- &olari' Dac ai a?ea *i $ &o$ >eci *i cinci &e
milioane &e ac i$ni" n$ i1ar mai ar&e s ?orbe*i a*a'
) Ba m1a* relaCa *i a* c$m# ra'
Carl a &a #ese ca# #ahar$l c$ scoch'
) E & c e*i cam sig$r &e ine'
) L1am ? >$ as >i #e b ie a*$l nosr$' A = c$ ar$l #e
la Kashingon' Un i# ar g or" a! &e c$ra c m *i
s#erie' Ineligen" b$n ?orbior" se #oar c$m se ca&e'
9oa l$mea a r mas #l c$ im#resiona '
) A acce#aL
) O s1o =ac m!ine' A l$a #r!n>$l c$ senaor$l R$&&" *i
b r!n$l are &ar$l con?ingerii'
) M+ers R$&&" a >is Cari" *i a cl ina &in ca#' Ce
neghiobH
) A&e? ra" &ar #oae =i c$m# ra oric!n&'
) 9o i se las c$m# ra i' An$l rec$ am chel$i #ar$
milioane la Kashingon' I1am @m#r *ia acolo ca #e ni*e
&$lci$ri &e Cr ci$n'
) Ii s$n con?ins c R$&& *i1a #rimi #area' Iim
am!n&oi la =el &e bine c om$l e $n !m#i" &ar cei &in
Mississi##i n$ a$ aceea*i # rere' El e regele *i oamenii &e
acolo @l ?enerea> ' Dac el ?rea ca om$l nosr$ s
can&i&e>e" a$nci alegerea l$i e ca *i re>ol?a '
Cari *i1a scos haina *i a ar$nca1o #e s# ar$l $n$i sca$n'
A#oi *i1a &es= c$ b$onii" *i1a s$=leca m!necile *i" c$m n$
a?ea cine sO1l ?a&!" *i1a sl bi no&$l &e la cra?a *i s1a
l b r a #e sca$n' A l$a o g$r &e scoch'
) Iii #o?esea aceea &es#re senaor$l R$&& *i Agen ia
&e Proec ia Me&i$l$iL a @nreba el" *iin& #rea bine c o
c$no*ea$ @n am n$n &oar cel m$l cinci #ersoane'
) N$" a >is Barr+" &es=!c!n&$1*i no&$l &e la cra?a *i el'
) Dn $rm c$ *a#e" #oae o# ani" @naine &e @nce#erea
#roces$l$i" cei &e la Agen ia &e Proec ia Me&i$l$i a$ ?eni
la Bo:more *i a$ @nce#$ s =ac neca>$ri' Localnicii se
#l!ngea$ &e ani b$ni" &ar oamenii &e la agen ie s$n
rec$nosc$ i #enr$ lenoarea c$ care reac ionea> ' A$
scooci #e ici" #e colo" a$ e=ec$a c!e?a ese" s1a$ cam
alarma" &$# care a$ @nce#$ s se agie bini*or' Noi
$rm ream reaba c$ =oare mare aen ie' A?eam oameni
#ese o' Ce naiba" a?em oameni *i @n inerior$l insi$ ieiH
Poae am cam s!ri cal$l c$ &e*e$rile acolo" a*a cre&" &ar
=$nc ionarii a$ &e?eni eCrem &e agresi?i' Se a#$caser s
?orbeasc &es#re @n?esiga ii criminale" &e alerarea
#roc$ra$rii" &e ale reb$ri $r!e" &ar o$l a r mas la
ni?el$l agen iei' Era$ c! #e ce s an$n e #$blic o soi$l &e
cereri ) o#era i$ni &e &e#ol$are care cosa$ #!n la cer"
ni*e amen>i @n=ior oare" #oae chiar *i @nchi&erea $>inei'
Pe ?remea aceea" &irecor$l eCec$i? &e la Arane era $n
an$me Gabbar&P ac$m l$crea> @n alta #are' Om$l se
#rice#ea =oare bine s con?ing l$mea' S1a cons$la c$
oamenii care ne = cea$ lobb+ *i a @n=iin a $n no$ Comie
&e Ac i$ne Poliic 6PAC57" care" chi#$rile" ac iona #enr$ a
#romo?a ineresele #ro&$c orilor &in &omeni$l chimiei *i
maselor
5 Poliical Acion Commiee" comie care se oc$#a &e
sr!ngerea &e =on&$ri #enr$ s$s inerea $nor ca$>e #oliice
6n'r'7
#lasice' A$ alc $i $n #lan care a?ea ca #$nc no&al s 1l
arag #e senaor$l R$&& &e #area noasr ' Celor &e acolo
le era =ric &e el *i" &ac om$l ?oia ca agen ia s se care"
a$nci #$eam =i sig$ri c sc # m &e ei #enr$ o&ea$na'
R$&& =ace #are &in Comisia #enr$ Achi>i ii &e1o ?ia " iar
&ac cei &e la agen ie @n&r >nesc s @l s=i&e>e" el #$r *i
sim#l$ @i amenin a c le aie =inan area' 9reab com#licaa"
&ar @n acela*i im# =oare sim#l ' Pl$s c e ?orba &e
Mississi##i" ogra&a l$i R$&&" iar el a?ea mai m$le conace
*i #$ere &ec! oricare al$l' A*a c oamenii no*ri &in
#roas# @n=iin a$l PAC l1a$ os# a *i aghesm$i #e R$&&"
iar el *ia #rea bine ce se @n!m#l ' E $n r noi" &ar =ace
Boc$rile &e a!a ?reme" @nc! a sabili #!n *i reg$lile
#ro#rii'
Chelner$l le1a a&$s #lao$ri c$ cre?e i *i i ei" &ar
am!n&oi le1a$ ignora c$ non*alan " #re=er!n& @nc $n
#ahar &e b $$r '
) Dnr1$n !r>i$" R$&& a socoi c a?ea ne?oie &e $n
milion &e &olari #enr$ con$l &e cam#anie" iar noi am
con?eni s 1i & m banii !*ia #rin inerme&i$l $nor
cor#ora ii1=anom *i &e =a a&a" #e care le =olosi i *i ?oi ca
s masca i o$l' Congres$l a legali>a &ona iile" &ar reaba
asa o mi se cheam ' D$# aceea" R$&& a mai ?r$
ce?a' Are $n ne#o #$ in @na#oia minal" #e care @l b!n$ie
o i&ee =iC cam ci$&a ( @i #lac ele=an ii' P$*i$l e mor &$#
ei' Are #o>e #e o i #ere ii &in camera l$i' Urm re*e =ilme
&es#re ?ia a animalelor" *i a*a mai &e#are' Ii" &e aceea"
senaor$l ar &ori are m$l s mearg @nr1$n sa=ari clasa
@n!i" ca s 1*i &$c ne#o$l s ?a& o $rm &e ele=an i'
Nicio #roblem ' D$#! aceea" ne #omenim ca oaa =amilia
ar &ori s mearg @nr1o asemenea a?en$ra" a*a c
oamenii no*ri a$ aranBa reaba' Do$ >eci *i o# &e
#ersoane" &o$ a?ioane c$ reac ie #ri?ae" cincis#re>ece
>ile @n sa?ana a=ricana" c$ b $$ri Dom PUrignon" homari"
=ri#$ri *i ?i>ionare &e ele=an i c! c$#rin&e" bine@n eles'
Noa &e #la s1a ri&ica la ?reo rei s$e &e mii" &ar om$l
habar n1a a?$ c oal a =os #l i &e mine'
) B$n a=acere'
) Absol$' A = c$ ca>$l @ngro#a" iar cei &e la agen ie a$
*ers1o &in Bo:more' N$ s1a$ #$$ lega &e noi' Ii" ca
bene=ici$ sec$n&ar" @n #re>en" senaor$l R$&& a &e?eni
eC#er @n oae chesi$nile ce in &e A=rica' SIDA" genoci&"
=oamee" @nc lcarea &re#$rilor om$l$i ) o ce ?rei" @n care
s1a s#eciali>a c! a #erec$ cele &o$a s # m!ni @n Aen+a
holb!n&$1se la animale &e #e banchea $n$i Lan& Ro?er'
A$ r!s am!n&oi" a#oi a$ aaca i eii'
) L1ai conaca ?reo&a &e c!n& a$ @nce#$ #roceseleL
l1a @nreba Barr+'
) N$' A?oca ii a$ #rel$a #roblemele *i s1a$ oc$#a &e
oae as#ecele' in mine o &isc$ ie c$ Gabbar& &es#re
R$&&" &ar #e ?remea aceea *iam c era @n ele# s n$
ameseci liigiile B$&ecae @n insan c$ #oliica' Eram
=oare sig$ri #e noi' Abia &$# aceea am ? >$ ce gre*eala
= c$sem'
A$ m!nca @n cere ?reme &e c!e?a min$e" &ar
nici$n$l n$ # rea #rea @nc!na &e acel meni$'
) Pe b ia$l nosr$ @l cheam Ron Mis;" a s#$s Barr+ *i i1
a @nins $n #lic maro mare" &in h!rie groas ' Ai aici
as#ecele esen iale' C!e?a =oogra=ii" &ae #ersonale" care
n$ &e# *esc o# #agini" a*a c$m ai cer$'
) Mis;L
) ECac'
N
Mama Briannei era @n ?i>i " $na &inre cele &o$ #e care
le = cea an$al" iar @n asemenea oca>ii Cari insisa ca
am!n&o$ s sea la conac$l &in Ham#ons *i s 1l lase #e
el @n #ace @n ora*' Soacra era c$ &oi ani mai !n r &ec!
Cari *i se cre&ea s$=icien &e ar g oare ca s 1i arag
aen ia' Perecea mai #$ in &e o or @n #re>en a ei *i" &e
=iecare &a " r m!nea s$r#rins" a#roa#e r$g!n&$1se ca
Brianna s n$1i calce #e $rme' O &eesa #e =emeia aceea'
Mama $nei so ii1ro=e$ n$ ese @n mo& a$oma o soacr 1
ro=e$" *i ea e &e obicei @namora &e bani' Cari n1o
@nghi ise #e nici$na &inre soacrele #e care le1a a?$' Ura
#!n *i i&eea &e soacr '
A*a&ar" Brianna *i maic!1sa n$ mai era$ acolo'
A#aramen$l &in Mi=h A?en$e era n$mai al l$i' Brianna c$
Sa&ler Macgregor" &oica &e origine r$s " asisena ei"
n$ri ionis$l *i o menaBer sa$ &o$ *i con&$sese acea
cara?ana #!n #e ins$l " $n&e #$ea s in?a&e>e casa lor
elegan *i s malrae>e #ersonal$l'
A cobor! &in li=$l #ri?a" s1a re>i =a @n =a c$ Imelda
violat , a sc #a o @nB$r $r la ?e&erea ei" l1a ignora #e
?ale" a rimis acas res$l &e #ersonal" iar c!n&" @n s=!r*i"
a r mas sing$r @n inimiaea min$na a &ormior$l$i" a
@mbr ca #iBama$a" $n hala *i *i1a ras *osee groase &e
l!n ' Ii1a l$a $n rab$c" $n #ahar c$ :his;+ *i a ie*i #e
erasa &e $n&e se ?e&ea$ Mi=h A?en$e *i Cenral Par;'
Aer$l era rece *i b ea ?!n$l" eCac ce1*i &orea'
Rinehar @l #re?enise s n$ cear &ealii &es#re mo&$l &e
organi>are a cam#aniei' FN$ ese ne?oie s *ii o ce se
#erece" @i s#$sese el" *i n$ o sing$ra &a ' Ai @ncre&ere @n
mine' Asa mi1e #ro=esia" *i m #rice# =oare bine s1o =ac'G
Desig$r" &ar Rinehar n$ #ier&$se $n miliar& &e &olari'
Pori?i $n$i aricol &inr1$n >iar" care se re=erise *i la Cari"
&esig$r" &oar al i *ase oameni mai #ier&$ser $n miliar&
@nr1o sing$r >i' Barr+ n$ a?ea c$m s r iasc $milin a &e
a se #r b$*i a! &e br$sc *i &e &$r' Dn asemenea si$a ii"
#rieenii s$n mai gre$ &e g si' Gl$mele l$i Cari n$ mai
era$ am$>ane' An$mie >one ale #eisaB$l$i social # rea$ a
i se =i @nchis 6&e*i a?ea con?ingerea c era ?orba &es#re
ce?a em#orar7' P!n *i so ia # rea ce?a mai rece *i n$1l
mai &e>mier&a ca @naine' M r a mai ?orbi &es#re
ai$&inea ce?a mai &isan a celor care #re>ena$
im#oran @n aci?iaea l$i ) bancherii" &irecorii &e
=on&$ri" eC#er ii &in &omeni$l @n?esi iilor" elia &e #e Kall
See'
Dn im# ce ?!n$l rece @i = cea obraBii s ca#ee c$loare" s1
a $ia agale la cl &irile &in B$r *i &e #e Mi=h A?en$e'
Miliar&ari #ese o' Di # rea c$i?a r $ &e el ori era$ c$ o ii
@nc!na i &e #r b$*irea saL C$no*ea r s#$ns$l" #enr$ c
*i el r ise momene &e @nc!nare c!n& al ii se
@m#leiciser '
R!&e i" b ie i" r!&e i" *i1a >is el &$# ce a l$a o g$rO
b$n &e :his;+' Pr # &i i1? &e r!s" #enr$ c e$" Cari
9r$&ea$" am ac$m o arm secre ' Ea se cheam Ron Mis;"
$n !n r &r g$ *i slobo& la g$r achi>i iona 0o--shore1 &e
mine c$ c! i?a b n$ i'
9rei inersec ii mai s#re nor&" la $lim$l eaB al $nei cl &iri
#e care Cari abia o > rea" se a=la a#aramen$l l$i Pee
Mlin" $n$l &inre &$*manii l$i' Dn $rma c$ &o$a s # m!ni"
Pee aB$nsese #e co#era #$blica iei %edge Fund 2eports,
@mbr ca @nr1$n cos$m &e l$C care s ea #e el ca #e gar&'
Se ?e&ea c l$ase @n gre$ae' Aricol$l ?orbea &es#re Pee
*i =on&$l con&$s &e el *i" @n #aric$lar" &es#re c!*ig$rile
s#ecac$loase &in rimesr$l #ar$ al an$l$i rec$" &aorae
eCcl$si? i&eii @n ele#e &e a se &ebarasa ra#i& &e ac i$nile
Arane Chemical' Pee s$s inea c ob in$se o B$m ae &e
miliar& &e &olari gra ie #re&ic iei l$i scli#ioare c #roces$l
se ?a ermina #ros' N$mele l$i Cari n$ era men ionaP nici
n1ar =i =os ne?oie' Ma#$l c #ier&$se $n miliar& era &e
noorieae #$blic " iar ac$m mai a#are *i Pee Mlin s
#rein& c @nh ase B$m ae &in acea s$m ' Umilin a
recea &e #rag$l &$rerii'
Domn$l Mlin n$ *ia @ns &e &omn$l Mis;' C!n& ?a aB$nge
s a$&! &e el" ?a =i #rea !r>i$" iar Cari @*i ?a rec$#era
banii' Ii n$ n$mai a!'
CAPITOLUL 1?
@nr$nirea &e iarn a A?oca ilor Ple&an i &in Mississi##i
6M9A7 se inea @n =iecare an la Jac;son" la @nce#$$l l$nii
=ebr$arie" c!n& legislai?$l era @nc @n ?acan ' De obicei"
era o @nr$nire &e s=!r*i &e s # m!n " #res$#$n!n&
c$?!n ri" seminare" in=orm ri #oliice *i alele asemenea'
C$m so ii Pa+on a?$seser cel mai conro?ersa ?er&ic &in
sa" a?oca ii ?oia$ s a=le mai m$le &e la ei' Mar+ Grace
*o? ia' Se &o?e&ea aci? @n acese @nr$niri" &ar n$ inea
s ias! @n e?i&en ' Dn&eob*e" acele re$ni$ni incl$&ea$
coc;ail$ri care se #rel$ngea$ #!n !r>i$" &ar *i &escrieri
&e #rocese ? >$e &in #os$ra &e a?oca' Memeile n$ era$
eCcl$se" &ar nici n$ #rea era loc$l lor acolo' Iar cine?a
reb$ia s sea acas c$ Mac; *i Li>a'
De*i n$ a?ea ragere &e inim " Kes s1a o=eri s mearg '
Ii el era membr$ aci?" &ar @nr$nirile &e iarn era$ &e
obicei #licicoase' Con?en iile &in c$rs$l ?erii &e la mare
era$ mai #l c$e *i #rin #re>en a acolo a @nregii =amilii" iar
clan$l Pa+on #arici#ase la &o$ asemenea e?enimene'
Kes a #leca c$ ma*ina la Jac;son s!mb &iminea
#enr$ a aB$nge la loc$l &e &es= *$rare a con?en iei" $n
moel &e la marginea ora*$l$i' A #arca &e#are &e el" ca
n$ c$m?a ?re$n$l &inre colegii l$i a?oca i s ?a& ce
ma*ina aB$nsese s con&$c '
9o i era$ ren$mi i #enr$ ma*inile lor l$Coase *i #enr$
ale B$c rii sc$m#e" iar #enr$ momen l$i Kes @i era Ben
s a#ar c$ 9a$r$s$l acela Big ri" care c$ gre$ re$*ise s
s$#ra?ie $iasc &r$m$l$i #!n acolo' Nici n$ ?a r m!ne
#ese noa#e" #enr$ c n$1*i #$ea #ermie s &ea o s$
&e &olari #e o camer ' D$# calc$lele $nora" se #$ea
a=irma c era milionar" n$mai c " la rei l$ni &$# ?er&ic"
@nc! @*i &r m$ia =iecare b n$ ' Iar >i$a #l ii #enr$ #roces$l
Bo:more era @n&e# ra ca $n ?is' Chiar *i &$# ce
ob in$se $n ?er&ic =a?orabil" se g!n&ea c n$ =$sese
ocmai s n os la ca# c!n& se ?!r!se @n acel liigi$'
Pr!n>$l a?ea loc @n sala mare &e bal" $n&e @nc #ea$ o
s$ &e #ersoane" $n n$m r im#resionan &e oameni' Dn
im# ce =esi?i ile #reliminare se &es= *$ra$ c$
@nceinior$l" &e #e loc$l l$i &e #e #o&i$m" Kes a eCamina
m$l imea sr!ns acolo'
A?oca ii #le&an i era$ @no&ea$na o a&$n $r eclecic '
Co:bo+" #$nga*i" ra&icali" #leo*i" cos$me ca ale
oamenilor &e a=aceri" noncon=ormi*i @n>or>ona i"
moocicli*i" &iaconi" b!ie i b$ni" &esc$rc re i" ineresa i &e
#rocese &e &es# g$biri" c$ =e e #arc scoase &in a=i*e" &in
Pagini A$rii *i &in emisi$nile mainale &e ele?i>i$ne' Dn
nici$n ca> n$ era$ #licisiori' Se cera$ @nre ei ca membrii
$nei =amilii #re&is#$se s#re ?iolen a" @ns era$ ca#abili s
#$n! ca# oric rei cion& neli *i s =ac =ron com$n #enr$
a1*i aaca m micii' Eenea$ &in ora*e mari" $n&e se
l$#aser $nii c$ al ii #e ca>$ri *i clien i" ?enea$ &in
or *ele" $n&e1*i #er=ec iona$ a#i$&inile @n =a a $nor B$ra i
ale*i &inre oameni &e r!n&" care n$ se &es# r ea$ c$
$*$rin &e bani' Unii a?ea$ a?ioane #ersonale *i & &ea$
roa !rii ca s a&$ne maeriale #enr$ &oc$menarea
$nor ac i$ni com$ne @n ca>$ri &e &es# g$biri' Al ii era$
sc!rbi i &e Boc$l #roceselor @n care se cerea$ &es# g$biri *i
se ag a$ c$ m!n&rie &e ra&i ie" &orin& s #le&e>e @n
#rocese a&e? rae" = r! s se angrene>e @n mai m$le
&eo&a ' Cea mai no$ s#ecie era re#re>ena &e
anre#renori" care #re>ena$ ca>$rile la gr ma&a *i le
sol$ iona$ o as=el" aB$ng!n& rareori s #le&e>e @n =a a
$n$i B$ri$' Al ii r ia$ #enr$ a sim i =ior$l con=r$n rii &in
sala &e rib$nal' P$ ini &inre ei l$cra$ la =irme care
sr!ngea$ ca>$ri grase *i alene" &ar =irmele a?oca ilor
#le&an i era$ rec$nosc$e #enr$ =a#$l c n$ re$*ea$ s
in oamenii laolal m$l ?reme' MaBoriaea a?oca ilor
era$ ?!n ori soliari" #rea eCcenrici #enr$ a re$*i s
&e?in sa$ s aib s$balerni' Unii c!*iga$ milioane #e an"
al ii abia o scoea$ la ca# " &ar maBoriaea scoea$ cam
,3- --- &e &olari #e an' Dn acele momene" c! i?a &inre ei
era$ le=eri' M$l i era$ #e ?al @nr1$n an" #enr$ ca @n
$rm or$l s =ie la # m!n" &ar le #l cea$ acele s$i*$ri *i
cobor!*$ri ame ioare *i era$ oric!n& &is#$*i s ri*e o$l
#e o care'
Acei oameni a?ea$ @n com$n &orin a &e a =i in&e#en&en i
*i =ior$l &e a se sim i #rec$m Da?i& @n =a a l$i Golia'
Dn &rea#a #oliic " se reg sesc esablishmen$l" banii"
marile a=aceri *i nen$m raele gr$#$ri #e care acesea le
=inan ea> " @n s!nga" se a=l minori ile" sin&icaele"
e&$caorii *i a?oca ii #le&an i' Doar a?oca ii a$ bani" &ar
ace*ia s$n bani &e b$>$nar @n com#ara ie c$ ce a$ marii
oameni &e a=aceri'
De*i eCisa$ momene c!n& ar =i =os @n sare s 1i sr!ng
&e g! ca gr$#" Kes se sim ea bine @nre ei' Ace*ia @i era$
colegii" o?ar *ii &e l$# *i el @i a&mira' Poae era$
arogan i" necr$ ori" &ogmaici *i &eseori chiar #ro#riii lor
&$*mani' Dns n$ eCisa$ oameni care s l$#e mai @n&!rBi
#enr$ ca$>a celor m r$n i'
Dn im# ce li se ser?ea =ri#$r rece &e #$i *i broccoli *i
mai rece" #re*e&inele comie$l$i &e a=aceri legislai?e a
#re>ena o in=ormare &es$l &e s$mbr as$#ra &i=erielor
legi care era$ @nc! @n &e>baerea legi$iorilor &in ca#iala
sa$l$i' Re=ormaorii legilor #ri?ioare la #reB$&icii @*i
rec # aser =or a *i eCercia$ #resi$ni #enr$ insi$irea
&e m s$ri care s re&$c^ r s#$n&erile *i s @nchi&! $*ile
rib$nalelor @n =a a $nor asemenea #rocese'
D$#a el a $rma #re*e&inele comie$l$i #enr$ a=aceri
#oliice" care s1a re=eri la #robleme &e ineres mai
resr!ns' Alegerile B$&ec orilor a?ea$ s se &es= *oare @n
noiembrie *i" c$ oae c era #rea &e?reme #enr$
a#recieri" se # rea c B$&ec orii F&e reabaG" &e la ni?el &e
rib$nal #!n la C$rea S$#rem n$ ?or a?ea &e @n=r$na o
conc$ren serioasa'
D$# o #l cina a#roa#e @nghe aa *i o ca=ea asemenea"
cine?a l1a #re>ena #e Kes Pa+on" care s1a b$c$ra &e
a#la$>e la scen &eschis ' A @nce#$ #rin a1*i cere sc$>e
#enr$ li#sa cel$ilal a?oca &e ca>" a&e? ra$l creier @n
ca&r$l #roces$l$i Bo:more' Ea regrea c li#se*e &e la
acel e?enimen" &ar socoise c era mai necesara #re>en a
ei acas!" al $ri &e co#ii' D$# aceea" Kes s1a lansa @nr1o
#re>enare &ealia a #roces$l$i Ba;er" a ?er&ic$l$i *i a
si$a iei alor #rocese inenae com#aniei Arane Chemical'
Penr$ o asemenea asisen " ?er&ic$l &e 45 &e milioane
&e &olari re#re>ena $n ro=e$ =oare Bin&$i" as=el c acei
a?oca i ar =i =os @n sare s @l asc$le ore @n *ir #e cel care
re#$rase o asemenea ?icorie @n insan ' Moare #$ ini
&inre ei r iser nemiBloci emo ia $n$i asemenea s$cces *i
o i @nghi iser! amara #il$la a $n$i ?er&ic ne=a?orabil'
D$# ce a ermina" s1a #orni o no$ r$n& &e a#la$>e"
$rma &e o sesi$ne im#ro?i>aa &e @nreb ri *i r s#$ns$ri'
Care &inre eC#er i se &o?e&iser e=icien iL La c! s1a$
ri&ica chel$ielile &e B$&eca L 6Din #olie e" Kes a re=$>a
s #reci>e>e s$ma' Chiar *i @n =a a $nei s li #line &e oameni
care chel$ia$ bani m$l i" @i ?enea =oare gre$ s &isc$e
&es#re cos$rile s$#orae'7 @n ce sa&i$ se aB$nsese c$
&isc$ iile #ri?in& sol$ ionarea @n a=ara insan ei" &ac eCisa
a*a ce?aL C$m ?a =i reclaman$l a=eca &e &eclan*area
$nor ac i$ni com$neL Ce se @n!m#la c$ a#el$lL Kes ar =i
#$$ ?orbi ore @n *ir = r! s #iar&! m car $n a$&ior'
Ce?a mai !r>i$ @n c$rs$l aceleia*i &$# 1amie>i" la ora
coc;ail$l$i" a in$ &in no$ o c$?!nare" r s#$n>!n& *i la
ale @nreb ri *i res#ing!n& o serie &e >?on$ri' Un gr$# care
se oc$#a &e ca>$l $nei gro#i &e &e*e$ri oCice &in nor&$l
sa$l$i l1a asala" cer!n&$1i s=a$ri' N$ era &is#$s s se
$ie #e &osar$l @nocmi &e eiL N$ le #$ea recoman&a ni*e
eC#er iL Sa$ s ?in s ?a& l$cr$rile la =a a loc$l$iL Dn cele
&in $rm " a sc #a &e insisen ele lor &$c!n&$1se la bar"
&ar acolo a &a &e Barbara Mellinger" &irecor$l eCec$i?"
aoae*i$oare *i osenia &e b lii" al M9A *i #rinci#al$l
s#riBinior al acelei organi>a ii'
) Ai o cli# liber L l1a @nreba ea" *i s1a$ reras a#oi
@m#re$n @nr1$n col $n&e n$ #$ea$ =i a$>i i &e nimeni'
) Am a$>i $n >?on @ns# im!n or" a s#$s ea" sorbin&
&in #ahar$l c$ gin *i $rm rin& m$l imea'
Mellinger @*i #erec$se &o$ >eci &e ani @n ca&r$l
insi$ ional *i se #rice#ea s &e#ise>e mi*c rile &e r$#e
ca nimeni ala' Pe &e al #are" n$ se l sa anrena @n
col#orarea &e >?on$ri' A$>ea mai m$le &ec! oricine" &ar
c!n& ransmiea c$i?a ?re$n >?on" acesa era ce?a mai
m$l &ec! o sim#l ?orb ar$ncaa @n ?!n'
) Oamenii a$ #orni ?!n oarea @m#ori?a l$i Mecarh+"
a s#$s ea'
) Care oameniL a @nreba1o Kes" s!n& al $ri &e ea *i
#ri?in& @m#re$na agia ia #arici#an ilor la re$ni$ne'
) Obi*n$i ii s$s#ec i ) Consili$l Comer $l$i *i gr$#$l
acela &e =iare'
) N$ a$ c$m s1o @n=r!ng #e Mecarh+'
) M&a" &ar o ?or @ncerca'
) Dar ea *ieL a s#$s Kes" c r$ia @i rec$se che=$l &e
a#a #la &in #ahar'
) N$ cre&' Dnc n$ *ie nimeni'
) Ii a$ $n can&i&aL
) Dac &a" n$ *i$ cine e' Dar se #rice# s g seasc
oameni &is#$*i s can&i&e>e'
Oare ce s1ar =i c$?eni s s#$n sa$ s =ac L Minan area
cam#aniei re#re>ena sing$ra m s$r &e a# rare" n$mai c
el n$ #$ea conrib$i la acel =on& c$ nimic'
) Ii oamenii care s$n aici *i$ asaL a @nreba el"
ar !n& c re gr$#$rile care &isc$a$ a#rins'
) Dnc n$' Deocam&a " s m c$min i *i a*e# m' Ca &e
obicei" Mecarh+ n$ are nici$n ban @n banc ' *ia &e la
C$rea S$#rem se socoesc in?incibili" &eas$#ra #oliicii *i
a*a mai &e#are" iar c!n& a#are $n a&?ersar #e
nea*e#ae" s$n s$r#rin*i mo !in&'
) Ii ai ?re$n #lanL
) N$' Deocam&a " a*e# *i casc ochii bine' Ii m rog
s n$ =ie &ec! $n >?on' Ac$m &oi ani" @n c$rsa l$i
Meel:a+ne" a$ a*e#a #!n @n $lima cli# ca s 1*i an$n e
can&i&a$l *i a?ea$ @n banc $n milion &e &olari mai m$l
&ec! el'
) Dar am c!*iga c$rsa aceea'
) A&e? ra' Dar n$1mi s#$ne c n$ ai =os @ngro>i'
) Dngro>i e #$ in s#$s'
Un hi##+ aB$ns &eBa @n ?!rsa" #$r!n& coa& &e cal" s1a
re#e>i s#re Kes *i a eCclama $n or(
) I1a i = c$ #ra= #e ia la #roces'
C$?inele l$i &e @nce#$ le1a$ l sa $$ror im#resia c @i
?a r #i l$i Kes cel #$ in o B$m ae &e ora &in ?ia a'
Barbara a c!$a s sca#e'
) Mai ?orbim noi" i1a *o#i l$i Kes'
B
@n im# ce mergea s#re cas " Kes a sa?$ra cale &e
c! i?a ;ilomeri #rimirea &e care a?$sese #are" &$#! care"
aminin&$1*i &e Barbara *i &e >?on$l @n leg $r c$
Mecarh+" s1a @n$neca la =a ' N$ i1a asc$ns nimic l$i Mar+
Grace &in cele a$>ie' Iar @n acea sear " &$# cin " s1a
=$ri*a a=ar &in a#aramen *i a$ #leca @nr1o #limbare
l$ng ' Ramona *i co#iii se $ia$ la $n =ilm ?echi'
Ca o i a?oca ii b$ni" $rm riser c$ aen ie aci?iaea
C$r ii S$#reme' Ciea$ *i anali>a$ @m#re$na oae &eci>iile
aceseia" $n obicei a# r$ &$# ce @rr=iin aser =irma *i
as$#ra c r$ia insisaser *i in$ser c$ oa con?ingerea'
Pe ?rem$ri" com#onen a C$r ii S$#reme se schimba =oare
#$ in' Loc$rile ?acane a# rea$ #rin &eces$l ?re$n$i
B$&ec or" iar n$mirile em#orare &e?enea$ &e obicei
#ermanene' De1a l$ng$l anilor" g$?ernaorii @i aleseser c$
@n ele#ci$ne #e oc$#an ii loc$rilor ?acane' Nici #omeneal
&e cam#anii >gomooase #e ?remea aceea' C$rea
S$#rem se m!n&rea c #oliica r m!nea @n a=ara
#reoc$# rilor *i a &eci>iilor care era$ l$ae @n #rocese' Dns
?rem$rile acelea" r m seser @n $rma *i si$a ia se
schimbase'
) Bine" &ar i1am @n?ins @n ca>$l l$i Meel:a+ne" a s#$s
Mar+ Grace" *i n$ &oar o &ata.
) Da" c$ n$mai rei mii &e ?o$ri'
) 9o ?icorie se n$me*e'
Dn $rm c$ &oi ani" c!n& Jimm+ Meel:a+ne se re>ise
s$r#rins @n amb$sca& " so ii Pa+on =$seser #rea @ngro#a i
@n &aoriile conracae #enr$ s$s inerea ca>$l$i Bo:more"
as=el c n$ conrib$iser =inanciar' Dn schimb" @*i
&e&icaser im#$l liber" a! c! mai a?ea$" $n$i comie
local' Iar @n >i$a alegerilor" l$craser ca ?ol$nari @nr1o
sec ie &e ?oare'
) Am c!*iga #roces$l" Kes' Doar n1o s #ier&em
a#el$l" a s#$s ea'
) De acor&'
) Probabil c 1i n$mai $n >?on'
Dn $rm oarea >i &e l$ni" &$# 1amia>!" Ron *i Doreen Mis;
a$ *ers1o &in Broo;ha?en *i s1a$ &$s c$ ma*ina la Jac;son"
#enr$ o @n!lnire la ceas &e sear c$ 9on+ Qachar+'
9reb$ia$ s c$noasc ni*e #ersoane'
Se con?enise ca 9on+ s =ie &irecor o=icial &e cam#anie'
Prima #ersoan #e care a a&$s1o @n sala &e *e&in e era cel
#ro#$s s =ie &irecor =inanciar" $n !n r @mbr ca =oare
elegan" care a?ea o eC#erien bogaa @n o =el$l &e
cam#anii la ni?el saal *i aci?iae @n cel #$ in
&o$ s#re>ece' 9!n r$l" #e n$me Eancona" s1a a#$ca
ime&ia sa #re>ine c$ a#lomb sr$c$ra &e ba>a a #lan$l$i
=inanciar' A =olosi $n la#o# *i $n #roiecor *i o$l a =os
eC#$s @n c$lori =oare ?ii" #e $n ecran alb' Dn ceea ce
#ri?e*e ?eni$rile" coali ia &e s#riBiniori a?ea sa conrib$ie
c$ ,"3 milioane &e &olari' M$l i &inre ace*ia era$ oameni
#e care Ron @i @n!lnise la Kashingon *i" #enr$ a =i mai
eC#lici" Eancona a #re>ena o lis l$ng &e gr$#$ri
s$s in oare' N$mele acesora s$na$ ai$rior" &ar n$m r$l
lor era &e1a &re#$l im#resionan' Se #$ea$ a*e#a la @nc!
3-- --- &e &olari &in #area $nor &onaori in&i?i&$ali &in
&isric" bani care ?or =i #$*i la &is#o>i ie c!n& Ron ?a a?ea
ne?oie &e s$s inere *i ?a @nce#e s 1*i c!*ige #rieeni *i s
im#resione>e l$mea'
) Ii$ c$m sa sr!ng bani" a s#$s Eancona @n mo&
re#ea" &ar =!r! s =ie Bignior' Ci=ra magica era cea &e rei
milioane" care #racic garana ?icoria' Ron *i Doreen era$
co#le*i i'
9on+ i1a eCamina c$ aen ie' N$ era$ #ro*i' Era$ &oar
@n*ela i c$ $*$rin " a*a c$m ar =i #! i oricine @n asemenea
circ$msan e' A$ #$s c!e?a @nreb ri" &ar n$mai =iin&c
a*a se c$?enea'
Eancona a?ea oae ci=rele re=erioare la chel$ieli'
9ele?i>i$ne" ra&io" #$bliciae @n #resa" cores#on&en a
&ireca" &e#las ri" salarii 6al l$i era &e .- --- #enr$ oa
aci?iaea7" mehiriere &e biro$ri" o$l" #!n la a$ocolane
#enr$ a$omobile" a=i*e *i @nchirieri &e ma*ini' 9oal$l se
ri&ica la ,"0 milioane" ceea ce le @ng &$ia *i $n oarecare
s#a i$ &e mane?r '
9on+ a @m#ins s#re ei &o$ &osare groase" =iecare
@nscri# iona maies$os( CUR9EA SUPREMA" DIS9RIC9UL DE
SUD" RON MISA CON9RA SHEILA MCCAR9HR' CONMIDEN IAL'
) A?e i o$l @n $nr$" a #reci>a el'
Ron a =r$n> ri c!e?a #agini" a#oi a #$s c!e?a @nreb ri
ne?ino?ae'
9on+ a &a &in ca# c$ $n aer gra?" ca *i c$m ar =i a#recia
in$i ia acel$i b ia'
Urm or$l ?i>iaor ) Eancona a r!mas @n conin$are &e
=a " &oar = cea #are &in echi# ac$m ) a =os o &oamna
ar oas &e ?reo *ai>eci &e ani &in Disric o= Col$mbia" a
c rei s#ecialiae era #$bliciaea' S1a #re>ena &re# AaV
n$ *i$ c$m' Ron s1a ? >$ sili s ar$nce o #ri?ire @n
agen& ca s =ie sig$r ) Bro$ssar&' Dn &re#$l n$mel$i
a# rea$ *i il$l &oamnei( &irecor &e #$bliciae'
De $n&e1i scosese 9on+ #e oamenii ace*iaL
Aa s1a &o?e&i =oare &inamic " a*a c$m @i s ea bine
c$i?a ?eni &inr1o mero#ol ' Mirma ei era s#eciali>a @n
c$rse la ni?el saal *i l$crase @n #ese o s$ &e cam#anii'
FCe #rocenaB &e re$*i ai a?$LG a ?r$ Ron s1o @nrebe"
&ar Aa l sa #rea #$ ine #a$>e @n care s #oa =i srec$ra
?reo @nrebare' Di a&ora =a a *i ?ocea *i era @ncre&in aa c
@m#re$n ?or #$ne la #$nc FimaginileG care s ransmi @n
mo& cores#$n> or #ro=$n>imea *i sinceriaea l$i' Dn mo&
@n ele#" c! a ?orbi" s1a $ia mai m$l la Doreen" as=el c
=emeile s1a$ sim i arase $na &e cealal ' Aa s1a a*e>a'
Com$nicarea ?a =i asig$raa &e o =irm &in Jac;son' Ie=a
aceseia era o o &oamn care ?orbea c$ o ?ie>
im#resionan " #e n$me Can&ace Grame" *i" &eloc
s$r#rin> or" a?ea o o eC#erien ?as @n as=el &e
chesi$ni' Ea a eC#lica c o cam#anie re$*ia reb$ie s
bene=icie>e &e o coor&onare #ermanen a com$nic rii'
) C$ o ?orb bine s#$s " *i1o corabie1i &isr$s " a >is ea
c$ glas ciri#ior' Iar c1o ?orb r $ sc #a " o alegere1i
raa ' G$?ernaor$l ac$al era clien &e1al ei' P srase la
$rm ce era mai b$n( =irma ei @l re#re>ena #e senaor$l
R$&& &e #ese $n &eceni$' S#$sese &es$l'
A ce&a c$?!n$l s#ecialis$l$i @n son&aBe" $n saisician
c$ $n aer sa?an" #e n$me 9e&=or&" care a re$*i @n mai
#$ in &e cinci min$e s s$s in c anici#ase corec
re>$la$l $$ror cam#aniilor &in isoria $limilor ani' Era
&in Alana' Dac e*i &in marele ora* Alana *i e re>e*i
$n&e?a @n #$sie" a$nci reb$ie nea# ra s le s#$i $$ror
c e*i chiar &in AlanaH D$# &o$ >eci &e min$e" se
sa$raser c$ o ii &e 9e&=or&'
Coor&onaor$l cam#aniei n$ era &in Alana" ci &in
Jac;son' Se n$mea Hobbs" iar aces Hobbs a?ea o =a ?ag
=amiliara" cel #$ in #enr$ Ron' S1a l $&a c mai
coor&onase cam#anii re$*ie @n acel sa ) $neori la
?e&ere" aleori &in c$lise ) ?reme &e cincis#re>ece ani' A
@n*ira n$mele c!*ig orilor = r s 1i &ea #rin g!n& s le
amineasc *i #e cele ale #er&an ilor' A in$ o #re&ic
&es#re necesiaea organi> rii #e #lan local" &es#re
&emocra ia @n sare #$r " acces$l la oameni" ob inerea &e
?o$ri *i a*a mai &e#are' A?ea o ?oce ling$*ioare" iar
c!eo&a ochii @i sr l$cea$ c$ =er?oarea $n$i #re&icaor
amb$lan' Ron l1a g si res#ing or #e &a ' Ulerior"
Doreen ?a rec$noa*e c om$l i se # r$se @nc!n or'
La &o$ ore &$# @nce#erea acelei #ara&e" Doreen
aB$nsese sa @n e#eneasc #e sca$n @nr1o #o>i ie ne=ireasc "
iar agen&a l$i Ron era &ol&ora &e #rosiile noae &in
&orin a &e a r m!ne rea> *i aen'
Ac$m echi#a era com#le ' Cinci #ro=esioni*i #l i i
rege*e' Iase" &ac era incl$s *i 9on+" n$mai c salari$l l$i
a?ea s =ie #l i &e J$&icial Eision' 9rec!n& @n re?is
noi ele &in agen& @n im# ce Hobbs conin$a s
r nc neasc " Ron a reg si coloana care c$#rin&ea
Fsalariile #ro=esionaleG la ,-- --- &e &olari *i Fcons$lan iiG
la 5/3 --- &e &olari' Ii1a = c$ $n semn ca s n$ $ie *i s 1l
@nrebe ce?a mai !r>i$ #e 9on+ @n leg $r c$ acele s$me' I
se # rea$ m$l #rea $m=lae" &ar" #!n la $rm " ce *ia el
&es#re &e&es$b$rile *i chichi ele $nei cam#anii ce a?ea s
se &es= *oare @n =or L
A$ = c$ o #a$> &e ca=ea" iar 9on+ i1a con&$s #e ceilal i
a=ar &in camer ' Ace*ia a$ #leca l$!n&$1*i $n c l&$ros
r!1mas1b$n &e la Ron" =iin& =oare emo iona i &e c$rsa
ineresan ce le s ea @n =a " *i a$ #romis s se re?a&
c! mai c$r!n& #osibil'
D$# ce a r mas &in no$ sing$r c$ clien ii l$i" 9on+ a
# r$ br$sc =oare obosi'
) Asc$l " @mi &a$ seama c a =os cam m$l #enr$ a>i'
D i cer sc$>e" &ar oa l$mea e oc$#aa" iar economia &e
im# ese esen ial ' M1am g!n&i c o &isc$ ie
c$#rin> oare ar =i &e #re=era $nei serii &e @n!lniri c$
=iecare @n #are'
) Nicio #roblema" a re$*i Ron s s#$n ' Ca=ea$a
@nce#$se s 1*i =ac e=ec$l'
) N$ $ia" ?orbim &e cam#ania a" a conin$a 9on+" c$
$n aer =oare serios'
) E*i sig$rL a @nreba Doreen' N$ am im#resia asa'
) Ba &a" Doreen' Am #$s la #$nc cea mai b$n echi#a
#osibil " &ar $ #o i s 1l re=$>i #e oricare &inre ei chiar
ac$m' E &e aB$ns s 1mi s#$i *i m a#$c &e &a ele=oane ca
s g sesc $n @nloc$ior' A =os ?re$n$l care n$ i1a #l c$L
) N$" &oar c V
) E co#le*ior" a rec$nosc$ Ron' A!a o'
) Bine@n eles c e a*a' Ese o cam#anie im#oran '
) Cam#aniile im#orane n$ reb$ie sa =ie co#le*ioare"
@n eleg c s$n ne#rice#$ @n asemenea chesi$ni" &ar nai?
n$' Ac$m &oi ani" @n c$rsa la care a #arici#a Meel:a+ne"
conracan&i&a$l l$i a sr!ns *i a chel$i a#roa#e &o$
milioane &e &olari *i a = c$ o cam#anie im#resionan '
Ac$m ?ehic$l m ci=re care le &e# *esc c$ m$l #e acelea'
De $n&e #ro?in o i banii *iaL
9on+ s1a gr bi s 1*i #$n ochelarii &e cii *i a @nins
m!na &$# &osar'
) P i" cre&eam c am #reci>a asa" a s#$s el' Eancona a
anali>a ci=rele'
) Ii$ *i e$ s ciesc" 9on+" l1a #$s la #$nc Ron' Am
? >$ n$mele *i s$mele' N$ asa e #roblema' Erea$ s *i$
&e ce s$n &is#$*i oamenii ace*ia s scoa rei milioane
&e &olari ca s s#riBine $n om &e care n$ a$ a$>i #!n
ac$m'
9on+ *i1a &a @nce ochelarii Bos &e #e nas *i #e =a a l$i a
a# r$ o eC#resie &e eCas#erare'
) Ron" n$ am mai &isc$a reaba asa &e >eci &e oriL
An$l rec$" J$&icial Eision a chel$i a#roa#e #ar$ milioane
ca s conrib$ie la alegerea c$i?a @n Illinois' Am chel$i
a#roa#e *ase milioane @n 9eCas' Ci=rele #ar scan&alos &e
mari" &ar *i c!*igarea $nei cam#anii a &e?eni =oare
cosisioare' Cine semnea> cec$rileL Oamenii #e care i1ai
@n!lni la Kashingon' Mi*carea &e &e>?olare economica'
Cre*inii conser?aori' Me&icii care s1a$ re>i eC#loaa i &e
sisem' Ace*ia s$n oamenii care cer schimb!ri *i care se
araa &is#$*i s #l!easc! #enr$ ele'
Ron a mai sorbi &in ca=ea *i s1a $ia la Doreen' A $rma
$n momen &e cere a# s oare'
9on+ *i1a c $a o #o>i ie mai con=orabila #e sca$n *i a
>is @nce(
) Asc$l " &ac ?rei s ren$n i" s#$ne clar' Dnc n$ e
#rea !r>i$'
) N$ &a$ @na#oi" 9on+" a >is Ron' Dar a =os #rea m$l
#enr$ o sing$r >i' 9o i cons$lan ii *ia &e #ro=esieV
) M oc$# e$ &e ei' Asa mi1e meseria' Iar a a e s ie*i
@n =a *i s 1i con?ingi #e aleg ori c $ e*i om$l #ori?i'
Ron" Doreen" ?oan ii n$1i ?or ?e&ea #e ace*i oameni' Di
?or con?inge =a a a" i&eile ale" inere ea *i en$>iasm$l
$' N$ e$' Ii nici membrii echi#ei &e cam#anie'
E#$i>area se insalase &eBa" iar &isc$ ia l!nce>ea' Ron *i
Doreen *i1a$ a&$na agen&ele b$r&$*ie" &$# care *i1a$
l$a r mas1b$n' Dn &r$m s#re cas " n$ a$ schimba #rea
m$le c$?ine" &ar amos=era n$ era &eloc a# s oare'
C!n& a$ aB$ns la #eri=eria #$sie a ora*$l$i Broo;ha?en" s1
a$ sim i am!n&oi &in no$ sim$la i &e acea #ro?ocare'
Onorabil$l Ronal& M' Mis;" B$&ec or la C$rea S$#rema
&in Mississi##i'
CAPITOLUL 1@
S!mb " &iminea a !r>i$" B$&ec oarea Mecarh+ a
inra @n biro$l ei *i l1a g si #$si$' Dn im# ce a*e#a s se
&eschi& com#$er$l" *i1a ?eri=ica cores#on&en a' A#oi" @n
a&resa &e e1mail a g si reb$rile obi*n$ie &e rib$nal' La
a&resa ei #ersonal " a cii $n mesaB &in #area =iicei" care @i
s#$nea c o a*ea# la cin @n acea sear " acas la ea" @n
BiloCi' Mai a?ea mesaBe &e la &oi b rba i ) c$ #rim$l se
@n!lnea" iar cel lal re#re>ena alernai?a'
Era @n bl$gi" #ano=i s#or *i o Bache ca=enie &e c l rie
#e care i1o = c$se ca&o$ so $l c$ m$l i ani @n $nn!' La
C$rea S$#rema n$ era in$ obligaorie @n :ee;en&"
&eoarece n$mai gre=ierii mai a# rea$ #e acolo @n as=el &e
>ile'
Gre=ier$l ei" Pa$l" a a# r$ = r sa =ie r &a &e ?re$n
>gomo *i a >is(
) B$n &iminea a'
) Ce ca$ i aiciL l1a @nreba ea'
) Ca &e obicei' Ciesc &osare'
) Ii e ce?a ineresanL
) N$" a r!s#$ns el *i a #$s a#Osa o re?isa #e biro$l ei"
a& $g!n&( asa $rmea> ' Ar #$ea =i &israci?'
) Des#re ce e ?orbaL
) Marele ?er&ic &a @n Disric$l Cancer$l$i' Par$>eci *i
$n$ &e milioane' Bo:more'
) A" sig$r" a s#$s ea *i a ri&ica re?isa' A#roa#e =iecare
a?oca *i B$&ec or &in Mississi##i s$s inea c *ie #e
cine?a care ar ," &e in$ ?reo in=orma ie sa$ ala &es#re
?er&ic$l @n ca>$l Ba;er' Pre>en rile &in #res =$seser
am n$n ie @n im#$l B$&ec rii #roces$l$i" &ar mai ales &$#
aceea' Ca>$l =$sese @nors #e oae # r ile &e Pa$l *i &e al i
gre=ieri' Ace*ia @l $rm rea$ &eBa *i se a*e#a$ ca @n c!e?a
l$ni s a#ar *i &osarele @nocmie #enr$ a#el'
Aricol$l #re>ena oae &ealiile legae &e groa#a &e
&e*e$ri &e la Bo:more *i liigi$l care se iscase &in #ricina
ei' Era$ #$blicae =oogra=ii ale ora*$l$i" ar !n& &e>olan"
c$ =eresre *i $*i &e case b nie @n sc!n&$riP =oogra=ii c$
Mar+ Grace $i!n&$1se la gar&$l &in #las *i c$ =ir ios #e
coam al $>inei Arane *i alele o c$ ea s!n& c$ Jeannee
Ba;er la $mbra $n$i co#ac" =iecare c$ c!e o sicl &e a#
@n m!n P =oogra=ii @n= i*!n& &o$ >eci &e #res$#$se
?icime ) negri" albi" co#ii *i b r!ni' PersonaB$l cenral
r m!nea o$*i Mar+ Grace" iar im#oran a ei s#orea &e la
#aragra= la al$l' Era ca>$l ei *i era ca$>a ei' Bo:more era
ora*$l s $ naal" iar #rieenii s i m$rea$ #e ca#ee'
Sheila a ermina &e cii aricol$l *i" br$sc" s1a sim i
#lict"s"ta &e *e&erea la biro$' Dr$m$l c$ ma*ina #!n la
BiloCi a?ea s 1i r #easc rei ore' A #leca = r s schimbe
?reo ?orba c$ nimeni *i a l$a1o s#re s$&" = r s se
gr beasc =oare are' S1a o#ri la Haiesb$rg s =ac #lin$l
*i" &inr1$n im#$ls" a ?ira s#re es" c$rioas &inr1o&a s
?a& Disric$l Cancer$l$i'
N
C!n& a?ea &e #re>i&a $n ca>" Mecarh+ se &$cea #e
=$ri* la loc$l =a#ei ca s ?a& c$ ochii ei care era si$a ia'
Am n$nele con=$>e re=erioare la ciocnirea $n$i #erolier
&e $n #o& aglomera a$ &e?eni m$l mai clare &$#a ce a
#erec$ o or #e acel #o&" sing$ra" cam la aceea*i or! la
care se #erec$se acci&en$l' Dnr1$n ca> &e crim "
a=irma iile ac$>a$l$i c$m c ac ionase @n legiima a# rare
=$seser res#inse &e ea &$# ce se a?en$rase chiar #e
aleea $n&e =$sese &esco#eri ca&a?ml' L$mina &e la
=ereasra $n$i &e#o>i c &ea #e alee" sco !n& &in @n$neric
*i acel loc' Dn c$rs$l $n$i #roces #ri?in& &eces$l $nei
#ersoane la o recere la ni?el c$ calea =eraa" s1a &$s c$
ma*ina #e acea sra&a @n c!e?a r!n&$ri" a! >i$a" c! *i
noa#ea" o#rin& &e &o$a ori la barier " *i s1a con?ins c
*o=er$l =$sese ?ino?a' D*i # sra #enr$ sine # rerile"
&esig$r' J$ri$l B$&eca =a#ele" n$ B$&ec or$l" @ns o
c$rio>iae gre$ &e eC#lica o ar gea &eseori la loc$l
=a#ei' Eoia s c$noasc a&e? r$l'
Bo:more era @nr1a&e? r s$mbr$" a*a c$m scria @n acel
aricol' A #arca ma*ina @n s#aele $nei biserici la &o$
inersec ii &e Main Sree" a#oi a l$a1o #e Bos' P$ in
#robabil s mai eCise ?re$n BMK &eca#oabil @n ora* *i n$
&orea &eloc s arag aen ia as$#ra ei'
Chiar *i #enr$ o >i &e s!mb " circ$la ia *i anima ia
celor ie*i i la c$m# r $ri era$ =oare sc >$e' J$m ae &in
?irine era$ aco#erie c$ sc!n&$ri *i &oar c!e?a maga>ine
s$#ra?ie $iser!' O =armacie" $n maga>in c$ re&$ceri *i ale
c!e?a &$ghene c$ m r$n i*$ri' S1a o#ri la biro$l M' Cl+&e
Har&in J Asocia ii' N$mele acesa a# r$se @n aricol$l c$
#ricina'
La =el *i ca=enea$a BabeYs" $n&e Sheila s1a insala #e $n
sca$n @nal &e la bar c$ s#eran a s a=le ce?a &es#re ca>'
N$ a?ea s =ie &e>am gi '
Era a#roa#e &o$a &$# 1amia>a *i la bar n$ se a=la
nimeni' Doi mecanici &e la $n ser?ice Che?role @*i l$a$ c$
@n!r>iere #r!n>$l" @nr1$n se#are$ &in =a !' Local$l era
c$ *i &emo&a" sim in& ne?oia $nei >$gr ?eli *i a
schimb rii #ar&oseliiP # rea c n$ se schimbase #rea m$l
&e c!e?a &ecenii' Pere ii era$ aco#eri i c$ #lani=ic ri ale
cam#ionaelor &e =obal american @nce#!n& &in 5.T5"
=oogra=ii &e absol?ire" ?echi aricole &ec$#ae &in >iare"
orice le recea #rin mine oamenilor s eC#$n!' Un a=i*
mare an$n a( FMolosim &oar a# @mb$elia G'
Babe a a# r$ la eBghea *i a @nce#$ c$ $n #rieenos( Fce
ai &ori" &raga meaLG P$ra o $ni=orm alb scrobia" $n *or
imac$la &e c$loare ro*$1r$bini$ c$ n$mele FBabeG bro&a
c$ a ro>" ciora#i albi *i #ano=i la =el" *i # rea s =i &escins
&inr1$n =ilm $rna @n anii 5.3-' Probabil c #e ?remea
aceea se *i n sc$se" &e*i #!r$l a#a era ?o#si @nr1o
c$loare &es$l &e sri&en " care se asora &es$l &e bine c$
*or $l' A?ea ochii ri&a i ai $n$i =$m or" &ar ri&$rile n$
a?ea$ c$m s ri?ali>e>e c$ sra$l gros &e =on& &e en #e
care Babe *i1l a#lica #e =a @n =iecare &iminea '
) Ni*e a# " a s#$s Sheila' Era c$rioas @n #ri?in a a#ei'
Babe a #rel$a coman&a Sheilei #ri?in& #ier&$ #e
=eresrele mari care & &ea$ s#re sra& ' S1a a#ro#ia c$
sicla &e a# *i a >is(
) N$ e*i &in ora*'
) S$n @n recere" a s#$s Sheila' Am ni*e r$&e @n
&isric$l Jones'
L$cr$ a&e? ra' O m $* @n&e# raa" &es#re care
cre&ea c mai r ia" loc$ia &e c!n& se *ia @n &isric$l
?ecin'
Babe i1a a*e>a @n =a o sicla mica &e a# c$ o eichea
sim#l #e care scria( F@mb$elia #enr$ Bo:moreG" a#oi i1
a m r$risi c a?ea *i ea r$&e @n &isric$l Jones' Dnaine ca
Babe s *i #re>ine o arborele genealogic" Sheila s1a
gr bi s schimbe s$biec$l' Dn Mississi##i" mai &e?reme
sa$ mai !r>i$" =iecare #are s =ie r$& c$ =iecare'
) Ce e asaL a @nreba" ri&ic!n& sicla &e #e masa'
) A# " a s#$s Babe #ri?in& ne&$meri '
Sheila a a#ro#ia1o &e ochi" l s!n&1o #e Babe s #reia
con?ersa ia'
) 9oa a#a #e care o bem @n Bo:more e @mb$elia '
A&$s c$ camion$l &e la Haiesb$rg' A#a &in sisem$l
or *enesc n$ se #oae cons$ma' E conamina ' De $n&e
e*iL
) De #e Coas '
) N1ai a$>i &e a#a &in Bo:moreL
) N$" regre' Sheila a &es= c$ &o#$l *i a l$a o
@nghi i$r ' Are g$s &eV a# " a >is ea'
) Ar meria s o g$*i #e cealal '
) Dar ce areL
) Doamne" D$mne>e$le" sc$m#a mea" a >is Babe
roin&$1*i #ri?irea @n B$r ca s ?a& &ac era cine?a #rin
#reaBma care ar =i #$$ a$>i @nrebarea *ocan #e care o
#reg ise' N$ a ? >$ #e nimeni" a*a c a &es= c$ o c$ie
c$ cola &ieeic *i *i1a re>ema co$l s!ng &e eBghea' N1ai
a$>i &e Disric$l Cancer$l$iL
) N$'
Dnc o #ri?ire s$s#icioas '
) Noi s$nem' Comia$l nosr$ are raa cea mai are &e
cancero*i &in ar " =iin&c a#a &e b $ e #ol$a ' A eCisa
o $>in chimic aici" Arane Chemical" a $nor b ie i &e*e# i
&in Ne: Ror;' Ani &e1a r!n&$l ) &o$ >eci" rei>eci"
#ar$>eci" &e#in&e #e cine cre>i )" a$ a>?!rli o soi$l &e
raha$ri oCice ) sc$> 1mi limbaB$lH ) &a" @n ni*e r!#e &in
s#aele $>inei' C$ bi&on$l *i b$oi$l" one #ese one &e
raha &e1 sa a$ aB$ns @nr1$n #$ *i" c$ im#$l" s1a$ in_lra
@n #!n>a =reaica &in care ora*$l ) con&$s &e ni*e clo?ni"
e rog s m cre>iH ) a eCras a#a @nc &in anii o#>eci' A#a
&e b $ &in lim#e&e &e?enea cen$*ie *i g lb$ie" @n #re>en"
e ca=enie' A @nce#$ s miroas ci$&a" iar &$# aceea s
&$hneasc ' Ne1am cera c$ a$ori ile ani &e >ile ca s
#$ri=ice a#a" &ar cei &e la #rim rie ne1a$ l$a la goan '
Mama" ce ne1a$ mai = c$' Dn =ine" a#a asa a isca
a&e? rae b lii" iar a#oi" &raga mea" a @nce#$ marea
&rama' Oamenii a$ @nce#$ s moar ' Cancer$l ne1a lo?i ca
o ci$m ' Oamenii m$rea$ #e ca#ee' Mor *i ac$m' Ine>
Per&$e a &a @n #rimire @n =ebr$arie' Cre& c era a *ai>eci *i
cincea ?icim ' Ce?a &e gen$l sa' S1a #reci>a o$l la
#roces'
A = c$ o #a$> ca s se $ie &$# &oi oameni care
recea$ #e ro$ar'
Sheila a sorbi c$ b gare &e seam &in sicla c$ a# '
) A =os $n #rocesL a @nreba ea'
) Nici &e #roces$l sa n1ai a$>iL
Sheila a ri&ica &in $meri c$ $n aer inocen *i a re#ea(
) Loc$iesc #e Coas '
) O=" Doamne' Babe *i1a l$a co$l &e #e eBghea"
s#riBinin&$1se ac$m @n &re#$l' Ani &e >ile s1a o ?orbi &e
#rocese' Dn local$l me$ ?in o i a?oca ii s 1*i bea ca=ea$a *i
s &isc$e *i nimeni n$ i1a @n? a #e b ie ii *ia s
?orbeasc mai @n *oa# ' Am a$>i o$l' Ii @nc a$&
&es$le' O ?reme" s1a$ rosi ?orbe mari' C o s &ea Arane
Chemical @n B$&ecaa #enr$ $na sa$ ala" &ar n$ se
@n!m#la nimic' Cre& c $n asemenea #roces e #rea mare"
#l$s c e iei &e o com#anie chimic #lina &e bani *i &e
a?oca i *mecheri' 9oaa ?orb ria aceea s1a sins" &ar
cancer$l *i1a = c$ &e ca# @n conin$are' Co#ii mor i &e
le$cemie' Oameni ma$ri c$ $mori la rinichi" =ica" ?e>ic "
somac' A =os c$m#li" &raga mea' Arane s1a @mbog i
&inr1$n #esici& n$mi #illamar 3" scos @n a=ara legii &e1
ac$m &o$ >eci &e ani' Ilegal aici" n$ *i @n G$aemala ori
ale asemenea !ri' De aceea" a$ conin$a s #ro&$c
#illamar aici" li?r!n&$1l re#$blicilor bananiere" $n&e @l
=olosea$ la sro#i$l =r$celor *i leg$melor" #e care a#oi ni
le ?in&ea$' S1a s#$s *i asa la #roces *i am a=la c i1a
s$# ra la c$lme #e membrii B$ri$l$i' Ce?a sig$r i1a s$# ra'
) Ii $n&e s1a &es= *$ra #roces$lL
) E*i sig$ra c ai r$&e #rin &isricL
) Desig$r'
) Ai ?re$n amic aici" @n Bo:moreL )N$'
) N$ c$m?a e*i re#orerL
) N$' S$n @n recere'
Sais= c$ &e caliaea asisen ei" Babe a ins#ira a&!nc
*i s1a a?!na mai &e#are(
) A$ m$a $>ina &in Bo:more" reab &e*ea# "
#enr$ c orice B$ri$ &e aici i1ar =i ac$>a #e Arane *i #e
ic lo*ii &e #ro#rieari &e omor &in c$l# " *i #roces$l s1a
B$&eca la Haiesb$rg' De c re B$&ec or$l Harrison" $n$l
&inre #re=era ii mei' Disric$l Car+ e @n s$bor&inea l$i *i
c!*ig o #!ine aici &e m$l i ani' Se cam $i &$#! =emei"
&ar ce conea>!L Ii mie1mi #lac b rba ii' Dn s=!r*i" m$la
?reme a?oca ii &oar *i1a$ b $ g$ra = r! s =ac! nimic"
#enr$ c nimeni n$ @n&r >nea s se ia &e Arane' Dar o =a
&in ora*" $na !n r " bag &e seam " &inre ai no*ri" a >is
c n$1i #as *i a inena $n #roces #e cinse' Mar+ Grace
Pa+on" =aa asa" a cresc$ @n a#ro#ierea ora*$l$i" cam la
$n ;ilomer$ *i B$m ae &e aici' A ermina lice$l &in
Bo:more' O *i$ &e c!n& era mic ' 9a l ei" &omn$l 9r$man
Shelb+" mai ?ine c!n& *i c!n& #rin ora*' in m$l la =aa
asa' Ii so $l ei ese a?oca" a$ @m#re$n o =irm la
Haiesb$rg' A$ &eschis #roces @n n$mele l$i Jeannee
Ba;er" ce =aa &$lce *i ea" c reia so $l *i co#il$l i1a$ m$ri
&e cancer la o# l$ni" $n$l &$# cel lal' Cei &e la Arane s1
a$ b $ &e n$ se #oae" cre& c a$ a&$s o s$ &e a?oca i"
&$#! c! s1a$ =oi #e aici' Proces$l a &$ra l$ni &e >ile *i" &in
c!e1am a$>i e$" a#roa#e c i1a r$ina #e so ii Pa+on' Dar
a$ c!*iga' J$ri$l i1a g si ?ino?a i #e cei &e la Arane' Pa1
r$Y*Y$n$ &e milioane' N$1mi ?ine s cre& c i1a sc #a
*irea asa' C$m se #oae a*a ce?aL A*a a aB$ns *i
Bo:more s =ie c$nosc$' N$ ?rei s m n!nci ce?a"
sc$m#oL
) Po i s^1mi &ai $n sen&?i* cal& c$ ca*ca?alL
) S1a = c$' Babe a ar$nca &o$ =elii &e #!ine #e gr ar"
= r s se o#reasc &in #o?esi( ca>$l e ac$m @n rec$rs *i
m rog @n =iece noa#e ca so ii Pa+on s c!*ige' Ii a$
?eni *i o &roaie &e a?oca i #e aici" s a&$lmece *i s
g seasc ale ?icime' Ai a$>i &e Cl+&e Har&inL
) N1am a?$ c$m'
) Are biro$l la *a#e case mai la ?ale" #e s!nga" &ar a
=os aici &ino&ea$na' Membr$ al cl$b$l$i me$ &e ca=egii
&e ora o# *i B$m ae" o a&$n $r &e =an=aroni' El e b ia
&e reaba" &ar ne?as!1sa e o nes$=eria' Cl+&e se eme s
#le&e>e @n =a a insan ei" &e aceea s1a @nh ia c$ ni*e
*mecheri &in Phila&el#hia 1Penns+l?ania" n$ Mississi##i ) *i
a$ @naina o ac i$ne com$n @n n$mele $nor am!r!*eni
care @ncearc *i ei s =ac $n ban gr ma& ' Se >?one*e c
$nii &inre a*a1>i*ii lor clien i nici m car n$ loc$iesc #e1aici'
Eor &oar s c!*ige ni*e bani nem$nci i' A &es= c$ &o$
=elii &e ca*ca?al &in ambalaB *i le1a a*e>a #e #!ine' Erei *i
maione> L
) N$'
) Dar ni*e caro=i #r Bi iL
) M$l $mesc" n$'
) Dn orice ca>" l$mea &in ora* e mai &e>bina ca
nicio&a ' Oamenii care s1a$ @mboln ?i c$ a&e? ra s1a$
s$# ra #e acese ?icime noi" care &oar se #re=ac' Ci$&a"
ce e=ec a$ banii as$#ra $nora' *ia sa$ c$ m!na @nins
&$#! o #oman ' Unii a?oca i @*i @nchi#$ie c !*ia &e la
Arane a$ s ce&e>e *i a$ s acce#e o @n elegere @n a=ara
rib$nal$l$i' Oamenii se *i ? & boga i' Iar a?oca ii o s se
@mbog easc *i mai *i' Dns al ii s$n con?in*i c oamenii
&e la Arane n$1*i ?or rec$noa*e @n ?eci ?reo gre*eala' Nicio
cli# n$ a$ l sa im#resia asa' Ac$m *ase ani" c!n& se
?orbea @n&r ci &es#re #rocese" *i1a$ @m#achea la $n
s=!r*i &e s # m!n B$c riile *i a$ *ers1o @n MeCic" $n&e
sig$r a$ oaa liberaea s ar$nce &e*e$ri *i s #ol$e>e
&$#! #o=a inimii' Pesemne c meCicanii mor #e ca#ee
acolo' E o crima ce a =!c$ com#ania asa' Ne1a $cis ora*$l'
D$#! ce #!inea s1a =!c$ a#roa#e ca=enie" a asambla
sen&?i*$l" l1a ia @n &o$a *i i l1a ser?i Sheilei c$ o =elie &e
casra?ee m$ra'
) Ii ce s1a @n!m#la c$ angaBa ii &e la AraneL
) I1a$ conce&ia' Asa n$ a s$r#rins #e nimeni' M$l i
&inre ei a$ # r si >ona @n c $area $nei ale sl$Bbe' Pe aici
n$ se g se*e mare l$cr$' Unii era$ oameni &e reab " &ar
al ii a$ *i$ ce se @n!m#la *i a$ in$ o$l s$b # l rie'
Dac ar =i g$i a" s1ar =i re>i #e &r$m$ri' Mar+ Grace i1a
g si #e c! i?a &inre ei *i i1a a&$s la #roces' Unii a$ s#$s
a&e? r$l' Al ii a$ min i" &ar Mar+ Grace i1a = c$ ar*ice" &in
c!e am a$>i' E$ n$ m1am &$s s ? & #roces$l" &ar mi s1a
#o?esi a#roa#e >ilnic ce se @n!m#la acolo' 9o ora*$l era
ca #e ghim#i @n #erioa&a aceea' Era $n om #e n$me Earl
Cro$ch" care a con&$s $>ina ?reme &e m$l i ani' A c!*iga
bani =r$mo*i *i s1a >?oni c !*ia &e la Arane l1a$ c$m# ra
c!n& *i1a$ l$a l# *i a' Cro$ch a *i$ &e ar$ncarea la
@n!m#lare a &e*e$rilor" &ar @n &e#o>i ia l$i a nega o$l' A
min i ca o Ba?r ' Asa s1a @n!m#la ac$m &oi ani' Se s#$ne
c a#oi Cro$ch a &is# r$ @n con&i ii miserioase' Mar+
Grace n$ a re$*i s 1l gaseasc #enr$ a1l cia la #roces' S1a
=!c$ ne? >$' A &is#ar$ = r $rm ' Nici m car cei &e la
Arane n$ l1a$ g si'
Babe a l sa acea a&e? ra pep"ta &e a$r s #l$easc
@n aer ?reme &e c!e?a cli#e *i s1a &$s #!n la mecanicii
Che?role s ?a& &ac mai ?oia$ ce?a' Sheila a meseca
#e @n&elee &in sen&?i* *i s1a #re= c$ c n$ o ineresea>
#rea m$l #o?esea s#$sa &e #aroana local$l$i'
) C$m e sen&?i*$lL a @nreba1o Babe c!n& s1a @nors'
) Gro>a?'
Sheila a l$a o @nghi i$r &e a# *i a a*e#a
conin$area #o?e*ii' Babe s1a &a mai a#roa#e *i a cobor!
?ocea'
) ECis o =amilie @n Pine Gro?e" @i cheam Sone' O
a&$n $r &e ic lo*i' Nici n$ ie*ea$ bine &in @nchisoare c
inra$ iar la loc" #enr$ =$r$ri &e ma*ini *i cine *ie c!e
alele' N$1s oameni c$ care s e iei la har ' Ac$m ?reo
#ar$" #oae chiar cinci ani" $n$l &inre b ie ii =amiliei Sone
s1a @mboln ?i &e cancer *i a m$ri =oare re#e&e' Ei i1a$
angaBa #e so ii Pa+on" &ar #roces$l lor e @nc #e rol' Am
a$>i @ns! c al&e Sone l1a$ &esco#eri #e &omn$l Earl
Cro$ch $n&e?a #rin 9eCas *i s1a$ r >b$na' E &oar $n >?on"
iar oamenii &e #e aici n$ #rea ?orbesc &es#re asa' Pe
mine" $na" n$ m1ar mira' Nimeni n$1i calc #e b $ra #e
cei &in neam$l Sone' 9oa l$mea e iria " =oare iria '
AB$nge s &eschi>i &isc$ ia &es#re Arane Chemical" *i
oamenii s$n gaa s se @ncaiere'
Sheila n$ a?ea &e g!n& s a&$c ?orba &es#re com#anie'
Ii nici n$ inea s sa#e mai a&!nc' Mecanicii s1a$ ri&ica" s1
a$ @nins *i a$ c$les =iecare c!e o scobioare" &$# care s1
a$ &$s la cas ' Babe i1a @n!m#ina *i le1a s#$s ce?a &e
&$lce c! le1a l$a banii" cam #ar$ &olari &e =iecare' De ce
m$ncea$ s!mb aL Ce1*i @nchi#$ia *e=$l lor c ?a reali>a
as=elL C$ chi$" c$ ?ai" Sheila a re$*i s @nghi B$m ae
&in sen&?i*'
) Mai ?rei $n$lL a @nreba1o Babe c!n& s1a @nors #e
sca$n$l ei'
) N$" m$l $mesc' 9reb$ie s1o ia$ &in loc'
Doi a&olescen i a$ inra c$ #a*i lene*i *i s1a$ a*e>a la o
mas '
Sheila *i1a #l i noa" i1a m$l $mi l$i Babe #enr$
con?ersa ie *i a #romis s mai reac #e acolo' A mers
#!n la ma*in " &$#! care a #erec$ o B$m ae &e or
merg!n& la @n!m#lare #e sr >ile ora*$l$i' Aricol$l &in
re?is = c$se re=eriri la Pine Gro?e *i la #asor$l Denn+ O'
A r$la @nce #rin carier$l &in a#ro#ierea bisericii *i a r mas
*ocaa &e sarea &e#riman a acelei >one' Aricol$l
#re>enase #area =r$moas a l$cr$rilor' A &esco#eri *i
#arc$l in&$srial aban&ona" a#oi $>ina Arane" s$mbr *i
#arc b!n$i " &ar a# ra &e s!rma ioas &e #e coama
gar&$l$i'
D$# &o$ ore #erec$e @n Bo:more" Sheila a #leca"
s#er!n& s n$ =ie ne?oia s re?in acolo nicio&a '
A @n eles =$ria care con&$sese la acel ?er&ic" &ar
g!n&irea B$&ec oreasc reb$ia s eCcl$& orice emo ie'
N$ @nc #ea nicio @n&oial c oamenii &e la Arane Chemical
= c$ser m$le l$cr$ri rele" &ar se #$nea #roblema &ac
&e*e$rile lor #ro?o1caser acele @mboln ?iri &e cancer'
E?i&en" B$ri$l a*a socoise'
C$r!n&" sol$ ionarea ca>$l$i a?ea s inre @n sarcina
B$&ec oarei Mecarh+ *i a celorlal i o# colegi ai s i'
I1a$ $rm ri c l oria #!n #e Coas " #!n la casa ei"
si$a la rei inersec ii &e# rare &e gol=$l BiloCi' A sa
acolo *ai>eci *i cinci &e min$e" a#oi a con&$s circa &oi
;ilomeri #!n la loc$in a =iicei ei &in Ho:ar& Sree' D$#
ce a l$a cina c$ =iica" ginerele *i &oi ne#o i" mas care a
&$ra &es$l &e m$l" a re?eni acas " #erec!n&$1*i
noa#ea sing$r " &$# oae a#aren ele' D$minica
&iminea a la >ece a l$a mic$l &eB$n la Gran& Casino c$ o
c$no*in a &e seC =eminin' O ?eri=icare &e r$in a
n$m r$l$i &e @nmaric$lare a sabili c res#eci?a
#ersoan era o a?ocaa bine1c$nosc$! #enr$ ca>$rile &e
&i?or &e care se oc$#a" #robabil o #rieen ' Mecarh+ s1a
@nors a#oi acas " schimb!n&$1se @n bl$gi *i #lec!n& c$ o
gean @n care a?ea l$cr$ri #enr$ @nno#a $n&e?a' A mers
= r s se o#reasc #!n la a#aramen$l #ersonal &in >ona
&e nor& a ora*$l$i Jac;son" sosin& acolo la ora 4'5-' 9rei
ore mai !r>i$" $n b!rba n$mi Aeih
Chrisian 6alb" ?!rsa &e #ar$>eci &e ani" &i?or a"
#ro=esor &e isorie7 a a# r$ la res#eci?a a&res c$ $n
n$m r &es$l &e generos &e #achee con in!n& m!ncare
chine>easc ' Aces b rba a # r si a#aramen$l abia a
&o$a >i la ora *a#e'
9on+ Qachar+ a =!c$ #ersonal sine>a acesor ra#oare"
as!n& =oare e>ian #e la#o#$l #e care n$ @ncease s @l
&eese' Ii @naine &e a#ari ia inerne$l$i se &o?e&ise
s!ngaci c!n& ?enea ?orba s scrie ce?a la asa$ra" iar
a#i$&inile l$i se @mb$n iser &oar o i&ee' Insa
am n$nele acelea n$ #$ea$ =i @ncre&in ae oric$i )
?re$nei secreare sa$ ?re$n$i asisen' Chesi$nea
im#$nea secre$l cel mai &e#lin' Iar sine>ele l$i n$ se
#$ea$ eC#e&ia #rin e1mail sa$ =aC' Domn$l Rinehar
insisase ca o$l s 1i #ar?in #rin rimiere #o*ala" li?raa
#rin cei &e la Me&eral EC#ress'
PARTEA A DOUA
CA.PANIA
CAPITOLUL 1A
@n ?echi$l ora* Nache> eCis o #or i$ne &e eren si$a
s$b o =ale>a &in a#ro#ierea =l$?i$l$i" c$nosc$ s$b n$mele
&e Un&er1he1Hill 6S$b Deal7' Are o isorie @n&el$ngaa *i
#esri " care @nce#e c$ >ilele &e &eb$ al circ$la iei ?aselor
c$ ab$ri #e Mississi##i' Ea ar sese o soi$l &e oameni )
neg$sori" comercian i" c #iani &e ?ase" s#ec$lan i *i
amaori &e Boc$ri &e noroc )" o i @n&re#!n&$1se c re Ne:
Orleans' C$m banii recea$ &inr1o m!n @n ala" o aici se
sr!ngea$ *i b $*i" ?agabon>i" escroci" conraban&i*i &e
b $$ri *i &e arme" #rosi$ae *i nen$m ra i al i ic lo*i &in
l$mea inerlo# ' Nache> era boga &aoria b$mbac$l$i"
cea mai mare #are a aces$ia =iin& comerciali>a #rin
#or$l s $" Un&er1he1Hill' Banii c!*iga i lesne crea$ ne?oia
&e bar$ri" local$ri #enr$ #racicarea Boc$rilor &e noroc"
bor&el$ri *i hoel$ri ie=ine' Un$l ca Mar; 9:ain era $n
obi*n$i al acelor loc$ri #e ?remea c!n& era #ilo &e ?as c$
>ba$ri' A#oi" R >boi$l Ci?il a $cis circ$la ia #e =l$?i$' 9o
as=el a s#$lbera a?erile celor &in Nache> *i mai oa
?ia a sa &e noa#e' Un&er1he1Hill a ra?ersa o l$ng
#erioa&a &e &eclin'
Dn 5..-" legislai?$l &in Mississi##i a a#roba o lege care
#ermiea Boc$rile &e noroc #e =l$?i$" i&eea =iin& s eCise
c!e?a ?ase c$ >ba$ri conra= c$e care s ?!n$re a#a @n
s$s$l *i1n Bos$l =l$?i$l$i" @n ?reme ce #asagerii" maBoriaea
#ensionari" s Boace bingo *i blac;Bac; la bor&$l lor'
Oamenii &e a=aceri s1a$ re#e>i s @n=iin e>e &e1a l$ng$l
=l$?i$l$i Mississi##i acele ca>ino$ri #l$ioare' Dn mo&
memorabil" &$# ce legea a =os ciia bine *i anali>aa
aen" s1a consaa c nici n$ era ne?oie ca ?a#oarele s se
&es#rin& &e mal' Ii nici n$ era ne?oie s =ie echi#ae c$
?re$n moor care s le #ro#$lse>e' Con=orm #re?e&erilor
legale" a!a ?reme c! ele aingea$ @n ?re$n =el a#a
=l$?i$l$i sa$ ?reo c &ere &e a#a" bala" bra mor" canal
ari=icial sa$ gol= al aces$i =l$?i$" sr$c$rile se consi&era$
&re# ?ase c$ >ba$ri' Un&er1he1Hill a @nregisra o
re&resare #e ermen sc$r'
Din ne=ericire" la o anali> *i mai aen " legisla ia
#ermiea acci&enal #racicarea $$ror Boc$rilor &e noroc @n
sil$l ca>ino$rilor &in Las Eegas" as=el c aceasa in&$srie
eC#lo>i?a s1a insala &e1a l$ng$l G$l= Coas *i @n &isric$l
9$nica" @n a#ro#iere &e Mem#his' Nache> *i ale ora*e
si$ae &e1a l$ng$l =l$?i$l$i n$ a$ #rins aceas e?ol$ ie"
&ar a$ re$*i s se agae c$ ghearele *i c$ &in ii &e c!e?a
&inre ca>i1no$rile lor nemoori>ae'
N
O asemenea insi$ ie era *i L$c;+ Jac;' Acolo" la masa
&e blac;Bac; #re=era " @m#re$n c$ &ealer$l l$i #re=era"
Clee Cole+" s ea a?!n& @n =a $n eanc &e Beoane a c!e
,3 &e &olari *i sorbea &inr1$n #ahar @n care a?ea rom *i
si=on' Era @n c!*ig c$ 5 0-- &e &olari *i ?enise ?remea s o
*earg &e acolo' Se $ia s#re $* " #e $n&e reb$ia s
a#ar! #ersoana c$ care se @n!lnea'
Cole+ era membr$ al baro$l$i' A?ea &i#loma &e &re#"
licen " n$mele #$blica @n Pagini A$rii" $n biro$ #e $*a
c!r$ia scria FA?ocaG" o secreara care r s#$n&ea la rarele
a#el$ri ele=onice an$n !n& c acolo era Fbiro$ &e
a?oca$r G *i c r i &e ?i>ia care c$#rin&ea$ oae &aele
necesare' Dar Clee Cole+ n$ era a?oca #e b$ne' Dn #rim$l
r!n&" a?ea #$ ini clien i' N1ar =i re&aca $n esamen sa$
$n conrac nici s -l @m#$*i' N$1*i = cea ?eac$l #rin
rib$nal *i @i &is#re $ia #e mai o i ceilal i a?oca i &in
Nache>' Clee era #$r *i sim#l$ $n *na#an" $n #$nga* &e
a?oca m h los" g$rali? *i be i?" care c!*iga mai m$l i
bani la ca>ino$ri &ec! la biro$' C!n&?a cochease *i c$
#oliica *i abia sc #ase &e o #$nere s$b ac$>are' A#oi se
oc$#ase *i &e conrace g$?ernamenale *i abia *i1a sal?a
#ielea' La @nce#$$rile carierei" ime&ia &$# absol?irea
colegi$l$i" se ?!r!se *i @n conraban&a c$ &rog$ri" &ar se
l sase br$sc &e acea oc$#a ie c!n& $n$l &inre #arenerii
l$i a =os g si mor' Dn realiae" rans=ormarea l$i =$sese
a! &e ra&ical " @nc! a &e?eni chiar o=i er la narcoice"
aB$ng!n& s l$cre>e s$b aco#erire' M c$se Mac$laea &e
Dre# la seral *i #!n la $rm " la cea &e1a #ara @ncercare"
re$*ise s ia eCa menele #enr$ a&mierea @n baro$'
A &$bla mi>a #e $n o#ar *i $n reiar" a #rimi $n ?ale"
&$#! care a mai c!*iga 5-- &e &olari' Chelneri a care
a&$cea coc;1ail$ri" #re=eraa l$i" i1a mai o=eri $n #ahar'
Nimeni n$1*i #erecea a! &e m$l im# ca &omn$l Cole+ @n
ca>ino$l L$c;+ Jac;' De aceea" &omn$l Cole+ era r s= a'
S1a $ia @nc! o &ata s#re $* " s1a $ia la ceas *i a
conin$a s Boace'
) A*e#a i #e cine?aL l1a @nreba I?an" &ealer$l'
) 9reb$ie s 1 i s#$n *i ie &ac &aL
) Cre& c n$'
Ii om$l #e care @l a*e#a sc!#ase &e c!e?a #$neri s$b
ac$>are' Se c$no*ea$ &e a#roa#e &o$ >eci &e ani" &ar c$
gre$ s1ar =i #$$ s#$ne c era$ #rieeni' Era cea &e1a &o$a
lor @n!lnire' Prima &ec$rsese &es$l &e bine *i o = c$se
#osibil #e cea &e1a &o$a'
I?an ocmai ar a #ais#re>ece #$nce" c!n& Clee a ras o
&am *i s1a reras &in Boc' Dnc o s$ &e &olari' Clee a?ea
reg$lile l$i' D$# ce c!*iga , --- &e &olari" se rer gea" iar
c!n& #ier&ea 3--" #roce&a la =el' Inre acese limie" el B$ca
*i bea oa noa#ea' Cei &e la Misc n$ a?ea$ c$m s a=le"
&ar el c!*igase &eBa o#>eci &e miare @n an$l acela' Pl$s c
o rom$l cons$ma era #e grais'
I1a a>?!rli &o$ Beoane l$i I?an *i a ini ia ac i$nea
&es$l &e com#licaa &e a1*i &es#rin&e r$#$l masi? &e
sca$n$l @n l a'
) M$l $mesc" &omn$le Cole+" i1a s#$s I?an'
) C$ #l cere' Clee a @n&esa res$l Beoanelor @n
b$>$narele cos$m$l$i $*or" ca=eni$1&eschis' Dno&ea$na
ca=eni$" @no&ea$na cos$m" @no&ea$na c$ ci>me &e
co:bo+ l$cioase marca L$cchese' La $n mer$ *i no$ >eci"
c!n rea cel #$ in 5,3 &e ;ilograme" &e*i nimeni n$ *ia
#recis" @ns era mai c$r!n& gros &ec! gras' A # *i greoi
s#re bar" $n&e cel c$ care se @n!lnea &eBa sosise' Marlin
ocmai se a*e>a la o mas &inr1$n col al @nc #erii" ca s
#oa ?e&ea ring$l' N$ s1a$ sal$a @n nici$n =el *i nici n$ a$
schimba #ri?iri' Clee s1a l sa #e $n sca$n *i a scos $n
#ache &e igaree" iar o chelneri le1a a&$s &e b $'
) Am a&$s banii" a s#$s Marlin @nr1$n !r>i$' )C!L
) Aceea*i @n elegere" Clee' N$ s1a schimba nimic' Doar
c noi a*e#am s s#$i &a sa$ ba'
) Ii e$ e @nreb &in no$( care FnoiGL
) Dn nici$n ca> e$' E$ s$n $n conracor in&e#en&en *i
mi se #l e*e $n onorari$ ca s =ac reaba c$m reb$ie' N$
s$n #e sa$l &e #la al nim n$i' Am =os angaBa ca s e
recr$e> #enr$ c$rsa &e alegeri" iar &ac s#$i n$" #robabil
c mi se ?a s#$ne s ca$ #e alcine?a'
) Cine e #l e*eL
) Asa e con=i&en ial" Clee' i1am eC#lica asa &e >eci
&e ori s!#!m!na rec$ '
) A&e? ra' Poae1s e$ mai gre$ &e ca#' Ori ce?a mai
agia' Ori #oae ?rea$ ni*e r s#$ns$ri' Al=el" n$ m bag'
Dn ba>a #rimei lor &isc$ ii" Marlin se @n&oia c &omn$l
Clee Cole+ ?a s#$ne n$ s$mei &e 5-- --- &e &olari @n
bancnoe nemarcae' A#roa#e c @i #$sese banii #e mas!'
O s$a &e mii ca s inre @n c$rs *i s agie s#iriele' Cole+
#$ea &e?eni $n can&i&a eCcelen ) g$rali?" scan&alos"
ineresan" @n sare s s#$n orice = r s 1i =ie eam &e
e*ec' Un om #orni @m#ori?a #oliicienilor" #e $rmele c r$ia
#resa se ?a ine scai'
) Uie ce1 i #o s#$ne" a a&mis Marlin" #ri?in&$1l &irec @n
ochi #e Clee" l$cr$ care n$ se @n!m#lase #rea &es #!n
a$nci' Ac$m cincis#re>ece ani" @nr1$n &isric @n&e# ra"
$n !n r *i =amilia l$i s1a$ @nors acas @nr1o sear " ?enin&
&e la biseric ' N$ a?ea$ &e $n&e s *ie c @n casa lor" o
loc$in =oare =r$moas " # r$nseser &oi negri *i @ncerca$
s =$re o ce era mai &e #re ' 9ic lo*ii se &ragaser c$
crac;" a?ea$ #isoale @n =iecare b$>$nar" ce maiV era$
ni*e oameni #eric$lo*i' C!n& !n ra =amilie a aB$ns acas
*i i1a s$r#rins" l$cr$rile a$ sc #a &e s$b conrol' Meele a$
=os ?iolae' I1a$ @m#$*ca #e o i @n ca#" &$# care Ba?rele
a$ incen&ia casa' Poli ia i1a #rins a &o$a >i #e am!n&oi' A$
m r$risi o$l" l$cr$ con=irma &e ADN" o &ichis$l' De
a$nci @ncoace @*i a*ea# r!n&$l s =ie eCec$a i @n
@nchisoarea Parchman' N$mai c =amilia acel$i !n r ese
=oare @ns ri ' 9aic 1s$ a a?$ o c &ere ner?oas *i o
l$ase ra>na" bie$l &e el' Dar *i1a re?eni @nre im# *i i s1a
#$s r $ #aa' E =$rios c ic lo*ii ia s$n @nc! @n ?ia '
Dees sisem$l B$ri&ic" &ar @i $r *e mai ales #e cei no$
onorabili ai C$r ii S$#reme' De la el #ro?in banii" Clee'
Era o minci$na s=r$naa" &ar minci$na = cea #are &in
=i*a #os$l$i'
) Mi1a #l c$ #o?esea a" a s#$s Clee &!n& $*or &in
ca#'
) Banii *ia s$n o nimica oa #enr$ el' Ai i s$n
&ac e bagi @n c$rs *i n$ ?orbe*i &ec! &es#re #e&ea#sa
ca#ialaH Ce naiba" nici n1o s 1 i ?in gre$' Oamenii &e aici
se #ron$n a @n =a?oarea ei' Doar eCisa *i son&aBe &e o#inie
care ara c a#roa#e *a#e>eci la s$a &in #o#$la ia
sa$l$i cre&e @n #e&ea#sa c$ moarea *i m$l i al ii s$n
iria i c ea n$ se a#lica mai &es @n Mississi##i' Po i &a ?ina
#e C$rea S$#rema #enr$ reaba asa' E s$biec$l #er=ec
#enr$ cam#anie'
Clee conin$a s &ea a#robaor &in ca#' Ereme &e o
s # m!n " n$mai la asa se g!n&ise' A&e? ra" #e&ea#sa
c$ moarea re#re>ena s$biec$l #er=ec" iar C$rea
S$#rema &e?enea ina i&eala' C$rsa a?ea s =ie c! se
#oae &e #l c$ '
) Ai a&$s ?orba &es#re &o$ gr$#$ri" a s#$s el" l$!n& o
g$r &e rom'
) Mai m$le" @ns &o$ s$n mai im#orane' Un$l ese
Eicims Kaching5" ni*e oameni #orni i r!$" #enr$ c a$
#ier&$ =iin e &ragi *i a$ =os hali i &e sisem' Organi>a ia
asa n$ are m$l i membri" &ar oamenii s$n serio*i' Inre
noi =ie ?orba" &omn$l ` =inan ea> @n secre *i gr$#$l sa'
Cel lal se cheam La: En=orcemen Coaliion" miliea>
#enr$ lege *i or&ine *i ese &es$l &e #$ernic' Am!n&o$
e ?or s#riBini *i =inan a'
Clee a mai &a o &a &in ca#" a r!nBi sais= c$ *i s1a
$ia &$# o chelneri care recea gra ioasa #e l!ng ei c$
a?a @nc rcae &e #ahare #line'
) Ce echilibr$V a s#$s el" @n&eaB$ns &e are ca remarca
s 1i =ie a$>i '
) Serios" n$ mai am nimic &e a& $ga" a s#$s Marlin"
= r s &e?in #rea insisen'
) Un&e1s baniiL
Eicimele Eigilene
Marlin a o=a &in r r$nchi *i n$ *i1a #$$ re ine $n
>!mbe'
) Dn #orbagaB' J$m ae &in ei" a&ic cinci>eci &e miare'
Di iei #e *ia ac$m" iar @n >i$a c!n& e lanse>i @n mo& o=icial"
ca#e i res$l'
) Des$l &e corec'
Ii1a$ sr!ns m!inile" a#oi a$ ri&ica #aharele &e #e mas '
Marlin a scos cheile ma*inii &in b$>$nar'
) Am $n M$sang ?er&e c$ aco#eri*$l negr$' C$m ie*i
&e aici" @n s!nga' Po=im cheileH Pleci c$ ma*ina *i iei banii'
E$ n$ ?rea$ s ? & nimic' Sa$ aici *i Boc blac;Bac; #!n e
@norci'
Clee a @nh a cheile" s1a ri&ica greoi @n #icioare" a#oi a
ra?ersa ca>ino$l *i a ie*i #e $* '
N
Marlin a a*e#a $n s=er &e or " &$#! care i1a ele=ona
l$i 9on+ Qachar+'
) Se #are c l1am ag a #e om$l nosr$" a an$n a el'
) A l$a baniiL a @nreba 9on+'
) 9reaba se &es= *oar chiar ac$m" &ar sig$r n1o s mai
?e>i banii aceia' Cre& c L$c;+ Jac; are s 1*i #rimeasc
#area" &ar oric$m n$ conea> " =iin&c om$l a >is &a'
) ECcelen'
) 9i#$l o s =ac sen>a ie" @n elegiL Moogra=ii *i camera1
manii se ?or &a @n ?!n &$# el'
) S s#er m ca a*a ?a =i' Ne ?e&em m!ine'
Marlin a g si $n loc la o mas $n&e mi>a era #e cinci
&olari Beon$l *i @nr1o B$m ae &e ceas a re$*i s #iar& o
s$a &e &olari'
Clee s1a @nors c$ $n >!mbe #e =a a" # r!n& cel mai
=erici om &in Nache>' Marlin era con?ins c #orbagaB$l
ma*inii se golise'
S1a$ @nors la bar *i a$ b $ #!n la mie>$l no# ii'
N
Do$ s # m!ni mai !r>i$" Ron Mis; ocmai #leca &e la
$n anrenamen la baseball" c!n& a #rimi $n ele=on' Era
anrenor$l #rinci#al al echi#ei Rai&ers" care aci?a @n Liga
Icolar " echi# @n care B$ca *i nul l$i" Josh" *i care #ese o
s # m!n $rma s s$s in #rim$l meci &in cam#iona'
Josh s ea #e banchea @m#re$n c$ &oi colegi &e echi# "
o i rans#ira i" m$r&ari" &ar =oare =erici i'
La @nce#$" a ignora a#el$l" &ar a#oi s1a $ia s ?a&
cine l ca$ ' Era 9on+ Qachar+' AB$nseser s &isc$e *i &e
&o$ ori #e >i'
) Da" 9on+'
) Ron" ai $n min$ liberL
9on+ mere$ @i a&resa acea @nrebare" &!n& im#resia c
#$ea re?eni mai !r>i$' Dar el &esco#erise c 9on+ n$
a?ea nicio&a che= s am!ne con?orbirea' Miecare ele=on
era $rgen'
) Sig$r'
) A a# r$ $n mic elemen ne#re? >$" &in # cae' Se
#are c la c$rsa asa ?or #arici#a mai m$l i &ec! am
cre>$ noi' M a$>iL
) Da'
) Am a=la &inr1o s$rs sig$r ca n$ *i$ ce neb$n" #e
n$me Clee Cole+" &in Nache> mi se #are" @*i ?a an$n a
m!ine inen ia &e a can&i&a @m#ori?a B$&ec oarei
Mecarh+'
Ron a ins#ira a&!nc" a#oi a o#ri #e sra&a &e l!ng
com#leC$l &e baseball al ora*$l$i'
) B$n" e asc$l'
) Ai a$>i &e om$l saL )N$'
Ron c$no*ea c! i?a a?oca i &in Nache>" @ns n$ *i #e
acesa'
) Nici e$' Ac$m @i ?eri=ic m rec$$l' L$cr$rile
#reliminare #e care le *im n$ im#resionea> #e nimeni'
L$crea> sing$r *i n$ are o re#$a ie &eosebia" cel #$ in ca
a?oca' Ac$m o# ani" i1a =os s$s#en&aa licen a &e
#racic im# &e o# l$ni #enr$ ce?a lega &e negliBarea
clien ilor' Do$ &i?or $ri la aci?' N$ a &a =alimen
nicio&a ' O amen& #enr$ con&$cere s$b in=l$en a
b $$rilor alcoolice" @n res are ca>ier$l c$ra' Asa e mai o
ce *im ac$m" &ar =acem s # $ri'
) Ii @n ce m s$r ne a=ecea> L
) N1am i&ee' S mai a*e# m' 9e s$n c!n& mai a=l$
ce?a' Ron i1a con&$s #e #rieenii l$i Josh" &$#! care s1a &$s
re#e&e acas ca s 1i #o?eseasc l$i Doreen' S1a$ o agia
la cin " &$# care a$ sa #!n !r>i$ s @nBghebe scenarii *i
s le @noarc #e oae =e ele'
N
A &o$a >i la ora >ece" Clee Cole+ a o#ri a$omobil$l la
marginea ro$ar$l$i #e High Sree" eCac @n =a a cl &irii
Carroll Garin" B$&ec or' A?ea @n s#ae &o$ =$rgonee
@nchiriae' 9oae cele rei ?ehic$le #arcaser
nereg$lamenar" &ar *i *o=erii lor c $a$ b$cl$c$l c$
l$m!narea' Din =$rgonee a$ cobor! ime&ia ?reo *ase
?ol$nari" care s1a$ a#$ca s rag &$# ei a=i*e mari #e
cele c!e?a re#e ce &$cea$ s#re erasa beonaa &in B$r$l
cl &irii' Un al ?ol$nar a @n l a $n #o&i$m im#ro?i>a'
Un #oli is care r s#$n&ea &e or&ine @n >ona Ca#ioli$l$i a
obser?a &e @n&a oae acele aci?i i *i s1a a#ro#ia s
?a& ce se #erece'
) Dmi an$n can&i&a$ra #enr$ C$rea S$#rem " i1a
eC#lica Clee c$ o ?oce c! mai #$ernica' Era =lanca &e
&oi ineri masi?i @n cos$me negre" $n$l alb" iar cel lal &e
c$loare" *i la =el &e l b r a i ca el'
) Dar a#robare a?e iL l1a @nreba #oli is$l'
) Sig$r' Am #rimi1o &e la #roc$ra$r '
Poli is$l a &is# r$" = r s se gr beasc =oare are'
Decor$l a =os asambla c$ ra#i&iae" iar c!n& a =os gaa"
a?ea @n l imea &e rei meri *i l$ngimea &e a#roa#e >ece *i
n$ @n= i*a &ec! chi#$ri' Porree &e la absol?irea lice$l$i"
insananee nai?e" #o>e &e =amilie" oae m rie *i color'
Me ele $nor mor i'
Dn ?reme ce ?ol$narii se agia$ s #$n l$cr$rile la
#$nc" a$ @nce#$ s ?in re#orerii' C! i?a *i1a$ insala
camerele #e re#ie&e' Pe #o&i$m s1a$ #lasa micro=oane'
Moogra=ii s1a$ a#$ca s =ac #o>e" iar Clee era @n c$lmea
=ericirii' A$ sosi *i al i ?ol$nari" $nii c$ #ancare #reg ie
&e acas " #e care era$ scrise @n&emn$ri &e gen$l( FA=ar c$
liberaliiHG" FS#riBini i #e&ea#sa c$ moareaHG *i FEicimele a$
glasG'
Poli is$l a re?eni'
) N1am g si #e nimeni care s aib c$no*in a &es#re
a#robarea #enr$ &emonsra ia &e aici" i1a s#$s el l$i Clee'
) P i" ai ?orbi c$ mine *i1 i s#$n c am a#robare'
) Din #area c$iL
) Un$l &inre a&B$nc ii &e la #roc$ra$r '
) C$m se n$me*eL
) Os:al'
Poli is$l s1a &$s s &ea &e acel Os:al'
Agia ia a aras aen ia #ersoanelor &in cl &ire" as=el c
aci?iaea s1a @nrer$#' A$ @nce#$ s circ$le >?on$ri" iar
c!n& s1a a$>i *i la eaB$l #ar$ c se #reg ea cine?a s 1*i
an$n e cam#ania &e alegeri #enr$ $n #os &e B$&ec or al
C$r ii S$#reme" rei B$&ec ori a$ l sa o$l &eo#are *i s1
a$ gr bi s#re =eresre' Ceilal i *ase" ale c ror man&ae
eC#ira$ #ese c! i?a ani" s1a$ a?en$ra #!n la geam$ri
&in c$rio>iae'
Biro$l Sheilei Mecarh+ & &ea s#re High Sree *i c$r!n&
s1a $m#l$ &e gre=ieri *i &e al i membri ai #ersonal$l$i" o i
br$sc alarma i' I1a *o#i l$i Pa$l(
) Ce1ar =i s cobor@ *i s ?e>i &es#re ce e ?orbaL
Ii ceilal i =$nc ionari &e la rib$nal *i &e la #roc$ra$r a$
l sa reaba ca s #ri?easc s#ecacol$l" iar Clee B$bila
? >!n& c$m @n =a a #o&i$m$l$i se sr!nseser &eBa &es$i
oameni' Poli is$l a re?eni c$ @n riri *i" @n momen$l c!n&
Clee se #reg ea s 1*i @ncea# c$?!narea" s1a re>i =a
@n =a c$ oamenii legii'
) Domn$le" ?a cerem s #leca i ime&ia &e aici'
) Sa i #$ in" b ie i" c ermin @n >ece min$e'
) Ba n$" &omn$le' Aceasa ese o @nr$nire ilegal ' E
rog s ? &is#ersa i ime&ia" al=elV
Clee s1a a#ro#ia &e o=i er$l m$l mai sc$n& *i a aB$ns
#ie# @n #ie# c$ el" s#$n!n&$1i(
) N$1 i mai ar a m$*chii" a$>iL A?em #ar$ camere &e
ele?i>i$ne c rora n$ le sca# nimic' Calmea> 1e *i o s
&is#ar &e aici c! ai >ice #e*e'
) Sc$>e'
L m$rin& #roblema" Clee a # *i s#re #o&i$m" iar >i&$l
&e ?ol$nari s1a @nchis @n $rma l$i' A >!mbi c re camere *i
a >is(
) B$n &iminea a *i ? m$l $mesc c a i ?eni' M
n$mesc Clee Cole+' S$n a?oca @n Nache> *i @mi an$n
can&i&a$ra #enr$ C$rea S$#rem ' A&?ersara mea ese
B$&ec oarea Sheila Mecarh+" = r @n&oial cea mai liberal
membr a C$r ii S$#reme" care n$ =ace nimic *i @i
cocolo*e*e #e criminali'
Eol$narii a$ i>b$cni @n $rale' Re#orerii a$ >!mbi
g!n&in&$1se ce noroc a?ea$ s se a=le acolo chiar @n acele
momene' C! i?a a$ i>b$cni chiar @n r!s'
Pa$l a sc #a c$ gre$ &e no&$l &in g! c!n& a a$>i acea
ra=al &e c$?ine incre&ibile' In&i?i&$l a?ea glas r s$n or"
n$ se emea &e nimic" era #ioresc *i se b$c$ra &in #lin &e
aen ia celor &in B$r'
Ii abia se @nc l>ise'
) Dn s#aele me$ ?e&e i chi#$rile a o s$ o#>eci *i rei
&e oameni' Negri" albi" b$nici" bebel$*i" e&$ca i" anal=abe i"
&e #e o c$#rins$l sa$l$i *i &in oae #eri=eriile' 9o i mor i
= r ?in " $ci*i' Dn ?reme ce noi ?orbim aici" asasinii lor se
#reg esc s ia masa &e #r!n> la @nchisoarea Parchman"
o i #e lisa &e a*e#are a con&amna ilor la moare *i
rimi*i acolo #e b$n &re#ae &e B$riile aces$i sa'
A = c$ o #a$> semni=icai? *i a ar a c$ m!na s#re
=e ele ne?ino?a ilor'
) Dn Mississi##i a?em T0 &e oameni #e lisa &e
a*e#are' Se sim @n sig$ran acolo" #enr$ c saal
re=$> s 1i eCec$e' Ale sae n$ e>ia' Ale sae @*i
res#eca legile #e care le1a$ ?oa' Din 5./0 @ncoace"
9eCas$l a eCec$a 224 &e asasini' Eirginia" 05P O;lahoma"
/TP Mlori&a" 33P Carolina &e Nor&" 45P Georgia" 2/P Alabama"
2," *i Ar;ansas" ,4' Nici sae nor&ice #rec$m Misso$ri"
Ohio *i In&iana n$ sa$ mai r $' La naiba" #!n *i Dela:are
a eCec$a 54 criminali' Ii $n&e se a=l Mississi##iL Dn
#re>en" oc$#a loc$l no$ s#re>ece' Am eCec$a &oar 0
$ciga*i *i &e aceea" #rieeni" can&i&e> #enr$ C$rea
S$#rem '
Mor a #oli ieneasc a Ca#ioli$l$i n$m ra ac$m
&ois#re>ece oameni" &ar ace*ia se m$l $mea$ s
#ri?easc *i s asc$le' Oamenii n$ era$ s#eciali>a i @n
&is#ersarea &emonsra iilor *i" #e &e ala #are" ?orbior$l li
se # rea =oare b$n'
) Noi &e ce n$1i eCec$ mL a r cni Clee c!re m$l ime'
E s#$n e$ &e ce' Penr$ c $ciga*ii s$n cocoli i &e C$rea
noasr S$#rema *i le #ermie ca a#el$rile s se @nin& la
nes=!r*i' Bobb+ Ra+ Roo a omor! &oi oameni c$ s!nge1
rece @n c$rs$l $n$i Ba= la $n maga>in &e b $$ri' Dn $rm c$
&o$ >eci *i *a#e &e ani' Se a=l o #e lisa &e a*e#are"
ca# rei mese #e >i" @*i ?e&e mama o &aa #e l$n *i n$1l
#a*e &eloc eCec$ ia' Killis Brile+ *i1a $cis =iica ?ireg @n
?!rs &e #ar$ ani' Clee s1a o#ri *i a ar a c re
=oogra=ia $nei =ei e &e c$loare" a=la @n #area &e s$s a
#ano$l$i' Ia1o acolo" negresa aceea =r$m$*ic @n rochi
ro>' Ar =i reb$i s aib ac$m rei>eci &e ani' Uciga*$l ei"
$n om @n care a?ea @ncre&ere" se a=l #e lisa &e a*e#are
&e &o$ >eci *i #ar$ &e ani' A* #$ea conin$a m$l *i bine
#e aceasa ema" &ar cre& c a i #rice#$' A sosi ?remea
s >g!l !im aceas C$re S$#rem *i s le ar m celor
care a$ comis crime sa$ care s$n #re&is#$*i la a*a ce?a
c " @n aces sa" ?orbim serios &es#re a#licarea legii'
A = c$ o no$ #a$> " ca s &ea r ga> s$s in orilor s
a#la$&e >gomoos" l$cr$ care # rea s 1l sim$le>e'
) J$&ec oarea Sheila Mecarh+ a ?oa #enr$
re?ocarea celor mai m$le con&amn ri la moare" mai
m$le &ec! oricare al membr$ al C$r ii' Iner?en iile ei
s$n @n esae &e am n$ne legale = r nicio rele?an " care
le $m#l$ s$=leele &e b$c$rie a?oca ilor a# r rii &in sa$l
nosr$' Cei &e la ACLU5 o i$besc nes#$s' Iner?en iile ei
m$sesc &e sim#aie *i @n elegere #enr$ ace*i $ciga*i' Le
&a$ s#eran e br$elor &e #e lisa &e a*e#are' A ?eni
momen$l" &oamnelor *i &omnilor" s 1*i scoa roba" s
le#e&e silo$l" ?o$l *i s lase #$erea &e a c lca @n #icioare
&re#$rile ?icimelor'
Pa$l s1a g!n&i s noe>e c!e?a &inre =orm$l rile
om$l$i" &ar r m sese #rea @m#ieri ca sa #oa scrie' N$
era con?ins c *e=a l$i ?oase a! &e &es @n =a?oarea
ac$>a ilor ce #$ea$ #rimi #e&ea#sa ca#ial " &ar a?ea
ceri$&inea c oae con&amn rile lor era$ con=irmae'
Dincolo &e aci?iaea &e=iciar a #oli iei" rasism$l *i
?r Bm *ia mani=esae &e #roc$rori" B$riile FaranBaeG
5 American Ci?il Liberies Union ) Uni$nea Americana
#enr$ A# rarea Liber ilor Ci?ile 6n'r'7
*i &eci>iile eronae l$ae &e B$&ec orii care #re>i&ea>
$nele #rocese" in&i=eren c! &e ana#o&a ar =i =os #roces$l"
C$rea S$#rem rareori an$lase o con&amnare' 9oae
?orbele acelea l1a$ @ngre o*a #e Pa$l' Eo$l era &e obicei
&e T la 2" @n care Sheila era *e=a minori ii co#le*ie" &ar
care ri&ica ?ocea' Doi &inre B$&ec ori n$ ?oaser
nicio&a @n =a?oarea an$l rii $nei con&amn ri la moare'
Iar $n$l n$ ?oase nicio&a #enr$ an$larea ?re$nei
#e&e#se c$ @nchisoarea'
Pa$l *ia c " @n sinea ei" *e=a l$i se o#$nea #e&e#sei
ca#iale" &ar ea se angaBase s res#ece legile sa$l$i' D*i
&e&ica =oare m$l im# ca>$rilor &e om$ci&ere *i nici
macar o &a n1o ? >$se a#lic!n& # rerile ei #ersonale @n
&e=a?oarea res#ec rii srice a #re?e&erilor legii' Dac
ho r!rea &in ca&r$l #roces$l$i era clar *i = r echi?oc" ea
n$ *o? ia s se aY!$re maBori ii ca s con=irme o
con&amnare" =ie ea *i la moare'
Clee n$ a ce&a is#iei &e a ?orbi #rea m$l' D*i #reci>ase
inen iile" iar an$n $l = c$ &e el se b$c$rase &e $n s$cces
enorm' A cobor! glas$l" a &e?eni mai sincer *i a @ncheia
s#$n!n&(
) Di @n&emn #e o i loc$iorii &in Mississi##i c rora le
#as &e lege *i or&ine" care s1a$ sa$ra &e crimele = r
sens" comise s$b im#eri$l im#$ls$l$i" s mi se al $re ca s
r s$rn m aceas C$re S$#rem ' E m$l $mesc'
A$ $rma a#la$>e'
Doi &inre #oli i*ii mai soli>i s1a$ a#ro#ia &e #o&i$m'
Re#orerii a$ @nce#$ s 1*i lanse>e @nreb rile(" A i =os
?reo&a @n #os$ra &e B$&ec orL Ce s#riBin =inanciar a?e iL
Cine s$n ace*i ?ol$nariL A?e i #ro#$neri s#eci=ice #ri?in&
sc$rarea #erioa&ei &e B$&ecare a a#el$rilorLS
Clee se #reg ea s &ea r s#$ns$ri" c!n& $n #oli is l1a
#rins &e bra *i i1a >is(
) Gaa" &omn$le' S1a ermina c$ s#ecacol$l'
) Ia mai &$1e &rac$l$i" i1a r s#$ns Clee" sm$lg!n&$1*i
bra $l'
Ceilal i #oli i*i a$ @naina" @mbr!ncin&$1i #e ?ol$nari"
&inre care m$l i a$ @nce#$ s ?oci=ere>e *i s i#e la ei'
) S mergem" amice" i1a >is #oli is$l'
) Ee>i1 i &e reab ' A#oi" c re camere" a r cni( #ri?i iH
S$n @ng &$iori c$ criminalii" iar liberaea &e eC#rimare s
se &$c naibiiH
) S$ne i aresa'
) AresaH M aresa i #enr$ c am in$ o c$?!nare'
Dn im# ce a s#$s acesea" calm" *i &in #ro#rie ini iai?a" a
&$s ambele m!ini la s#ae'
) Domn$le" n$ a?e i a#robare" i1a s#$s $n o=i er" @n
?reme ce al i &oi i1a$ #$s c $*ele'
) Uia i1? la ace*i a# r ori ai C$r ii S$#reme" rimi*i
&e cei &e la eaB$l #ar$" chiar &e c re oamenii @m#ori?a
c rora ?oi can&i&a'
) S mergem" &omn$le'
C! a$ cobor! &e #e #o&i$m" Clee a conin$a s $rle(
) N1o s sa$ m$l ?reme @n @nchisoare" iar c!n& o s
m elibere>e" o s ies @n sra&a ca s rosesc a&e? r$l
&es#re ace*i liberali ic lo*i i' P$e i =i sig$ri &e asa'
Sheila a $rm ri s#ecacol$l &in sig$ran a #ro#ri$l$i
biro$' Un al gre=ier" care s ea @n a#ro#ierea re#orerilor"
@i ransmiea *iri #rin ele=on$l mobil'
Neb$n$l &e Bos o alesese #e ea ca a&?ersar'
N
Pa$l a mai > bo?i #!n c!n& eC#o>i ia &e =oogra=ii a
=os sr!nsa *i m$l imea s1a @m#r *ia" a#oi s1a gr bi s
$rce sc rile #!n @n biro$l Sheilei' Ea se a=la la biro$" c$
cel lal gre=ier *i c$ B$&ec or$l Meel:a+ne' Amos=era era
@nc rcaa" iar sarea &e s#iri" s$mbr ' S1a$ $ia la Pa$l &e
#arc el ar =i =os @n sare s le a&$c ?e*i b$ne'
) 9i#$l e neb$n" a s#$s el'
Ceilal i a$ &a &in ca# @n semn &e a#robare'
) N$ #are a =i $n #ion al marilor cor#ora ii" a >is
Meel:a+ne'
) E$ n1am a$>i &e el" a s#$s Sheila @nce' P rea s n$1*i
=i re?eni &in *oc' Am im#resia c " an$l acesa" ce # rea
$*or se ?a &o?e&i =oare com#lica'
I&eea &e a #omi o cam#anie &e la >ero o co#le*ea'
) C! a cosa cam#ania aL a @nreba1o Pa$l' El se
angaBase la C$rea S$#rem c$ &oi ani @n $rm " c!n&
B$&ec or$l Meela+ne =$sese in$ s$b asal &e $n can&i&a'
) Un milion #ar$ s$e' Sheila *i1a &res glas$l *i a r!s'
) E$ am @n con$l #enr$ cam#anie T --- &e &olari' Banii
*ia sa$ acolo &e ani b$ni'
) Da" &ar e$ am a?$ $n a&?ersar clar" a eC#lica
Meel:a+ne" #e c!n& in&i?i&$l sa e $n icni'
) P i icni ii s$n &e cele mai m$le ori ale*i'
B
Do$ >eci &e min$e mai !r>i$" 9on+ Qachar+ a $rm ri
o s#ecacol$l @n inimiaea biro$l$i s $" a=la la #ar$
inersec ii &e# rare' Marlin @nregisrase o$l c$ o camer
?i&eo *i era mai m$l &ec! @nc!na s re?a& o$l'
) Am crea $n monsr$" a s#$s 9on+ #rinre hohoe &e
r!s'
) E b$n om$Y'
) Poae #rea b$n'
) Mai ?rei #e cine?a care s inre @n c$rs L
) N$" cre& c lisa &e can&i&a i &eBa e com#lea' B$na
reab H
Marlin a #leca" iar 9on+ a =orma n$m r$l l$i Ron Mis;'
Deloc s$r#rin> or" oc$#a$l a?oca i1a r s#$ns &e la #rim$l
a#el'
) Dmi #are r!$" &ar s1a a&e?eri" i1a s#$s 9on+ c$
gra?iae" &$#a care i1a &es#re relaa an$n $l = c$ &e
Clee *i &es#re aresarea aces$ia'
) Cre& ca in&i?i&$l n$1i @n oae min ile" a s#$s Ron'
) E?i&en' Prima mea im#resie e c l$cr$rile n$ s$n
&eloc gra?e' De =a#" asa ne1ar #$ea aB$a' Salimbanc$l
sa ?a =i =oare me&iai>a *i #are =oare &ornic s se ba
c$ Mecarh+'
) Oare &e ce sim $n no& @n somacL
) Ron" #oliica e $n Boc =oare &$r" l$cr$ #e care o s 1l
a=li @n c$r!n&' Pe mine n$ m @ngriBorea> " cel #$ in
&eocam&a ' Noi ne ?e&em &e #lan$l nosr$" nimic n$ se
schimb '
) E$ cre& c #eisaB$l mai #o#$la o s 1i a&$c! =oloase
&oar cel$i care e &eBa @n *a" a remarca Ron'
Ii" ca reg$l generala" a?ea &re#ae'
) N$ nea# ra' N$ ai moi?e &e #anic ' Pe &e ala #are"
n$ a?em ce s le =acem celor care se ?!r @n ciorb ' N$1 i
#ier&e concenrarea' S s!m lini*i i #!n m!ine *i mai
?orbim'
CAPITOLUL 1C
Lansarea c$ c!nec a cam#aniei l$i Clee Cole+ ?enise la
anc #enr$ oa l$mea' Dn o sa$l n$ era ?re$n s$biec
mai ineresan &ec! acesa' Presa a con=isca an$n $l l$i
Cole+ *i a = c$ $n am1am &e >ile mari' Ii cine @i #$ea
re#ro*a ce?aL De c!e ori aB$nge #$blic$l s ?a& $n
re#oraB @n care $n a?oca ese @nc $*a *i !r! s#re &$b
@n ?reme ce srig ce?a &es#re Fliberali ic lo*i iGL Un&e
mai #$i c era *i $n a?oca scan&alagi$ *i m h losL
Pre>enarea =e elor $nor mor i a?ea s r m!n @n aminirea
m$lora" o i&ee ire>isibil ' Iar ?ol$narii care @l @nso iser "
c$ #rec &ere r$&ele ?icimelor" se ar a$ mai m$l &ec!
@nc!nae s sea &e ?orb c$ re#orerii *i s le o=ere
maerial #enr$ re#oraBe' C$raB$l l$i obra>nic &e a ine
@nr$nirea chiar s$b nas$l celor &e la C$rea S$#rema
=$sese am$>an" chiar a&mirabil'
A =os &$s ime&ia la se&i$l cenral al #oli iei" iar acolo i s1
a$ cii &re#$rile" i s1a$ l$a am#renele *i a =os
=oogra=ia' A #res$#$s" &eloc gre*i" c =oogra=ia c$ m$ra
l$i a?ea s @nca# #e m!na #resei ime&ia *i &eci a #ro=ia
&e c!e?a sec$n&e s se g!n&easc la mesaB$l #e care
reb$ia s 1l ransmi ' O @ncr$n1 $r =$rioas #$ea
con=irma b n$iala c in&i?i&$l era #$ in scr!ni' Un s$r!s
aerian ar =i &a &a na*ere $nor @nreb ri #ri?in&
sinceriaea #resa iei l$i ) cine >!mbe*e c!n& se ?e&e
&$s la @nchisoareL De aceea a ales s a#ar c$ o =a
ne$r " &oar c$ o $mbr &e c$rio>iae @n #ri?ire" ca *i c$m
s1ar =i @nreba( FDe ce s1a$ l$a *ia &e mineLG Proce&$rile
im#$nea$ ca orice &e in$ s se &e>brace" s =ac &$* *i s
@mbrace o salo#e #orocalie" iar asa se @n!m#la &e
obicei @naine &e a rece la #o>a' Clee nici n1a ?r$ s a$&
&e oae asea' Ac$>a ia era &e organi>are a $nei @nr$niri
nea$ori>ae *i se #e&e#sea c$ o amen& &e maCim$m ,3-
&e &olari' Ca$ i$nea era &$bl$l amen>ii" iar Clee" ale c r$i
b$>$nare era$ b$r&$*ie c$ bancnoe &e 5-- &e &olari" a
=l$$ra @n B$r s$=icien i bani ca s le &ea &e @n eles
a$ori ilor c el ie*ea &in @nchisoare" n$ in?ers' A*a se
=ace c s1a s ri #ese e#iso&$l c$ salo#ea #orocalie" iar
Clee a sa la #o>a @n cel mai elegan cos$m ca=eni$ #e
care @l a?ea" c$ c ma*a alb scrobia" cra?aa &in m ase
c$ mo&el im#rima c$ $n no& im#ecabil' P!r$l mai l$ng *i
$*or @nc r$n i @i s ea a#roa#e #er=ec'
Proces$l a in$ mai #$ in &e o or " iar c!n& a ie*i ca om
liber" a r mas #l c$ im#resiona &e =a#$l c maBoriaea
re#orerilor @l $rmaser ' Re=$gia #e $n ro$ar &in ora*" le1
a &a a!ea r s#$ns$ri la @nreb ri" #!n c!n&" @nr1$n
!r>i$" re#orerilor li s1a acri'
La *irile &e sear " ca>$l l$i a consi$i #$nc$l &e
arac ie #rinci#al" #re>en!n&$1i1se oa aci?iaea &e
#ese >i' La cele &e la mie>$l no# ii" a =os &in no$ #re>en'
A $rm ri o$l #e $n s$#erecran 9E la &inr1$n bar al
moocicli*ilor &in s$&$l ora*$l$i Jac;son" $n&e a r mas
#ese noa#e ca s le o=ere &e b $ $$ror celor care
re$*ea$ s inre #e $*a local$l$i' Noa &e #la s1a ri&ica la
5 4-- &e &olari' Chel$ieli &e cam#anie'
Bi;erii l1a$ #l c$ enorm *i a$ #romis c ?or a# rea c$
ghio$ra la ?o s 1l aleag ' Desig$r" nici$n$l &inre acei
oameni n$ era $n aleg or c$ &omicili$ sabil' D$#!
@nchi&erea bar$l$i" Clee a #leca &e acolo c$ $n Ca&illac
Escala&e ro*$ a#rins" @nchiria c$ o mie &e &olari l$nar @n
#erioa&a cam#aniei' La ?olan se a=la $n$l &inre #roas#e ii
s i bo&+g$ar>i" cel alb" $n !n r c$ o i&ee mai rea> &ec!
*e=$l l$i' A$ re$*i s aB$ng la $n moel = r s =ie aresa i'
B
La biro$l Asocia iei A?oca ilor &e Proces &in Mississi##i
&e #e Sae Sree" Barbara Mellinger" &irecor eCec$i? *i
s$s in oare #rinci#al " s1a @n!lni #enr$ o r$n& mainal
&e &isc$ ii" la o ca=ea" c$ asisena ei" S;i# Sanche>' La
#rima cea*c " a$ @nors #e =a *i #e &os rela rile &in
>iarele &e &iminea ' A?ea$ eCem#lare &in #ar$ coi&iene
ce a# rea$ @n &isric$l &e s$& 1BiloCi" Haiesb$rg" La$rel *i
Nache> )" iar m$ra &omn$l$i Cole+ se l = ia #e #agina
@n!i a $$ror #$blica iilor' Nici >iar$l &in Jac;son n$ se
oc$#a &e alce?a' Times#3icayune &in Ne: Orleans a?ea
ciiori *i &e1a l$ng$l Coasei" as=el c #$blicase *irea
ransmis &e Associae& Press" c$ =oogra=ia &e rigoare
6scena @nc $* rii7" #e #agina a #ara'
) Poae c1ar reb$i sO1i s= $im #e o i can&i&a ii no*ri
s #roce&e>e as=el @nc! s =ie aresa i c!n& @*i an$n
lansarea cam#aniei" a s#$s Barbara #e $n on sec *i = r
nicio inen ie &e $mor'
De &o$ >eci *i #ar$ &e ore" #arc $iase s >!mbeasc '
A goli #rima cea*c *i s1a &$s s 1*i mai #$n '
) Cine &rac$Y e Clee Cole+L a @nreba Sanche>"
$i!n&$1se @ncr$naa la cele c!e?a =oogra=ii ale
b rba$l$i'
Qiarele &in Jac;son *i BiloCi #$blicaser &oar =oogra=ia
=e ei ) @n= i*area $n$i om care @n!i & o lo?i$ra" iar &$#
aceea @nce#e s #$n @nreb ri'
) L1am s$na seara rec$a #e Kaler" care e &in
Nache>" a >is ea' Mi1a s#$s c aces Cole+ loc$ie*e acolo
&e ani &e >ile" se oc$# @n #ermanen &e c!e ce?a &$bios"
&ar ese s$=icien &e ineligen ca s n$ se lase #rins' Are
im#resia c om$l s1a oc$#a &e reb$ri c$ i ei *i ga>e
na$rale' A a?$ o a=acere ne=erici c$ ni*e @m#r$m$$ri
#enr$ micii @nre#rin> ori' Ac$m se cre&e mare amaor &e
Boc$ri &e noroc' Nici n$ s1a a#ro#ia ?reo&a &e o sala &e
rib$nal' E $n nec$nosc$ acolo'
) Asa e &e &omeni$l rec$al$i'
Barbara s1a ri&ica *i a @nce#$ s #!*easc @nce #rin
biro$' A $m#l$ &in no$ ce*ile" a#oi s1a a*e>a" rel$!n&
eCaminarea in=orma iilor #$blicae @n >iare'
) N$ e re=ormaor @n &omeni$l cererilor &e &es# g$biri
ci?ile" a s#$s S;i#" &e*i n$ = r o $n& &e nesig$ran a @n
glas' E #rea oc$#a ca s =ac o cam#anie a&e? ra ' Are la
aci? cel #$ in o amen& #enr$ con&$cere s$b in=l$ena
b $$rilor alcoolice" &o$ &i?or $riV
) B$n" &e acor&" &ar &ac n1a mai ri&ica glas$l #!n
ac$m" &e ce s1a a#$ca s $rle &in o i r r$nchii" cer!n&
#e&ea#sa c$ moareaL De $n&e #!n $n&e s1a n sc$ o
asmenea con?ingereL Din sim#l #asi$neL Pl$s circ$l &e
ieri" care a =os =oare bine #$s la #$nc' Are oameni care-l
aB$ ' De $n&e a$ a# r$ *i *iaL
) Chiar ne ineresea> asaL Sheila Mecarh+ @l bae c$
&oi la $n$' Ar reb$i s B$bil m c e ceea ce e ) $n b$=on
care" socoim noi" n$ a #rimi =inan are &in #area
Consili$l$i Comer $l$i *i a $$ror cor#ora iilor' De ce s ne
@nris mL
) Penr$ c s$nem a?oca i #le&an i' S;i# a &e?eni
iar *i mohor! '
) S aranB m o &isc$ ie c$ B$&ec oarea Mecarh+L a
@nreba Barbara &$# o #a$> mai l$ng '
) Pese c!e?a >ile' S se mai lini*easc a#ele'
J$&ec oarea Mecarh+ se &o?e&ise =oare mainal " *i
c$m s n$ =ieL N$ &ormise mai &eloc" iar la ora /'2- =$sese
? >$ # r sin& a#aramen$l' A =os $rm ria #!n @n
sec i$nea Belha?en &in Jac;son" $n carier mai ?echi' A
#arca #e aleea &e acces a onorabil$l$i B$&ec or James
Henr+ Meel:a+ne'
9on+ n$ s1a ar a &e=el s$r#rins &e acea mic @nr$nire'
Doamna Meel:a+ne a @n!m#ina1o c$ c l&$r *i a
in?ia1o @n $nr$" #rin camera &e >i *i a#oi #rin b$c rie"
#!n @n biro$l &in s#ae al so $l$i' Jimm+" a*a c$m era el
c$nosc$ #rieenilor" ocmai ermina &e lecora >iarele &e
&iminea a'
Meel:a+ne *i Mecarh+' Marele Mac *i Mic$l Mac" &$#
c$m se = cea $neori re=erire la ei' A$ &isc$a c!e?a
min$e &es#re &omn$l Cole+ *i $imior$l s$cces &e #res
@nregisra &e acesa" &$# care s1a$ a#$ca &e reaba'
) Seara rec$a am ?eri=ica &osarele mele &e cam#anie"
a s#$s Meel:a+ne *i i1a @nins Sheilei $n &osar gros &e
c! i?a cenimeri' Prima sec i$ne c$#rin&e o lis a
&onaorilor" @nce#!n& c$ cei c$ gre$ae *i ermin!n& c$
s$&$l' 9oae cec$rile s$bsan iale a$ =os o=erie &e a?oca ii
#le&an i'
Urm oarea sec i$ne re>$ma chel$ielile l$i &e cam#anie"
ci=re #e care Sheila le consi&era gre$ &e cre>$' D$#
aceea" $rma$ ra#oare ale cons$lan ilor" mo&ele &e
#$bliciae" re>$lae ale $nor son&aBe &e o#inie *i ale
ra#oare re=erioare la cam#anie'
) Asa1mi re@n?ie aminiri ne#l c$e" a s#$s el'
) Dmi #are r $' N$ asa am ?r$" cre&e1m '
) S$n al $ri &e ine'
) Cine @l s#riBin #e in&i?i&$l asaL
) 9oa noa#ea m1am g!n&i' Cre& c e o in =als ' C$
sig$ran a" n$1i @n oae min ile' In&i=eren cine ar =i" n$1l
#$em raa c$ s$#er=icialiae' Chiar &ac i1ar =i sing$r$l
a&?ersar" mai c$r!n& sa$ mai !r>i$" &$*manii i a&e? ra i
ar #$ea rece
Asocia ia Posesorilor &e P$*i &in America @n ab ra l$i' Ii
o ei @i ?or #$ne bani la &is#o>i ie' Iar i#$l sa" &ac are
bani m$l i #enr$ cam#anie" ar #$ea &e?eni chiar &e
em$'
Meel:a+ne =$sese c!n&?a senaor &in #area sa$l$i
Mississi##i" a#oi =$sese ales B$&ec or &e rib$nal' 9rec$se
#rin &es$le r >boaie #oliice' Dn $rm c$ &oi ani" Sheila
$rm rise ne#$incioasa c$m acesa =$sese aaca c$
s lb icie *i Bigni @n ca&r$l $nei cam#anii acerbe' Dn cel mai
Bosnic momen al aceseia" a$nci c!n& s#o$rile &e
cam#anie ale a&?ersar$l$i l$i" &es#re care s1a a=la $lerior
c =$sese =inan a &e American Ri=le Associaion5" l1a$
ac$>a c ar s$s ine limiarea acces$l$i la arme 6nici n$
eCisa $n # ca mai mare @n Mississi##i7" ea @*i s#$sese c
n$ ?a a&mie nicio&a " @n nicio si$a ie" s =ie &egra&a @n
asemenea hal' N$ meria' Se ?a rerage la BiloCi" @*i ?a
&eschi&e $n mic maga>in *i1*i ?a ?e&ea ne#o ii @n =iecare >i'
Sl$Bba aceea #$ea =i oc$#a &e oricine'
Ac$m n$ era sig$r c mai ?oia asa' Era @n=$ria &e
aac$rile l$i Cole+' Dnc n$1i =ierbea s!ngele @n ?ine" &ar nici
m$l n$ mai era #!n acolo' La cinci>eci *i $n$ &e ani" era
#rea !n r s s e rerag *i #rea @n ?!rs ca s oia &e la
@nce#$'
A$ &isc$a as#ece &e #oliic mai bine &e o or '
Meel:a+ne a &e# na #o?e*i &in rec$" c$ alegeri *i
#oliicieni mai m$l &ec! ineresan i" iar Sheila l1a @n&r$ma
c$ bl!n&e e @na#oi s#re b liile ce o a*e#a$ @n c$r!n&'
Cam#ania l$i =$sese con&$s c$ m$l #rice#ere &e $n
!n r a?oca &e la o mare =irm &in Jac;son" care @*i l$ase
a$nci conce&i$ = r #la ' Meel:a+ne a #romis c 1l ?a
s$na ce?a mai !r>i$ s ?a& @n ce a#e se sc l&a acesa'
A#oi a = c$ #romisi$nea c ?a l$a leg $ra c$ mari
&onaori *i c$ o serie &e organi>a ii locale' Di c$no*ea #e
e&iorii >iarelor' Ea =ace o ce e c$ #$in ca s 1i a#ere
=ooli$l &e B$&ec or'
Sheila a #leca la .'54 *i a con&$s = r! s se aba &in
&r$m" aB$ng!n& la cl &irea Garin" $n&e a #arca'
N
An$n $l l$i Cole+ a =os remarca *i &e cei &e la Pa+on J
Pa+on" &ar = r m$le comenarii' La 50 a#rilie" >i$a &e
&$# aceea" s1a$ #erec$ rei e?enimene im#orane"
as=el c oamenii &in =irm n$ mai a?ea$ ochi *i #enr$ ale
*iri' Prim$l e?enimen a =os bine #rimi" &ar celelale n$'
Eesea cea b$n a =os c $n !n r a?oca &in min$sc$l$l
ora* Bog$e Chio rec$se #e la =irm *i @ncheiase o
@n elegere c$ Kes' A?oca$l" care &e inea cabine #ersonal"
&ar era li#si &e eC#erien @n &omeni$l cererilor &e
&es# g$biri #enr$ ? m ri" re$*ise @nr1$n =el sa$ al$l s
&e?in a?oca$l $rma*ilor $n$i ieor &e lemne care
m$rise @nr1$n c$rem$r or acci&en &e a$omobil #e
Inersae 33" @n a#ro#iere &e grani a c$ Lo$isiana' Pori?i
cerce rilor #oli iei r$iere" acci&en$l =$sese #ro?oca &e
negliBen a *o=er$l$i $n$i camion &e mare onaB c$
o#s#re>ece ro i" care a#ar inea $nei mari com#anii' O
maror oc$lar &eclarase c res#eci?$l camion o &e# *ise
ca ?!n$l" iar ea se &e#lasa c$ Fa#roa#eG 55- ;m%h'
A?oca$l a?ea $n conrac &e coningen a #rin care $rma s
#rimeasc 2-W &in orice &es# g$bire' El *i Kes a$ con?eni
s @m#ar aceas s$m @n mo& egal' 9 ieor$l &e lemne
a?ea rei>eci *i *ase &e ani *i c!*igase @nB$r &e 4- --- &e
&olari #e an' Calc$l$l era $*or &e = c$' Era =oare #osibil o
@n elegere @n a=ara rib$nal$l$i #enr$ o s$m @n B$r$l $n$i
milion &e &olari' Kes a re&aca ac i$nea @n mai #$ in &e o
or! *i era #reg i s o &e#$n ' Si$a ia era &eosebi &e
m g$lioare" #enr$ c !n r$l a?oca alesese =irma Pa+on
in!n& con &e re#$a ia c!*iga recen &e aceasa'
Eer&ic$l &in ca>$l Ba;er ar sese" @n s=!r*i" $n clien gras'
Eesea @nris oare a =os sosirea #le&oariei #enr$ a#el
@nocmie &e Arane' A?ea 5-, #agini ) &e# *in& &e &o$
ori limia a&misa ) *i l sa im#resia c =$sese anali>aa *i
alc $i &e o @nreag echi# &e a?oca i =oare ineligen i'
Era #rea l$ng *i ?enise c$ o @n!r>iere &e &o$ l$ni" &ar
concesiile =$seser a#robae &e c re rib$nal' Jare& A$rin
*i oamenii l$i se &o?e&iser =oare con?ing ori @n
arg$mena ia lor" =iin&$1le acor&a im# s$#limenar *i $n
?ol$m s#ori &e #agini' E?i&en" n$ era socoi $n ca>
oarecare'
Mar+ Grace a?ea la &is#o>i ie *ai>eci &e >ile #enr$ a
r s#$n&e' D$# ce s1a$ $ia *i ceilal i oameni &in =irm la
&osar" ea la a*e>a #e biro$ #enr$ o #rim lec$r ' Arane
#rein&ea c se comisesem @n oal &o$ >eci *i #ar$ &e
?icii &e #roce&$r @n c$rs$l #roces$l$i" =iecare &inre ele
#$!n& cons$mi obiec$l $n$i a#el' Ple&oaria @nce#ea
&es$l &e #l c$" c$ o recere @n re?is eCha$si? a $$ror
comenariilor *i a &eci>iilor l$ae &e B$&ec or$l Harrison
care" chi#$rile" ar =i scos @n e?i&en ai$&inea l$i =oare
# rinioare @m#ori?a #!r!$l$i' A#oi #$nea la @n&oial
mo&$l &e selecare a B$ri$l$i' Aaca eC#er ii cia i @n
=a?oarea l$i Jeannee Ba;er( oCicolog$l care @n m r$ria
l$i a=irmase c @n a#a &e b $ &in Bo:more eCisa $n ni?el
a#roa#e recor& &e BCL" caroCil *i al;arP #aolog$l care
&escrisese caracer$l @nal carcinogen al acesor s$bsan e
chimiceP cerce or$l &in &omeni$l me&ical" care
#re>enase #rocenaB$l1recor& &e cancer @n Bo:more *i @n
>ona @nconB$r oareP geolog$l care &esco#erise &e*e$ri
oCice @n sol *i @n sra$l &e a# =reaic &e s$b #$=$l &e
eCrac ie al ora*$l$iP s#ecialis$l @n =oraBe care reali>ase
#$ $rile &e #rele?are a a#eiP &ocorii care reali>aser
a$o#siile l$i Cha& *i Pee Ba;erP om$l &e *iin a care
s$&iase #esici&ele *i = c$se a=irma ii @ngro>ioare &es#re
#illamar 3P *i eC#er$l cel mai im#oran" cerce or$l
me&ical care = c$se leg $ra @nre BCL" caroCil *i cel$lele
canceroase #rele?ae &e la ca&a?re' So ii Pa+on a#elaser
la #ais#re>ece marori eC#er i *i =iecare era criica #e
#agini @nregi *i consi&era nea$ori>a' 9rei &inre ei era$
&escri*i &re# *arlaani' J$&ec or$l Harrison comisese
gre*eal &$#! gre*eal " #ermi !n&$1le acesora s &e#$n
m r$rie' Ra#oarele lor" l$ae @n consi&era ie &$# &is#$e
a#rinse" era$ &isecae" con&amnae @n ermeni sa?an i *i
eicheae &re# F*iin &e nimicG" ?er&ic$l @n sine =$sese
&a = r a se ine c!$*i &e #$ in seama &e #robele
co#le*ioare a&$se &e com#anie *i e?i&en ia o sim#aie
ne=ireasc a membrilor B$ri$l$i =a &e reclaman' Penr$
aacarea # r ii &e #e&ea#s " se =olosiser c$?ine &$re" &ar
m iesri alese' Reclaman$l e*$ase" @n ci$&a e=or$rilor
mari &e a &o?e&i c $>ina Arane conaminase a#a &e b $
=ie &in negliBen crasa" =ie c$ #reme&iare' Dn cele &in
$rm " #le&oaria se @ncheia c$ o cerere sri&ena #enr$
an$larea ?er&ic$l$i *i reB$&ecarea #roces$l$i ori" *i mai
bine" o res#ingere &in #area C$r ii S$#reme'" Aces ?er&ic
scan&alos *i ne&re# reb$ie an$la *i resi$i #rimei
insan eS" s ea scris @n @ncheierea #le&oariei' C$ ale
c$?ine" an$larea oric ror #reen ii'
Ple&oaria era bine re&aca " arg$menaa soli& *i
con?ing oare" iar &$# &o$ ore ne@nrer$#e &e lec$r "
Mar+ Grace a re$*i s1o #arc$rg @n @nregime" ceea ce i1a
#ricin$i a#oi o &$rere &e ca# @ngro>ioare' A l$a rei
calmane" a#oi i1a &a1o l$i Sherman" care s1a $ia la ea c$
s$s#ici$nea c$ care ar =i ar a1o =a &e $n *ar#e c$
clo#o ei'
N
Cel &e1al reilea e?enimen" *i ?esea cea mai alarman "
a ?eni s$b =orma $n$i a#el ele=onic &in #area #asor$l$i
Denn+ O' Kes a #rimi acel ele=on &$# c &erea
@n$neric$l$i" a#oi s1a &$s @n biro$l so iei *i a @nchis $*a'
) M1a s$na Denn+" a s#$s el'
Mar+ Grace s1a $ia la =a a so $l$i *i #rim$l ei g!n& a
=os c le mai m$rise ?re$n clien' Primiser &e1a l$ng$l
?remii m$le ele=oane rise &e la Bo:more" a*a c
a#roa#e n1ar mai =i mira1o &aca #rimea @nc! $n$l'
) Ce s1a @n!m#laL
) A ?orbi c$ *eri=$l' Domn$l Leon Gae:oo& a &is# r$'
De*i n$ inea$ c!$*i &e #$ in la acel om" ?esea era o$*i
mib$r!oare' Gae:oo& =$sese inginer chimis *i l$crase la
$>ina Arane &in Bo:more ?reme &e rei>eci *i #ar$ &e ani'
C! se #oae &e cre&incios com#aniei" el se #ensionase
c!n& Arane =$gise @n MeCic *i rec$nosc$se" @n ca&r$l
&e#o>i iei *i al inerogaori$l$i &in c$rs$l #roces$l$i" c
#rimise &in #area com#aniei $n #ache &e #ensionare ce
c$#rin&ea salari$l #e rei ani" a&ic @n B$r &e 5.- --- &e
&olari' Arane n$ era c$nosc$ #enr$ genero>iae" iar so ii
Pa+on n$ &esco#eriser ?re$n al angaBa care s =i #rimi
$n asemenea ca&o$ &e &es# r ire'
Gae:oo& se rer sese la o mic =erma #enr$ cre*erea
oilor &in #area &e s$&1?es a &isric$l$i Car+" c! se #$ea
&e &e#are &e Bo:more *i a#a l$i" &ar o$*i @n acela*i
&isric' Dn im#$l celor rei >ile @n care & &$se &e#o>i ia"
negase c$ @n& r nicie c $>ina ar$ncase &e*e$ri oCice la
@n!m#lare' La #roces" a?!n& $n eanc &e &oc$mene @n
=a a" Kes @l #er#elise #e Gae:oo& = r mil ' Acesa a
a=irma c o i ceilal i =o*i angaBa i ai $>inei Arane era$
ni*e mincino*i' A re=$>a s &ea cre>are e?i&en elor ce
&emonsra$ c " @n realiae" one @nregi &e #ro&$se
sec$n&are oCice nici n$ =$seser scoase &in c$rea $>inei"
ci #$r *i sim#l$ &is# r$ser ' El #$=nise @n r!s la ?e&erea
=oogra=iilor meriminaoare ale c!or?a &inre s$ele &e
b$oaie &escom#$se &e BCL care =$seser &e>gro#ae &in
r!#ele a=lae @n s#aele $>inei' FEoi a i icl$i oae aseaG"
srigase el l$i Kes' Declara ia l$i mirosea a! &e m$l a
minci$n " @nc! B$&ec or$l Harrison s#$sese @n mo&
&eschis @n ca&r$l cons$l rilor c se c$?enea ca om$l s =ie
ac$>a &e s#erB$r' Gae:oo& se &o?e&ise arogan" belicos *i
iriabil *i @i = c$se #e membrii B$ri$l$i s &is#re $iasc $>ina
Arane Chemical' El =$sese $n maror =oare $il #enr$
#area reclaman " &e*i &e#$sese m r$rie &oar &$# ce
=$sese a&$s @n rib$nal c$ cia ie' Era #osibil ca Jare& A$rin
s 1l =i elimina'
) C!n& s1a @n!m#la asaL a @nreba Mar+ Grace'
) S1a &$s la #esc$i" sing$r" ac$m &o$ >ile' So ia @nc 1l
a*ea# '
Dis#ari ia l$i Earl Cro$ch @n 9eCas" @n $rm c$ &oi ani"
r m sese $n miser @nc! ne&e>lega' Cro$ch =$sese *e=$l l$i
Gae:oo&' Am!n&oi a# raser Arane c$ ?ehemen *i
negaser l$cr$ri #robae = r &re# &e a#el' Am!n&oi se
#l!nseser &e h r $ire *i c =$seser chiar amenin a i c$
moarea' Ii n$ era$ sing$rii' M$l i &inre oamenii care
l$craser acolo" care #ro&$seser #esici&ele *i ar$ncaser
or ?$rile $n&e se nimerise" #rimiser amenin ri'
MaBoriaea #lecaser &in Bo:more ca s sca#e &e
#roblema a#ei &e b $" ca s 1*i ca$e ale sl$Bbe *i ca s n$
=ie #rin*i @n ?!reB$l s!rni &e liigi$l care @nce#$se s
ca#ee #ro#or ii' Cel #$ in #ar$ &inre ei m$riser! &e
cancer'
Unii &e#$seser m r$rie *i &eclaraser a&e? r$l' Al ii"
#rinre care *i Cro$ch" Gae:oo& *i B$c; B$rleson"
min iser @n &e#o>i iile lor' Miecare gr$# @l $ra #e celalal" *i"
@n mo& coleci?" o i era$ &eesa i &e l$mea &in &isric$l
Car+'
) Cre& c oamenii &in neam$l Sone s1a$ b ga &in no$
@n reaba asa" a s#$s Kes'
) N$ ai &e $n&e s *ii'
) Nimeni n$ ?a a=la ?reo&a ' E$ m b$c$r &oar c s$n
clien ii no*ri'
) Clien ii no*ri s$n cam nelini*i i" a s#$s ea' Ar =i
momen$l s #$r m o &isc$ ie c$ ei'
) Ac$m a ?eni momen$l cinei' Cine g e*eL
) Ramona'
) 9orilla sa$ enchila&aL
) S#aghee'
) Hai la $n bar s bem ce?a" &oar noi &oi' 9reb$ie s
s rb orim' Ca>$l acela m r$n &in Bog$e Chio ar #$ea
a&$ce o sol$ ionare @n a=ara rib$nal$l$i @n ?aloare &e $n
milion'
) Penr$ asa bea$ *i e$'
CAPITOLUL 1D
D$# >ece re#re>ena ii" 9$rne$l Me elor &e Mor i
organi>a &e Cole+ se @ncheia' A r mas @n #an &e ben>in
@n Pascago$la" $lim$l &inre ora*ele mari ale &isric$l$i
s$&ic' C$ oae c s1a sr &$i c$ &is#erare" Cle?e n$ a
re$*i s aB$ng @nc! o &a @n ares$l #oli iei' A =os o$*i
@n sare s =ac sen>a ie a#roa#e la =iecare escal '
Re#orerii era$ @nc!na i &e circ$l #e care1l s!rnea'
Acimiraorii se b ea$ #e bro*$rile &isrib$ie &e el *i se
a#$ca$ s scrie cec$ri" &e*i &e mic ?aloare' Poli i*ii locali
@i $rm rea$ c$?!n rile c$ o a#robare acia'
Dns " &$# >ece >ile" Clee a sim i ne?oia s =ac o
#a$> ' S1a @nors la Nache> *i s1a a=iin a &e @n&a la
L$c;+ Jac;" #rimin& c r ile &e la I?an' N$ a?ea nicio
sraegie &e cam#anie" nici$n #lan' N$ l sase nimic #rin
loc$rile $n&e se o#rise" @n a=ara $nei oarecare noorie i'
N$ a?ea nici$n =el &e organi>are" c$ eCce# ia celor c! i?a
?ol$nari #e care a?ea s 1i $ie &es$l &e c$r!n&' Cinsi
?orbin&" n$ era &is#$s s #iar& im# *i bani ca s #$n la
#$nc o cam#anie &e &imensi$ni res#ecabile' N$ a?ea &e
g!n& s se aing #enr$ asa &e banii #rimi i &e la Marlin"
#enr$ c ei oric$m n$ era$ #enr$ =inan area cam#aniei'
Inen iona s chel$iasc oae conrib$ iile #e care le ?a
#rimi" &ar nici #rin g!n& n$1i recea s #iar& bani @nr1o
as=el &e a?en$r ' De?enise oarec$m &e#en&en &e
aen ia #e care i1o acor&a$ oamenii" as=el c se ?a &$ce #e
ici" #e colo ca s in c!e o c$?!nare &ac era ne?oie" s 1
*i aace a&?ersara sa$ #e B$&ec orii liberali" in&i=eren &e
orienarea lor #oliica" &ar #rioriare ?or r m!ne Boc$rile &e
noroc *i b $$ra' Clee n$ ?isa s c!*ige c$rsa aceea' Ce
naiba" n$ ar acce#a sl$Bba aceea nici &ac i s1ar o=eri #e
a? ' Urase @nc &e la @nce#$ c r ile acelea groase &e
&re#'
N
9on+ Qachar+ a >b$ra #!n la Boca Raon" =iin& a*e#a
&e $n a$omobil c$ *o=er' Mai =$sese la biro$l &omn$l$i
Rinehar o &a *i abia a*e#a s mai =ie chema acolo'
A?ea$ s #ereac @m#re$na $rm oarele &o$ >ile'
Dn c$rs$l $n$i #r!n> s#len&i& *i b$c$r!n&$1se &e
#ri?eli*ea ocean$l$i" s1a$ am$>a re? >!n& circ reala
= c$ &e =als$l lor can&i&a" Clee Cole+' Barr+ Rinehar
ciise oae eCrasele &in #res *i ?i>ionase *irile &e
ele?i>i$ne #!n la $lima' Era$ =oare @nc!na i &e ina
=als ar$ncaa #e #ia '
Dn conin$are" a$ anali>a re>$laele #rim$l$i son&aB &e
o#inie mai im#oran' La acesa #arici#aser cinci s$e &e
aleg ori c$ &re# &e ?o &in &o$ >eci *i rei &e &isrice &in
s$& *i =$sese e=ec$a @n >i$a c!n& Cole+ @*i @ncheiase $r$l'
Deloc s$r#rin> or" cel #$ in #enr$ Barr+ Rinehar" TTW &in
oameni n$ era$ @n sare s @i n$measc #e cei rei
B$&ec ori &e la C$rea S$#rema care re#re>ena$ &isric$l
lor' T.W &in iner?ie?a i nici n$ *ia$ c ?oan ii @i alegea$
&e =a# #e B$&ec orii C$r ii S$#reme'
) Iar acesa ese $n sa $n&e se aleg comisarii
a$osr >ilor" comisarii &e ser?icii #$blice" re>orier$l
sa$l$i" comisarii &e sa #enr$ asig$r ri *i agric$l$ra"
ins#ecorii =iscali ai &isricelor" coronerii" mai o i
=$nc ionarii" @n a=ar &e hingheri" a s#$s Barr+'
) Oamenii ?oea> @n =iecare an" a s#$s 9on+" $i!n&$1se
la ci=re #rin ochelarii &e cii'
Se o#rise &in m!nca *i eCamina ni*e gra=ice'
) Dn =iecare an" = r eCce# ie' C e ?orba &e alegeri
m$nici#ale" B$&ec ore*i" saale" locale sa$ =e&erale"
oamenii merg la ?o an &e an' O a&e? ra risi# ' Nici n$1i
&e mirare c #re>en a la $rme e a! &e sc >$ ' Serios"
ce enii s1a$ s $ra &e #oliic '
Din cei 24W care #$ea$ n$mi $n B$&ec or la C$rea
S$#rem " &oar B$m ae a$ men iona1o #e Sheila
Mecarh+' Dac alegerile ar =i =os in$e @n acea >i" 50W ar
=i ?oa1o #e ea" 53W #e Clee Cole+" iar res$l ar =i r mas
ne&eci*i ori #$r *i sim#l$ n$ s1ar =i #re>ena la $rne =iin&c
n$ c$no*ea$ #e nici$n$l &inre can&i&a i'
D$# c!e?a @nreb ri ini iale &irece" son&aB$l @nce#ea s
e?i&en ie>e *i o an$mi en&en io>iae' FA i ?oa
can&i&a$l care se o#$ne #e&e#sei c$ moareaLG /2W
&eclaraser c n$ ar ?oa o asemenea #ersoan '
$ AU ?oa $n can&i&a care se #ron$n @n =a?oarea
c s oriei @nre homoseC$aliLS 00W &in iner?ie?a i
s#$seser n$'
FA i ?oa $n can&i&a care se #ron$n a @n =a?oarea $nor
legi mai srice #ri?in& regim$l armelor *i m$ni ieiLG 03W
a$ r s#$ns n$'
FDe ine i macar o arm LG .TW a$ r s#$ns &a'
Dnreb rile a?ea$ #!r i m$li#le *i re?eniri *i" e?i&en"
=$seser conce#$e #enr$ a con&$ce aleg or$l #e $n
&r$m #res ra c$ chesi$ni =oare ar> oare' N$ se =!cea
nici$n e=or &e a le eC#lica oamenilor c o c$re s$#rema
n$ era $n organism legislai? *i c n$ a?ea r s#$n&erea
sa$ B$ris&ic ia &e a emie legi care s se oc$#e &e
asemenea #robleme' N$ se = cea nici cel mai ne@nsemna
e=or &e a se #!sra $n echilibr$' Ca m$le ale son&aBe &e
o#inie" cel ini ia &e Rinehar recea la $n aac s$bil'
FA i s#riBini $n can&i&a liberal #enr$ C$rea S$#remaLG
/-W a$ &eclara c n$'
FA?e i c$no*in &e =a#$l c Sheila Mecarh+ ese
consi&era cea mai liberala can&i&a #enr$ C$rea
S$#rem LG /-W a$ &eclara c n$'
Daca ea ese cea mai liberala membra a C$r ii" a i ?oa1
oL T3W a$ &eclara c n$" &ar maBoriaea celor iner?ie?a i
n$ a$ agrea @nrebarea' DacaL Era ori n$ era cea mai
liberal L Dn orice ca>" Barr+ socoea in$ila acea @nrebare'
Parea #romi oare era c Sheila Mecarh+ se b$c$ra &oar
&e #$ ina rec$noa*ere ca B$&ec oare &$# ce #erec$se
no$ ani @n acea =$nc ie" &e*i" &$# *iin a l$i" aces l$cr$
n$ era ce?a neobi*n$i" @n #aric$lar" ar =i #$$ &isc$a c$
oricine @n conra&icori$ c acesa era $n moi? #er=ec
#enr$ care B$&ec orii &e la C$rea S$#rema n$ ar reb$i
ale*i' Asa @n #rim$l r!n&' N$ reb$ia ca ei s aib o
orienare #oliic ' Iar n$mele lor n$ reb$ia$ s =ie bine1
c$nosc$e'
Son&aB$l rec$se a#oi &e la #roblemele C$r ii S$#reme la
#arici#an ii in&i?i&$ali' A# rea$ @nreb ri #ri?in&
con=esi$nea religioas " cre&in a @n D$mne>e$" #arici#area
la ser?iciile religioase" s#riBinirea =inanciar a bisericii *i a*a
mai &e#are' Ii a# rea$ *i @nreb ri &es#re an$mie
s$biece ) care ? ese #o>i ia #ri?in& a?or$l" cerce rile
#ri?in& m$a iile geneice e ceeraL
Son&aB$l &e o#inie s$r#rin&ea as#ecele &e ba> ) ras "
sarea ci?il " n$m r$l &e co#ii" &ac era ca>$l" si$a ia
=inanciar a#roCimai? *i #arici#area la ?o'
Re>$laele generale con=irma$ ceea ce Barr+ b n$ise
&inr$ @nce#$' Aleg orii era$ conser?aori" #ro?enea$ &in
clasa &e miBloc *i era$ albi 6/0W7 *i #$ea$ =i c$ $*$rin
asm$ i i @m#ori?a $n$i B$&ec or liberal' Desig$r"
*mecheria era s o rans=orme #e Sheila Mecarh+ &inr1o
#ersoan mo&eraa *i &e b$n1sim @nr1o liberal =$rioas "
a*a c$m ar =i ?r$ el s =ie' Anali*ii l$i Barr+ eCamina$
orice c$?!n scris ?reo&a &e ea @nr1o arg$mena ie
B$ri&ica" a! la ni?el$l &isric$l$i B$&ec oresc" c! *i la
C$rea S$#rem ' N$ a?ea c$m s 1*i nege #ro#riile c$?ineP
nici$n B$&ec or n1ar =i #$$ =ace as=el' Iar Barr+ #l n$ise
s @i ?ina &e hac c$ #ro#riile c$?ine'
D$# #r!n>" a$ rec$ la masa &e con=erin e" $n&e Barr+
a?ea #reg i o eC#o>i ie a liera$rii &e cam#anie #e care
$rma s o =oloseasc Ron Mis;' S$e &e =oogra=ii #roas#ee
ale =amiliei Mis;" &in care re>$la inegriaea ei ) merg!n&
la biseric " #e ?eran&a &in =a a casei" la eren$l &e
baseball" # rin ii @m#re$na" sing$ri" &ebor&in& &e i$bire *i
a=ec i$ne'
Primele maeriale #$bliciare" &es$l &e mo&erae" era$
@n c$rs &e i# rire" &ar Barr+ oric$m inea s le arae'
M$seser =ilmae &e o echi# rimis &in Kashingon @n
Mississi##i' Prim$l =ilm @l @n= i*a #e Mis; s!n& @n a#ro#ierea
$n$i mon$men @nchina l$# orilor &in R >boi$l Ci?il" care
#arici#aser la b lia &e la Eic;sb$rg" #ri?in& @n &e# rare
*i #arc @ncerc!n& s a$& b$b$i$l @n&e# ra al on$rilor'
Glas$l l$i #l c$" c$ $n accen #regnan" era s$#ra#$s
#ese =ilmare( FS$n Ron Mis;' Sr 1sra1b$nic$l me$ a m$ri
@n aces loc @n i$lie 50T2' A =os a?oca *i B$&ec or" &ar *i
membr$ al cor#$l$i legislai? al sa$l$i' Eis$l l$i era s =ie
ales B$&ec or la C$rea S$#rem ' Acesa e *i ?is$l me$
as >i' S$n ce ean al sa$l$i Mississi##i &in cea &e1a
*a#ea genera ie a =amiliei mele *i ? solici s#riBin$lG'
9on+ a r mas $imi'
) Din R >boi$l Ci?ilL
) Da' Oamenilor le #lace chesia asaL
) Dar n$ e g!n&e*i la ?o$rile celor &e c$loareL
) O s ob inem 2-W &in ?o$rile negrilor" asa &in #area
bisericilor' Nici n$ a?em ne?oie &e mai m$l'
Urm or$l s#o #$bliciar era =ilma @n biro$l &e la =irma al
l$i Ron' M!r! hain " c$ m!necile s$=lecae" c$ masa &e l$cr$
#lina &e l$cr ri a*e>ae @nr1o &e>or&ine oarec$m
conrolaa' Ron ?orbea &es#re &ragosea l$i =a a &e lege"
&esco#erirea a&e? r$l$i" necesiaea ca oamenii a=la i @n
#os$ra &e B$&ec ori s =ie absol$ cinsi i' Imaginile n$
e?i&en ia$ $n e=or &eosebi" iar mesaB$l ransmiea c l&$r
*i @n elegere'
ECisa$ @n oal *ase cli#$ri #$bliciare'
) Asea s$n cele bl!n&e" a #romis Barr+'
Ereo &o$ n$ a?ea$ s reac &e e&iare *i eCisa *ansa
ca echi#a &e =ilmare sa ?ina @nc o &aa #enr$ reali>area
alor cli#$ri'
) Ii c$m ara cele agresi?eL a @nreba 9on+'
) Deocam&a " s$n @n sa&i$l &e #reg ire' N$ ?om
a?ea ne?oie &e ele &ec! &$#a Qi$a M$ncii'
) C! s1a chel$i #!n @n #re>enL
) Un s=er &e milion' O #ic $r @nr1$n ocean'
A$ #erec$ &o$a ore c$ $n cons$lan inerne a c r$i
=irm n$ = cea &ec! s @ncase>e bani #enr$ cam#anii
#oliice' P!na @n acel momen" alc $ise o ba> &e &ae c$
#ese #ar$>eci &e mii &e a&rese &e e1mail ) in&i?i>i care
conrib$iser mere$ #enr$ ca$>e #oliice" membri ai $nor
asocia ii *i gr$#$ri &eBa l$ae @n calc$l" aci?i*i #oliici
c$nosc$ i #e #lan local *i $n n$m r ce?a mai re&$s &e
oameni &in a=ara sa$l$i Mississi##i" care ?or =i &es$l &e
bine?oiori s rimi =iecare $n cec' B n$in& c lisa se ?a
com#lea c$ @nc! >ece mii &e n$me" a esima conrib$ iile
oale $n&e?a @n B$ral a 3-- --- &e &olari' Cel mai
im#oran era c " lisa l$i era #reg i *i @n a*e#are'
Ime&ia ce i se & &ea $n& ?er&e" n$ a?ea &ec! s a#ese
$n b$on" solici rile $rma$ s #lece la abona i" iar cec$rile
a?ea$ s soseasc '
B
Un&a ?er&e re#re>ena #rinci#al$l s$biec &e la cina
@n&el$nga &in acea sear ' 9ermen$l #enr$ @nscriere era
#ese o l$n ' De*i a# r$ser >?on$rile obi*n$ie" 9on+
cre&ea c$ =ermiae c @n acea c$rs n$ ?a mai inra
alcine?a'
) Eor =i &oar rei cai #e care se #oae #aria" a s#$s el' Iar
&oi &inre ei s$n ai no*ri'
) Dar Mecarh+ ce =aceL a @nreba Barr+'
Primea >ilnic in=orm ri &es#re &e#las rile ei" &ar acesea
n$ s$geraser #rea m$le l$cr$ri'
) N$ a?em mare l$cr$' S1ar # rea c a s$=eri $n *oc
$r!' D$# ce n$ @n!m#in nicio o#o>i ie" se re>e*e c$ $n
&emen #rec$m acel co:bo+ #e n$me Cole+ care o
socoe*e o i$bioare liberal a criminalilor" iar >iarele
#$blica orice ?orb rosi &e in&i?i&' S$n con?ins c
#rime*e recoman& ri &in #area l$i Meel:a+ne" amic$l ei"
&ar ?a reb$i s 1*i =ac $n sa== &e cam#anie'
) S1a a#$ca &eBa s sr!ng =on&$riL
) S # m!na rec$ " a?oca ii #le&an i a$ lansa $n$l
&inre obi*n$iele lor e1mail$ri &e #anic " solici!n&
insisen bani &e la membri' N$ am *iin &e =el$l c$m
merg l$cr$rile'
) Iar @n maerie &e seCL
) N$ are &ec! $n amic' Ai #rimi ra#or$l re=erior la
asa' Deocam&a " n$ a?em ce?a care s1o &enigre>e'
La sc$r im# &$# ce a$ &eschis a &o$a sicla &e Pino
Noir =in &in Oregon" a$ &ecis s @l lanse>e #e Mis; #ese
&o$ s # m!ni' B ia$l era #reg i" rOgea &eBa are &e
les " #arc &is#era s1o ia la goan ne@ngr &i' 9oae era$
#$se la #$nc' Urma s 1*i ia $n conce&i$ &e *ase l$ni = r
#la &e la =irma l$i" iar #arenerii era$ &eBa =erici i' Ii nici
n$ se #$ea al=el' 9ocmai acce#aser cinci clien i
#roas#e i ) &o$ com#anii mari &e eC#loaare a lemn$l$i"
$n conracor al $nei con&$ce &e i ei &in
Ho$son *i &o$a =irme &in &omeni$l ga>elor na$rale'
Uria*a coali ie a gr$#$rilor care = cea$ lobb+ inrase @n
=$nc i$ne" c$ bani #e*in *i in=aneri*i gaa s se sacri=ice'
Mecarh+ se emea *i &e $mbra ei *i s#era ca &omn$l Clee
Cole+ s &is#ar ca s$=la &e ?!n sa$ s se a$o&isr$g '
A$ ciocni #aharele *i a$ oasa #enr$ @ncheierea c$
s$cces a $nei cam#anii cel #$ in ineresane'
N
Ca @no&ea$na" @nr$nirea s1a in$ @n sala com$n &e la
biserica Pine Gro?e' Ii" ca &e obicei" c! i?a care n$ le era$
clien i a$ @ncerca s se in=ilre>e ca s a$& $limele
no$ i' Ace*ia a$ =os con&$*i a=ar &e #asor$l O" care
le1a eC#lica c era o &isc$ ie con=i&en ial @nre a?oca i *i
clien ii lor'
Dn a=ar &e ca>$l Ba;er" so ii Pa+on a?ea$ @nc rei>eci
&e ca>$ri &in Bo:more' O#s#re>ece se re=erea$ la
#ersoane &eBa &ece&ae' Celelale &o$ s#re>ece era$ ale
$nor oameni bolna?i &e cancer @n &i=erie sa&ii' Dn $rm c$
#ar$ ani" so ii Pa+on l$aser &eci>ia acic &e a #rel$a
cel mai soli& ca> al lor 1Jeannee Ba;er ) #enr$ a1l &$ce
@n insan ' Era m$l mai ie=in &ec! s le aib @n B$&eca
#e oae rei>eci *i $na @n acela*i im#' Jeannee era cea
mai #ori?i " #enr$ c 1*i #ier&$se @nreaga =amilie @nr1$n
iner?al &e o# l$ni' Deci>ia aceea li se # rea ac$m
scli#ioare'
Kes *i Mar+ Grace &eesa$ acese *e&in e' Ar =i =os
gre$ &e g si $n gr$# &e oameni mai ri*i *i mai n # s$i i'
D*i #ier&$ser co#ii" so i *i so ii' Unii era$ #e moare *i
recea$ #rin &$reri c$m#lie' P$nea$ mere$ *i mere$
@nreb ri la care n$ se #$ea r s#$n&e" @nreb ri care se
&eosebea$ &oar #$ in @nre ele" @nr$c! n$ eCisa$ &o$
ca>$ri i&enice' Unii ?oia$ s ren$n e" @n ?reme ce al ii
?oia$ sa l$#e #!n 1n #!n>ele albe' Unii ?oia$ &es# g$biri"
iar al ii &oar ca ?ino?a$l" Arane Chemical" s 1*i g seasc
#e&ea#sa' Mere$ a# rea$ lacrimi *i c$?ine as#re *i &in
aces moi?' Pasor$l O se a=la acolo ca s eCercie o
in=l$en a lini*ioare'
Ac$m" &$#! ce ?er&ic$l @n ca>$l Ba;er &e?enise celebr$"
so ii Pa+on *ia$ c o i ceilal i clien i a?ea$ s#eran e m$l
mai mari' La *ase l$ni &e la sabilirea ?er&ic$l$i" clien ii
era$ mai @ngriBora i ca nicio&a ' D &ea$ mai &es ele=oane
la biro$' 9rimiea$ mai m$le scrisori *i e1mail$ri'
Ie&in a era marcaa &e o ensi$ne s$#limenar
#ro?ocaa &e @nmorm!narea" @n $rm c$ rei >ile" a l$i Leon
Gae:oo&" $n om #e care o i @l &is#re $iser ' Ca&a?r$l
=$sese g si @nr1$n morman &e al$?i$ni @n a?al =a &e
barca l$i &e #esc$i" care se r s$rnase' N$ se
&esco#eriser $rme care s s$gere>e o ac i$ne criminal "
&ar oaa l$mea s$s#eca aces l$cr$' Dn #re>en" *eri=$l se
oc$#a &e @n?esigarea ca>$l$i'
Era$ #re>ene oae cele rei>eci &e =amilii' Agen&a #e
care Kes o = c$se sa circ$le #e la =iecare a?ea *ai>eci *i
&o$ &e n$me @nscrise" n$me #e care le c$no*ea bine"
incl$si? #e acela al l$i Mran; Sone" $n >i&ar c$ $n s#iri
m$*c or" care &e obicei ?orbea =oare #$ in @n c$rs$l
acesor @nr$niri' Se #res$#$nea" = r s eCise o$*i nicio
$mbr &e #roba" c &ac moarea l$i Leon Gae:oo&
=$sese #ro?oca &e cine?a" a$nci Mran; Sone sig$r *ia
ce?a &es#re aces s$biec'
Mar+ Grace a @nce#$ c$ $n sal$ c l&$ros' Le1a m$l $mi
#enr$ #arici#are *i r b&are' A ?orbi &es#re a#el$l @n
ca>$l Ba;er *i" #enr$ a crea $n e=ec mai &ramaic" a
ri&ica @n aer &osar$l ?ol$minos c$#rin>!n& #le&oaria
@nocmi &e a?oca ii com#aniei Arane &re# &o?a&a c se
&e&ica$ =oare m$le ore &e m$nc #e =ron$l &e b lie
re#re>ena &e acel rec$rs' 9oae #le&oariile se ?or
#re>ena @n se#embrie" a#oi C$rea S$#rem ?a &eci&e
c$m ?a raa ca>$l' A?ea #osibiliaea &e a rans=era ca>$l
la o insan in=erioar " C$rea &e A#el" #enr$ o anali>
ini ial " ori @l #$ea re ine' Un ca> &e o asemenea am#loare
a?ea o$*i s =ie &ecis &e C$rea S$#rema" iar ea *i Kes
era$ &e # rere c se ?a rece #ese insan a in=erioar '
Dac se @n!m#la aces l$cr$" #le&oariile orale ?or =i
#rogramae s#re s=!r*i$l an$l$i ori #oae chiar la @nce#$$l
an$l$i ?iior' Ea b n$ia c " @n cel mai =erici ca>" &eci>ia
=inal ?a =i &a abia #ese $n an'
Dn ca>$l @n care C$rea s$s inea ?er&ic$l" eCisa$ c!e?a
scenarii #osibile' Com#ania Arane ?a =i s$#$s $nei #resi$ni
enorme s sol$ ione>e celelale #reen ii" ceea ce" &esig$r"
ar =i =os $n re>$la =oare a#recia' Dn si$a ia @n care
Arane re=$>a s sol$ ione>e @n a=ara rib$nal$l$i" ea era &e
# rere c B$&ec or$l Harrison ?a #$ne celelale ca>$ri
laolal *i le ?a B$&eca @n ca&r$l $n$i #roces $ria*' Dnr1o
asemenea e?en$aliae" =irma lor ?a a?ea res$rsele
necesare #enr$ a conin$a l$#a' Le m r$risise clien ilor
ei c se chel$iser =on&$ri @m#r$m$ae ce &e# *ea$ 4--
--- &e &olari ca s se a&$c #roces$l @n =a a B$ra ilor" as=el
ca ei n$ mai a?ea$ #osibiliaea &e a #roce&a &in no$ la =el
&ec! &ac #rim$l ?er&ic era men in$'
Oric! &e s raci ar =i =os" clien ii n$ aB$nseser nici #e
&e#are la sarea &e s r cie a a?oca ilor'
) Dar &ac ?er&ic$l @n ca>$l Ba;er ese res#ins &e
C$reL a @nreba Eileen Johnson'
Memeia chelise &in ca$>a chimioera#iei *i c!n rea mai
#$ in &e #ar$>eci *i cinci &e ;ilograme' So $l ei o in$se &e
m!n #!n a$nci'
) ECisa *i #osibiliaea aceasa" a rec$nosc$ Mar+
Grace' Dar noi s$nem @ncre&in a i c n$ se ?a @n!m#la a*a
ce?a'
A s#$s asa c$ mai m$la sig$ran &ec! sim ea @n
s$=le' So ii Pa+on era$ @ncre> ori @n a#el" &ar orice a?oca
c$ ca#$l #e $meri ar =i =os #$ in em or' Dar" &ac se
@n!m#l asa" C$rea ?a rimie ca>$l s#re reB$&ecare' Ar
#$ea =i #enr$ oae as#ecele ori n$mai #enr$ #reen iile
&e &a$ne' E gre$ &e anici#a'
A rec$ mai &e#are" ca s e?ie &isc$ iile &es#re
e?en$aliaea &e a #ier&e' Le1a &a asig$r ri c oamenii
&in =irm se oc$#a$ c$ oa aen ia &e ca>$rile lor' S$e &e
&oc$mene era$ #rel$crae @n =iecare s # m!n *i #$se la
&osar' Dnce#$ser s ca$e *i al i eC#er i' Deocam&a "
era$ @n a*e#are" &ar se l$cra inens'
) Ce e c$ ac i$nea asa com$n L a @nreba C$ris
Anigh" a l $n$i a&olescen &ece&a @n $rm c$ #ar$ ani'
Dnrebarea a # r$ s 1i s!rneasc #e cei #re>en i' Al ii"
care meria$ mai #$ in" le @nc lcaser eriori$l'
) N$ ? mai g!n&i i la asa" i1a s= $i ea' Reclaman ii
aceia s$n la $rm &e o' Ei ?or c!*iga ce?a &oar &ac se
aB$nge la o sol$ ionare @n a=ara rib$nal$l$i" iar orice
asemenea #roce&$r reb$ie s &ea sais=ac ie #reen iilor
?oasre' N$ s$ne i la conc$ren c$ acei oameni'
R s#$ns$l ei li s1a # r$ m$l $mior'
Kes a #rel$a con&$cerea &isc$ iei" recoman&!n&
#reca$ ie' Daori ?er&ic$l$i" #resi$nile eCerciae as$#ra
Arane Chemical era$ mai mari ca nicio&a ' Probabil c
rimiseser @n?esigaori @n >on ca s 1i $rm reasc #e
reclaman i" sr 1&$in&$1se s ob in in=orma ii care ar
#$ea =i @n &e=a?oarea acesora' A?e i griB c$ cine sa i &e
?orb H Mi i re>er?a i =a &e nec$nosc$ iH An$n a i1ne @n
leg $r c$ orice ?i se #are c! &e c! neobi*n$iH
Penr$ ni*e oameni care s$=erea$ &e a!a ?reme"
acese ?e*i n$ era$ bine1?enie' A?ea$ *i a*a &es$le
neca>$ri #e ca#'
Dnreb rile a$ conin$a s c$rg mai bine &e o or ' So ii
Pa+on s1a$ sr &$i &in r s#$eri s @i lini*easc #e acei
oameni" s arae @n elegere" s ins#ire @ncre&ere *i s le
&ea s#eran e' Insa era &es$l &e gre$ s se in @n =r!$
s#eran ele'
Chiar &ac @n camera ar =i eCisa cine?a care s =ie
@ngriBora &e c$rsa ce se an$n a #enr$ oc$#area $n$i #os
&e B$&ec or la C$rea S$#rem " nimeni n$ a a&$s ?orba &e
acel s$biec'
CAPITOLUL 2E
C!n& a @naina #$ in *i a #ri?i c!re n$mero*ii
cre&incio*i sr!n*i @n acea &$minic &iminea a" Ron Mis; n$
a?ea habar c!e am?oane ?a ?i>ia @n $rm oarele *ase
l$ni' Ii nici n$1*i #$ea &a seama @n acele momene c
am?on$l ?a &e?eni simbol$l cam#aniei l$i'
I1a m$l $mi #reo$l$i #enr$ #rileB$l o=eri" a#oi le1a
m$l $mi enoria*ilor" membri ai congrega iei bisericii
ba#ise S' L$;e #e care o =rec?ena" #enr$ @ng &$in a
ar a '
) M!ine" @n a#ro#iere &e 9rib$nal$l Lincoln al &isric$l$i"
@mi ?oi an$n a can&i&a$ra #enr$ #os$l &e B$&ec or la
C$rea S$#rem a sa$l$i Mississi##i' E$ *i Doreen ne1am
>b $ *i ne1am r$ga #enr$ asa &e c!e?a l$ni @ncoace'
Ne1am s= $i c$ #asor$l Rose' Am &isc$a *i c$ co#iii
no*ri" c$ =amiliile *i c$ #rieenii' Ii" @n cele &in $rm " ne1am
@m# ca c$ ho r!rea noasr *i &orim s ?1o @m# r *im
@naine &e a =ace an$n $l &e m!ine'
A ar$nca o #ri?ire la noi ele &in =a " a # r$ #$ in
agia" &$# care a $rma(
) N$ am nicio eC#erien #oliic ' Sincer s =i$" n$ am
@nghi i nicio&a #oliica' E$ *i Doreen ne1am crea o ?ia
=ericia aici" @n Broo;ha?en" cresc!n&$1ne co#iii" r$g!n&$1ne
aici" al $ri &e &$mnea?oasr " *i #arici#!n& la aci?iaea
com$ni ii' Ne sim im binec$?!na i *i @i m$l $mim
Domn$l$i @n =iecare >i #enr$ b$n aea l$i' Di m$l $mim l$i
D$mne>e$ #enr$ aceasa biserica *i #enr$ #rieeni ca ?oi'
Eoi s$ne i =amilia noasr!'
A#oi a =!c$ @nc! o #a$>a agiaa'
) Doresc s &e?in B$&ec or la C$rea S$#rema #enr$
c #re $iesc ?alorile #e care le @m# r *im' Ealori ba>ae #e
Biblie *i #e cre&in a noasr! @n Iis$s Hrisos' S=in enia
=amiliei ) barba1$l *i =emeia' S=in enia ?ie ii' Liberaea &e
a ne b$c$ra &e ?ia a =!r eama &e crima *i &e iner?en ia
a$ori ilor' Ca *i ?oi" ma nem$l $me*e ero&area ?alorilor
noasre' Ele s$n aacae #ermanen &e socieaea noasr!"
&e c$l$ra &e#ra?aa *i &e m$l i &inre #oliicienii no*ri'
Da" chiar *i &e rib$nalele noasre' Dmi o=er can&i&a$ra @n
i&eea &e a l$#a @m#ori?a B$&ec orilor liberali' C$ aB$or$l
?osr$" ?oi #$ea c!*iga' E m$l $mesc'
C$?!narea l$i =$sese #l c$ &e sc$ra ) #enr$ c &$#!
aceea sig$r $rma o #re&ica @norocheaa *i l$nga )" iar
?orbele l$i a$ =os a! &e bine rece#ae" @nc! a$ =os
r!s#l!ie &e $n ro#o #oliicos &e a#la$>e care a r s$na @n
@nreaga biserica" @n im# ce el re?enea la loc$l l$i" ca s se
a*e>e al $ri &e ceilal i membri ai =amiliei'
Do$a ore mai !r>i$" @n im# ce enoria*ii albi &in
Broo;ha?en l$a$ #r!n>$l" iar cei negri abia se re>ea$" Ron
a $rca ?ioi re#ele @mbr cae @n mochea ro*ie ale
#o&i$m$l$i im#$n or &e la biserica M$nele Pisgah a
Domn$l$i @nr$ Hrisos" si$a @n #area &e ?es a ora*$l$i"
*i a in$ o ?ersi$ne mai l$ng a comenariilor = c$e
&iminea ' 6De &aa aceasa" a omis c$?!n$l FliberalG'7 @n
$rm c$ &o$ >ile" n$ @l c$no*ea #e re?eren&$l celei mai
mari congrega ii a negrilor' Un #rieen r sese c!e?a s=ori
*i sm$lsese o in?ia ie &in #area aces$ia'
Qi$a Alegerilor se sabile*e #rin lege @n SUA *i ese &e
obicei @n #rima >i &e mar i &in l$na noiembrie 6a*a&ar" @n
#erioa&a ,10 noiembrie7" 6n'r'7
Dn acea sear " @n oi$l r$g ci$nii >gomooase a
#enicosalilor" Ron a $rca @n am?on" a a*e#a ca
h rm laia s se #ooleasc " &$# care s1a #re>ena"
lans!n&$1*i a#oi a#el$l' Ii1a ignora noi ele *i a ?orbim mai
m$l' Ii" &in no$ s1a l$a &e liberali'
Dn im# ce se @n&re#a c$ ma*ina s#re cas " s1a g!n&i c$
mirare c *ia =oare #$ in l$me &in acel or *el' Clien ii s i
era$ =irme &e asig$r ri" n$ oameni' Rareori se a?en$rase
@n a=ara sig$ran ei o=erie &e carier$l @n care loc$ia" a
bisericii" a cerc$l$i &e c$no*in e' Sincer" #re=era s r m!n
acolo'
L$ni &iminea " la ora no$ " a $rca re#ele rib$nal$l$i
@m#re$n c$ Doreen *i co#iii" c$ oamenii &e la =irm *i c$
$n gr$# n$meros &e #rieeni" angaBa i ai rib$nal$l$i *i
oameni ce a# rea$ &es #e acolo" *i mai o i membrii &e la
Roar+ Cl$b *i *i1a an$n a can&i&a$ra c re res$l sa$l$i'
Acel an$n n$ era #lani=ica ca e?enimen &e #res ' A$
a# r$ &oar c! i?a re#oreri *i c!e?a camere &e =ilma'
Barr+ Rinehar a s$s in$ sraegia con=orm c reia
#$nc$l c$lminan al ?!l?ei me&iaice reb$ia s =ie @n Qi$a
Alegerilor5" n$ c!n& se = cea an$n $l can&i&a$rii'
Ereme &e cincis#re>ece min$e" Ron *i1a rosi remarcile
aen =orm$lae *i re#eae c$ s!rg$in @naine"
b$c$r!n&$1se &e ro#oe &e a#la$>e' A r s#$ns la oae
@nreb rile re#orerilor" a#oi a inra @nr1o sal &e o
B$&eca mic *i #$sie" $n&e a =os @nc!na s o=ere $n
iner?i$ &e B$m ae &e or @n eCcl$si?iae $n$ia &inre
re#orerii &e la sec i$nea #oliic a >iar$l$i &in Jac;son'
Gr$#$l s1a &e#lasa a#oi la rei inersec ii &e# rare"
$n&e Ron a ia #anglica ina$g$ral a se&i$l$i o=icial &e
cam#anie" si$a @nr1o cl &ire ?eche" &ar #roas#
>$gr ?i *i &ebor&in& &e maeriale #$bliciare' La ca=ea *i
#r Bi$rele" a sa &e ?orb c$ #rieeni" a #o>a #enr$
=oogra=i *i a acor&a @nc $n iner?i$" &e &aa aceasa $n$i
>iar &e care nici n$ a$>ise #!n a$nci' 9on+ Qachar+ se
a=la &e =a ' S$#ra?eghin& &es= *$rarea =esi?i ilor *i
s!n& c$ ochii #e ceas'
Sim$lan" $n com$nica &e #res #ri?in& an$n area
can&i&a$rii l$i a =os ransmis c re oae >iarele &in sa *i
c re coi&ienele im#orane &in s$&1es' C!e $n as=el &e
com$nica a =os rimis chiar *i =iec r$i membr$ al C$r ii
S$#reme" =iec r$i membr$ al legislai?$l$i" =iec r$i
=$nc ionar ales &in sa$l Mississi##i" =iec r$i s$s in or
@nregisra" c re mii &e angaBa i la sa" =iec r$i &ocor c$
licen &e #racic *i =iec r$i a?oca" membr$ al baro$l$i' Dn
&isric$l s$&ic" eCisa$ 2.- --- &e aleg ori @nregisra i'
Cons$lan ii &e inerne ai l$i Rinehar &esco#eriser
a&resele &e e1mail ce a#ar inea$ $n$i s=er &in ace*ia"
as=el c ace*i noroco*i a$ #rimi *irea on1line" @n im# ce
Ron se a=la @nc la rib$nal *i1*i inea c$?!narea' Dinr1o
sing$r lo?i$ra" a$ #leca 5, --- &e e1mail$ri'
De asemenea" s1a$ ransmis #rin e1mail 4, --- &e
solici ri &e &ona ii" @m#re$na c$ $n mesaB care r!mbi a
?ir$ ile l$i Ron Mis;" &ornic s aace relele sociale
#ro?ocae &e FB$&ec ori liberali *i c$ ?e&eri &e s!nga"
care $rm resc a#licarea #ro#riei agen&e &e l$cr$ @n
&e=a?oarea celei &orie &e #o#orG'
Dinr1$n &e#o>i @nchiria @n s$&$l ora*$l$i Jac;son" o
cl &ire &e care Ron Mis; n$ a?ea habar *i #e care n$ a?ea
s1o ?a& nicio&a " a$ =os scoase 2.- --- &e #$c$ri
&ol&ora &e maeriale" care a$ l$a calea #o*ei cenrale' Dn
=iecare #lic se g sea c!e o bro*$r &e cam#anie c$ o
m$l ime &e =oogra=ii &$ioase" o scrisoare @n ermeni cal>i
&in #area l$i Ron" $n #lic &e &imensi$ni mai mici" @n ca> c
&esinaar$l era &is#$s s rimi $n cec" *i $n a$ocolan
&re# ca&o$' Se =olosiser c$lorile ro*$" alb *i albasr$" iar
#re>enarea arisic se ?e&ea c =$sese = c$a &e
#ro=esioni*i' Miecare elemen al acelei rimieri #o*ale era
&e cea mai b$n caliae'
La ora 55'-- &iminea a" 9on+ a m$a s#ecacol$l @n s$&"
la Mecomb" cel &e1al $ns#re>ecelea ora* ca m rime &in
&isric' 6Broo;ha?en oc$#a loc$l #ais#re>ece" a?!n& o
#o#$la ie &e 5- 0-- &e loc$iori'7 C l orin& @n Che?role
S$b$rban" ?ehic$l$l s#or &e eren #roas# mehiria" care
era con&$s &e $n ?ol$nar #e n$me G$+" *i a?!n&$1l @n
&rea#a =a #e in&is#ensabil$l s $ #rim1asisen Mone"
care a ?orbi la ele=on mai o &r$m$l" *i #e Doreen al $ri
&e el" #e banchea =oare s#a ioasa &in miBloc a ma*inii"
Ron Mis; a #ri?i >!mbior #eisaB$l r$ral ce se &er$la #rin
&re#$l l$i' Era $n momen ce meria sa?$ra' Prima l$i
inc$rsi$ne @n #oliic " *i asa @n sil mare' C$ a! ia
s#riBiniori" c$ en$>iasm$l acesora" c$ #res *i camere &e
=ilma" c$ #ro?ocarea ame ioare a sl$Bbei care @l a*e#a"
c$ emo ia ?ibrana a ?icoriei" oae @n &oar &o$ ore &e
cam#anie' Ml$C$l nes ?ili al a&renalinei re#re>ena &oar o
mosr a ceea ce a?ea s $rme>e' Ii1a imagina ?icoria
m rea a &in noiembrie' Se *i ?e&ea = c!n& br$sc sal$l &e
la anonima$l em al $nei =irme oarecare &in acel or *el
#!n la #resigi$l con=eri &e =$nc ia &e la C$rea S$#rem '
9o$l era #reg i s 1l #rimeasc '
9on+ @i $rma @n&ea#roa#e" ransmi !n& @n acela*i im# o
in=ormare care Barr+ Rinehar'
AB$n*i la Prim ria &in Mecomb" Ron *i1a an$n a @nc! o
&aa can&i&a$ra' M$l imea &e acolo era re&$sa n$meric"
&ar >gomooas ' Dn inerior$l ei se g sea$ *i c! i?a #rieeni"
&ar maBoriaea @i era$ nec$nosc$ i' D$#a &o$ iner?i$ri1
=$lger c$ =oogra=ii" a mers c$ ma*ina #!n #e aero&rom$l
ora*$l$i" $n&e a $rca la bor&$l $n$i a?ion Lear 33" $n mic
s$#ersonic ar !n& ca o rache " &e*i" &$#! c$m a
remarca el ime&ia" m$l mai mic &ec! acel G3 care @l
re#e>ise #!n la Kashingon' Doreen abia a re$*i s 1*i
s #!neasca emo ia la #rima ei #limbare c$ $n a?ion
#aric$lar' 9on+ li s1a al $ra @n acea c l orie' G$+ *i1a
conin$a &r$m$l c$ ma*ina &e eren'
D$# cincis#re>ece min$e" a$ aeri>a la Haiesb$rg"
cel &e1al reilea ora* ca m rime &in acel &isric" c$ o
#o#$la ie &e 40 --- &e loc$iori' La ora 5'-- &$# 1amia> "
Ron *i Doreen a$ =os oas#e i la $n Pr!n> &e R$g ci$ne
organi>a @n com$n &e o coali ie &es$l &e larg &e #asori
=$n&amenali*i' Decor$l era $n ?echi hoel &in lan $l
Holi&a+ Inn' 9on+ a a*e#a @n o aces im# la bar'
La $n #r!n> cons!n& @nr1o =ri#$r nere$*ia &e #$i *i
=asole c$ $n" Ron mai m$l a asc$la &ec! a ?orbi' C! i?a
#re&icaori" a=la i @nc s$b in=l$en a *i ins#ira ia chin$rilor
lor &e &$minic " a$ sim i ne?oia &e a1l binec$?!na c$
# rerile lor #ri?in& &i=erie chesi$ni *i rele ale ?remii'
Holl+:oo&$l" m$>ica ra#" c$l$ra celebri ilor" #ornogra=ia
o mai eCins " iner1ne$l" cons$m$l &e alcool @nce#!n& &e
la ?!rse =rage&e" seC$l #racica &e minori *i a*a mai
&e#are' Ron a o a#roba #rin mi*c ri ale ca#$l$i" abia
a*e#!n& s sca#e &e acolo' C!n& a re$*i s roseasc *i
el c!e?a c$?ine" s1a sr &$i s le aleag #e cele mai
#ori?ie' El *i Doreen se r$gaser #enr$ acea c$rs *i
sim ea$ c D$mne>e$ ?a iner?eni @n =a?oarea l$i' Legile
creae &e om reb$ia$ s se sr &$iasc a re=leca Legile
Domn$l$i' Doar oamenii c$ o ?i>i$ne moral c$ra reb$ie
s B$&ece #roblemele alora' Ii a*a mai &e#are' Dre# care
a #rimi ime&ia asig$r ri c ?a =i s#riBini = r nici$n
echi?oc'
Elibera &e acea &isc$ ie" Ron s1a a&resa a#oi $n$i gr$#
alc $i &in ?reo &o$!>eci *i ce?a &e s#riBiniori sr!n*i @n
=a a cl &irii C$r ii &e Circ$i a Disric$l$i Morres'
E?enimen$l a =os #re>ena &e #os$l 9QE Haiesb$rg'
D$#! c!e?a @nreb ri" Ron a mers #e Main Sree" &!n&
m!na c$ rec orii" @nm!n!n& bro*$ri l$cioase *i # r$n>!n&
@n =iecare biro$ &e a?oca$ra @n!lni @n cale ca s ransmi
$n sal$ amical'
La ora 2'2- &$#!1amia>a" Lear 33 a &ecola s#re Coas '
La , 4-- &e meri *i c!*ig!n& @n ali$&ine" a?ion$l a
>b$ra #e &eas$#ra s$&1?es$l$i Disric$l$i Cancer$l$i'
G$+ @l a*e#a c$ Che?role$l S$b$rban la aero#or$l
regional G$l=#or1BiloCi' Ron a s r$a1o &e r!mas1b$n #e
Doreen" iar a?ion$l a &$s1o @na#oi la Mecomb' Un al *o=er
a?ea s1o con&$c #!n la Broo;ha?en' La rib$nal$l
&isric$l$i Harrison" Ron *i1a an$n a &in no$ can&i&a$ra"
a r s#$ns la acelea*i @nreb ri *i s1a a*e>a #enr$ $n
iner?i$ mai c$#rin> or acor&a >iar$l$i Sun %erald.
BiloCi era c min$l Sheilei Mecarh+' Se @n?ecina c$
G$l=#or" cel mai mare ora* &in &isric$l s$&ic" c$ o
#o#$la ie &e T3 --- &e loc$iori' BiloCi *i G$l=#or
re#re>ena$ cenr$l regi$nii &e Coas " o >ona alc $i &in
rei comiae" &e1a l$ng$l gol=$l$i" $n&e se #$ea$ ob ine
T-W &in ?o$ri' S#re es se g sea$ ora*ele Ocean S#rings"
Ga$ier" Moss Poin" Pascago$la *i Mobile' S#re ?es se
a=la$ Pass Chrisian" Long Beach" Ka?elan&" Ba+ S' Lo$is"
a#oi Ne: Orleans'
9on+ #l n$ia ca Ron s 1*i #ereac @n acea >on cel #$ in
B$m ae &in im#$l &e cam#anie' La ora T'-- &$#!1amia>a"
can&i&a$l a =os #re>ena biro$l$i sO$ &e cam#anie &e #e
Coas " $n =os =as1=oo& reno?a &e #e A$osra&a .-"
=oare aglomeraa" c$ oae c a?ea #ar$ ben>i" =iin&c!
&$cea s#re #laBa' Qona &in B$r$l se&i$l$i era n!# &i! &e
a=i*e &e cam#anie =oare ?i$ colorae" iar @n =a a aces$ia se
sr!nsese $n #$blic n$meros ca s 1*i asc$le *i c$noasc
can&i&a$l' Ron n$ c$no*ea #e nimeni &inre s$s in ori'
Nici 9on+' Pracic" o i era$ angaBa ii $nora &inre com#anii
care @i =inan a$ @n mo& in&irec cam#ania' J$m ae &in
oamenii aceia l$cra$ la biro$rile regionale ale $nei
com#anii na ionale &e asig$r ri a$o' C!n& a aB$ns *i a
? >$ se&i$l c$ &ecora i$nile l$i *i m$l imea aceea" Ron s1a
min$na &e ca#aciaea &e organi>aor a l$i 9on+ Qachar+'
9o$l #Orea mai $*or &ec! cre>$se'
Economia ora*elor &e #e Coasa Gol=$l$i ese #ro#$lsaa
@n #re>en &e eCisen a ca>ino$rilor" as=el c *i1a in$
#enr$ sine @nalele coman&amene morale *i s1a aCa m$l
#e abor&area conser?aoare a g!n&irii B$ri&ice' A ?orbi
&es#re sine" =amilie" echi#a ne@n=r!na &in Liga Icolara @n
care aci?a *i =i$l l$i" Josh' Ii" #enr$ #rima oar " *i1a
eC#rima @ngriBorarea =a &e raa @nala a criminali ii &in
sa *i la a#arena ne# sare a aces$ia =a &e eCec$area
criminalilor con&amna i'
Clee Cole+ s1ar =i @n?er>i &e in?i&ie s 1l a$& '
Cina &in acea seara a consi$i *i $n #rileB &e sr!ngere
&e =on&$ri @n mo& elegan" la BiloCi Rach Cl$b" $n&e
ac!m$l a cosa o mie &e &olari' Prinre #arici#an i s1a$
a=la o m$l ime &e &irecori @n cos$me @nchise" bancheri"
me&ici *i a?oca i &in &omeni$l asig$r rilor' 9on+ a n$m ra
cel #$ in o#>eci *i #ar$ &e #ersoane #re>ene'
9!r>i$" @n acea sear " &$# ce Ron a a&ormi @n camera
al $ra " 9on+ l1a s$na #e Barr+ Rinehar ca s 1i #re>ine
o in=ormare re>$mai? a e?enimenelor #erec$e @n acea
>i m rea ' N$ =$sese o$l la =el &e #ioresc #rec$m
inrarea @n scen a l$i Clee" &ar se &o?e&ise m$l mai
#ro&$ci?' Can&i&a$l lor se com#ora eCac c$m reb$ia'
N
Qi$a a &o$a a &eb$a c$ $n DeB$n &e R$g ci$ni
organi>a la $n hoel &in ime&iaa a#ro#iere a ca>ino$rilor'
Era s#onsori>a &e $n gr$# c$nosc$ s$b n$mele &e
Broherhoo& Coaliion 6Coali ia Mr iei7' MaBoriaea
#arici#an ilor era$ #asori =$n&a1menali*i &in ?reo >ece
con=esi$ni cre*ine' Ron &e#rinsese re#e&e sraegia &e a1*i
a&a#a #$rarea *i limbaB$l @n =$nc ie &e #$blic" as=el c s1a
sim i @n larg$l l$i c!n& a ?orbi &es#re cre&in a sa *i &es#re
c$m @i ?a mo&ela ea &eci>iile #e care le ?a l$a la C$rea
S$#rem ' A #$s $n accen &eosebi #e sl$Birea @n&el$nga
a l$i D$mne>e$ @n caliae &e &iacon *i e&$caor la Icoala
&e D$minica *i a =os c! #e ce s se @nece &e emo ie c!n&
a relaa #o?esea boe>$l$i =i$l$i s $' Dnc! o &aa i s1a
#romis o s#riBin$l #osibil'
Cel #$ in B$m ae &in sa a &esco#eri c >iarele &e
&iminea a?ea$ o #agina @nreag &e #$bliciae a
can&i&a$l$i Ron Mis;' Cea &in larion#&edger, care a# rea
la Jac;son" #re>ena o =oogra=ie ar g oare &eas$#ra
il$l$i c$ liere @ngro*ae FRe=orma B$si ieiG' C$ caracere
mai m r$ne era$ #re>enae &aele biogra=ice ale l$i Ron"
#$n!n&$1se accen as$#ra res#ec$l$i &e care se b$c$ra @n
ca&r$l #arohiei l$i" a a#arenen ei la &i?erse organi>a ii
ci?ice" incl$si? American Ri=le Assocaion' C$ caracere *i
mai m r$ne a# rea o lis l$ng *i im#resionana a
s$s in orilor l$i( gr$#$ri =amiliale" aci?i*i cre*ini
conser?aori" consilii &e #reo i *i asocia ii ce # rea$ s
re#re>ine res$l $mani ii( &ocori" asisene me&icale"
s#iale" &eni*i" case &e b r!ni" =armaci*i" ?!n> ori
&eaili*i" agen i imobiliari" b!nci" case &e economii *i &e
cre&i" com#anii =inanciare" =irme &e bro1;eraB" b nci &e
cre&i i#oecar" com#anii &e asig$r ri 6&e s n ae" &e
?ia " me&ical " &e acci&ene" &e mal#raCis7" conracori &e
a$osr >i" arhiec i" com#anii &e =$rni>are a energiei
elecrice" #ro&$c ori &e ga>e na$rale *i rei gr$#$ri &e
Frela ii legislai?eG care re#re>ena$ #ro&$c orii a#roa#e
$$ror l$cr$rilor ce se g sesc @n maga>ine'
C$ ale c$?ine" oricine #$ea =i &a @n B$&ecaa *i" #rin
$rmare" s #l easc #rime &e asig$rare #enr$ a se #$ne
la a& #os' Lisa s$gera #$ere =inanciara *i #roclama aci
c Ron Mis;" #!n @n acel momen $n il$sr$ nec$nosc$"
inrase ac$m @n c$rsa &re# conc$ren =oare serios'
S#a i$l #$bliciar cosase 5, --- &e &olari @n larion#
&edger &in Jac;son" . --- &e &olari @n Sun %erald &in BiloCi"
*i 3 --- &e &olari @n %attiesburg American.
Cos$rile cam#aniei eC#lo>i?e &es= *$rae &e Ron @n
&ec$rs &e &o$ >ile se ri&ica$ la a#roCimai? 43- --- &e
&olari" @n care n$ era$ incl$se chel$ielile &e c l orie"
a?ion$l c$ reac ie *i asal$l #e inerne' Mai o i banii se
&$seser #e rimierile #o*ale &irece'
Ron a #erec$ res$l >ilelor &e mar i *i mierc$ri #e
Coas " a?!n& =iece min$ #lani=ica c$ mare #reci>ie' De
obicei" cam#aniile se &es= *$ra$ s#re s=!r*i$l >ilei" &ar n$
era ca>$l ac$m" c!n& &e s#ecacol se oc$#a 9on+' A$ = c$
an$n $ri la rib$nalele &in &isricele Jac;son *i Hancoc;" a$
@n l a r$g ci$ni c$ #re&icaori" s1a$ o#ri la >eci &e biro$ri
&e a?oca$r " a$ sa @n&el$ng #e sr >i aglomerae
&isrib$in& bro*$ri *i a$ sr!ns m!inile a s$e &e oameni'
Ron a aB$ns s s r$e *i $n s$gar' Iar aces l$cr$ a =os
imorali>a &e o echi# &e =ilmare'
Joi" Ron a = c$ @nc *ase escale #rin s$&$l sa$l$i
Mississi##i" &$#! care s1a gr bi s aB$ng! la Broo;ha?en ca
s 1*i schimbe hainele' Meci$l @nce#ea la ora *ase &$#!1
amia>!' Doreen era &eBa acolo c$ co#iii' J$c orii &e la
Rai&ers se @nc l>ea$" iar Josh era la b aie' Echi#a era @n
cabine" asc$l!n& $limele recoman& ri ale $n$i asisen"
c!n& anrenor$l Mis; a inra @n =$g *i a #rel$a =r!iele'
La meci se sr!nsese $n #$blic n$meros' Ron se sim ea
&eBa ca o celebriae'
N
@n loc s 1*i ?a& &e reaba &e oameni ai legii" &oi &inre
gre=ierii Sheilei *i1a$ #erec$ >i$a a&$n!n& rela ri &in
#res &es#re cam#ania &es= *$ra &e Ron Mis;' A$ sr!ns
reclamele &e c!e o #agin &in &i=erie #$blica ii' A$
&e#isa oae *irile ransmise on1line' Pe m!s$r ce
&osar$l cre*ea @n grosime" sarea lor &e s#iri &e?enea o
mai #roas '
Sheila a @ncerca" = r! #rea m$la &eerminare" s 1*i ?a&
&e reaba ei" ca *i c$m n$ s1ar =i @n!m#la nimic" @ns &oar
se #re= cea c n$ ia @n seam e?enimenele' Dn #aric$lar"
iar asa @nsemna &oar &isc$ iile c$ Marele Mac" @n s#aele
$*ilor @nchise" era n $ci *i oal co#le*i ' Mis; chel$ise
&eBa cam $n milion &e &olari" iar ea n$ re$*ise s a&$ne
nici$n ban'
Clee Cole+ o con?insese c ?a a?ea #are &e conc$ren
slaba" &ar amb$sca&a #$s la cale &e Mis; era a! &e
scli#ior eCec$aa" @nc! se sim ea ca *i c$m ar =i =os $cis
@n b lie'
N
Consili$l &e &irecori al A?oca ilor Ple&an i &in Mississi##i
6M9A7 s1a @nr$ni @nr1o *e&in a &e $rgen a Boi &$# 1amia>a
!r>i$" @n Jac;son' Pre*e&ine @n eCerci i$ era Bobb+ Neal"
$n a?oca #le&an ?eeran c$ m$le ?er&ice =a?orabile la
aci? *i care a?ea $n rec$ @n&el$nga @n sl$Bba M9A' Era$
#re>en i o#s#re>ece &in cei &o$ >eci &e &irecori" #oae
cel mai mare n$m r @nregisra ?reo&a '
Prin na$ra sa" consili$l era $n gr$# &e a?oca i =oare
m!n&ri" iriabili" c$ # rere =oare b$n &es#re sine *i care
@*i &es= *$ra$ aci?iaea &$# #ro#riile lor reg$li' P$ ini
a?$seser ?reo&a $n *e=' MaBoriaea $rcaser scara
#ro=esional m$ncin& c$ @n& r nicie" #ornin& &e Bos *i
aB$ng!n& la $n ni?el &eosebi &e res#ecabiliae" cel #$ in
@n #ro#ria lor ?i>i$ne' Penr$ ei" n$ eCisa ?oca ie mai @nal
&ec! aceea &e a1i re#re>ena #e cei s raci" cei lo?i i"
ne&ori i *i &a i &eo#are'
Dn mo& obi*n$i" =iecare asemenea @nr$nire era l$ng "
g l gioas *i @nce#ea" &e reg$l " #rin soliciarea $$ror s
ia c$?!n$l @n acela*i im#" =iecare #rim$l" &ac s1ar =i
#$$' Iar asa se @n!m#la la o @nr$nire &e min ' Prin*i
@ns! @nr1o si$a ie &e $rgen " c!n& =iecare se sime c$
s#aele la >i& s$b amenin area nea*e#aa *i iminen &e
a1*i #ier&e $n$l &inre cei mai &e @ncre&ere alia i &e la
C$rea S$#rema" aceia*i membri ai gr$#$l$i a$ @nce#$ s
?orbeasc o i &eo&a ' Miecare *ia r s#$ns$rile la oae
@nreb rile' Barbara Mellinger *i S;i# Sanche> a$ ramas @nr1
$n col " # sr!n& cerea' N$ se ser?ise nicio #ic $ra &e
alcool' Nici ca=ea' Doar a# '
D$# o B$m ae &e or &e harmalaie" Bobb+ Neal a
re$*i s insa$re>e @n ca&r$l *e&in ei o i&ee &e or&ine' Le1a
re in$ aen ia &$# ce i1a in=orma #e cei #re>en i c @n
c$rs$l >ilei s $se &e ?orba o B$m ae &e ceas c$
B$&ec oarea Mecarh+'
) Era =oare bine&is#$sO" a s#$s el >!mbin&" $na &inre
#$ inele eC#resii &e &esin&ere ce se ? >$ser @n sala &e
*e&in e @n acea &$#!1amia> ' L$crea> m$l la ni*e ca>$ri
*i n$ ?rea s 1i =ie &isras aen ia' C$ oae acesea"
@n elege #oliica *i a #reci>a @n c!e?a r!n&$ri c ?a
&es= *$ra o cam#anie serioas *i c are inen ia s c!*ige'
I1am #romis s#riBin$l nosr$ ne#rec$#e i'
A =!c$ o #a$> ca s se mai lini*easc '
) C$ oae asea" &isc$ ia mi s1a # r$ #$ in
&esc$raBan ' Clee Cole+ *i1a an$n a can&i&a$ra @n $rm
c$ #ar$ s # m!ni" iar Sheila @nc! n$ *i1a ales $n &irecor
&e cam#anie' A sr!ns ce?a bani" &ar n$ a ?r$ s 1mi s#$n
c! i' Am im#resia c s1a calma &$# reaba c$ Cole+"
con?ing!n&$1se c era $n &emen = r! nicio cre&ibiliae' A
socoi c ?a @n?inge = r nicio o#o>i ie' Ac$m @ns " # rerea
ei s1a schimba @n mo& ra&ical' S1a l sa #e ^nBala" iar
ac$m reb$ie s 1*i aB$ng &in $rm conc$ren$l' D$# c$m
*im &in #ro#ria noasr eC#erien " n$ #rea a?em &e $n&e
sr!nge bani #enr$ ca$> " c$ eCce# ia celor #e care1i
#$nem chiar noi'
) Eom a?ea ne?oie &e $n milion &e &olari ca s 1l
&obor!m #e in&i?i&$l sa" a s#$s cine?a" iar comenari$l a
=os c$r!n& aco#eri &e $n ?al &e remarci &is#re $ioare'
Un milion n1ar =i aB$ns nici #e o m!sea' Re=ormaorii &in
&omeni$l &es# g$birilor chel$iser &o$ milioane &e &olari
@n cam#ania @m#ori?a B$&ec or$l$i Meel:a+ne *i
#ier&$ser la &i=eren &e rei mii &e ?o$ri' De &aa
aceasa" oamenii a?ea$ s chel$iasc m$l mai m$l"
#enr$ c era$ mai bine organi>a i *i m$l mai moi?a i' Iar
om$l care conc$rase @m#ori?a l$i Meel:a+ne era $n
neis#r ?i care n$ #le&ase nicio&a @n ?re$n #roces *i
care1*i #erec$se $limii >ece ani #re&!n& *iin e #oliice la
$n colegi$ ne@nsemna' Pe c!n& can&i&a$l &e ac$m" acel
Mis;" era $n a?oca a&e? ra'
De aceea" a$ &isc$a o ?reme &es#re Mis; *i" @n =iecare
momen" s1a$ a$>i cel #$ in #ar$ ?oci agiae care
@ncerca$ s se aco#ere $na #e ala'
B !n& c$ &ege$l @n #ahar$l c$ a# &in =a a l$i" Bobb+
Neal i1a rea&$s #e ceilal i la chesi$nea #e care o &orea
anali>a '
) Dn consili$l acesa" s$nem &o$ >eci &e membri' Dac
& m chiar ac$m c!e >ece mii &e &olari" cam#ania Sheilei
#oae =i m car #$s @n mi*care'
Br$sc" s1a l sa lini*ea' S1a$ a$>i o=a$rile c!or?a
#arici#an i' Al ii a$ sorbi &in #ahare c$ nesa ' Ochii mai
a$ror a$ #ri?i &e B$r @m#reB$r" c $!n& ochii alora care
s a#robe sa$ s &e>a#robe o asemenea #ro#$nere
@n&r >nea '
Cine?a &in ca# $l @n&e# ra al mesei a s#$s #e $n on
l r or(
) E ri&icolH
L$minile a$ #!l#!i' D$>ele #enr$ aer con&i iona #arc
a$ $ia s mai s$s$re' 9o i a$ c sca ochii la Kill+ Benon"
$n irlan&e> sc$n&" ren$mi #enr$ s#iri$l l$i b ios *i
@n=l c ra" ?eni &in BiloCi' S1a ri&ica @nce *i *i1a &es= c$
larg bra ele' Mai a$>iser concl$>iile l$i # ima*e *i @n ale
oca>ii" a*a c era$ con*iene c $rma @nc o ira& ' J$ra ii
@l consi&era$ ire>isibil'
) Domnilor *i &oamn " acesa ese @nce#$$l s=!r*i$l$i'
N$ ne mai #$eam am!gi sing$ri' Mor ele r!$l$i care ?or s
& r!me $*ile rib$nalelor *i s le re=$>e orice &re#
clien ilor no*ri" aceia*i s$s in ori #roa=aceri care @nce$l
c$ @nce$l" meo&ic" a$ coro#i ara asa *i a$ c$m# ra
=iece =ooli$ &e B$&ec or" oa aceas ga*c ?ine ac$m *i
bae c$ #$mn$l la $*a noasr ' Le1a i ? >$ n$mele @n
an$n $rile #$bliciare #e care le1a a?$ aces &omn Mis;'
Ese ?orba &e o con=e&era ie &e &obioci" &ar la ei s$n
banii' Noi a?em ceea ce cre& c ese o maBoriae &e $n ?o
la C$rea S$#rem *i ia 1ne aici" sing$r$l gr$# ce se #oae
o#$ne acesor br$e" cion& nin&$1ne @n leg!$r! c$ s$ma
#e care s1o & m #enr$ cam#anie' E s#$n e$ c! ar reb$i
s & m' 9o$lH Dac n$ o =acem" a$nci #racicarea
a?oca$rii" a*a c$m o c$noa*em noi" ?a &is# rea c$r!n&'
N$ ?om mai acce#a nici$n ca>" #enr$ c n$ ?om =i @n sare
s -l c!*ig m' N$ ?a eCisa al genera ie &e a?oca i
#le&an i' E$ am &a o s$a &e mii &e &olari #enr$
cam#ania B$&ec or$l$i Meel:a+ne *i om$l a c!*iga la
m$sa ' Eoi #roce&a la =el *i @n ca>$l B$&ec oarei
Mecarh+' E$ n$ am a?ion #ersonal' N$ m oc$# &e ca>$ri
&e &es# g$biri *i nici n$ @ncase> onorarii scan&aloase' Doar
m c$noa*e i' A#ar in ?echii *coli" #reia$ &oar c!e $n ca>
*i merg @naine @nce" #roces &$#! #roces' Dar m ?oi
sacri=ica @nc o &a!' Ii ? s= $iesc s #roce&a i la =el'
A?em oae B$c riile #e care ni le1am &ori' Daca n$ s$ne i
@n sare s ? &es# r i i &e cinci>eci &e mii &e &olari =iecare"
a$nci &a i1? &emisia &in consili$l sa *i &$ce i1?! acas!H
Ii i c ? #$e i #ermie asa' Ein&e i ?re$n a#aramen" o
ma*ina" o *al$# " s ri i #ese o ?acan " &o$ ' Amanea i
&iamanele ne?esei' E #l i i secrearele c$ cinci>eci &e
miare #e an' Sheila Mecarh+ e m$l mai im#oran &ec!
orice secreara ori asocia'
) Kill+" limia ese &e cinci mii &e #ersoan " a s#$s
cine?a'
) Bra?o" *ii c e*i c! se #oae &e &e*e#L s1a r si el
la cel care ?orbise' Am so ie *i #am co#ii' Asa @nseamn
rei>eci &e mii &inr1$n =oc' Mai am &o$ secreare *i c! i?a
clien i m$l $mi i' O s sr!ng o s$ &e mii #!n la s=!r*i$l
s # m!nii *i =iecare &inre cei &e aici #oae #roce&a la =el'
A#oi" @mb$Bora la =a " s1a a*e>a' D$# o #a$> l$nga"
Bobb+ Neal s1a $ia s#re Barbara Mellinger *i a @nreba1o(
) C! i1am &a B$&ec or$l$i Meel:a+neL
) Un milion &o$ s$e" sr!n*i &e la a#roa#e rei s$e &e
B$&ec ori #le&an i'
) Ii c! a re$*i s sr!ng a$nciL
) Un milion #ar$ s$e &e mii'
) De ce s$m cre>i c ?a a?ea ne?oie Mecarh+ ca s
c!*igeL
Acesa era $n s$biec #e care Barbara *i S;i# Sanche> @l
@norseser #e oae =e ele @n $limele rei >ile'
) Do$ milioane" a s#$s ea = r nici$n #ic &e e>iare'
Bobb+ Neal s1a @ncr$na" a#oi *i1a amini e=or$rile = c$e
@n $rm c$ &oi ani #enr$ ob inerea &e =on&$ri @n n$mele l$i
Jimm+ Meel:a+ne" Mai $*or ar =i =os s =ac eCrac ii
&enare = r anese>ie'
) Dnseamn c ?a reb$i s =acem ros &e &o$a milioane
&e &olari" a s#$s el c$ $n aer @ncre> or'
Ceilal i a$ &a &in ca# c$ gra?iae *i a$ l sa im#resia c
s$n &e acor& c$ acea ci=r ' A$ re?eni la s$biec$l ar> or
al >ilei" acela #ri?in& s$ma #e care reb$ia s o #$n
=iecare la &is#o>i ie" ceea ce a &a na*ere $nei &is#$e
=oare ?ii' Cei care c!*iga$ =oare m$l a?ea$ *i chel$ieli
#e m s$r ' Cei care se >b ea$ s s$#ra?ie $iasc se
emea$ s @*i ia angaBamen$l c ?or &a s$me mari' Un$l
&inre cei #re>en i a m r$risi c #ier&$se $limele rei
#rocese c$ B$ra i *i c " #racic" era momenan @n sare &e
=alimen' Un al$l" mare sea a #roceselor &e &es# g$biri"
care a?ea #ro#ri$l a?ion c$ reac ie" a #romis c ?a #$ne la
&is#o>i ie 53- --- &e &olari'
A$ @ncheia *e&in a = r s ca& &e acor& as$#ra $nei
s$me =iCe" l$cr$ care n$ a s$r#rins #e nimeni'
CAPITOLUL 21
9ermen$l #enr$ &e#$nerea can&i&a$rilor a rec$ = r
ale =oc$ri &e ari=icii' J$&ec or$l Calligan" &in &isric$l
cenral" *i B$&ec or$l Baeman" &in cel nor&ic" a$ sc #a &e
orice o#o>i ie *i a?ea$ s sea ne$lb$ra i @nc o# ani'
Am!n&oi era$ rec$nosc$ i #enr$ =a#$l c mani=esaser
#$ in @n elegere =a &e ?icimele acci&enelor" =a &e
cons$maorii ce reclamaser &i?erse l$cr$ri *i =a &e
criminali" as=el c era$ &eosebi &e a#recia i &e
com$niaea &e a=aceri' La ni?el local" &oar &oi &inre
B$&ec orii c$r ilor obi*n$ie a$ a?$ o#o>an i'
Un$l &inre ace*ia a =os B$&ec or$l 9homas Alsobroo;
Harrison IE' C$ o or @naine &e @ncheierea ermen$l$i" Jo+
Hoo?er" o a?ocaa &in Haiesb$rg s#eciali>aa @n #robleme
imobiliare" a #re>ena &oc$menele necesare *i a lansa
c!e?a aac$ri @n &eclara ia ei &e #res ' Memeia era o
aci?isa #oliica #e #lan local" a#recia *i bine c$nosc$a
@n &isric' So $l ei era $n me&ic #e&iar$ ren$mi care" ca
hobb+" a?ea o clinic #enr$ mame &e=a?ori>ae" $n&e
ser?iciile era$ gra$ie'
Hoo?er =$sese recr$aa &e 9on+ Qachar+" res#eci?
J$&icial Eision' Ea re#re>ena $n ca&o$ &in #area l$i Barr+
Rinehar #enr$ Cari 9r$&ea$ care" @n ca&r$l c!or?a &isc$ ii
mai libere" @*i eC#ri1mase resenimenele =a &e
B$&ec or$l care #re>i&ase @n #roces$l Ba;er' Res#eci?$l
B$&ec or a?ea &e l$cr$ #!n #ese ca# *i n$ era li#si &e
#osibiliaea s @*i organi>e>e #ro#ria cam#anie" l$cr$ $*or
&e consaa' La cei &oar 5-- --- &e &olari ce =$seser
aloca i cam#aniei absol$ legale a &oamnei Hoo?er"
B$&ec or$l Harrison a?ea ac$m &e re>ol?a chesi$ni m$l
mai serioase'
N
Rinehar $nelea #e mai m$le =ron$ri' Penr$ $rm or$l
aac &isr$g or" a ales o >i lini*i &e s=!r*i &e i$nie'
Dn $rm c$ rei l$ni" la Jac;son sosiser &oi homoseC$ali"
Al Me+erchec *i Bill+ S#ano' A$ @nchiria $n mic a#aramen
@n a#ro#iere &e Colegi$l Millsaa#s" s1a$ @nregisra #enr$ a
a?ea &re# &e ?o *i a$ ob in$ #ermise &e con&$cere
#enr$ Mississi##i' Babacii lor era$ &in Illinois' A$ s$s in$
c l$cra$ la &omicili$ ca il$sraori' D*i ?e&ea$ &e reb$rile
lor *i n$ se @n!lnea$ c$ nimeni'
La ,4 i$nie" s1a$ &$s @m#re$na la biro$l rib$nal$l$i
&isric$l$i Hin&s *i a$ solicia =orm$larele necesare la
&e#$nerea cererii #enr$ ob inerea &re#$l$i &e a se
c s ori' M$nc ionara a l$a =oc *i a @ncerca s le eC#lice c
legea @n ba>a c reia l$cra ea n$ #ermiea c s oriile @nre
#ersoane &e acela*i seC' L$cr$rile a$ &e?eni @ncor&ae"
Me+erchec *i S#ano a$ rosi c$?ine inB$rioase" &$# care
a$ #leca' A$ chema a#oi $n re#orer &e la larion#&edger
*i a$ #re>ena ?ersi$nea #ro#rie @n leg $ra c$ inci&en$l'
Dn >i$a $rm oare" @m#re$na c$ re#orer$l *i $n =oogra="
cei &oi a$ re?eni la biro$l =$nc ionarei *i a$ cer$ &in no$
=orm$lare' D$# ce a$ =os re=$>a i" a$ @nce#$ s srige"
amenin !n& c ?or &a biro$l @n B$&eca ' A &o$a >i" ca>$l
era *ire &e #rima #agina" @nso i &e o =oogra=ie @n care ce
&oi in&i?i>i se r sea$ la ne=ericia =$nc ionar ' Ei *i1a$ l$a
$n a?oca c$ ?e&eri ra&icale" i1a$ #l i 5- --- &e &olari *i
a$ con=irma c &e#$n reclama ie #enr$ sol$ ionarea
liigi$l$i @n insan a' No$a ac i$ne #roce&$rala a aB$ns #e
#rima #agin a >iarelor" &esig$r'
Un asemenea e?enimen re#re>ena $n *oc #enr$
Mississi##i' 2t"r" re=erioare la @ncerc ri ale $nor
homoseC$ali &e a se c s ori @n mo& legal era$ obi*n$ie
#enr$ loc$ri #rec$m Ne: Ror;" Massach$ses *i Cali=ornia"
&ar n$ se #omenise a*a ce?a @n Mississi##i' Dncoro se
@n&re#a l$mea asaL
Un aricol $lerior a &e>? l$i =a#$l c cei &oi b rba i
abia sosiser @n >on " n$ era$ c$nosc$ i com$ni ii
homoseC$ale *i nici n$ a?ea$ leg $ri e?i&ene c$ ?reo
=irm " =amilie sa$ al organi>a ie &in ca&r$l sa$l$i' A$
$rma con&amn ri =oare ho r!e ale celor &in #area
c rora era &e a*e#a a*a ce?a' Un senaor &e Mississi##i a
&eclara c as=el &e chesi$ni era$ reglemenae &e legile
sa$l$i" a& $g!n& c acesea n$ a?ea$ s se schimbe c!
el @*i # sra =ooli$l &e senaor' Me+erchec *i S#ano n$ a$
=os &e =a ca s &ea ?reo &eclara ie &$#! a=irma iile
senaor$l$i" @n realiae" ei re?eniser la Chicago" $n&e $n$l
&in ei l$cra ca &esigner &e inerioare" iar cel lal &e inea $n
bar' Ei a?ea$ s 1*i # sre>e &omicili$l legal @n Mississi##i *i
s se @noarc &oar c!n& mers$l #roces$l$i ?a im#$ne aces
l$cr$'
Ora*$l Jac;son a =os a#oi >g$&$i &e o no$ crim "
comis c$ o br$aliae "e%"ta &in com$n' 9rei membri ai
$nei ban&e" o i @narma i c$ #$*i &e asal" a$ in?a&a $n
a#aramen &$bl$ oc$#a &e circa &o$ >eci &e imigran i
ilegali &e origine meCican ' Se *ia c meCicanii res#eci?i
m$ncea$ o#s#re>ece ore #e >i" economisea$ =iecare
b n$ " a#oi rimiea$ o$l acas " o &a #e l$n ' Asemenea
aac$ri armae n$ era$ neobi*n$ie #enr$ Jac;son ori ale
ora*e s$&ice' Dn haos$l crea &e acea # r$n&ere c$ =or a"
c!n& meCicanii se a#$caser s scoa banii &e s$b #o&ele
*i &in #ere i" i#!n& c$ glas$ri iserice @n s#aniol " iar
aacaorii r cniser @n engle> " $n$l &inre meCicani
scosese &e $n&e?a $n #isol *i r sese c!e?a =oc$ri" = r s
nimereasc #e cine?a' D$# &eschi&erea =oc$l$i" se
r s#$nsese c$ =oc &e arm " as=el c l$cr$rile c # aser o
$rn$r @n=ior oare' D$# ce schimb$l &e =oc$ri se
@ncheiase" #ar$ meCicani m$riser " rei =$seser r ni i" iar
membrii ban&ei se rer seser la a& #os$l no# ii' Pra&a lor
se ri&icase la ?reo 0-- &e &olari" &e*i #oli ia n$ a?ea c$m
s a=le s$ma eCac '
Barr+ Rinehar n$ a?ea c$m s #rein& c acel
e?enimen era ?re$na &inre crea iile sale" &ar s1a b$c$ra
m$l s a=le &e el'
O s # m!na mai !r>i$" @n ca&r$l $n$i =or$m s#onsori>a
&e o asocia ie care aci?a #enr$ res#ecarea legii" Clee
Cole+ a #rel$a s$biec$l c$ m$l >el *i a r nc ni ca &e
obicei #e emele #re=erae" re=erioare la ?iolen a ce sc #a
oric r$i conrol *i care era s#riBini &e rib$nalele liberale
&in Mississi##i" care se o#$nea$ @n mo& aci eCec$ iilor' El
a ar a c$ &ege$l s#re Sheila Mecarh+" care se a=la #e
#o&i$m al $ri &e Ron Mis;" *i a ac$>a1o = r! menaBamene
#enr$ li#sa &e ineres &e a se =olosi mai &es camera mor ii
&e la @nchisoarea Parchman' P$blic$l era @nneb$ni &$# el'
Ron Mis; n$ s1a l sa &eloc mai #reBos' El s1a &e>l n $i
@m#ori?a ban&elor" a &rog$rilor *i a celor care @nc lca$
legile *i a criica C$rea S$#rem " @ns a = c$ asa @nr1$n
limbaB ce?a mai elegan' D$#! aceea" a #re>ena $n #lan
@n cinci ea#e meni s sol$ ione>e mai ra#i& a#el$rile
#ri?ioare la con&amn rile la moare" iar #ersonal$l s $ a
@nm!na #ro#$nerile concree @n im# ce el ?orbea @n =a a
camerelor' M$sese o &emonsra ie im#resionana" iar 9on+"
a=la @nr1$n r!n& &in s#ae" B$bilase ? >!n& acel s#ecacol'
P!n @n momen$l c!n& B$&ec oarea Mecarh+ a a#$ca
s &eschi& g$ra" #$blic$l era gaa s ar$nce c$ #iere' Ea
le1a eC#lica c$ calm com#leCiaea a#el$rilor #ri?in&
#e&e#sele c$ moarea *i a a=irma c B$&ec orii C$r ii
S$#reme @*i &e&ica$ cea mai mare #are a im#$l$i eCcl$si?
acesor ca>$ri eCrem &e &i=icile' A#oi a e?i&en ia
necesiaea &e a se #roce&a c$ aen ie *i #reca$ ie #enr$
a se crea ceri$&inea c se #roeBa$ @n mo& cores#$n> or
&re#$rile ac$>a$l$i' Legea n$ c$noa*e o #o?ar mai
a# s oare &ec! aceea &e a a# ra &re#$rile legale ale
celor #e care socieaea a &ecis c @i ?rea eCec$a i' 9o ea
a reamini #$blic$l$i c #e #$ in 5,- &e b rba i *i =emei
con&amna i la moare *i rec$ i #e lisa &e a*e#are
=$seser $lerior com#le eConera i &e #e&ea#s " #rinre
ace*ia n$m r!n&$1se *i &o$a #ersoane &in Mississi##i' Unii
&inre ace*i oameni @*i #erec$ser &o$ >eci &e ani &e
?ia a*e#!n& s moara' Dn cei no$ ani c! sl$Bise ca
B$&ec or @n ca&r$l C$r ii S$#reme" ea #arici#ase la
#ar$>eci *i o# &e ca>$ri care a?$seser leg $ra c$
#e&ea#sa c$ moarea' Dn ca&r$l acesora" ?oase &e #area
maBori ii &e &o$ >eci *i *a#e &e ori #enr$ a con=irma
con&amn rile ini iale" @ns! &oar &$#! ce se asig$rase c
res#eci?ii oameni a?$seser #are &e #rocese cinsie' Dn
celelale ca>$ri" ea ?oase #enr$ an$larea con&amn rilor *i
&osarele res#eci?e" care =$seser rimise @na#oi #enr$
reB$&ecare' N$ regrea &eloc =el$l @n care ?oase' N$ se
socoea nici liberal " &ar nici conser?aoare sa$ mo&eraa'
Era B$&ec oare la C$rea S$#rema" B$rase s B$&ece
ca>$rile #re>enae @n mo& cinsi *i s res#ece legea' Da"
#ersonal ?orbin&" se o#$nea #e&e#sei c$ moarea" @ns n$
@nloc$ise nicio&a legile sa$l$i c$ con?ingerile #ro#rii'
D$# ce a ermina &e ?orbi" s1a$ a$>i c!e?a a#la$>e
&is#arae" @ns &oar &in #olie e' P$ ini oameni a?ea$ s o
?oe>e" @ns! =emeia *ia &es#re ce ?orbe*e'
Era #rima oar c!n& cei rei can&i&a i a# rea$ al $ri *i
o #rima oar c!n& 9on+ o ? >$se #e Mecarh+ s$b
#resi$ne'
) Memeia asa n$ se ?a l sa &a la o #are chiar a! &e
$*or" l1a an$n a el #e Barr+ Rinehar' D*i c$noa*e meseria
*i n$ iese &in grani ele ei'
) Da" &ar e le=era" s#$sese Barr+ #rinre hohoe &e r!s'
Parici# m la o cam#anie *i oal e lega &e bani'
B
Mecarh+ n$ era chiar le=er " @ns cam#ania ei a?$sese
#are &e $n &eb$ mi>erabil' N$ g sise $n &irecor &e
cam#anie *i" nici #e cine?a care s #$n ca# la ca# >ecile
&e l$cr$ri care se cerea$ $rgen re>ol?ae" @n ?reme ce se
coor&ona$ >ecile &e am n$ne care a?ea$ s a#ar
$lerior' O=erise acea sl$Bb la rei #ersoane' Primele &o$
re=$>aser &$# ce anali>aser si$a ia ?reme &e &o$ >eci
*i #ar$ &e ore' Cea &e1a reia s#$sese &a" iar &$# o
s # m!na ren$n ase &e=inii?'
Orice cam#anie ese o aci?iae &e sc$r &$ra "
agia " care se &es= *oar s$b o #resi$ne eCraor&inar "
*iin&$1se c ea ?a a?ea o ?ia =oare sc$ra' Personal$l c$
#rogram normal l$crea> #!n la $rmO nenorma *i #e bani
#$ ini' Eol$narii &e?in &e ne#re $i" &ar nimeni n$ #oae
a?ea @ncre&ere &e#lin @n ei' De aceea" eCisen a $n$i
&irecor &e cam#anie #$ernic *i sig$r #e el ese cr$cial '
La *ase s # m!ni &$# an$n area can&i&a$rii l$i Mis;"
B$&ec oarea Mecarh+ re$*ise s 1*i &eschi& $n biro$ &e
cam#anie @n Jac;son" @n a#ro#iere &e a#aramen$l ei" *i $n
al$l @n BiloCi" a#roa#e &e cas ' Ambele era$ con&$se &e
#rieene ?echi" ?ol$nare" care se oc$#a$ &e recr$area &e
#ersonal *i conacarea #oen ialilor &onaori' M c$ser
mormane &e an$n $ri a$o1colane *i semne &e #$s @n
c$re" @ns cam#ania n$ re$*ise s g seasc! o =irm
serioas care s asamble>e mesaBele #$bliciare" s
ransmia rimierile #o*ale *i" &in =ericire" s#o$rile
#$bliciare' Se @n=iin ase $n :ebsie &e ba> " @ns! n$ se
reali>ase nicio al aci?iae #e inerne' Sheila #rimise 2,-
--- &e &olari &re# conrib$ ii" o$l" mai #$ in 2- --- &e
&olari" #ro?enin& &e la a?oca ii #le&an i' Bobb+ Neal *i
consili$l &e con&$cere @i #romisesem @n scris c membrii
M9A ?or &ona a#roCimai? $n milion &e &olari" iar ea nici n$
se @n&oia &e asa' Dns era mai $*or s =aci #romisi$ni &ec!
s scrii cec$ri'
Organi>area a =os @ngre$na &e =a#$l c ea a?ea o
sl$Bba &i=icil " care" #$r *i sim#l$" n$ #$ea =i ignora ' Lisa
ca>$rilor ce reb$ia$ anali>ae &e C$rea S$#rem era m$l
#rea l$nga" c$#rin>!n& $nele care se cerea$ a =i =os
B$&ecae c$ c!e?a l$ni @n $rm ' Se insalase &eBa o sare
#ermanena &e @ncor&are" &e eama c n$ se ?a mai
rec$#era im#$l #ier&$' A#el$rile ?or ?eni c$ &$i$m$l
#ese rib$nal' Iar ?ia a $nor oameni a?ea s =ie @n balan (
b rba i *i =emei rec$ i #e lisa &e a*e#are #enr$
eCec$ ieP co#ii #limba i @ncoace *i @ncolo &in ca$>a $nor
&i?or $ri @nc$rcaeP l$cr ori c$ ?!Om!ri oribile ce a*e#a$
o &eci>ie =inala care" s#re =ericirea lor" a?ea s a&$c $n
senimen &e $*$rare' Unii &inre colegii ei se ar a$
s$=icien &e #ro=esioni*i ca s se &ea*e>e &e oamenii cia i
@n ca>$rile #e care le eCamina$" @ns Sheila n$ re$*ise
nicio&a s #roce&e>e as=el'
C$ oae acesea" era ?ar " iar #rogram$l ei &e?enise mai
#$ in solician' Dnce#$se s 1*i ia :ee;en&$ri l$ngi" #e care
le #erecea #e &r$m$ri" = c!n& ?i>ie @n &isric$l $n&e
=$sese aleas ' L$cra &in #lin &e l$ni #!n Boi" &$#! care
&e?enea can&i&aa' Plani=icase s 1*i #ereac l$na
organi>!n&$1*i cam#ania'
Prim$l ei a&?ersar" &omn$l Cole+" ia =r$n> la c!ini &e
l$ni #!n ?ineri" o&ihnin&$1se #enr$ a =ace =a rigorilor
mesei &e blac;Bac;' J$ca &oar noa#ea" as=el c a?ea im#
&in bel*$g s 1*i s$s ine cam#ania" asa &ac ?oia' Dn
general" n$ ?oia' A# rea #rin c!e?a !rg$ri &e ar *i inea
c$?!n ri #line &e c$loare @n =a a $nor m$l imi en$>iase'
Dac ?ol$narii l$i &in
Jac;son a?ea$ che=" mergea$ #!n acolo *i insala$
eC#o>i ia &e Me e ale Mor ilor" iar Clee ri&ica mai are
glas$l' Miecare ora* a?ea cel #$ in >ece cl$b$ri ci?ice"
maBoriaea lor =iin& #ermanen @n c $area $n$i ?orbior'
Cole+ #$ea a&$ce #$ in ?ioici$ne la $n #r!n>" as=el c
#rimea o in?ia ie sa$ &o$ &e aces =el @n =iecare
s # m!n ' Dn =$nc ie &e &e# rarea la care reb$ia s
con&$c *i &e se?eriaea mahm$relii" & &ea c$rs *i $nor
as=el &e in?ia ii' S#re s=!r*i$l l$nii i$lie" cam#ania l$i
bene=iciase &e &ona ie @n s$m &e ,/ --- &e &olari" mai
m$l &ec! s$=icien #enr$ aco#erirea chel$ielilor legae
&e a$omobil$l &e eren @nchiria *i &e bo&+g$ar>i" solicia i
&oar @n ca>$l &e#las rilor' Chel$ise *i T --- &e &olari #e
bro*$ri' Orice #oliician reb$ia s aib la @n&em!n ce?a &e
&isrib$i'
Cel &e1al &oilea a&?ersar al Sheilei &es= *$ra @nsa o
cam#anie care mergea ca $n moor eCrem &e bine regla'
Ron Mis; l$cra &e >or la masa l$i l$nea *i mar ea" &$#! care
#ornea la &r$m c$ $n #rogram am n$n i" care l sa
ne?i>iae &oar locali ile cele mai ne@nsemnae' Molosin&
a?ion$l Lear 3 *i $n a#ara Aing Air" el *i #ersonal$l &e
cam#anie = cea$ ime&ia @nconB$r$l &isric$l$i' Pe la
B$m aea l$nii i$lie" eCisa c!e $n comie organi>a @n
=iecare &inre cele &o$ >eci *i *a#e &e &isrice" iar Ron
in$se m car o c$?!nare @n =iecare &inre ele' Eorbea @n
cl$b$rile ci?ice" &e#aramenele &e #om#ieri ?ol$nari" la
ceai$ri organi>ae @n biblioeci" la baro$rile &in comiae" la
cl$b$rile &e moocicli*i" la =esi?al$rile &e m$>ic
bl$egrass" la !rg$ri &e ar *i @n biserici" biserici *i iar
biserici' Cel #$ in B$mOae &in c$?!n rile l$i =$seser
rosie &in am?on'
Pe 50 i$lie" Josh a B$ca @n $lim$l meci &e baseball al
se>on$l$i" iar a l l$i a =os a#oi liber s &es= *oare o
cam#anie *i mai s$s in$ ' Anrenor$l Mis; n$ a sc #a
nici$n meci" &e*i echi#a s1a cam &esr ma &$# ce el @*i
an$n ase can&i&a$ra'
MaBoriaea # rin ilor era$ &e # rere c n$ a?ea$
leg $ra $na c$ ala cele &o$ oc$#a ii'
Dn >onele r$rale" mesaB$l l$i Ron era $n$l *i acela*i' Din
ca$>a B$&ec orilor liberali" ?alorile noasre s$n aacae &in
#area celor ce s$s in c s oriile &inre homoseC$ali"
conrol$l #ri?in& &e inerea &e arme" a?or$rile" acces$l
nesingheri la inerne *i #ornogra=ia' Acei B$&ec ori
reb$ia$ @nloc$i i' Cre&ea &oar @n Biblie' Legile = c$e &e
oameni ?enea$ #e loc$l sec$n&' Dns " ca B$&ec or la
C$rea S$#rem " el ?a =i ca#abil s le reconcilie>e #e
acesea &o$a ori &e c!e ori ?a =i ne?oie' D*i @nce#ea =iecare
c$?!nare c$ o r$g ci$ne'
Dn >onele mai #$ in r$rale" @n =$nc ie &e #$blic" se
@n&e# ra #$ in &e la &rea#a $lraconser?aoare *i se
oc$#a &e #e&ea#sa c$ moarea' Ron consaase c
asc$l orii era$ =ascina i s li se relae>e c$ l$C &e
am n$ne &es#re crime comise c$ br$aliae &e oameni
care @n $rm c$ &o$ >eci &e ani =$seser con&amna i la
moare' A @nce#$ s =ac *i asemenea inc$rsi$ni @n ca&r$l
c$?!n rilor l$i &e r$ina'
Dar" in&i=eren $n&e s1ar =i a=la" ema B$&ec orilor r i *i
liberali r m!nea &ominana @n ca&r$l =iec rei c$?!n ri'
D$#! ce a=irmase acela*i l$cr$ &e #ese o s$a &e ori" Ron
aB$nsese s crea& *i el c Sheila Mecarh+ era o
re#re>enana c$m#lia a s!ngii" care #ro?ocase m$le
&inre #roblemele sociale ale sa$l$i'
Dn #ri?in a banilor" a?!n&$1l @n c$lise #e Barr+ Rinehar
care r gea oae s=orile" conrib$ iile sosea$ @nr1$n rim
consan" re$*in& s in! #as$l c$ chel$ielile' La 2- i$nie"
#rim$l ermen la care reb$ia$ #re>enae ra#oare
=inanciare" cam#ania l$i Mis; #rimise 35- --- &e &olari &e
la &o$ >eci *i &o$ &e mii &e oameni' Dinre conrib$abili"
&oar rei>eci *i cinci & &$ser s$ma maCim &e 3 --- &e
&olari *i =iecare &inre ace*ia era loc$ior al sa$l$i
Mississi##i' No$ >eci la s$ &in &onaori era$ &in sa'
Barr+ *ia c a?oca ii #le&an i ?or ?eri=ica &onaorii @n
s#eran a c se rimiea$ bani &in a=ara sa$l$i &e c re
marile com#anii ineresae' Acesa =$sese $n as#ec c$
b$cl$c al $nei cam#anii #rece&ene *i el ?oia s e?ie
a#ari ia $nei asemenea si$a ii @n c$rsa l$i Mis;' Era
@ncre&in a c ?a c # a s$me $ria*e &e bani &in a=ara
sa$l$i" &ar acese &ona ii ?or ?eni la momen$l #ori?i"
s#re s=!r*i$l cam#aniei" c!n& legile &e ra#orare ale
sa$l$i n$ le mai consi&era$ &isc$abile' Dn conras"
ra#oarele l$i Mecarh+ e?i&en ia$ =a#$l c era =inan a
&e a?oca ii #le&an i" iar Barr+ *ia c$m s mane?re>e aces
as#ec @nr1$n arg$men @n =a?oarea sa'
Barr+ &e inea *i re>$laele $lim$l$i son&aB" $n$l #e care
n$1l ?a anali>a c$ can&i&a$l' Dnce#!n& &in ,3 i$nie"
B$m ae &in ce enii c$ &re# &e ?o era$ la c$ren c se
&es= *$ra o c$rs @n ?e&erea alegerilor' Dinre ace*ia" ,4W
@l #re=era$ #e Ron Mis;" 5TW #e Sheila Mecarh+" iar 5-W #e
Clee Cole+'
Ci=rele acesea era$ ineresane' Dn mai #$ in &e &o$a
l$ni" Barr+ re$*ise s bage @n c r i $n a?oca anonim" care
n$ #$rase roba neagr @n ?ia a l$i" *i @l #lasase @n =a a $nei
a&?ersare care a?ea o eC#erien &e no$ ani ca B$&ec or'
Ii $rma s mai =ac #$bliciae la #os$rile &e
ele?i>i$ne'
N
La 5 i$lie" Secon& Sae Ban; a =os achi>i iona &e Ne:
Eisa Ban;" $n lan regional c$ se&i$l @n Dallas' H$==+ i1a
ele=ona l$i Kes Pa+on ca s 1i &ea ?esea *i a ?orbi @n
general #e $n on o#imis' Biro$l &in Haiesb$rg #rimise
asig$r ri c " @n a=ar &e n$me" n$ se ?a schimba nimic'
Poro=oli$l l$i &e cre&ie =$sese anali>a &e noii #ro#rieari'
Ei se ineresaser &e so ii
Pa+on *i # r$ser m$l $mi i &e #romisi$nile = c$e &e
H$==+ c acel cre&i a?ea s =ie achia'
Era cea &e1a #ara l$n s$ccesi? c!n& so ii Pa+on @i
rimiea$ l$i H$==+ $n cec &e , --- &e &olari'
CAPITOLUL 22
@n ?ia a l$i &inaine" Nahaniel Leser =$sese $n scli#ior
a?oca ce a# rase #ersoane ac$>ae &e crime" a?!n& o
#rice#ere &e in?i&ia @n a c!*iga as=el &e #rocese' La $n
an$mi momen" @n $rm c$ &o$ &ecenii" @nregisrase o
serie &e &o$ s#re>ece ?er&ice &e ne?ino?a" #racic oae
@n or *elele &in @nreg$l Mississi##i" locali i $n&e cei
ac$>a i &e crime oribile s$n &e obicei socoi i ?ino?a i &in
momen$l ares rii' Noorieaea l$i ar gea clien i &in
&omeni$l ci?il" as=el c biro$l l$i &e a?oca$r &in ora*$l
Men&enhall #ros#erase bini*or'
Na c!*igase ?er&ice im#orane *i negociase
sol$ ion ri consisene @n a=ara rib$nal$l$i' Se s#eciali>ase
@n ? m ri gra?e &e #ersoane s$=erie #e #la=ormele &e
=oraB &in larg$l coasei" $n&e mergea$ s l$cre>e m$l i
localnici" &eoarece sl$Bbele acelea era$ mai bine #l ie' Era
membr$ aci? @n &i=erie gr$#$ri &e a?oca i #le&an i" & &ea
s$me $ria*e can&i&a ilor #oliici" *i1a consr$i a#oi cea mai
mare cas &in ora*" a a?$ $n @nreg *ir &e ne?ese *i s1a
a#$ca serios &e b $' B $$ra" c!e?a reclama ii
re=erioare la @nc lcarea eicii #ro=esionale *i &i?erse
&is#$e B$ri&ice l1a$ mai =r!na &in a?!n$l anerior" iar
c!n&" @n cele &in $rm " s1a ? >$ @ncol i #rea are" a
ren$n a la licen a &e a?oca ca s e?ie con&amnarea la
@nchisoare' A # r si or *el$l
Men&enhall" *i1a g si o no$ ne?as " s1a l sa &e
b $$r *i a rea# r$ @n Jac;son" $n&e a @mbr i*a
b$&ism$l" +oga" ?ege1arianism$l *i $n sil &e ?ia mai
sim#l$' Una &inre cele mai @n ele#e &eci>ii #e care le
l$ase @n #erioa&a l$i &e glorie =$sese s #$n &eo#are
ni*e bani'
Dn c$rs$l #rimei s # m!ni &in a$g$s" a b $1o la ca# #e
Sheila #!n c!n& aceasa a acce#a s ia $n sc$r #r!n> c$
el' 9o i a?oca ii &in sa *ia$ c!e ce?a &es#re rec$$l l$i
#esri " as=el c " l$cr$ lesne &e @n eles" a?ea *i ea $nele
re>er?e' C! a$ m!nca o=$ *i ?ar> &e Br$Celles" el s1a
o=eri s 1i organi>e>e cam#ania" = r nicio #la ' A #romis
s 1*i &e&ice energia consi&erabil &oar aces$i sco# @n
$rm oarele rei l$ni' Sheila era &es$l &e em oare' Na
a?ea #!r$l l$ng *i c r$n" aB$ng!n&$1i #!n #e $meri' A?ea
cercei c$ &iamane la ambele $rechi *i" chiar &ac era$
=oare mici" se ?e&ea$ clar' Eala *i $n a$aB #e bra $l
s!ng" iar ea nici n$ a @n&r >ni s se g!n&easc la loc$rile
$n&e #$ea a?ea *i alele' P$ra bl$gi *i san&ale *i o
m$l ime &e br ri scli#ioare la @ncheie$rile m!inilor'
Dns Na n$ aB$nsese $n a?oca #le&an &e s$cces #enr$
c =$sese *ers *i li#si &e &ar$l con?ingerii' Dn nici$n ca>
asa' C$no*ea &isric$l" ora*ele *i rib$nalele" #rec$m *i
oamenii care le con&$cea$' Mani=esa o $r ne@m# caa
=a &e marile com#anii *i &e in=l$en a #e care *i1o c!*iga$
#rin c$m# rarea a &i?er*i oameni" se #licisea *i ?oia s
#arici#e la $n mic r >boi'
Ea a ce&a *i l1a in?ia s se al $re oamenilor ei &e
cam#anie" @n im# ce #leca &e la resa$ran" *i1a #$s
@nrebarea &ac era @nreag la mine acce#!n& acea
o=era" &ar a a?$ *i in$i ia c Nahaniel Leser #$ea
a&$ce scli#irea &e care cam#ania ei a?ea a!a ne?oie'
Son&aB$l &e o#inie coman&a &e ea ar a c se a=la c$ cinci
#rocene @n $rma l$i Mis;" ceea ce o = c$se s resim o
&is#erare o mai #ron$n aa'
S1a$ @n!lni &in no$ @n acea seara la se&i$l ei &e
cam#anie &in Jac;son *i" &$# o &isc$ ie &e #ar$ ore" Na a
#rel$a =r!iele' Prinr1$n amesec &e $mor" =armec *i criici"
a #$s #e B raic #ersonal$l ei resemna" = c!n&$1i #e
oameni s &e?in eCrem &e aci?i *i en$>ia*i' Ca s
&o?e&easc ce1i #oae #ielea" a ele=ona la rei a?oca i
#le&an i &in Jac;son *i" &$# c!e?a amabili i" i1a @nreba
&e1a &re#$l &e ce &rac$Y n$ rimiseser bani #enr$
cam#ania l$i Mecarh+' Molosin& ele=on$l #e mo&$l &e
l$cr$ elecon=erin " i1a = c$ &e r$*ine" i1a ling$*i" s1a
r si la ei *i n$ a @nchis #!n c!n& n$ a #rimi #romisi$ni
&in #area =iec r$ia c ?or rimie conrib$ ii im#orane &in
#area lor #ersonal" a =amiliilor" a clien ilor *i a #rieenilor'
FS n$ rimie i cec$rile #rin #o* G" le1a s#$s el" =iin&c
a?ea &e g!n& s mearg la ei acas #!n a &o$a >i la
amia> " ca s ia #ersonal banii' Cei rei s1a$ angaBa s
&one>e @n oal /- --- &e &olari' Din acel momen" Na a
#rel$a conrol$l as$#ra cam#aniei'
Dn >i$a $rm oare" a ri&ica #ersonal cec$rile *i s1a
a#$ca s ele=one>e =iec r$i a?oca #le&an &in sa' A l$a
leg $ra c$ gr$#$ri &e l$cr$ *i c$ li&eri negri' A conce&ia
$n membr$ al echi#ei *i a angaBa al i &oi' P!n la s=!r*i$l
s # m!nii" Sheila a #rimi $n #lan @nocmi &e Na #ri?in&
#rogram$l ei >ilnic' Ea s1a cam co&i s 1l acce#e" &ar a
ce&a = r #rea m$la @m#ori?ire' Na l$cra &eBa
*ais#re>ece ore #e >i *i a*e#a acela*i l$cr$ &in #area
can&i&aei *i a celorlal i'
N
@n Haiesb$rg" Kes a rec$ #e la &omicili$l B$&ec or$l$i
Harrison #enr$ $n #r!n> &iscre' C$m a?ea ale rei>eci &e
ca>$ri Bo:more @n regisr$l &e #rocese" ar =i =os li#si &e
@n ele#ci$ne s se @n!lneasc @n #$blic' De*i n$ a?ea$ &e
g!n& s &isc$e &es#re reb$rile c$rene" era &e &ori o
amos=era c! mai relaCa *i inim ' 9om Harrison lansase
in?ia ia #enr$ Kes *i Mar+ Grace" oric!n& @*i ?or g si
im#' Dns Mar+ Grace era #leca &in ora*" as=el c
ransmisese regree c n$ #$ea ?eni'
S$biec$l &isc$ iei a =os #oliica' 9rib$nalele &e Circ$i
&isric$ale c$#rin&ea$ Haiesb$rg *i &isric$l Morres #l$s
rei &isrice r$rale( Car+" Lamar *i Perr+' A#roa#e 0-W &in
ce enii c$ &re# &e ?o se g sea$ @n Haiesb$rg" c min$l
l$i" &ar *i @n acela al a&?ersarei sale" Jo+ Hoo?er' Urma ca
ea s se b$c$re &e s$cces @n an$mie >one &in ora*" @ns
B$&ec or$l Harrison era @ncre&in a c ?a a?ea re>$lae
mai b$ne &ec! ea' Nici &isricele mai m r$ne n$1l
@ngriBora$' De =a#" # rea s n$ mani=ese nicio eam c ?a
#ier&e' Hoo?er # rea s bene=icie>e &e o b$n =inan are"
#robabil c$ bani &in a=ara sa$l$i" &ar B$&ec or$l Harrison
@*i c$no*ea &isric$l *i @i #l cea #oliica = c$a acolo'
Disric$l Car+ a?ea cea mai re&$s #o#$la ie &inre
oae cele #ar$ *i conin$a s @nregisre>e o sc &ere a
n$m r$l$i &e loc$iori" asa @n mare m!s$r &in ca$>a
com#aniei Arane Chemical *i a rec$$l$i s $ lega &e
#ol$area chimic ' A$ e?ia aces s$biec" #re=er!n& s
&isc$e &es#re &i=eri i #oliicieni" &in *i &in B$r$l or!*el$l$i
Bo:more' Kes l1a asig$ra c so ii Pa+on" #rec$m *i
clien ii lor" #rieenii" #asor$l Denn+ O *i r$&ele l$i Mar+
Grace ?or =ace o #osibil$l #enr$ realegerea B$&ec or$l$i
Harrison'
Con?ersa ia a al$neca c re ale c$rse &e alegeri" @n
#rim$l r!n& cea a Sheilei Mecarh+' Ea rec$se #rin
Haiesb$rg @n $rma c$ &o$ s!# m!ni *i #erec$se o
B$m ae &e or la =irma Pa+on" $n&e re$*ise c$ s!ng cie
s e?ie a a&$ce ?orba &es#re liigi$l Bo:more c! a
@ncerca s le ob in #romisi$nea &e ?o' So ii Pa+on a$
rec$nosc$ c n$ a?ea$ bani s conrib$ie la cam#anie" &ar
a$ #romis s l$cre>e &in r s#$eri #enr$ realegerea ei' Dn
>i$a $rm oare" la biro$ sosise $n camion c$ a=i*e *i ale
maeriale #$bliciare &e cam#anie'
J$&ec or$l Harrison a &e#l!ns #ro=$n& #olii>area C$r ii
S$#reme'
) Ese ne=iresc" a >is el" s ?e>i c$m s$n sili i s se
g$&$re #enr$ a ob ine c!e?a ?o$ri' 9$" ca a?oca care
re#re>in i $n clien @nr1$n ca> ce $rmea> a =i B$&eca" n$
reb$ie s ai nici cea mai mic leg $r c$ $n B$&ec or &e
la C$rea S$#rem ' N$mai c " &in ca$>a sisem$l$i" e
re>e*i @n biro$ c$ cine?a care &ore*e bani *i s#riBin' De
ceL Penr$ c an$mie #ersoane" care a$ &i?erse inerese
mari" &ar *i o gr ma&a &e bani" &eci& #ese noa#e c ar
&ori s aib @n b$>$nar *i =ooli$l ei &e la C$rea S$#rem '
Ii a$nci chel$iesc bani ca s c$m#ere $n asemenea
=ooli$' Ea reac ionea> a&$n!n& bani &e la oamenii &is#$*i
s o s#riBine' Sisem$l e #$re&" Kes'
) Ii c$m se #oae @n&re#aL
) Mie se elimin reaba asa c$ bani #ri?a i *i se
=inan ea> c$rsele elecorale c$ =on&$ri #$blice" =ie se rece
la i&eea n$mirilor' Uns#re>ece sae" alele &ec! al nosr$"
a$ g!si sol$ ia c$m s =ac =$nc ional sisem$l &e n$mire'
N$ s$n con?ins c rib$nalele lor s$n m$l &eas$#ra celor
&in sa$l nosr$ @n ce #ri?e*e alen$l @n &omeni$ legal"
&ar m car acei oameni n$ mai s$n conrola i &e marile
inerese'
) Dl c$noa*e i #e Mis;L l1a @nreba Kes'
) A a# r$ @n rib$nal$l me$ &e c!e?a ori' Un b ia
c$r el" &ar c! se #oae &e ne#rice#$' Ara bine @n
cos$m *i se #rice#e la chesiile &e r$in ce in &e #area
a# r rii @n #rocese legae &e asig$r ri' D*i &eschi&e
&osarele" @nainea> mo i$nile c$?enie" @ncheie @n elegeri"
@nchi&e &osarele" n$ se m!nBe*e nicio&a ' N1a a$&ia
nicio&a ?re$n ca>" n1a me&ia ?re$n$l *i nici n$ a a?$
?reo #le&oarie serioas " &$# c$m n1a mani=esa nicio&a
?re$n ineres &e a B$&eca' G!n&e*e1e n$mai" KesH Orice
or *el are ne?oie ca a?oca ii s sl$Beasc oca>ional ca
B$&ec ori or *ene*i ori ca asisen i &e magisra i sa$ ca
re=eren i la rib$nalele ce B$&ec #rocese legae &e
acci&ene r$iere' Noi o i ne1am sim i obliga i s ne o=erim
ser?iciile c!n& eram mai ineri' Dar i#$l sa nicio&a '
Miecare &isric" oric! &e mic" are ne?oie &e a?oca i care s
se lo?easc &e l$cr$rile care se #erec @n rib$nalele #enr$
minori *i @n rib$nalele $n&e se B$&ec #robleme legae &e
&rog$ri *i alele asemenea" iar aceia &inre noi care a$
as#ira s &e?in B$&ec ori am l$cra acolo #e ba>a &e
?ol$naria' C$m s s#$n" =iecare reb$ie s @ncea#! &e
$n&e?a' Dar om$l asa" n$' Bag m!na @n =oc c nici n$ a
#$s #icior$l ?reo&a @n rib$nal$l or *enesc &in
Broo;ha?en sa$ @n rib$nal$l #enr$ &elinc?en i minori &in
&isric$l Lincoln' Dar s1a re>i @nr1o b$n >i *i a consaa
c a = c$ o #asi$ne #enr$ B$si ie *i" ce mama naibii" ?rea
s @ncea# &e la ?!r=" n$ oric$m' Asa ese o ins$l la
a&resa celor ca noi" care r$&esc @n ca&r$l sisem$l$i *i @l
=ac s =$nc ione>e'
) E$ am @n&oieli serioase c @nscrierea @n c$rs a =os
i&eea l$i'
) Bine@n eles" a =os recr$a' Asa =ace ca l$cr$rile s =ie
*i mai ner$*inae' *ia se $i @n B$r" aleg $n ne#rice#$
care >!mbe*e =r$mos *i are $n rec$ care s n$ #oa =i
aaca *i @l ar$nc #e #ia &$# ce @l ambalea> =r$mos'
Asa e #oliica' Dar ea n$ reb$ie s conarnine>e *i
B$ri&ic$l'
) Ac$m &oi ani" @n ca>$l l$i Meel:a+ne" i1am @n?ins'
) A*a&ar" e*i o#imisL
) N$" &omn$le B$&ec or" s$n @ns# im!na' N1am mai
&ormi ca l$mea &e c!n& Mis; *i1a an$n a can&i&a$ra *i n1
o s &orm bine &ec! &$# ce ?a =i @n=r!n' S$nem =ali i *i
@n&aora i" a*a c n$ #$em rimie $n cec" &ar =iecare
angaBa al =irmei noasre a con?eni s #ereac o or #e >i
merg!n& &in $* @n $* " &isrib$in& bro*$ri" #$n!n& a=i*e *i
&!n& ele=oane' Am rimis &eBa scrisori care clien i' Ne
s#riBinim #e #rieenii no*ri' I1am organi>a #e cei &in
Bo:more' Macem o ce ne s @n #$eri" #enr$ c " &ac
#ier&em ca>$l Ba;er" n$1mai a?em nici$n ?iior'
) Un&e ese a#el$lL
) 9oae #le&oariile s$n inro&$se' 9o$l e c! se #oae
&e clar *i or&ona" a*e# m s ni se s#$n &e la C$rea
S$#rema c!n& *i &ac se &oresc #le&oarii ?orbie' Pesemne
c asa se ?a @n!m#la an$l ?iior'
) N$ e nicio *ans &e ho r!re @naine &e alegeriL
) Absol$ nici$na' Ese cel mai im#oran ca> &e #e lisa
C$r ii S$#reme *i =iecare a?oca sime c a*a sa$ l$cr$rile'
D$#! c$m *ii" C$rea l$crea> @n #ro#ri$l ei rim' Nimeni n$
o #oae sili s gr beasc l$cr$rile'
A$ b $ ice co==ee c! a$ = c$ o #limbare #rin gr &ina &e
leg$me a B$&ec or$l$i' 9em#era$ra aB$nsese la 20aC" iar
Kes era #e #icior &e #lecare' Dn cele &in $rm " *i1a$ sr!ns
m!inile #e ?eran&a &in =a ' Dn im# ce se @n&e# ra c$
ma*ina" Kes a @nce#$ s 1*i =ac griBi mai mari @n ceea ce1l
#ri?ea #e el' Pe B$&ec or$l Harrison @l @ngriBora mai m$l
c$rsa Sheilei Mecarh+ &ec! a sa'
N
A$&ierea a?ea ca obiec o mo i$ne #enr$ res#ingerea
ac i$nii" @naina &e &isric$l Hin&s' Cancelar$l Phil
Shingleon era B$&ec or$l @n acel rib$nal mic" mere$
aglomera *i o#erai? *i care a?ea #ere ii lambrisa i c$
seBar" #e care era$ ealae obligaoriile #orree ale $nor
B$&ec ori &e m$l inra i @n $iare' N$ eCisa boCa #enr$
B$ra i" #enr$ c @nr1$n rib$nal ca acela n$ se &es=!*$rase
nicio&a $n #roces c$ B$ri' Rareori se @n!m#la ca sala s
se $m#le" @ns la acea a$&iere n$ mai r m sese nici$n loc
liber'
Me+erchec *i S#ano" re?eni i &e la Chicago" s ea$ c$
a?oca$l lor ra&ical la o mas ' La cealal mas se a=la$
&o$ inere" care era$ re#re>enanele comia$l$i @n
insan ' Cancelar$l Shingleon a cer$ s se =ac lini*e" a
sal$a #$blic$l" a remarca ineres$l mani=esa &e
re#oreri *i s1a $ia la &osar' Doi il$sraori &e rib$nal le
= cea$ #orreele l$i Me+erchec *i S#ano' 9oa l$mea
a*e#a @n=rig$ra c! Shingleon a r s=oi &oc$menele
#re>enae" ca *i c$m n$ le1ar =i ?!>$ #!n @n acea cli# '
De =a#" el le ciise &e nen$m rae ori *i re&acase &eBa
&eci>ia'
) Eram &oar c$rios" a s#$s el = r! s ri&ice #ri?irea &in
&oc$mene' De ce a i #re>ena aces ca> @n C$rea &e
EchiaeL
A?oca$l c$ ?e&eri ra&icale s1a ri&ica *i a r s#$ns(
) Ese o chesi$ne &e echiae" onoraa C$re' Ii *im c
aici ne #$em a*e#a la o B$&eca cinsi '
Eorbele l$i se &oriser o gl$m " @ns n$ *i1a$ nimeri
ina'
Acel ca> se #re>enase C$r ii &e Echiae #enr$ c se
&orea res#ingerea l$i c! &e c$r!n& #osibil' O a$&iere la
C$rea &e Circ$i ar =i &$ra mai m$l im#' Iar $n #roces
=e&eral ar =i c # a as#ece ne&orie'
) E rog s @nce#e i" a s#$s Shingleon'
A?oca$l ra&ical s1a #orni c$r!n& s emi #roese la
a&resa &isric$l$i *i a sa$l$i" a#oi a socie ii @n general'
Mra>ele l$i ?enea$ @n ra=ale sc$re *i re#e>i" m$l #rea
sonore #enr$ sala mica *i m$l #rea sri&ene #enr$ a =i
asc$lae mai m$l &e >ece min$e' Dns! el n$ se mai o#rea'
Legile sa$l$i era$ @na#oiae *i ne&re#e" = c!n&
&iscrimin ri la a&resa clien ilor l$i" #enr$ c ei n$ se
#$ea$ c s ori' De ce n$ #$ea$ &oi homoseC$ali a&$l i
care in $n$l la cel lal *i &oresc s res#ece oae
r s#$n&erile" obliga iile" @n&aoririle *i angaBamenele
#re? >$e &e sa$$l marimonial s se b$c$re &e acelea*i
#ri?ilegii *i &re#$ri ca oricare al i &oi heeroseC$aliL
A?oca$l a re$*i s lanse>e aceasa @nrebare @n cel #$ in
o# =orme &i=erie'
Moi?$l" a eC#lica $na &inre inerele &oamne ce
re#re>ena$ comia$l" era ca legile sa$l$i n$ #ermi aces
l$cr$' Sim#l$ *i =oare clar' Consi$ ia sa$l$i acor&
legislai?$l$i &re#$l &e a &a legi re=erioare la c s orie" la
&i?or *i a*a mai &e#are *i nimeni alcine?a n$ are aceas
a$oriae' Dac *i c!n& legislai?$l ?a a#roba c s oriile
@nre #ersoanele &e acela*i seC" &omn$l Me+erchec *i
&omn$l S#ano ?or #$ea s &ea c$rs &orin ei lor'
) Ese &e a*e#a ca legislai?$l s =ac aces l$cr$ @n
?iior$l a#ro#iaL a @nreba Shingleon" = r ca #e =a a l$i
s a#ar ?reo eC#resie iner#reabil '
) N$" a ?eni ime&ia r s#$ns$l" n$mai b$n ca s
#ro?oace c!e?a hohoe slabe &e r!s @n #$blic'
A?oca$l ra&ical a ri#osa c$ @n?er*$nare" a&$c!n& @n
=a?oarea sa arg$men$l c legislai?$l" @n&eosebi
legislai?$l Fnosr$G" & &ea @n =iecare an legi care era$
in=irmae &e c$r ile &e B$&eca ' Acesa ese rol$l cor#$l$i
B$&ec orescH D$# ce *i1a = c$ c$nosc$ #$nc$l &e
?e&ere c$ o rie &eosebi " a g si *i c!e?a mo&ali i &e
a1*i #re>ena i&eea s$b ale =orme'
D$# o or " Shingleon a sim i c se s $rase &e o
circ$l acela' M r s =ac nicio #a$> " ar$nc!n& &oar o
#ri?ire la noi ele sale" a rosi o ho r!re care era s$ccin '
9reaba l$i era s res#ece legile sa$l$i" iar &ac acele legi
iner>icea$ c s oria @nre &oi b rba i sa$ &o$ =emei sa$
@nre &oi b rba i *i o =emeie ori ?reo al combina ie care s
&i=ere &e aceea &inre $n b rba *i o =emeie" a$nci el" @n
caliae &e cancelar" n$ a?ea al sol$ ie &ec! s res#ing
res#eci?$l ca>'
Dn =a a rib$nal$l$i" a?!n&$1i #e Me+erchec &e1o #are *i
#e S#ano &e cealal " a?oca$l ra&ical a conin$a s in o
con=erin &e #res c$ glas sc!r !ior' Era nem$l $mi' Ii
clien ii s i era$ la =el &e nem$l $mi i" &e*i $nii &inre cei
#re>en i a$ obser?a c am!n&oi ar a$ #licisi i c!
c$#rin&e &e oa r *enia'
Ei &orea$ s solicie ime&ia a#el la C$rea S$#rem &in
Mississi##i' Dnr1acolo se @n&re#a$ *i aceasa le era ina'
Ii" a?!n& @n s#ae =irma 9ro+1Hogan care achia chel$ielile
&in Boca Raon" eCac @n acea &irec ie a$ *i #orni'
CAPITOLUL 2=
@n #rimele #ar$ l$ni" c$rsa &inre Sheila Mecarh+ *i Ron
Mis; se &es= *$rase @nr1o amos=era &e #olie e eCem#lar '
Clee Cole+ @*i @m#ro*case #or ia &e noroi" @ns " &in ca$>a
mo&$l$i general @n care se @n= i*a" la care se a& $ga
#ersonaliaea l$i nes #!ni " aleg orilor le era gre$ s
?a& @n el $n a&e? ra B$&ec or la C$rea S$#rem ' De*i
@nc #rimea @n B$r &e 5-W @n son&aBele e=ec$ae &e
Rinehar" = cea cam#anie &in ce @n ce mai #$ in' Son&aBele
l$i Na Leser @l si$a$ @n B$r$l ci=rei &e 3W" &ar ele n$ era$
la =el &e am n$n ie ca acelea ale l$i Rinehar'
D$#! Qi$a M$ncii" c!n& mai era$ &o$ l$ni #!n la
alegeri *i" @nr1$n =el" se inrase @n linie &rea# " cam#ania
l$i Mis; a c # a #rima $rn$r $r! c re im$n&' O&a
inrae #e $n asemenea = ga*" l$cr$rile n$ a?ea$ *i n$
#$ea$ re?eni la normaliae'
9acica era $na #e care Barr+ Rinehar o &$sese la
#er=ec i$ne @n ale c$rse' S1a$ eC#e&ia rimieri #o*ale @n
mas c re o i ?oan ii @nregisra i" ca ?enin& &in #area
$nei organi>a ii ce se n$mea La:s$i Eicims =or 9r$h5'
9eC$l #$ra il$l1Znre1bare( FDe ce o =inan ea> a?oca ii
#le&an i #e Sheila Mecarh+LG
Eicimele Proceselor @n =a?oarea A&e? r$l$i
Diariba ce se @nin&ea #e #ar$ #agini nici n$ @ncerca s
&ea $n r s#$ns la res#eci?a @nrebare' Dn schimb" ea @i
=!cea #ra= #e a?oca ii #le&an i'
Dn #rim$l r!n&" s1a =olosi &e me&ic$l &e =amilie"
s$s in!n& c a?oca ii *i #rocesele =ri?ole inenae &e ei se
=ac ?ino?a i #enr$ m$le &inre #roblemele &in sisem$l &e
s n ae' Docorii" a# sa i &e s#aima &e a n$ aB$nge
?icime ale #roceselor" se ? & sili i s a#ele>e la o =el$l &e
ese *i &iagnosice cosisioare" care ri&ic neB$si=ica
cos$l @ngriBirii s n ii' Docorii reb$ie s #l easc #rime
eCorbiane #enr$ asig$rarea &e mal#raCis" ca s se
#roeBe>e &e #rocese #enr$ ca$>e in?enae' Dn $nele
sae" me&icii a$ =os i>goni i" l s!n&$1*i #acien ii = r!
@ngriBire' Un &ocor 6n$ se #reci>a &in care sa7 era cia c$
$rm oarele c$?ine( FN$ mi1am #$$ #ermie #laa
#rimelor *i m s $rasem s #ier& ore @n *ir c$ &e#o>i ii *i
#rocese' De aceea" am ren$n a' Ii ac$m @mi =ac griBi
#enr$ =o*ii mei #acien iG' Un s#ial &in Eirginia &e Ees
=$sese =or a s 1*i @nchi& #or ile &$# $n ?er&ic scan&alos
*i &isr$g or @n&re#a @m#ori?a sa' De ?in era $n a?oca
#le&an eCcesi? &e lacom'
Se = cea a#oi re=erire la cos$rile #enr$ conrib$abili'
Pori?i $n$i s$&i$" liigiile =oare =rec?ene cos 5 0-- &e
&olari &e =iecare =amilie an$al' Acese chel$ieli s$n
re>$la$l &irec al #rimelor o mai mari #enr$ asig$r rile
&e a$omobile *i case" #l$s #re $ri mai mari #enr$ mii &e
#ro&$se &e $> casnic" ai c ror #ro&$c ori s$n &a i
a#roa#e consan @n B$&ecaa' Me&ica ia" a! cea #e ba>a
re eelor" c! *i cea la liber" consi$ie $n eCem#l$ eloc?en'
Me&icamenele ar =i c$ 53W mai ie=ine &ac a?oca ii
#le&an i n$ i1ar h r $i #e #ro&$c ori c$ #rocese com$ne
&e &es# g$biri'
Scrisoarea @*i *oca a#oi ciior$l c$ o lis c$#rin>!n&
c!e?a &inre cele mai &e>m ae ?er&ice &ae @n ar " o
lis =oare &es cia *i &emn &e @ncre&ere" care
@no&ea$na s!rnea =$ria *i re?ola' 9rei milioane &e &olari
&es# g$biri #l ie &e $n lan &e resa$rane =as1=oo&
#enr$ o cea*ca &e ca=ea =ierbine care se ? rsase #e
cine?aP 55- milioane &e &olari @m#ori?a $n$i #ro&$c or &e
a$omobile #enr$ ?o#sire &e=ec$oas P 53 milioane
@m#ori?a #ro#riear$l$i $n$i ba>in &e @no care =$sese
@nconB$ra c$ gar& *i @nchis c$ lac ' Lisa re?ol oare
conin$a o as=el' L$mea a l$a1o ra>na *i aces l$cr$ se
&aorea> a?oca ilor c$ o g!n&ire aberana'
D$#a rei #agini #e $n on incen&iar" scrisoarea se
@ncheia c$ o &eclara ie *oc' Dn $rm c$ cinci ani" Mississi##i
=$sese eichea &e $n gr$# #ro1a=aceri &re# Fha>na
B$&iciaraG' Doar #ar$ sae se Fb$c$ra$G &e $n asemenea
cali=icai?" iar @nreg$l #roces ar =i rec$ c$ ?e&erea &ac
n$ ar =i eCisa Consili$l Comer $l$i' Acesa #rinsese *irea
&in >bor *i o = c$se s a#ar #rin inerme&i$l an$n $rilor
#$bliciare @n oae #$blica iile' Ac$m s$biec$l era &emn
&e a =i scos &e la na=alin ' Pori?i membrilor La:s$i
Eicims =or 9r$h" a?oca ii #le&an i a$ =olosi sisem$l B$ri&ic
&in Mississi##i @n mo& a! &e ab$>i?" @nc! ac$m sa$l a
&e?eni eren$l cel mai =eril #enr$ o soi$l &e #rocese
maBore' Un$ &inre reclaman i r iesc @n ale sae' M$l i
&inre a?oca i r iesc al$n&e?a' 9rans=er ac i$nile B$ri&ice
&e la o insan a &e B$&ecaa la ala #!n g sesc $n &isric
#ori?i" c$ $n B$&ec or &e reab " *i @nregisrea>
#rocesele acolo' Dre# $rmare" a?em ?er&ice #enr$ s$me
$ria*e' Sa$l acesa *i1a c!*iga o re#$a ie @n&oielnic *i"
&in aceas ca$> " m$le com#anii ocolesc Mississi##i' Qeci
&e $>ine *i1a$ @ncea aci?iaea *i a$ #leca' Mii &e sl$Bbe
&is#ar @n aces =el'
Ii o$l &in ca$>a a?oca ilor #le&an i" care" &esig$r" o
a&or #e Sheila Mecarh+" *i a @n elegerii #e care ea o ara
=a &e reclaman i' De aceea" ei ?or chel$i oric! #enr$ ca
ea s 1*i # sre>e =ooli$l &e B$&ec or'
9rimierea #o*al se @ncheia c$ $n a#el la ma$riae'
Nici m car n$ men iona n$mele l$i Ron Mis;'
D$# aceea" $n e1mail com$n a #leca s#re *ai>eci *i
cinci &e mii &e a&rese &in &isric' Dn c!e?a ore" =$sese
#rimi &e a?oca ii #le&an i *i ransmis c re o i cei o# s$e
&e membri ai M9A'
B
Pe Na Leser" acel maerial #$bliciar l1a s!rni' Ca
manager &e cam#anie" #re=era $n s#riBin c$ o ba> c! mai
eCins " &in #area m$lor gr$#$ri" @ns realiaea era c
sing$rii &onaori im#oran i @n =a?oarea l$i Mecarh+
r m seser a?oca ii #le&an i' Eoia ca ace*ia s se @n=$rie"
s sc$i#e =oc" s =ac! s#$me la g$r " s =ie gaa &e o
@nc ierare c$ #$mnii @n cea mai b$n ra&i ie american '
Deocam&a " ace*ia conrib$iser c$ a#roa#e T-- --- &e
&olari' Na a?ea ne?oie &e o s$m &e &o$ ori mai mare *i
n$ o #$ea ob ine &ec! &ac se a#$ca s ar$nce #ear&e'
A rimis c!e $n e1mail c re =iecare a?oca #le&an *i a
eC#lica necesiaea $rgen &e a r s#$n&e c! mai c$r!n&
#osibil la #ro#agan&a lansaa &e a&?ersari' La #$bliciaea
negai?a" a! s$b =orm scris " c! *i la ele?i>i$ne" reb$ia
s se &ea r s#$ns ime&ia' 9rimierile #o*ale &irece s$n
sc$m#e" &ar e=iciene' A a#recia chel$ielile oca>ionae &e
rimierea acelei scrisori &e La:s$i Eicims =or 9r$h la 2--
--- &e &olari 6cos real( 2,- --- &e &olari7' C$m #l n$ia s
a#ele>e la rimieri #o*ale re#eae" a cem o in=$>ie
ime&ia &e 3-- --- &e &olari *i a insisa ca #rin e1mail$ri
&e r s#$ns s se ia angaBamene &e s$s inere' A&resa l$i
co&i=ica &e e1mail ?a #$blica o lis c$ conrib$ iile oale
&in #area a?oca ilor" iar #!n la aingerea sco#$l$i #ro#$s"
a&ic 3-- --- &e &olari" cam#ania ?a r m!ne #racic = r
=or ' 9acica l$i n$ era &e#are &e eCorcare *i @n a&!nc$l
s$=le$l$i el o a?oca #le&an r m sese" as=el c @i era
#rea binec$nosc$a acea agma' MesaB$l elecronic i1a
= c$ #e a?oca i s le creasc ensi$nea #!n la ni?el$ri
leale' Lor oric$m le #lacea l$#a" as=el c angaBamenele
lor a$ @nce#$ s soseasc '
Dn im# ce @i mobili>a #e a?oca i @n aces =el" s1a @n!lni
c$ Sheila *i a @ncerca s o lini*easc ' P!n a$nci" n$ mai
=$sese aaca @nr1o asemenea manier ' Era $lb$ra " &ar
*i =$rioas ' M n$*a =$sese ar$nca " iar &omn$l$i Nahaniel
Leser @i #l cea$ @nc ier rile' Dn mai #$ in &e &o$ ore" a
conce#$ *i a re&aca r s#$ns$l" s1a @n!lni c$
re#re>enan$l i#ogra=iei *i a coman&a cele necesare' La
&o$ >eci *i #ar$ &e ore &$# ce #le&oaria celor &e la
La:s$i Eicims =or 9r$h =$sese ransmis #rin e1mail" 22-
&e a?oca i #le&an i rimiseser 353 --- &e &olari'
Na s1a a&resa *i Asocia iei A?oca ii Ple&an i &in
America" $nii &inre membrii aceseia c!*ig!n& a&e? rae
a?eri @n Mississi##i' A ransmis #rin e1mail eC#lo>i?$l eC
=olosi &e La:s$i Eicims =or 9r$h c re #ais#re>ece mii
&inre membrii organi>a iei'
N
9rei >ile mai !r>i$" Sheila Mecarh+ a conracara'
Re=$>!n& s se asc$n& @n s#aele $n$i gr$# ri&icol"
organi>a &oar ca s rimi maeriale #ro#agan&isice" ea
6Na7 a &ecis s ransmia cores#on&en &in #ro#ria ei
cam#anie' Aceasa se #re>ena s$b =orma $nei scrisori" c$
o =oogra=ie a ei" bine reali>aa" a#lica #e =ronis#ici$' Le
m$l $mea ?oan ilor #enr$ s#riBin *i @*i #re>ena #e sc$r
eC#erien a *i #reg irea @n &omeni$l &re#$l$i' S$s inea c
n$ a?ea &ec! res#ec =a &e a&?ersari" &ar nici$n$l &inre
ei n$ #$rase ?reo&a roba neagr ' Ii" @n mo&$l cel mai
sincer" nici$n$l n$ mani=esase ?reo&a ineres =a &e
la$ra B$&iciar '
D$# aceea" a&$cea @n aen ie @nrebarea( FDe ce @l
=inan ea> marile com#anii #e Ron Mis;LG Penr$ c " eC#lica
ea @n am n$n" marile com#anii se oc$# @n #re>en &e
c$m# rarea =ooliilor &e B$&ec ori &in oae c$r ile &in ar '
Acesea ia$ la ina B$&ec ori ca ea" B$ri*i c$ s$=le care se
>ba #enr$ binele com$n *i &oresc s res#ece &re#$rile
celor care m$ncesc" ale cons$maorilor" ale ?icimelor
#reB$&iciae &in c$l#a alora" ale s racilor *i al celor #$*i
s$b ac$>are' Cea mai mare r s#$n&ere a legii ese &e a1i
#roeBa #e cei mai neaB$ora i membri ai socie ii' De
obicei" boga ii s$n @n sare s 1*i #oare sing$ri &e griBa'
Marile com#anii" #rin nen$m raele lor gr$#$ri *i asocia ii
&e s#riBin" coor&onea> c$ s$cces o mare cons#ira ie"
meni s schimbe @n mo& &rasic sisem$l &e B$&ecaa
ac$al' De ceL Ca s 1*i #roeBe>e #ro#riile inerese' C$mL
Bloc!n& $*ile rib$nalelorP limi!n& r s#$n&erea
com#aniilor care #$n #e #ia #ro&$se c$ &e=icien e" a
&ocorilor c$l#abili" a caselor &e b r!ni c$ #racici ab$>i?e"
a com#aniilor &e asig$r ri arogane' 9risa lis conin$a'
A @ncheia c$ $n #aragra= #o#$lis" cer!n&$1le aleg orilor
s n$ se lase #rosi i &e $n mar;eing mincinos' Cam#ania
i#ic &es= *$raa &e me&i$l marilor a=aceri @n as=el &e
c$rse &e?ine =oare $r! ' Meo&a #re=era &e marile
com#anii ese cea a @m#ro*c rii c$ noroi' C$r!n& a?ea$ s
@ncea# aac$ri #rin #$bliciae" iar ele n$ ?or @ncea nicio
cli# ' Marile a=aceri ?or chel$i milioane ca s1o @n=r!ng "
@ns ea a?ea @ncre&ere @n &iscern m!n$l aleg orilor'
Barr+ Rinehar a =os im#resiona &e r s#$ns' A =os chiar
@nc!na ? >!n& c a?oca ii #le&an i se mobili>ea> a! &e
re#e&e *i chel$iesc a! &e m$l i bani' El inea ca ace*ia
s ar& bani' El anici#ase c ab ra l$i Mecarh+ ?a re$*i
s sr!ng cel m$l &o$ milioane &e &olari" .-W &in ace*i
bani #ro?enin& &e la a?oca i'
Mis;" b ia$l l$i" #$ea sr!nge c$ $*$rin o s$m &e
&o$ ori mai mare'
Urm or$l l$i mesaB" rimis o #rin #o* " a =os $n aac
mi*elesc ce a?ea s &omine @n c$r!n& res$l cam#aniei'
A*e#a o s # m!n " im# s$=icien ca l$cr$rile s se mai
a*e>e &$# #rim$l schimb &e lo?i$ri'
Scrisoarea ?enea &e &aa aceasa chiar &in #area l$i Ron
Mis;" c$ ane$l l$i &e cam#anie" c$ o =oogra=ie @n #area
&e s$s" $n&e a# rea =r$moasa =amilie Mis; @n com#onen a
com#le ' 9il$l amenin or an$n a( FC$rea S$#rem &in
Mississi##i $rmea> s ia o ho r!re @n #ri?in a $nei
c s orii @nre homoseC$aliG'
D$# $n sal$ cal&" Ron n$ mai #ier&ea ?remea *i se
ar$nca &irec as$#ra s$biec$l$i #ro#$s' Ca>$l Me+erchec *i
S#ano conra comia$l Hin&s se re=erea la &oi homoseC$ali
care ?oia$ s se c s oreasc " iar @n aceas s#e $rma s
se &ea #ron$n area @n an$l $rm or" la C$rea S$#rem '
Ron Mis; ) cre*in" so " a " a?oca ) se o#$nea c$ o rie
&e ne>&r$ncina c s oriei @nre #ersoane &e acela*i seC *i
?a &$ce acea ho r!re &e nesr m$a la C$rea S$#rem '
El a con&amna as=el &e $niri ca anormale" # c oase"
@m#ori?a @n? $rilor clare ale Bibliei *i a&$c!n& r $
socie ii &in m$le #$nce &e ?e&ere'
Pe la B$m aea scrisorii" el a ?!r! @n ciorb bine1
c$nosc$a ?oce a re?eren&$l$i Da?i& Kil=ong" $n =an=aron
na ional c$ g$r boga " care a?ea o a$&ien la ra&io &e
in?i&ia' Kil=ong &e#l!ngea acese e=or$ri &e a #er?eri
legile noasre *i &e a ce&a
Sheila Mecarh+ a cii scrisoarea @m#re$na c$ Na" *i
nici$n$l &inre ei n$ *i1a &a seama care #$ea =i $rm or$l
#as' N$mele ei n$ era men iona" &ar nici n$ mai era
ne?oie' Mis; n$1l #$ea ac$>a #e Clee Cole+ &e liberalism'
) Asa e lo?i$ra moral " a s#$s Na c$ eCas#erare @n
glas' A con=isca s$biec$l *i #enr$ a i1l sm$lge ori a1l
@m# r i c$ el" ar reb$i s 1i aaci #e homoseC$ali chiar mai
r $ &ec! o =ace el'
) E$ n$ =ac asa'
) Ii$ c n$'
) Mi se #are oal &e#lasa ca $n membr$ al C$r ii ori
$n$l care as#ir la o asemenea #o>i ie s #reci>e>e &in
ca#$l loc$l$i c$m ?a &eci&e @nr1$n ca> ce $rmea> a =i
B$&eca' OribilH
) Ii sa1i &oar @nce#$$l" &raga mea'
5 N$me &a $nei >one =oare @ninse &in s$&1es$l SUA"
c$#rin>!n& n$meroase sae" $n&e cre&in a #roesan1
e?anghelic! ese #re&ominan " 6n'r'7
@nc! o &a &orin elor celor #$ ini" &ar c$ #$r ri imorale'
El &en$n a B$&ec orii liberali care l sa$ #ro#riile con?ingeri
s le in=l$en e>e &eci>iile @n insan ' A#oi lansa o chemare
c!re #o#$la ia &e reab *i c$ eam &e D$mne>e$ &in
Mississi##i" Finima *i s$=le$l Cen$rii Biblice5G"
recoman&!n& ca oameni #rec$m Ron Mis; s =ie i$bi i *i" @n
aces =el" s se #roeBe>e legile sacre ale sa$l$i'
9ema lega &e B$&ec orii liberali era &e>?olaa #!n la
@ncheierea scrisorii' Mis; @*i l$a r mas1b$n #romi !n& @nc o
&a c ?a sl$Bi &re# glas al conser?aorism$l$i *i al b$n$1
l$i1sim #o#$lar'
S ea$ @n &ebara$a aglomera #e care Na o n$mea
biro$l s $' UXa era @nchis *i n$1i a$>ea nimeni' Ereo >ece
?ol$nari l$cra$ &e >or @n camera al $ra ' 9ele=oanele
s$na$ @nconin$$'
) N$ cre& c ?om r s#$n&e acesei #ro?oc ri" a s#$s
Na'
) De ce n$L
) Ce #o i s#$neL C Ron Mis; ese meschinL C Ron Mis;
a=irm l$cr$ri #e care ar reb$i s le in! s$b cereL O s
a#ari cer rea " l$cr$ care merge @n ca>$l $n$i can&i&a
b rba" &ar n$ c!n& e*i =emeie'
) Dar n$ e cinsi'
) Sing$r$l r s#$ns ese o res#ingere a s#riBin$l$i $
#enr$ c s oriile @nre #ersoane &e acela*i seC' Ea reb$i
s iei o ai$&ine" l$cr$ #e careV
) L$cr$ #e care nu-l ?oi =ace' N$ m #ron$n @n =a?oarea
$nor asemenea casaorii" &ar ese ne?oie &e $n an$mi i#
&e legi=erare a s rii ci?ile' E o &e>baere ri&icola o$*i"
#enr$ c legislai?$l se oc$# &e @nocmirea legilor' N$
rib$nalele'
Na era la a #ara c s orie' Iar Sheila @*i c!$a so $l
n$m r$l &oi'
) Pe &e al #are" a s#$s ea" c$m ar #$ea homoseC$alii
s #!ng reasc s=in enia c s oriei mai r $ &ec! o =ac
heeroseC$aliiL
) Promie1mi ca n$ =aci a=irma ia asa @n #$blic' 9e rog'
) Iii bine c n1o s =ac a*a ce?a'
El *i1a =reca #almele" a#oi *i1a rec$ &egeele #rin # r$l
l$ng *i c r$n' Neho r!rea n$ = cea #are &inre #$ncele
l$i slabe'
) 9reb$ie s ia$ o ho r!re" ac$m *i aici" a >is el' N$
#$em #ier&e ?remea' Cea mai ineligena cale &e
#$bliciae e #rin #o* '
) Care s$n cos$rileL
) Mai #$em re&$ce chel$ielile' S s#$nemV &o$ s$e
&e mii'
) Ne #$em #ermieL
) A>i" a* s#$ne c n$' S mai anali>am chesi$nea #ese
?reo >ece >ile'
) De acor&" &ar n$ #$em m car s scriem $n e1mail #e
care s 1l ransmiem'
) L1am *i scris'
R s#$ns$l era $n mesaB &e &o$ #aragra=e rimis @n acea
>i c re #ar$>eci *i o# &e mii &e a&rese &e e1mail'
J$&ec oarea Mecarh+ @i ransmiea $n a?erismen se?er
l$i Ron Mis; #enr$ an$n area &inaine a ?o$l$i s $ @nr1$n
ca> care nici m car n$ aB$nsese @n =a>a a$&ierilor' Dac ar
=i =os membr$ al C$r ii S$#reme" ar =i #rimi criici =oare
as#re' Demniaea cerea ca B$&ec!orii s #!sre>e
con=i&en iale asemenea chesi$ni *i s se ab in &e la
comenarii &e orice =el re=erioare la ca>$rile @n c$rs &e
B$&ecare' Dn ca>$l men iona &e el" n$ se @nainaser nici
m car #le&oariile #enr$ a#el' Ii nici arg$mena iile n$ se
#re>enaser ' Deocam&a " C$r ii n$ i se #re>enase nimic
lega &e acel ca>' M r s c$noasc! =a#ele sa$ legea" c$m
&e1*i #ermiea &omn$l Mis;" sa$ oricare al #ersoan " s
#reci>e>e &e #e ac$m care ?a =i &eci>iaL
C$ rise e" ea o=erea @nc $n eCem#l$ re=erior la Balnica
li#s &e eC#erien a &omn$l$i Mis; @n #robleme B$ri&ice'
N
Pier&erile @nregisrae &e Clee Cole+ la L$c;+ Jac; se
ac$m$la$ *i" @nr1o sear " !r>i$" i1a m r$risi aces l$cr$
l$i Marlin" @nr1$n salon &e la Un&er1he1Hill' Marlin recea
#e acolo ca s ?a& ce mai = cea can&i&a$l l$i" ce # rea s
=i $ia &e c$rsa @n care se @nscrisese'
) Mi1a ?eni o i&ee" a s#$s Marlin" &e?enin& o mai
&irec @n #ri?in a sco#$l$i real al ?i>iei &in acea seara' Pe
Coasa Gol=$l$i s$n #ais#re>ece ca>ino$ri =r$moase" ca @n
Las EegasV
) Le1am ? >$'
) Bra?o' Dl c$nosc #e i#$l care &e ine PiraeYs Co?e' O
s e g >&$iasc rei no# i #e s # m!n @n l$na
$rm oare" $n a#aramen la $lim$l eaB" c$ #ri?eli*e
gro>a? la ocean' M!ncarea" &in #area casei' Po i B$ca
oa noa#ea" &ar @n c$rs$l >ilei e ne?oie s =aci *i #$ in
cam#anie' Oamenii &e acolo reb$ie s 1 i a$& mesaB$l' Ce
naiba" &e acolo ?in cele mai m$le ?o$riH Cre& c re$*esc
s 1 i a&$c *i s#ecaori' 9$ &ai @naine c$ #oliichia' 9e
#rice#i s @n?!ri ?orbele" iar oamenilor le #lace reaba
asa'
Clee agrea ?i>ibil acea #ro#$nere'
) 9rei no# i #e s # m!n >iceaiL
) Mai m$le" &ac ?rei nea# ra' Cre& c e1ai s $ra &e
loc$l sa'
) Doar c!n& #ier&'
) Hai" Clee' Uie" b ie ii care #$n ban$l ar ?rea s e
?a& mai aci?' Oamenii s$n con*ien i c n$ ai *anse
mari" &ar a#recia> la mo&$l serios mesaB$l $'
Clee a rec$nosc$ c i&eea era gro>a? ' A mai coman&a
rom *i s1a g!n&i la =r$moasele *i noile ca>ino$ri &e #e
Coas '
CAPITOLUL 2>
Mar+ Grace *i Kes a$ cobor! &in li= la eaB$l &o$ >eci *i
*ase al celei mai @nale cl &iri &in Mississi##i" aB$ng!n& @n
sala &e rece# ie a celei mai mari =irme &e a?oca$ra &in
sa' A$ remarca ime&ia a#eai &e caliae" mobilier$l
elegan" =lorile" l$cr$ri care a?ea$ *i era$ c!n&?a
im#orane *i #enr$ ei'
Memeia bine @mbr ca &e la rece# ie s1a ar a s$=icien
&e #oliicoas ' Un asocia #$r!n& cosam ble$marin" care
ar a ca o $ni=orm " *i #ano=i negri i1a con&$s @nr1o sal
&e *e&in e" $n&e o secreara i1a @nreba &ac &orea$ ce?a
&e b $' N$" n$ ?oia$' Meresrele mari o=erea$ o ?e&ere &e
ansambl$ as$#ra ora*$l$i Jac;son' Dom$l Ca#ioli$l$i
&omina #ri?eli*ea' S#re s!nga se ?e&ea cl &irea Garin"
iar $n&e?a @n $nr$" #e biro$l c$i?a" se a=la &osar$l
Jeannee Ba;er conra Arane Chemical'
U*a s1a &eschis *i @n sal a inra Alan Ror;" care le1a
>!mbi c l&$ros *i le1a sr!ns m!inile' Era s ri bine &e
cinci>eci &e ani" sc$n&" masi? *i #$ in cam ne@ngriBi ) c$
c ma*a bo i " #ano=ii $>a i )" l$cr$ neobi*n$i #enr$ $n
#arener la o =irm a! &e #resigioas ' Acela*i asocia a
re?eni" a&$c!n& &o$ &osare mari" ce #$ea$ =i l rgie'
D$#! sal$ari *i c!e?a banali i" *i1a$ oc$#a loc$rile @n
B$r$l mesei'
Ac i$nea #e care so ii Pa+on o inenaser @n n$mele
=amiliei ieor$l$i &e lemne &ece&a rec$se c$ ?ie> #rin
ea#ele #reliminare &e sr!ngere a #robelor' N$ se sabilise
@nc &aa #roces$l$i" care #$ea s =ie sabili chiar *i
#ese $n an' Eino? ia era e?i&en ) *o=er$l camion$l$i
care #ro?ocase acci&en$l &e# *ise ?ie>a legal c$ cel
#$ in &o$ >eci *i cinci &e ;ilomeri #e or!' M$seser g si i
&oi marori oc$lari care &e#$seser m r$rii am n$n ie *i
incriminaoare @n leg $r c$ ?ie>a *i agresi?iaea
*o=er$l$i &e camion' Dn &e#o>i ia l$i" *o=er$l rec$nosc$se c
@n rec$ @nc lcase &e m$le ori reg$lile &e circ$la ie" @naine
s l$cre>e #e camion" m$ncise ca insalaor" &ar =$sese
conce&ia #enr$ c =$mase mariB$ana @n im#$l
#rogram$l$i' Kes &esco#erise cel #$ in &o$ amen>i
#enr$ con&$cere s$b in=l$en a b $$rilor alcoolice" iar
*o=er$l cre&ea c mai eCisa $na" &ar n$1*i aminea c$
#reci>ie'
Pe sc$r" ca>$l n$ a?ea c$m s aB$ng @n insan a ca s
=ie sol$ iona &e B$ra i' Urma s se reali>e>e o @n elegere @n
a=ara rib$nal$l$i" iar &$# #ar$ l$ni &e sr!ngere &e
#robe" &omn$l Alan Ror; era gaa s @ncea# negocierile'
Pori?i # rerii l$i" clien$l s $" Li$n Cas$al+" abia a*e#a
s se @nchi& ca>$l'
Kes a @nce#$ #rin a1i &escrie =amilia" o ? &$?a @n ?!rs
&e rei>eci *i rei &e ani *i mam " absol?en &e lice$" &ar
= r #reg ire &eosebi care s 1i #ermi oc$#area $nei
sl$Bbe care im#$ne insr$ire" *i rei co#ii" cel mai mare
&inre ei =iin& @n ?!rsa &e &ois#re>ece ani' In$il &e s#$s c
#ier&erea era c$m#lia &in oae #$ncele &e ?e&ere'
Dn im# ce &isc$a$" Ror; l$a noe *i se $ia mere$ la
Mar+ Grace' Eorbiser la ele=on" &ar n$ se ? >$ser =a @n
=a a' De ca> se oc$#a Kes" &ar Ror; *ia c ea n$ se a=la
acolo &oar #enr$ c ar a bine' Un$l &inre #rieenii l$i
a#ro#ia i era Mran; S$ll+" a?oca$l &in Haiesb$rg angaBa
&e Arane Chemical #enr$ a s#ori n$m r$l celor &e la masa
a# r rii' S$ll+ =$sese &a la o #are &e Jare& A$rin *i
neca>$l #ro?oca &e aces l$cr$ @nc! n$1i rec$se' Di
#o?esise l$i Ror; m$le as#ece &es#re ca>$l Ba;er *i"
&$# # rerea l$i" echi#a alc $ia &e so ii Pa+on =$nc iona
cel mai bine c!n& Mar+ Grace se a&resa B$ra ilor' Era =oare
&$r @n ca&r$l inerogaoriilor" =oare i$e la mine *i
c$?ine" @ns =or a ei se ba>a #e leg $ra #e care o sabilea
c$ oamenii' Ple&oaria ei =inal =$sese scli#ioare" #lin &e
=or *i" e?i&en" =oare con?ing oare'
Ror; a# rase com#anii &e asig$rare ?reme &e rei>eci *i
$n$ &e ani' C!*igase mai m$le ca>$ri &ec! #ier&$se" @ns!
eCisaser c!e?a momene eribile c!n& B$ra ii n$ ? >$ser
ca>$l a*a c$m @l s$s in$se el *i @l #ri?aser &e ?er&ice
memorabile' Ei" asa = cea #are &in meserieH Dns
nicio&a n$ a?$sese ?re$n ?er&ic @n care s i se acor&e
&es# g$biri &e a#roa#e 45 &e milioane' Ac$m asa
&e?enise o legen& @n cerc$rile B$ri&ice &in ora*' Dac la
asa se a& $ga &rama so ilor Pa+on" care riscaser o$l"
#ier>!n&$1*i casa" biro$l" a$omobilele *i @m#r$m$!n&$1se
masi? ca s #oa aco#eri chel$ielile $n$i #roces care
in$se #ar$ l$ni" legen&a c # a #ro#or ii' Soara lor era
bine c$nosc$ *i &isc$a #e larg la ar$mrile baro$l$i" la
$rneele &e gol= *i la coc;ail$ri' Dac ?er&ic$l era
con=irma &e C$rea S$#rem " era &e a*e#a ca ei s se
aleag c$ onorarii $ria*e' Dns " @n ca>$l $nei an$l ri a
ho r!rii B$&ec ore*i" s$#ra?ie $irea lor era gra? #$s la
@n&oial '
Dn im# ce Kes conin$a s ?orbeasc " l$i Ror; i1a =os
im#osibil s n$1l a&mire'
D$# o anali> s$ccin a r s#$n&erii" Kes a = c$
re>$ma$l #ag$belor" a a& $ga ce?a #enr$ negliBen a
com#aniei &e rans#or *i a >is(
) Cre& c se #oae reali>a o @n elegere c$ra @n a=ara
rib$nal$l$i #enr$ &o$ milioane'
) S$n con?ins c asa ?re i" a s#$s Ror;" re$*in& s
a&o#e #o>i ia obi*n$ia a a?oca$l$i a# r rii c!n&
mimea> o reac ie &e *oc *i &esc$m# nire'
Ii1a arc$i s#r!ncenele" chi#$rile" ne?enin&$1i s crea& '
Cl in!n& @nce &in ca# &e $imire' Prin>!n&$1*i =a a @nre
#alme" sr!ng!n&$1*i obraBii *i @ncr$n!n&$1se' Q!mbe$l &e
mai @naine =$sese c$ &es ?!r*ire $ia'
Kes *i Mar+ Grace a$ re$*i s mime>e senimen$l &e
a#aie" &e*i s ea$ c$ inimile @nghe ae'
) Ca s c # a i &o$ milioane" a s#$s Ror;
eCamin!n&$1*i noi ele" reb$ie s inro&$ce i $n elemen
&e &a$ne #$nii?e *i" sincer sa =i$" clien$l me$ n$ ese
&is#$s s #l easc o asemenea s$m '
) Da" am @n eles" a s#$s Mar+ Grace c$ r!ceal! @n glas'
Clien$l $ e &is#$s s #l easc s$ma #e care o ?a sabili
B$ri$l'
O asemenea amenin are &$r =!cea #are &in ac!m'
Ror; a$>ise asa &e o mie &e ori" @ns ea s$na m$l mai
amenin or ac$m" c!n& ?enea &in #area $nei =emei care"
@n c$rs$l $lim$l$i #roces" re$*ise s ob in o &es# g$bire
$ria*a'
) Proces$l ?a a?ea loc #ese cel #$ in &o$ s#re>ece
l$ni" a s#$s Ror; *i s1a $ia s#re asocia$l l$i ca s ob in o
con=irmare" ca *i c$m cine?a ar =i =os @n sare s anici#e>e
ermen$l #roces$l$i a! &e &e#are @n ?iior' Asocia$l a
con=irma @n&aorior ceea ce *e=$l l$i &eBa s#$sese'
C$ ale c$?ine" F&ac aces ca> aB$nge @n insan " ?or
rece l$ni b$ne #!n s #rimi i ?re$n cen' N$ ese #enr$
nimeni $n secre c =irm$li a ?oasr se @neac @n &aorii *i
c a?e i ne?oie &e o @n elegere s n oas @n a=ara
rib$nal$l$i" *i @nc re#e&eG'
) Clien$l ?osr$ n$ #oae a*e#a a! &e m$l" a s#$s
Ror;'
) Alan" noi i1am com$nica o ci=r " i1a r s#$ns Kes' Ai o
conrao=eraL
C$ $n #lesc i" Ror; a @nchis br$sc &osar$l" a arbora $n
>!mbe =als *i a >is(
) Asc$l " si$a ia ara =oare clar' Li$n Cas$al+ se
#rice#e =oare bine s 1*i limie>e #ier&erile" iar @n ca>$l &e
=a #ier&e' E$ am =os @m#$ernici s @nchei @n elegerea la
$n milion &e &olari' Nici$n cen @n #l$s' Am milion$l" iar
clien$l mi1a s#$s s n$ ?in c$ ale cereri' Un milion &eci'
Acce#a i s$ma sa$ l!sa i1o bala'
A?oca$l care inerme&ia @n elegerea ob inea B$m ae
&in cei 2-W ce re#re>ena$ conrac$l &e coningen ' Iar
53W @nsemna$ 53- --- &e &olari" $n ?is'
S1a$ $ia $n$l la al$l" am!n&oi @ncr$na i" &ar gaa s
sar #ese mas *i s 1l s r$e #e Alan Ror;' Kes a cl ina
&in ca#" iar Mar+ Grace a scris ce?a @n agen&a ei'
) 9reb$ie s ne cons$lam c$ clien$l" a s#$s Kes'
) Bine@n eles'
Ror; a ie*i eC#lo>i? &in @nc #ere" $rma &e asisen$l l$i'
) Ei" bine" a s#$s Kes @nce &e o" em!n&$1se c @n
sala &e *e&in e #$ea$ =i micro=oane'
) Mac e=or$ri &is#erae s n$ &a$ @n lacrimi" a s#$s ea'
) Ab ine1eH Ii n$ r!&e' S 1l mai sr!ngem #$ in c$ $*a'
D$# ce Ror; a re?eni" Kes a s#$s c$ $n aer gra?(
) Am &isc$a c$ &oamna Noian' N$ acce# mai #$ in
&e $n milion &o$a s$e'
Ror; a o=a" $merii i s1a$ #leo*i" iar =a a i s1a @nrisa'
) N$ am banii *ia" Kes" a s#$s el' Am =os c! se #oae
&e sincer c$ ine'
) Po i oric!n& s ceri mai m$l' Dn si$a ia @n care clien$l
O$ e &is#$s s &ea $n milion" #oae s #$n @nc! ,-- ---'
Dn insan " se #oae c!*iga o s$m &e &o$ ori mai mare'
) Cei &e la Li$n s$n sr!n*i la #$ng " Kes'
) D $n ele=on" ce e cos L M o @ncercareH Ai ce?a &e
#ier&$L
Ror; a ie*i &in no$" iar &$# >ece min$e a &a b$>na @n
sala &e *e&in e c$ o eC#resie &e =ericire #e =a '
) S1a = c$H Melici riH
N
Ioc$l #ro?oca &e @n elegere i1a = c$ s am$ easc '
Negocierile se r g na$ &e obicei s # m!ni @nregi sa$
chiar l$ni" @n c$rs$l c rora ambele # r i se &on& nea$"
B$ca$ ear$ *i = cea$ o soi$l &e eschi?e' S#eraser s
#lece &e la biro$l l$i Ror; a?!n& o i&ee general &es#re
s$ma #e care o #$ea$ ob ine ca &es# g$bire @n a=ara
rib$nal$l$i' Dn loc &e acesea" #lecaser ame i i" as=el c "
$n s=er &e ceas a$ r ci #e sr >ile &in cenr$l ora*$l$i
Jac;son" a#roa#e = r s 1*i ?orbeasc ' S1a$ o#ri c!e?a
momene @n =a la Ca#iol Grill" $n resa$ran c$nosc$ mai
&egrab #enr$ clienela care @l =rec?ena &ec! #enr$
m!ncarea o=eri ' Celor care = cea$ lobb+ le #l cea s =ie
? >$ i acolo" aleg!n&$1se c$ mese co#ioase &in #area $nor
#oliicieni im#oran i' G$?ernaorii in$ser! mere$ la acel
local'
De ce s n$ se r s=e e *i s m n!nce al $ri &e oamenii
c$ gre$aeL
C$ oae acesea" s1a$ srec$ra @nr1$n mic local ce
o=erea &elicaese" si$a la &o$ n$mere mai @ncolo" *i a$
coman&a ice ea' Dn cele &in $rm " Kes a l$a a$r$l &e
coame(
) Chiar am c!*iga 50- --- &e &olariL
) Ih!m" a s#$s ea @n im# ce sorbea ceai$l #rinr1$n #ai'
) A*a mi s1a # r$ *i mie'
) Dar o reime se &$ce #e im#o>ie'
) Maci o ce #o i ca sa1mi srici b$c$ria" n$L
) N$" &oar &a$ &o?a& &e sim #racic'
Molosin& $n *er?e el &e h!rie" ea a scris s$ma( 50- ---'
) Di *i chel$imL a @nreba Kes'
) N$' Di @m# r im' Iai>eci &e mii #e im#o>iL
) Cinci>eci'
) Eeni$l" #e sa *i =e&eral' Re inerile #enr$ angaBa i"
asig$r rile sociale" im#o>i$l #enr$ *omaB" n$ *i$ ce mai
inr aici" &ar e ?orba &e cel #$ in o reime'
) Cinci>eci *i cinci" a s#$s el" &ar ea a scris o$*i T-
---' )PrimeL
) Ce1ar =i s l$ m o ma*in no$ L a @nreba el'
) M$ 1 i g!n&$l' Prime #enr$ o i angaBa ii' N$ a$
bene=icia &e nicio cre*ere &e salari$ &e rei ani'
) C!e cinci mii &e =iecare'
Mar+ Grace a noa ,3 --- &e &olari" &$#! care a >is(
) Banca'
) O ma*in '
) BancaL E & c B$m ae &in onorari$ s1a *i &$s'
) Do$ s$e &e &olari'
) S =im serio*i" Kes' N1o s #$em r i lini*i i &ec!
&$#! ce sc # m &e &aoriile c!re banca'
) Am @ncerca s $i &e @m#r$m$ml acela'
) Bine" &ar c!L
) N$ *i$' S$n con?ins c *i #enr$ asa ai sabili o
ci=r '
) Cinci>eci &e mii #enr$ H$==+ *i >ece mii #enr$ Sheila
Mecarh+' D$# oae asea" r m!nem c$ rei>eci *i cinci &e
mii'
Ceea ce" @n acel momen" li se # rea o mic a?ere' A$
#ri?i =iC la *er?e el" =iecare &in ei rearanB!n& ci=rele *i
#riori ile" @ns! nici$n$l &is#$s s s$gere>e o mo&i=icare'
Mar+ Grace *i1a semna n$mele s$b socoeal " &$# care
Kes a #roce&a la =el' Ea a ?!r! a#oi *er?e el$l @n #o*e '
) Po s m aleg m car c$ $n cos$m no$ &$# !rg$l
saL a @nreba el' De#in&e &e ceea ce se g se*e la
re&$ceri' Cre& c ar reb$i s le ele=onam celor &e la biro$'
) S$n con?ins c a*ea# l!ng ele=on'
9rei ore mai !r>i$" so ii Pa+on a$ inra @n biro$ *i
#erecerea a @nce#$' A$ @nc$ia $*a &e acces" a$ &ec$#la
ele=oanele" iar *am#ania a @nce#$ s c$rg ' Sherman *i
R$s+" asisen ii B$ri&ici" a$ #ro#$s oas$ri &es$l &e
&e>l!nae" #e care le1a$ icl$i @n #ri# ' 9abb+ *i Eic;+"
rece# ionerele" s1a$ ame i &$# &o$ #ahare' P!n *i
Oli?ia" conabila @n ?!rsa" *i1a le# &a #ano=ii c$ oc *i a
@nce#$ s r!& &in e miri ce'
Banii era$ chel$i i" rechel$i i" risi#i i" #!n c!n& =iecare
&inre ei s1a sim i boga'
N
D$# ce *am#ania s1a ermina" a$ @nchis biro$l" iar oa
l$mea a #leca acas ' So ii Pa+on" c$ obraBii @mb$Bora i &e
alcool" s1a$ &$s la a#aramen$l lor" s1a$ schimba @n haine
mai sim#le" &$# care a$ #leca s 1i ia &e la *coal #e Mac;
*i Li>a' D*i #roc$raser o noa#e &e &israc ie" &ar co#iii
era$ #rea mici ca s @n eleag ce era aceea o @n elegere @n
a=ara rib$nal$l$i' De aceea" s$biec$l nici n$ a?ea s =ie
&eschis'
Mac; *i Li>a o a*e#a$ #e Ramona" as=el c ime&ia ce
*i1a$ ? >$ # rin ii @n *ir$l celor care1*i a*e#a$ co#iii" >i$a
ce li se # r$se =oare l$ng s1a @nsenina' Kes le1a eC#lica
c se sa$raser &e m$nca *i ho r!ser s se Boace' Prima
escal a$ = c$1o la Bas;in1Robbins ca s m n!nce
@nghe aa' A#oi s1a$ &$s la $n mail" $n&e $n maga>in &e
@nc l mine le1a aras aen ia' Miecare membr$ al =amiliei
*i1a ales c!e o #ereche" c$ o re&$cere &e 3-W" iar Mac;"
=iin& mai @n&r >ne " s1a ales c$ o #ereche &e ghee &e l$#a
ca ale #$*ca*ilor marini' Dn miBloc$l cenr$l$i comercial" se
a=la $n cinemaogra= c$ #ar$ ecrane' A$ #rins s#ecacol$l
&e la ora T'-- seara al =ilm$l$i %arry 3otter. A$ l$a cina la
o #i>>erie &e =amilie c$ loc &e Boac @n inerior" @nr1$n
?acarm eCraor&inar' Dn cele &in $rm " #e la ora >ece a$
aB$ns acas " $n&e Ramona se $ia la ele?i>or *i se b$c$ra
&e lini*e' Co#iii i1a$ o=eri o #are &in #or iile lor &e #i>>a"
&$# care i1a$ #o?esi am!n&oi @n acela*i im# =ilm$l' A$
#romis c 1*i ?or ermina emele a &o$a >i &iminea ' Mar+
Grace a ce&a" as=el c @nreaga =amilie s1a a*e>a #e
cana#ea *i a $rm ri $n reali+1sho: &e s$#ra?ie $ire' Ora
&e c$lcare a =os am!na #!n la $ns#re>ece'
D$# ce co#iii s1a$ c$lca *i @n a#aramen s1a = c$
lini*e" Kes *i Mar+ Grace s1a$ @nins #e cana#ea" s!n&
=iecare c$ ca#$l la #icioarele cel$ilal" l!s!n&$1*i g!n&$rile
s r ceasc @n ?oie' Dn $limii #ar$ ani" c!n& si$a ia lor
=inanciara se @nr $ ise" @nregisr!n& o #ier&ere &$#! ala
*i $milin e #ese $milin e" eama &e?enise o?ar *$l lor
consan' 9eama c 1*i ?or #ier&e casa" biro$l" a#oi
a$omobilele' 9eama c n$ ?or re$*i s le asig$re co#iilor
$n ?iior' 9eama &e ?reo $rgen me&ical care s =i
&e# *i ?aloarea asig$r rii lor' 9eama c ?or #ier&e ca>$l
Ba;er" care le a#ar inea' 9eama &e =alimen" &aca banca ar
=i insisa #rea m$l s @*i rec$#ere>e cre&i$l'
D$# ob inerea ?er&ic$l$i" eama &e?enise mai c$r!n& o
s!c!ial &ec! o amenin are consan ' Ea r!mOsese
#re>ena" @ns re$*iser s ca#ee re#a conrol as$#ra ei'
De *ase l$ni @ncoace" achiaser b ncii c!e , --- &e &olari
#e l$n " bani c!*iga i c$ gre$" care r m!nea$ &$#
achiarea celorlale chel$ieli *i =ac$ri' Abia #$ea$ s
achie &ob!n&a" iar asa le aminea c! &e mare era &aoria
#e care o conracaser ' Dns o$l a?ea $n caracer
simbolic' Se chin$ia$ s ias! &inre r$ine *i #$ea$ &eBa > ri
o ra> &e l$min '
Ac$m" #enr$ #rima oar &$# ani &e >ile" @*i g siser
sc #area" o #las &e sig$ran " ce?a care s le aen$e>e
c &erea &ac s1ar =i #r b$*i *i mai m$l' 9reb$ia$ s
@n*=ace =iecare #area l$i &in @n elegerea &e as >i *i s o
asc$n& " iar c!n& ?or =i &in no$ c$#rin*i &e s#aima" se ?or
sim i lini*i i la g!n&$l comorii asc$nse'
N
A &o$a >i &iminea a" la ora >ece" Kes a rec$ #e la
banca *i l1a g si #e H$==+ la biro$l l$i' S1a$ asig$ra &e
&iscre ia l$i" &$# care i1a$ s#$s @n *oa# ?esea cea b$n!'
H$==+ a#roa#e c l1a @mbr i*a' Domn$l Pric;hea& s ea
ca arici$l &e la no$a la cinci &$# 1amia>a" cer!n& s se
@nre#rin& ce?a'
) Banii reb$ie s =ie ? rsa i #ese ?reo &o$ s # m!ni"
l1a an$n a Kes c$ m!n&rie @n glas' Di @ncase> ime&ia ce
a#ar'
) Cinci>eci &e mii" KesL a re#ea H$==+" ca *i c$m asa
i1ar =i sal?a sl$Bba'
) Ai @n eles bine'
De acolo" Kes s1a &$s la biro$' 9abb+ i1a @nins $n mesaB
ele=onic &in #area l$i Alan Ror;' Pesemne o chesi$ne &e
r$in " #oae ni*e am n$ne care reb$ia$ clar #reci>ae'
Dns &in glas$l l$i Ror; &is# r$se c l&$ra obi*n$i '
) Kes" a a# r$ o #roblem " a s#$s el" ca *i c$m *i1ar =i
c $a c$?inele'
) Care1i reabaL a @nreba Kes' DeBa sim ea $n no& @n
somac'
) N$ *i$" Kes' S$n &e1a &re#$l &er$a" &ar *i iria'
N$ mi s1a mai @n!m#la a*a ce?a" &ar" c$m s 1 i s#$n"
Li$n Cas$al+ s1a r s$ci @n #ri?in a @n elegerii' 9o$l s1a
&a #ese ca#' S1a$ r >g!n&i com#le' Ni*e nemernici' Am
r cni la ei oa &iminea a' Iar ei a$ r cni la mine' Mirma
asa a re#re>ena com#ania ?reme &e o#s#re>ece ani *i
nicio&a n$ a a# r$ o asemenea #roblem ' Dns!" &e ?reo
or @ncoace" @*i ca$ o al =irm ' Am ren$n a la clien' i1
am &a c$?!n$l me$" iar ac$m clien$l m1a l sa c$ ochii @n
soare' Dmi #are r $" Kes' Nici n$ am i&ee ce i1a* mai #$ea
s#$ne'
Kes s1a ci$#i &e r & cina nas$l$i *i a = c$ $n e=or s
n$ scoa $n geam ' D$# $n sar =als" a >is(
) P i" Alan" asa ?ine ca $n *oc'
) Bine@n eles c e $n *oc" &ar" c$ oa sinceriaea" asa
n$ a=ecea> c$ nimic ac i$nea @n B$si ie' M b$c$r @ns! c
n$ s1a @n!m#la asa c$ o >i @naine &e #roces sa$ @nr1$n
momen la =el &e ne=erici' Asa @nseamn c acolo s$n
ni*e b ie i =oare &$ri'
) La #roces n1o s mai =ie la =el'
) Ai &re#ae" Kes' S#er s 1i =aci #ra= #e in&i?i>ii *ia c$
$n no$ ?er&ic r s$n or'
) A*a se ?a @n!m#la'
) Kes" @mi #are r $'
) Alan" $ n$ ai nicio ?in ' O s s$#ra?ie $im c$ o ii *i
ne ?e&em la #roces'
) A*a s =ieH
) Mai ?orbim'
) Sig$r' Asc$l " Kes" ai ele=on$l mobil @n a#ro#iereL
) Bine@n eles'
) Uie care mi1e n$m r$l' Dnchi&e *i s$n 1m '
D$# ce am!n&oi a$ # r si linia ele=onic =iC " Ror; a
>is(
) N1ai a$>i oae asea &e la mine" ai @n elesL
) Da" sig$r'
) A?oca$l #rinci#al #enr$ Li$n Cas$al+ e $n i# #e
n$me E& Larrimore' Ereme &e &o$ >eci &e ani a =os
#arener al $nei =irme &e a?oca$r &in Ne: Ror; &en$mie
Bra&le+ J Bac;srom' Ii =raele l$i e #arener la =irma asa'
Bra&le+ J Bac;srom se oc$# &e #roblemele cele mai
im#orane ale com#aniei" iar $n$l &inre clien ii ei ese
ADN" o =irm &e eC#lor ri #eroliere la care cel mai mare
ac ionar ese Cari 9r$&ea$' Asa ese leg $ra' N$ am
&isc$a nicio&a c$ E& Larrimore" nici n$ a?eam moi?e"
@ns a?oca$l s$#er?i>or c$ care am &e1a =ace mi1a *o#i
c s1a l$a o ho r!re chiar la ?!r= #enr$ a se @nghe a
aceas @n elegere'
) S @n eleg c ar =i ?orba &e o mica r >b$nareL
) Cam a*a @mi miroase' N$ e ?orba &e ce?a ilegal ori
@m#ori?a eicii' Com#ania &e asig$r ri ho r *e s n$
acce#e o @n elegere @n a=ara insan ei *i ?rea #roces' Se
@n!m#l mere$' N$ ai ce =ace" &ec! s le &ai o lec ie @n
insan ' Cei &e la Li$n Cas$al+ a$ aci?e &e &o$ >eci &e
miliar&e" a*a c n$1*i =ac griBi nici @n ca>$l c ?or a?ea B$ri$l
alc $i &in oameni &in &isric$l Pi;e" Mississi##i' E$ cre&
c ?or r g na l$cr$rile #!n c!n& ?ei inena ac i$nea"
&$# care ?or @ncerca s acce#e o @n elegere'
) N$ #rea mi1e clar ce a* #$ea s#$ne" Alan'
) Kes" @mi #are r $ c s1a @n!m#la a*a' Ac$m n$ *i$
#recis ce s1a #erec$" iar $ n$ ai ?orbi c$ mine &es#re
asa'
) Am @n eles'
Kes a r mas c$ #ri?irea a inia @n&el$ng s#re #eree"
&$# care a g si =or a necesar s se ri&ice *i" #!r sin&$1*i
biro$l" a #leca s 1*i ca$e so ia'
CAPITOLUL 2?
C$ o #reci>ie &e ceasornic" mierc$ri &iminea la ora
*ase" Ron Mis; a s r$a1o &e r!mas1b$n #e Doreen la $*a
&in =a " a#oi i1a @nins l$i Mone geana c$ schimb$ri *i
&i#loma$l' G$+ a*e#a @n ma*ina &e eren' Ambii asisen i
i1a$ =!c$ semn c$ m!na l$i Doreen" a#oi a$ &emara @n
?ie>a' Era $lima mierc$ri &in se#embrie" s # m!na
&o$ >eci *i $n$ a cam#aniei l$i *i cea &e1a &o$ >eci *i $na
>i &e mierc$ri @n care el @*i s r$a so ia &e r!mas1b$n la ora
*ase &iminea a' 9on+ Qachar+ n$ ar =i #$$ g si $n
can&i&a mai &isci#lina'
Pe banchea &in s#ae" Mone i1a @nm!na l$i Ron
#rogram$l >ilei' Era #reg i @n c$rs$l no# ii" &e c re $n$l
&inre a&B$nc ii &in Jac;son ai l$i 9on+" *i i1l rimiea #rin e1
mail la ora cinci @n =iecare &iminea ' Pagina 5 c$#rin&ea
&es= *$r or$l' Pagina , era o #re>enare @n re>$ma a
celor rei gr$#$ri c rora $rma s li se a&rese>e" @m#re$n
c$ n$mele #ersoanelor im#orane care a?ea$ s #arici#e'
Pagina 2 c$#rin&ea o ac$ali>are a in=orma iilor #ri?in&
cam#aniile a&?ersarilor' De*i era alc $i mai m$l &in
>?on$ri" re#re>ena #area #re=eraa &e Ron' Clee Cole+
=$sese ?!>$ $lima oara ?orbin& @n =a a $n$i gr$# &e
a&B$nc i &e *eri= &in comia$l Hancoc;" &$#! care se
rer sese la mesele &e blac;Bac; &e la PiraeYs Co?e' As >i"
Mecarh+ era oc$#a c$ ser?ici$l" as=el c n$ a# rea
nici$n e?enimen lega &e cam#ania ei'
Pagina 4 se re=erea la si$a ia =inanciar ' Conrib$ iile &e
#!n a$nci @ns$ma$ 5"/ milioane" /3W &in ele #ro?enin&
&in inerior$l sa$l$i' Chel$ielile se ri&ica$ la 5"0 milioane'
De=ici$l n$ crea @ngriBorare' 9on+ Qachar+ *ia c gros$l
banilor ?a ?eni @n ocombrie' Mecarh+ #rimise 5"4 milioane"
#racic o$l &e la a?oca ii #le&an i' Chel$ise B$m ae &in
ei' I&eea #re&ominan @n ab ra Mis; era c a?oca ii
=$seser &eBa c$r a i &e o i banii &is#onibili'
A$ aB$ns la aero#or' A?ion$l Aing Air a &ecola la T'2-"
iar @n acel momen" Ron ?orbea la ele=on c$ 9on+" a=la @n
Jac;son' Era #rima lor con?orbire &in acea >i' 9o$l mergea
con=orm #rogram$l$i' Mis; aB$nsese s crea&a c oae
cam#aniile era$ la =el &e li#sie &e e=or' Era mere$ #rom#"
#roas# " #reg i" o&ihni" bine =inan a *i gaa s aace
$rm or$l e?enimen' A?ea #rea #$ ine leg $ri c$ cele
&o$ >eci &e #ersoane a=lae s$b coman&a sric a l$i 9on+"
oamenii care #$nea$ la #$nc oae am n$nele'
N
@n ?ersi$nea B$&ec oarei Mecarh+" #rogram$l &in acea
>i c$#rin&ea $n #ahar c$ s$c &e =r$ce b $ c$ Na Leser la
se&i$l &e cam#anie &in Jac;son' Se @n=iin a acolo la 0'2- @n
=iecare &iminea a *i era &es$l &e #$nc$al ' P!n la acea
or " Na a?ea &eBa &o$ ceas$ri &e m$nc *i &e @n&emn$ri
srigae c re asisen ii l$i'
N$ se ineresa$ &e aci?i ile celor &oi a&?ersari' Aloca$
#$ in im# anali>ei son&aBelor' In=orma iile #e care le a?ea$
ar a$ c ea era cam #e aceea*i #o>i ie c$ Mis;" iar aces
l$cr$ @i @ngriBora &es$l &e are' A$ rec$ @n re?is $limele
#lan$ri #enr$ colecare &e =on&$ri *i a$ &isc$a &es#re
#osibili &onaori'
) S1ar #$ea s am @nc o #roblem " a s#$s ea @n acea
&iminea '
) Doar $naL
) Mai ii mine ca>$l Mran;ie Higho:erL
) Ac$m" #e momen" n$'
) Un #oli is c lare a =os @m#$*ca @n &isric$l Grena&a
ac$m cinci ani' O#rise o ma*in #enm &e# *irea ?ie>ei
legale' Dn ea se a=la$ rei b rba i &e c$loare *i $n
a&olescen #e care @l chema Mran;ie Higho:er" o negr$'
Un$l &inre ei a &eschis =oc$l c$ o #$*c &e asal" iar
#oli is$l a =os sr #$ns &e o# gloan e' A#oi l1a$ l sa @n
miBloc$l A$osr >ii 35'
) D 1mi ?oie s ghicescH C$rea a aB$ns la o &eci>ie'
) E #e #$nc$l s1o &ea' Iase &inre colegii mei s$n
#reg i i s con=irme con&amnarea'
) Las 1m s ghicesc' 9$ ai &ori s1o in=irmi'
) O ?oi in=irma' P$*i$l n$ a a?$ $n a?oca ca l$mea'
A# r or$l l$i a =os $n neis#r ?i = r nicio eC#erien *i"
&in c!e se #are" li#si *i &e mine' Proces$l a =os o gl$ma
#roasa' Cele rei h$i&$me a$ #le&a @n a*a =el @nc! s
sca#e *i a$ ar a c$ &ege$l s#re Higho:er" care a?ea
*ais#re>ece ani *i s $se @n s#ae" #e banche " *i n$
a?$sese arma' Da" sig$r c ?oi conesa ?er&ic$l'
Na s1a ri&ica *i a @nce#$ s m soare @nc #erea @n l$ng
*i1n la' Conesarea mo&$l$i &e B$&eca re#re>ena o
#ier&ere &e ?reme' Conesarea #oliicii care &$sese la acel
?er&ic im#$nea #rice#ere'
) Cole+ o s =ie @nc!na la c$lme'
) N$1mi #as mie &e Cole+' E $n clo?n'
) Clo?nii ?or #rimi ?o$rile'
) El n$ conea> '
) Mis; ?a #rimi asa ca #e $n &ar &$mne>eiesc' Dre#
@nc o &o?a&a c @n cam#ania asa ese ins#ira &e
&i?iniae' O man cereasc ' Parc 1i ? & maerialele
#$bliciare'
) E$ o s cones ?er&ic$l" Na' 9reaba e clar '
) N$ e chiar a! &e clar ' Unii aleg ori ar #$ea
@n elege ce =aci *i #oae @ i ?or a&mira c$raB$l' Probabil rei"
#ar$' Res$l ?or ?e&ea ce le ?a ar a Mis; @n maerial$l
#$bliciar( =a a >!mbioare a acel$i #oli is !n r *i
ar g or al $ri &e m$ra l$i Mran;ie *i c$m l1o mai =i
chem!n&'
) Higho:er'
) M$l $mesc' Maerial$l ?a =ace re=erire &e cel #$ in
>ece ori la B$&ec orii liberali *i #robabil c 1 i ?a #$ne *i
=oogra=ia acolo' Ai #$ea s e reragi chiar ac$m &in c$rs '
C$?inele l$i s1a$ sins" &ar am r ci$nea lor a r mas' A$
ramas !c$ i m$l ?reme' Sheila a r$# cerea s#$n!n&(
) Asa n1ar =i o i&ee rea' S ren$n ' M1am re>i ciin&
#le&oariile *i mi1am #$s @nrebarea( FCe ?or g!n&i aleg orii
&ac &a$ o ho r!re @nr1$n sens sa$ @n al$lLG Na" n$ mai
s$n B$&ec or" am aB$ns #oliician'
) Sheila e*i $n B$&ec or gro>a?' Un$l &inre cei rei
care ne1a$ mai r mas'
) Ac$m o$l se B$&ec @n mo& #oliic'
) S n$ ren$n i' i1ai scris arg$mena iaL
) L$cre> la ea'
) Asc$l " Sheila" alegerile s$n #ese cinci s # m!ni'
C! &e @nce #o i re&aca arg$mena ia aceeaL Ce naiba"
C$rea S$#rem e ren$mi #enr$ r g narea l$cr$rilor'
S$n con?ins c #o i am!na chesia asa #!n &$# alegeri'
Ce @nseamn cinci s # m!niL Nimic' Crima s1a comis ac$m
cinci ani" a >is el" conin$!n& s $mble ner?os *i =l$$r!n&
&in bra e'
) A?em $n &es= *$r or'
) Prosii' 55 #o i mo&i=ica'
) Penr$ #oliic L
) ECac" Sheila' Ii e rog s m sc$e*i &e ai$&inea
asa' Noi ne s#eim #enr$ ine" iar $ e #or i &e #arc ai =i
#rea b$n ca s =aci o #orc rie' Ne1am b ga @nr1o reaba
mi>er " @n elegiL
) N$ mai i#a a!'
El a cobor! glas$l c$ c!e?a oca?e" &ar a conin$a s
se #limbe iria' 9rei #a*i #!n la $n #eree *i rei #!n la
cel lal'
) O#o>i ia a n$ ?a schimba nimic' C$rea e ?a @n?inge
&in no$ c$ T la 2" #oae chiar c$ / la ," &ac n$ chiar c$ 0
la 5' Ci=rele nici n$ conea> ' Con&amnarea s1a con=irma"
iar Mran;ie *i mai c$m >ici $ c 1l cheam ?a sa eCac $n&e
e ac$m *i $n&e se ?a g si *i #ese >ece ani' N$ =i ri&icol "
Sheila'
Ea *i1a ermina s$c$l &e =r$ce *i n$ i1a r s#$ns'
) N$1mi #lace >!mbe$l $ a=eca" a s#$s Na"
@n&re#!n&$1*i s#re ea $n &ege l$ng *i s=riBi' Asc$l H Dac
eC#rimi ?reo o#inie conrar #!n la alegeri" e las @n bal
c$ cam#ania'
) N$ m amenin a'
) N$ e amenin ' D i #romi' Iii cel #$ in >ece mo&ali i
s bloche>i ca>$l acela @nc! cinci sa#!m!m' Ce naiba" la o
a&ic " @l #o i @ngro#a *i *ase l$ni'
Ea s1a ri&ica *i a >is(
) M &$c la reaba'
) N$ gl$mescH a sriga el' O s #lecH Ea a &eschis $*a *i
a s#$s(
) Mai bine g se*e ni*e bani'
N
9rei >ile mai !r>i$" s1a &eclan*a a?alan*a m iesri
coor&ona ' Doar o m!n &e oameni *ia$ ce a?ea sa
$rme>e'
Nici Ron Mis; n$ #rice#ea &imensi$nile #e care le
c # ase #ro#agan&a @n ce1l #ri?ea' D*i B$case rol$l @n =a a
camerelor &e
5 Cea mai @nal &isinc ie care se #oae ob ine @n
#rogram$l &e cercea*i al organi>a iei Bo+ Sco$s o=
America 6n'r'7
l$a ?e&eri" a# r$se @n &i=erie #os$ri *i cos$ma ii"
res#ecase scenariile ce i se s$gera$" @*i im#licase =amilia *i
o serie &e #rieeni @n ele' Era con*ien &e b$ge *i &e
cos$rile #e care le #res$#$nea #re>enarea l$i" #rec$m *i
&e coa &e #ia a &i=erielor #os$ri &e ele?i>i$ne &in
s$&$l sa$l$i Mississi##i' Ii" @nr1o cam#anie normal " l1ar =i
@ngriBora #roblemele &e =inan are ale $n$i mar;eing a!
&e cosisior'
Dns ma*ina care #$ra n$mele l$i a?ea m$le
com#onene &es#re care n$ a?ea nici cea mai ?ag i&ee'
Primele maeriale #$bliciare a$ =os cele bl!n&e ) mici
?i1niee s$ger!n& c!l&$r! #enr$ a #ermie inrarea aces$i
!n r &e reab @n casele ?oasre' Ron @n #os$r &e
cerceas" c$ glas$l gra? *i c$ accen al $n$i acor care
Boac rol$l &e insr$cor &e cercea*i @n =$n&al' FUn$l &inre
cei mai b$ni cercea*i #e care i1am a?$ ?reo&a ' A aB$ns
Eagle5 @n mai #$ in &e rei ani'G Ron @n rob " la absol?irea
lice$l$i" $n ele? emeri' Ron" Doreen *i co#iii *i ?ocea l$i
s#$n!n&( FMamiliile s$n cele mai mari ?alori ale noasreG'
D$# rei>eci &e sec$n&e" s#o$l #$bliciar se @ncheie c$
slogan$l" rosi &e o ?oce gra? " cereasca( FRon Mis;" $n
B$&ec or care ne res#ec ?alorileG'
Un al &oilea maerial" o serie &e =oogra=ii alb1negr$"
@nce#ea c$ Ron #e re#ele bisericii l$i" @nr1$n cos$m
elegan &e c$loare @nchis " s!n& &e ?orb c$ #asor$l" care
s#$ne( FRon Mis; a =os hiroonisi ca &iacon @n aceasa
biseric @n $rm c$ &ois#re>ece aniG' Ron" = r hain "
#re&!n& la Icoala &e D$minic ' Ron in!n& Biblia @n bra e"
eC#lic!n&$1le ce?a $nor a&olescen i a&$na i la $mbra $n$i
co#ac' FM$l $mim l$i D$mne>e$ #enr$ oameni ca Ron
Mis;'G Ron *i Doreen sal$!n& l$mea la $*a bisericii' Ii
acela*i r mas1b$n( FRon Mis;" $n B$&ec or care ne res#ec
?alorileG'
N$ eCisa nici cel mai ne@nsemna con=lic" nimic &es#re
cam#anie" nici $rm &e &enigrare a a&?ersarilor" nici$n
in&ici$ &es#re s lb icia ce ?a $rma' Doar $n sal$
=ermec or" &in #area $n$i &iacon !n r *i inegr$'
Maerialele #$bliciare a$ in?a&a s$&$l *i >ona cenral a
sa$l$i Mississi##i" &eoarece 9on+ Qachar+ #l ea #re $rile
mari cer$e &e cei &in Jac;son'
N
2- se#embrie a =os o &a cr$cial @n calen&ar$l l$i
Barr+ Rinehar' Nici$na &inre conrib$ iile = c$e @n
ocombrie n$ a?ea s =ie ra#oraa #!n #e 5- noiembrie"
a&ic la *ase >ile &$# alegeri' Mareea &e bani &in a=ara
sa$l$i #e care el a?ea s1o &e>l n $ie ?a rece
neobser?a " =iin& &esco#eri #rea !r>i$' Per&an ii ?or
i#a" &ar la asa se ?a limia oal'
Pe 2- se#embrie" Rinehar *i r$#a l$i a$ inensi=ica
cam#ania' A$ @nce#$ c$ lisa lor #re=era ( gr$#$rile &e
re=ormaori @n &omeni$l &es# g$birilor" organi>a iile
religioase &e eCrem &rea# " s$s in orii me&i$l$i &e
a=aceri" Comieele &e Ac i$ne Poliica &in &omeni$l
a=acerilor *i s$e &e organi>a ii conser?aoare" &e la
American Ri=le Associaion #!n la obsc$ra Qero M$$re
9aC5" $n mic gr$# care ac iona #enr$ abolirea Misc$l$i' 5
4- &e gr$#$ri &in oae cele cinci>eci &e sae' Rinehar a
rimis c re =iecare $n ra#or am n$n i *i o soliciare &e
&ona ie ime&ia #enr$ cam#ania l$i Mis; @n ?aloare &e ,
3-- &e &olari" s$ma maCim #ermis #e =iecare
organi>a ie' Sco#$l l$i era &e a sr!nge 3-- --- &e &olari
&e la acesea'
9aCa Qero @n Eiior
Penr$ #ersoane #aric$lare ) 3 --- &e &olari &ona ia
maCima )" Rinehar a?ea o lis &e o mie &e &irecori &e
cor#ora ii *i &irecori generali ai $nor in&$srii care a?ea$
&e s$=eri cel mai m$l &in ca$>a liigiilor ini iae &e a?oca ii
#le&an i' Prinre acesea" $n loc &e =r$ne @l oc$#a$
com#aniile &e asig$r ri" iar &e la leg $rile l$i &in acel
&omeni$ a?ea s #rimeasc $n milion &e &olari' Cari
9r$&ea$ @i #$sese la &is#o>i ie n$mele a &o$ s$e &e
&irecori &e com#anii conrolae &e 9r$&ea$ Gro$#" &e*i
nimeni &e la Arane Chemical n$ ?a rimie ?re$n cec' Dn
ca>$l @n care cam#ania Mis; ar =i #rimi bani &e la Arane" era
#osibil a#ari ia $n$i aricol &e #rim #agin ' Mis; s1ar =i
? >$ sili s se rec$>e" $n &e>asr$ la care Rinehar nici n$
?oia s se g!n&easc '
A*e#a $n milion &e &olari &e la b ie ii l$i Cari" c$ oae
c ace*ia n$ ?or inra &irec @n cam#anie' Penr$ a le
# sra n$mele =erie &e re#orerii b g re i *i ca s se
asig$re c nimeni n$ ?a a?ea habar &e amesec$l &omn$l$i
9r$&ea$" Rinehar ?a &iriBa banii @n con$rile bancare #enr$
Eicimele J$si iei Ca$ A&e? r$l *i Uni$nea Posesorilor &e
Arme'
Lisa sec$n& c$#rin&ea o mie &e n$me &e &onaori
c$nosc$ i #enr$ s#riBin$l acor&a can&i&a ilor care se
#ron$n a$ @n =a?oarea me&i$l$i &e a=aceri" &e*i n$ la ni?el$l
&e 3 --- &e &olari =iecare' Se a*e#a la @nc! o B$m ae &e
milion'
Sco#$l #ro#$s era sr!ngerea a rei milioane *i n$1*i
= cea nicio griB @n #ri?in a ob inerii acelei s$me'
CAPITOLUL 2@
@n agia ia momen$l$i" H$==+ comisese o gre*eala gra? '
Anici#area $nei #l i semni=icai?e *i oo&a #resi$nea
eCercia consan &e &omn$l Pric;hea& @l = c$se s n$
mai c$gee #rea #ro=$n&'
La sc$r ?reme &$# ce Kes a rec$ *i i1a #romis 3-
--- &e &olari" H$==+ a inra an o* @n biro$l *e=$l$i *i l1a
in=orma c &aoria so ilor Pa+on $rma s se re&$c ' Do$a
>ile mai !r>i$" c!n& a #rimi ?esea cea #roasa" s1a em$
s mai s#$n! c$i?a'
D$# ce a s$=eri &e insomnie a#roa#e o s # m!n " s1a
? >$ sili s &ea &in no$ #ie# c$ &ia?ol$l' A a# r$ @n =a a
biro$l$i masi?" *i1a @nghi i no&$l &in g! *i a s#$s(
) Am ?e*i #roase" &omn$le'
) Un&e1s baniiL a @nreba &omn$l Air;hea&'
) N$ mai ?in' Dn elegerea @n a=ara insan ei a c >$'
S rin& #ese c$?inele inB$rioase" &omn$l Pric;hea& a s#$s(
) Cerem resi$irea @m#r$m$$l$i' Maci ime&ia =ormele'
)Po=imL
) N1ai a$>i ce1am s#$sL
) N$ #$em =ace asa' Ne #l esc c!e &o$ mii #e l$n!'
) Gro>a?' Asa n$ aco#er! nici m car &ob!n&a' Reclam
cre&i$lH Ime&ia'
) De ceL
) Din &i=erie moi?e" H$==+' Dn #rim$l r!n&" #laa @n!r>ie
&e cel #$ in $n an' Dn al &oilea" n$ bene=icia> &e o garan ie
#e m s$r ' Dn caliae &e bancher" cre& c @n elegi acese
mici #robleme'
) Dar oamenii se sr &$iesc s achie'
) Reclama cre&i$lH M 1o ime&ia" al=el" ?ei =i m$a
&isci#linar sa$ conce&ia'
) E scan&alos'
) N$1mi #as ce cre>i' A#oi s1a mai lini*i #$ in *i a
s#$s( H$==+" n$ e$ am ho r! asa' A?em #aroni noi *i mi
s1a or&ona s reclam cre&i$l'
) Dar &e ceL
Air;hea& a ri&ica rece#or$l *i i l1a o=eri(
) Erei s 1i ele=one>i $ cel$i &in Dallas *i s 1l @nrebi &e
ceL
) Asa @i ?a a&$ce @n sare &e =alimen'
) S$n =ali i &e m$l ?reme' Ac$m #o s1o &eclare @n
mo& o=icial'
) Ce ic losV
) C$ mine ?orbe*i" =i$leL
H$==+ s1a holba $r! la chelia gras$l$i s $ *e= *i a >is(
) N$ chiar' Mai m$l c$ ic los$l &in Dallas'
) Dar asa r m!ne @nre noi" ai @n elesL
H$==+ s1a @nors @n biro$l l$i" a r!ni $*a *i s1a $ia ?reo
or! #e #ere i' Pric;hea& a?ea s reac #e la el &es$l &e
c$r!n&" ca s ?a& &ac @nocmise acele'
N
Kes era @n cenr$l ora*$l$i #enr$ a l$a &e#o>i ia c$i?a'
Mar+ Grace se a=la la biro$ *i a #rimi a#el$l'
Dl a&mira #e H$==+ #enr$ c$raB$l &e a le =i o=eri $n cre&i
mai mare &ec! @*i imaginase cine?a" @ns!" &e =iecare &aa
c!n& @i a$>ea ?ocea" se s#eria'
) B$na &iminea a" 9om" a >is ea c$ $n glas #l c$'
) N$1i &eloc o &iminea b$n " Mar+ Grace" a @nce#$ el'
Am a?$ o &iminea #roas " chiar c$m#li " $na &inre
cele mai ne=ericie'
A $rma o #a$> '
) 9e asc$l'
) Banca" &ar n$ banca noasr " cea c$ care a i raa" ci
ala" &e in$ &e ni*e oameni #e care i1am c$nosc$ *i c$
care n$ ?rea$ s mai am ?reo&a &e1a =ace" a &ecis c n$
?rea s mai a*e#e' De aceea" banca" n$ e$" reclam
resi$irea cre&i$l$i'
Mar+ Grace a scos $n s$ne g$$ral" ci$&a" care #$ea =i
iner#rea &re# @nB$r $r &ac ar =i sem na c!$*i &e
#$ in c$ $n c$?!n' Dn #rim$l r!n&" s1a g!n&i la a l ei' Dn
a=ara semn $rilor so ilor Pa+on" sing$ra garan ie #enr$
acel cre&i era $n eren agricol &e 05 &e hecare" #e care
a l ei @l &e inea &e m$l i ani' Era si$a @n a#ro#iere &e
Bo:more *i era se#ara &e ale T hecare &e eren *i &e
casa # rineasca' Banca ?a rece la eCec$area garan iei'
) H$==+" eCis ?re$n moi? an$me #enr$ asaL a
@nreba ea im#asibila'
) Absol$ nici$n$l' Ho r!rea n$ s1a l$a la Haiesb$rg'
Secon& Sae a =os ?!n&$ &ia?ol$l$i" &ac mai ii mine'
) Dar e abs$r&'
) S$n &e acor&'
) Ne sile*i s &eclaram =alimen" iar banca n$ se ?a
alege c$ nimic'
) Doar c$ =erma'
) Deci se eCec$a =ermaL
) Cine?a reb$ie s o =ac! *i s#er s n$ =i$ e$ acela'
) Ineligen mi*care" H$==+" #enr$ ca" @n momen$l
c!n& ?or =ace eCec$area silia" #e re#ele rib$nal$l$i &in
Bo:more s1ar #$ea s se comi o crim '
) Poae o @ncasea> chiar b r!n$l Pric;hea&'
) E*i @n biro$L
) Da" &ar c$ $*a @nc$iaa'
) Kes ese @n cenr$' O s aB$ng la ine #ese $n s=er
&e or!' Desc$ie $*aH
) N$ ?rea$'
N
Cincis#re>ece min$e mai !r>i$" Kes a &a b$>na @n
biro$l l$i H$==+" c$ obraBii @mb$Bora i &e =$rie *i gaa s 1l
s$gr$me'
) Un&e1i Pric;hea&L a @nreba el'
H$==+ a s ri @n s$s &e #e sca$n *i a ri&ica @n aer ambele
#alme'
) Calmea> 1e" Kes'
) Pric;hea& $n&e eL
) Dn cli#a asa e @n ma*ina" gr!bin&$1se s aB$ng la o
@n!lnire im#orana care a iner?eni ac$m >ece min$e'
Kes" ia locH
Kes a res#ira a&!nc" a#oi s1a a*e>a $*or #e $n sca$n'
H$==+ l1a $rm ri @n o aces im#" a#oi a re?eni la sca$n$l
l$i'
) N$ e ?ina l$i" a s#$s H$==+' 9ehnic ?orbin&" cre&i$l e
resan &e a#roa#e &oi ani' P$ea s =ac asa c$ l$ni @n
$rm " &ar s1a ab in$' Ii$ c n u-l @nghi i' Nici e$' Nici
ne?as 1sa n u-l #lace' Dar e =oare r b& or' Deci>ia asa s1
a l$a la se&i$l cenral'
H$== i1a @m#ins o scrisoare #e care o #rimise #rin =aC' Era
a&resaa so ilor Pa+on" scris #e o h!rie #$r!n& ane$l
Ne: Eisa Ban; *i semnaa &e $n an$me &omn M' Paerson
D$?all" ?ice#re*e&ine'
) Asa a sosi ac$m o B$m ae &e or " a #reci>a H$==+'
N$1l c$nosc #e D$?all sa' Am s$na &e &o$ ori la biro$l
l$i" &ar e @nr1o &isc$ ie =oare im#oran " $na care ?a ine
#!n c!n& ne sa$r m noi s o ele=on m' E o #ier&ere &e
?reme" Kes'
Scrisoarea cerea achiarea inegral a s$mei &e 454 T3T"
,, &e &olari" c$ &ob!n&a >ilnica &e 02"3- &e &olari' Dn
con=ormiae c$ con&i iile &in conrac$l &e @m#r$m$" so ii
Pa+on a?ea$ la &is#o>i ie #ar$>eci *i o# &e ore ca s
achieP @n ca> conrar" $rma s =ie &eclan*ae #roce&$rile &e
eCec$are sili ' Desig$r" onorariile a?oca ilor" chel$ielile
B$&iciare ?or =i incl$se @n s$ma &aoraa'
Kes a cii o$l #e @n&elee *i a conin$a s se
lini*easc ' A a*e>a a#oi scrisoarea #e biro$'
) E$ *i Mar+ Grace &isc$ m &es#re cre&=$l sa @n
=iecare >i" H$==+' Mace #are &in c snicia noasr ' Eorbim
&es#re co#ii" biro$" &aorii c re banc " ce ?om m!nca la
cin ' De s$biec$l sa n$ sc # m nicio&a ' Ne1am s#ei
m$ncin& ca s ne achiam oae celelale obliga ii *i ca s
#$em m$nci *i mai *i #enr$ a #l i b ncii &aoriile'
S # m!na rec$ am =os c! #e ce s 1 i & m cinci>eci &e
mii' Am B$ra s m$ncim #!n c!n& n$ mai #$em" n$mai
s scoaem banca &in ?ia a noasr ' Iar ac$mV is#ra?a
asa' Un i&io &in Dallas s1a re>i c e s $l sa ?a&a banii
a*ia pe ,i*a >ilnic &e cre&ie resane *i ?rea s lichi&e>e
o$l' Iii ce?a" H$==+L
) Ce an$meL
) Prin asa" banca *i1a =!c$1o sing$r ' Eom &e#$ne
cerere &e =alimen" iar c!n& ?or @ncerca s #$n sechesr$
#e #ro#rieaea socr$l$i me$" @l ?!r *i #e el @n =alimen' Iar
&$# ce ie*im &in sarea &e =alimen *i ne #$nem #e
#icioare &in no$" ia ghice*e @n cine r m!ne c$ b$>a
$m=la H
) Dobioc$l &in DallasL
9!r>i$ @n aceea*i &$# 1amia> " Kes *i Mar+ Grace a$
con?oca o *e&in a celor &in =irm @n P$ ' Dn a=ar &e
$milin a &e a =ace cerere &e inrare @n =alimen" ceea ce n$
# rea s $lb$re #e nimeni" n$ #rea a?ea$ &e ce s 1*i =ac
griBi' De =a#" ac i$nile b ncii ?or aB$a oamenii =irmei s
mai res#ire #$ in' Cei , --- &e &olari care se &$cea$ l$nar
la banc #$ea$ =i =olosi i @n ale sco#$ri' Problema era"
&esig$r" # m!n$l a=la @n #ro#rieaea &omn$l$i Shelb+"
a l l$i Mar+ Grace' Kes a?ea $n #lan' Ea g si $n
c$m# r or amiabil care ?a a# rea la ac i$nea &e
sechesrare *i ?a scrie $n cec' 9il$l &e #ro#rieae ?a =i
rans=era *i ?a =i #Osra @nr1$n Fr$s #e ba> &e
@n elegereG #!n c!n& so ii Pa+on #$ea$ s 1l r sc$m#ere"
@n &ec$rs &e $n an' Nici Kes" nici Mar+ Grace n$ agrea$
i&eea &e a1i cere b r!n$l$i s a#ar al $ri &e ei @n =a a
C$r ii #enr$ =alimene'
A$ rec$ #ar$>eci *i o# &e ore = r s se e=ec$e>e
#laa' Res#ec!n&$1*i amenin area" banca a &eschis
ac i$ne B$&iciar ' A?oca$l s $" $n &omn &in Haiesb$rg #e
care so ii Pa+on @l c$no*ea$ bine" le1a ele=ona &in im#
ca s 1*i ceara sc$>e' Re#re>enase banca ani la r!n& *i n$1
*i #$ea #ermie s #iar& $n clien' Mar+ Grace a acce#a
sc$>ele om$l$i *i i1a &a binec$?!narea s inene>e
ac i$nea'
Dn >i$a $rm oare" so ii Pa+on a$ inro&$s cererea &e
=alimen" a! in&i?i&$al" c! *i ca Pa+on J Pa+on" =irm &e
a?oca$ra' A$ #re>ena o lis &e aci?e combinae
@ns$m!n& 23 --- &e &olari ) &o$ ma*ini ?echi" mobilier"
echi#amen &e biro$ )" oae acesea =iin& #roeBae' A$
en$mera &ebie &e
) Ai @n eles' Banca n$ se alege c$ nimic' Ea =i min$na'
C!n& o s c!*ig m cei 4-- --- &e &olari" o s 1i # sr m
#enr$ noi'
4,- --- &e &olari' De#$nerea acesei &eclara ii an$la
rimierea @n B$&eca " = c!n& in$il ac i$nea @n insan '
%attiesburg American a #re>ena ca>$l a &o$a >i #e #agina
a &o$a'
Cari 9r$&ea$ a cii aricol$l on4ine *i a hohoi
>gomoos'
FS m mai &a i *i al &a @n B$&eca HG a s#$s el c$
enorma sais=ac ie'
D$# o s # m!n " rei =irme &e a?oca$r &in
Haiesb$rg l1a$ in=orma #e b r!n$l Pric;hea& c 1*i rerag
=on&$rile *i @*i @nchi& con$rile" rans=er!n&$1le la ale b nci'
Dn ora* eCisa$ cel #$ in ale o# b nci'
Un a?oca #le&an @ns ri #e n$me Jim Mema+ l1a s$na
#e Kes *i i1a o=eri s#riBin$l' Cei &oi era$ #rieeni &e m$l i
ani *i colaboraser @n &o$a r!n&$ri @n ca>$ri legae &e
r s#$n&erea #ro1&$c oml$i #enr$ #ag$be generae &e
#ro&$se' Mema+ re#re>ena ale #ar$ =amilii @n liigi$l
conra Arane" &ar n$ #romo?ase ca>$rile c$ agresi?iae' La
=el ca res$l a?oca ilor care & &$ser @n B$&eca com#ania
Arane" el a*e#a re>$la$l ca>$l$i Ba;er *i s#era s &ea
marea lo?i$r &ac *i c!n& a?ea s se @ncheie @n elegerea
@n a=ara rib$nal$l$i'
S1a$ @n!lni s ia mic$l &eB$n la Nan+Ys *i" la #!ine #r Bi
*i *$nc r neasc " Mema+ a =os &e acor& s sal?e>e cele
05 &e hecare la ac i$nea @m#ori?a &ebior$l$i *i s
# sre>e il$l &e #ro#rieae #!n c!n& so ii Pa+on ?or
#$ea s 1l r sc$m#ere' 9eren$rile agricole &in Disric$l
Cancer$l$i n$ se ?in&ea$ c$ s$me eCorbiane" iar Kes
socoea c #ro#rieaea Shelb+ ar a&$ce @n B$r &e 5-- ---
&e &olari" sing$rii bani #e care banca @i ?a ?e&ea &$# acea
mane?r ri&icol '
CAPITOLUL 2A
Sheila Mecarh+ @n&$ra or$ra &e &iminea a #e ban&a &e
alerga" c!n&" br$sc" a a# sa b$on$l &e #omire1o#rire *i s1
a holba la ele?i>or" inca#abil s 1*i crea& ochilor *i
$rechilor' S#o$l #$bliciar se & &ea la /',." eCac @nre
*irile locale' Dnce#ea c$ imaginea #ro?ocaoare a &oi ineri
@mbr ca i bine" care se s r$a$ c$ #aim " @n im# ce $n
#reo &e n$ se *ia ce orienare >!mbea @n s#aele lor' O
?oce gra? s$#ra#$s #e #elic$l an$n a( F@n oa ara se
@nregisrea> o mai m$le cereri &e c s orie @nre
#ersoane &e acela*i seC' Dn loc$ri #rec$m Massach$ses"
Ne: Ror; *i Cali=ornia" legile s$n #$se la @ncercare'
S$s in orii c s oriilor &inre homoseC$ali sa$ &inre les1
biene ac ionea> inens #enr$ a inro&$ce sil$rile lor &e
?ia *i @n res$l socie ii noasreG' O =oogra=ie a $nei
#erechi c s orie ) b rba *i =emeie ) la alar era
s#$rcaa &e $n ` mare *i negr$'' J$&ec orii liberali se ara
@ng &$iori =a &e c s oriile &inre #ersoane &e acela*i
seC' FMoogra=ia era @nloc$ia &e $n gr$# &e lesbiene =ericie
care a*e#a$ ceremonia &e c s orie @n mas ' Mamiliile
noasre s$n s$#$se aac$l$i aci?i*ilor homoseC$ali *i al
B$&ec orilor libera$ care @i s#riBin 'G Urma$ c!e?a imagini
?i&eo c$ o m$l ime care ar&ea $n &ra#el american' Eocea
s#$nea(" J$&ec orii liberali a$ a#roba ar&erea @n #$blic a
&ra#el$l$i nosr$S' A#oi imaginea $n$i ra= &e re?ise #lin
c$ eCem#lare &in %ustler. FJ$&ec orii liberali n$ ? & nimic
r $ @n #ornogra=ie'S A#oi o =oogra=ie a $nei =amilii
>!mbioare" mama" a l *i #ar$ co#ii' FJ$&ec orii liberali
ne ?or &isr$ge =amiliileLS @nreba naraor$l c$ glas
amenin or" a#roa#e con?ins c asa ?or =ace &ac li se ?a
#ermie' Moogra=ia &e =amilie a =os r$# @n &o$ b$c i
>&ren $ie' Br$sc" a a# r$ =a a ar g oare" &ar serioasa a
l$i Ron Mis;' A #ri?i c$ sinceriae s#re camer *i a >is( FN$
@n Mississi##iH Un b rba' O =emeie' S$n Ron Mis;" can&i&a
#enr$ C$rea S$#rem ' Ii a#rob aces maerial #$bliciarS'
C$ s$&oarea *iroin&" c$ inima b!!n&$1i o mai re#e&e"
Sheila s1a a*e>a &irec #e #o&ea *i a @ncerca sa c$gee'
Pre>enaor$l &e la meeo $r$ia &e >or" &ar ea n$1l mai
a$>ea' S1a l sa #e s#ae" *i1a @nins bra ele *i #icioarele *i
a res#ira a&!nc &e c!e?a ori'
C s oriile @nre #ersoanele &e acela*i seC re#re>ena$ o
chesi$ne moar @n Mississi##i *i as=el a?ea s r!m!n! #e
?eci' Nimeni c r$ia i se & &ea asc$lare sa$ care a?ea $n
gr$# &e s$s in ori n$ ar =i @n&r >ni nici m car s s$gere>e
c legile ar =i reb$i schimbae #enr$ a #ermie a*a ce?a'
Era &e a*e#a ca o i membrii legislai?$l$i &in aces sa
s se #ron$n e @m#ori?a cOsOoriilor @nre homoseC$ali'
Doar $n B$&ec or &in o sa1mi ) Phil Shingleon )
a?$sese &e1a =ace c$ o asemenea cerere *i res#insese = r
s sea m$l #e g!n&$ri ac i$nea inro&$s &e Me+erchec *i
S#ano' C$rea S$#rem se ?a oc$#a &e acel ca> #ese
?re$n an sa$ cam a*a ce?a" &ar Sheila anici#a o anali>a
s$ccina" $rmaa &e $n ?o ra#i& c$ . la -" care ar =i
con=irma ?er&ic$l &a &e B$&ec or$l Shingleon'
C$m &e =$sese ac$m &isrib$i @n rol$l B$&ec or$l$i
liberal care ar s#riBini c s oriile @nre #ersoane &e acela*i
seCL
Sim ea c se @n?!re camera c$ ea' Dn im#$l $nei #a$>e
#$bliciare" s1a @ncor&a *i a a*e#a @nc! $n aac" &ar ceea
ce a $rma a$ =os $n ?!n> or &e ma*ini g$rali? *i
@n&emn$rile &is#erae ale $n$i comercian &e mobil la #re
re&$s'
D$# cincis#re>ece min$e @ns " s#o$l #$bliciar a =os
re1&i=$>a' A ri&ica ca#$l *i s1a $ia ne&$meri la acelea*i
imagini" $rmae &e acelea*i ?oci'
A a$>i ele=on$l s$n!n&' E >!n& cine era" n$ a r s#$ns'
A = c$ &$* *i s1a @mbr ca @n grab " iar la 0'2- a inra @n
se&i$l &e cam#anie c$ $n >!mbe larg *i c$ $n c l&$ros
Fb$n &iminea aG' Cei #ar$ ?ol$nari era$ cam #lo$a i'
9rei ele?i>oare =$nc iona$" =iecare #e al #rogram' Na era
@n biro$l l$i *i r cnea @n ele=on la cine?a' A r!ni
rece#or$l" i1a =!c$ semn s inre" a#oi a @nchis chiar el $*a
@n $rm '
) Ai ? >$L a @nreba1o el'
) De &o$ ori" a s#$s ea moale'
La #rima ?e&ere" # rea ne$lb$ra ' Dns ceilal i era$
iria i *i era im#oran s =ac m car @ncercarea &e a1*i
# sra calm$l'
) Asa e sa$ra ie oal " a s#$s Na' Jac;son" Coasa
Gol=$l$i" Haiesb$rg" La$rel" la =iecare s=er &e ceas" #e
oae #os$rile' Dar *i la ra&io'
) Ce =el &e s$c aiL
) De morco?i" a s#$s el *i a &eschis =rigi&er$l mic'
Oamenii *ia ar& bani" ceea ce @nseamn c 1i sr!ng c$
c r$ a' Asa e o amb$sca&a i#ic ' A*ea# #!n la 5
ocombrie" &$# care a#as #e b$on *i se a#$c s
i# reasc bani' A*a a$ #roce&a an$l rec$ @n Illinois *i @n
Alabama' Iar ac$m &oi ani" @n Ohio *i @n 9eCas'
Dn im# ce a s#$s acesea" a $rna s$c @n &o$ c ni'
) Sai Bos *i lini*e*e1e" Na" i1a s#$s ea' El a conin$a
s se #limbe agia'
) La aac$rile asea reb$ie r s#$ns @n acela*i sil" a
s#$s el' Ii =oare re#e&e'
) N$ s$n con?ins c e $n aac' N$ mi1a men iona
n$mele'
) Nici n$1i ne?oie' Dm#ori?a c!or B$&ec ori liberali
can&i&ea> &omn$l Mis;L
) N$ *i$ al$l @n a=ar &e mine'
) Draga mea" @nce#!n& &in aceas &iminea " e*i @n
mo& o=icial o B$&ec oare liberal '
) SeriosL N$ m sim &eloc &i=eri '
) Sheila" reb$ie s r s#$n&em la asa'
) N$ ?rea$ s m las !r!a @nr1o l$# m$r&ar @n
legaara c$ c s oriile @nre homo'
Na s1a a*e>a @n cele &in $rm #e sca$n *i a c$' Ii1a
b $ s$c$l" a r mas c$ #ri?irea @n #o&ea *i a a*e#a s
res#ire mai relaCa'
Sheila a l$a o g$r &in s$c$l &e morco?i" &$# care a
s#$s c$ $n >!mbe(
) E moral" n$L )S$c$lL
) S#o$l'
) Poen ial" &a' Dar #reg esc ce?a'
A scooci @nr1$n mal& r &e h!rii a*e>ae #e Bos *i a
eCras $n &osar s$b irel' L1a &eschis *i a scos &in el rei =ile
&e h!rie ca#sae @m#re$n '
) I1a$>i aici' Domn$l Me+erchec *i &omn$l S#ano a$
@nchiria $n a#aramen an$l sa #e 5 a#rilie' A?em o co#ie
a conrac$l$i' A$ a*e#a rei>eci &e >ile" a*a c$m #re?e&e
legea" a#oi s1a$ @nregisra ca s ob in &re# &e ?o' A
&o$a >i" #e , mai" a$ = c$ cerere #enr$ #ermise &e
con&$cere" s1a$ #re>ena la eCamen *i l1a$ l$a'
De#aramen$l &e Sig$ran a P$blica a emis #ermisele #e 4
mai' A$ rec$ &o$ l$ni" im# @n care n$ a a# r$ nicio
e?i&en &e angaBare sa$ ?reo licen a &e &re# &e libera
#racica" nimic o=icial care s &emonsre>e c l$crea> #e
#lan local' N$ $ia" ei s$s in c s$n il$sraori liber1
#ro=esioni*i" ce naiba meserie o mai =i *i asa'
A mai r s=oi h!riile" ?eri=ic!n& $nele am n$ne'
) O ?eri=icare a il$sraorilor care @*i =ac reclam @n
Pagini A$rii #enr$ &i=erie ser?icii ne1a ar a c nimeni n$
a a$>i &e Me+erchec sa$ S#ano' A#aramen$l lor ese @nr1
$n com#leC mare" c$ o m$l ime &e ?ecini" *i nimeni n$1*i
amine*e s 1i =i ? >$' Dn cerc$rile =rec?enae &e homo" n$
i1a c$nosc$ nici$na &inre #ersoanele conacae'
) Conacae &e cineL
) A*ea# H D$# aceea" ei @ncearc s #rimeasc
a#robare &e c s orie" iar res$l #o?e*ii a a# r$ @n >iare'
) Conacae &e cineL
Na *i1a aranBa h!riile @n &osar *i l1a @nchis'
) Abia ac$m &e?ine ineresan' S # m!na rec$a" am
#rimi $n ele=on &e la $n !n r care s1a #re>ena &re#
homoseC$al *i s$&en la &re# aici" @n Jac;son' Mi1a &a
n$mele l$i *i al #arener$l$i" o s$&en la &re#' N$ sa$
asc$n*i" &ar nici n$1s &is#$*i s #arici#e la Para&a Ga+' S1
a$ ar a inriga i &e ca>$l Me+erchec%S#ano" iar c!n&
acesa a eC#lo&a @n ca&r$l cam#aniei" ei" ca al i c! i?a
oameni c$ minea @nreaga" a$ @nce#$ s =ie s$s#icio*i'
C$nosc o m$l ime &e homoseC$ali &in ora* *i s1a$ a#$ca
s @nrebe &e Me+erchec *i S#ano' Nimeni n$1i *ie' De =a#"
com$niaea homo s1a ar a b n$ioare @nc &in >i$a c!n&
s1a @naina ac i$nea @n insan ' Cine s$n in&i?i>ii !*iaL
De $n&e a$ ?eniL S$&en ii &e la &re# a$ ho r! s
g!seasc r s#$ns$l' A$ @ncerca s ele=one>e la n$m r$l
&a &e cei &oi &e cinci ori #e >i" la &i=erie ore" *i n$ li s1a
r s#$ns nicio&a ' Da$ ele=oane &eBa &e rei>eci *i *ase &e
>ile' Nici$n r s#$ns' A$ sa &e ?orb c$ ?ecinii' Nimeni n$
i1a > ri' Nimeni n$ i1a ? >$ c!n& s1a$ insala acolo' A$
cioc!ni la $* " s1a$ $ia #e =eresre' A#aramen$l e
mobila c$ c!e?a l$cr$ri" n$ are nimic #e #ere i' Penr$ a
&e?eni ce eni ai sa$l$i" Me+erchec *i S#ano a$ &a 2
--- &e &olari #e $n Saab la m!na a &o$a" l1a$ rec$ #e
n$mele am!n&$rora" a#oi a$ c$m# ra n$mere &e
@nmaric$lare &e Mississi##i' Saab$l e #arca @n =a a
a#aramen$l$i lor *i n$ s1a clini &e acolo &e rei>eci *i
*ase &e >ile'
) Ii $n&e &$ce #o?esea asaL a @nreba ea'
) AB$ng *i acolo' Ac$m" cei &oi s$&en i la &re# i1a$
g si la Chicago" $n&e Me+erchec are $n bar #enr$
homoseC$ali" iar S#ano l$crea> ca &esigner &e inerioare'
Dac li se o=er ce?a bani" s$&en ii s$n &is#$*i s >boare
#!n la Chicago" s sea acolo c!e?a >ile" s se &$c @n
bar$l acela *i" in=ilr!n&$1se" s ob in ni*e in=orma ii'
) In=orma ii @n leg $ra c$ ceL
) In=orma ii care" s#er e$" ?or &o?e&i c ei n$ s$n
loc$iori ai aces$i saP c #re>en a lor aici a =os o
cacealmaP c o #ersoan se =olose*e &e ei ca s
eC#loae>e chesi$nea asa c$ c s oria &inre
homoseC$aliP *i #oae c ei nici n$ s$n $n c$#l$ la
Chicago' Dac #$em &o?e&i asa" a$nci m &$c la larion#
&edger, la Sun %erald &in BiloCi *i la oae celelale >iare &in
sa *i le &a$ #on$l' N$ #$em c!*iga l$#a &oar #e
s$biec$l sa" &raga mea" &ar le #$em ri#osa'
Ea *i1a goli #ahar$l *i a cl ina &in ca# ne@ncre> oare'
) Cre>i c aces Mis; e a! &e &e*e#L
) Mis; e $n bie #ion" &ar" @n mo& sig$r" cei care1l
m!n$iesc s$n chiar &e*e# i' E o sraagem cinic *i e
scli#ioare' Nimeni &e aici n$ se g!n&e*e la c s oriile
@nre homoseC$ali" #enr$ c asa n$ se ?a @n!m#la
nicio&a " a#oi" &in senin" oa l$mea n$ ?orbe*e &ec!
&es#re asa' Iire &e #rima #agin ' 9oa l$mea se s#erie'
Mamele se a#$c s 1*i asc$n& co#iii' Iar #oliicienii
# l ?r gesc ?er>i *i $scae'
) Dar &e ce &oi homo &in ChicagoL
) N$ cre& c #o i &esco#eri &oi homo &in Mississi##i
care s 1*i &oreasc o asemenea #$bliciae' Pl$s c
homoseC$alii &e aici" care se ara oleran i" @n eleg reac ia
celor c$ $n com#oramen seC$al normal' Cel mai r $ l$cr$
#e care l1ar #$ea =ace ar _ s #roce&e>e ca Me+erchec *i
S#ano'
) P i" &ac Me+erchec *i S#ano s$n homoseC$ali" &e ce
ar =ace ei ce?a care s a=ece>e ca$>a $$rorL
) Din &o$ moi?e' Dn #rim$l r!n&" ei n$ loc$iesc aici' Dn
al &oilea r!n&" banii' Cine?a le1a #l i =ac$rile )
@nchirierea a#aramen$l$i" ma*ina la m!na a &o$a"
a?oca$l ) *i le1a &a c!e?a mii &e &olari &e =iecare #enr$
im#$l *i e=or$l &e#$s'
Sheila a$>ise &es$l' A ar$nca o #ri?ire la ceas *i a >is(
) De c! i bani a$ ne?oie b ie iiL
) Bani &e chel$ial ) bilee &e a?ion" hoel" m!ncare'
Do$ m['
) A?em banii *iaL a @nreba ea r!>!n&'
) Di sco e$ &in b$>$nar' N$1i &econ m &in chel$ieli'
Eoiam &oar s *ii ce =acem'
) Ai a#robarea mea'
) Ii c$ o#o>i ia =a &e ?er&ic$l @n ca>$l Mran;ie
Higho:er c$m mergeL
) M$ncesc &in gre$ la el' Sig$r o s 1mi ia @nc &o$ l$ni'
) Ac$m ?orbe*i ca $n a&e? ra B$&ec or &e la C$rea
S$#rem '
N
@nr1o &iminea " a=l!n&$1se la BabeYs" Denn+ O a #rimi
o in?ia ie &$bioas la o @nr$nire &e la $n =rae #re&icaor
care i1a ?orbi &es#re asa la o ca=ea' N$ era$ #o=i i o i
#reo ii &in ora*' Do$ &inre bisericile meo&ise *i #asor$l
#re>bierian era$ eCcl$*i &in ca#$l loc$l$i' Dar se #area c
o i ceilal i era$ bine1?eni i' Dn Bo:more" n$ eCisa nicio
biseric e#isco#al " iar &ac ora*$l ar =i a?$ $n sing$r
caolic" acesa ar =i reb$i s ias #!n ac$m la i?eal '
A&$narea s1a in$ @nr1o Boi &$# 1amia> " @n sala com$n
a congrega iei =$n&amenalise n$mie Har?es
9abernacle5' Mo&eraor a =os #asor$l acelei biserici" $n
!n r @ncr!ncena" c$nosc$ @n general ca Mraele 9e&' D$#!
o sc$r r$g ci$ne" acesa i1a sal$a #e =ra ii l$i #reo i"
*ais#re>ece la n$m r" #rinre care era$ *i rei &e c$loare' A
ar$nca o #ri?ire #reca$ s#re Denn+ O" &ar n$ a
comena @n nici$n =el #re>en a l$i'
Mraele 9e& s1a a#$ca ime&ia &e reab ' Se al $rase
Coali iei Mr iei" o organi>a ie #roas#! @n=iin a " alc $ia
&in #re&icaori =$n&amenali*i &in s$&$l sa$l$i
Mississi##i' Sco#$l lor era ca" @n mo& &iscre *i meo&ic" c$
res#ecarea ?oin ei Domn$l$i" s =ac o ce era c$ #$in
#enr$ alegerea l$i Ron Mis; *i ca s @m#ie&ice as=el orice
#osibiliae &e c s orie @nre #ersoane &e acela*i seC @n
Mississi##i' A ?orbi @n=oca &es#re relele homoseC$ali ii
*i acce#area o mai larg aces$i =enomen @n ca&r$l
socie ii americane' El a cia &in Biblie c!n& i s1a # r$
#ori?i" ri&ic!n& glas$l &e in&ignare a$nci c!n& a =os
ne?oie' A s$blinia accen$l #e necesiaea sr!ngen &e a
alege oameni c$ cre&in a @n D$mne>e$ @n oae =$nc iile
#$blice *i a #romis c Mr ia ?a &e?eni o =or @n anii
$rm ori'
Denn+ a asc$la = r! s 1*i r &e>e a&e? raele
senimene" &ar sim in&$1se o mai alarma' P$rase o
&isc$ ie c$ so ii Pa+on *i c$no*ea a&e? raele as#ece ale
c$rsei #enr$ C$rea S$#rem ' Mani#$larea *i ac i$nile &e
mar;eing #enr$ im#$nerea l$i Mis; l1a$ sc!rbi' A ar$nca
o #ri?ire s#re #reo ii &in sal *i s1a @nreba la c!e
@nmorm!n ri sl$Biser ei #enr$
9abernacol$l Recolei oamenii $ci*i &e Arane Chemical'
Disric$l Car+ reb$ia s =ie $lim$l loc care s @mbr i*e>e
can&i&a$ra $n$ia ca Ron Mis;'
Mraele 9e& a &e?eni &es$l &e #ios c!n& a rec$ la
s$biec$l( Sheila Mecarh+' Ea era o caolic &e #e Coas
care" @n cerc$rile cre*ine &in me&i$l r$ral" recea &re# o
=emeie c$ moraliae @n&oielnic ' Era &i?or aa" @i #lacea sa
mearg la #ereceri *i se >?onise c are aman i' Era o
liberal = r leac" care se o#$nea #e&e#sei c$ moarea *i @n
care n$ se #oae a?ea @ncre&ere c!n& se con=r$n c$
#roblema c s oriilor @nre #ersoane &e acela*i seC" c$
imigra ia ilegal *i a*a mai &e#are'
C!n& *i1a ermina #re&ica" cine?a a s$gera c bisericile
n$ ar reb$i s se amesece a! &e m$l @n #oliic '
Aceas o#inie a =os #rimi c$ o &e>a#robare general '
Mraele 9e& s1a lansa @nr1o sc$r c$?!nare &es#re
r >boaiele &inre c$l$ri *i &es#re c$raB$l #e care reb$ie
s -l &o?e&easc o i @n l$#a #$ra @n n$mele l$i
D$mne>e$' A sosi ?remea ca o i cre*inii s n$ mai sea
#e margine *i s inre @n aren ' Aceas a=irma ie a &a
na*ere $nei &isc$ ii @n=ierb!nae &es#re ero>i&area
?alorilor' A$ =os @n?in$ie la gr ma&a ele?i>i$nea"
Holl+:oo&$l" inerne$l' Lisa s1a l$ngi" &e?enin& hi&oas '
FCare le era sraegiaLG a @nreba cine?a'
Organi>areaH Oamenii bisericii @i co#le*ea$ n$meric #e
# g!ni @n s$&$l sa$l$i Mississi##i" iar r$#ele reb$ia$
mobili>ae' Aci?i*i &e cam#anie" cei care $mbl &in $* 1n
$* " obser?aorii elecorali' S se r s#!n&easc ?esea &in
biseric @n biseric " &in cas @n casa' Alegerile era$ #ese
&oar rei s # m!ni' Mi*carea lor se l$a am#loare #rec$m
=oc$l #e miri*e'
D$#! o or " Denn+ O n1a mai #$$ @n&$ra' Ii1a g si o
sc$> " s1a &$s #!n la biro$l &e la biseric *i i1a ele=ona
l$i Mar+ Grace'
N
Direcorii M9A s1a$ a&$na #enr$ o *e&in a &e $rgen a la
&o$a >ile &$# ce cam#ania l$i Mis; lansase ?al$rile &e
mesaBe @m#ori?a c s oriilor @nre homoseC$ali' Sarea &e
s#iri era s$mbr ' Dnrebarea s$na clar( c$m se #$ea ca $n
asemenea s$biec s inre @n cenr$l aen ieiL Ii ce #$ea
=ace cam#ania l$i Mecarh+ ca s conracare>e acel aacL
Na Leser era &e =a *i a #re>ena $n re>$ma al
#lan$rilor #enr$ cele rei s # m!ni r!mase #!n la
alegeri' Mecarh+ a?ea /-- --- &e &olari #enr$ a l$#a"
m$l mai #$ in &ec! Mis;' J$m!ae &in b$ge$l ei era &eBa
aloca #enr$ s#o$rile 9E" care ?or @nce#e s =ie &i=$>ae
#ese &o$ >eci *i #ar$ &e ore' Res$l banilor a?ea$ s =ie
=olosi i #enr$ rimieri #o*ale *i s#o$ri #$bliciare &e
$lim momen la 9E *iP a ra&io' Ii c$ asa se ermina$ o i
banii' Sosea$ *i mici &ona ii &in #area $nor sin&icae" &e la
gr$#$ri ineresae &e conser?area me&i$l$i" &e la cei care
#romo?a$ b$na g$?ernare *i &e la c!e?a organi>a ii &e
lobb+ c$ ?e&eri mai mo&erae" @ns .,W &in =on&$rile l$i
Mecarh+ ?enea$ &e la a?oca ii #le&an i'
Na a re>$ma $limele son&aBe &e o#inie' C$rsa inrase
@n linie &rea# " #rimii &oi can&i&a i si$!n&$1se la
egaliae" =iecare c$ 2-W" iar n$m r$l in&eci*ilor era
acela*i' Cole+ sagna la a#roCimai? 5-W' C$ oae acesea"
son&aB$l =$sese e=ec$a c$ o s # m!n @n $rm *i n$
re=leca mo&i=ic rile iner?enie &$# &i=$>area maerial$l$i
&es#re c s oriile @nre #ersoane &e acela*i seC' Din aces
moi?" Na $rma s coman&e $n son&aB @n c$rs$l
:ee;en&$l$i'
Deloc s$r#rin> or" a?oca ii a?ea$ #!reri =oare &i=erie *i
conra&icorii #ri?in& mo&$l &e ac i$ne' 9oae i&eile lor se
&o?e&ea$ cosisioare" &$# c$m le1a o s#$s Na' I1a
asc$la c$m se conra$' Unii ?enea$ c$ #ro#$neri
ineligene" al ii ) c$ i&ei ra&icale' MaBoriaea
#res$#$nea$ c *i$ mai bine &ec! al ii c$m se c &ea a =i
&es= *$ra cam#ania *i o i era$ con?in*i c " in&i=eren &e
mo&$l &e ac i$ne con?eni @n =inal" acesa ar =i =os $rma
ime&ia &e cam#ania l$i Mecarh+'
Na n$ le1a &e>? l$i $nele >?on$ri &e#rimane' Un
re#orer &e la $n >iar &in BiloCi @i ele=onase @n acea
&iminea a ca s 1i #$n c!e?a @nreb ri' Se &oc$mena
#enr$ $n aricol &es#re no$l s$biec la mo& ( c s oriile
@nre #ersoane &e acela*i seC' Dn c$rs$l $n$i iner?i$ &e
>ece min$e" re#orer$l i1a &e>? l$i l$i Na c #os$l &e
ele?i>i$ne cel mai im#oran &e #e Coas ?!n&$se #enr$
$rm oarele rei s # m!ni c re cam#ania l$i Mis; im# @n
iner?alele &e maCim a$&ien a @n ?aloare &e $n milion &e
&olari" ceea ce se consi&era a =i cea mai mare achi>i ie &e
s#a i$ #$bliciar = c$ ?reo&a @nr1o c$rs #oliic '
Pe Coas " $n milion &e &olari @nsemna$ cel #$ in o a!
&e m$l ca #enr$ res$l #ie elor'
Eesea era a! &e rea" @nc! Na s ea @n &$bi$ &ac era
ne?oie sa$ n$ s i1o @m# r *easc Sheilei' Dn acel momen"
se sim ea @nclina s1o # sre>e #enr$ sine' Ii sig$r n$ le ?a
@m# r *i a?oca ilor o asemenea ?ese' As=el &e s$me era$
a! &e ame ioare" @nc! ba>a &e s$s inere a Sheilei #$ea
=i &emorali>a '
Pre*e&inele M9A" Bobb+ Neal" a alc $i @n cele &in $rm
$n #lan ce a?ea s cose #$ in' Ea rimie celor o# s$e &e
membri $n e1mail $rgen" @n care le ?a #re>ena @n &eali$
si$a ia *i le ?a cere s ac ione>e' Miec r$i a?oca i se ?a
cere( 657 s alc $iasc o lis c$ cel #$ in >ece clien i
&is#$*i s rimi $n cec &e 5-- &e &olari *i 6,7 s
alc $iasc o al lis &e clien i *i #rieeni care #$ea$ =i
moi?a i s mearg &in $* @n $* #enr$ a =ace cam#anie
*i a#oi s l$cre>e la sec iile &e ?oare @n Qi$a Alegerilor' Era
mare ne?oie &e s#riBin la ni?el$l aleg orilor &e r!n&'
C!n& *e&in a # rea a =i #e s=!r*ie" Kill+ Benon" care
s ea @n ca# $l @n&e# ra al mesei" s1a ri&ica *i a cer$
lini*e' inea @n m!n o coal &e h!rie scris =oare m r$n
#e =a *i #e ?erso'
) Asa ese o scrisoare #romisorie #enr$ o linie &e
cre&i la G$l= Ban; &in Pascago$la" a an$n a el" iar $nii
&inre a?oca ii #re>en i s1a$ g!n&i @n acea cli# s se
asc$n& s$b mas ' Benon g!n&ea @n sil mare *i era
rec$nosc$ #enr$ &orin a l$i &e a crea si$a ii &ramaice' O
B$m ae &e milion &e &olari" a s#$s el rar" iar c$?inele a$
&a roa @nc #erii' Dn =a?oarea cam#aniei &e realegere a
Sheilei Mecarh+' E$ am semna1o &eBa *i o &a$ s circ$le @n
B$r$l mesei' S$nem &ois#re>ece' S$n necesare >ece
semn $ri #enr$ a inra @n ?igoare' Miecare ?a a?ea &e
achia cinci>eci &e mii &e &olari'
S1a l sa o cere &e morm!n' Cei &in B$r$l mesei s1a$
#ri?i $nii #e al ii' Unii conrib$iser &eBa c$ mai bine &e 3-
---" al ii c$ m$l mai #$ in' Unii a?ea$ s chel$iasc 3-
--- &e &olari #e comb$sibil #enr$ a?ion$l lor" al ii se
cera$ c$ cre&iorii' In&i=eren &e con$rile lor &in banca @n
acel momen" =iecare *i o i ar =i ?m s 1l sr!ng &e g! #e
acel mic ic los'
Benon a @nins scrisoarea c!re ne=erici$l a?oca &in
s!nga l$i" $n$l care n$ a?ea a?ion #ersonal' Din =ericire"
as=el &e momene a#ar rareori @n cariera c$i?a' Semne>i *i
a*a &o?e&e*i c e*i $n i# &e is#ra?a" care *ie s ri*e
o$l #e o ar$nc $r &e >ar$ri' Dm#ingi h!ria mai &e#are
*i #o i s e &$ci =r$m$*el acas! *i s e a#$ci &e a=aceri
imobiliare'
A$ semna o i &ois#re>ece'
CAPITOLUL 2C
N$mele #er?ers$l$i era Darrel Sac;e' Ulima oar c!n&
=$sese ? >$ a?ea rei>eci *i *a#e &e ani *i era g >&$i &e
o @nchisoare a &isrical$i" a*e#!n& s =ie B$&eca #enr$
molesare &e minori' A?ea o @n= i*are ne@n&oielnic &e om
?ino?a( =r$nea @ng$s *i e*ia" ochi *er*i" $*or
eCo=almici" im#resie am#li=ica &e ochelarii c$ lenile
groase" o barba neras &e o s # m!n " o cicarice mare
s$b b rbie ) i#$l &e m$r care ar s#eria orice # rine *i
@n general #e oa l$mea' Pe&o=il &e cariera" =$sese aresa
#enr$ #rima oar la ?!rsa &e *ais#re>ece ani' Urmaser
n$meroase ale ares ri *i cel #$ in #ar$ con&amn ri @n
#ar$ sae &i=erie'
C$ =a a l$i @ns# im!n oare *i c$ $n ca>ier a! &e
&e>g$s or" Sac;e a =os #re>ena aleg orilor
@nregisra i &in s$&$l sa$l$i Mississi##i @n ca&r$l $nei
rimieri #o*ale s$#erelegane ca ?enin& &in #area $nei
ale organi>a ii" care &e aceasa &a se n$mea Eicims
Rising5' Scrisoarea &e &o$ #agini c$#rin&ea a! o
biogra=ie a Balnic$l$i in=racor" c! *i o recere @n re?isa a
ne=ericielor ne@m#liniri ale sisem$l$i B$&iciar'
Eicimele Proesea>
FDe ce ese liber aces omLG i#a scrisoarea res#eci? '
R s#$ns( #enr$ c B$&ec oarea Sheila Mecarh+ in=irmase
con&amnarea @n ba>a a 5T ca#ee &e ac$>are #ri?in&
molesarea &e minori' Dn $rm c$ o# ani" $n B$ri$ @l g!sise
?ino?a #e Sac;e" iar B$&ec or$l @l con&amnase la
@nchisoare #e ?ia a = r &re# &e eliberare con&i ionaa'
A?oca$l ) $n$l #l i &in bani #$blici ) = c$se rec$rs la
C$rea S$#rem " iar acolo FDarrel Sac;e a g si
@mbr i*area miloasa a B$&ec oarei Sheila Mecarh+G'
Aceasa @i con&amnase #e harnicii *i cinsi ii &eeci?i care
sm$lseser o m r$risire com#lea &in #area l$i Sac;e'
Ea @i #$sese la col #enr$ ceea ce consi&erase &re#
meo&e ilegale &e #erche>i ie *i con=iscare' 9o ea @l
criicase #e B$&ec or$l &e *e&in a" care se b$c$ra &e m$l
res#ec *i a?ea o ai$&ine ne@n&$r oare =a a &e criminali"
c a&misese ca #robe m r$risirea aces$ia *i maerialele
ri&icae &in a#aramen$l l$i Sac;e' 6Membrii B$ri$l$i
r m seser c$rem$ra i la ?e&erea eanc$l$i &e
mac$la$r #orno c$ co#ii con=isca &e #oli i*i @n c$rs$l
$nei #erche>i ii Fa#robaeG'7 9o ea" &e*i s$s in$se c
ac$>a$l @i #ro?oac &e>g$s" se conra>icea s#$n!n& c n$
a?ea &e ales *i c ?er&ic$l reb$ia in=irma" iar ca>$l rimis
s#re reB$&ecare'
Sac;e a =os rans=era &in @nchisoarea sa$l$i @n cea a
&isric$l$i La$&er&ale" &e $n&e a e?a&a #ese o
s # m!n ' De aonei @ncoace" n$ se mai a$>ise &e el' Era
cine *ie #e $n&e" F$n om liberG" = r! @n&oial conin$!n&$1
*i ac i$nile ?iolene @m#ori?a co#iilor ne?ino?a i'
Ulim$l #aragra= se @ncheia c$ r b$=nirea obi*n$ia
@m#ori?a B$&ec orilor liberali' 9eC$l era sanci=ica &e
a#roba1rea1san&ar& a l$i Ron Mis;'
Era$ omise c$ b$n *iin o serie &e elemene rele?ane'
Dn #rim$l r!n&" C$rea ?oase c$ . la 5 an$larea
con&amn rii l$i Sac;e *i reornarea ca>$l$i s#re
reB$&ecare' Ac i$nile #oli iei =$seser a! &e srig oare la
cer" @nc! al i #ar$ B$&ec ori scriseser #le&oarii c$
concl$>ii similare" care era$ *i mai neier oare @n ceea ce
#ri?ea con&amnarea m r$risirii sm$lse #rin =or *i
#erche>i ia neconsi$ ional " = r man&a' Sing$r$l care a
=os &e al # rere" B$&ec or$l Romano" era $n s$=le
r ci" care n$ ?oase nicio&a #enr$ in=irmarea ?re$nei
con&amn ri #enr$ crim *i care #romisese c nici n$ ?a
=ace ?reo&a a*a ce?a'
Dn al &oilea r!n&" Sac;e m$rise' Dn $rm c$ #ar$ ani"
=$sese $cis @nr1o @nc ierare #erec$ @nr1$n bar &in
Alas;a' Iirea mor ii l$i abia &ac aB$nsese s =ie #$blicaa
@n ?re$n >iar &in Mississi##i" iar &osar$l l$i =$sese reras &in
&isric$l La$&er&ale = r ca ?re$n re#orer s bage &e
seam ' Cercearea eCha$si? @nre#rins &e Barr+ Rinehar
&esco#erise a&e? r$l" @ns el cona mai #$ in'
Cam#ania Mis; &e# *ise &eBa grani ele a&e? r$l$i'
Can&i&a$l era #rea oc$#a ca s 1*i mai ba ca#$l c$
asemenea am n$ne *i se @ncre&ea orbe*e @n 9on+
Qachar+' C$rsa &e?enise o cr$cia& " o misi$ne &e #rim
or&in" iar &ac reali ile era$ #$ inel &e=ormae ori chiar
ignorae" a$nci aces l$cr$ se B$si=ica #rin im#oran a
can&i&a$rii l$i' Pe &e al #are" era ?orba &e #oliic " $n&e
se #racica$ Boc$ri m$r&are" *i #$eai r i c$ con?ingerea c
*i a&?ersar$l #roce&a la =el'
Barr+ Rinehar n$ se l!sase nicio&a @nc $*a &e
a&e? r' Sing$ra l$i griB era s n$ =ie #rins @nc$rc!n&$1se @n
#ro#riile minci$ni' Dac $n &emen ca Darrel Sac;e era #e
n$ *i$ $n&e" @n liberae" a$nci #o?esea l$i era *i mai
c$rem$r oare' Era #l c$ s cre>i c $n$l ca Sac;e
m$rise" &ar Rinehar #re=era =or a s#aimei' Ii *ia c
Mecarh+ n$ #$ea s reac ione>e' Ea res#insese senin a"
lim#e&e *i sim#l$' Orice e=or &e a eC#lica moi?$l ar =i =os
in$il @n l$mea s#o$rilor #$bliciare &e rei>eci &e sec$n&e
*i a ?orbelor scoase &in coneC'
D$# *oc$l #ro&$s &e maerial$l #$bliciar" ea ?a @ncerca
sa *i1l scoa #e Sac;e &in mine"
N
D$# *oc" ea s1a ? >$ sili ca m car s re?a& ca>$l c$
#ricina' A ? >$ s#o$l on1line" #e :ebsie1$l celor &e la
Eicims Rising" &$# ce a #rimi $n ele=on &is#era &e la
Na Leser' Pa$l" gre=ier$l ei" a g si ca>$l c$ #ricina *i l1a$
cii @m#re$n @n cere' Ea @*i aminea ?ag &e el' Dn cei o#
ani rec$ i &e a$nci" ciise o mie &e #le&oarii *i scrisese
s$e &e &eci>ii'
) A i &a &eci>ia b$n " a s#$s Pa$l &$# ce a cii'
) Da" &ar &e ce #are o$l a! &e gre*i ac$mL s1a mira
ea'
L$crase #!n a$nci =oare inens" iar masa @i era
aco#eri &e &oc$mene &in cinci sa$ *ase ca>$ri' Se
sim ea n $ci " ne&$meri '
) El n$ i1a r s#$ns'
) M 1nreb ce ?a $rma" a s#$s ea @nchi>!n& ochii'
) Pesemne ?re$n ca> &e con&amnare la moare' Ii ?or
l$a &in no$ l$cr$rile la #$rica'
) M$l $mesc' Ii alce?aL
) Sig$r' Dn regisrele asea" eCis maerial c$ &$i$m$l'
Doar s$ne i B$&ec or' De =iecare &a c!n& l$a i o &eci>ie"
cine?a #ier&e' Acesor in&i?i>i n$ le #as &e a&e? r" as=el
c &in orice #o =ace $n l$cr$ $r!" re#robabil'
) 9e rog s n$ mai s#$i nimic'
N
Primele ei s#o$ri 9E a$ @nce#$ s =ie &i=$>ae" iar asa
le1a mai &escre i =r$n ile @nr1o oarecare m s$ra' Na a
#re=era s @ncea# c$ $n maerial sim#l$" @n care Sheila"
@mbr ca @n rob neagr " s ea @n =ooli$" >!mbin& s#re
camer ' A ?orbi &es#re eC#erien a ei ) o# ani ca
B$&ec or &e rib$nal @n &isric$l Harrison *i no$ ani la
C$rea S$#rem ' N$1i = cea #l cere s se la$&e" &ar @n
$limii cinci ani #rimise &e &o$ ori a#recierea &e cea mai
b$n B$&ec oare a C$r ii &e A#el" il$ acor&a &e
con=erin a an$al a baro$l$i &in sa$l Mississi##i' N$ era o
B$&ec oare liberal " &ar nici conser?aoare' Re=$>a orice
eicheare' Daoria ei era #$r *i sim#l$ s res#ece legile
sa$l$i Mississi##i" n$ s @nocmeasc alele noi' Cei mai
b$ni B$&ec ori s$n cei = r agen&a &e l$cr$" = r # reri
#reconce#$e &es#re =el$l @n care ?or l$a &eci>ii' Cei mai
b$ni B$&ec ori s$n cei c$ eC#erien ' Nici$n$l &in
a&?ersarii ei n$ #re>i&ase ?reo *e&in &e rib$nal" n$
emisese ?reo ho r!re" n$ s$&iase #le&oarii com#licae" n$
asc$lase &e#o>i ii ?erbale *i nici n$ re&acase ?reo&a o
&eci>ie &e=inii? ' P!n @n acel momen" nici$n$l &in
a&?ersari n$ mani=esase ?re$n ineres oric! &e mic &e a
l$cra ca B$&ec or' C$ oae acesea" ei le cer aleg orilor
s =ac absrac ie &e li#sa lor &e eC#erien @ng &$in&$1le
s @*i @ncea# carierele B$&iciare chiar la ?!r=" ar>!n&
ea#ele' A @ncheia s#$n!n& = r s mai >!mbeasc ( FAm
=os n$mi @n aceasa =$nc ie &e c re g$?ernaor @n $rm
c$ no$ ani" &$#! care am =os aleas &e c re
&$mnea?oasr " #o#or$l' S$n B$&ec or" n$ #oliician *i n$
&e in banii #e care @i chel$iesc $nii #enr$ a c$m# ra aces
=ooli$' E cer &$mnea?oasr " aleg orilor" s ransmie i
mai &e#are mesaB$l c =ooliile &e la C$rea S$#rem &in
Mississi##i n$ #o =i achi>i ionae &e marele me&i$ &e
a=aceri' E m$l $mescHG
Na a chel$i #$ ini bani la #os$rile &in Jac;son" @ns
mai m$l i #e Coas ' Mecarh+ n$ ?a re$*i nicic$m s =ie
insisen ca Mis;' El socoea c o i oamenii aceia boga i
care @i o=erea$ s$s inerea chel$ia$ ,-- --- &e &olari #e
s # m!na &oar #enr$ #re>enarea mesaBelor
anihomoseC$ale'
Prima r$n& a Sheilei a cosa B$m ae &in acea s$m "
iar reac ia n$ a =os =oare #$ernic ' S#o$l a =os
consi&era &re# Fli#si &e creai?iaeG &e coor&onaor$l ei
&in &isric$l Jac;son' Un a?oca #le&an =oare >gomoos"
= r @n&oial #rice#$ la o ce inea &e #oliica" a ransmis
$n e1mail =$rios @n care @l aaca ?iolen #e Na #enr$ o
abor&are a! &e bl!n& ' F9reb$ie s r s#$n>i =oc c$ =oc *i
s reac ione>i la aac$ri #rin aac$ri *i mai &$re'G El i1a
reamini l$i Na c =irma l$i conrib$ise c$ 2- --- &e &olari
la cam#anie *i c n$ ?a mai &ona bani &aca Mecarh+ n$1*i
ia m!n$*ile &in c$i'
Memeilor le #l c$se acel maerial' B rba ii se ar a$ mai
criici' D$# ce a cii c!e?a >eci &e e1mail$ri" Na *i1a &a
seama c 1*i #ier&ea ?remea'
B
Barr+ Rinehar a*e#ase c$ ner b&are $n maerial &e
ele?i>i$ne &in #area sraegilor l$i Mecarh+' C!n&" @n cele
&in $rm " a ? >$ #rim$l s#o" s1a #r # &i &e r!s' Ce e=or
chin$i" #aeic *i &emo&a" li#si &e orice im#ac ) o
B$&ec oare c$ rob @nr1o sal &e rib$nal" c$ om$ri
groase &e &re# ca rec$>i s$#limenara" chiar *i $n
ciocan" ca s =ie mai con?ing oareH Ea # rea sincer " &ar
era o B$&ec oare" nici&ec$m o #re>en &e ele?i>i$ne' D*i
#limba ochii @n im# ce ciea &e #e #rom#er' Ii @*i inea
ca#$l ea# n" ca o c #rioar s$r#rins &e =ar$rile $nei
ma*ini @n miBloc$l *oselei'
Dnr1a&e? r" o reac ie li#si &e consisen " &ar c reia i
se c$?enea $n r s#$ns' 9reb$ia s @ngroa#e acel mesaB'
Rinehar s1a re#e>i s#re colec ia l$i &e ?i&eomaeriale" $n
a&e? ra arsenal" &e $n&e a eCras $rm oarea grena&a'
La >ece ore &$# &i=$>area s#o$l$i" ea a =os *ears &e
#e =a a # m!nml$i &e $n aac nea*e#a" care le1ar =i
n $ci #!n *i #e cele mai mari Ba?re ale mesaBelor #oliice'
Dnce#ea c$ @m#$*c $ra $nei arme &e ?!n oare" &$# care
a# rea o =oogra=ie @n alb1negr$ a B$&ec oarei Mecarh+"
$na #rel$a &e #e :ebsie1$l o=icial al C$r ii' O ?oce
#$ernic *i aci& a an$n a( FJ$&ec oarea Sheila Mecarh+
n$ i$be*e ?!n orii' Dn $rm c$ *a#e ani" ea a scris(
\9rec$$l ne ara c sig$ran a n$ ese la mare #re #enr$
?!n orii &in aces sa]G' Aces cia a# rea scris #ese
chi#$l ei' Moogra=ia se schimba a#oi" @n loc$l ei a# r!n&
ala" &inr1$n aricol &e >iar" @n care Sheila Mecarh+
sr!ngea m!na c$i?a la o @nr$nire #oliic ' Eocea conin$a(
FIi B$&ec oarei Sheila Mecarh+ n$1i #lac ?!n orii' Ac$m
cinci ani" ea a scris( \E &e a*e#a ca lobb+1$l mere$
?igilen al i$biorilor &e arme s aace orice reglemenare
care ar #$ea s resr!ng @n ?re$n =el =olosirea armelor &e
m!n @n >one ?$lnerabile' In&i=eren c! &e &ecena ar =i o
asemenea reglemenare" amaorii &e arme se ?or n #$si
as$#ra ei c$ =or e re@nnoie]G' Ii aces l$cr$ a#area scris"
c$?!n c$ c$?!n" #e ecran' Se mai a$>ea o &e$n $ra" &e
asa &a &inr1o arm @n&re#a s#re cer$l albasr$'
A# rea Ron Mis;" @mbr ca ca $n a&e? ra ?!n or" ceea ce
n$ era &e#are &e a&e? r' Ii1a l sa arma c$ ea?a s#re
# m!n *i a schimba c!e?a c$?ine c$ ?oan ii s i'
Aminiri &es#re b$nic$l l$i" ?!n oarea @n # &$rile acesea
#e ?remea c!n& era co#il" &ragosea &e na$ra" B$r m!n$l
&e a #roeBa &re#$rile sacre ale ?!n orilor *i ale
&e in orilor &e arme' Se @ncheia c$ Ron merg!n& &e1a
l$ng$l li>ierei # &$rii" $rma @n&ea#roa#e &e $n gr$# &e
c!ini ageri'
C!e?a c$?ine scrise c$ liere mici la s=!r*i$l =ilm$l$i
an$n a$ n$mele $nei organi>a ii c$ n$mele G$no:ners
Unie& No: 6GUN7'
A&e?!r$l( #rim$l ca> men iona @n maerial se re=erea la
$n &eces acci&enal s$r?eni la o ?!n oare &e c #rioare'
E &$?a cel$i $cis l1a &a @n B$&eca #e cel care @l
@m#$*case" $rm!n& $n #roces eCrem &e ne#l c$" iar
B$ra ii &e la rib$nal$l &isrical$i F @n ra&$cere" F#rieen al
rib$nal$l$iG ) o #le&oarie care se &e#$ne @n n$mele $neia
&inre # r ile @n liigi$" &ar care are rol$l &e a #re>ena
C$r ii as#ece @n&oielnice ale legii sa$ &e a arage aen ia
as$#ra $nor elemene care ar #$ea s =ie omise &e C$re"
6n'r'7
Calho$n @i acor&aser =emeii &es# g$biri @n ?aloare &e
T-- --- &e &olari" cea mai mare s$m sabilia ?reo&a @n
rib$nal$l res#eci?' Proces$l =$sese la =el &e sor&i& #rec$m
$n &i?or ' A&$c!n&$1se ac$>a ii &e be ie" cons$m &e
s$bsan e iner>ise *i com#oramen in&ecen' Cei &oi era$
membri ai $n$i cl$b &e ?!n oare *i se a=la$ @n ab ra &e
?!n oare &e o s # m!n ' Dn c$rs$l #roces$l$i" o
chesi$ne eCrem &e ?i$ &is#$aa a =os cea a sig$ran ei"
iar c! i?a eC#er i a$ &e#$s m r$rie #ri?in& legile
re=erioare la &e inerea &e arme *i la e&$ca ia ?!n orilor'
C$ oae c #robele a$ =os a#rig conesae" &in e?i&en e
re>$la c mai oae &e#o>i iile &o?e&ea$ c reglemen rile
sa$l$i @n #ri?in a sig$ran ei r m seser @n $rmO =a &e
ale alor sae'
Dn cel &e1al &oilea ca>" ca reac ie la $n =oc &e arm ras @n
c$rea $nei *coli" @n $rma c r$ia n$ &ece&ase nimeni" @ns
=$1sesera r nie #ara #ersoane" ora*$l 9$#elo & &$se o
or&onan #rin care se iner>icea &e inerea $nei arme &e
=oc #e o ra> &e o s$a &e meri @n B$r$l *colilor' S$s in orii
armelor &e =oc a$ inena #roces" iar American Ri=le
Associaion 6ARA7 s1a ?!r! *i ea @n #roces" &e#$n!n& o
#le&oarie amicus curiae. neobi*n$ia *i ras &e #!r'
C$rea a res#ins or&onan a in?oc!n& #re?e&erile cel$i &e1al
&oilea amen&amen" &ar Sheila se o#$sese' Proce&!n&
as=el" ea n$ a re>isa is#iei &e a le rage $na #ese bo
celor &e la ARA'
Ac$m lo?i$ra #ese bo era @noarsa' Sheila a ?!>$
$lim$l maerial al l$i Mis; @n biro$l ei" sing$ra *i a?!n&
sen>a ia res#ing oare c *ansele ei se n!r$ia$' Daca ar =i
=os s 1*i #le&e>e ca$>a @n #$blic" ar =i a?$ im# s eC#lice
mo&$l @n care ?oase *i sa scoa @n e?i&en a m!r* ?ia &e a
eCrage c$?ine &in coneC" @ns la ele?i>i$ne a?ea &oar
rei>eci &e sec$n&e' Era im#osibil s se &isc$l#e" iar
ineligen ii mani#$laori ai l$i Mis; *ia$ #rea bine aces
l$cr$'
N
D$# o l$n #erec$ la PiraeYs Co?e" Clee Cole+ n$
mai era &e=el bine1?eni' Pro#riear$l$i i se acrise s 1i lase
#e m!n a#aramen$l &e l$C *i se s $rase s 1i sais=ac
$imioarea #o= &e m!ncare' Can&i&a$l #rimea rei mese
#e >i" m$le &inre ele rimise &irec @n camer ' La mesele
&e blac;Bac;" bea rom$l ca #e a# *i se = cea #$lbere @n
=iecare sear ' Di s!c!ia #e &ealeri" @i ins$la #e al i B$c ori *i
le #i# ia #e chelneri ele ce @i a&$cea$ coc;ail$ri' Ca>ino$l
@l sc$$rase #e Cole+ &e ?reo ,- --- &e &olari" &ar
chel$ielile l$i se ri&icaser cel #$ in la aceea*i s$m '
Dnr1o sear &e?reme" Marlin l1a g si la bar b!n& ce?a *i
#re1g!in&$1se #arc #enr$ o al noa#e l$ng la masa &e
Boc' D$# ce a$ schimba c!e?a ?orbe banale" Marlin a
l$a1o #e sc$r $ra" aac!n& s$biec$l &irec'
) Am &ori s e reragi &in c$rs " a s#$s el' Ii" &ac o
=aci asa" s @i o=eri s#riBin$l l$i Mis;'
Clee l1a #ri?i #rinre gene' Pe =r$ne i1a$ a# r$ m$le
ri&$ri a&!nci'
) Erei s mai >ici o &a L
) Ai a$>i bine'
) E$ n$ cre& c1am a$>i'
) D i cerem s e reragi *i s 1l s#riBini #e Mis;' Sim#l$ ca
b$n >i$a'
Cole+ a mai @nghi i o &$*c &e rom" = r s 1*i
&e>li#easc ochii &e la Marlin'
) Qi mai &e#are" l1a @n&emna el'
) N$1s #rea m$le &e >is' N$ #rea ai *anse" asa ca s
=im bl!n>i' Ai =!c$ reaba b$na s!rnin& l$cr$rile" aac!n&1
o #e Mecarh+" &ar e ?remea s e &ai &eo#are *i s aB$ i
la alegerea l$i Mis;'
) Dar &ac n$1mi #lace Mis;L
) E$ s$n con?ins c el n$ e #lace #e ine' Dar n$ asa
conea> ' Gaa c$ #erecereaH Ai a?$ momenele ale
b$ne" e1ai ales c$ c!e?a il$ri memorabile" ai c$nosc$ o
s$me&enie &e oameni ineresan i #e #arc$rs" &ar i1ai
s$s in$ *i $lima c$?!nare'
) Dar s1a$ i# ri &eBa b$leinele &e ?o' Iar n$mele me$
ese #e ele'
) Asa @nseamn c o # ricic &in s$s in orii i n$ ?or
a=la ?esea' Ce mare chesieL
D$# @nc! o &$*c s n oasa" Cole+ a >is(
) B$n" o s$ ca s inr$ @n c$rsa" &ar c! ia$ ca s iesL
) Cinci>eci'
A cl ina &in ca# *i a ar$nca o #ri?ire s#re mesele &e
blac;Bac; a=lae la &isan '
) N$ e &e aB$ns'
) E$ n1am ?eni s nUgocie>' E ?orba &e cinci>eci &e mii
@n n$merar' Aceea*i gean ca &aa rec$ " &ar n$ a! &e
grea'
) Dmi #are r $' Erea$ o s$ '
) O s re?in m!ine la aceea*i or *i o aici' Ii" s#$n!n&
asa" Marlin s1a = c$ ne? >$'
Dn >i$a $rm oare" la ora no$ &iminea a" &oi agen i MBI
a$ b $ la $*a a#aramen$l$i &e hoel' Dnr1$n !r>i$"
Clee s1a b l b ni #!n la $* *i a @nreba(
) Cine &rac$Y eL
) MBI' Deschi&e iH
Clee a cr #a #$ in $*a *i s1a $ia #ese lan $l &e
sig$ran ' Gemeni' Cos$me negre' Aceea*i $nsoare'
) Ce &ori iL
) Am ?rea s ? #$nem ni*e @nreb ri" &ar am #re=era
s n1o =acem #rin $*!'
Clee a &eschis *i le1a = c$ semn s inre' P$ra rico$ *i
$n *or ca ale baschebali*ilor &in NBA" care @i aB$ngea
#!n la gen$nchi *i @i al$necase #!n #e =ese' Dn im# ce i1a
$rm ri a*e>!n&$1se la masa mic &in s$=ragerie" *i1a sors
minea @nc! a=$ma s 1*i amineasc &ac @nc!lcase ?reo
lege @n $lima ?reme' N$ i1a ?eni @n g!n& nimic recen" &ar
la acea ora nenorocia a >ilei ar =i =os gre$ s &esco#ere
ce?a' Ii1a #i# i somac$l masi? *i $m=la ) oare c!e
;ilograme #$sese #e el @n $lima l$n L )" s1a a*e>a #e $n
sca$n *i le1a ?eri=ica insignele'
) N$mele &e Mic; R$n+$n ? s$n c$m?a c$nosc$L l1a
@nreba $n$l &in ei'
Di s$na" &ar n$ era &is#$s s rec$noasc nimic'
) S1ar #$ea'
) Ac$>a &e ra=ic &e &rog$ri' L1a i re#re>ena ac$m rei
ani @nr1o c$re =e&eral ' A #le&a ?ino?a" a colabora c$
a$ori ile" $n b ia &e reab '
) A" e ?orba &e acel Mic; R$n+$nL
) Da" acela' E1a #l i onorari$lL
) E?i&en ele mele se a,la la biro$l &in Nache>'
) Moare bine' A?em $n man&a s le ?eri=ic m' Ne
#$em @n!lni acolo m!ineL
) C$ #l cere'
) Dn orice ca>" #ariem c acele &e acolo n$ ne #o
s#$ne #rea m$le &es#re onorari$l #l i &e &omn$l
R$n+$n' A?em o s$rs ?eri=ica care ne1a &eclara c ?1a
#l i @n n$merar &o$ >eci &e mii &e &olari *i c s$ma n$ a
=os &eclara '
) I1a$>i" ia'
) Iar &ac ese a&e? ra" @nseamn c a i @nc lca
#re?e&erile RICO5 *i ale c!e?a reglemen ri =e&erale mai
m r$ne'
) A" &r g$ a lege RICO' M r ea" ?oi n1a i mai a?ea
obiecai m$ncii" b ie i'
) La ce or m!ineL
) A?eam &e g!n& s 1mi conin$i cam#ania m!ine' Iar
alegerile s$n #ese &o$ s # m!ni'
S1a$ $ia la acel animal mahm$r" c$ ochi $r&$ro*i *i
#!r$l ne es la" *i li s1a #!r$ am$>an c era $n can&i&a
#enr$ C$rea S$#rem '
) O s ?enim la biro$l &$mnea?oasr &in Nache>
m!ine la #r!n>' Dac n$ a# re i" a$nci o s a?em *i $n
man&a &e aresare' Asa @i ?a im#resiona bine #e alegaori'
A$ ie*i c$ #a*i a# sa i &in a#aramen *i a$ r!ni $*a'
S#re s=!r*i$l &$# 1amie>ii" a*a c$m #romisese" Marlin a
a# r$' A coman&a o ca=ea &e care nici n$ s1a ains' Clee
a coman&a rom *i si=on *i l1a mirosi ca *i c$m n$ ar =i =os
chiar #rim$l #e acea >i'
) Macem #ace la cinci>eci" CleeL l1a @nreba Marlin &$#
ce s1a $ia @n&el$ng la =eele care le &$cea$ coc;ail$ri
clien ilor'
) Dnc m g!n&esc'
) S1a$ #$ra =r$mos b ie ii ia &oi &iminea aL
Clee a asc$la im#asibil" = r! s arae nici cel mai mic
ges &e s$r#rin&ere' De =a#" n$ era &e=el s$r#rins" si$a ia
n$1l mira &e=el'
) Sim#aici b ie i" a >is el' Din c!e1mi &a$ e$ seama"
senaor$l R$&& *i1a b!ga &in no$ coa&a' Erea ca Mis; sa
c!*ige #enr$ c am!n&oi s$n &in acela*i rib' Sig$r c
*im c R$&& e $nchi$l #roc$ror$l$i &e aici" $n imbecil c$
&i#loma" care a
5 Rac;eeer In=l$ence& an& Corr$# Organi>aions Ac
65./-7 ) Legea @m#ori?a crimei organi>ae *i a cor$# iei
6n'r'7
c # a sl$Bba &oar &aori leg $rilor #e care le are'
Bag m!na1n =oc c n$ *i1ar =i g si o sl$Bb @n al #are'
R$&& se bi>$ie #e ne#o$l l$i" care @i rimie #e cei &e la MBI
s 1mi =or e>e m!na' Ies &in c$rs ri&ic!n&$1i osanale l$i
Ron Mis;" iar el @*i rage o ?icorie m rea ' Are s =ie =erici'
La =el" R$&&' Marea =inan a" =erici *i ea' N$1i =r$moas
?ia a asaL
) E*i #e1a#roa#e" a s#$s Marlin' Dar *i $ ai #rimi
onorari$l @n n$merar &e la $n ra=ican &e &rog$ri *i n$ l1ai
&eclara' O mare #rosie" &ar n$1i $n ca# &e l$me' N$ e
ce?a care n$ #oae =i re>ol?a &e senaor' Ac$m =ii b ia
@n eleg or" ia1 i b n$ ii" = o #lec ci$ne &e ie*ire &in scen
*i n1o s mai a$>i nicio&a &e =e&erali'
Clee a r mas c$ #ri?irea as$#ra ochilor alba*ri ai l$i
Marlin'
) J$ri $L
) J$r' Baem #alma ac$m *i #o i =ace $ia @n!lnirea &e
m!ine &in Nache>'
) Un&e1s baniiL
) A=ar " @n &rea#a' Acela*i M$sang ?er&e'
Marlin a l sa &iscre cheile #e bar' Clee le1a @n*= ca *i a
&is# r$'
CAPITOLUL 2D
C!n& mai era$ cincis#re>ece >ile #!n la alegeri" Barr+
Rinehar a =os in?ia s ia cina la resa$ran$l ?iename>
&e &o$ #arale &e #e Bleec;er Sree' Domn$l 9r$&ea$
&orea o in=ormare'
Dn c$rs$l >bor$l$i &e la Boca #!n la Ne: Ror;" Barr+
r ise o mare sais=ac ie *iin& re>$laele $lim$l$i son&aB'
Mis; a?ea c$ *ais#re>ece #rocene mai m$l &ec! al &oilea
can&i&a" o #o>i ie #e care n$ o mai #$ea #ier&e' 9reaba
c$ c s oriile @nre #ersoane &e acela*i seC l1a ri&ica c$
#ar$ #rocene' Aac$rile GUN as$#ra l$i Mecarh+ @i mai
a& $gaser! rei' Ie*irea &in c$rs a l$i Clee Cole+" = c$a
cam &e ne?oie" @i a& $gase @nc! rei #rocene' Cam#ania @n
sine &ec$rgea c! se #oae &e bine' Ron Mis; era $n cal &e
#o?ara care =!cea eCac ce1i s#$nea 9on+ Qachar+' Bani
a?ea$ &in bel*$g' S#o$rile lor #$bliciare aingea$ oae
inele c$ o reg$lariae &e ceas el?e ian' Reac iile @n $rma
scrisorilor rimise era$ cel #$ in $imioare' Cam#ania
a&$sese 2,- --- &in #area $nor &onaori mici care era$
iria i &e homoseC$ali *i &e #roblema regim$l$i armelor'
Mecarh+ r gea are ca s rec$#ere>e" &ar r m!nea o
mai @n $rm '
Domn$l 9r$&ea$ era >?el *i se bron>ase *i s1a ar a
@nc!na &e $limele no$ i' A?anaB$l &e *ais#re>ece
#rocene a &omina con?ersa ia &e la cina' Cari s1a
ineresa o im#$l &e ci=re' P$ea$ a?ea @ncre&ere @n eleL
C$m se aB$nsese la $n asemenea #rocenaBL C$m se
ra#ora$ la celelale cam#anii con&$se &e Barr+L Ce ar
reb$i s =ac a&?ersara ca s reac @n =r$neL Mai ? >$se
Barr+ ?reo&a e?a#or!n&$1se $n asemenea a?anaBL
Barr+ @i garana ?icoria" nici n$ conce#ea al=el'
B
@n #rimele rei rimesre ale an$l$i" Arane Chemical
@nregisrase ?!n> ri ri&icol &e mici *i c!*ig$ri re&$se'
Com#ania era >g$&$i &e o soi$l &e #robleme @n 9eCas *i
@n In&one>ia' 9rei $>ine =$seser @nchise #enr$ re#ara ii
ne#lani=icae" &e an?erg$r ' O $>in &in Bra>ilia *i1a
s$s#en&a aci?iaea &in moi?e care n$ s1a$ = c$ #$blice"
l s!n& cei &o$ mii &e m$nciori &e acolo #e &r$m$ri'
Comen>i $ria*e r m seser neonorae' Miin&$1le @n*elae
a*e# rile" clien ii ra&i ionali a$ #leca' Cei &in
&e#aramen$l &e ?!n> ri n$ a?ea$ ce s o=ere #ie ei'
Conc$ren a a re&$s #re $rile *i le1a $m=la clien ii' Moral$l
era la # m!n *i se lansaser >?on$ri #ri?ioare la re&$ceri
&e #ersonal *i &e &is#onibili> ri'
Pro=i!n& &e acel haos crea" Cari 9r$&ea$ r gea oae
s=orile #osibile' N$ = cea nimic ilegal" @ns! aranBarea
&oc$menelor conabile era o ara #e care o s #!nea &e
m$l ?reme' C!n& $na &inre com#aniile l$i a?ea ne?oie
&e re>$lae #roase #e h!rie" Cari = cea ros &e ele' Dn
c$rs$l an$l$i" an$lase masi? &in aloca iile #enr$ #area &e
cerceare1&e>?olare" rans=erase s$me neobi*n$i &e mari
@n re>er?e legale" @m#r$m$ase masi? #e liniile &e cre&i
eCisene" s$gr$mase ?!n> rile #rin saboarea #ro&$c iei"
$m=lase la maCim$m chel$ielile" ?!n&$se &o$ &i?i>ii
#ro=iabile *i re$*ise s @n&e# re>e #e m$l i &inre clien i'
Prin acese mane?re" Carl &iriBase &elibera &es$le
in=orma ii c re #resa scris ' De la ?er&ic @ncoace" Arane se
a=lase @n ?i>or$l m$lor re#oreri &in &omeni$l a=acerilor *i
oae ?e*ile #roase se b$c$ra$ &e o #re>enare am#l '
Desig$r" =iecare aricol se re=erea la #roblemele B$ri&ice
mari c$ care se con=r$na com#ania" @n c!e?a r!n&$ri" se
men ionase *i #osibiliaea inr rii @n =alimen" asa &$#!
*iri lansae chiar &e Cari'
Ac i$nile @nce#$ser an$l la #re $l &e 5/ &olari b$caa'
D$# no$ l$ni" aB$nseser la 5,"3-' C$m alegerile a?ea$
s se &es= *oare #ese &oar &o$ s # m!ni" Cari se
#reg ea s &eclan*e>e $lim$l asal as$#ra obosielor
ac i$ni com$ne ale Arane Chemical Cor#oraion'
N
A#el$l ele=onic &in #area l$i Jare& A$rin i s1a # r$ $n
?is' Kes a asc$la c$?inele *i a @nchis ochii' N$ #$ea =i
a&e? ra'
A$rin a eC#lica c #rimise insr$c i$ni &in #area
clien$l$i s eC#lore>e #osibiliaea &e a negocia liigi$l
Bo:more @n a=ara insan ei' Com#ania Arane Chemical a?ea
#robleme gra?e *i" &ac n$ &is# rea$ #rocesele @n care era
im#licaa" n$ #$ea s se concenre>e as$#ra as#ecelor &e
#ro&$c ie *i s re&e?in com#eii? #e #ia a' Pro#$nea
@nr$nirea sim$lana a $$ror a?oca ilor @nr1o sala &e
*e&in e *i @nce#erea #roces$l$i' L$cr$rile ?or =i com#licae"
#enr$ c eCisa$ =oare m$l i a?oca i c$ #rea m$le
chesi$ni' A insisa ca Kes *i Mar+ Grace s ac ione>e @n
caliae &e consilieri #rinci#ali @n n$mele a?oca ilor" &e*i
#$ea$ s #$n! la #$nc acele am n$ne la #rima @nrranire'
Br$sc" im#$l &e?enea cr$cial' A$rin re>er?ase &eBa o sal
&e con=erin e la $n hoel &in Haiesb$rg *i &orea ca
&isc$ ia s se #oare ?ineri *i s conin$e @n #erioa&a
:ee;en&$l$i &ac era necesar'
) A>i e mar i" a s#$s Kes" sr!ng!n& rece#or$l a! &e
are c &egeele i s1a$ albi'
) Da" *i$' C$m am >is" clien$l me$ @*i &ore*e =oare
m$l s @nce#em aces #roces' Ar #$ea &$ra s # m!ni sa$
chiar l$ni ca s 1l @ncheiem" &ar s$nem #reg i i s #$r m
&isc$ ii'
Ii Kes era #reg i' A?ea sabili o &e#o>i ie #enr$
?ineri" #e care #$ea s1o am!ne =oare $*or'
) Care s$n reg$lileL a @nreba el'
A$rin a?$sese la &is#o>i ie ore @nregi ca s #$n la
#$nc o #lan$l' Kes reac iona &in *oc *i emo ie' Pe &e al
#are" A$rin se mai oc$#ase &e asemenea chesi$ni" #e
c!n& Kes n$' A?ea la aci? c!e?a sol$ ion ri mari @n a=ara
insan ei' Kes abia &aca #$ea ?isa la $na'
) O s rimi scrisori $$ror a?oca ilor c$nosc$ i ca
a?!n& clien i reclaman i @n aces ca>" a s#$s A$rin' 9e rog
s ?eri=ici lisa *i s ?e>i &aca mi1a sc #a ?re$n$l' D$#!
c$m *ii" o im#$l mai a#are c!e cine?a' S$n in?ia i o i
a?oca ii" &ar" &ac ?rei s #$i #e b$$ci o *e&in a ca asa"
&e sol$ ionare @n a=ara rib$nal$l$i" n$ reb$ie &ec! s le
&ai c$?!n$l $$ror a?oca ilor' 9$ *i Mar+ Grace ?e i ?orbi
@n n$mele $$ror reclaman ilor' Iar e$ ?orbesc @n n$mele
com#aniei Arane' Cea mai im#oran chesi$ne ese
i&eni=icarea $$ror #ersoanelor care emi #reen ii" @n
e?i&en ele noasre" a#ar ?reo *ase s$e" &e la &ecese #!n
la s!nger!ri #e nas' Dn scrisorile mele" le cer a?oca ilor s
ne #re>ine n$mele clien ilor" in&i=eren &ac a$ &eschis
ac i$ne ori n$' D$#! ce ?om *i cine a*ea# o b$c ic &in
or" $rm oarea #roblem &i=icil ?a =i clasi=icarea
#reen iilor' S#re &eosebire &e mai oae sol$ ion rile
#enr$ &es# g$biri com$ne" @n care a?em &e1a =ace c$ >ece
mii &e reclaman i" &e aceasa ne #$em oc$#a mai bine
&ac ne re=erim la #reen iile in&i?i&$ale' Ci=rele noasre
ac$ale in&ica T0 &e &ecese" 542 &e ? m ri *i #robabil
#ersoane #e moare" iar resai a?!n& &i=erie a=ec i$ni care"
&$# oae #robabili ile" n$ le #$n ?ia a @n #ericol'
A$rin a bi=a ci=rele ca $n re#orer care ransmie
cores#on&en e &in ear$l &e o#era i$ni' Kes n$ *i1a #$$
re#rima o sr!mb $r *i nici n$ *i1a #$$ re ine o
@nB$r $r la a&resa l$i Arane Chemical'
) Dn orice ca>" ?om @nce#e #roces$l eCamin!n& acese
ci=re' Sco#$l ese &e a se aB$nge la $n oal care s =ie
com#ara c$ s$ma #e care clien$l me$ ese &is#$s s1o
chel$iasc '
) Ii cam care ar =i aceasa ci=r L l1a @nreba Kes
r!>!n&" &ar era $n r!s &e &is#erare'
) N$ ac$m" Kes" #oae al &a ' E$ o s 1i cer =iec r$i
a?oca s com#lee>e $n =orm$lar san&ar& #enr$ =iecare
clien' Dac #$em ob ine asea @naine &e >i$a &e ?ineri"
a$nci se cheam c am #orni c$ &re#$l' Kes" o s a&$c o
echi#a com#le ( s#eciali*i @n liigii" #ersonal &e asisen "
eC#er i" oameni care s se oc$#e &e ci=r!raie *i o s a?em
chiar *i $n i# &es$l &e im#oran &e la Arane' Pl$s echi#a
obi*n$ia &e la com#aniile &e asig$r ri" bine@n eles' Poae
&ore*i s re>er? ri o camer mare #enr$ oamenii care @ i
asig$r s#riBin$l'
FS re>er? c$ ceLG a =os c! #e ce s @nrebe Kes' Era
@ns con?ins c Jare& A$rin =$sese #$s la c$ren c$
&eclararea =alimen$l$i'
) B$n i&ee" a >is el'
) A" Kes" #e clien$l me$ ine =oare m$l la i&eea
# srarea secre$l$i' N$ are nici$n ros s se =ac!
#$bliciae @n leg $r c$ aceas ac i$ne' Dac se a=l " o i
reclaman ii *i a?oca ii lor" &ar *i o i oamenii &in Bo:more
?or @nce#e s se agie' Ce =acem &ac negocierile se
@m#omolescL S # sr m secre$l &isc$ iilorH
) Da" sig$r'
FCe ri&icolG" s1a g!n&i Kes' A$rin $rma s rimi
res#eci?a scrisoare la cel #$ in &o$ >eci &e =irme &e
a?oca i' Babe" @n ca=enea$a ei &in Bo:more" ?a a=la &es#re
con=erin a &e sol$ ionare chiar @naine &e a @nce#e s
ser?easc masa &e #r!n>'
N
A &o$a >i" e&i ia &e &iminea a coi&ian$l$i *all Street
+ournal a #$blica $n aricol #e #rima #agina &es#re
@ncercarea &e ini iere a ac i$nii &e sol$ ionare &in #area
Arane Chemical' O s$rs &in ca&r$l com#aniei ce &orea s 1
*i # sre>e anonima$l" con=irma >?on$rile ca =iin&
a&e? rae' EC#er ii a$ ?eni *i ei c$ &i?erse #!reri" @ns
aces l$cr$ era #ri?i @n general &re# $n #as #o>ii? = c$
&e com#anie' Dn elegerile mari #o =i calc$lae'
R s#$n&erile #o =i resr!nse' Cei &e #e Kall Sree s$n
ca#abili s @n eleag ci=rele n$&e *i &eesa
im#re?i>ibiliaea' De1a l$ng$l im#$l$i" s1a n sc$ o lis
l$ng a com#aniilor @n=r!ne" ce a$ risca s 1*i *$bre>easc
?iior$l =inanciar #rin @n elegeri masi?e care s1a$ &o?e&i
cosisioare *i a$ re$*i s lichi&e>e #e &e#lin liigiile'
Ac i$nile Arane a$ a?$ ?aloarea &e 5,"/3 &olari la
&eschi&erea ran>ac iilor *i a$ c!*iga ,"/3 &olari &$#
ran>ac ion ri masi?e'
Mierc$ri" #e la miBloc$l amie>ii" ele=oanele s$na$
@nconin$$ la Pa+on J Pa+on" &ar *i la ale =irme &e
a?oca$r ' Eesea &es#re @n elegere se r s#!n&ise" iar &e
#e sra& " ea aB$nsese &eBa s circ$le #e inerne'
Denn+ O a l$a leg $ra c$ Mar+ Grace' Un gr$# &e
loc$iori &in Pine Gro?e se sr!nsese la biseric #enr$ a se
ragaP oamenii schimbaser @nre ei b!r=e *i a*e#a$
miracol$l' 9oal sem na c$ $n #ri?eghi" a s#$s el' L$cr$
&eloc s$r#rin> or" circ$la$ &i=erie ?ersi$ni ale a&e? r$l$i'
Pori?i $neia" @n elegerea se negociase &eBa" iar banii era$
#e &r$m' Pori?i aleia" @n elegerea a?ea s se reali>e>e
?ineri" &ar n$ eCisa nicio @n&oial c ea se ?a @ncheia' Ba
n$" n$ se aB$nsese la nicio @n elegere" =iin& ?orba &oar &e o
*e&in a a a?oca ilor' Mar+ Grace i1a eC#lica l$i Denn+ ce se
#erecea *i l1a r$ga s ransmi mai &e#are a&e? r$l'
C$r!n&" s1a l m$ri c ea ori Kes reb$ia s &ea o =$g
#!n la biseric #enr$ a se @n!lni c$ clien ii'
Local$l l$i Babe gemea &e ca=egii agia i" o i a*e#!n&
s a=le $limele no$ i' I se ?a cere com#aniei Arane s
c$re e &e#o>i$l &e &e*e$riL Cine?a care #rein&ea c se
#rice#e a r s#$ns a=irmai?" asa =iin& chiar o con&i ie a
@n elegerii' C! se ?a @ncasa ca &es# g$bire #enr$ &eces$l
c$i?aL Cine?a a$>ise &e 3 milioane &e =iecare &eces'
P rerile se b ea$ ca# @n ca#' Unii c$ #reen ii &e eC#er i s1
a$ re>i c$r!n& re&$*i la cere'
M' Cl+&e Har&in a a# r$ &in biro$l l$i *i a &e?eni
#ersonaB$l cel mai im#oran al scenei' Ac i$nea l$i com$n
=$sese l$a @n baBoc$ra &e m$l i &inre localnicii care
socoiser c el se inea &e coa&a so ilor Pa+on @m#re$n
c$ o a&$n $r &e clien i o#or$ni*i' El *i b$n$l l$i amic
Serling Bin> &in Phila&el#hia se l $&a$ c$ a#roa#e rei
s$e &e reclaman i @n ac i$nea com$n " la care #arici#a$
oameni Fc$ ? m ri #ermanene *i gra?eG' De la
&e#$nerea &osar$l$i" @n ian$arie" n$ se = c$se nici$n #as
@naine' Ac$m @ns M' Cl+&e c # ase o sa$r
im#resionan ' Orice @n elegere reb$ia s 1i incl$& *i #e
Foamenii l$iG' Ea c # a $n loc la masa raai?elor &e
?ineri" a eC#lica el m$l imii c$e' Ea sa al!$ri &e Kes *i
Mar+ Grace Pa+on'
C!n& a #rimi ele=on &e la Mar+ Grace" Jeannee Ba;er
se g sea la eBghea$a $n$i maga>in non1so# &in >ona &e
s$& a or *el$l$i Bo:more'
) S n$1 i =aci s#eran e &e*are" a #re?eni1o a?ocaa c$
m$l =ermiae' Proces$l ar #$ea =i &e &$ra " iar
#osibiliaea $nei @n elegeri ese @n&e# ra '
Jeannee a?ea &e #$s m$le @nreb ri" &ar nici n$ *ia &e
$n&e s @ncea# ' Mar+ Grace ?a aB$nge @n Pine Gro?e la ora
*a#e seara #enr$ o &isc$ ie c$ o i clien ii ei' Jeannee a
#romis c ?a =i &e =a '
Bene=iciin& &e $n ?er&ic &e 45 &e milioane &e &olari"
ca>$l l$i Jeannee Ba;er ?a =i #rim$l #e masa raai?elor'
Eesea #ri?in& @n elegerea era #rea im#orana #enr$ cei
&in Bo:more' Dn biro$rile m r$ne &in cenr$" secrearele *i
agen ii imobiliari *i cei &e asig$r ri nici n$ mai &isc$a$
&es#re alce?a' Circ$la ia *i a*a lene?oas a oamenilor #e
Main Sree a @ncremeni" #enr$ c #rieenilor *i ?ecinilor le
?enea gre$ s reac $n$l #e l!ng cel lal = r s =ac
schimb &e b!r=e' Gre=ierii &e la 9rib$nal$l Disric$l$i Car+
coleca$ >?on$rile" le @mb$n ea$" #e $nele le
@n=r$m$se a$" #e alele le mai &il$a$" &$# care le
ransmiea$ mai &e#are' Dn *coli" #ro=esorii s1a$ sr!ns @n
loc$rile $n&e1*i bea$ ca=ea$a *i a$ = c$ schimb &e *iri'
Biserica &in Pine Gro?e n$ era sing$ra $n&e cre&incio*ii *i
cei #lini &e s#eran a se @n!lnea$ ca s se roage *i s
#rimeasc s=a$ri' M$l i &inre #asorii ora*$l$i *i1a$
#erec$ &$#!1amia>a la ele=on asc$l!n&$1le #e ?icimele
&e la Arane Chemical'
O @n elegere @n a=ara rib$nal$l$i ar =i @nchis cel mai $r!
e#iso& &in ?ia a ora*$l$i" #ermi !n&$1i s 1*i ia eCisen a &e
la ca# ' In=$>ia &e bani @i ?a &es# g$bi #e cei care
a?$seser &e s$=eri' Banii ?or =i chel$i i *i re1chel$i i"
relans!n& economia m$rib$n& a a*e> rii' Celor &e la
Arane li se ?a cere" = r @n&oial " s @n&e# re>e s$rsa
#ol$ rii" iar &$# &is#ari ia aceseia" #oae c a#a ?a
re&e?eni ne? !m!oare' Bo:more *i a#a c$ra ) $n ?is
a#roa#e im#osibil &e cre>$' Com$niaea ?a #$ea sc #a
@n s=!r*i &e #ros$l ren$me &e Disric al Cancer$l$i'
O @n elegere re#re>ena $n =inal ra#i& *i &e=inii? al
co*mar$l$i' Nimeni &in ora* n$ ?oia $n liigi$ @n&el$nga *i
ne#l c$' Nimeni n$ ?oia @nc $n #roces #rec$m cel
inena &e Jeannee Ba;er'
N
Na Leser @i asalase #e e&iorii &e >iare *i #e re#oreri
?reme &e o l$n ' Era =$rios &in ca$>a s#o$rilor #$bliciare
mincinoase care in$n&aser s$&$l sa$l$i Mississi##i" &ar
*i mai s$# ra era #e e&iori" =in&c n$ ri&icaser glas$l
@m#ori?a aces$i =enomen' A alc $i $n ra#or @n care a
l$a oa #$bliciaea #ro1Mis; ) i# ri$ri" rimieri
#o*ale" #rin ra&io" inerne *i ele?i>i$ne ) *i a &iseca1o"
e?i&en iin& oae minci$nile" B$m ile &e a&e? r *i
ca>$rile &e mani#$lare #rin eCragerea c$?inelor &in
coneC' 9o el" @n ba>a cos$rilor #e care le #res$#$nea$
rimierile #o*ale" a#reciase s$mele oale @n n$merar
=olosie @n cam#ania l$i Mis;' Ci=ra l$i se ri&ica la cel #$ in
rei milioane" iar el b n$ia c gros$l banilor #ro?enea$ &in
a=ara sa$l$i' N$ eCisa nicio mo&aliae &e a ?eri=ica aces
l$cr$ &ec! &$# alegeri' Ra#or$l l$i a =os ransmis #rin e1
mail c re oae re&ac iile >iarelor &in &isric" =iin& $rma
&e a#el$ri ele=onice =oare agresi?e' Ac$ali>a res#eci?$l
ra#or @n =iecare >i" &$# care rimiea $n no$ e1mail *i
&e?enea o mai insisen *i irian la ele=on' 9oae acese
ac i$ni a$ &a @n cele &in $rm roa&e'
S#re $imirea *i s#re &eosebia l$i sais=ac ie" cele mai
mari rei >iare &in &isric l1a$ in=orma" =iecare se#ara *i @n
mo& neo=icial" &esig$r" c inen iona$ s #$blice e&ioriale
=oare criice la a&resa cam#aniei l$i Mis; @n e&i iile lor &e
&$minica $rm oare'
Ii Na a a?$ @n conin$are noroc' S$biec$l c s oriei
@nre #ersoane &e acela*i seC a re in$ aen ia celor &e la
>iar$l
'e( )ork Times, as=el c @n Jac;son a sosi $n re#orer
ca s a&$lmece *i s r scoleasc l$cr$rile' Se n$mea
Gilber *i a aB$ns ime&ia *i la se&i$l &e cam#anie al l$i
Mecarh+" $n&e Na i1a o=eri in=orma ii c$ o#an$l" &ar @n
mo& neo=icial' I1a mai #$s la &is#o>i ie l$i Gilber *i
n$merele &e ele=on ale celor &oi s$&en i homoseC$ali care
@i $rm rea$ #e Me+erchec *i S#ano'
Disc$!n& @n #aric$lar" ace*ia i1a$ s#$s l$i Gilber o$l
*i i1a$ #re>ena &osar$l @nocmi &e ei' D*i #erec$ser
#ar$ >ile la Chicago *i a=laser m$le l$cr$ri' Dl c$nosc$ser
#e Me+erchec la bar$l l$i &in a#ro#iere &e E?anson" @i
s#$seser c abia sosiser @n ora* *i c $a$ s 1*i =ac
#rieeni' A$ #erec$ ore @n *ir la local" s1a$ @mb a cri
@m#re$n c$ obi*n$i ii local$l$i" *i n$ a$ a$>i #e nimeni
rosin& ?reo ?orb &es#re #roces$l inena @n Mississi##i' Dn
=oogra=iile &in >iar$l ce a# rea @n Jac;son" Me+erchec
a# rea c$ #!r$l blon& *i #$ra ochelari =$m$rii c$ rame &e o
=orma ci$&aa' Dn Chicago" a?ea # r$l mai @nchis la c$loare
*i n$ #$ra ochelari' Ma a l$i >!mbioare a# rea @nr1o
=oogra=ie &e gr$# = c$a la bar' Dn ce1l #ri?ea #e S#ano" a$
?i>ia cenr$l &e &esign $n&e l$cra @n caliae &e cons$lan
#enr$ $n segmen mai s rac al #o#$la iei' S1a$ &a &re#
re>i&en i @nr1o cl &ire ?eche &in a#ro#iere *i a$ #erec$
&o$ ore c$ el' Remarc!n&$1le accen$l" S#ano i1a @nreba
la $n momen &a &e $n&e era$' D$#! ce s$&en ii i1a$
s#$s c era$ &in Jac;son" Mississi##i" el n1a reac iona @n
nici$n =el'
) Ai =os ?reo&a acoloL @l @nrebase $n$l &in s$&en i'
) Am rec$ #e acolo &e ?reo &o$ ori" le r s#$nsese
S#ano' Iar acel r s#$ns ?enea &in #area $n$i aleg or
@nregisra" a $n$i *o=er care a?ea licen @n acel sa *i a
$n$i reclaman @nr1$n ca> #re>ena la C$rea S$#rem '
De*i S#ano n$ =$sese ? >$ la bar$l l$i Me+erchec" cei &oi
alc $ia$ c$ a&e? ra $n c$#l$' A?ea$ aceea*i a&res " $n
b$ngalo: &e #e Clar; Sree'
S$&en ii la &re# @ncercaser &in no$ s a#ele>e *i s
?i>ie>e a#aramen$l a#roa#e #$si$ &in Jac;son" &ar n$ le
r!s#$n1sese nimeni' C$ #ar$>eci *i $na &e >ile @n $rm "
&$#! ce b $ser la $* " @n=i#seser $n #lic c$ o=era $nei
=irme @nr1$n s#a i$ gol &in a#ro#ierea clan ei' L1a$ g si @n
acela*i loc" a*a&ar $*a n$ =$sese &eschis ' Iar ?echi$l Saab
n$ se clinise &in loc' A?ea *i $n ca$ci$c &e>$m=la'
Gilber sa ar!a =ascina &e aceas #o?ese *i a ?eri=ica
o$l c$ & r$ire' Dncercarea &e a se c s ori @n Mississi##i a
celor &oi mirosea &e la o #o* a = c $r cinica" era $n
*irelic #rin care s$biec$l c s oriei @nre #ersoane &e
acela*i seC a =os inro&$s @n l$#a &inre can&i&a ii Mis; *i
Mecarh+' Iar Mecarh+ a?$sese &e s$=eri'
Gilber l1a conaca #e a?oca$l ra&ical care @i re#re>ena
#e Me+erchec *i S#ano" &ar =!r! nici$n re>$la' L1a b $ la
ca# #e 9on+ Qachar+ ?reme &e &o$ >ile" &ar n$ a ob in$
nicio reac ie a aces$ia' La ele=oanele &ae la se&i$l &e
cam#anie al l$i Ron Mis; n$ a #rimi nici$n r s#$ns' I1a
s$na #e Me+erchec *i S#ano" &ar i1a$ @nchis ele=on$l
ime&ia ce a insisa ca ei s #reci>e>e ce leg $ri a?ea$ c$
Mississi##i' Ii1a noa c!e?a re#lici memorabile rosie &e
Na Leser *i a ?eri=ica elemenele &esco#erie &e cei &oi
s$&en i la &re#'
Gilber *i1a @ncheia anchea *i a rimis aricol$l la
re&ac ia >iar$l$i s $'
CAPITOLUL =E
Prima con=r$nare &eschisa s1a &eclan*a c!n& a reb$i
s se sabileasc cine #oae a?ea acces @n sala &e *e&in e'
Jare& A$rin &e inea coman&a &e#lina as$#ra baalion$l$i
&e oameni care1l @nso ea$" as=el c n$ a# rea$ #robleme
&in #area a# r rii" @nc ierarea era &e cealal #are'
Serling Bin> a sosi &e?reme *i c$ m$l h rm laie"
@nso i &e ineri" $nii c$ @n= i*are &e a?oca i *i al ii ce
# rea$ b $*i' El a #reins c re#re>in mai bine &e
B$m ae &inre ?icimele &in Bo:more" moi? #enr$ care
meria $n rol #rinci#al @n ca&r$l negocierilor' Eorbea #e nas
*i c$ @nrer$#eri *i a?ea $n accen sr in &e s$&$l sa$l$i
Mississi##i" as=el c oa l$mea a @nce#$ s 1l
&is#re $iasc &in #rima cli# ' Kes l1a con?ins s se
#ooleasc " &ar asa a in$ &oar c!e?a momene' M' Cl+&e
Har&in $rm rea o$l &inr1$n col =eri" ron !in& o
#r Bi$ric " am$>a &e mers$l l$cr$rilor *i r$g!n&$1se ca
@n elegerea s se reali>e>e c! mai c$r!n&' Misc$l
@nce#$ser &eBa s 1i rimi recoman&ae'
Un s#ecialis rec$nosc$ #e #lan na ional #enr$
#rocesele ce #res$#$nea$ &es# g$biri @n ca>$ri &e
&e?ers ri &e #ro&$se oCice a sosi ocmai &in Melbo$rne
Beach" Mlori&a" ca sa #arici#e la &e>baeri' Ii acesa
#rein&ea ca re#re>ena s$e &e #ersoane ? mae *i" c$m
era $n ?eeran @n #ri?in a $nor as=el &e @n elegeri @n a=ara
rib$nal$l$i" @*i @nchi#$ia c reb$ia s abor&e>e si$a ia &in
#$nc$l &e ?e&ere al reclaman ilor'
B
Cei &oi a?oca i s#eciali>a i @n ac i$ni com$ne a$ @nce#$
c$r!n& s se ia la har " ac$>!n&$1se reci#roc &e =a#$l c 1
*i =$raser clien ii'
ECisa$ *i ale *a#es#re>ece =irme &e a?oca$ra care
emiea$ #reen ii la re#re>enarea @n ca&r$l raai?elor'
C!e?a &inre ele se b$c$ra$ &e o b$n re#$a ie @n ceea ce
#ri?ea ob inerea &e &es# g$biri #enr$ ? m ri" &ar
maBoriaea era$ re#re>enae &e a?oca i &in mici ora*e
s#eciali>a i @n acci&ene &e ma*in " care #rinseser $n ca>
sa$ &o$ c! a&$lmecaser #rin Bo:more'
Sarea &e @ncor&are a a# r$ c$ c!e?a ore @naine &e
@nce#erea *e&in ei *i" ime&ia ce #res$#$*ii #arici#an i
@nce#$ser s ri&ice ?ocea" eCisa #osibiliaea =oare reala
s a#ar *i #rim$l #$mn' Dn momen$l @n care ni?el$l sonor
&e# *ise limia s$#or1abili! ii" Jare& A$rin a re$*i s le
re in aen ia *i a an$n a c Kes *i Mar+ Grace Pa+on ?or
ho r@ cine *i $n&e se ?a a*e>a' Dac a?ea cine?a ce?a &e
re#ro*a" a$nci el" clien$l *i com#ania &e asig$rare ?or
ie*i #e $* c$ o i banii' Asa i1a = c$ #e o i s se
lini*easc '
A#oi s1a #$s #roblema #resei' ECisa$ cel #$ in rei
re#oreri ?eni i s asise la acea @nr$nire Fsecre G" iar
c!n& li s1a cer$ s #lece" a$ =os &es$l &e e>ian i' Din
=ericire" A$rin angaBase ni*e agen i &e sec$riae @narma i'
Re#orerii a$ =os con&$*i @n cele &in $rma @n a=ara
hoel$l$i'
A$rin mai s$gerase" *i se o=erise s #l easc #enr$
asa" $n arbir$" o #ersoan &e>ineresa care a?ea
eC#erien a @n &omeni$l Mgiilor *i al @n elegerilor @n a=ara
rib$nal$l$i' Kes se &eclarase &e acor&" iar A$rin g sise $n
B$&ec or =e&eral &in Mor Korh ie*i la #ensie care l$cra c$
B$m ae &e norm ca me&iaor' J$&ec or$l Rosenhal a
#rel$a &iscre conrol$l &$# ce a?oca ii #le&an i s1a$ mai
lini*i' I1a l$a o or ca s negocie>e mo&$l &e a*e>are la
masa raai?elor' El a?ea s sea #e sca$n$l &in ca# $l
mesei l$ngi' Dn &rea#a l$i" cam #e la miBloc" reb$ia s se
a=le &omn$l A$rin" @nca&ra &e #areneri" asocia i" Mran;
S$ll+ &in Haiesb$rg" &oi re#re>enan i &e la Arane *i o
#ersoan &in #area =irmei &e asig$r ri #enr$ ca>$ri &e
&es# g$biri" @n oal" $ns#re>ece oameni ai a# r rii la masa
raai?elor" #l$s al i &o$ >eci a*e>a i @n s#aele acesora'
Dn s!nga l$i" so ii Pa+on" a*e>a i @n cenr$" =a @n =a
c$ Jare& A$rin' Ace*ia a?ea$ s =ie @nca&ra i &e Jim
Mema+" a?oca$l #le&an &in Haiesb$rg" care se oc$#a &e
#ar$ ca>$ri &e &eces &in Bo:more' Mema+ c!*igase o
a?ere &in liigi$l #ri?in& ableele &e sl bi -en#phen *i
#arici#ase la c!e?a con=erin e #ri?ioare la sol$ ionarea
com$n ' Acesa era @nso i &e $n a?oca &in G$l=#or c$
eC#erien similar ' Celelale loc$ri era$ oc$#ae &e
a?oca i &in Mississi##i" care &e inea$ ca>$ri im#orane &in
Bo:more' S#eciali*ii @n ac i$ni com$ne a$ =os rec$ i @n
r!n&$l &oi' Serling Bin> *i1a eC#rima ?ehemen
nem$l $mirea #ri?in& loc$l ce @i =$sese re#ari>a" &ar Kes
i1a s#$s c$ glas =$rios s 1*i in g$ra' Dn momen$l c!n&
b $*ii a$ reac iona &es$l &e ne#l c$" Jare& A$rin a
an$n a c ac i$nile com$ne re#re>ena$ $lima #rioriae
&e #e lisa com#aniei Arane *i c " &ac el" Bin>" s#era s
ca#ee o le caie" reb$ia s # sre>e lini*ea *i s n$ se
?!re @n reab nechema'
) Aici n$ s$nem @n Phila&el#hia" a s#$s B$&ec or$l
Rosenhal' Aceia s$n bo&+g$ar>i ori a?oca iL
) 2" $na" *i ala" i1a r s#$ns Bin> #e $n on obra>nic'
) A$nci" ine i1i s$b conrolH
Bin> s1a a*e>a" bomb nin& *i @nB$r!n& @n s!n'
Era ora 5-'-- &iminea a" iar Kes se sim ea &eBa >&robi
&e oboseala' So ia l$i" @n schimb" era @n =orm *i gaa &e
ac i$ne'
N
A#roa#e = r @nrer$#ere" ?reme &e rei ceas$ri" a$
r!s=oi *i a$ #re>ena &oc$mene' J$&ec or$l Rosenhal a
im#$s #roce&$ra" #e m s$r ce se #re>ena$ si$a iile
#ri?in& clien ii" &$# care acele se co#ia$ la $n biro$ &in
a#ro#iere" se ?eri=ica$" a#oi se clasi=ica$ @n con=ormiae c$
sisem$l &e ierarhi>are sabili @n mo& arbirar &e B$&ec or(
clasa @n!i c$#rin&ea &ecesele" clasa a &o$a ) ca>$rile
con=irmae &e cancer" iar res$l era incl$s @n clasa a reia'
A a# r$ *i $n blocaB" @n momen$l @n care Mar+ Grace a
s$gera ca l$i Jeannee Ba;er s i se acor&e #rioriae &e
rang$l @n!i" a*a&ar mai m$l i bani" &eoarece &oar ea
#arici#ase la #roces'
) Bine" &ar &e ce ?alorea> ca>$l ei mai m$l &ec!
celelale &eceseL a @nreba $n a?oca #le&an'
) Penr$ c ea a @n&$ra #roces$l" l1a re#e>i Mar+
Grace" =$lger!n&$1l @n acela*i im# c$ #ri?irea'
C$ ale c$?ine" a?oca ii l$i Ba;er a?$seser c$raB$l s se
ia la r!na c$ Arane" #e c!n& ceilal i a?oca i #re=eraser s
sea &eo#are *i s se $ie' Dn l$nile &inainea #roces$l$i"
so ii Pa+on abor&aser cel #$ in cinci a?oca i &inre cei
#re>en i" @nre care *i Jim Mema+" *i #racic le cer*iser
aB$or$l' M$seser re=$>a i &e =iecare &a '
) Ca>$l Ba;er ?alorea> mai m$l" reb$ie s
rec$noa*em asa" a >is Jare& A$rin' Sincer s =i$" n$ #o s
n$ ia$ @n consi&era ie $n ?er&ic &e 45 &e milioane'
Dn Ne: Ror;" la ora 2'2- &$# 1amia>a" Cari 9r$&ea$ a &a
&e @n eles c negocierile #rogresa$ @n mo& @nc$raBaor @n
Mississi##i' Re#re>enan ii com#aniei Arane mani=esa$
o#imism @n #ri?in a $nei @n elegeri'
Ac i$nile com#aniei a$ @ncheia s # m!na la #re $l &e
5T"3- &e &olari b$caa" cresc!n& c$ 4 &olari'
La ora 2'-- &$# 1amia>a" @n Haiesb$rg" negociaorii *i1
a$ rel$a #o>i iile" iar B$&ec or$l Rosenhal a re#$s @n
=$nc i$ne morisca &oc$menelor' 9rei ore mai !r>i$"
n$m r oarea ini ial se @ncheiase' La masa bog iei se
a=la$ /-4 #ersoane' Iai>eci *i o# m$riser &e cancer" iar
=amiliile @i consi&era$ r s#$n> ori
D$# ani *i ani" Mar+ Grace i1a >!mbi acel$i om #enr$
#rima oar ' A#roa#e c 1i ?enea s 1l sr!ng @n bra e'
La ora $n$" a$ @nrer$# l$cr rile #enr$ o #a$> &e #r!n>
&e &o$ ore' So ii Pa+on *i Jim Mema+ s1a$ asc$ns @nr1$n
col &in resa$ran$l hoel$l$i *i a$ @ncerca sa =ac! o
anali> a celor &isc$ae #!n @n acel momen' La re?enirea
@n sal " #e cei rei @i ro&ea @nrebarea( care era inen ia
celor &e la AraneL Eorbea$ la mo&$l serios &es#re o
@n elegereL Ori era ?orba &oar &e o &e$rnare" ca a?oca ii
com#aniei s aib aci?iaeL Ma#$l c =oare m$le
#$blica ii &e ineres na ional *ia$ a! &e m$le l$cr$ri
&es#re &isc$ iile secree legae &e @n elegere @i = cea #e
a?oca i s =ie b n$iori' Dns " #!n @n acel momen" &omn$l
Jare& A$rin & &$se &e @n eles c era $n om care @*i
#ro#$sese $n sco#' Nimeni n$ remarcase ?re$n >!mbe &in
#area celor &oi b rba i &e la Arane @mbr ca i @n cos$me
sa$ &in #area celor &e la asig$r ri" ceea ce s$gera c se
consolaser c$ g!n&$l c era$ ne?oi i s #l easc '
De @mboln ?ire #e cei &e la Arane' Dn #re>en" s$=erea$
&e cancer o s$ #ar$>eci *i rei &e #ersoane' Res$l a?ea$
o serie &e s$=erin e mai #$ in gra?e" &es#re care se
s$s inea c =$seser #ro?ocae &e conaminarea a#ei &e
b $ li?rae &e sisem$l &e &isrib$ ie &in Bo:more'
J$&ec or$l Rosenhal a =elicia ambele #!r i #enr$
e=or$rile =!c$e #e #arc$rs$l $nei >ile &i=icile *i #ro&$ci?e
*i a #$s ca# @n!lnirii" #ro#$n!n& rel$area ei la ora no$ "
s!mb &iminea '
Kes *i Mar+ Grace s1a$ &$s &irec la biro$ *i le1a$
#re>ena si$a ia celorlal i oameni ai =irmei' Sherman se
a=lase @n sala &e *e&in e oa >i$a *i le1a #re>ena
obser?a iile l$i' A$ con?eni c Jare& A$rin re?enise la
Haiesb$rg c$ sco#$l &e a sol$ iona liigi$l Bo:more" iar
clien$l l$i # rea &orior s re>ol?e #roblema' Kes i1a
#re?eni #e o i c era #rea &e?reme #enr$ a s rb ori'
Abia se re$*ise i&eni=icarea # r ilor' Nici m car n$ se
#romisese ?re$n &olar c$i?a'
Mac; *i Li>a i1a$ im#lora s 1i &$cO la =ilm' La B$m aea
s#ecacol$l$i &e la ora o#" Kes a @nce#$ s mo ie' Mar+
Grace a conin$a s se $ie c$ ochi absen i la ecran"
mol= in& =loricele &e #or$mb" ron in& @n mine ci=re legae
&e chel$ieli me&icale" &e &$reri *i s$=erin e" #ier&erea
leg $rilor inime c$ cei a#ro#ia i" &e #ier&erea &e bani *i
c!e alele' Nici n$ a @n&r >ni s se g!n&easc la c! se ?or
ri&ica onorariile a?oca ilor'
N
S!mb &iminea a" la masa &isc$ iilor era$ mai #$ ini
oameni @n cos$m *i c$ cra?a ' P!n *i B$&ec or$l
Rosenhal araa =oare &egaBa @n bl$>a #olo &e c$loare
neagra *i saco$l s#or' D$#! ce a?oca ii nelini*i i *i1a$
g!si loc$rile" iar l$cr$rile s1a$ mai calma" c$ $n glas
#$ernic *i b r!nesc ce reb$ie s =i &omina m$le
#rocese" a >is(
) E s$gere> s @nce#em c$ ca>$rile &e &eces *i s le
anali> m #e oae'
Din #$nc$l &e ?e&ere al @n elegerii" n$ eCisa$ &o$
ca>$ri &e &eces i&enice' Co#iii ?alora$ mai #$ in &ec!
a&$l ii" &eoarece" @n ca>$l lor" n$ se #$ea a#lica crieri$l
#ri?in& ca#aciaea &e a ob ine ?eni$ri' 9inerii a i ?alora$
mai m$l" &in ca$>a #ier&erii ca#aci ii &e m$nc " im#lici
a $nor salarii $lerioare' Unii &inre cei care @nre im#
&ece&aser s$=eriser ani m$l i" al ii se sinseser re#e&e'
C$an$m$l chel$ielilor me&icale ?aria &e la $n ca> la al$l'
J$&ec or$l Rosenhal a #ro#$s $n no$ ealon" arbirar" &ar
care era cel #$ in $n #$nc &e #lecare" @n =$nc ie &e care
orice ca> era ierarhi>a @n ba>a ?alorii sale' Ca>$rile cele
mai sc$m#e ?or #rimi noa 3" iar cele mai ie=ine 6co#iii7 ?or
#rimi noa 5' Dn c!e?a r!n&$ri s1a$ solicia #a$>e"
&eoarece m$l i &inre a?oca ii reclaman ilor n$ a$ re$*i s
se #$n &e acor& as$#ra ierarhi> rii' D$# ce" @nr1$n
!r>i$" a$ re$*i s aB$ng la o @n elegere" a$ @nce#$ s
&isc$e ca>$l l$i Jeannee Ba;er" c r$ia i s1a &a noa 5-'
Ca>$l $rm or era al $nei =emei &e cinci>eci *i #ar$ &e ani
care m$ncise c$ #rogram re&$s @nr1o br$ rie *i m$rise
&$# ce l$#ase ?reme &e rei ani c$ le$cemia' I s1a &a
noa 2'
C! a$ @naina c$ lisa" =iec r$i a?oca i s1a #ermis s 1*i
#re>ine ca>$l *i s #le&e>e #enr$ o ierarhi>are mai b$n '
Prin oae acesea" n$ se @nre?e&ea nicio in&ica ie &in
#area l$i Jare& A$rin #ri?in& s$ma #e care era &is#$s s o
#l easc #enr$ oricare &inre ca>$rile &e &eces' C!
ceilal i a?oca i se cioro? ia$" Mar+ Grace l1a $rm ri c$
aen ie' Ma a *i ac i$nile l$i n$ &e>? l$ia$ &ec! o
concenrare a&!nc '
La ,'2-" a$ @ncheia c$ clasa @n!i *i a$ rec$ la lisa mai
l$ngO a reclaman ilor @nc @n ?ia " &ar care l$#a$ c$
cancer$l' Clasi=icarea acesora era mai ane?oioas ' Nimeni
n$ #$ea *i c! ?or s$#ra?ie $i sa$ c! &e m$l a?ea$ &e
s$=eri' Nimeni n$ #$ea anici#a e?en$aliaea &eces$l$i'
Cei noroco*i ?or r i" sc #!n& &e cancer' Disc$ ia s1a
= r!mi a @n c!e?a &is#$e a#rinse" iar $neori B$&ec or$l
Rosenhal a r mas = r re#lic " inca#abil s s$gere>e $n
com#romis' S#re s=!r*i$l >ilei" Jare& A$rin a @nce#$ s
&ea semne &e @ncor&are *i &e nem$l $nrire'
Pe m s$ra ce se a#ro#ia ora /'-- seara *i &isc$ iile @*i
#ier&$ser bini*or &in incisi?iae" Serling Bin> n$ s1a mai
#$$ ab ine(
) N$ *i$ c! reb$ie s mai sa$ aici *i s asis la
agia ia asa seril " a rosi el ne#oliicos *i s1a a#ro#ia &e
ca#!$l cel lal al mesei" &e#are &e B$&ec or$l Rosenhal'
Ia " m a=l$ aici &e &o$ >ile *i n$ mi s1a #ermis s
?orbescH Ceea ce @nseamn " &esig$r" c o i clien ii mei
s$n ignora i' E$ s#$n c e &e aB$ns' E$ re#re>in o ac i$ne
com$na ini ia &e mai bine &e rei s$e &e oameni ce a$
s$=eri ? m ri *i se #are c ?re i s 1i l sa i #e &ina=ar '
Kes a ?r$ s 1l #$n la #$nc" &ar a#oi s1a r >g!n&i'
Las om$l s baa c!m#iiH Oric$m" era$ #e #$nc$l &e a
@ncheia &isc$ iile #e >i$a aceea
) Clien ii mei n$ ?or =i nel$a i @n seam " a#roa#e c a
sriga el" iar oa l$mea a r!mas m$ ' Din glas$l l$i
r >b $se $n on &e neb$nie" iar #ri?irea @l era la =el &e
ci$&a ' Cel mai in&ica era s =ie l!sa s se &escarce'
Clien ii mei a$ s$=eri m$l *i @nc s$=er ' Dar #e ?oi" cei &e
=a " n$ ? ineresea> ' N$ #o sa aici o ?e*nicie' 9reb$ie
s aB$ng m!ine la San Mrancisco #enr$ o ala @n elegere'
Am o# mii &e ca>$ri @m#ori?a =irmei Schmel> #enr$
ableele lor laCai?e' De aceea" c$m oaa l$mea &e aici
#are &es$l &e m$l $mi s &isc$e &es#re orice @n a=ar
&e bani" ?rea$ s @n elege i c$m sa$ l$cr$rile @n ce m
#ri?e*e'
Re$*ise s le ca#e>e aen ia' Jare& A$rin *i b ie ii care
se oc$#a$ &e bani a$ ri&ica ca#eele *i a$ r mas rigi>i
c!e?a cli#e' Mar+ Grace a $rm ri =iecare r s $r &e #e
=a a l$i A$rin' Dac &emen$l acela era #e cale &e a ar$nca
o ci=r #e mas " ea ?oia s s$r#rin& reac ia a&?ersar$l$i
s $'
) E$ n$ @nchei @n elegerea #enr$ mai #$ in &e o s$ &e
mii &e om" a s#$s Bin> r!nBin&' Poae chiar mai m$l" @n
=$nc ie &e clien'
Ma a l$i A$rin a r mas neclini " &ar era mai o im#$l
a*a' An$l &inre asocia ii l$i a cl ina &in ca#" iar #e =a a
al$ia a a# r$ $n >!mbe #rosesc &e am$>amen' Cei &oi
&irecori &e la Arane s1a$ @ncr$na *i a#oi *i1a$ c $a o
#o>i ie mai como& " semn c res#ingea$ &re# abs$r&e
as=el &e #reen ii'
C$m i&eea celor 2- &e milioane #e care *i le #ro#$nea
Bin> #l$ea @n B$r$l mesei" Kes a calc$la re#e&e @n mine'
Probabil c a?oca$l $rma s ia o reime &in acei bani"
ar$nc!n&$1i c!e?a =irimi$ri *i l$i M' Cl+&e Har&in" &$#!
care se ?a gr!bi s reac la $rm or$l ca> &e &es# g$biri
@n mas ' M' Cl+&e s ea #ii @nr1$n col " @n acela*i loc @n
care era *i c$ c!e?a ore @n $rm ' Cana &e h!rie cera &in
m!n era #lin c$ s$c &e #orocale" c$b$ri &e ghea *i
?reo s$ &e grame &e ?oc ' La o a&ic " era a#roa#e /'--
seara" *i s!mb a' Calc$l$l maemaic era a! &e sim#l$"
c 1l #$ea =ace *i @n somn' Parea l$i era &e 3W &in
onorariile oale" sa$ 3-- --- &e &olari" @n ba>a #lan$l$i
=oare re>onabil s$gera &e colaboraor$l s $' Dn ba>a
aranBamen$l$i @ncheia" M' Cl+&e reb$ia s @ncase>e 3--
&e &olari #enr$ =iecare clien" iar la 2-- &e clien i" ar =i
reb$i s #rimeasc &eBa 53- --- &e &olari' Bin> @i & &$se
&eocam&a o reime &in acei bani *i n$ #area &is#$s s
&isc$e &es#re res' Era $n a?oca oc$#a" gre$ &e #rins la
ele=on' Se ?a ine &e c$?!n" a*a c$m a #romis" &esig$r'
M" Cl+&e *i1a &a b $$ra #ese ca# @n im# ce &eclara ia
l$i Bin> r s$na @n sala &e *e&in e'
) N$ a?em &e g!n& s #rimim o nimica oa *i s
#lec m acas " a conin$a el #e $n on amenin or' Dnr1$n
an$mi #$nc al negocierilor &e aici" ?rea$ ca *i ca>$rile
clien ilor mei s =ie l$ae @n &isc$ ie'
) M!ine1&iminea la ora no$ " a m!r!i #e nea*e#ae
B$&ec or$l Rosenhal' Ac$m s$s#en& m *e&in a'
N
FO cam#anie BalnicaG" s$na il$l aricol$l$i &e =on& &in
e&i ia &e &$minic a >iar$l$i larion#&edger care a# rea la
Jac;son' Molosin& o #agina &in ra#or$l l$i Na Leser"
e&iorii con&amna$ cam#ania l$i Ron Mis; #enr$
#$bliciaea en&en ioas ' Dl ac$>a$ #e Mis; c acce#a
milioane &e &olari &in #area com$ni ii &e a=aceri *i
=olosea banii #enr$ a in&$ce #$blic$l @n eroare' S#o$rile
l$i #$bliciare era$ #line &e B$m i &e a&e? r *i &eclara ii
scoase &in coneC' Arma l$i #re=era era s#aima( s#aima
&e homoseC$ali" eama &e conrol$l as$#ra armelor" eama
&e in=rac i$nile seC$ale comise &e ni*e &e>aCa i' Era
con&amna #enr$ eichearea Sheilei Mecarh+ &re#
Fliberal G c!n&" &e =a#" o anali> &e ansambl$ a aci?i ii
ei = c$ &e e&iori &emonsra c era c! se #oae &e
mo&era ' A$or$l & &ea &e # m!n c$ Mis; #enr$ =a#$l
c #romiea s ?oe>e @nr1$n sens sa$ al$l @n ca>$ri #e
care reb$ia s le anali>e>e c$ im#ar ialiae @n caliae &e
membr$ al C$r ii S$#reme'
Aricol$l &e =on& &e#l!ngea" &e al=el" @nreg$l #roces'
Ambii can&i&a i #rimea$ *i chel$ia$ a! &e m$l i bani"
@nc! l$area &eci>iei @n mo& cinsi *i ne# rinior era #$sa
@n #rimeB&ie' C$m #$ea Sheila Mecarh+" care #rimise #!n
@n acel momen #ese 5"3 milioane &e &olari &in #area
a?oca ilor #le&an i" s ignore acei bani c!n& aceia*i a?oca i
a# rea$ @n =a a C$r ii S$#remeL
Aricol$l se @ncheia c$ $n a#el la &es=iin area alegerilor
&e B$&ec ori" #ro#$n!n& ca ace*ia s =ie n$mi i &e o
comisie im#ar ial " @n ba>a merielor #ro=esionale'
Sun %erald &in BiloCi era *i mai ?ehemen' II ac$>a = r
menaBamene #e Mis; &e @n*el orie" =olosin& ca #rim
eCem#l$ scrisoarea @n care se = c$se re=erire la Darrel
Sac;e' Acesa era mor" iar n$ liber s molese>e *i al i
co#ii' M$rise @n $rm c$ #ar$ ani" l$cr$ a=la &e Na Leser
&$#! ce & &$se c!e?a ele=oane'
%attiesburg American cerea cam#aniei l$i Mis; s
rerace>e oae s#o$rile #$bliciare negai?e *i
mincinoase *i s &e>? l$ie" @naine &e Qi$a Alegerilor"
conrib$ iile #rimie &in #area marilor &onaori &in a=ara
sa$l$i' Aricol$l @i @n&emna #e ambii can&i&a i s
=oloseasc miBloace cinsie @n c$rs *i s onore>e
&emniaea =$nc iei &e B$&ec or la C$rea S$#rem '
Dn #agina a reia a sec i$nii A &in 'e( )ork Times,
eC#o>e$l l$i Gilber era @nso i &e =oogra=iile l$i Me+erchec
*i S#ano" &ar *i cele ale l$i Mis; *i a l$i Mecarh+' Descria @n
mare &es= *$rarea c$rsei" a#oi se concenra #e s$biec$l
c s oriei @nre homoseC$ali" crea *i inro&$s @n c$rsa
#enr$ #os$l &e B$&ec or &e cei &oi b rba i &in Illinois'
Gilber a&$cea #robe clare c b rba ii @*i a?ea$ re*e&in a @n
Chicago *i c #racic n$ @i lega nimic &e Mississi##i' N$ a
inro&$s s#ec$la ia c ar =i =os =olosi i &e mani#$laori
#oliici c$ ?e&eri conser?aoare ca s1o
Ron *i Doreen Mis; era$ la masa &in b$c rie *i" = r s
se aing &e ca=ea$a &e &iminea " ciea$ *i reciea$
e&iorial$l >iar$l$i &in Jac;son *i s#$mega$ &e s$# rare'
Cam#ania se &es= *$rase =oare =r$mos #!n @n acel
momen' A?ea$ a?anaB @n son&aBe' Mai era$ no$ >ile #!n
la alegeri *i se ?e&ea$ &eBa ?icorio*i' A$nci" &e ce era
&escris Ron &re# FmincinosG *i Fli#1si &e onesiaeG &e
>iar$l cel mai im#oran &in saL Era o #alm &$reroas "
$milioare" &es#re care n$ a?ea$ habar c ?a ?eni a! &e
br$sc' Ii era *i nemeriaa" sig$r asa' Ei era$ cinsi i"
&emni" ni*e cre*ini &e reab ' De ce s li se =ac asaL
Ron a r s#$ns la ele=on$l care a @nce#$ s s$ne' A a$>i
glas$l obosi al l$i 9on+(
) Ai cii >iar$l &in Jac;sonL
) Da" ac$m @l ciim'
) 9e1ai $ia @n cel &in Haiesb$rg *i @n Sun %erald4 )
N$' De ceL
) Cie*i 'e( )ork Times4 )N$'
) Ee>i aricolele #e ne' S 1mi ele=one>i #ese o or ' )
Er $L
) Da'
A$ cii aricolele *i a$ scos =oc #e n ri ?reme &e o or "
a#oi a$ &ecis s n$ mai mearg la biseric ' Ron se sim ea
r &a *i saboe>e #e Mecarh+' Nici n$ era ne?oie' Lo?i$ra
&e gra ie era a&minisra @n $lim$l #aragra=' Era $n cia
Na Leser( FAce*i &omni s$n ni*e marionee =olosie &e
Ron Mis; *i s#riBiniorii l$i #enr$ a &a na*ere $nei
#robleme al=el ineCisene' Sco#$l lor a =os s @i in=lame>e
#e cre*inii eCremi*i &e &rea#a *i s 1i a&$c la sec iile &e
?oareG'
R$*ina *i nici n$ a?ea c$raB s ias &in cas ' Pori?i
$limelor re>$lae com$nicae &e analis$l &in Alana"
a?ea $n a?anaB con=orabil' Ac$m @ns " sim ea c
@n=r!ngerea era sig$r ' A &a ?ina #e #resa liberal ' I1a
@n?in$i #e 9on+ Qachar+ *i #e cei care conrola$ cam#ania'
Ii se @n?in$ia *i #e sine c se &o?e&ise a! &e nai?' De ce
se @ncre>$se a! &e m$l @n oameni #e care abia &ac @i
c$no*eaL
Doreen l1a asig$ra c n$ era ?ina l$i' El se &e&icase a!
&e m$l cam#aniei" @nc! n$ mai a?$sese ?reme s
$rm reasc o ce se #erecea' Orice cam#anie se
&es= *oar @n mo& haoic' Nimeni n$ #oae moniori>a
ac i$nile $$ror l$cr orilor *i ?ol$narilor'
Dn c$rs$l $nei &isc$ ii @ncor&ae la ele=on" Ron *i1a
&esc rca =$ria as$#ra l$i 9on+'
) M1ai = c$ &e r!s" i1a >is Ron' Ne1ai $mili #e mine *i
=amilia mea #!n acolo @nc! mi1e r$*ine s mai ies &in
cas ' M g!n&esc s ren$n '
) Ron" n$ #o i ie*i &in c$rs " ai @n?esi #rea m$l" i1a
r s#$ns 9on+" @ncerc!n& s 1*i asc$n& #anica *i s 1*i
lini*easc b ia$l'
) Asa e #roblema" 9on+' E1am #ermis s ob ine i #rea
m$l i bani *i n$ *i i s 1i =olosi i' P$ne i ime&ia ca#!
s#o$rilor #$bliciareH
) Im#osibil" Ron' S$n &eBa @n c$rs &e &i=$>are'
) Dnseamn c n$ &e in conrol$l as$#ra #ro#riei mele
cam#anii" asa ?rei s 1mi s#$i" 9on+L
) N$ e chiar a! &e sim#l$'
) 9on+" e$ n$ ies &in cas ' Scoae an$n $rile acelea
#$bliciare' O#re*e o$l" iar e$ @i ?oi chema #e e&iorii
acesor >iare" @mi rec$nosc gre*elile'
) Ron" @nceea> H
) E$ s$n *e=$l" 9on+" e cam#ania mea'
) Da" *i e*i #e cale &e a c!*iga c$rsa' N$ srica o$l
ac$m" c!n& mai s$n &oar no$ >ile'
) Iiai c Darrel Sac;e m$riseL
) Ei" &oar n$ #o s V
) R s#$n&e1mi la @nrebare" 9on+' Ai *i$ c m$riseL
) N$ eram sig$r'
) Ai *i$ c era mor *i ai =!c$ s#o$l =als @n mo&
&elibera" a&e? raL
) N$" e$V
) 9on+" e*i conce&ia' E*i conce&ia" iar e$ m rerag'
) N$ e ambala mai m$l &ec! reb$ie" Ron' Lini*e*e1
eH
) E*i conce&ia'
) Ein la ine #ese o or '
) Chiar e rog" 9on+' S aB$ngi aici c! #o i &e re#e&e"
&ar #!n a$nci e*i conce&ia'
) Chiar ac$m #lec' S n$ @nre#rin>i nimic #!n n$ aB$ng
acolo'
) Le &a$ ime&ia ele=on e&iorilor'
) N$ =ace asa" Ron' 9e rog' A*ea# s aB$ng acoloH
N
A?oca ii n$ a?$seser im# s cieasc >iarele @n acea
&iminea &e &$minic ' La o#" s1a$ sr!ns @n hoel #enr$
ceea ce a?ea s =ie" &$# # rerea lor" cea mai im#orana >i
&e &isc$ ii' Jare& A$rin n$ & &$se &e @n eles c! &e m$l
?or #$ea negocia @naine &e #lecarea l$i la Alana" &ar se
#res$#$nea c r$n&a @n!i se ?a @ncheia &$minic &$# 1
amia> ' Dn a=ara celor 2- &e milioane s$gerae &e Serling
Bin> @n seara #rece&ena" n$ se &isc$ase nimic &e bani'
Kes *i Mar+ Grace era$ &eci*i s #lece m car c$ o i&ee
&es#re c! ?alora$ ca>$rile @nca&rae @n clasele @n!i *i a
&o$a'
Pe la 0'2-" o i a?oca ii @*i oc$#aser loc$rile" mai o i
=iin& angaBa i @n con?ersa ii serioase *i o i ignor!n& u-l #e
Serling Bin> care" la r!n&$l l$i" n$ i1a l$a @n seam '
An$raB$l l$i r m sese neschimba' N$ ?orbea c$ cel lal
a?oca &e ac i$ni com$ne &in Melbo$rne Beach' J$&ec or$l
Rosenhal a sosi la 0'43 *i a remarca absen a m$ror celor
care re#re>ena$ #area ac$>a ' Dn cele &in $rmO" a?oca ii
a$ obser?a *i ei aces l$cr$' Ei>a?i &e ei n$ se a=la nimeni'
Kes a =orma n$m r$l &e ele=on mobil al l$i Jare& A$rin"
&ar a a$>i &oar $n mesaB &e re ea'
) Am con?eni as$#ra orei .'--" a&e? raL a @nreba
Rosenhal c$ cinci min$e @naine &e ora =iCa '
Se con?enise @n $nanimiae c no$a era ora magica'
A*e#!n&" a$ a?$ c$ o ii sen>a ia c im#$l recea m$l
mai @nce'
La ora .'-," Mran; S$ll+" consilier$l local #enr$ Arane" a
inra @n sal *i a >is c$ s=ial " a#roa#e Ben!n&$1se(
) Clien$l me$ a &ecis s @nrer$# acese negocieri
#!n la ale or&ine' Dmi #are r $ #enr$ ne#l cerile
#ro?ocae'
) Un&e e Jare& A$rinL a @nreba B$&ec or$l Rosenhal
c$ glas a# sa'
) Dn >bor s#re Alana'
) C!n& a l$a clien$l &$miale aceasa &eci>ieL
) N$ *i$' Am =os in=orma @n $rm c$ o or ' Dmi #are
=oare r $" &omn$le B$&ec or' E cer sc$>e m$ror'
Sala a # r$ c se @nclin @nr1o #are c!n& cei #re>en i a$
a=la &e acea $rn$r nea*e#a #e care o l$aser
l$cr$rile' A?oca ii" ame i i &e emo ie c se ?or a#$ca s
@m#ar bani @n s!nga *i1n &rea#a" a$ resim i *oc$l" a$
l sa Bos #iC$rile *i creioanele *i s1a$ holba $nii la al ii' A$
#$=ni care mai &e care" #lini &e nem$l $mire' A$ sc #a
@nB$r $ri @n barb " &ar s$=icien &e sonore ca s le a$& *i
al ii' 9o i s1a$ #leo*i' Le ?enea s a>?!rle c$ ce?a @n S$ll+"
&ar el era &oar re#re>enan$l local *i &esco#eriser c$
m$l ?reme @n $rm c el n$ a?ea nicio #$ere'
M' Cl+&e Har&in *i1a *ers s$&oarea &e #e =a a $me& *i a
= c$ $n e=or ?ieBesc s n$ ?erse'
Br$sc" o i s1a$ gr bi s #lece" s &is#ara &in acel loc'
Era @nneb$nior s sea acolo *i s ca*e ochii la sca$nele
goale" sca$ne oc$#ae #!n n$ &em$l &e oameni care i1ar
=i @mbog i' A?oca ii #le&an i *i1a$ sr!ns mormanele &e
h!rii *i le1a$ ?!r! @n genile &i#loma" ar$nc!n&$1*i $n
r!mas1b$n @n graba'
Dn &r$m s#re a#aramen$l lor" Kes *i Mar+ Grace n$ a$
schimba nici$n c$?!n'
CAPITOLUL =1
L$ni &iminea a" *all Street +ournal a an$n a *irea
&es#re @nrer$#erea negocierilor &e sol$ ionare @n a=ara
rib$nal$l$i ce se &es= *$ra$ la Haiesb$rg' Aricol$l"
#$blica #e #agina a &o$a" era scris &e $n re#orer c$ s$rse
&emne &e @ncre&ere @n inerior$l com#aniei Arane
Chemical" &inre care $na & &ea ?ina #e a?oca ii # r ilor
? mae' FCererile acesora a$ =os oal nerealise' Noi
ne1am #re>ena la negocieri c$ b$n!1cre&in *i n$ am
re$*i s aB$ngem nic ieri'G O ala s$rs anonima a=irmase(
FN$ eCis ie*ire' Din ca$>a ?er&ic$l$i" orice a?oca
#le&an consi&er c #ersoana #e care o re#re>in ar
reb$i s =ie &es# g$bi c$ #ar$>eci &e milioaneG' Domn$l
Kas" &irecor$l eCec$i? al Arane" a s#$s( FS$nem
&e>am gi i' Am ?r$ s aB$ngem la o sol$ ie *i sa =acem
o$l $ia' Ac$m ?iior$l nosr$ e =oare nesig$rG'
Cari 9r$&ea$ a cii aricol$l #e inerne la ora 4'2-
&iminea a" c!n& se a=la @n a#aramen$l s $' Anici#!n& o
s # m!n =oare #ro=iabil " a r!s *i *i1a =reca m!inile'
Kes i1a ele=ona l$i Jare& A$rin oa &iminea a" @ns!
marele om c l orea *i n$ #$ea =i g si' 9ele=on$l l$i mobil
era rec$ #e mesagerie ?ocal ' Dn cele &in $rm " secreara
l$i s1a s$# ra" &ar nici Kes n$ *i1a s #!ni ner?ii' El *i
Mar+ Grace se
La se&i$l cam#aniei l$i Mecarh+" Na Leser l$crase
oa noa#ea *i era @nc @n #ri> c!n& Sheila a sosi" ca &e
obicei" la 0'2-' El ransmisese aricol$l &in Times c re
oae >iarele &in &isric *i ocmai @i a#ela #e re#oreri *i #e
e&iori" c!n& ea a inra c$ $n >!mbe &e #ersoan o&ihni
*i a cem $n s$c &e ananas'
) I1am #$s #e goan #e clo?nii *iaH a an$n a1o el
B$bil!n&' Mane?rele m$r&are le1a$ =os &ae @n ?ileag'
) Melici ri' E min$na'
) Ac$m rimiem aricol$l &in Times *i aricolele &e =on&
c re o i aleg orii'
) Da" &ar c! ?a cosa asaL
) Ce mai conea> L Ac$m" c!n& mai e o s # m!n " n$
ne mai >g!rcim la bani' E*i #reg i L
) Plec #ese o or '
Dn $rm oarele *a#e >ile" a?ea s =ac rei>eci *i #ar$
&e escale @n &o$ >eci &e &isrice" l$cr$ &e?eni #osibil #rin
=olosirea $n$i Aing Air @m#r$m$a &e $n$l &inre a?oca ii
#le&an i *i a $n$i mic a?ion c$ reac ie #$s la &is#o>i ie &e
$n al$l' 9$rne$l1s$r#ri>! =$sese coor&ona &e Na *i $rma
s se &es= *oare c$ aB$or$l #ro=esorilor" al $nor *e=i &e
sin&ica" li&eri ai negrilor *i" bine@n eles" al a?oca ilor
#le&an i' Ea n$ se ?a @noarce la Jac;son &ec! &$#
alegeri' C! era @n $rne$" $lima ei r$n& &e s#o$ri 9E ?a
in$n&a &isric$l'
Dn&oia$ c soliciarea nec$gea a l$i Serling Bin> @i
s#eriase #e cei &e la Arane' Dn ermeni relai?i" s$gesia &e
2- &e milioane reb$ia s =ie &oar o # ricic a $nei
sol$ ion ri acce#abile'
C!n& ?esea a aB$ns *i la Bo:more" a =os #rimi ca o
no$ molim '
C!n& se ?or n$m ra ?o$rile" cam#ania ei n$ ?a mai
a?ea @n ?isierie nicio cenim ' Sheila se raga s n$ r m!n
c$ &aorii'
N
@n cele &in $rm " Ron Mis; a ie*i &in cas l$ni &iminea a"
&ar n$ a =!c$ #limbarea obi*n$i #!n la biro$' Dn schimb"
el *i Doreen a$ mers #!n la Jac;son" la biro$rile J$&icial
Eision" #enr$ @nc o &isc$ ie l$ng *i chin$ioare c$ 9on+
Qachar+' S!mb a &$#!1amia>!" a?$seser &e @n&$ra $n
cal?ar &e #ar$ ore @n s$=rageria casei l$i Ron *i n$
re$*iser s re>ol?e #rea m$le as#ece' Ron s$s#en&a
orice aci?iae &e cam#anie #!n c!n& re$*ea s 1*i
sal?e>e b$n$l ren$me' Dl conce&Zase #e 9on+ &e cel #$ in
#ara ori" @ns! conin$a s &isc$e c$ el'
Din acea >i #!n &$minic noa#e" 9e&=or& &in Alana
= c$se son&aBe &e o#inie @n &raci" iar s#re s=!r*i$l &imine ii
&e l$ni" a re$*i s iner#ree>e re>$laele acesora' Dn
#o=i&a con&amn rilor $nanime" Ron Mis; a?ea rei #rocene
@n #l$s =a &e Sheila Mecarh+' Problema c s oriei @nre
#ersoanele &e acela*i seC @i ca#i?ase #e aleg ori" cei mai
m$l i &inre ei mani1=es!n&$1*i #re=erin a #enr$
can&i&a$l mai conser?aor' Ron n$ era sig$r c #$ea &a
cre>are c$i?a care l$cra #enr$ cam#ania l$i" @ns acel
$lim son&aB i1a mai &escre i oarec$m =r$nea'
) Ron" ai c!*iga &eBa" @i re#ea mere$ 9on+' N$ raa
*ansa asaH
Dn cele &in $rm " a$ @ncheia o @n elegere" Ron insis!n&
ca ea s =ie semna ca o negociere &e conrac' Dn #rim$l
r!n&" Ron ?a r m!ne @n c$rs ' Dn al &oilea r!n&" 9on+ @*i ?a
#!sra sl$Bba &e &irecor &e cam#anie" Dn al reilea r!n&"
Ron se ?a @n!lni c$ e&iorii >iarelor" @*i ?a rec$noa*e
gre*elile *i ?a #romie o c$rsa c$ra @n cele o# >ile
r!mase' Dn al #ar$lea r!n&" o ce inea &e liera$ra &e
cam#anie" &e #$bliciae" &e s#o$ri 9E" rimieri #o*ale"
reclame ra&io n$ se ?a lansa &ec! &$# ce Ron @*i & &ea
acor&$l'
D$# ce a$ re&e?eni amici" a$ l$a $n #r!n> =r$gal la
Ca#iol Grill" a#oi Ron *i Doreen a$ #leca acas ' Era$
m!n&ri c 1*i # sraser &emniaea *i abia a*e#a$ s reia
cam#ania' Sim ea$ &eBa miros$l ?icoriei'
N
Barr+ Rinehar a sosi @n Jac;son l$ni la amia> *i s1a
ca>a @n cel mai mare a#aramen al $n$i hoel &in cenr$l
ora*$l$i' N$ a?ea s #lece &in Mississi##i &ec! &$#
@ncheierea alegerilor'
L1a a*e#a nelini*i #e 9on+ c$ ?esea c @nc a?ea$ $n
cal @n acea c$rs ' Penr$ cine?a care @*i = cea $n il$ &e
glorie &in =a#$l c @*i # sra calm$l @n orice si$a ie"
$limele &o$ >eci *i #ar$ &e ore =$seser c$m#lie'
Dormise #$ in' Dac Mis; ren$n a la cam#anie" cariera l$i
Rinehar ar =i =os a=eca =oare gra?" #oae chiar com#le
mina '
9on+ a a# r$ @n a#aramen c$ $n >!mbe #!n la $rechi
*i am!n&oi a$ re$*i chiar s r!& ' C$r!n&" s1a$ a#$ca s
reana1li>e>e re>er? rile &e im# @n mass1me&ia *i #lan$rile
&e reclam ' A?ea$ bani s in$n&e &isric$l c$ reclame 9E"
iar &ac &omn$l Mis; &orea n$mai &inre cele #o>ii?e"
a$nci a*a a?ea s se =ac '
N
Reac ia #ie ei la *irea &es#re e*$area negocierilor &e
sol$ ionare a =os ime&ia *i $r! ' La &eschi&erea >ilei &e
ran>ac ionare" ac i$nile Arane era$ la 53",3 &olari" iar la
amia> se ?in&ea$ c$ 5,"/3 &olari' Cari 9r$&ea$ a $rm ri
c$ @nc!nare acea #r b$*ire" bog ia l$i mic*or!n&$1se
cli# &e cli# ' Ca s mai s#oreasc s#aima *i agia ia" a
organi>a o @nr$nire @nre &irecorii Arane *i a?oca ii
com#aniei s#eciali>a i @n =alimene" &$# care a srec$ra
*irea c re #res '
Mar i &iminea " sec i$nea A=aceri a >iar$l$i 'e( )ork
Times a #$blica $n aricol @n care $n a?oca &e cas al
com#aniei a=irma( FProbabil c s # m!na aceasa ?om
&e#$ne cerere #enr$ #roec ie @n ca> &e =alimenG' Penr$
#rima oar @n &o$ >eci &e ani" ac i$nile s1a$ #r b$*i s$b
#la=on$l &e 5-"-- &olari b$caa" =iin& ran>ac ionae la ."3-'
Mar i #e la amia> " Me+erchec *i S#ano a$ sosi @n
Jac;son c$ $n a?ion c$ reac ie #ri?a' A$ =os #rel$a i &e $n
a$omobil c$ *o=er *i &$*i la biro$l a?oca$l$i lor" $n&e s1a$
@n!lni c$ $n re#orer &e la larion#&edger &in Jac;son' Dn
c$rs$l $n$i iner?i$ &e o or " cei &oi a$ res#ins #o?e*ile
&in aricol$l l$i Gilber" *i1a$ rea=irma ce enia @n no$l lor
sa *i a$ ?orbi @n&el$ng &es#re im#oran a #roces$l$i ce
$rma s =ie sol$ iona &e C$rea S$#rem &in Mississi##i' Dn
o aces im#" s1a$ in$ &e m!n *i a$ #o>a #enr$ $n
=oogra= al >iar$l$i'
C!n& se #erecea$ oae acesea" Barr+ Rinehar *i 9on+
Qachar+ anali>a$ re>$laele $lim$l$i son&aB' Cele
*ais#re>ece #rocene a?ans ale l$i Mis; se re&$seser "
aB$ng!n& la cinci ) cea mai s#ecac$loas sc &ere @n
iner?al &e /, &e ore #e care o ? >$se Barr+ ?reo&a '
Dns el era #rea bine rec$ #rin m$le ca s inre @n
#anic ' C$ oae acesea" 9on+ ar a ca o e#a? $man '
A$ &ecis s reorgani>e>e #rogram$l &e reclame 9E' A$
ren$n a la aceea c$ Darrel Sac;e *i la ala care @n= i*a
sr ini ce ra?ersaser ilegal =roniera' Dn $rm oarele rei
>ile" ?or rage are #e s$biec$l c s oriilor @nre #ersoane
&e acela*i seC *i #e arme' Dn c$rs$l :ee;en&$l$i" ?or rece
la s#o$rile calme" = c!n&$1i #e aleg ori s r iasc
senimene cal&e *i agreabile @n leg $r c$ Ron Mis; *i
inegriaea l$i moral '
Inre im#" #o*a*ii &in s$&$l sa$l$i Mississi##i ?or &$ce
la &esina ie" @n =iecare >i" c!e?a one &e maeriale
#ro#agan&isice @n =a?oarea l$i Mis;" asa #!n la @ncheierea
cam#aniei'
9oal reb$ia = c$ s$b obl &$irea &omn$l$i Mis;" &esig$r'
B
Denn+ O a ermina &e re&aca scrisoarea &$#a ce a
scris1o #e c!e?a ciorne *i a r$ga1o #e so ie s1o cieasc '
D$#a ce a cii1o *i ea *i a =os &e acor& c$ con in$$l" a &$s
scrisoarea la #o* ' Con in$$l ei era $rm or$l(
Simae Mrae 9e&"
Am asc$la o @nregisrare a #re&icii ale &e &$minica
rec$a" ransmisa &e #os$l &e ra&io KBMR" @n im#$l orei
ale &e r$g ci$ni' Am re>er?e @n a o n$mi #re&ica' A =os
mai c$r!n& o c$?!nare @n =a?oarea $n$i can&i&a' S$n
con?ins" con&amnarea homoseC$ali ii ese $n s$biec
san&ar& al #re&icilor #e care le ii @n am?on" *i n$ am
inen ia sa =ac ?re$n comenari$ @n aces sens' C$ oae
acesea" aac$l &eclan*a @m#ori?a B$&ec orilor liberali" c$
no$a >ile @naine &e alegeri" n$ a re#re>ena &ec! o
&iariba @m#ori?a Sheilei Mecarh+" al c rei n$me n$ a =os
rosi" &esig$r' Aac!n&1o" ese e?i&en c @l s#riBini #e
a&?ersar$l ei'
As=el &e c$?!n ri c$ i> #oliic s$n iner>ise @n mo&
eC#res #rin lege *i" @n mo& s#eci=ic" &e reglemen rile
inerne ale Misc$l$i' Ca organi>a ie non#ro=i @n=iin aa *i
=$nc ion!n& @n emei$l #re?e&erilor T2,3-5 6C7 627" Har?es
9abernacle n$ are &re#$l sO se angaBe>e @n aci?i i
#oliice' Proce&!n& @n aces =el" risc s 1*i #iar& sa$$l &e
organi>a ie non#ro=i" o caasro=a #enr$ orice biseric '
Am a$>i" &in s$rse &emne &e @ncre&ere" c al i #asori
locali" c$ o ii membri ai Coali iei Mr e*i" #arici#
#ersonal *i #rin inerme&i$l bisericilor lor la aceasa
cam#anie' S$n con?ins c acesa re#re>in $n e=or bine
coor&ona &e a conrib$i la alegerea l$i Ron Mis;" iar e$ n$
am nicio @n&oiala c @n aceas &$minica" &ar *i @n
$rm oarele" ?ei =olosi am?on$l #enr$ a1 i &eermina
cre&incio*ii s @l ?oe>e'
Domn$l Mis; ese =olosi &e o cons#ira ie a marii =inan e
#enr$ a $m#le C$rea S$#rem a sa$l$i c$ B$&ec ori
care ?or #roeBa r $= c orii cor#orai*i #rin re&$cerea
r s#$n&erilor @n ca>$l @n care se cer &es# g$biri' Doar
oamenii m r$n i ?or a?ea &e s$=eri ) enoria*ii i *i ai
mei'
9e #re?in c e ?oi $rm!ri *i asc$la @n &$minica ce ?ine'
Ii n$ ?oi e>ia s in=orme> Misc$l &aca @ i ?ei conin$a
aci?i ile ilegale'
Al $ @nr$ Hrisos"
Denn+ O
N
Joi la amia> " angaBa ii =irmei &e a?oca$r Pa+on J
Pa+on s1a$ @nr$ni ca s ia masa *i s =ac o $lim
anali> a cam#aniei' Pe $n #eree &in P$ " Sherman
aranBase @n or&ine cronologic reclamele im#rimae =olosie
#!n a$nci &e Ron Mis;' Era$ cereri &e c!e o #agin @n
>iare *i cinci rimieri #o*ale' Ac$m colec ia era ac$ali>aa
>ilnic" &eoarece i#arni ele l$cra$ c$ #rogram non1so#
#enr$ a im#rima maerialele #$bliciare ale l$i Mis;'
Era o eC#o>i ie im#resionan " &ar *i =oare &e#riman '
Molosin& o har a sr >ilor ora*$l$i Haiesb$rg *i o lis a
aleg orilor @nregisra i" Sherman a sabili carierele &in
a#ro#ierea $ni?ersi ii' Merg!n& &in $* @n $* " el ?a =i
@nso i &e 9abb+" R$s+ ?a =ace asa c$ Eic;+" iar Kes" c$
Mar+ Grace' A?ea$ &e b $ la &o$ mii &e $*i @n
$rm oarele cinci >ile' Oli?ia a con?eni s r m!n la biro$
ca s r s#$n& la ele=oane' Arria o s$# ra #rea are ca s
ba sr >ile'
Ale echi#e" m$le &inre ele alc $ie &in oamenii ce
l$cra$ @n biro$rile a?oca ilor #le&an i" reb$ia$ s colin&e
res$l ora*$l$i *i s$b$rbiile sale' Dn a=ar &e &isrib$irea
maerialelor @n =a?oarea l$i Mecarh+" maBoriaea
?ol$narilor reb$ia$ s #lase>e *i bro*$ri @n =a?oarea
B$&ec or$l$i 9homas Harrison'
Pers#eci?a &e a bae la s$e &e $*i era &e =a# =oare
#l c$a" cel #$ in #enr$ Kes *i Mar+ Grace' Amos=era &e
la biro$ =$sese ca &e &oli$ @nce#!n& &e l$ni' E*ec$l
@ncerc!rii &e sol$ ionare @n a=ara insan ei @i &obor!se #ese
m s$r ' Iar ?ehic$larea i&eii c =irma Arane ?a rec$rge la
#re?e&erile Ca#iol$l$i 55 @i @ns# im!na' Era$ c$ o ii
&is#era i *i iriabili" iar am!n&oi ar =i a?$ ne?oie &e c!e?a
>ile libere'
Aac$l =inal a =os orchesra &e Na Leser' Miecare sec ie
&e ?oare &in cele &o$ >eci *i *a#e &e &isrice a?ea c!e
$n om n$mi" iar Na era @n #osesia n$merelor &e ele=on
ale $$ror ?ol$narilor' A @nce#$ s 1i a#ele>e Boi &$# 1
amia>a" $rm!n& s se in &e ca#$l lor #!n l$ni noa#e'
B
Scrisoarea &in #area Mrael$i 9e& a =os a&$s la biserica
Pine Gro?e &e $n mesager' Con in$$l ei era $rm or$l(
Simae #asor O(
GriBa #e care mi1o #or i na1a mi*ca" iar #e &e al #are"
s$n @nc!na c ai mani=esa ineres =a &e #re&icile
mele' Asc$l 1le c$ aen ie *i #oae c @nr1o b$n >i ?ei
aB$nge s 1l
Mraele 9e& c$no*i #e Iis$s Hrisos ca #e m!n$ior$l $
#ersonal' P!n a$nci @ns!" ?oi conin$a sa m rog #enr$
ine *i #enr$ o i cei #e care @i con&$ci #e c i gre*ie'
D$mne>e$ ne1a consr$i casa &e r$g!ci$ne ac$m
#ais#re>ece ani" a#oi o El a #l i i#oeca' El m1a @n&r$ma
c!re am?on$l &e acolo *i @n =iecare s # m!na El ?orbe*e
$rmei Sale #rin c$?inele mele'
C!n& @mi #reg esc #re&icile" n$1L asc$l &ec! #e El' El
con&amn homoseC$aliaea *i #e cei care o s#riBin ' A*a
scrie @n Biblie" #e care @ i s$gere> s1o cie*i mai aen"
&e&ic!n& mai m$l im# acesei aci?i i'
Ii n$1 i mai #ier&e ?remea ca s 1 i =aci griBi @n #ri?in a
mea sa$ a bisericii mele' S$n con?ins c ai &es$le #e ca#
@n Pine Gro?e'
Eoi #re&ica o ce #o=esc' 9rimie1mi #e ca# g$?ern$l
=e&eral' A?!n&$1l #e Domn$l &e #area mea" n$ am a m
eme &e nimic'
La$& L$i"
CAPITOLUL =2
Eineri la amia>a" Barr+ Rinehar @m#insese ci=rele
son&aB$l$i #!n @n #o>i ia @n care s1a sim i s$=icien &e
sig$r #e sine ca s 1i ele=one>e &omn$l$i 9r$&ea$' Mis;
a?ea *a#e #rocene a?ans *i # rea s 1*i =i rec!*iga =or a'
Barr+ n$ s1a Bena s mai ro$nBeasc #$ in ci=rele ca s
=ac #e marele om s se sim mai lini*i' Oric$m" min ise
&e la $n ca# la al$l @n acea s # m!na' Domn$l 9r$&ea$
n$ ?a a=la nicio&a c =$seser c! #e ce s rae>e o$l
&$# ce a?$seser *ais#re>ece #rocene a?ans'
) S$nem &eas$#ra c$ >ece #rocene" l1a an$n a Barr+
#lin &e sine" &in a#aramen$l &e hoel'
) Dnseamn c s1a erminaL
) N$ c$nosc ?reo alegere @n care can&i&a$l =r$na* s =i
#ier&$ >ece #rocene @n $lim$l :ee;en&' Ii" c$ o i banii
#e care @i chel$im c$ me&iai>area" cre& c #rogres m @n
conin$are'
) Bine l$cra" Barr+" a s#$s Cari *i a @nchis ele=on$l'
Dn im# ce l$mea &e #e Kall Sree a*e#a *irea &es#re
cererea &e inrare @n =alimen a Arane Chemical" Cari
9r$&ea$ a mai c$m# ra cinci milioane &e ac i$ni ale
com#aniei #rinr1o ran>ac ie #ri?a ' E!n> or$l