Sunteți pe pagina 1din 43

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI

FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR


MANIPULAREA PIETELOR
DE CAPITAL
Coordonator
tiinifc:
Lect. univ. dr. Micu Ane!"
STUDENTI:
Du#itru Iu!i"$A!in"
M"ric" C!"udi"$ Cri%tin"
2011
Cuprins:
Ce! #"i r"u !ucru ce i %e &'"te int"#&!" unei &iete e c"&it"! e%te "ce!" de " "ve" ("i#" c" e%te
u%'r #"ni&u!")i!"* (ie d"t'rit" !ei%!"tiei de(icit"re* (ie d"t'rit" inc'#&etentei %"u !i&%ei de v'int"
" "ut'rit"ti!'r in " c'#)"te i!icitu! )ur%ier.
2
C'nce&tu! de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! " ('%t enunt"t c" "t"re re!"tiv t"r+iu in r"&'rt cu
#'#entu! din c"re %e &'"te v'r)i de "ctiuni de inducere in er'"re " inve%tit'ri!'r cu &rivire !"
&retu! %"u v'!u#u! re"! "! cererii %i '(ertei un'r &r'du%e &e ' "nu#it" &i"t". In e%ent"* %e &'"te
"(ir#" c" &e 'rice &i"t" unde "cte!e de v"n+"re$cu#&"r"re %e inc,eie c" ur#"re " !eii cererii %i
'(ertei e%te &'%i)i! %i c,i"r &r')")i! %" intervin" ("&te de n"tur" " #"nevr" &retu! !" c"re %e
inc,eie tr"n+"ctii!e cu re%&ective!e &r'du%e* "%t(e! inc"t "nu#iti &"rtici&"nti !" &i"t" %" v"nd" c"t
#"i %cu#& %i-%"u %" cu#&ere c"t #"i ie(tin.
Notiunea de manipulare
."r"%ind t't #"i de% in !i#)"/u! c'tidi"n %en%u! initi"!* "ce!" de 0#"nuire* 0#"nevr"re*
n'tiune" de 0#"ni&u!"re e%te ('!'%it" in ener"! "v"nd ' c'n't"tie e#in"#ente ne"tiv". C"nd
v'r)i# de #"ni&u!"re* "ndu! ne +)'"r" !" idee" de inducere in er'"re* in enere &rin 0#"n'&ere
d'!'+ive* &rin "nu#ite in%tru#ente c"&")i!e %" cree+e %u)iectu!ui #"ni&u!"rii ' ("!%"
re&re+ent"re " re"!it"tii.
A%cundere" "dev"ru!ui %i inducere" unei re"!it"ti &"r"!e!e* #incin'"%e* " c'n%tituit dint'tde"un"
' "r#" &'!itic" %"u-%i un #i/!'c de i#)'"tire.
Du&" Dece#)rie 1232* "u ('%t &u)!ic"te %i in R'#"ni" nu#er'"%e !ucr"ri ce "n"!i+"u
0#"ni&u!"re" &rin #"%%$#edi"* c" ('r#" de in(!uent"re &'!itic" " cet"teni!'r. S$" v'r)it %i %cri%
en'r# de%&re 0#"ri #"ni&u!"ri "!e '&iniei &u)!ice* cu# "r (i Rev'!uti" r'#"n" %"u R"+)'iu!
din G'!(. Au ("cut i%t'rie (r"+e ce!e)re c"re incri#in"u #"ni&u!"re" in %c'&uri e!ect'r"!e "
cet"teni!'r* "r"t"re" unui 0"!t "dev"r de c"tre &'!iticieni in &re"/#" "!eeri!'r nu#"i in vedere"
inducerii in er'"re " e!ect'r"tu!ui c"re ur#" %" %e &re+inte !" urne.
M"ni&u!"re" e%te un ne'!'i%# ce " intr"t in !i#)" r'#"n" din (r"nce+u! manipuler.
.r"ctic* &ute# %&une c"* in &re+ent* %en%u! (iur"t ne"tiv "! n'tiunii de #"ni&u!"re %urc!"%e"+"
%en%u! &r'&riu initi"! c"re vi+e"+" ' "ctivit"te de uti!i+"re #"nu"!" " unui ')iect.
Definitia manipularii
E%te intere%"nt de &reci+"t ("&tu! c" %en%u! (iur"t "! n'tiunii de 0#"ni&u!"re nu "&"re in
dicti'n"re!e r'#"ne%ti "nteri'"re "nu!ui 1224. At"t Dicti'n"ru! E5&!ic"tiv 6DE78 "! !i#)ii
r'#"ne edit"t in 1239* c"t %i Micu! Dicti'n"r Encic!'&edic* editii!e 12:3 %i 123;* '(er" d'"r
%en%u! &r'&riu "! cuv"ntu!ui.
In u!ti#" editie " DE7$u!ui !i#)ii r'#"ne* e5i%t" evidenti"t %i %en%u! (iur"t "! ver)u!ui tr"n+itiv
0" #"ni&u!"* "r"t"ndu$%e c" "ce%t" "re %en%u! de 0" in(!uent" &rin "nu#ite t"ctici 6necin%tite8* "
3
in%e!" &entru "$%i "tine %c'&uri!e. T't'd"t"* in DE7 %e indic" ("&tu! c" "ce%t %en% "! ver)u!ui
cere un c'#&!e#ent direct c"re indic" &er%'"ne. A%"d"r* in c"dru! "ce%tui %en% (iur"t* %e
v'r)e%te de 0" #"ni&u!" &e cinev" %i nu de 0" #"ni&u!" cev"* c" %i in c"+u! %en%u!ui &r'&riu.
Ace"%t" &reci+"re e%te i#&'rt"nt" din &er%&ectiv" %t")i!irii cu e5"ctit"te " c'ntinutu!ui n'tiunii de
#"ni&u!"re &rin r"&'rt"re !" de(initi" !e"!" #enti'n"t" in Directive!e Eur'&ene %i in Lee"
r'#"n" " &ietei de c"&it"!.
In dicti'n"re!e edit"te in "!te %t"te* %e#ni(ic"ti"% (iur"t" " n'tiunii de #"ni&u!"re e%te &re+ent"*
une'ri '(erindu$%e dre&t e5e#&!u &entru "ce%t %en% "! cuv"ntu!ui 0#"ni&u!"re" &'!itic".
In ce" #"i %i#&!" %i &'"te e!'cvent" de(initie " n'tiunii de #"ni&u!"re* "ce"%t" e%te v"+ut" in
&re+ent c" 0' #"nevr" de%tin"t" " in%e!".
N'tiune" de #"ni&u!"re e%te intri%ec !e"t" de "cee" de in('r#"tie. Nu %e &'"te !u" in di%cutie '
("&t" de #"ni&u!"re in ")%ent" (urni+"rii un'r in('r#"tii de c"tre "entu! "ctiv "! #"ni&u!"rii
"&te de " (i rece&t"te de %u)iectu!-%u)iecte!e in%&re c"re %e indre"&t" re%&ectiv" "ctiune de
inducere in er'"re. In('r#"ti" tr"n%#i%" de #"ni&u!"t'r "re #enire" %" ('r#e+e in "ndire" ce!'r
#"ni&u!"ti ' ("!%" re&re+ent"re " re"!it"tii.
In %'ci'!'ie* %$" nu"nt"t in %en%u! c" #"ni&u!"re" re&re+int" "ctiune" &rin c"re un "ct'r %'ci"!
6&er%'"n"* ru&* c'!ectivit"te8 e%te deter#in"t %" "nde"%c" %i-%"u %" "cti'ne+e intr$un #'d
c'#&"ti)i! cu intere%e!e initi"t'ru!ui* %i nu cu intere%e!e %"!e* &rin uti!i+"re" un'r te,nici de
&er%u"%iune %i di%t'r%i'n"nd intenti'n"t "dev"ru!* !"%"nd in%" i#&re%i" !i)ert"tii de "ndire %i de
deci+ie.
Atunci c"nd !eiuit'ru! " deci% inc!udere" n'tiunii in c"u+"* din r"tiuni ce tin de c'nci+i"
te5tu!ui* " ('!'%it %int"#" manipularea pietei de capital* in !'c de " uti!i+" e5&ri#"re"
e5,"u%tiv": 0#"ni&u!"re " &"rtici&"nti!'r !" &i"t" de c"&it"!. E%te dinc'!' de 'rice du)iu c"
#"ni&u!"re" vi+"t" de !eiuit'ru! de &retutindeni 6in &ri#u! r"nd ce! "#eric"n c"re " ('!'%it
&entru &ri#" d"t" "ce"%t" %int"#" in "nu! 12<9* in Securities Exchange Act8 %e re(er" !"
inducere" in er'"re " inve%tit'ri!'r &e &i"t" de c"&it"!.
Nu %e &'"te v'r)i de ' 0#"ni&u!"re ")%tr"ct" " &ietei de c"&it"!* de ' "ctiune i!icit" c"re nu "re
victi#e. E%te e%enti"! &entru %t")i!ire" i!icitu!ui un'r tr"n+"ctii %"u 'rdine c" "ce%te" %" (i in%e!"t
"nu#ite &er%'"ne c"re inve%te"u %"u d're"u %" inve%te"%c" &e &i"t" de c"&it"!* "%t(e! inc"t
"ce%t'r &er%'"ne %" !e (i ('%t "(ect"t" !i)ert"te" de " c'ntr"ct".
T't "%t(e!* v"ri"nt" (r"nce+" " denu#irii "ce%tei ("&te i!icite re%&ectiv 0#"ni&u!"re" cur%u!ui
6manipulation de cours8 %e re(er" in e%ent" !" inducere" in er'"re " un'r &er%'"ne c"re &"rtici&"
%"u d're%c %" &"rtici&e !" tr"n+"ctii inc,ei"te &e &i"t" de c"&it"! %i nu !" ' #"nevr" " cur%u!ui
un'r in%tru#ente (in"nci"re.
4
Intr$' de(initie v'it inc'#&!et" din !iter"tur" /uridic" "#eric"n"* manipularea pietei " ('%t
c'n%ider"t" dre&t tr"n+"cti'n"re" "ctiuni!'r unei %'ciet"ti* "%t(e! inc"t &retu! "ce%t'r" %" (!uctue+e
in %en%u! cre"rii unui &r'(it inc'rect &entru &er%'"n" 6trader* in%" &rivit in %en% !"r* nu d'"r
&er%'"n" c"re e(ectue"+" cu tit!u &r'(e%i'n"! tr"n+"ctii8 c"re enere"+" tr"n+"ctii!e re%&ective.
Cee" ce e%te i#&'rt"nt de %u)!ini"t e%te ("&tu! c" "ctiune" #"ni&u!"rii* d"c" d'ri# %" nu in'r"#
%en%u! '(erit de de(initii!e din dicti'n"re* tre)uie %" "i)" int'tde"un" &'tenti"!u! de " &r'duce un
re+u!t"t* "nu#e inducere" in er'"re " #"ni&u!"tu!ui-#"ni&u!"ti!'r %"u deter#in"re" un'r
&"rtici&"nti !" &i"t" de c"&it"! de " tr"n+"cti'n" !" &returi "rti(ici"!e %"u de " nu tr"n+"cti'n"* din
c"u+" unui nive! "n'r#"! "! &retu!ui. In !i&%" "ce%tui re+u!t"t nu &ute# v'r)i dec"t ce! #u!t de '
tent"tiv" de #"ni&u!"re. Nu i#&'rt" dec"t din &er%&ectiv" dre&tu!ui &en"! d"c" ne&r'ducere"
re+u!t"tu!ui ur#"rit de #"ni&u!"t'r nu " "vut !'c din c"u+" #i/!'"ce!'r i#&r'&rii ('!'%ite de
c"tre #"ni&u!"t'r %"u " c'nditii!'r ')iective "!e &ietei in%tru#entu!ui (in"nci"r "%u&r" c"rui" %$"
re"!i+"t incerc"re" de #"ni&u!"re. .re+ent" re+u!t"tu!ui inducerii in er'"re %"u " cre"rii unui
c'#&!e5 de ("ct'ri* c"re in #'d ')iectiv "u c"&"cit"te" de " induce in er'"re* c,i"r d"c" nu &'t (i
identi(ic"ti inve%tit'rii indu%i in er'"re 6%&re e5e#&!u* in i&'te+" in c"re "nu#iti inve%tit'ri %e
")tin de !" " inc,ei" tr"n+"ctii* d"t'rit" c"r"cteri%tici!'r #incin'"%e "!e &ietei in%tru#entu!ui
(in"nci"r 0#"ni&u!"t8 e%te e%enti"!" &entru " tr"e c'nc!u+i" c" " e5i%t"t ' ("&t" de #"ni&u!"re "
&ietei de c"&it"!.
.retu! &e &i"t" de c"&it"! %e ('r#e"+" c" ur#"re " int"!nirii cererii %i '(ertei c'ntinute de 'rdine!e
de tr"n+"cti'n"re "(i%"te* intr'du%e in %i%te#. Inve%tit'rii &'t (i in%e!"ti* in &ri#u! r"nd* de
c"r"cteri%tici!e "ce%t'r 'rdine* "&'i de &retu! %i v'!u#u! tr"n+"ctii!'r inc,ei"te. D"c" "ce%ti
inve%tit'ri nu re"cti'ne"+" !" 'rdine!e %"u !" tr"n+"ctii!e in%e!"t'"re c"re "u du% &retu! !" nive!e
"rti(ici"!e* "ctiune" #"ni&u!"rii nu v" &r'duce victi#e. D"c" t'tu%i inve%tit'rii nu v'r (i indu%i in
er'"re* d"r v'r (i i#&iedic"ti %" tr"n+"cti'ne+e !" &returi %t")i!ite &e c"!e n"tur"!" %"u* d"t'rit"
un'r &returi #entinute "rti(ici"! v'r (i ('rt"ti %" tr"n+"cti'ne+e !" v"!'ri #incin'"%e "!e
in%tru#ente!'r (in"nci"re* "tunci &ute# v'r)i de e5i%tent" ("&tei de #"ni&u!"re " &ietei. In
"ce"%t" u!ti#" i&'te+"* re+u!t"tu! #"ni&u!"rii %e &r'duce* c,i"r d"c" inve%tit'rii c"re inc,eie
tr"n+"ctii cun'%c c" &retu! "ce%t'ri" nu e%te unu! c'rect* %t")i!it &e c"!e n"tur"!".
Av"nd in vedere "ce%te c'n%iderente* &ute# "&reci" c" de(initi" #"ni&u!"rii &ietei de c"&it"! "r
tre)ui %" c'ntin" ce!e d'u" e!e#ente e%enti"!e evidenti"te "nteri'r: "ce!" c" #"ni&u!"re" e%te '
"ctiune indre&t"t" i#&'triv" un'r &er%'"ne* &"rtici&"nti !" &i"t" de c"&it"!* %i "ce!" c" &entru "
v'r)i de e5i%tent" unei #"ni&u!"ri tre)uie c" "ctiune" #"ni&u!"t'ru!ui %" "i)" c"&"cit"te" de "
reu%i in #'d e(ectiv* "dic" ce! &utin ' &er%'"n"* un inve%tit'r &e &i"t" de c"&it"! in tit!uri!e c"re
("c ')iectu! "ctiunii re%&ective* %" (ie indu% in er'"re %"u %" (ie deter#in"t %" tr"n+"cti'ne+e !"
&returi inc'recte %"u %" (ie i#&iedic"t %" tr"n+"cti'ne+e !" &returi!e %t")i!ite &e c"!e n"tur"!".
A!t(e!* "ctiune" #"ni&u!"t'ru!ui nu reu%e%te %i &retu! in%tru#entu!ui (in"nci"r r"#"ne !" un nive!
%t")i!it &e c"!e n"tur"!"* i"r* &e de "!t" &"rte* tr"n+"ctii!e %e inc,eie cu v'!u#e de in%tru#ente
(in"nci"re c"re re+u!t" dintr$' "ctivit"te n'r#"!"* !icit" " &"rtici&"nti!'r !" &i"t".
5
In "ce!"%i ti#&* &rin n'tiune" de 0#"ni&u!"re " &ietei v'# inte!ee inducere" in er'"re "
inve%tit'ri!'r cu &rivire !" &retu! %"u !ic,idit"te" unui" %"u " #"i #u!t'r in%tru#ente (in"nci"re %i
nu cu &rivire !" t'"te in%tru#ente!e (in"nci"re tr"n+"cti'n"te &e re%&ectiv" &i"t". Te'retic* "tunci
c"nd %e re"!i+e"+" tr"n+"ctii cu indice!e unei )ur%e* &'t interveni %itu"tii in c"re inve%tit'rii %unt
indu%i in er'"re cu &rivire !" ev'!uti" de "n%"#)!u " intreii &iete.
Din "ce"%t" &er%&ectiv"* c'n%ider"# manipularea pietei de capital c" (iind actiunea prin care
unul sau mai multi participanti la piata de capital, datorita unor tranzactii sau ordine de
tranzactionare care au condus sau mentinut pretul unuia sau mai multor instrumente financiare
la un nivel artificial sau datorita unor informatii neadevarate transmise prin mass-media,
internet sau alte mijloace de comunicare in masa, au fost indusi in eroare cu privire la cererea,
oferta sau pretul instrumentelor financiare, ori au fost determinati sa incheie tranzactii la
preturi artificiale sau sa nu incheie tranzactii din cauza caracterului inselator al pretului.
Definitii legale ale notiunii de manipulare a pietei de capital
N'tiune" de 0#"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! "&"re de(init" intr$' %erie de "cte n'r#"tive ce "u
('%t %"u %unt in vi'"re "t"t in R'#"ni" c"t %i in diver%e %t"te cu ec'n'#ie de &i"t" "v"n%"t".
E%te de re#"rc"t ("&tu! c" "ce%te di%&'+itii !e"!e nu %e c"n"!i+e"+" une'ri in directi" de " '(eri '
de(initie e5,"u%tiv" " n'tiunii de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!* ci* #"i der")"* enu#er"
i#&re/ur"ri in c"re &'"te (i identi(ic"t" "ce"%t" ("&t" i!icit" de #"ni&u!"re. Ace"%t" %itu"tie e%te
int"!nit" inde'%e)i in %t"te!e de dre&t "n!'$%"5'n 6#"i &utin M"re" =rit"nie8* in ti#& ce in
%t"te!e Uniunii Eur'&ene* 'd"t" cu intr"re" in vi'"re " Directivei ")u+u!ui de &i"t" in "nu! >44<
t'"te %t"te!e #e#)re "u i#&!e#ent"t di%&'+itii!e "ce%tei" in dre&tu! intern* &re!u"nd ("r"
#'di(ic"ri #"/'re de(initii!e '(erite de "ctu! n'r#"tiv c'#unit"r.
a. Manipularea pietei de capital conform Directivei Europene nr.!"##$ privind
a%uzul de piata
In c'n('r#it"te cu di%&'+itii!e "rt. 1"!in. > din Directiv" nr.;->44< " ."r!"#entu!ui Eur'&e"n
0#"ni&u!"ri!e &ietei in%e"#n":
"8 Tr"n+"ctii!e %"u 'rdine!e !" tr"n+"cti'n"re:
c"re '(er" %"u %unt %u%ce&ti)i!e de " '(eri indic"tii ("!%e %"u in%e!"t'"re in cee" ce &rive%te
'(ert"* cerere" %"u cur%u! in%tru#ente!'r (in"nci"re* %"u
c"re %t")i!e%c &rin "ctiune" unei" %"u #"i #u!t'r &er%'"ne c"re "cti'ne"+" in #'d
c'ncert"t* cur%u! unui" %"u #"i #u!t'r in%tru#ente (in"nci"re !" un nive! "n'r#"! %"u
"rti(ici"!* e5ce&t"nd c"+u! in c"re &er%'"n" c"re " e(ectu"t tr"n+"cti" %"u c"re " e#i%
'rdine!e c'n%ider" c" #'tive!e c"re "u deter#in"t$' %" &r'cede+e "%t(e! %unt !eiti#e %i
c" re%&ective!e tr"n+"ctii %"u 'rdine %unt c'n('r#e cu &r"ctici!e de &i"t" "d#i%e &e &i"t"
re!e#ent"t" in c"u+"?

)8 E(ectu"re" un'r tr"n+"ctii %"u e#itere" un'r 'rdine &rin recurere" !" &r'ceduri (ictive
%"u !" 'rice "!t" ('r#" de in%e!"ciune %"u "rti(iciu?
c8 Di(u+"re"* &rin inter#ediu! #i/!'"ce!'r de c'#unic"re in #"%" 6inc!u%iv Internet8 %"u
&rin 'rice "!t #i/!'c* de in('r#"tii c"re '(er" %"u %unt %u%ce&ti)i!e de " '(eri indic"tii ("!%e
%"u in%e!"t'"re de%&re in%tru#ente!e (in"nci"re* inc!u%iv r"%&"ndire" de +v'nuri %i
di(u+"re" de in('r#"tii ("!%e %"u in%e!"t'"re in c'nte5tu! in c"re &er%'"n" c"re " di(u+"t
in('r#"tii!e %ti" %"u tre)ui" %" %tie c" in('r#"tii!e %unt ("!%e %"u in%e!"t'"re.
T'"te %t"te!e Uniunii Eur'&ene %i$"u "d"&t"t !ei%!"ti" in %en%u! intr'ducerii un'r de(initii cv"%i$
%i#i!"re &entru n'tiune" de 0#"ni&u!"re " &ietei cu ce" " Directivei Eur'&ene. In e"!" #"%ur"
in !ei!e n"ti'n"!e "!e %t"te!'r #e#)re "!e Uniunii Eur'&ene "u ('%t "d'&t"te* c" ur#"re "
i#&!e#ent"rii Directivei nr.;->44<* de(initii "%e#"n"t'"re "!e un'r %int"#e re!ev"nte din "ce%t
d'#eniu* cu# "r (i*%&re e5e#&!u 0in%tru#ent (in"nci"r* 0&i"t" re!e#ent"t"* &r"ctici de &i"t"
"cce&t"te etc.
%. &%iectivele legislatiei 'niunii Europene in materia a%uzului de piata
Ad'&t"nd Directiv" ")u+u!ui de &i"t"* ."r!"#entu! %i C'n%i!iu! Eur'&e"n "u intr'du% in circuitu!
/uridic "! %t"te!'r #e#)re "!e Uniunii ' %erie de ')iective de(init'rii &entru (uncti'n"re" &iete!'r
de c"&it"! din "ce"%t" +'n". Sc'&uri!e &reci+"te in Directiv" ")u+u!ui de &i"t" c'nture"+"
"ctivit"te" C'#i%iei Eur'&ene* c'#&etent" %" e!")'re+e n'r#e!e eur'&ene de &unere in "&!ic"re
" Directivei ")u+u!ui de &i"t" nr.;->44<.
In c'n%ider"re" "ce%t'r de+ider"te tre)uie re"!i+"te inter&ret"ri!e c"re %unt d"te di(erite!'r ("&te
c"re %unt %u%ce&ti)i!e de " (i c'n%ider"te dre&t #"ni&u!"ri "!e &ietei de c"&it"!.
O)iective!e "vute in vedere de Directiv" %unt &reci+"te in c"dru! &"r"r"(u!ui nr. 9< din
0C'n%iderente:
Nece%it"te" de " "%iur" incredere" inve%tit'ri!'r in &iete!e (in"nci"re &rin &r'#'v"re" de
n'r#e %tricte in #"terie de tr"n%&"rent" " re%&ective!'r &iete?
Nece%it"te" de " '(eri inve%tit'ri!'r ' "#" !"r" de in%tru#ente c'ncurente* &recu# %i un
nive! de &re+ent"re " in('r#"tiei %i de &r'iectie "d"&t"t" %itu"tiei (iec"rui"?
Nece%it"te" de " %e "%iur" c" "ut'rit"ti!e de re!e#ent"re inde&endente &un in "&!ic"re
re!e#ent"ri!e in #'d c'n%ecvent* #"i "!e% in cee" ce &rive%te c'#)"tere" cri#in"!it"tii
ec'n'#ice?
Nece%it"te" unui r"d ridic"t de tr"n%&"rent" %i de c'n%u!t"re cu t'ti &"rtici&"ntii !" &i"t"*
cu ."r!"#entu! %i cu C'n%i!iu!?
Nece%it"te" de " incur"/" in'v"ti" &e &iete!e (in"nci"re &entru " "%iur" din"#i%#u! %i
e(icient" "ce%t'r"?
Nece%it"te" de " &"%tr" interit"te" &ietei &rintr$un c'ntr'! %trict %i c"&")i! de re"ctii
"decv"te "! in'v"tiei (in"nci"re?
I#&'rt"nt" reducerii c'%turi!'r de c"&it"! %i in!e%nire" "cce%u!ui !" c"&it"!?
!
Ec,i!i)ru! &e ter#en !un "! c'%turi!'r %i )ene(icii!'r &"rtici&"nti!'r !" &i"t" 6inc!u%iv
&entru intre&rinderi!e #ici %i #i/!'cii %i &entru #icii inve%tit'ri8 in c'nte5tu! #"%uri!'r de
&unere in "&!ic"re?
Nece%it"te" de " &r'#'v" c'#&etitivit"te" !" nive! intern"ti'n"! " &iete!'r (in"nci"re "!e
Uniunii Eur'&ene* ("r" " "duce "tinere nev'ii de c''&er"re intern"ti'n"!"?
Nece%it"te" de " "%iur" c'nditii!e de e"!it"te in "ctivit"te" tutur'r &"rtici&"nti!'r !" &i"t"
&rin %t")i!ire" de n'r#e c'#unit"re 'ri de c"te 'ri %e d'vede%te '&'rtun?
Nece%it"te" de " re%&ect" di%&"rit"ti!e dintre &iete!e n"ti'n"!e* in c"+u! in c"re "ce%te" nu
"duc "tinere c'erentei &ietei unice?
Nece%it"te" de " "%iur" c'erent" cu ce!e!"!te &revederi "!e !ei%!"tiei c'#unit"re din
"ce%t d'#eniu* de+ec,i!i)ru! in in('r#"re %i !i&%" de tr"n%&"rent" &ut"nd c'#&r'#ite
)un" (uncti'n"re " &iete!'r %i "duce &re/udicii c'n%u#"t'ri!'r %i #ici!'r inve%tit'ri.
Tre)uie "r"t"t c" Directiv" ")u+u!ui de &i"t" " %t"tu"t &entru &ri#" d"t" !" nive!u! !ei%!"tiei
Uniunii Eur'&ene #'d"!it"ti!e in c"re %e &'"te &re+ent" ("&t" de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!*
re%&ectiv #"ni&u!"re" '&er"ti'n"!" %"u #"ni&u!"re" )"+"t" &e '&er"tiuni de &i"t" 6tr"n+"ctii %i
'rdine de tr"n+"cti'n"re8 %i #"ni&u!"re" in('r#"tiv" %"u #"ni&u!"re" )"+"t" &e di%e#in"re" de
in('r#"tii in%e!"t'"re.
In "ce!"%i ti#&* in c"dru! &"r"r"(u!ui nr.99 din 0C'n%iderente %e indic" ("&tu! c" Directiv"
re%&ect" dre&turi!e (und"#ent"!e "!e '#u!ui %i 0&rinci&ii!e recun'%cute in #'d de'%e)it de C"rt"
dre&turi!'r (und"#ent"!e " Uniunii Eur'&ene* in %&eci"! !" "rtic'!u! 11* &recu# %i !" "rtic'!u! 14
din C'nventi" Ec'n'#ic" " Dre&turi!'r O#u!ui.
Ce!e d'u" te5te !e"!e cit"te %e re(er" !" !i)ert"te" de e5&ri#"re* %t")i!indu$%e &rinci&iu! &'trivit
c"rui" 'rice &er%'"n" "re dre&tu! !" !i)ert"te" de e5&ri#"re. Ace%t dre&t cu&rinde !i)ert"te" de
'&inie %i !i)ert"te" de " &ri#i %"u de " tr"n%#ite in('r#"tii %"u idei ("r" "#e%tecu! "ut'rit"ti!'r.
Ace%t dre&t cu&rinde !i)ert"te" de '&inie %i !i)ert"te" de " &ri#i %"u de " tr"n%#ite in('rn"tii %"u
idei ("r" "#e%tecu! "ut'rit"ti!'r &u)!ice.
Artic'!u! 14 "!in.> din C'nventi" Eur'&e"n" " Dre&turi!'r O#u!ui indic" in%" ("&tu! c"
e5ercit"re" "ce%t'r !i)ert"ti ce c'#&'rt" ind"t'riri %i re%&'n%")i!it"ti &'"te (i %u&u%" un'r
('r#"!it"ti* c'nditii!e * re%tr"neri %"u %"nctiuni &rev"+ute de !ee* c"re c'n%tituie #"%uri
nece%"re* intr$' %'ciet"te de#'cr"tic"* &entru %ecurit"te" n"ti'n"!"* inter"re" terit'ri"!" %"u
%iur"nt" &u)!ic"* "&"r"re" 'rdinii %i &revenire" in(r"ctiuni!'r* &r'tecti" %"n"t"tii %"u " #'r"!ei*
&r'tecti" re&ut"tiei %"u " dre&turi!'r "!t'r"* &entru " i#&iedic" divu!"re" de in('r#"tii
c'n(identi"!e %"u &entru " "r"nt" "ut'rit"te" %i i#&"rti"!it"te" &uterii /udec"t're%ti.
c. Manipularea pietei de capital conform (ursei din )e* +or, -)e* +or, Stoc,
Exchange - )+SE.
M"ni&u!"re" &ietei de c"&it"!* &'trivit de(initiei '(ici"!e &'%t"te &e @e)%ite$u! NASE re&re+int"
0' '&er"tiune i!e"!"* c'n%t"nd in cu#&"r"re" %"u v"n+"re" de in%tru#ente (in"nci"re cu %c'&u!
"
de " cre" ' ("!%" %"u re%it" "&"rent" " unei tr"n+"cti'n"ri "ctive %"u cu %c'&u! de " cre%te %"u
%c"de" &retu! in%tru#ente!'r (in"nci"re &entru " deter#in" &e cei!"!ti inve%tit'ri %" v"nd" %"u %"
cu#&ere intru#ente!e (in"nci"re re%&ective.
E%te de #enti'n"t c" "ce"%t" de(initie %inteti+e"+" in #'d e!'cvent t'"te &revederi!e !e"!e din
Securitie% Act %i Securitie% E5c,"ne Act %i " re!e#ent"ri!'r e#i%e in "&!ic"re" "ce%t'r" din
#"teri" #"ni&u!"rii &ietei de c"&it"!* cu t'"te c" in !ei%!"ti" St"te!'r Unite nu e5i%t" ' de(initie
!e"!"* '(ici"!" " n'tiunii de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!.
In vi+iune" C'##'ditB Future% Tr"din C'##i%%i'n 6CFTC8 #"ni&u!"re" re&re+int" 'rice
'&er"tiune* tr"n+"ctie %"u &r"ctic" &!"ni(ic"t" c"re enere"+" %"u #entine un &ret "rti(ici"!.
F'r#e!e %&eci(ice de #"ni&u!"re inc!ud c'rnere!e* v"n+"ri!e %"u cu#&"r"ri!e ne')i%nuite de
#"r(uri %"u in%tru#ente (in"nci"re %"u di(u+"re" de in('r#"tii ("!%e in vedere" den"tur"rii
&retu!ui.
In re"!it"te* inter&ret"re" de(initiei #"ni&u!"rii &ietei "r tre)ui %" "i)" un c"r"cter re%trictiv*
!i#it"ndu$%e !" %itu"tii!e in c"re e5i%t" un re+u!t"t "! ("&te!'r de #"ni&u!"re* (ie c" "ce%t" c'n%t"
in tr"n+"ctii inc,ei"te de &"rtici&"ntii !" &i"t" 0indu%i in er'"re !" &returi inc'recte* (ie c"
&"rtici&"ntii !" &i"t" nu inc,eie tr"n+"ctii* din c"u+" nive!u!ui "n'r#"! "! &retu!ui %"u "! cererii
%"u '(ertei* (ie c" %unt c'n%tr"n%i %" inc,eie tr"n+"ctii !" &returi "rti(ici"!e* cu t'"te c"
&"rtici&"ntii re%&ectivi re"!i+e"+" c" &retu!* cerere" %"u '(ert" " ('%t #"ni&u!"t".
Natura ilicita a faptei de manipulare
.'trivit "v. Si)B!!e L'Brette* n'tiune" de #"ni&u!"re " &ietei 6%"u " cur%u!ui8 e%te indi%'!u)i!
!e"t" de "cee" de %&ecu!"tie. Acee"%i "ut'"re* re"!i+"nd ' c'#&"r"tie intre ce!e d'u" n'tiuni*
%u)!ini"+" c" %&ecu!"ti" nu c'n%tituie ' &r"ctic" %"ncti'n")i!".
Speculatorul* %e "r"t" in !ucr"re" 0Le c'ntentieu5 de% ")u% de #"rc,e "&"rtin"nd "ut'"rei cit"te*
%tie c" '&er"tiuni!e %"!e %unt %u%ce&ti)i!e %" "(ecte+e (uncti'n"re" reu!"t" " &ietei* in %en%
"%cendent %"u de%cendent* in%" in'r" ("&tu! c" interventi" %" &e &i"t" &'"te &r'v'c" "%e#ene"
ev'!utii %i* a fortiori* c" &retu! &'"te %" nu ev'!ue+e in %en%u! d'rit* "%u#"ndu$%i "ce%t ri%c.
In %c,i#)* manipulatorul nu i%i "%u#" niciun ri%c. .rin "ctiuni!e %"!e v" e!i#in" &'%i)i!it"te" c"
&i"t" %" ev'!ue+e intr$un %en% ned'rit* cun'%c"nd intr$' #"nier" %iur" ("&tu! c" interventi" %" v"
"(ect" &i"t"* &retu! in%tru#ente!'r (in"nci"re ur#"nd %" "i)" trendu! d'rit.
F"&t" de " #"ni&u!" &retu! in%tru#ente!'r (in"nci"re tr"n+"cti'n"te &e &i"t" de c"&it"! "re in
vi+iune" cv"%i$un"ni#it"tii !ei%!"tii!'r ' n"tur" i!icit".
In ('"rte #u!te %itu"tii* r"nit" dintre %&ecu!"tie %i #"ni&u!"re e%te e5tre# de %u)tire %i reu de
identi(ic"t. In &ri#u! r"nd* tre)uie "r"t"t c" ("&t" de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! %e in%crie in
#
c"dru! i!icitu!ui civi! "! contraventionalului. E%te un"ni# "cce&t"t in !ei%!"tii!e c"re de(ine%c*
de%criu %i %"ncti'ne"+" ("&t" de #"ni&u!"re " &ietei c" inc"!c"re" di%&'+itii!'r !e"!e in #"terie
"tr"e du&" %ine ' r"%&undere "d#ini%tr"tiv".
Directiva a%uzului de piata %u)!ini"+" in c"dru! "rt. 19 "!in.1 nece%it"te" "&!ic"rii un'r %"nctiuni
"d#ini%tr"tive &entru ("&te!e de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!. Din "n"!i+" te5tu!ui re%&ectiv %e
di%tine in #'d &"rticu!"r te+" &'%i)i!it"tii cu#u!"rii r"%&underii "d#ini%tr"tive cu ce" &en"!" in
c"+u! %"v"r%irii un'r ("&te de #"ni&u!"re " &ietei: 0fara a aduce atingere dreptului lor de a
impune sanctiuni penale, statele mem%re se asigura ca, in conformitate cu legislatia interna, se
pot lua masuri administrative. St"te!e Uniunii Eur'&ene "u '&t"t in ener"! &entru re"!i+"re"
"ce%tui cu#u! cu t'"te c" di%tincti" intre i!icitu! civi! %i ce! &en"! nu e%te in #'d neec,iv'c
re"!i+"t" in !ei%!"tii!e n"ti'n"!e in "ce"%t" #"terie &rin ("&tu! c" nu e%te nu"nt"t" r"nit" unde
%("r%e%te r"%&undere" c'ntr"venti'n"!" %i ince&e ce" &en"!".
M"ni&u!"re" &ietei de c"&it"! e%te c'n%ider"t"* in "nu#ite circu#%t"nte* c" "v"nd c"r"cteru! de
in(r"ctiune. Criterii!e de de!i#it"re intre t"r"#u! &en"! %i ce! c'ntr"venti'n"! di(er" de !" un %t"t
!" "!tu!.
/egge 0omunitaria "##1 6!ee" it"!i"n" de i#&!e#ent"re " M.A.D. nr.;>-13.49.>44C8 &revede in
"rt. 13C n"tur" &en"!" " ("&tei* in%" in c'nditii!e in c"re "ce"%t" "re "nu#ite tr"%"turi %i "re e(ectu!
0unei sensi%ile alterari a pretului instrumentelor financiare.
In Marea (ritanie* #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"! e%te c'n%ider"t" (ie c'ntr"ventie* (ie in(r"ctiune*
c'ntinutu! ("&tei (iind de%cri% in Sectiune" <2: " Fin"nci"! Service% "nd M"rDet% Act din >444
6FSMA >4448. De%criere" ")u+u!ui de &i"t" e%te re"!i+"t" in c"dru! %ectiunii #enti'n"te.
In 2ranta* "rt. L9;C$> din C'du! M'net"r %i Fin"nci"r c'ntine %"nctiuni cu c"r"cter &en"! &entru
t'"te &er%'"ne!e c"re e5ercit" %"u ince"rc" %" e5ercite direct %"u indirect* &rin inter&u%i* "ctiuni
"v"nd dre&t ')iect i#&iedic"re" (uncti'n"rii reu!"te " &ietei %i inducere" ce!'r!"!ti &"rtici&"nti !"
&i"t" in er'"re. Inc"dr"re" ("&tei de #"ni&u!"re in c"te'ri" in(r"ctiuni!'r %e re"!i+e"+" du&"
&"rcurere" unei &r'ceduri de "nc,et" de%("%ur"te de c"tre Aut'rit"te" .iete!'r Fin"nci"re
6AMF8* "ce"%t" "v"nd &'%i)i!it"te" de " %e%i+" ."rc,etu! d"c" %unt d"te c"re %" indice e5i%tent"
unei ("&te cu c"r"cter &en"! 6L;>1$1C$1 din C'du! M'net"r %i Fin"nci"r8. Di%&'+itii!e !e"!e nu
&reci+e"+" in%" in terminis c"re %unt "ce!e e!e#ente c"re indic" e5i%tent" in(r"ctiunii de
#"ni&u!"re " &ietei* &entru " ' di%tine de ("&t" cu c"r"cter c'ntr"venti'n"!.
In (elgia* &rin Lee" din > Auu%t >44>* re(erit'"re !" %u&r"ve,ere" %ect'ru!ui (in"nci"r %i "
"!t'r %ervicii (in"nci"re* " ('%t incri#in"t" din &unct de vedere &en"! #"ni&u!"re" &ietei de
c"&it"!* e!e#entu! #"teri"! "! in(r"ctiunii &re+ent"ndu$%e in ('r#" enunt"t" in "rt. 1 "!in.> din
Directiv" Eur'&e"n" " ")u+u!ui de &i"t" nr.;->44<.
$%
In cee" ce &rive%te !ei%!"ti" in d'#eniu " &landei* Sectiune" <<9 " C'du!ui &en"! '!"nde+
&ede&%e%te #"ni&u!"re" &retu!ui un'r tit!uri de c"&it"!* #"r(uri %"u in%tru#ente #'net"re*
e!e#entu! #"teri"! c'n%t"nd in r"%&"ndire" de %tiri ("!%e c"re in(!uente"+" &retu! "ce%t'r tit!uri.
In 0hina* %unt deter#in"te criterii e5tre# de c!"re &entru %t")i!ire" c"r"cteru!ui &en"! "! unei
("&te de #"ni&u!"re* e!i#in"ndu$%e d'+" de %u)iectivi%# inc" &re+ent" in !ei%!"ti" Uniunii
Eur'&ene* d"r #"i "!e% in re!e#ent"ri!e "&!ic")i!e &iete!'r de c"&it"! "#eric"ne. A%t(e!* "cte!e
de #"ni&u!"re " &retu!ui %unt tr"t"te dre&t in(r"ctiune de c"tre !ei%!"ti" c,ine+" in c"+u! in c"re:
Re+u!t" in ur#" !'r un &r'(it i!e"! ce e5cede C44.444 Au"ni?
Re+u!t" in ur#" !'r ' v"ri"tie %eri'"%" " &retu!ui %"u v'!u#u!ui in%tru#ente!'r (in"nci"re
')iect "! ("&te!'r de #"ni&u!"re?
.er%'"n" vin'v"t" ('rte"+" "!te &er%'"ne %" #"ni&u!e+e &retu! tr"n+"ctii!'r u+"nd vi'!ent"
%"u "#enint"re"?
.er%'"n" vin'v"t" c'#ite "cte #u!ti&!e de #"ni&u!"re " &ietei %"u " %u(erit "nteri'r d'u"
%"u #"i #u!te %"nctiuni "d#ini%tr"tive &entru #"ni&u!"re" &ietei.
In 3aponia* #"ni&u!"re" &ietei re&re+int" in(r"ctiune. .ede"&%" e%te inc,i%'"re" de &"n" !" 14 "ni
%i-%"u ' "#end" &en"!" de &"n" !" 14 #i!i'"ne de Aeni 6"&r'5i#"tiv 144.444 d'!"ri USD8. In
"ce!"%i ti#&* e5i%t" %i &'%i)i!it"te" "&!ic"rii un'r %"nctiuni "d#ini%tr"tive.
In 0oreea* #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"!* "t"t ce" !" vedere* c"t %i ce" !" ter#en 6futures mar,et8*
e%te c'n%ider"t" in(r"ctiune. In c"+u! in c"re &r'(itu! ')tinut %"u &ierdere" evit"t" de&"%e%te C44
#i!i'"ne de E'ni* "dic" "&r'5i#"tiv <;<.444 Eur'* &ede"&%" &'"te (i inc,i%'"re" &e vi"t"* in
(unctie de #"ri#e" &r'(itu!ui %"u &ierderii evit"te.
In 4ong 5ong* e5i%t" un rei# %"ncti'n"r &"r"!e! civi! %i &en"!. Aut'rit"te" &ietei de c"&it"!
&'"te (ie %" "&!ice %"nctiuni "d#ini%tr"tive &entru ("&te!e ce c'n%tituie ")u+ de &i"t"* (ie %"
in%tituie &r'ceduri de 'rdin &en"! i#&'triv" &er%'"ne!'r vin'v"te.
.eric'!u! %'ci"! eneric "! #"ni&u!"rii &ietei de c"&it"! " ('%t ev"!u"t de !eiuit'ru! r'#"n c"
"v"nd ' r"vit"te %u(icient" &entru c" "ce"%t" ("&t" %" (ie inc"dr"t" in c"te'ri" in(r"ctiuni!'r*
"tunci c"nd e" e%te %"v"r%it" cu intentie. S"nctiuni!e cu c"r"cter &en"! &'t (i cu#u!"te cu ce!e cu
c"r"cter "d#ini%tr"tiv.
Comparatie intre manipularea pietei de capital si alte fapte ilicite
6. Manipularea pietei de capital si dolul
A%e#"n"ri
$$
In #"terie civi!"* ("&t" de #"ni&u!"re " &ietei &re+int" tr"%"turi "%e#"n"t'"re cu dolul* (iind
v'r)" de ' inducere in er'"re " unei" %"u " #"i #u!t'r &er%'"ne &rin #i/!'"ce vic!ene %"u
d'!'%ive &entru " deter#in" %" inc,eie un "ct /uridic. Se &'"te "(ir#" in "ce%t %en%* c"
#"ni&u!"re" %e c"r"cteri+e"+" &rin "cee" c" e%te ' er'"re &r'v'c"t" %i nu un" %&'nt"n".
Din &er%&ectiv" e!e#ente!'r c'n%titutive "!e ("&tei de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!* "ce%te" %e
%u&r"&un in #'d evident ce!'r evidenti"te de d'ctrin" in c"+u! d'!u!ui. A%t(e!* %i in c"+u! ("&tei
de #"ni&u!"re " &ietei %e &'"te v'r)i de e5i%tent" unui element o%iectiv #"teri"!* c'n%t"nd in
uti!i+"re" un'r mijloace viclene 6#"n'&ere d'!'%ive8 &entru " induce in er'"re &e cei!"!ti
&"rtici&"nti !" &i"t" %i " unui element su%iectiv* intenti'n"t* c'n%t"nd in intentia de a induce in
eroare &e cei!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t" in %c'&u! de "$i deter#in" %" inc,eie tr"n+"ctii !" &returi!e
%i v'!u#e!e d'rite de #"ni&u!"t'r.
De'%e)iri
De'%e)iri intre d'! %i #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"! intervin in #"teri" %"nctiuni!'r "&!ic")i!e
&entru inc"!c"re" &revederi!'r !e"!e incidente. In %itu"ti" d'!u!ui* C'du! civi! &revede in "rt. 2;4
c" "ce%t" e%te ' c"u+" de nu!it"te " c'nventiei "tunci c"nd e%te &r')"t c" ("r" uti!i+"re"
#i/!'"ce!'r vic!ene de c"tre un" dintre &"rti ce"!"!t" &"rte nu "r (i c'ntr"ct"t. In &rivint"
#"ni&u!"rii &ietei* %"nctiuni!e %unt de 'rdin "d#ini%tr"tiv %i &en"! &entru ("&tuit'r. E%te de
di%cut"t d"c" in %t"diu! "ctu"! "! !ei%!"tiei %&eci"!e r'#"ne%ti %e &'"te v'r)i de &'%i)i!it"te"
"nu!"rii tr"n+"ctii!'r e(ectu"te c" ur#"re " ("&te!'r de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!. In "ce!"%i
ti#&* nu e5i%t" niciun i#&edi#ent !e"! &entru c" "&!ic"re" n'r#e!'r de dre&t c'#un %" c'nduc"
!" ' "%e#ene" %'!utie.
In !ei%!"tii!e "!t'r %t"te e5i%t" &rev"+ut" e5&re% &'%i)i!it"te" unei "ctiuni directe in r"%&undere "
&er%'"ne!'r &re/udici"te de ("&te!e de #"ni&u!"re indre&t"t" i#&'triv" #"ni&u!"t'ru!ui.
.e de "!t" &"rte* d'!u! e%te un viciu de consimtamant* in !u#in" di%&'+itii!'r "rt. 2C< C. Civi!*
c"re &'"te interveni in %itu"ti" 'ric"rui "ct /uridic civi!* in ti#& ce #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"!
re&re+int" ' fapta ilicita la regimul juridic al pietei de capital* &ut"nd %" intervin" nu#"i in
&rivint" tr"n+"ctii!'r cu in%tru#ente (in"nci"re %"u #"r(uri "d#i%e !" tr"n+"cti'n"re &e ' &i"t"
%"u un %i%te# de tr"n+"cti'n"re %u&r"ve,e"te de ' "ut'rit"te %t"t"!". In "("r" &iete!'r
re!e#ent"te %"u %i%te#e!'r de tr"n+"cti'n"re %u&u%e rei#u!ui /uridic "! ")u+u!ui de &i"t" nu %e
&'"te v'r)i de #"ni&u!"re" &ietei. S&re e5e#&!u* ' tr"n+"ctie "v"nd dre&t ')iect &"rti %'ci"!e "!e
unei %'ciet"ti c'#erci"!e cu r"%&undere !i#it"t" nu v" (i in nici' %itu"tie %u%&ect"t" " re&re+ent"
' ("&t" de #"ni&u!"re " &ietei re%&ective!'r &"rti %'ci"!e.
". Manipularea pietei de capital si inselaciunea
A%e#"n"ri
$2
In #"terie &en"!"* ("&t" de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! "re tr"%"turi "%e#"n"t'"re cu
in(r"ctiune" de inselaciune* &rev"+ut" %i &ede&%it" de "rt. >1C C. .en"!. Av"nd in vedere n"tur"
/uridic" " tr"n+"ctiei )ur%iere* "cee" de c'ntr"ct* %e &'"te "(ir#" c" "ce%t c'ntinut "! in(r"ctiunii
de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! e%te e5tre# de "&r'&i"t cu ce! "! in(r"ctiunii de in%e!"ciune in
c'nventii* &rev"+ute %i &ede&%ite de "rt. >1C "!in.< C. .en"!.
Elementele materiale "!e ce!'r d'u" ("&te din %(er" i!icitu!ui &en"! %unt "&r'&i"te.
In c"+u! inselaciunii e%te v'r)" de inducere" in er'"re &rin &re+ent"re" c" "dev"r"t" " unei ("&te
#incin'"%e* %"u c" #incin'"%" " unei ("&te "dev"r"te. In c"+u! manipularii pietei e%te v'r)":
(ie de 0e#itere" de %e#n"!e ("!%e %"u inducere" in er'"reF"rt.>99 "!in.C !it."8 &ct.1 din
Lee" nr. >2:->449G?
(ie de 0#entinere" unui nive! "rti(ici"! "! &retu!uiF"rt.>99 "!in.C !it."8 &ct.> din Lee"
nr.>2:->449G cee" ce re&re+int" !'ic t't ' "%cundere " re"!it"tii H c'n%t"nd in &retu!
('r#"t &e c"!e n"tur"!" H ("t" de cei!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t"?
(ie de uti!i+"re" de 0&r'cedee (ictive %"u 'rice "!t" ('r#" de in%e!"ciune F"rt.>99 "!in.C
!it.)8G?
(ie de 0di%e#in"re" de in('r#"tii &rin #"%%$#edi" F...G c"re d" %"u "r &ute" %" de"
%e#n"!e ("!%e %"u c"re induc in er'"re "%u&r" in%tru#ente!'r (in"nci"re* cee" ce
in%e"#n" c" "#)e!e ("&te &en"!e %e inte#ei"+" in e%ent" &e "ctiune" de inducere in
er'"re.
'rmarea imediata " ("&tei de inselaciune c'n%t" intr$un &re/udiciu "du% &"tri#'niu!ui victi#ei
in(r"ctiunii* du&" cu# ur#"re" i#edi"t" " in(r"ctiunii de manipulare a pietei c'n%t" in
&r'ducere" un'r &"u)e in &"tri#'nii!e &er%'"ne!'r c"re "u inc,ei"t tr"n+"ctii indu%e in er'"re
de "ctiuni!e de #"ni&u!"re. Tre)uie %u)!ini"t in%" ("&tu! c" in c"+u! #"ni&u!"rii &ietei e%te di(ici!
une'ri de deter#in"t cu e5"ctit"te &re/udiciu!* "v"nd in vedere c" nu int'tde"un" %e &'"te %t")i!i
cu &reci+ie c"re "r (i ('%t &retu! c'rect "! in%tru#ente!'r (in"nci"re "%u&r" c"r'r" "u ('%t
e5ercit"te "ctiuni de #"ni&u!"re " &retu!ui in i&'te+" in c"re nu "r (i e5i%t"t "ce%te "ctiuni i!icite.
&%iectul juridic special "! ce!'r d'u" in(r"ctiuni c'n%t" in re!"tii!e %'ci"!e de 'rdin &"tri#'ni"! "
c"r'r de%("%ur"re de&inde de "&"r"re" )unei$credinte &e c"re %e )"+e"+" &"rtici&"ntii !" "ce%te
re!"tii.
Scopul ur#"rit de "ut'ru! in(r"ctiunii de in%e!"ciune c'incide cu ce! vi+"t de "ut'ru! #"ni&u!"rii
&ietei: ')tinere" unui ('!'% #"teri"! in/u%t &entru %ine %"u &entru "!tu!. Din "ce%t c'n%iderent*
"r"t"# c" !"tur" %u)iectiv" " ce!'r d'u" in(r"ctiuni &re+int" "%e#"n"ri e!'cvente* intruc"t niciun"
dintre ce!e d'u" ("&te &en"!e "n"!i+"te nu &'"te (i %"v"r%it" dec"t %u) ('r#" intentiei. 0ulpa nu
"tr"e r"%&undere &en"!" &entru ' intr'ducere in er'"re %"v"r%it" din re%e"!"* (ie e%te v'r)" de
tr"n+"ctii cu in%tru#ente (in"nci"re inc,ei"te &e &i"t" de c"&it"!* (ie c" e%te v'r)" de 'rice (e! de
c'nventii.
$3
De'%e)iri
In &rivint" de'%e)iri!'r e5i%tente intre ce!e d'u" ("&te inc"dr"te in %(er" i!icitu!ui &en"!* tre)uie
%u)!ini"t in &ri#u! r"nd c" e5i%t" ' de#"rc"tie e%enti"!" in &rivint" situatiei premisa.
D"c" in %itu"ti" manipularii pietei de capital* %itu"ti" &re#i%" c'n%t" in e5i%tent" un'r
in%tru#ente (in"nci"re "d#i%e !" tr"n+"cti'n"re &e ' &i"t" re!e#ent"t" %"u un %i%te# de
tr"n+"cti'n"re %u&r"ve,e"t %i c'ntr'!"t de c"tre ' "ut'rit"te %t"t"!"* tr"n+"ctii!e %"u 'rdine!e de
tr"n+"cti'n"re &rin inter#ediu! c"r'r" e%te %"v"r%it" ("&t" de #"ni&u!"re ne&ut"nd %" %e re(ere
dec"t !" "ce%te tit!uri* in c"+u! inselaciunii "ve# de$" ("ce cu ' %itu"tie &re#i%" d'"r in i&'te+"
vi+"t" de "rt.>1C "!in.< te+" " II$"* "ce"%t" c'n%t"nd in &ree5i%tent" unui c'ntr"ct 6in%e!"ciune" &e
&"rcur%u! e5ecut"rii c'ntr"ctu!ui8.
&%iectul material "! in(r"ctiunii de in%e!"ciune &'"te c'n%t" in 'rice )un #')i! %"u i#')i! 'ri* in
c"+u! vi+"t de "rt. >1C "!in.<* in ')iectu! dre&turi!'r %i ')!i"tii!'r #enti'n"te in c'nventie. In
c"+u! #"ni&u!"rii &ietei de c"&it"!* "cce&t"nd '&ini" e5&ri#"t" in d'ctrin"* &'trivit c"rei"
v"!'"re" 'cr'tit" de !eiuit'r e%te 'rice v"!'"re &"tri#'ni"!"* ')iectu! direct ne#i/!'cit 6')iectu!
#"teri"!8 "! "ce%tei ("&te c'n%t" in in%tru#ente!e (in"nci"re "%u&r" c"r'r" %e e5ercit" de c"tre
("&tuit'r "cte!e de #"ni&u!"re. Ace%te in%tru#ente (in"nci"re "u n"tur" /uridic" de )unuri #')i!e
inc'r&'r")i!e* (iind de#"teri"!i+"te.
Autorul in(r"ctiunii de in%e!"ciune &'"te (i* &'trivit di%&'+itii!'r "rt. >1C C. .en"!* 'rice &er%'"n".
Lee" nu rec!"#" "%"d"r ' "nu#it" c"!it"te &entru %u)iectu! "ctiv "! "ce%tei in(r"ctiuni. In
&rivint" #"ni&u!"rii &ietei de c"&it"!* "ut'ru! in(r"ctiunii nu &'"te (i* in &rici&iu* dec"t ' &er%'"n"
c"re e#ite 'rdine %"u inc,eie tr"n+"ctii &e &i"t" de c"&it"! 6"v"nd in "ce%t %c'& un c'nt de%c,i% !"
un inter#edi"r$%'ciet"te de %ervicii de inve%titii (in"nci"re %"u )"nc"8* c"re inde&!ine%te cu tit!u
&r'(e%i'n"! %ervicii de inve%titii (in"nci"re. E%te "dev"r"t c" ('r#u!"re" "rt.>99 "!in.C !it.c8 din
Lee" nr. >2:->449 de%c,ide c"!e" &entru 'rice &er%'"n" &entru " deveni %u)iect "ctiv "!
in(r"ctiunii de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!* %&eci(ic"nd c" e!e#entu! #"teri"! "! "ce%tei" &'"te
c'n%t" %i in 0diseminarea de informatii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta
modalitate, care da sau ar putea sa dea semnale false sau care induc in eroare asupra
instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor si stirilor false sau care induc in
eroare. Din "ce"%t" &er%&ectiv"* &r"ctic 'rice &er%'"n" "re c"&"cit"te" de " di%e#in" in('r#"tii
("!%e &rin #"%%$#edi" %i in %&eci"! &rin internet.
Su%iectul pasiv "! in(r"ctiunii de in%e!"ciune e%te 'rice &er%'"n" &"u)it" &rin inducere" in
er'"re %"v"r%it" de "ut'r. In c"+u! #"ni&u!"rii &ietei de c"&it"!* c"!it"te" de %u)iect &"%iv nu ' &'t
"ve" dec"t "ce!e &er%'"ne c"re "u inc,ei"t tr"n+"ctii cu tit!uri "%u&r" c"r'r" %$" e5ercit"t "ctiune"
de #"ni&u!"re.
/ocul savarsirii infractiunii de in%e!"ciune nu e%te circu#%cri% de &revederi!e C'du!ui &en"!*
&r"ctic "ce"%t" ("&t" &en"!" &ut"nd %" %e &etre"c" 'riunde. In c"+u! #"ni&u!"rii &ietei de c"&it"!*
!'cu! %"v"r%irii "ce%tei ("&te e%te deter#in"t direct %"u indirect de di%&'+itii!e Leii nr. >2:->449.
$4
A%t(e!* in ('r#" &rev"+ut" de "rt. >99 "!in.C !it."8 %i )8 ("&t" nu &'"te (i %"v"r%it" dec"t &e &i"t"
re!e#ent"t" %"u %i%te#u! "!tern"tiv de tr"n+"cti'n"re &e c"re %unt !i%t"te re%&ective!e
in%tru#ente (in"nci"re "%u&r" c"r'r" %e e5ercit" "ctiune" de #"ni&u!"re. In i&'te+" &rev"+ut" de
"rt. >99 "!in.C !it.c8* ("&t" nu %e &'"te c'#ite dec"t &rin #"%%$#edi"* internet %"u "!te #i/!'"ce de
c'#unic"re %i#i!"re.
In i&'te+" in c"re nu e%te inde&!init" c'nditi" %"v"r%irii ("&tei in !'cu! %ti&u!"t de !ee* "re dre&t
re+u!t"t ine5i%tent" in(r"ctiunii* &entru ")%ent" unui" dintre e!e#ente!e %"!e c'n%titutive.
Clasificarea formelor de manipulare a pietei de capital
1. In functie de mijloacele folosite
In (unctie de #i/!'"ce!e ('!'%ite* #"ni&u!"re" %e &'"te re"!i+" &rin tr"n+"ctii e(ective %i-%"u
'rdine de tr"n+"cti'n"re %"u &rin di(u+"re" de in('r#"tii.
Di(erentiere" ('r#e!'r de #"ni&u!"re intre ce!e )"+"te &e tr"n+"ctii e(ective %i ce!e inte#ei"te &e
di(u+"re" un'r in('r#"tii e%te &ri#" %i ce" #"i r"%&"ndit" di(erentiere c"re %e re"!i+e"+" in
!iter"tur" de %&eci"!it"te.
M"ni&u!"re" &ietei &rin r"%&"ndire" de in('r#"tii ("!%e %"u in%e!"t'"re " ('%t &ri#" ('r#" de
#"ni&u!"re c"re %i$" "%it ce" #"i vec,e incri#in"re in te5te!e !e"!e din c"dru! dre&tu!ui %cri%.
M"ni&u!"re" &rin tr"n+"ctii e(ective e%te* ce! &utin "&"rent* ce" #"i 0c'%ti%it'"re ('r#" de
#"ni&u!"re.
2. In functie de rezultatul produs
In (unctie de re+u!t"tu! &r'du%* #"ni&u!"re" &'"te "ve" dre&t (in"!it"te inducere" in er'"re "
ce!'r!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t" %"u #entinere" unui cur% "rti(ici"! "! in%tru#ente!'r (in"nci"re.
M"ni&u!"re" &rin inducere" in er'"re " ce!'r!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t" %e "&r'&ie in #'d evident
de e!e#ente!e c'n%titutive "!e in(r"ctiunii de in%e!"ciune* intruc"t &re%u&une &re+ent"re" c"
"dev"r"t" " unei ("&te #incin'"%e 6&retu! %"u v'!u#u! cererii %"u "! '(ertei nu %unt re"!e* %t")i!ite
&e c"!e n"tur"!"8.
M"ni&u!"re" &rin #entinere" unui cur% "rti(ici"! i#&iedic" &e cei!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t" %"
tr"n+"cti'ne+e !" un &ret %t")i!it &e c"!e n"tur"!"* &rin /'cu! n'r#"! "! cererii %i "! '(ertei.
3. In functie de subiectul activ
$5
In (unctie de %u)iectu! "ctiv* #"ni&u!"re" &'"te (i re"!i+"t" de 'rice inve%tit'r %"u nu#"i de c"tre
&er%'"ne c"re detin ' "nu#it" &'+itie %"u e5ercit" ' "nu#it" &r'(e%ie* re%&ectiv* /urn"!i%ti*
"n"!i%ti* &er%'"ne din c'nducere" e#itentu!ui etc.
M"/'rit"te" ('r#e!'r de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! &'t (i &u%e in "&!ic"re de 'rice inve%tit'r
c"re "re %u(iciente re%ur%e* "&titudini %i cun'%tinte &entru de#"r"re" '&er"tiunii i!icite.
In une!e c"+uri* cu# "r (i '&er"tiuni!e de scalping* #"ni&u!"re" &ietei &re%u&une "ctiune" unui
%u)iect c"!i(ic"t* re%&ectiv " unei &er%'"ne c"re detine ' "nu#it" &r'(e%ie* e5ercit" ' "nu#it"
"ctivit"te %"u 'cu&" ' "nu#it" &'+itie in c"dru! c'nducerii e#itentu!ui %"u " entit"ti!'r &ietei de
c"&it"! 6'&er"t'r de &i"t"* "ut'rit"te de %u&r"ve,ere etc.8. De "%e#ene"* un %u)iect c"!i(ic"t "!
("&tei de #"ni&u!"re &'"te (i in%u%i e#itentu! %"u ' &er%'"n" 6entit"te8 c"re c'nduce e#itentu!.
4. In functie de numarul persoanelor
In (unctie de nu#"ru! &er%'"ne!'r i#&!ic"te in "ctivit"te" de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!*
"ce"%t" &'"te "ve" un %u)iect "ctiv unic %"u ' &!ur"!it"te de %u)iecte "ctive.
In ener"!* e%te #"i reu c" ' %inur" &er%'"n" %" re"!i+e+e ' '&er"tiune de #"ni&u!"re " &ietei*
(iind nece%"r c'ncur%u! #"i #u!t'r inve%tit'ri c"re detin &'+itii "%u&r" in%tru#ente!'r (in"nci"re
tr"n+"cti'n"te &e &i"t" de c"&it"!.
O %inur" &er%'"n" &'"te (i incri#in"t" &entru #"ni&u!"re" &ietei in i&'te+" in c"re '&er"tiune"
reu%e%te e5c!u%iv d"t'rit" 'rdine!'r %"!e de )ur%" c"re "u dre&t re+u!t"t de%t'r%i'n"re" &retu!ui
%"u inducere" in er'"re " inve%tit'ri!'r %"u d"t'rit" in('r#"tii!'r ("!%e %"u in%e!"t'"re &e c"re !e
di(u+e"+" c"tre &u)!ic. In "ce"%t" din ur#" %itu"tie* ("&t" de #"ni&u!"re e%te #"i %i#&!u de
re"!i+"t* intruc"t &"rtici&"ntii !" &i"t" &'t (i indu%i in er'"re e5c!u%iv de c'ntinutu! in('r#"tiei
in%e!"t'"re* i"r &retu! "/une !" nive!e "rti(ici"!e* ur#"rite de #"ni&u!"t'r* ("r" " (i i#&!ic"te
tr"n+"ctii %"u 'rdine de tr"n+"cti'n"re "!e "ce%tui".
In c"+u! in c"re e%te i#&!ic"t" ' %inur" &er%'"n" in "ctivit"ti de &e &i"t" de c"&it"! %u%&ect"te "
re&re+ent" #"ni&u!"re &rin 'rdine %"u tr"n+"ctii c"re d"u %e#n"!e ("!%e %i nu &'t (i identi(ic"ti
nici "!ti c'$"ut'ri %i nici eventu"!i c'#&!ici* v" (i e5tre# de di(ici! de %t")i!it d"c" "ctivit"te"
&er%'"nei vi+"te c'n%tituie ' ("&t" i!icit" %"u nu* intruc"t v" tre)ui de!i#it"t" ("r" ec,iv'c de
'&er"tiuni!e !ic,ide* c,i"r d"c" #"i &utin u+u"!e* &e c"re !e de%("%'"r" un inve%tit'r de )un"$
credint" &e &i"t" de c"&it"!.
5. In functie de lichiditatea instrumentelor financiare
In (unctie de !ic,idit"te" in%tru#ente!'r (in"nci"re ')iect "! #"ni&u!"rii* "ce"%t" &'"te vi+"
tit!uri!e !ic,ide %"u tit!uri ("r" !ic,idit"te.
In ener"!* #"/'rit"te" #et'de!'r de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! vi+e"+" tit!uri c"re nu "u '
!ic,idit"te de'%e)it"* M"ni&u!"t'ru! re"!i+e"+" '&er"tiuni &rin c"re "duce in "tenti" inve%tit'ri!'r*
$
"ce%te in%tru#ente (in"nci"re %!") tr"n+"cti'n"t &"n" in "ce! #'#ent* d"r "%u&r" c"r'r" e! "
initi"t "nteri'r ' &'+itie* in %&eci"! &entru tit!uri!e c'#&"nii!'r de #ici di#en%iuni* ne!ic,id"te*
denu#ite 7stoc, penn89* " c"r'r v"!'"re %e %itue"+" %u) C USD &er "ctiune.
In c"+u! #"ni&u!"rii tit!uri!'r !ic,ide* in enere %unt nece%"re ('nduri i#&'rt"nte &entru " (i
"!'c"te '&er"tiunii re%&ective* cu t'"te c" %i r"%&"ndire" de in('r#"tii ("!%e %"u uti!i+"re" "!t'r
&r'cedee (ictive &'"te &r'duce* in "nu#ite c'nditii* re+u!t"tu! di%t'r%i'n"rii &retu!ui.
Importanta interdependentei dintre tranzactiile incheiate pe piata
instrumentelor derivate si piata la vedere in analiza faptelor de
manipulare a pietei
Av"nd in vedere te5te!e !e"!e c"re re!e#ente"+" (uncti'n"re" &ietei in%tru#ente!'r deriv"te*
e%te i#&'rt"nt de retinut c" ri%cu! de tr"n+"cti'n"re &e "ce"%t" &i"t" e%te c'n%ider")i! #"i cre%cut
&entru inve%tit'ri dec"t ce! &re+ent &e &i"t" !" vedere.
O ev'!utie ne"tiv"* r"&'rt"t" !" &'+iti" "d'&t"t" de inve%tit'r* " cur%u!ui in%tru#ente!'r
(in"nci"re c"re c'n%tituie "ctivu! %u&'rt 6%&re e5e#&!u* in c"+u! c'ntr"cte!'r (uture%* ' %c"dere "
cur%u!ui &entru inve%tit'ru! c"re "re ' &'+itie !'n H de cu#&"r"re* re%&ectiv ' cre%tere "
cur%u!ui* &entru inve%tit'ru! c"re "re ' &'+itie %,'rt H de v"n+"re8 deter#in" %c"dere"
di%&'ni)i!u!ui %u) v"!'"re" #"r/ei %i i! ')!i" &e inve%tit'ru! in c"u+" %" de&un" %u#e
%u&!i#ent"re &entru "c'&erire" #"r/ei %"u %"$%i inc,id" &'+itii!e in &ierdere. C,i"r d"c" nu
#"rc,e"+" &ierdere" &rin inc,idere" &'+itii!'r &e &"rcur%u! e5i%tentei c'ntr"ctu!ui* d"c" !"
%c"dent" cur%u! in%tru#ente!'r (in"nci"re %e %itue"+" !" un nive! ne"tiv in r"&'rt cu ce! e5i%tent
!" #'#entu! initierii &'+itiei* inve%tit'ru! v" #"rc" &ierdere" in #'d "ut'#"t. .e &i"t" 0!"
vedere* d"c" %e tr"n+"cti'ne"+" ("r" #"r/"* e5i%t" &'%i)i!it"te" evit"rii &ierderii &rin #entinere"
in &'rt'('!iu " in%tru#ente!'r (in"nci"re c"re "u ' ev'!utie ne"tiv" &"n" in #'#entu! in c"re
cur%u! %e v" %itu" !" nive!e %u&eri'"re ("t" de #'#entu! cu#&"r"rii.
Intere%u! unui inve%tit'r c"re "d'&t" ' &'+itie %,'rt 6v"n+"re in !i&%"8 &e &i"t" deriv"te!'r e%te in
#'d inevit")i! c'ntr"r cu ce! "! inve%tit'ru!ui c"re "re ' &'+itie !'n 6de cu#&"r"re8 re(erit'"re !"
"ce!"%i in%tru#ent (in"nci"r. Detin"t'ru! &'+itiei %,'rt v" "ve" intere%u! de&recierii v"!'rii
re%&ectivu!ui in%tru#ent (in"nci"r* i"r tr"n+"ctii!e %"!e &e piata spot 6!" vedere8 v'r tre)ui
"n"!i+"te din "ce"%t" &er%&ectiv".
.entru " %e evit" 'rice ri%c de #"ni&u!"re " &ietei* ce" #"i %iur" #"%ur" "r "&"re" c" (iind
in%tituire" unei interdictii de tr"n+"cti'n"re &e &i"t" %&'t &entru "cei inve%tit'ri c"re "u de%c,i%e
&'+itii &e &i"t" in%tru#ente!'r deriv"te. O "%e#ene" #"%ur" "r (i in%"* in &ri#u! r"nd* i#&'triv"
%&iritu!ui &ietei de c"&it"!* c"re &r'#'ve"+" e"!it"te" de tr"t"#ent " inve%tit'ri!'r %i ")%ent"
'ric"rei di%cri#in"ri. A&'i* "r "ve" e(ecte de%cur"/"nte &entru inve%tit'rii de &e &iete!e "(!"te %u)
$!
' /uri%dictie c"re in%tituie "%e#ene" &revederi re%trictive* "ce%ti" &ut"nd !u" deci+i" de "$%i
inc,ide inve%titii!e de &e "ce%te &iete.
S'!uti" (ire"%c" "&"re c" (iind in%tituire" un'r n'r#e /uridice c"re %" i#&iedice e(ectu"re" de
tr"n+"ctii %"u !"n%"re" de 'rdine cu c"r"cter #"ni&u!"tiv. Ace%te n'r#e tre)uie in%" %" (ie "&!ic"te
de %&eci"!i%ti din c"dru! "ut'rit"tii de %u&r"ve,ere " &ietei 6CNVM in c"+u! R'#"niei8 c"re %"
"&recie+e cu ec,i!i)ru* ')iectivit"te %i &r'(e%i'n"!i%# %itu"tii!e in c"re %unt indicii de #"ni&u!"re
" &retu!ui* di(erentiindu$!e de "ce!e" in c"re un inve%tit'r inc,eie de )un"$credint" tr"n+"ctii cu
"ce!"%i in%tru#ent (in"nci"r "t"t &e &i"t" %&'t* c"t %i &e &i"t" !" ter#en.
O inter&ret"re cu c"r"cter re%trictiv %i di%cri#in"t'r " n'r#e!'r /uridice e%te de n"tur" %" cree+e
")u+uri i#&'triv" inve%tit'ri!'r de )un"$credint" %i %" &r'duc" e(ecte ned'rite "%u&r"
credi)i!it"tii &ietei de c"&it"! re%&ective.
.e de "!t" &"rte* "%t(e! cu# %e "r"t" in &"r"r"(u! "! II$!e" "! 0C'n%iderente!'r Directivei
Eur'&ene " ")u+u!ui de &i"t" nr.;->44<* 0")u+u! de &i"t" d"une"+" interit"tii &iete!'r (in"nci"re
%i %u)#ine"+" incredere" &u)!icu!ui in v"!'ri i#')i!i"re %i intru#ente!e deriv"te.
In "ce%te c'nditii* i%i "%e%te /u%ti(ic"re" intr'ducere" unui %et de &r"ctici de &i"t" "cce&t"te*
e!")'r"te du&" e5"#in"re" cu &r'(e%i'n"!i%# " e5&erientei "nteri'"re de &e &iete!e de c"&it"!
de+v'!t"te. .ri#u! ,id CESR 6"ctu"!#ente* ESMA$ ince&"nd cu 1 i"nu"rie >44118 &rivind
i#&!e#ent"re" directivei ")u+u!ui de &i"t" !" nive!u! "! III$!e" " incerc"t %" de%crie ' %erie de
"ctiuni &e &i"t" de c"&it"! c"re &'t (i c'n%ider"te dre&t indicii "!e #"ni&u!"rii* indic"nd %i "ce!e
'&er"tiuni c"re %unt c'n%ider"te dre&t ("&te de #"ni&u!"re " &ietei. T't'd"t"* "ce%t ,id CESR
6ESMA8 %t")i!e%te &rinci&ii!e &e c"re "ut'rit"ti!e n"ti'n"!e "r tre)ui %" !e "i)" in vedere &entru "
i#&!e#ent" &r"ctici!e de &i"t" "cce&t"te in %i%te#e!e de tr"n+"cti'n"re re!e#ent"te %i
%u&r"ve,e"te de "ce%te".
Av"nd in vedere %tr"n%" !e"tur" dintre &i"t" !" vedere %i &i"t" in%tru#ente!'r deriv"te* &recu# %i
intere%e!e v"dit c'ntr"re "!e un'r &"rtici&"nti !" &i"t" deriv"te!'r de ce!e "!e "!t'r &"rtici&"nti !"
"ce"%t" &i"t"* cu &'+itii c'ntr"re* %"u de ce!e "!e inve%tit'ri!'r &e &i"t" de c"&it"! !" vedere e%te
")%'!ut nece%"r" intr'ducere" de urent" %i in !ei%!"ti" r'#"n" " un'r &r"ctici de &i"t" "cce&t"te*
in c'n('r#it"te cu &rinci&ii!e enunt"te de CESR. Nu#"i in "ce%t #'d %e v" re"!i+" ' "%"n"re "
&iete!'r din R'#"ni"* ' !i#&e+ire " %&iritu!ui n'r#e!'r /uridice "&!ic")i!e* %itu"tie de n"tur" "
%&ri/ini cre%tere" increderii inve%tit'ri!'r in &i"t" r'#"ne"%c".
S&re e5e#&!u* &r"ctici!e de hedging %unt "cce&t"te in t'"te /uri%dictii!e i#&'rt"nte* c" %tr"teii de
di#inu"re " ri%cu!ui* de #ini#i+"re " e5&unerii &e ' "nu#it" &i"t" %i &e un "nu#it in%tru#ent
(in"nci"r. Ad'&t"re" un'r &'+itii %,'rt de c"tre "nu#iti inve%tit'ri &e &i"t" deriv"te!'r* "tunci
c"nd %e #"ni(e%t" un trend c!"r de %c"dere "! &ietei* e%te ' #"%ur" de &r'tectie " "ce%t'r"
i#&'triv" ri%cu!ui de&recierii "cce!er"te " in%tru#ente!'r detinute in &'rt'('!iu %i tr"n+"cti'n"te
&e &i"t" !" vedere.
$"
T't "%t(e!* ar%itrajul e%te c'n%ider"t ' &r"ctic" !e"!" c"re &re%u&une ')tinere" unui c"%ti din
di(erente!e de &ret intre d'u" %"u #"i #u!te &iete. Ace%te &iete &'t (i re&re+ent"te de un" %"u #"i
#u!te &iete !" vedere %i de un" %"u #"i #u!te &iete !" ter#en.
A inter+ice "%e#ene" &r"ctici* in #'d direct %"u indirect* "r (i un "ct t't"! &'trivnic de+v'!t"rii
unei &iete de c"&it"!* c,i"r d"c" ri%cu! un'r ("&te de #"ni&u!"re " &ietei %u)+i%t" in !i&%" unei
&r',i)itii t't"!e.
Din "ce"%t" &er%&ectiv"* #entinere" unei vi+iuni "#)iue cu &rivire !" #'d"!it"te" de
inter&ret"re " un'r n'r#e eur'&ene* c'ncreti+"t" &rin ")'rd"ri curi'"%e din &"rte" "ut'rit"tii
&ietei de c"&it"! din R'#"ni" " te5te!'r !e"!e in #"teri" ")u+u!ui de &i"t" nu &'"te dec"t %"
"(ecte+e incredere" inve%tit'ri!'r in &i"t" r'#"ne"%c"* inc!u%iv " ce!'r in%tituti'n"!i* c"re* &rin
%u#e!e inve%tite* in(!uente"+" in #"%ur" ,'t"r"t'"re ev'!uti" )ur%ei !'c"!e.
Sanctionarea faptelor de manipulare a pietei in cazul operatiunilor cu
instrumente financiare care nu sunt admise la tranzactionare pe o
piata reglementata
Directiv" ")u+u!ui de &i"t" nr.;->44< &reci+e"+" in #'d e5&!icit "&!ic")i!it"te" %" d'"r in c"+u!
'&er"tiuni!'r cu in%tru#ente (in"nci"re "d#i%e !" tr"n+"cti'n"re &e ' &i"t" re!e#ent"t". E%te
"dev"r"t c" nu c'ntine vre' re(erire !" tr"n+"ctii!e inc,ei"te in c"dru! unui %i%te# "!tern"tiv de
tr"n+"cti'n"re.
In c'n('r#it"te cu &revederi!e "rt.2 din Directiv" ")u+u!ui de &i"t" >44<-;-CE* directiv" %e
"&!ic" 'ric"rui in%tru#ent (in"nci"r "d#i% !" tr"n+"cti'n"re &e ' &i"t" re!e#ent"t" in ce! &utin
un %t"t #e#)ru %"u &entru c"re %$" de&u% ' cerere de "d#itere !" tr"n+"cti'n"re &e ' "%t(e! de
&i"t"* indi(erent d"c" tr"n+"cti" in %ine " "vut !'c &e &i"t" re%&ectiv" %"u nu. M"i de&"rte* "ce!"%i
te5t !e"! &revede "&!ic")i!it"te" directivei in c"+u! %itu"tii!'r de tr"n+"cti'n"re in )"+"
in('r#"tii!'r c'n(identi"!e* " 'ric"rui in%tru#ent (in"nci"r c"re nu e%te "d#i% !" tr"n+"cti'n"re &e
' &i"t" re!e#ent"t" dintr$un %t"t #e#)ru* d"r " c"rui v"!'"re de&inde de un in%tru#ent (in"nci"r
"d#i% !" tr"n+"cti'n"re &e ' &i"t" re!e#ent"t".
In "ce!"%i ti#&* Directiv" C'#i%iei Eur'&ene nr. 1>9->44<* e#i%" in "&!ic"re" directivei ")u+u!ui
de &i"t"* ("ce v'r)ire in c"dru! "rt. 9* re(erit'r !" 0#"ni&u!"ri c'n%t"nd in (urni+"re" de indic"tii
("!%e %"u in%e!"t'"re %"u in (i5"re" cur%uri!'r !" un nive! "n'r#"! %"u "rti(ici"!* nu#"i de
tr"n+"ctii inc,ei"te &e piata reglementata.
T'"te "ce%te re!e#ent"ri c'nduc !" c'nc!u+i"* reu de c'#)"tut* in %en%u! c" ansam%lul de
norme cuprins in Directiva a%uzului de piata si in legislatia ela%orata in aplicarea sa are in
$#
vedere numai operatiuni cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe o piata
reglementata.
In #'#entu! de ("t" nu e5i%t" nici' n'r#" /uridic" !" nive!u! !ei%!"tiei Uniunii Eur'&ene c"re %"
(ie incident" ("&te!'r de ")u+ de &i"t" c"re "u !'c in c"dru! %i%te#u!ui #u!ti(uncti'n"! de
tr"n+"cti'n"re.
Ace"%t" c,e%tiune e%te !"%"t" i#&!icit !" !"titudine" %t"te!'r #e#)re* c"re "u &'%i)i!it"te"* in
c"dru! !ei%!"tii!'r n"ti'n"!e* %" i#&un" n'r#e c"re %" %"ncti'ne+e ("&te!e i!icite c"re "u !'c in
c"dru! tr"n+"cti'n"rii in%tru#ente!'r (in"nci"re &rin %i%te#e!e #u!ti(uncti'n"!e 6"!tern"tive8 de
tr"n+"cti'n"re.
In "ce%te c'nditii* %t"te!e #e#)re "!e Uniunii Eur'&ene tre)uie %" intr'duc" in !ei%!"tii!e
n"ti'n"!e* !" nive! &ri#"r* &rin "cte n'r#"tive "&r')"te de ."r!"#ent n'r#e /uridice neec,iv'ce
c"re %" %t")i!e"%c"* ce! &utin !" nive! de &rinci&iu* reu!i &rivind tr"n+"cti'n"re" in c"dru!
%i%te#e!'r #u!ti(uncti'n"!e* d"r %i in c"dru! %i%te#e!'r )i!"ter"!e de tr"n+"cti'n"re* de ti&u!
intern"!i+"t'ri!'r %i%te#"tici* "%t(e! inc"t %" (ie inter+i%e %i %"ncti'n"te ("&te!e circu#%cri%e %(erei
")u+u!ui de &i"t". M"i de&"rte* in c"dru! re!e#ent"ri!'r e!")'r"te de c"tre '&er"t'rii %i%te#e!'r
#u!ti(uncti'n"!e H MTF* tre)uie in%er"te n'r#e c"re %" de%crie %i inter+ic" ("&te!e de ")u+ de
&i"t".
E%te "dev"r"t c" in d'cu#ente!e e!")'r"te de C'#itetu! Eur'&e"n "! Re!e#ent"t'ri!'r de V"!'ri
M')i!i"re H CESR %e ("ce v'r)ire de nece%it"te" "&!ic"rii rei#u!ui ")u+u!ui de &i"t" %i &entru
&iete!e OTC* &rivite in %en% !"r. S&re e5e#&!u* &ri#u! ,id CESR de i#&!e#ent"re " Directivei
")u+u!ui de &i"t" indic" ("&tu! c" ("ct'rii de c"re "ut'rit"ti!e de re!e#ent"re din %t"te!e #e#)re
tre)uie %" tin" %e"#" "tunci c"nd dec!"r" ' &r"ctic" de &i"t" c" (iind "cce&t"t" %e &!ic" "t"t &e
&iete!e re!e#ent"te* c"t %i &e &iete!e OTC. Cu t'"te "ce%te"* ")%ent" unui rei# !e"! &r',i)itiv
"! ("&te!'r de ")u+ de &i"t" intervenite in c"dru! %i%te#e!'r "!tern"tive de tr"n+"cti'n"re* in "("r"
&iete!'r re!e#ent"te* ("ce i#&'%i)i!" %"ncti'n"re" "ce%t'r ("&te i!icite %i "(ecte"+" in #'d
dr"#"tic incredere" inve%tit'ri!'r in &i"t" re!e#ent"t" re%&ectiv".
In R'#"ni"* in Reu!"#entu! nr. <>->44;* &rivind %ervicii!e de inve%titii (in"nci"re* de%i in &ri#"
&"rte " "rt. 1;9 %e ("ce v'r)ire de ')!i"ti" '&er"t'ru!ui de %i%te# c"* in e5"#in"re" 'rdine!'r %i
tr"n+"ctii!'r* %" "i)" in vedere ' %erie de %e#n"!e c"re "r &ute" indic" '&er"tiuni de #"ni&u!"re
6e%te v'r)" de re&r'ducere" "rt. 9 %i C din Directiv" nr. 1>9->44<8* in c"dru! enu#er"rii
&'%i)i!e!'r indicii* #"/'rit"te" "ce%t'r" c'ntin re(eriri e5c!u%ive !" 'rdine!e %i tr"n+"ctii!e
e(ectu"te cu in%tru#ente (in"nci"re !i%t"te &e &i"t" re!e#ent"t".
D"c" "# inter&ret" %i%te#"tic n'r#e!e !e"!e incidente in #"teri" #"ni&u!"rii &ietei %i tin"nd
c'nt %i de ("&tu! c" te5tu! !eii r'#"ne " &re!u"t ad litteram &revederi!e din Directiv" ")u+u!ui de
&i"t" nr.;->44<* "ct n'r#"tiv eur'&e"n "&!ic")i!* du&" cu# %e ')%erv"* nu#"i &iete!'r
re!e#ent"te* nu "# &ute" %" "/une# !" "!t" c'nc!u+ie dec"t "cee" &'trivit c"rei" textul art. "11
2%
alin.-:. din /egea nr ";<!"##1, re(erit'r !" #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"!* nu se refera decat la
operatiunile cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
E%te de %u)!ini"t ("&tu! c" nu e5i%t" nici !" nive!u! !ei%!"tiei %ecund"re* e#i%e de c"tre CNVM* '
de(inire " ("&te!'r de #"ni&u!"re " &ietei %"v"r%ite in c"dru! unui %i%te# "!tern"tiv de
tr"n+"cti'n"re.
Inter&ret"nd !'ic n'r#e!e !e"!e e5i%tente re+u!t" c" ')!i"ti" '&er"t'ru!ui de %i%te# de "
%e#n"!" &'%i)i!e!e ("&te de #"ni&u!"re " &ietei re&re+int" ' ind"t'rire " tutur'r &"rtici&"nti!'r %i
entit"ti!'r &ietei. Ace%te &revederi !e"!e nu &'t (i inter&ret"te "t"t de e5ten%iv inc"t %" %e &'"t"
de%&rinde c'nc!u+i" c" e!e "u dre&t e(ect incri#in"re" ")u+u!ui de &i"t" in %i%te#e!e "!tern"tive
de tr"n+"cti'n"re din R'#"ni". Ace%t "%&ect e%te de ' r"vit"te de'%e)it"* intruc"t "tr"e
c'nc!u+i" c'n('r# c"rei"* in #'#entu! de ("t"* in %t"diu! "ctu"! "! !ei%!"tiei r'#"ne%ti* nu
&ute# v'r)i de i!icitu! un'r ("&te de #"ni&u!"re %"v"r%ite in "("r" &ietei re!e#ent"te* re%&ectiv
in c"dru! unui %i%te# "!tern"tiv de tr"n+"cti'n"re. A!t(e! %&u%* in #'#entu! de ("t" in R'#"ni"
#"ni&u!"re" &ietei in%tru#ente!'r (in"nci"re tr"n+"cti'n"te in c"dru! unui %i%te# "!tern"tiv de
tr"n+"cti'n"re e%te !e"!".
De "!t(e!* &"n" in &re+ent nu " ('%t "ut'ri+"t niciun '&er"t'r de %i%te# "!tern"tiv de tr"n+"cti'n"re
in R'#"ni"* cee" ce "r !i&%i te'retic de c'n%ecinte &r"ctice ")%ent" incri#in"rii !e"!e " ("&te!'r
de #"ni&u!"re ce "r "ve" !'c in c"dru! unui %i%te# "!tern"tiv de tr"n+"cti'n"re.
Un c"+ "&"rte i! re&re+int" in%" .i"t" R"%d"I* intruc"t vi+iune" C'#i%iei N"ti'n"!e " V"!'ri!'r
M')i!i"re din #'#entu! de ("t" e5c!ude "ce"%t" &i"t" din c"te'ri" &iete!'r re!e#ent"te.
.'trivit "rt. 1C9 din Reu!"#entu! CNVM nr. 1->44;* t'ti e#itentii "!e c"r'r "ctiuni %unt
tr"n+"cti'n"te &e &i"t" RASDAJ v'r (i tr"n%(er"ti &e %i%te#u! "!tern"tiv de tr"n+"cti'n"re
"d#ini%tr"t de =V=* !" d"t" "&r')"rii c'n%tituirii "ce%tui". At"t" ti#& c"t "ce%t te5t n'r#"tiv e%te
in vi'"re* %inuru! dru# &e c"re &'"te %" #e"r" &i"t" R"%d"I e%te "ce!" "! %i%te#u!ui "!tern"tiv
de tr"n+"cti'n"re.
Exemple de practici care constituie manipularea pieei de capital :
Or"ni%#e!e de re!e#ent"re " v"!'ri!'r #')i!i"re de !" nive! eur'&e"n "u e!")'r"t un ,id Kn
c"re %unt de(inite ti&uri!e de #"ni&u!Lri "!e &ieMei de &r'(i!. C'n('r# Directivei eur'&ene
e!")'r"te recent &rivind ")u+u! &e &i"ML* #"ni&u!"re" &ieMei Kn%e"#nL tr"n+"cMii %"u 'rdine de
tr"n+"cMi'n"re de ti&u! ce!'r ("!%e %"u KnNe!Lt'"re Ni ce!e c"re #enMine &rin "cMiune" unei" %"u "
#"i #u!t'r &er%'"ne "cMi'nOnd K#&reunL* &reMu! unui" %"u "! #"i #u!t'r in%tru#ente (in"nci"re*
!" un nive! "n'r#"! 'ri "rti(ici"! $ #"ni&u!"re" &reMuri!'r.
De "%e#ene"* %e c'n%iderL #"ni&u!Lri "!e &ieMei tr"n+"cMii %"u 'rdine de tr"n+"cMi'n"re c"re
&re%u&un &r'cedee (ictive %"u 'rice "!tL ('r#L de KnNe!Lciune &recu# Ni di%e#in"re" de
2$
in('r#"Mii &rin #"%%$#edi"* inc!u%iv internet %"u &rin 'rice "!tL #'d"!it"te* c"re d"u %"u "r &ute"
de" %e#n"!e ("!%e %"u c"re induc Kn er'"re "%u&r" in%tru#ente!'r (in"nci"re.
Ti&uri de &r"ctici
Tranzacii false sau care induc n eroare
"8 E"%, tr"de%. E(ectu"re" de tr"n+"cMii ce vi+e"+L "c,i+iMi'n"re" %"u vOn+"re" unui in%tru#ent
(in"nci"r Kn c'ndiMii!e Kn c"re nu %urvin #'di(icLri re!"tiv !" )ene(ici"r %"u ri%cu! de &i"ML 'ri
tr"n+"cMii Kn c"re tr"n%(eru! ri%cu!ui %"u "! )ene(iciu!ui %e re"!i+e"+L Kntre &"rMi c"re "cMi'ne"+L
c'ncert"t Kn #'d de%c,i% %"u &e "%cun%?
)8 ."intin t,e t"&e. IniMiere" de "cMiuni &rin c"re %e re"!i+e"+L tr"n+"cMii vi+i)i!e Kn c"dru!
%i%te#u!ui de tr"n+"cMi'n"re d'"r &entru " %e cre" i#&re%i" unei "ctivitLMi %"u " unei #'di(icLri
de &reM Kn cee" ce &riveNte un in%tru#ent (in"nci"r?
c8 Ordine &u%e nec're%&un+Lt'r Kn c're%&'ndenML. E(ectu"re" de tr"n+"cMii &entru c"re "tOt
'rdine!e de cu#&Lr"re cKt Ni ce!e de vOn+"re %unt intr'du%e "&r'5i#"tiv !" "ce!"Ni #'#ent* !"
"ce!"Ni &reM Ni c"ntit"te de cLtre &LrMi di(erite* d"r c"re "cMi'ne"+L K#&reunL* cu e5ce&Mi" c"+u!ui
Kn c"re re%&ective!e tr"n+"cMii %unt deru!"te Kn c'n('r#it"te cu reu!i!e %i%te#u!ui de
tr"n+"cMi'n"re 6tr"n+"cMii!e cr'%%8?
d8 .!"%"re" 'rdine!'r (LrL intenMi" de e5ecuMie " "ce%t'r". Intr'ducere" de 'rdine de
tr"n+"cMi'n"re de v"!'"re #"i #"re %"u #"i #icL ("ML de ce!e "nteri'"re cu intenMi" de cre" '
i#&re%ie ("!%L Kn cee" ce &riveNte cerere" %"u '(ert" &entru un "nu#it in%tru#ent (in"nci"r*
ur#"tL de retr"ere" !'r Kn"inte de e5ecut"re?
anipularea preului
"8 M"rc"re" !" Knc,idere. Ace%tL &r"cticL i#&!icL "c,i+iMi'n"re" %"u vOn+"re" de!i)er"tL " un'r
v"!'ri #')i!i"re %"u in%tru#ente (in"nci"re deriv"te !" Knc,idere" &ieMei &entru " di%t'r%i'n"
&reMu! de Knc,idere. Ace"%tL &r"cticL &'"te "ve" !'c Kn 'ric"re +i de tr"n+"cMi'n"re* d"r e%te Kn
%&eci"! "%'ci"t cu "nu#ite d"te cu# "r (i d"te de e5&ir"re "!e c'ntr"cte!'r deriv"te* d"te de
re(erinML &rivind &'rt'('!ii!e tri#e%tri"!e-"nu"!e %"u indici de re(erinML-ev"!u"re?
)8 AcMiuni c'ncert"te Kn &eri'"d" u!teri'"rL unei O(erte .u)!ice IniMi"!e. Un ru& de &er%'"ne
"cMi'ne"+L Kn #'d c'ncert"t u!teri'r unei e#i%iuni &ri#"re de "cMiuni Ni Knce&erii tr"n+"cMi'nLrii
"ce%t'r" cu %c'&u! de " duce !" creNtere" "rti(ici"!L " &reMu!ui re%&ective!'r "cMiuni #'#ent Kn
c"re re%&ective!e &er%'"ne &r'cede"+L !" vOn+"re" "cMiuni!'r?
c8 A)u%ive %Iuee+e. Un" %"u #"i #u!te &er%'"ne e5&!'"te"+L &'+iMi" d'#in"ntL &e c"re ' deMin
Kn !eLturL cu '(ert"* cerere" %"u #ec"ni%#e!e de !ivr"re &entru un "nu#it in%tru#ent (in"nci"r
%i-%"u "ctivu! %u&'rt "! unui in%tru#ent deriv"t cu %c'&u! de " di%t'r%i'n" &reMu! !" c"re "!te &LrMi
tre)uie %L !ivre+e* %L &ri#e"%cL %"u %L "#One !ivr"re" re%&ectivu!ui in%tru#ent Kn %c'&u!
%"ti%("cerii "v"nt"/'"%e " &r'&rii!'r "n"/"#ente 6Tre)uie #enMi'n"t ("&tu! cL inter"cMiune"
22
c'rectL " cererii cu '(ert" &'"te c'nduce !" "!'#er"re" &ieMei* d"r "ce%t !ucru nu tre)uie
c'n%ider"t Kn %ine c" re&re+entOnd #"ni&u!"re " &ieMei. De "%e#ene"* nici deMinere" unei &'+iMii
d'#in"nte re!"tiv !" '(ert"* cerere" %"u #ec"ni%#e!e de !ivr"re &entru un &r'du%-inve%tiMie nu
tre)uie c'n%ider"tL Kn %ine c" re&re+entOnd #"ni&u!"re " &ieMei8?
d8 Cre"re" unui &!"('n #ini# Kn cee" ce &riveNte &reMu!. Un e#itent %"u ' entit"te c"re
c'ntr'!e"+L un e#itent e(ectue"+L tr"n+"cMii %"u Knrei%tre"+L 'rdine de tr"n+"cMi'n"re cu %c'&u!
de #enMine &reMu! unei "cMiuni &e%te un "nu#it &r" Ni " evit" "%t(e! eventu"!e c'n%ecinMe ne"tive
&entru re%&ective!e "cMiuni %"u r"tin$u! de credit? ("c e5ce&Mie tr"n+"cMii!e !e"!e de ti&u! 0)uB$
)"cD %"u ce!e vi+Ond %t")i!i+"re" &reMu!ui?
e8 Un ec"rt cerere$'(ertL e5ce%iv. Un inter#edi"r c"re deMine ' &'+iMie d'#in"ntL &e ' &i"ML
"cMi'ne"+L "%t(e! KncOt %L #'di(ice di(erenM" dintre &reMu! de vOn+"re Ni ce! de cu#&Lr"re %"u %L
#enMinL "ce"%tL di(erenML !" un nive! "rti(ici"! di(erit de v"!'"re" %" re"!L* (LcOnd ")u+ de &'+iMi"
%" &e &i"ML %"u de !i&%" c'#&etit'ri!'r?
(8 Tr"n+"cMi'n"re" &e ' "nu#itL &i"ML &entru " in(!uenM" Kn #'d ne&'trivit &reMu! unui in%tru#ent
(in"nci"r de &e "!tL &i"ML. E(ectu"re" de tr"n+"cMii &e ' &i"ML cu un "nu#it in%tru#ent (in"nci"r cu
%c'&u! de " in(!uenM" tr"n+"cMi'n"re" "ce!ui"Ni in%tru#ent* %"u " unui" !e"t de "ce%t"* &e ' "!tL
&i"ML. De e5e#&!u* tr"n+"cMi'n"re" unei "cMiuni Kn %c'&u! #"ni&u!Lrii &reMu!ui unui in%tru#ent
(in"nci"r deriv"t de &e "!tL &i"ML %"u tr"n+"cMi'n"re" unui "ctiv %u&'rt Kn %c'&u! in(!uenMLrii
&reMu!ui c'ntr"ctu!ui deriv"t. 6Tr"n+"cMii!e e(ectu"te &entru " )ene(ici" de di(erenM" de &reM Kntre
in%tru#ente (in"nci"re %"u "ctive %u&'rt tr"n+"cMi'n"te Kn !'c"Mii di(erite nu c'n%tituie
#"ni&u!"re.8
Tranzacii implic!nd procedee fictive
"8 A%cundere" identitLMii. IniMiere" un'r tr"n+"cMii #enite %L "%cundL identit"te" deMinLt'ru!ui unui
"nu#it in%tru#ent (in"nci"r &rin deMinere" "ce%tui" Kn nu#e!e unei &er%'"ne cu c"re "ce%t" "re
!e"turi nede+vL!uite c'n('r# cu re!e#entLri!e re%&ectivei &ieMe. De+vL!uri!e &'t (i KnNe!Lt'"re
Kn !eLturL cu "devLr"t" deMinere " "cMivu!ui %u&'rt"! unui in%tru#ent. 6Ace"%tL &r"cticL nu
"c'&erL c"+uri!e Kn c"re e5i%tL #'tive Knte#ei"te &entru c" ' &"rte %L deMinL in%tru#ente
(in"nci"re Kn nu#e!e "!tei &LrMi decOt deMinLt'ru! )ene(icii!'r. Nu 'rice %itu"Mie Kn c"re nu %unt
(Lcute de+vL!uiri!e nece%"re e%te un" de #"ni&u!"re " &ieMei.8.
)8 Di%e#in"re"* &rin #edi"* de in('r#"Mii re(erit'"re !" &i"ML ("!%e %"u c"re induc Kn er'"re.
Di%e#in"re" &rin inter#ediu! #"%%$#edi" de in('r#"Mii ("!%e %"u c"re induc Kn er'"re cu intenMi"
de " #'di(ic" &reMu! unui in%tru#ent (in"nci"r %"u "! unui "ctiv %u&'rt "! unui in%tru#ent
(in"nci"r "%t(e! KncOt &er%'"n" c"re " iniMi"t di%e#in"re" %L )ene(icie+e de &e ur#" "ce%tei
#'di(icLri.
c8 .u#& "nd du#&. AcMiune" &rin c"re un inve%tit'r "d'&tL ' &'+iMie !'n &e ' "nu#itL v"!'"re
#')i!i"rL ur#"tL de ' n'uL "cMiune de cu#&Lr"re Ni-%"u di%e#in"re de in('r#"Mii c"re induc Kn
er'"re Kn !eLturL cu re%&ectiv" "cMiune cu %c'&u! de " ridic" &reMu! "ce%tei". A!Mi &"rtici&"nMi &e
23
&i"ML %unt "tr"Ni de e(ectu! "%u&r" &reMu!ui Ni cu#&LrL re%&ectiv" "cMiune. M"ni&u!"t'ru! vinde
u!teri'r deMineri!e !" un &reM ridic"t.
d8 Tr"%, "nd c"%,. Re&re+intL '&u%u! &r"cticii de !" &unctu! c8. Un inve%tit'r "d'&tL ' &'+iMie
%,'rt &e ' "nu#itL v"!'"re #')i!i"rL ur#"tL de ' n'uL "cMiune de vOn+"re Ni-%"u di%e#in"re de
in('r#"Mii c"re induc Kn er'"re Kn !eLturL cu re%&ectiv" "cMiune cu %c'&u! de " #icN'r" &reMu!
"ce%tei". M"ni&u!"t'ru! KNi Knc,ide u!teri'r &'+iMi" !" un &reM %cL+ut.
e8 De%c,idere" unei &'+iMii ur#"tL de Knc,idere" "ce%tei" du&L ce " ('%t (LcutL &u)!icL. Ace"%tL
&r"cticL e%te ur#"tL de ')icei de cLtre un "d#ini%tr"t'r de &'rt'('!iu %"u un inve%tit'r i#&'rt"nt*
"!e cLr'r deci+ii de inve%tire %unt &rivite de cLtre cei!"!Mi &"rtici&"nMi c" Ni %e#n"!e re!ev"nte
&rivind ev'!uMi" viit'"re " &reMu!ui. AcMiune" inc'rectL %e re(erL !" Knc,idere" &e ' "nu#itL &i"ML
" unei &'+iMii i#edi"t ce "ce"%t" e%te (LcutL &u)!icL* du&L ce "nteri'r cre"%e i#&re%i" unei
deMineri de !unL dur"tL* cu e5ce&Mi" c"+uri!'r Kn c"re &'+iMi" e%te (LcutL &u)!icL Kn c'n('r#it"te
cu re!e#entLri!e !e"!e "&!ic")i!e.
Diseminarea de informaii false sau care induc n eroare
"8 Di%e#in"re" &rin inter#ediu! #"%%$#edi" de in('r#"Mii ("!%e %"u c"re induc Kn er'"re.
AcMiune" de " &'%t" in('r#"Mii Kntr$un )u!etin 'n$!ine %"u de " e#ite un c'#unic"t de &re%L
c'nMinOnd in('r#"Mii ("!%e %"u KnNe!Lt'"re cu &rivire !" ' "nu#itL c'#&"nie "!e cLrei "cMiuni %unt
"d#i%e !" tr"n+"cMi'n"re &e ' &i"ML re!e#ent"tL. .er%'"n" c"re de%e#ne"+L in('r#"Mii!e
cun'"Nte ("&tu! cL "ce%te" %unt ("!%e %"u KnNe!Lt'"re Ni ("ce "ce%t !ucru &entru " cre" ' i#&re%ie
("!%L %"u KnNe!Lt'"re. Di%e#in"re" un'r "%e#ene" in('r#"Mii &rin inter#ediu! unui c"n"!
recun'%cut de di%e#in"re de in('r#"Mii cLtre uti!i+"t'ri re&re+intL ' &r"cticL ce &'"te "ve"
%eri'"%e e(ecte ne"tive de'"rece e%te i#&'rt"nt c" &"rtici&"nMii !" &i"ML %L %e &'"tL )"+" &e
in('r#"Mii di%e#in"te &rin inter#ediu! un'r "%e#ene" c"n"!e '(ici"!e.
)8 Orice "ctivit"te #enitL " di%e#in" in('r#"Mii ("!%e-KnNe!Lt'"re. Ace%t ti& de #"ni&u!"re " &ieMei
%e re(erL !" 'rice c'#&'rt"#ent #enit " cre" ' i#&re%ie ("!%L %"u KnNe!Lt'"re &rin inter#ediu!
"!t'r #i/!'"ce decKt #edi". De e5e#&!u* de&!"%"re" un'r c"ntitLMi de #"r(L &entru " cre" '
i#&re%ie ("!%L cu &rivire !" cerere"-'(ert" Kn !eLturL cu "ce"%tL #Lr(L %"u Kn !eLturL cu "ctivu!
%u&'rt "! unui in%tru#ent (in"nci"r.
"parari posi#ile in fata acuzatiilor de manipulare a pietei de capital
A&"r"ri!e c"re &'t (i ('r#u!"te in ("t" "cu+"tii!'r de #"ni&u!"re " &ietei &'t (i #u!ti&!e. Une!e "u
' recun'"%tere !e"!" e5&re%"* "!te!e %e inte#ei"+"* in #'d indirect* &e "nu#ite c"u+e
e5'ner"t'"re de r"%&undere.
In &rinci&iu* &entru " r"%&unde cu %ucce% unei "cu+"tii de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!* &er%'"n"
in c"u+" tre)uie %" de#'n%tre+e !eiti#it"te" c'nduitei %"!e* (ie in )"+" unui te5t !e"!* (ie in
24
te#eiu! un'r '&er"tiuni de &i"t" recun'%cute direct %"u indirect c" (iind !icite. .e de "!t" &"rte*
&er%'"n" %u%&ect"t" de #"ni&u!"re" &ietei &'"te %" &r')e+e ")%ent" 'ric"rei cu!&e "
c'#&'rt"#entu!ui %"u &e &i"t" de c"&it"!.
Leiti#it"te" unei c'nduite %e &'"te inte#ei"* %&re e5e#&!u* &e "nu#ite %tr"teii de
tr"n+"cti'n"re c"re nu %unt inter+i%e de di%&'+itii!e !e"!e in vi'"re* dintre c"re* ce!e #"i
re!ev"nte %unt: "r)itr"/u!* ,edinu! %i v"n+"re" in !i&%" 6%,'rt8.
A&"r"ri!e ce &'t (i ('r#u!"te in c"+u! un'r "cu+"tii de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! &'t "ve"
d'u" ')iective centr"!e:
(ie &er%'"n" incri#in"t" tinde %" de#'n%tre+e c" intre"" %" c'nduit" nu &'"te (i
inc"dr"t" in %(er" ")u+u!ui de &i"t"* re%&ectiv c" nu " indu% in er'"re* nu " tr"n%#i%
%e#n"!e ("!%e* nu " #entinut &retu! !" un nive! "rti(ici"! %"u nu " di%e#in"t in('r#"tii
("!%e?
(ie &er%'"n" incri#in"t" v" incerc" %" &r')e+e ("&tu! c" nu " &utut &revede" c"
'&er"tiuni!e %"!e v'r "ve" un e(ect #"ni&u!"tiv &entru &i"t" re!e#ent"t" in c"u+".
$ Neintrunire" c'nditii!'r &rev"+ute de !ee &entru e5i%tent" ("&tei de #"ni&u!"re " &ietei
de c"&it"!
Ce" #"i u+it"t" ('r#" de "&"r"re i#&'triv" un'r "cu+"tii &rivind #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"!
tinde %" de#'n%tre+e c" ("&te!e &er%'"nei invinuite nu %e in%criu in c'nduit" i!icit" incri#in"t" de
n'r#e!e !e"!e din %(er" ")u+u!ui de &i"t".
In "ce%te c'nditii* &er%'"n" "cu+"t" v" incerc" %" i#&un" c'nc!u+i" &'trivit c"rei" nu e%te intrunit
c'ntinutu! c'n%titutiv "! ("&tei de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!. In re"!it"te* %"rcin" &r')ei v"
reveni 'r"nu!ui de "nc,et"* "ut'rit"te" &ietei %"u 'r"ne!e de ur#"rire &en"!". .re+u#ti" de
nevin'v"tie i%i &r'duce e(ecte!e de dre&t %i in "ce"%t" #"terie.
C'ntr"&r')e!e "d#ini%tr"te !" cerere" &er%'"nei "cu+"te v'r "ve" dre&t ')iect c'#)"tere"
c'nc!u+ii!'r ce reie% din d've+i!e "d#ini%tr"te de 'r"nu! de "nc,et" %i &r')"re" c"r"cteru!ui !icit
"! c'nduitei #"ni(e%t"te &e &i"t" de c"&it"!.
=. A%senta elementului material
.er%'"n" "cu+"t" de ("&t" i!icit" de #"ni&u!"re " &ietei v" &ute" %" de#'n%tre+e c" nu " %"v"r%it
e!e#entu! #"teri"! "! ("&tei de #"ni&u!"re.
O "%t(e! de i&'te+" e%te v"!")i!" inde'%e)i in &rivint" "cu+"tii!'r de #"ni&u!"re &rin di%e#in"re"
de in('r#"tii ("!%e %"u in%e!"t'"re* intruc"t ce!e!"!te ('r#e %u) c"re %e &'"te &r'duce e!e#entu!
#"teri"!* re%&ectiv e#itere" de 'rdine %"u inc,eiere" de tr"n+"ctii* in %itu"ti" in c"re nu %unt
25
%"v"r%ite de &er%'"n" in c"u+"* nu v'r &ute" (i ('r#u!"te nici "cu+"tii i#&'triv" "ce%tei"* in
%en%u! "ut'r"tu!ui* ci ce! #u!t vi+"nd c'#&!icit"te" %"u in%ti"re".
In c"dru! "&"r"rii i#&'triv" "cu+"tii!'r de #"ni&u!"re &rin di%e#in"re" de in('r#"tii ("!%e %"u
in%e!"t'"re* &er%'"n" "cu+"t" v" "r"t" c" d"te!e tr"n%#i%e er"u "dev"r"te %"u &'t (i &rivite c"
"dev"r"te in c'nte5tu! in c"re "u ('%t (urni+"te %"u &rin c'r')'r"re cu "!ti ("ct'ri. S&re e5e#&!u*
' in('r#"tie cu &rivire !" &'%i)i!it"te" inc,eierii unui c'ntr"ct &r'(it")i! &entru un e#itent &'"te
(i c'n%ider"t" c" "dev"r"t" d"c" ne'cieri!e c,i"r "u "vut !'c* cu t'"te c"* u!teri'r* c'ntr"ctu! nu "
#"i ('%t %e#n"t. T't "%t(e!* ' in('r#"tie &rivind ri%cu! "re%t"rii un'r direct'ri "i unui e#itent*
c"re &r'duce e(ecte &e &i"t" "%u&r" tit!uri!'r "ce%tui"* nu "re c"r"cter in%e!"t'r* in c'nditii!e in
c"re direct'rii re%&ectivi "u ('%t "nc,et"ti in re"!it"te in !e"tur" cu ("&te!e c"re "r (i &utut %"
"tr"" e#itere" un'r #"nd"te de "re%t"re.
Un r"ti'n"#ent "%e#"n"t'r e%te v"!")i! %i in c"+u! #"ni&u!"rii &rin tr"n+"ctii %i 'rdine de
tr"n+"cti'n"re c"re &re%u&un &r'cedee (ictive* intruc"t* %i in "ce"%t" %itu"tie* &entru " (i v'r)" de
' c'nduit" i!icit"* "ve# de$" ("ce* de reu!"* cu tr"n%#itere" un'r d"te %i in('r#"tii ne"dev"r"te.
A%t(e!* &entru " de#'n%tr" c"r"cteru! !icit "! c'nduitei* inte#ei"t &e ("&tu! ")%entei e!e#entu!ui
#"teri"! "! ("&tei incri#in"te de !ee* &er%'"n" "cu+"t" v" (i tinut" %" &r')e+e c" d"te!e %i
in('r#"tii!e tr"n%#i%e* (ie in c"dru! unei rec'#"nd"ri de inve%titie* (ie &rin "!te #'d"!it"ti* er"u
re"!e* "dev"r"te.
==. )eproducerea rezultatului prevazut de lege -a urmarii imediate.
Ur#"re" i#edi"t" " ("&tei de #"ni&u!"re c'n%t" in: &ertur)"re" "ctivit"tii n'r#"!e de
tr"n+"cti'n"re " in%tru#ente!'r (in"nci"re* c'ncreti+"t" &rin inc,eiere" de tr"n+"ctii !" &returi
"rti(ici"!e %"u i#&iedic"re" inc,eierii de tr"n+"ctii d"t'rit" e5i%tentei un'r &returi "n'r#"!e.
Re+u!t"tu! "ctiunii de #"ni&u!"re nu tre)uie %" c'n%te" in #'d nece%"r in &r'ducere" unui
&re/udiciu in &"tri#'niu! un'r &"rtici&"nti !" &i"t". M"ni&u!"re" &ietei "re !'c %i in %itu"ti" in
c"re &"rtici&"ntii !" &i"t" %unt i#&iedic"ti %" tr"n+"cti'ne+e d"t'rit" #entinerii un'r &returi
"rti(ici"!e* d"r %i in i&'te+" in c"re tr"n+"ctii!e %"u 'rdine!e de tr"n+"cti'n"re "u &'tenti"!u! de "
tr"n%#ite %e#n"!e ("!%e &e &i"t"* c,i"r d"c"* in re"!it"te* "ce%te %e#n"!e nu %unt tr"n%#i%e.
O "&"r"re te#einic" )"+"t" &e ")%ent" ur#"rii i#edi"te " ("&tei de #"ni&u!"re v" de#'n%tr" c"
re+u!t"tu! ("&te!'r inve%ti"te nu " c'n%t"t in inducere" in er'"re " ce!'r!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t"*
in tr"n%#itere" de %e#n"!e ("!%e* in #entinere" unui &ret "rti(ici"!. M"i #u!t* v" tre)ui
de#'n%tr"t ("&tu! c" "ce!e '&er"tiuni %u%&ect"te nici nu "u "vut &'tenti"!u! de " tr"n%#ite
%e#n"!e ("!%e &entru cei!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t".
Re+u!t"tu! "ctivit"tii &e &i"t" " &er%'"nei %u%&ect"te e%te &rivit in c're!"re cu &'%i)i!e!e indicii "!e
("&tei de #"ni&u!"re* indic"te in c"dru! "rt. 9 %i C din Directiv" nr.1>9->44<.
In "ce%te c'nditii* "&"r"re" &er%'"nei incri#in"te c'n%t" in &r')"re" ne&r'ducerii ur#"rii
i#edi"te* de#er% cu "t"t #"i di(ici! cu c"t e%te v'r)" de "cu+"tii c"re vi+e"+" &'tenti"!u!
2
c'nduitei de " tr"n%#ite %e#n"!e ("!%e.In "ce"%t" i&'te+"* v" (i nece%"r" deter#in"re"
c'ntinutu!ui n'tiunii de 0%e#n"!e ("!%e. O de%criere e5,"u%tiv" intr$un "ct n'r#"tiv "r (i ce" #"i
(ericit" v"ri"nt"* inde'%e)i &entru evit"re" ")u+uri!'r &rivind inter&ret"re" un'r "ctivit"ti
!eiti#e &e &i"t" de c"&it"!. Ace%t ("&t e%te reu re"!i+")i! in%". Nici c,i"r ,idu! CESR de
i#&!e#ent"re " Directivei ")u+u!ui de &i"t" nu " incerc"t %" re"!i+e+e ' de(inire " n'tiunii de
0%e#n"!e ("!%e. E5i%t" ri%cu! c" 'rice tr"n+"ctie %" &'"t" (i c'n%ider"t" " tr"n%#ite %e#n"!e
("!%e* d"c" nu e%te inc,ei"t" !" &retu! inrei%tr"t "nteri'r &e &i"t" %i* #"i "!e%* d"c" &r'duce '
v"ri"tie %en%i)i!" de cur%.
Inducere" in er'"re %"u tr"n%#itere% de %e#n"!e ("!%e v" tre)ui /udec"t" cu #"i #u!t" %everit"te
&e &iete!e in c"re e5i%t" %i inve%tit'ri de ret"i! ("t" de ce!e unde "cti'ne"+" nu#"i inve%tit'ri
in%tituti'n"!i* c"re %unt c'n%ider"ti &r'(e%i'ni%ti "i &ietei* d"t'rit" ("&tu!ui c" %e &re+u#" c" "u
cun'%tinte "&r'(und"te in cee" ce &rive%te tr"n+"cti'n"re" &e ' &i"t" de c"&it"!.
===. =nexistenta legaturii de cauzalitate intre conduita persoanei acuzate si rezultatul produs
pe piata
In %itu"ti" in c"re c"u+"* re%&ectiv "ctiune" i!icit" " &re+u#tivu!ui #"ni&u!"t'r c'n%t" in
tr"n+"ctii %"u 'rdine de tr"n+"cti'n"re %"u in di%e#in"re" de in('r#"tii ne"dev"r"te nu &r'duce
e(ectu! &rev"+ut de n'r#e!e !e"!e &entru " "tr"e i!icitu! c'nduitei nu %e v" &ute" v'r)i de
e5i%tent" unei ("&te de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!.
.r'ducere" unui "nu#it re+u!t"t &e &i"t"* %&re e5e#&!u v"ri"ti" ne')i%nuit" " &retu!ui %i
i#&iedic"re" "%t(e! " inve%tit'ri!'r %" tr"n+"cti'ne+e !" &returi "rti(ici"!e* &'"te (i e(ectu! un'r "!ti
("ct'ri. In i&'te+" in c"re 'r"ne!e de inve%ti"tie nu &r')e"+" !e"tur" de c"u+"!it"te intre
'&er"tiuni!e &er%'"nei "cu+"te %i re+u!t"tu! &r'du% &e &i"t" nu ne v'# "(!" in ("t" unei ("&te
i!icite.
In c"+u! in c"re ur#"re" i#edi"t" 6re+u!t"tu! ("&tei8 c'n%t" in cre"re" unei %t"ri de &eric'!* %&re
e5e#&!u in %itu"ti" in c"re tr"n+"ctii!e %"u 'rdine!e de tr"n+"cti'n"re ar putea sa semnale false in
legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare* !e"tur" de c"u+"!it"te nu v"
tre)ui d'vedit" de 'r"nu! de inve%ti"tie.
=>. )eindeplinirea laturii su%iective a%senta vinovatiei
.er%'"n" "cu+"t" &'"te %" i%i inte#eie+e "&"r"re" &e de#'n%tr"re" ("&tu!ui c"* in #'d re+'n")i!*
nu " &utut %" &rev"d" c" "ctiuni!e %i c'nduit" %" v'r cre" ' i#&re%ie ("!%" %"u in%e!"t'"re &entru
cei!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t" cu &rivire !" &retu! %"u v"!'"re" in%tru#ente!'r (in"nci"re
tr"n+"cti'n"te. In d'ctrin"* %$" "r"t"t c" nu v" (i %u(icient* in%"* &entru reu%it" unei "%e#ene"
"&"r"ri ' v"ri"nt" e%te re&re+ent"t" de %u%tinere" &'%i)i!it"tii c" %i "!te &er%'"ne "r (i &r'ced"t
%i#i!"r in c"+uri "%e#"n"t'"re %i c" ' "%e#ene" c'nduit" d"inuie%te de "ni de +i!e &e &i"t"
re%&ectiv".
2!
In c"+u! c'n%truirii unei "%t(e! de "&"r"ri* &er%'"n" %u%&ect"t" de %"v"r%ire" un'r ("&te de
#"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! v" tre)ui %" "r"te c" nu %e ("ce cu!&")i!" de nici' ("&t" i!icit"*
&rev"+ut" de !ei%!"ti" c"re incri#ine"+" ")u+u! de &i"t".
Din #'d"!it"te" de ('r#u!"re " te5tu!ui !e"! ce incri#ine"+" #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"!
re+u!t" c" !eiuit'ru! eur'&e"n " "vut in vedere %i incri#in"re" ("&tei %"v"r%ite din cu!&" %i d'"r "
ce!ei c'#i%e cu intentie.
In "ce%te c'nditii* &er%'"n" incri#in"t" v" tre)ui %" d'vede"%c" ("&tu! c" nu " &rev"+ut re+u!t"tu!
("&tei %"!e %i nici nu &ute" %i nu tre)ui" %"$! &rev"d". Si in "ce"%t" %itu"tie* %e &'"te "&reci" c"
e%te de un re"! ('!'% uti!i+"re" #'de!u!ui ")%tr"ct 0inve%tit'ru! ')i%nuit &re!u"t din !ei%!"ti"
)rit"nic". S$"r i#&une* in "ce%te c'nditii* %t")i!ire" ("&tu!ui d"c" un inve%tit'r ')i%nuit "r (i &utut
&revede" &r'ducere" re+u!t"tu!ui ("&tei inve%ti"te. De%iur* in "n"!i+" ("&tei e%te nece%"r %" %e
tin" c'nt %i de &r'(i!u! &er%'"nei %u%&ect"te de #"ni&u!"re" &ietei. .utere" de " &revede"
c'n%ecinte!e "nu#it'r c'nduite &e &i"t" de c"&it"! e%te v"dit %&'rit" in c"+u! un'r inve%tit'ri
&r'(e%i'n"!i 6in%tituti'n"!i8 in r"&'rt cu ce" " inve%tit'ri!'r #"i #ici 6de ret"i!8 %"u 'c"+i'n"!i.
In ('r#u!"re" "&"r"rii )"+"te &e de#'n%tr"re" neinde&!inirii c'nditii!'r !e"!e &rivind !"tur"
%u)iectiv" &re+int" re!ev"nt" de'%e)it"* ce! &utin in %i%te#u! de dre&t r'#"ne%c* %i %t")i!ire"
("&tu!ui c" " !i&%it intenti" de %"v"r%ire " unei ("&te circu#%cri%e %(erei ")u+u!ui de &i"t".
.re+ent" intentiei c'n(er"* c'n('r# "rt. >:2 din Lee" nr. >2:->449* c"r"cter &en"! ("&tei de
#"ni&u!"re.
In "ce%te c'nditii* e%te e5tre# de i#&'rt"nt &entru &er%'"n" "cu+"t" %" de#'n%tre+e ce! &utin
("&tu! c" nu " "cti'n"t cu intentie* c,i"r d"c" %$"r &ute" retine ("&tu! c" "ve" &'%i)i!it"te" %"
&rev"d" re+u!t"tu! ("&tei %"!e deru!"te &e &i"t" de c"&it"!.
.'rnind de !" de(initi" in(r"ctiunii %"v"r%ite cu intentie indirect"* c'ntinut" in c"dru! "rt.12
C.&en"!* &er%'"n" incri#in"t" v" tre)ui %" cree+e c'nvinere" 'r"ne!'r de "nc,et" %"u in%t"ntei
de /udec"t" c"* de%i " &rev"+ut %"u &ute" %" &rev"d" re+u!t"tu! ("&tei %"!e* nu !$" ur#"rit %i nu !$"
"cce&t"t.
Strategii de tranzactionare permise de normele legale
Str"teii!e de tr"n+"cti'n"re &er#i%e de !ei%!"ti" in vi'"re &'t c'ntine ("&te de #"ni&u!"re "
&ietei de c"&it"!* in c'nditii!e in c"re %unt e5ecut"te intr$' #"nier" c"re tr"n%#ite %e#n"!e ("!%e*
induce in er'"re &"rtici&"ntii !" &i"t"* #entine &retu! !" un nive! "rti(ici"! %"u &re%u&une &r'cedee
(ictive %"u "!te ('r#e de in%e!"ciune. Ace%te %tr"teii nu "u in %ine un c"r"cter #"ni&u!"tiv* d"r %e
&'t tr"n%('r#" in "%t(e! de ("&te i!icite d"t'rit" #'du!ui de intr'ducere " 'rdine!'r in %i%te#u! de
tr"n+"cti'n"re %i de e(ectu"re " tr"n+"ctii!'r.
2"
$% "r#itra&ul
Ar)itr"/u! e%te recun'%cut de C'#itetu! Eur'&e"n "! Re!e#ent"t'ri!'r 6CESR8 dre&t ' "ctivit"te
de &i"t" c"re &re%u&une ' %tr"teie de tr"n+"cti'n"re c"re nu &'"te (i c'n%ider"t" i!icit" in %ine.
Re!ev"nt" in %t")i!ire" c"r"cteru!ui !e"! %"u ne!e"! "! "ce%tei "ctivit"ti &re+int" #'d"!it"te" de
&unere in "&!ic"re " %".
Ar)itr"/u! c'n%t" in e(ectu"re" %i#u!t"n" de '&er"tiuni cu in%tru#ente (in"nci"re* v"!ute %"u
#"r(uri* de %en% c'ntr"r* &e d'u" %"u #"i #u!te &iete in vedere" ')tinerii de &r'(it din di(erente!e
de &ret "!e "ce%t'r in%tru#ente #"ni(e%t"te &e &iete!e re%&ective.
.rinci&iu! e%enti"! "! "r)itr"/u!ui c'n%t" in cu#&"r"re" unui in%tru#ent (in"nci"r &e &i"t" &e c"re
"ce%t" %e tr"n+"cti'ne"+" !" v"!'ri #"i %c"+ute %i v"n+"re" "ce!ui"%i in%tru#ent &e &i"t" &e c"re
%e tr"n+"cti'ne"+" !" nive!e #"i ridic"te. O&er"tiune" "r)itr"/u!ui e%te cun'%cut" %i %u)
denu#ire" de 0&r'(it ("r" ri%c. In &rinci&iu* ter#enu! de "r)itr"/ %e re(er" !" '&er"tiuni!e cu
in%tru#ente (in"nci"re.
O ('r#" "r,"ic" de "r)itr"/ ' re&re+int" cu#&"r"re" ie(tin" " &r'du%e!'r "ric'!e din #ediu! rur"!
%i rev"n+"re" !'r !" &returi ridic"te in #ediu! ur)"n.E5i%t" #u!ti&!e ('r#e de "r)itr"/ in &re+ent:
Ar%itraj de fuziune6#erer "r)itr"e8* c"re c'n%t" in cu#&"r"re" "ctiuni!'r c'#&"niei
c"re ur#e"+" %" (ie ")%'r)it" %i v"n+"re" in !i&%" " "ctiuni!'r c'#&"niei ")%'r)"nte?
Ar%itrajul o%ligatiunilor converti%ile6c'nverti)!e "r)itr"e8 c"re c'n%t" in cu#&"r"re" de
')!i"tiuni c'nverti)i!e in "ctiuni %i v"n+"re" %i#u!t"n" " re%&ective!'r "ctiuni?
Ar%itrajul certificatelor de depozit6de&'%it'rB recei&t% "r)itr"e8 c"re c'n%t" in
cu#&"r"re" !" un &ret #"i redu% " certi(ic"te!'r de de&'+it ce c'n(er" dre&turi "%u&r"
un'r "ctiuni "!e unei "nu#ite c'#&"nii &e ' &i"t" %i v"n+"re" in !i&%" " "ctiuni!'r
re%&ective* !" un &ret #"i ridic"t &e &i"t" unde %e tr"n+"cti'ne"+" re%&ective!e "ctiuni etc.
Se &'"te %u%tine c" "r)itr"/u! "re un r'! eneric de " nive!" in ti#& di%cre&"nte!e de &ret
#"ni(e%t"te &e di(erite &iete &entru "ce!"%i &r'du% %"u in%tru#ent (in"nci"r* /uc"nd* din "ce%t
&unct de vedere* un r'! )ene(ic &entru ec'n'#i" #'ndi"!" in c'nte5tu! !')"!i+"rii.
O ('r#" " "r)itr"/u!ui e%te "cee" denu#it" 0"r)itr"/ de ri%c6ris, ar%itrage8* #"ni(e%t"t"
inde'%e)i in St"te!e Unite* "ctivit"te ce c'n%t" in "c,i+iti'n"re" tit!uri!'r unei c'#&"nii in"inte de
&re!u"re" %" in %&er"nt" c" &retu! "ce%t'r" v" cre%te du&" &re!u"re. In c"+u! in c"re deci+i"
inve%titi'n"!" de cu#&"r"re " "ce%t'r in%tru#ente (in"nci"re "re !" )"+" nu#"i "nu#ite +v'nuri*
'&er"tiune" e%te !eiti#". In c"+u! in c"re in%" %e )"+e"+" &e detinere" de in('r#"tii &rivi!ei"te
"ce"%t" "ctivit"te intr" in %(er" i!icitu!ui )ur%ier.
.entru " nu (i intrunite e!e#ente!e c'n%titutive "!e ("&te!'r de #"ni&u!"re e%te nece%"r %" nu (ie
&r'du%" ur#"re" i#edi"t" " ("&tei de #"ni&u!"re %"u %" nu e5i%te ' !e"tur" de c"u+"!it"te intre
ev'!uti" &ietei %&re nive!e "rti(ici"!e "!e &retu!ui %i "ctiuni!e "r)itr"/'ru!ui. .e de "!t" &"rte* e%te
2#
nece%"r c" re%&ectivu! "r)itr"/'r %" (ie cu!&")i!* re%&ectivu! "r)itr"/'r %" (ie cu!&")i!* re%&ectiv %"
nu (i &u&u&
'% (edgingul
In #'d %intetic* ,edinu! " ('%t de(init dre&t ' #et'd" de reducere " ri%cu!ui c"u+"t de (!uctu"ti"
&retu!ui.
In e%ent"* ,edinu! re&re+int" ' '&er"tiune de "c'&erire " ri%cu!ui* "v"nd c"r"cteri%tici e5tre#
de "&r'&i"te cu "r)itr"/u!* c"re c'n%t" in initiere" un'r &'+itii de %en%uri di(erite "%u&r" "ce!ui"%i
in%tru#ent (in"nci"r* (ie direct* &e d'u" %"u #"i #u!te &iete* (ie &rin tr"n+"ctii "%u&r" un'r
in%tru#ente deriv"te c"re "u re%&ective!e tit!uri dre&t "ctiv %u&'rt.
In e%ent"* ,edinu! c'n%t" in e(ectu"re" unei cu#&"r"ri " unui in%tru#ent (in"nci"r 6"d'&t"re"
unei &'+itii !'n8 ur#"t" de v"n+"re" "ce!ui"%i in%tru#ent* (ie direct* d"c" e%te &'%i)i!* (ie
indirect &rin initiere" unei &'+itii de v"n+"re short in c"dru! unui c'ntr"ct &e in%tru#ente deriv"te
6(uture% %"u '&ti'n%8. Pedinu! %e &'"te re"!i+" %i &rin inter#ediu! ')!i"tiuni!'r c'nverti)i!e.
In "ce%t #'d* indi(erent de ev'!uti" &ietei* inve%tit'ru! re%&ectiv nu v" inrei%tr" ' &ierdere* d"r
nici un c"%ti.
In #'d "%e#"n"t'r cu %itu"ti" "r)itr"/u!ui %i in %itu"ti" ,edinu!ui #'d"!it"te" de &unere in
e5ecut"re " '&er"tiuni!'r de "c'&erire " ri%curi!'r &'"te "ve" un c"r"cter #"ni&u!"tiv* cu t'"te c"
,edinu! e%te c'n%ider"t &e t'"te &iete!e !u#ii dre&t ' "ctivit"te !icit".
)% *anzarile in lipsa
V"n+"re" in !i&%" " un'r in%tru#ente (in"nci"re re&re+int" v"n+"re" un'r in%tru#ente (in"nci"re
&e c"re v"n+"t'ru! nu !e detine in &r'&riet"te !" #'#entu! v"n+"rii %i &e c"re !e$" i#&ru#ut"t in
&re"!")i! 6c'n('r# Reu!"#entu!ui CNVM nr. <>->44;8.
V"n+"re" in !i&%" e%te ' '&er"tiune !icit"* c"re e%te c'n%ider"t" c" er" ' c'ntri)utie i#&'rt"nt" !"
e(icient" %i #entinere" !ic,idit"tii &ietei* in%" c"re e%te de n"tur" %" cree+e ri%curi %e#ni(ic"tive
&entru &"rtici&"ntii !" &i"t"* in %&eci"! &rin "#&!i(ic"re" un'r '&'rtunit"ti de #"ni&u!"re " &ietei.
Din "ce%te c'n%iderente* %$" i#&u% nece%it"te" re!e#ent"rii cu "tentie ridic"t" " "ce%tui en de
'&er"tiuni.
In !ei%!"ti" r'#"n"* &rinci&"!e!e re!e#ent"ri %unt c'ntinute in Reu!"#entu! CNVM
nr.<>->44; &rivind %ervicii!e de inve%titii (in"nci"re %i in c'du! =V= H '&er"t'r de &i"t".
.rinci&"!e!e reu!i c"re uverne"+" &e &i"t" de c"&it"! din R'#"ni" v"n+"ri!e in !i&%" %unt:
V"!'ri!e #')i!i"re "c,i+iti'n"te &rin tr"n+"ctii in #"r/" c'n%tituite dre&t "r"ntie nu &'t (i
('!'%ite in v"n+"ri!e in !i&%" F"rt. >4<* "!in.6>8 din Reu!"#entu! nr.<>->44;G?
3%
Inve%tit'ru! e%te ')!i"t %" n'ti(ice in %cri% c" 'rdinu! d"t inter#edi"ru!ui e%te 0un 'rdin
de v"n+"re in !i&%" F"rt. >49* "!in.618G?
In"inte de e(ectu"re" v"n+"rii in !i&%"* inter#edi"ru! tre)uie %" identi(ice d"c" v"!'ri!e
#')i!i"re re%&ective %"u "!te v"!'ri #')i!i"re ec,iv"!ente %unt di%&'ni)i!e &entru " (i
i#&ru#ut"te in vedere" !ivr"rii "ce%t'r" cu#&"r"t'ru!ui* !" #'#entu! dec'nt"rii F"rt.
>49* "!in.6>8G?
V"n+"ri!e in !i&%" %e v'r e(ectu" !" ' v"!'"re ce! &utin e"!" &retu!ui !" c"re %$" e(ectu"t
u!ti#" tr"n+"ctie F"rt. >4C* "!in.618G?
Ordine!e "(erente '&er"tiuni!'r de v"n+"re in !i&%" &entru ' "nu#it" v"!'"re #')i!i"re &'t
(i intr'du%e in %i%te#u! de tr"n+"cti'n"re "! =V= nu#"i d"c" re%&ect" cu#u!"tiv
ur#"t'"re!e d'u" cerinte:
". &retu! !'r e%te #"i #"re %"u e"! dec"t &retu! u!ti#ei tr"n+"ctii re"!i+"te in &i"t"
&rinci&"!" " v"!'rii #')i!i"re re%&ective?
). &retu! !'r e%te #"i #"re %"u e"! cu ce! #"i )un &ret de v"n+"re inrei%tr"t in &i"t"
&rinci&"!" " v"!'rii #')i!i"re re%&ective* !" #'#entu! intr'ducerii 'rdinu!ui "(erent
'&er"tiunii de v"n+"re in !i&%" F"rt. 1<:* "!in.6>8 din Tit!u! III "! C'du!ui =V= H '&er"t'r
de &i"t"G.
Ordine!e "(erente '&er"tiuni!'r de v"n+"re in !i&%" %unt e5c!uv 'rdine !i#it" %i nu &'t (i
'rdine de ti& 0,idden F"rt. 1<:* "!in.6<8 %i 698 din C'du! =V= H '&er"t'r de &i"t"G?
In('r#"tii!e &rivind v"n+"ri!e in !i&%" e5ecut"te &e ' &i"t" re!e#ent"t" v'r (i ("cute
&u)!ice de c"tre '&er"t'ru! de &i"t" c"t #"i cur"nd &'%i)i! ("t" de #'#entu! e5ecut"rii
'rdinu!ui F"rt. >4C* "!in.698 din Reu!"#entu! nr.<>->44;G.
Re%&ect"re" cerinte!'r !e"!e c"re uverne"+" &e ' "nu#it" &i"t" e(ectu"re" tr"n+"ctii!'r de
v"n+"re in !i&%" nu c'n%tituie in %ine ' "r"ntie " !icitu!ui c'nduitei. In i&'te+" in c"re "ce%te
'&er"tiuni de v"n+"re in !i&%" tr"n%#it %e#n"!e in%e!"t'"re &"rtici&"nti!'r !" &i"t" %"u c'ntri)uie
!" #entinere" &retu!ui !" un nive! "rti(ici"! %"u %e v'r inte#ei" &e &r'cedee (ictive inve%tit'ru! in
c"u+" v" (i %"ncti'n"t &entru %"v"r%ire" ("&te!'r i!icite !" rei#u! )ur%ier.
In "ce!"%i ti#&* v"n+"re" in !i&%" nu e%te in %ine ' '&er"tiune c"re tre)uie %u%&ect"t" de
"ut'rit"ti!e &ietei "v"nd un c"r"cter e#in"#ente !icit. .e une!e &iete* in St"te!e Unite in %&eci"!*
c,i"r %i in i&'te+" in c"re %e re"!i+e"+" ' v"n+"re in !i&%" ("r" " %e re"!i+" i#&ru#utu!
in%tru#ente!'r (in"nci"re v"ndute &"n" !" dec'nt"re* in c"+u! '&er"tiuni!'r intitu!"te 0na,ed
short sales nu %e &re+u#" a% initio e5i%tent" unei ("&te i!icite. Re!e#ent"ri!e Securitie%
E5c,"ne C'##i%%i'n H SPO Ru!e* in %c'&u! &revenirii #"ni&u!"rii &ietei* i#&un c" (ir#" de
)r'Der"/ c"re e(ectue"+" v"n+"ri!e in !i&%"* in nu#e &r'&riu %"u &entru c!ientii %"i 0%" "i)"
te#eiuri %eri'"%e &entru " c'n%ider" c" "ce%te tit!uri v'r (i i#&ru#ut"te &"n" !" d"t" dec'nt"rii.
M"ni&u!"re" &rin inter#ediu! v"n+"ri!'r in !i&%" H na,ed short sales &'"te interveni %i %u)
"%&ectu! &"%tr"rii %u) t"cere " ("&tu!ui c" e%te v'r)" de ' v"n+"re in !i&%"* ("&t de n"tur" " induce
in er'"re &e cei!"!ti &"rtici&"nti !" &i"t" %i " "ve" e(ecte ne"tive "%u&r" tit!uri!'r re%&ective* &rin
deter#in"re" de&recierii !'r "ccentu"te.
3$
In "ce%te c'nditii* c'nc!u+i'n"# in %en%u! c" '&er"tiuni!e de v"n+"re in !i&%" "u un ri%c
#"ni&u!"tiv cu "t"t #"i redu% cu c"t %unt re!e#ent"te #"i &reci% %i !i %e "%iur" ' tr"n%&"rent"
c"t #"i ridic"t"* "%t(e! inc"t &"rtici&"ntii !" &i"t" %" cun'"%c" cu &reci+ie* intr$' #'d"!it"te c"t
#"i ("ci!"* n"tur" '&er"tiuni!'r e(ectu"te &e &i"t" re%&ectiv".
Exceptii legale de la regimul sanctionar al a#uzului de piata
Exceptii legale exprese si exceptii legale virtuale
Situ"tii!e in c"re c"dru! /uridic "! ")u+u!ui de &i"t" nu e%te "&!ic")i! "nu#it'r '&er"tiuni
de%("%ur"te &e &i"t" de c"&it"! re+u!t" in une!e c"+uri in #'d direct din &revederi!e !e"!e* i"r in
"!te!e in #'d indirect.
E5ce&tii!e !e"!e e5&re%e de !" rei#u! %"ncti'n"r "! !ei%!"tiei e#i%e in "&!ic"re" Directivei
")u+u!ui de &i"t" %unt %ti&u!"te in "rt.3 din Directiv" nr.;->44<:
0Interdictii!e &rev"+ute de &re+ent" directiv" nu %e "&!ic" tranzactiilor cu actiuni proprii
efectuate in cadrul programelor de ??rascumparare@@ si nici masurilor de sta%ilizare a unui
instrument financiar, cu c'nditi" c" "ce%te tr"n+"ctii %" %e e(ectue+e in c'n('r#it"te cu #"%uri!e
de "&!ic"re "d'&t"te c'n('r# &r'cedurii #enti'n"te !" "rtic'!u! 1> "!ine"tu! 6>8.
In "ce%te c'nditii* "ve# de$" ("ce cu d'u" e5ce&tii !e"!e e5&re%e* %&eci(ic"te c" "t"re %i in "rt.
>C> din Lee" nr. >2:->449: tr"n+"ctii!e e(ectu"te in c"dru! &r'r"#e!'r de r"%cu#&"r"re "
&r'&rii!'r "ctiuni %i #"%uri de %t")i!i+"re.
Ace%te d'u" e5ce&tii !e"!e e5&re%e ("c ')iectu! Reu!"#entu!ui C'#i%iei Eur'&ene nr.
>>:<->44<* de %t")i!i+"re " n'r#e!'r de "&!ic"re " Directivei >44<-;-CE " ."r!"#entu!ui
Eur'&e"n %i " C'n%i!iu!ui &rivind der'"ri!e &rev"+ute &entru &r'r"#e!e de r"%cu#&"r"re %i
%t")i!i+"re" in%tru#ente!'r (in"nci"re.
In c"dru! &"r"r"(u!ui < "! 00onsiderentelor Reu!"#entu!ui %e %ti&u!e"+" e5&re% ("&tu! c"
der'"ri!e &rev"+ute de reu!"#ent re!e#ente"+" nu#"i c'#&'rt"#ente!e !e"te direct de
')iectivu! "ctivit"ti!'r de r"%cu#&"r"re %i de %t")i!i+"re. Din "ce%t c'n%iderent* c'#&'rt"#ente!e
c"re nu %unt direct !e"te de "ctivit"ti de r"%cu#&"r"re %i de %t")i!i+"re %unt c'n%ider"te* &rin
ur#"re* c" 'rice "!t" "ctiune "(!"t" %u) incident" Directivei >44<-;-CE %i &'t ("ce ')iectu! un'r
%"nctiuni %"u #"%uri "d#ini%tr"tive in c"+u! in c"re "ut'rit"te" c'#&etent" decide c" e%te v'r)"
de un ")u+ de &i"t".
E%te de &reci+"t ("&tu! c" ce!e d'u" "ctivit"ti* &entru " d')"ndi %t"tutu! /uridic de e5ce&tii !e"!e
de !" rei#u! %"ncti'n"r "! ")u+u!ui de &i"t"* tre)uie %" %e c"r"cteri+e+e &rin "cee" c" nu &'t "ve"
"!t ')iectiv dec"t ce! %t")i!it in re!e#ent"ri!e %&eci"!e* cu c"r"cter der'"t'r de !" n'r#e!e ce
incri#ine"+" #"ni&u!"re" &ietei de c"&it"!. D"c" %unt indre&t"te in "!t %c'& dec"t ce! recun'%cut
32
de "ce%te n'r#e !e"!e der'"t'rii* "ce%te "ctivit"ti v'r (i %u&u%e %"nctiuni!'r &rev"+ute de
n'r#e!e /uridice in vi'"re &entru #"ni&u!"re" &ietei.
.e de "!t" &"rte* e5i%t" "nu#ite e5ce&tii virtu"!e !e"!e de !" rei#u! %"ncti'n"r "! !ei%!"tiei
")u+u!ui de &i"t". Ace%te e5ce&tii detin "ce%t %t"tut d"t'rit" unei #u!titudini de c"u+e ce deriv"
din c"r"cteru! %&eci"! "! '&er"tiuni!'r 6tr"n+"ctii!'r %i 'rdine!'r de tr"n+"cti'n"re8 in di%cutie.
A%t(e!* e%te v'r)" de "ce!e '&er"tiuni e(ectu"te &e &iete!e %&eci"!e )uB$in %i %e!!$'ut* de
tr"n+"ctii!e e5ce&t"te de !" rei#u! !e"! "! e(ectu"rii '&er"tiuni!'r de v"n+"re$cu#&"r"re in
&"r"#etrii e5i%tenti "i &ietei 6tr"n+"ctii c" ur#"re " de+)"terii %ucce%'r"!e* " &riv"ti+"rii etc.8* de
'rdine!e %i tr"n+"ctii!e #"rDet #"Deri!'r %"u de "!te tr"n+"ctii inc,ei"te in )"+" un'r cerinte
c'ntr"ctu"!e %"u !e"!e.
Aranzactii efectuate in cadrul programelor de rascumparare
1. .rinci&ii c"re uverne"+" deru!"re" &r'r"#e!'r de r"%cu#&"r"re
.r'r"#e!e de r"%cu#&"r"re " &r'&rii!'r "ctiuni "d'&t"te de c"tre un e#itent "d#i% !"
tr"n+"cti'n"re &e ' &i"t" re!e#ent"t" e%te nece%"r %" re%&ecte ' %erie de &rinci&ii in%cri%e in
00onsiderentele9 Reu!"#entu!ui C'#i%iei Eur'&ene nr. >>:<->44<.
>. Sc'&u! "ctivit"ti!'r de r"%cu#&"r"re e5c!u%e de !" "&!ic"re" rei#u!ui %"ncti'n"r in%tituit
in te#eiu! Directivei ")u+u!ui de &i"t"
Activit"ti!e de r"%cu#&"r"re c"re &'t (i e5c!u%e din d'#eniu! interdictii!'r &rev"+ute de Directiv"
>44<-;-CE %unt '&er"tiuni!e e#itenti!'r c"re v'r:
$ S" i%i reduc" c"&it"!u! %'ci"!?
$ S" i%i 'n're+e ')!i"tii!e !e"te de tit!uri de cre"nt" c'nverti)i!e in tit!uri de &r'&riet"te?
$ S" i%i 'n're+e ')!i"tii!e !e"te de &r'r"#e!e de '&tiuni &e "ctiuni %"u "!te "!'c"ri de
"ctiuni %"!"ri"ti!'r e#itentu!ui %"u unei %'ciet"ti "%'ci"te.
Orice "!t ')iectiv "! &r'r"#e!'r de r"%cu#&"r"re de "ctiuni* in c"+u! in c"re "ce%te" %unt
"ut'ri+"te de entit"ti!e %"u "ut'rit"ti!e c'#&etente* nu e5tr"e c'nduit" e#itentu!ui de %u)
rei#u! %"ncti'n"t'r in%tituit in te#eiu! Directivei ")u+u!ui de &i"t".
Actiunile de sta%ilizare
1. N'tiune" de %t")i!i+"re
.'trivit di%&'+itii!'r "rt.> "!in.6:8 din Reu!"#entu! C'#i%iei Eur'&ene nr. >>:<->44<*
0sta%ilizare in%e"#n" 'rice cu#&"r"re %"u '(ert" de cu#&"r"re de valori mo%iliare in cauza
-relevant securities. %"u 'rice '&er"tiune re(erit'"re !" instrumente asociate ec,iv"!ente* re"!i+"t"
de %'ciet"ti!e de inve%titii %"u de in%titutii!e de credit* in c'nte5tu! unei di%tri)utii %e#ni(ic"tive
33
de "%t(e! de v"!'ri* cu unicu! %c'& de " %u%tine &retu! "ce%t'r" &e &i"t" &e ' dur"t"
&redeter#in"t"* c" ur#"re " unei &re%iuni !" v"n+"re c"re %e e5ercit" "%u&r" "ce%t'r".
>. Sc'&u! "ctivit"ti!'r de %t")i!i+"re
O)iectivu! "ctivit"ti!'r de %t")i!i+"re i! re&re+int" %u%tinere" &retu!ui unei '(erte de v"!'ri
#')i!i"re &e ' dur"t" !i#it"t"* in c"+u! in c"re "ce%te" %unt %u&u%e unei &re%iuni !" v"n+"re* cee"
ce &er#ite "tenu"re" &re%iunii e5ercit"te de inve%tit'ri &e ter#en %curt %i #entinere" 'rdinii &e
&i"t" v"!'ri!'r in c"u+".
Ace%te '&er"tiuni %unt in intere%u! inve%tit'ri!'r c"re "u cu#&"r"t v"!'ri!e %"u "u %u)%cri% in
c"dru! unei di%tri)utii i#&'rt"nte* &recu# %i in intere%u! e#itenti!'r.
St")i!i+"re" &'"te c'ntri)ui !" int"rire" increderii inve%tit'ri!'r %i " e#itenti!'r &e &iete!e
(in"nci"re.
Mar,et ma,erul- ('r#"t'ru! de &i"t"
1. De(initi" in%titutiei #"rDet #"Der
In c'n('r#it"te cu di%&'+itii!e "rt. > "!in.618 !it.n8 din Directiv" ."r!"#entu!ui Eur'&e"n nr.
>49-142-CE* &rivind "r#'ni+"re" ')!i"tii!'r de tr"n%&"rent" in cee" ce &rive%te in('r#"ti"
re(erit'"re !" e#itentii "!e c"r'r v"!'ri #')i!i"re %unt "d#i%e !" tr"n+"cti'n"re &e ' &i"t"
re!e#ent"t" %i de #'di(ic"re " Directivei >441-<9-CE* mar,et ma,er 6('r#"t'r de &i"t"8
in%e"#n" 0' &er%'"n" c"re e%te &re+ent" t't ti#&u! &e &iete!e (in"nci"re &entru " tr"n+"cti'n" in
nu#e &r'&riu %i c"re devine cu#&"r"t'r %"u v"n+"t'r de in%tru#ente (in"nci"re &rin "n"/"re"
c"&it"!u!ui &r'&riu* !" &returi (i5"te de e".
In !ei%!"ti" r'#"n"* de(initi" #"rDet #"Deru!ui e%te c'ntinut" in c"dru! "rt.1 "!in.618 &ct.<2 din
Tit!u! &re!i#in"r "! C'du!ui =V= H '&er"t'r de &i"t":
02ormator de piata %"u Mar,et Ma,er &e &i"t" re!e#ent"t" !" vedere H un ."rtici&"nt c"re %e
"n"/e"+" %" #entin" !ic,idit"te" &ietei &entru un in%tru#ent (in"nci"r tr"n+"cti'n"t in .i"t"
Re!e#ent"t" !" vedere* uti!i+"nd &r'&riu! c"&it"!* &rin intr'ducere" %i #entinere" de '(erte
(er#e de cu#&"r"re %i v"n+"re in nu#e &r'&riu* &recu# %i %" inc,eie tr"n+"ctii &e )"+" "ce%t'r"
in &eri'"d" de ti#& in c"re ."rtici&"ntu! re%&ectiv detine "ce"%t" c"!it"te.
>. Sc'&u! in%titutiei #"rDet #"Der
Sc'&u! &entru c"re in%tituti" #"rDet #"Deru!ui " ('%t recun'%cut" &e &iete!e de c"&it"! " c'n%t"t
in re"!i+"re" unei cre%teri " e(icientei "ce%t'r &iete &rin cre"re" un'r #ec"ni%#e de #entinere "
unui r"d de !ic,idit"te nece%"r &entru "nu#ite in%tru#ente (in"nci"re. .i"t" "ce%t'r" "r (i &utut
(i di%t'r%i'n"t" din #"i #u!te c"u+e* %&re e5e#&!u d"t'rit" unui r"d redu% de di%i&"re "
"ctiuni!'r* " &re+entei unui nu#"r redu% de inve%tit'ri &e &i"t" in%tru#entu!ui (in"nci"r re%&ectiv
34
etc. In "ce%te c'nditii* #"ni&u!"re" &ietei "r (i &utut interveni &rin re"!i+"re" un'r 0c'rnerinuri*
d"r %i &rin "!te #et'de* cu# "r (i 0@"%, tr"de% %"u 0i#&r'&er #"tc, 'rder%.
Un" din ce!e #"i cun'%cute &iete &e c"re %e #"ni(e%t" in #'d &!en"r in%tituti" #"rDet #"Deru!ui
e%te &i"t" NASDAJ* &e c"re %unt "ut'ri+"te &e%te C44 de (ir#e de )r'Der"/ in c"!it"te de
('r#"t'ri de &i"t".
Investigarea si sanctionarea faptelor de manipulare a pietei de capital
In R'#"ni"* &r'cedur" e(ectu"rii inve%ti"tiei ("&te!'r de #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"! e%te
%u&u%" n'r#e!'r /uridice "!e Reu!"#entu!ui CNVM nr. 11-122: cu &rivire !" c'ntr'!u!
re%&ect"rii di%&'+itii!'r !e"!e in d'#eniu! v"!'ri!'r #')i!i"re. .rin "ce%t reu!"#ent* C'#i%i"
N"ti'n"!" " V"!'ri!'r M')i!i"re %t")i!e%te n'r#e!e %i &r'ceduri!e &entru "%iur"re" re%&ect"rii
di%&'+itii!'r !e"!e %i " reu!"#ente!'r CNVM* &recu# %i &unere" in "&!ic"re " #"%uri!'r
&reventive %i %"ncti'n"t'rii in d'#eniu! &ietei de c"&it"! din R'#"ni".
6. 0ompetenta realizarii investigatiei si emiterea sanctiunilor
C'#&etent" &rivind %u&r"ve,ere"* c'ntr'!u! %i %"ncti'n"re" ("&te!'r i!icite !" rei#u! /uridic "!
&ietei de c"&it"! revine* &'trivit Leii nr. >2:->449 %i St"tutu!ui CNVM* C'#i%iei N"ti'n"!e "
V"!'ri!'r M')i!i"re* in c"!it"te" %" de "ut'rit"te "d#ini%tr"tiv" inde&endent". In te#eiu! "rt. 14
"!in.618 din St"tutu! CNVM* "ce"%t" "ut'rit"te &'"te de!e" un'r "enti "i %"i 'ri un'r in%titutii
%"u 'r"ni%#e "!e &iete!'r re!e#ent"te* %u)'rd'n"te "ce%tei"* un" %"u #"i #u!te dintre
&rer'"tive!e cu c"re e%te inve%tit" &rin !ee. O &revedere cu c'ntinut "%e#"n"t'r e%te %i ce" din
c"dru! "rt. : din Reu!"#entu! nr. 11-122:* &'trivit c"rei" 0"ctivit"te" de de%c'&erire %i de
inve%ti"re " inc"!c"rii !eii revine CNVM* c"re "cti'ne"+" &rin &er%'n"!u! de c'ntr'! de
%&eci"!it"te.
N'r#" !e"!" c"re indic" in #'d e5&re% ')!i"tivit"te" e#iterii unei i#&uterniciri c"tre &er%'"ne
(i+ice &entru c'n%t"t"re" ("&te!'r i!icite e%te c'ntinut" in "rt. >:9 "!in.618 din Lee" nr. >2:->449:
0S"v"r%ire" c'ntr"ventii!'r &rev"+ute !" "rt. >:> %e c'n%t"t" de c"tre &er%'"ne!e (i+ice*
i#&uternicite in "ce%t %c'& de c"tre CNVM* c"re e5ercit" "tri)utii &rivind %u&r"ve,ere"*
inve%ti"re" %i c'ntr'!u! re%&ect"rii di%&'+itii!'r !e"!e %i "!e re!e#ent"ri!'r "&!ic")i!e &ietei de
c"&it"!.
Reu!"#entu! CNVM nr. 11-122: %ti&u!e"+" in c"dru! "rt.> ("&tu! c" CNVM* &rin deci+ie
de!e"" %i rev'c" "tri)utii "!e %"!e &rivind c'ntr'!u! %i "nc,et" &"rtici&"nti!'r de &e &i"t" de
c"&it"! c"tre De&"rt"#entu! de c'ntr'! %i "nc,et"* c"re (uncti'ne"+" in c"dru! "ce%tei". In
'r"nir"#" CNVM* "ne5" " Reu!"#entu!ui nr.1->449 &rivind 'r"ni+"re" C'#i%iei N"ti'n"!e
" V"!'ri!'r M')i!i"re* nu e%te &rev"+ut" e5i%tent" unui "%e#ene" de&"rt"#ent in c"dru! CNVM.
35
In 'r"nir"#" CNVM %unt &rev"+ute d'u" de&"rt"#ente di%tincte c"re "r &ute" "ve" in
c'#&etent" inve%ti"re" ("&te!'r circu#%cri%e %(erei ")u+u!ui de &i"t": C'r&u! de c'ntr'! %i
Directi" Gener"!" de Su&r"ve,ere. C'r&u! de c'ntr'! "! CNVM "re in %u)'rdine Serviciu!
In%&ectii %i Serviciu! Anc,ete* ("&t de n"tur" " indic" c" "ce%t" "r (i 'r"ni%#u! c'#&etent cu
inve%ti"re" ("&te!'r %u%&ect"te " re&re+ent" ")u+ de &i"t". Directi" Gener"!" de Su&r"ve,ere
"re in %u)'rdine Directi" de inve%ti"re %i #'nit'ri+"re" %i Directi" E#itenti* (iec"re dintre
"ce%te" "v"nd* !" r"ndu! !'r* in %u)'rdine #"i #u!te %ervicii.
In re"!it"te* ("r" c" "ce"%t" c'#&etent" %" (ie &reci+"t" intr$un "ct n'r#"tiv %"u intr$un
reu!"#ent ("cut cun'%cut &u)!icu!ui* in inve%ti"re" ("&te!'r din %(er" ")u+u!ui de &i"t" e%te
i#&!ic"t &er%'n"!u! Directiei Gener"!e de Su&r"ve,ere. Cu t'"te "ce%te"* nu %e &'"te identi(ic"
in %u)'rdine" Directiei ener"!e de %u&r"ve,ere nici' directie %"u %erviciu c"re %" detin"*
c'n('r# 'r"nir"#ei CNVM* c'#&etente in "ce%t d'#eniu.
Ace"%t" %itu"tie c'n(u+" in &rivint" de&"rt"#entu!ui c'#&etent din c"dru! CNVM %" re"!i+e+e
inve%ti"re" ("&te!'r din %(er" ")u+u!ui de &i"t" re&re+int" un ("ct'r n'civ &entru &i"t" de c"&it"!
din R'#"ni".
". Atri%utiile persoanelor competente sa realizeze investigatia
Atri)utii!e #e#)ri!'r %i &er%'n"!u!ui din c"dru! CNVM c"r'r" !i %e de!e"" c'#&etente!e de "
inve%ti" ("&te!e i!icite !" rei#u! )ur%ier %unt &reci+"te in c"dru! "rt. 9 din Reu!"#entu!
nr.11-122::
"8 e5ercit" c'ntr'!u! re%&ect"rii &revederi!'r !e"!e &rivind v"!'ri!e #')i!i"re* c" "ctivit"te
c'ntinu"?
)8 e(ectue"+" "nc,ete %i inve%ti"tii in c"+uri!e in c"re %unt %e#n"!"te %itu"tii de inc"!c"re "
!eii de c"tre &er%'"ne vi+"te?
c8 veri(ic" rei%tre!e* c're%&'ndent" %i 'rice (e! de "cte %i evidente "!e &er%'"ne!'r vi+"te?
d8 e5ercit" in%&ectii &r'r"#"te* "nunt"te %i in'&in"te !" &er%'"ne!e vi+"te?
e8 de%("%'"r" "ctivit"ti c'n('r# c'#&etentei %"!e* in %c'&u! &revenirii un'r eventu"!e (r"ude
%"u nereu!i &e &i"t" de c"&it"!?
(8 int'c#e%te* direct %"u &rin "enti de c'ntr'!$"nc,et"* in cur%u! de%("%ur"rii "ctiuni!'r* "cte
"d#ini%tr"tive &rin c"re %e di%&un %"u %e &r'&un di(erite #"%uri?
8 re"!i+e"+" %u&r"ve,ere" %i c'ntr'!u! ier"r,ic "%u&r" "ctivit"tii "enti!'r de c'ntr'!$
"nc,et"?
,8 %e%i+e"+" "!te 'r"ne %i in%titutii "!e %t"tu!ui cu "tri)utii "%e#"n"t'"re 6Mini%teru! .u)!ic*
.'!iti"* G"rd" (in"nci"r"8* in c"+u! in c"re "&reci"+" incident" c'#&etentei "ce%t'r"* %i
c'!")'re"+" cu e!e in vedere" %'!uti'n"rii e(iciente " "ce%t'r c"+uri?
i8 &ri#e%te %e%i+"ri!e 'r"ne!'r %i entit"ti!'r #"i %u% #enti'n"te* c"nd "ce%te" %unt de
c'#&etent" CNVM?
/8 veri(ic" %e%i+"ri!e* in('r#"tii!e %i rec!"#"tii!e &ri#ite %&re %'!uti'n"re* &'trivit
c'#&etentei %"!e* !u"nd %"u &r'&un"nd #"%uri!e de ri'"re?
3
D8 cercete"+" c"u+e!e* #i/!'"ce!e %i #et'de!e de uti!i+"t in inc"!c"ri!e ce!e #"i (recvente*
centr"!i+e"+" %i c're!e"+" d"te!e "%t(e! ')tinute* in vedere" %t")i!irii de #"%uri cu c"r"cter
ener"! %i n'r#"tiv* &recu# %i " &'!iticii ener"!e " CNVM in d'#eniu?
!8 de%("%'"r" 'rice "!te "ctivit"ti &rev"+ute de !ee %i de "cte!e CNVM* cu c"r"cter n'r#"tiv*
c"re intr" in c'#&etent" %".
.er%'n"!u! CNVM in%"rcin"t cu e(ectu"re" inve%ti"tiei "re dre&t &rer'"tive* c'n('r# "rt. C din
Reu!"#entu! nr. 11-122::
$ e(ectu"re" de "nc,ete* in%&ectii* veri(ic"ri %i "!te inve%ti"tii &re!i#in"re?
$ dre&tu! de " %'!icit" &re+ent"re" de d'cu#ente* %itu"tii %i in('r#"tii %t'c"te &e %u&'rt
(i+ic* #"netic %i de 'rice "!t" n"tur"?
$ e(ectu"re" de "udieri?
$ !u"re" de #"%uri c'n%erv"t'rii etc.
$. Sanctiunile prevazute de legislatia romana pentru fapte ilicite la regimul juridic al pietei
de capital
In c'n('r#it"te cu &revederi!e "rt. >:< "!in. 618 din Lee" nr.>2:->449* c'ntr"ventii!e !" !ei%!"ti"
&ietei de c"&it"! %e %"ncti'ne"+" cu:
"8 "verti%#ent
)8 "#end"
c8 %"nctiuni c'ntr"venti'n"!e c'#&!e#ent"re* "&!ic"te du&" c"+:
1. %u%&end"re" "ut'ri+"tiei
>. "#end"
<. inter+icere" te#&'r"r" " de%("%ur"rii un'r "ctivit"ti %i %ervicii* ce c"d %u) incident"
&re+entei !ei.
Ace!e"%i %"nctiuni %unt &rev"+ute %i in c"dru! "rt. 1: "!in. 6>8 din St"tutu! CNVM.
Te'retic* t'"te "ce%te %"nctiuni &'t (i "&!ic"te in c"+u! %"v"r%irii un'r ("&te de #"ni&u!"re " &ietei
de c"&it"! c"r'r" !e %unt incidente di%&'+itii!e !eii r'#"ne.
.'trivit di%&'+itii!'r "rt. >:; din Lee" nr.>2:->449* !i#ite!e "#en+i!'r %e %t")i!e%c "%t(e!:
"8 intre 4*CQ %i CQ din c"&it"!u! %'ci"! v"r%"t* in (unctie de r"vit"te" ("&tei %"v"r%ite*
&entru &er%'"ne!e /uridice?
)8 intre C.444.444 !ei %i C44.444.444 !ei &entru &er%'"ne!e (i+ice* "ce%te" &ut"ndu$%e
"ctu"!i+" &rin 'rdin "! &re%edinte!ui CNVM?
c8 intre /u#"t"te %i t't"!it"te" v"!'rii tr"n+"ctiei re"!i+"te in %"v"r%ire" ("&te!'r din %(er"
")u+u!ui de &i"t".
3!
"naliza unor cazuri concrete de manipulare a pieei de capital din
+omania
1 8 SUA "#ende"+" cu <4 #i!. R un tr"der &entru #"ni&u!"re" &ietei "+e!'r n"tur"!e
Aut'rit"ti!e "#eric"ne !$"u "#end"t cu <4 #i!. d'!"ri &e tr"deru! =ri"n Punter* ('%t "n"/"t "!
('ndu!ui de ,edin A#"r"nt,* &entru #"ni&u!"re" &ietei "+e!'r n"tur"!e* &'trivit ==C.
.re%edinte!e SUA* ="r"cD O)"#"* " "nunt"t recent c" "ut'rit"ti!e 'r"ni+e"+" ' ec,i&" de
%&eci"!i%ti &entru " "n"!i+" &'%)i!e (r"ude &e &i"t" &etr'!u!ui. Gru&u! ur#e"+" %" (ie c'ndu% de
&r'cur'ru! ener"! "! SUA* %crie Medi"("5.
.etr'!u! %i "+e!e n"tur"!e %unt tr"n+"cti'n"te #"%iv &e &iete!e intern"ti'n"!e "!e #"terii!'r
&ri#e* '(erind &'%i)i!it"ti &entru %&ecu!"tii ('"rte #"ri.
A#end" e%te re+u!t"tu! unei inve%ti"tii ince&ute in iu!ie >44: i#&'triv" !ui A#"r"nt, %i " d'i
tr"deri* =ri"n Punter %i M"tt,e@ D'n','e* %crie Medi"("5.
Aut'rit"ti!e "#eric"ne "u inc,ei"t in >442 "c'rduri "#i")i!e cu A#"r"nt, %i D'n','e.
F'ndu! "#eric"n de ,edin A#"r"nt, Advi%'r% " &ierdut ; #i!i"rde de d'!"ri in 2006 din c"u+"
un'r &!"%"#ente ri%c"nte &e &i"t" "+e!'r. .r")u%ire" A#"r"nt, e%te ce! #"i #"re ("!i#ent "!
unui ('nd de ,edin din i%t'rie.
3"
>8 SN >3 i"n >442* UN FOND DE PEDGING A CASTIGAT 24 MILIOANE LIRE DE .E
URMA CADERII R=S
Un ('nd de ,edin din
St"te!e Unite " ("cut un &r'(it
de ce! &utin 24 de #i!i'"ne
de !ire %ter!ine 61>C #i!i'"ne
de d'!"ri8* du&" ce " &"ri"t c"
"ctiuni!e R'B"! ="nD '(
Sc't!"nd 6R=S8 v'r c"de"
!" )ur%".
C"%tiuri!e ('ndu!ui ."u!%'n
T C' %$"r (i &utut ridic" !"
>:4 de #i!i'"ne de !ire
%ter!ine d"c" %i$"r (i v"ndut t'"te "ctiuni!e in R=S* re!"te"+" Reuter%.
.'trivit unei r"&'rt"ri ("cut" !" )ur%" din L'ndr"* ('ndu! %i$" redu% &'+itii!e de ti& %,'rt detinute
in c"dru! R=S !" #"i &utin de 4*>CQ.
L" #i/!'cu! !unii %e&te#)rie din >443* "ctiuni!e R=S c'%t"u >1< &ence* d"r vineri c"+u%er" &"n"
!" 1>*1 &ence. Re&re+ent"ntii ."u!%'n T C' nu "u ('%t di%&'ni)i!i &entru c'#ent"rii.
<8 Mi!i"rd"ru! S'r'% Ni$" %c'% !" vOn+"re deMineri!e de "ur Ni "rint
Mi!i"rd"ru! Ge're S'r'%* c"re Kn u!ti#ii d'i "ni " &"ri"t &uternic &e #et"!e!e &reMi'"%e* KNi vinde
deMineri!e de "ur Ni "rint* c'ntri)uind !" %cLdere" &reMu!ui "uru!ui cu 1Q Ni "! "rintu!ui cu :Q*
ce" #"i #"re cLdere Kntr$' %inurL +i din u!ti#ii "ni.
3#
F'ndu! de ,edin "! !ui S'r'% " cu#&Lr"t &uternic "ur Ni "rint Kn u!ti#ii d'i "ni* devenind "!
N"&te!e" ce! #"i #"re deMinLt'r din ce! #"i #"re ETF &e "ur S.DR G'!d S,"re%.
D"cL #u!Mi "u cu#&Lr"t "ur &entru " %e &r'te/" de in(!"Mie* du&L ce Fed " "runc"t tri!i'"ne de
d'!"ri Kn &i"ML* S'r'% " cu#&Lr"t "ur &entru e5"ct '&u%u! "ce%tei %itu"Mii: %cLdere" &reMuri!'r*
"dicL de(!"Mie. Sn%L* S'r'% Fund M"n"e#ent* c"re "d#ini%tre"+L >3 #i!i"rde d'!"ri* crede cL
"cu# ri%cu! de(!"Miei %$" redu% &uternic* Ni cL nu #"i e%te nev'ie de ' deMinere "tOt de #"re de
"ur* &'trivit %ur%e!'r cit"te de ESJ. ="nii Fed "u redu% ri%cu! de de(!"Mie* i"r e(ectu!
'&u%* in(!"Mi"* v" (i Minut Kn (rOu de creNteri!e de d')OndL &rec'ni+"te &entru Knce&utu! !ui >41>.
Se crede cL #iNc"re" !ui S'r'% e%te ' %&ecu!"Mie c!"%icL Ni cL d"cL " vOndut "ur !" &e%te 1.C44
d'!"ri-unci" v" cu#&Lr" Kn"&'i cOnd &reMuri!e %e v'r #icN'r".
4%
98 CNVM " d"t ce" #"i #"re "#end" unui inve%tit'r &entru #"ni&u!"re" &ietei: >;3.444 eur'
Adri"n Andrici e%te "cu+"t c" " deter#in"t "rti(ici"! &retu! SN. %i RRC &entru " c"%ti" &e =ur%"
!" ter#en de !" Si)iu.
C'#i%i" N"ti'n"!" " V"!'ri!'r M')i!i"re
6CNVM8 !$" "#end"t cu 33:.444 de !ei
6>;3.444 de eur'8 &e Adri"n Andrici* unu!
dintre cei #"i )'"ti inve%tit'ri individu"!i
de &e =ur%"* &entru #"ni&u!"re" &ietei de
c"&it"! in +iu" de <1 #"rtie >44;* &rin
in(!uent"re" "rti(ici"!" " &retu!ui de
inc,idere "! "ctiuni!'r .etr'# %i R'#&etr'!
R"(in"re.
Ace"%t" e%te ce" #"i #"re "#end" dict"t" &"n" "cu# de CNVM i#&'triv" unui inve%tit'r.
C'#i%i" " "nc,et"t tr"n+"ctii!e deru!"te de Andrici cu "ctiuni!e .etr'# 6SN.8 %i R'#&etr'!
R"(in"re $ .etr'#idi" 6RRC8 &e <1 #"rtie >44;* c'nc!u+i'n"nd c" "ce%t" %e ("ce vin'v"t de
4$
(i5"re" unui nive! "rti(ici"! "! &retu!ui "ctiuni!'r ce!'r d'u" c'#&"nii !" #'#entu! inc,iderii
&ietei* ("&t" c"re re&re+int" ' #"ni&u!"re " &ietei de c"&it"!.
.'trivit CNVM* in u!ti#e!e %ecunde "!e %edintei de tr"n+"cti'n"re de &e <1 #"rtie >44;* Andrici
" v"ndut "ctiuni .etr'# !" &retu! de 4*C;C !ei* cu >*9Q %u) &retu! din &i"t"* de 4*C3 !ei-"ctiune* %i
" cu#&"r"t "ctiuni R'#&etr'! R"(in"re !" 4*4242 !ei* cu <*<Q &e%te &retu! din &i"t"* de 4*4334
!ei-"ctiune* (i5"nd in #'d "rti(ici"! c't"tii!e de inc,idere "!e ce!'r d'u" tit!uri.
Andrici " #'tiv"t &entru CNVM c" " v"ndut "ctiuni!e .etr'# !" (ine!e %edintei de tr"n+"cti'n"re
&entru " indre&t" ' tr"n+"ctie de cu#&"r"re de "ctiuni .etr'# e(ectu"t" re%it de )r'Deru! %"u.
S"nctiuni:
Se %"ncMi'ne"+L d'#nu! ANDRICI ADRIAN d'#ici!i"t Kn #unici&iu! Suce"v"* /udeMu! Suce"v"*
cu "#endL Kn
v"!'"re de 33:.:33*;4 RON* re&re+entOnd /u#Lt"te din v"!'"re" tr"n+"cMii!'r e(ectu"te Kn d"t" de
<1.4<.>44;* cu "cMiuni
e#i%e de S.C. .ETROM S.A. Ni S.C. ROM.ETROL RAFINARE S.A.
C8 .reNedinte!e C'n%i!iu!ui de Ad#ini%tr"Mie "! =Lncii Tr"n%i!v"ni"* P'ri" Ci'rci!L* "!Lturi de "!Mi
trei )"nc,eri* " ('%t de(erit /u%tiMiei &entru #"ni&u!"re" &ieMei de c"&it"!* Kn !eLturL cu #'du! de
tr"n+"cMi'n"re " "cMiuni!'r )Lncii* din c"re %$"
')Minut un &r'(it i!icit de "&r'"&e >44.444 de
!ei.
.r'cur'rii DirecMiei de Inve%ti"re "
In(r"cMiuni!'r de Cri#in"!it"te Or"ni+"tL Ni
Ter'ri%# 6DIICOT8 $ Serviciu! Terit'ri"! C!u/
"u di%&u% tri#itere" Kn /udec"tL " !ui P'ri"
Ci'rci!L* &reNedinte!e C'n%i!iu!ui de
Ad#ini%tr"Mie "! =Lncii Tr"n%i!v"ni"? C!"udiu
Euen Iu!iu Si!",i* ('%t vice&reNedinte "! C'n%i!iu!ui de Ad#ini%tr"Mie "! =Lncii Tr"n%i!v"ni"?
Ge'ri'% C,ri%t'('ur'u* direct'r ener"! "! ="nD O( CB&ru% $ Sucur%"!" R'#Oni"* An"%t"%i'%
I%""Didi%* "n"/"t "! ="nD O( CB&ru% $ Sucur%"!" R'#Oni"* &recu# Ni " Mire!ei Si!",i* D'rin"
MLri'"r" C'/'c"ru* Seriu D"n D"%cL! Ni " !ui R"du C'druM Jurc'v"n* t'Mi "cu+"Mi de #"ni&u!"re
" &ieMei de c"&it"! Ni %&L!"re de )"ni.
.'trivit "nc,et"t'ri!'r* C!"udiu Euen Iu!iu Si!",i* Kn &eri'"d" 1C #"i $ 14 dece#)rie >442* "
"cMi'n"t &e )"+" in('r#"Mii!'r &rivi!ei"te ')Minute de !" Seriu D"n D"%cL!* Kn %en%u! cL "
"c,i+iMi'n"t* Kn #'d re&et"t* de &e &i"M" =ur%ei de V"!'ri =ucureNti 6=V=8* &e c'ntu! D'inei
42
MLri'"r" C'/'c"ru* %'"cr" %"* un nu#Lr t't"! de 9<.;9;.:94 tit!uri "!e e#itentu!ui ="nc"
Tr"n%i!v"ni"* Kn v"!'"re t't"!L de "&r'"&e :C #i!i'"ne de !ei* Kn %c'&u! "%iurLrii unei &'+iMii
d'#in"nte "%u&r" cererii Ni '(ertei "ce%t'r tit!uri* &entru cre"re" un'r c'ndiMii inc'recte de
tr"n+"cMi'n"re Ni Kn %c'&u! "%cunderii identitLMii deMinLt'ru!ui re"!* &recu# Ni "cee" de " ('!'%i
in('r#"Mi" &rivi!ei"tL cun'%cutL KncL din t'"#n" "nu!ui >443 6Kn c"!it"te" %" de #e#)ru "!
C'n%i!iu!ui de Ad#ini%tr"Mie "! =Lncii Tr"n%i!v"ni" SA8* re(erit'"re !" intenMi" ="nD '( CB&ru% H
Ci&ru de " "c,i+iMi'n" un &"c,et %e#ni(ic"tiv de "cMiuni "!e =Lncii Tr"n%i!v"ni" 6tr"n+"cMi'n"te
%u) %i#)'!u! TLV8.
Sn : dece#)rie >442* Si!",i* &rin inter#ediu! !ui C'/'c"ru* " vOndut t'"te "cMiuni!e "c,i+iMi'n"te
deMinute !" "ce! #'#ent* 6<<.;44.444 tit!uri TLV8 !" &reMu! de circ" 34 de #i!i'"ne de !ei
cu#&LrLt'ru!ui ="nD '( CB&ru% $ Ci&ru.
CercetLri!e e(ectu"te de &r'cur'rii DIICOT Kn "ce"%tL c"u+L nu "u "vut c" ')iect Ni nu "u %t")i!it
")"teri de !" !ei%!"Mi" )"nc"rL Ni "ctivit"te" &er%'"ne!'r /uridice $ ="nc" Tr"%i!v"ni" Ni ="nD '(
CB&ru% .u)!ic $ Sucur%"!" =ucureNti* re+u!tOnd Kn #'d indu)it")i! cL ("&te!e incu!&"Mi!'r "u ('%t
%LvOrNite Kn nu#e &r'&riu* (LrL i#&!ic"re" unitLMi!'r )"nc"re !" c"re "ceNti" KNi de%(LN'"rL
"ctivit"te". D'%"ru! " ('%t Kn"int"t Tri)un"!u!ui =ucureNti &entru /udec"re
43