Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA : 29. 05. 2018


CLASA: a V-a
OBIECTUL : Limba şi literatura română
PROFESOR: Terme Alexandra
ARIA CURRICULARĂ: Limba şi comunicare
UNITATEA DE ȊNVĂŢARE: Din carte spre departe
SUBIECTUL : Enunțul. Tipuri de enunțuri
TIPUL LECŢIEI: mixtă( Lecție de comunicare/însușire de noi cunoștințe)

COMPETENŢE GENERALE:
1.Participarea la interacţiuni verbale in diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea
textului oral;
2,Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3.Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4.Utilizarea corectă ,adecvată şi eficientă a limbii in procesul comunicării orale şi scrise;
5.Exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional.
COMPETENŢE SPECIFICE
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și
manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i)
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
4.4.Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice,lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbală;
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
COGNITIVE:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1 – să definească enunțul;
O2 – să recunoască tipurile de enunțuri din diferite texte;
O3 – să formuleze diferite tipuri de enunțuri;
O4 – sa precizeze tipurile de enunțuri întâlnite într-un text;
O5 – să organizeze o serie de cuvinte ăn enunțuri simple;
O6 – să utilizeze ȋn contexte noi noţiunile ȋnvăţate .
AFECTIVE:
OA1: să introducă cunoştinţele acumulate în propriul sistem de valori;
OA2: să conştientizeze importanţa studierii limbii române

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia, lucrul cu manualul, fişa
de lucru, schema

1
2. FORME DE ORGANIZARE A INVĂŢĂRII:
Activitatea frontala alternativ cu activitatea independentă;
3. RESURSE
a. Număr de elevi: 27 de elevi;
b. Capacităţile normale, receptive ale elevilor: clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate, cunoştinţele însuşite
anterior, timp de lucru -50 de minute ;
c. Manualul, fişa de lucru, prezentare a unui filmuleț;
d. Programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura romană, clasa a
V-a
4. MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT:
a. Resurse materiale: materialul bibliografic, prezentare a unui filmuleț, fişe de lucru, tabla, creta, videoproiector;
b. Materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat contribuţiei elevilor,
notarea.
5. MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Florentina Sânmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Limba și literatura română, manual
pentru clasa a V-a, ed. Art, 2017
Alina Pamfil – „Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise”, ediția a V-a, Colecția
Metodica activă, Ed. Paralela 45, Pitești, 2008.
Valeria Guțu Romalo, coordonator, Gramatica limbii române (GALR II), Enunțul, ed. Academiei române,
BUCUREȘTI, 2008
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecției Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi Evaluare


procedee
Moment Conversaţie
organizatoric Organizează clasa şi asigură Elevii se pregătesc
(1 min.) climatul necesar bunei desfăşurări a pentru lecţie.
lecţiei.

Captarea Ice breaking Chestiona-rea


atenţiei Momentul de captare a atenției se Ascultă cu atenție și orală
(6 min.) va realiza prin prezentarea dicută despre
filmulețului: „Dactilofrafa” și filmuleț.
discutarea lui.

2
Anunţarea Enunță titlul și obiectivele lecției. Elevii scriu titlul
subiectului Scrie titlul pe tablă, cerându-le lecţiei în caiete.
lecţiei şi a elevilor să facă același lucru pe Expunerea
obiectivelor. caiete.
(2 min.)

Dirijarea Profesorul propune spre citire


învăţării dialogul de la pagina 194 din Citesc dialogul şi
(28 min)
manual. răspund cerinţelor Conversa
Profesorul propune rezolvarea tia Frontală
cerințelor din manual de la aceeași euristica
pagină: să indice predicatele din
propoziții, să extragă din text Aprecieri
propozițiile negative, să transforme verbale
O1 prima propoziție dezvoltată din text
în propoziție simplă, să precizeze
numărul predicatelor dintr-o
comunicare și să menționeze câte
propoziții există într-o comunicare.

Se solicită formularea
definiţiei enunțului și se scrie la Precizează definiţia pe
tablă. care o notează în Descoperirea
caiete. inductivă Frontală

Profesorul le propune elevilor să


răspundă cerințelor de la pagina 194
care fac referire la tipurile de
enunțuri: să selecteze litera
Elevii vor îndeplini
O2 corespunzătoare răspunsului corect,
să formuleze o întrebare, să
sarcina de lucru. Conversația
precizeze ce anume comunică euristică Individuală
enunțurile și ce transmit.

Profesorul le spune elevilor că


enunțurile pot fi de patru tipuri și le
notează pe tablă: asertive, când
comunică o informație despre o Elevii notează aceste
stare de lucruri: Afară plouă. Elevii informații în caiete.
au intrat în clasă.; interogative, când
cer informații despre o stare de
lucruri:Ai făcut tema? Cine nu a
venit?; imperative, când comunică Expunerea Frontala
un ordin, o cerere, o rugăminte: Te
rog, ajută-mă!; exclamative, când
comunică emoții, sentimente în
legătură cu o stare de lucruri: Am
citit o carte foarte interesantă!
O3
Profesorul le cere elevilor să
formuleze câte un enunț pentru

3
fiecare tip învățat.

Elevii formulează oral


enunțuri conform
cerințelor.
Conversația Aprecieri
Profesorul le propune rezolvarea euristică verbale
exercițiului 2 de la pagina 195, prin
care li se cere elevilor săr ecunoască
tipurile de enunțuri dintr-un text.
Elevii rezolvă
exercițiul.
O4
Li se cere și rezolvarea exercițiului Exercițiul Aprecieri
6 de la aceeași pagină: să organizeze verbale
cuvintele date în două enunțuri
simple.

Elevii organizează
corect cuvintele în
enunțuri .
O5
Exercițiul Frontală
O6

Asigurarea Li se cere elevilor să rezolve Elevii vor îndeplini Conversația Formativă


feedbackului exerciţiile propuse în fişa de sarcina de lucru. Explicația
10 min evaluare. Exercițiul
Explică elevilor ce au de făcut. (v.
Anexa 1)
Face aprecieri generale și
individuale cu privire la activitatea
elevilor.
Tema pentru Comunică și explică tema pentru Elevii notează tema. Explicația
acasă acasă: pagina 194, exercițiile 3, 4, 5
3 min. și 7 din manualul de Limba şi
literatura română.

4
ANEXA 1

Fișă de evaluare – Tipuri de enunțuri

1. Identifică felul următoarelor enunțuri:


Ana merge la școală?
Copilul nu scrie tema pentru acasă.
Vai, cât de mult a nins!
Andrei cântă.

2. Alcătuiește enunțuri respectând criteriile:


a) asertiv, complex;
b) interogativ, simplu;
c) exclamativ, simplu;
d) imperativ, complex.