Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Scoala Gimnazială Târgu-Trotuș, sat Tuta


Clasa: a VI-a
Profesor:Farcaș Cristina-Mihaela
Data: 16.04.2019
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de invatare: Călător în lume
Element de continut: Atributul
Tipul lecţiei:Recapitulare si sistematizare a cunoștinţelor
Durata: 50 minute

Competente generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri


3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

Competente specifice:
1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate şi
dialogite;
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse teme sau
pornind de la textele citite/ascultate;
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele;
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi
precisă a intenţiilor communicative;
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei
communicative;
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Competente derivate:
- COGNITIVE
1. Să identifice atributele în diferite enunţuri;
2. Să precizeze partea de vorbire pe care o determină atributul;
3. Să numească părţile de vorbire prin care sunt exprimate atributele;
4. Să realizeze enunţuri în care să utlizeze atribute exprimate prin diferite părţi de vorbire;
5. Să diferenţieze atributul de alte părţi de propoziţie ;
6. Sa analizeze atributele dintr-un text
- AFECTIVE
1. Să participe afectiv la lecţie;
2. Să accepte solicitările profesorului şi să se mobilizeze pentru realizarea lor;

Strategii didactice:

Metode si procedee: invatarea prin descoperire, conversatia, explicatia, rebusul, metoda ciorchinelui, eseu de cinci minute, analiza
gramaticala, exercitiul , metoda cadranelor, exemplul.
Mijloace de invatare:fise de lucru, manualul , tabla , caietele elevilor.
Forme de organizare a activitatii : activitate pe grupe, activitate frontala , activitate individuala.

Bibliografie:

- Manual de limba romana pentru clasa aVI-a, Editura EPD.


- Gramatica practica a limbii romane, Stefania Popescu, Editura Tedit Fzh.
- Metodica predarii limbii si literaturii romane, Marilena Pavelescu, Editura Corint.

RESURSE: capacitatea de învăţare a elevilor.


Din punct de vedere al capacităţii de învăţare, clasa este relativ omogenă. Majoritatea
elevilor dispun de capacităţi sporite de învăţare, iar restul posedă resurse suficiente
pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.

TIMP: 50 de minute.
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Crt. Etapele Activitatea Strategii didactice Metode/


lecției instrumente
Profesorului Elevilor Resurse Resurse Forme de de evaluare
procedurale materiale organizare
metode
1. Moment Organizează clasa. Numesc elevii Conversația frontal
Organizatoric Notează absenţele. absenţi.
1' Se pregătesc pentru
lecţie.

2. Verificarea temei Se verifică tema , atât Sunt verificaţi Conversaţia Caietele Frontal Apreciere
7' cantitativ cât şi aleatoriu. Exerciţiul elevilor verbală
calitativ.

3. Captarea atenției În continuare vom Elevii participă la Explicația Fișa de Individual Apreciere
8' rezolva un rebus dezlegarea rebusului lucru - verbală
(Anexa 2). În final, Conversația rebusul Frontal
pe axa A-B, veţi Rebusul
obţine un cuvânt care Exercițiu
ne va conduce la
tema orei de astăzi.

4. Anunţarea temei Elevii sunt anunțați Elevii își notează Caietele Frontal
şi a competențelor că în această oră vor titlul pe caiete Conversația elevilor
2' recapitula şi Tabla
sistematiza
cunoştinţele
acumulate despre
ATRIBUT
Se notează titlul pe
tablă
5. Conducerea Pe tablă desenez un
procesului de oval, iar prin metoda Elevii completează Ciorchinele
ciorchinelui cer ciorchinele pe Conversția Tablă Pe grupe
recapitulare și
elevilor să caiete. Explicația Caiete
sistematizare recapitulăm teoria cu Fișă de
20' privire la ATRIBUT. lucru Apreciere
Exercitiul
Învățarea prin verbală
Elevii primesc câte o Elevii rezolvă descoperire Pe grupe
fișă de lucru, cu exerciţiile. Analiza Frontal
exerciţii, pe care le Prezintă, rezolvarea gramaticală
vor rezolva împreună exerciţiilor. Metoda
cu colegul/colega de cadranelor
bancă. (Anexa 2)

Dacă vreo echipă


termină mai repede,
va primi o fișă de
rezervă. (fișă de
rezervă)

6. Asigurarea Pentru asigurarea Elevii realizează Eseu de cinci Caiete Individual Apreciere
feedbackului retenţiei, profesorul descrierea, apoi o minute Verbală
oferă un eseu de cinci vor citi. Explicația Frontal Sunt notaţi,
10'
minute, în care elevii Conversatia elevii care s-au
vor trebui să decrie o remarcat pe
experienţă personlă, durata întregii
utilizând cât mai activităţi.
multe atribute, pe
care le vor sublinia.
Fișe de Individual
Ca autoevaluare, Elevii completează lucru
elevii primesc o fișă fișa
(Anexa 3) pe care o
vor completa.

7. Tema pentru acasă Redactează o Elevii își, notează Conversatia Caietele Frontal
2' compunere, de 10-15 tema elevilor
rânduri, în care să
relatezi o întâmplare
petrecută într-o
excursie. În textul tău
vei introduce 10
cuvinte cu funcţia de
atribut, pe care le vei
sublinia.
ANEXA 3
Chestionar de feedback:
Completează/bifează casetele libere:
1. La sfârșitul acestei lecții, în legătură cu opera dramatică:
Știam deja: Am descoperit: Sunt curios să aflu:

2. Starea de spirit care mi se potrivește este:

3. Colaborarea cu profesorul, în timpul orei, a fost:


Anexa 1
Completaţi următorul rebus, iar pe coloana A-B veţi obţine titlul părţii de propoziţie pe care o vom studia astăzi.
A
1. A
2. T
3. R
4. I
5. B
6. U
7. T
B

1. Scrieţi valoarea morfologică a cuvântului sublinia


Vorbeşte deschis despre problemele sale.
2. Cuvântul subliniat din enunţul Casa de acolo este înaltă este …………………

3. Poate inlocui un substantiv, are si forme de politete.


4. Parte de propoziţie ce se exprimă prin verb.
5. Parte de vorbire ce indică o stare, o acţiune.
6. Indicaţi cazul cuvântului sublinia, din enunţul :
Vorbește despre ei.
7. Precizaţi cazul cuvântului subliniat
Anexa 2
Metoda cadranelor
1. Recunoaşteţi atributele, precizaţi partea de vorbire prin care se Uniţi printr-o linie substantivele din prima coloană cu atributele
exprimă, analizaţ-o. din a doua coloană.

Azi, la ora de matematică, am fost felicitat pentru rezolvarea problemelor trecere.  a. din Predeal
grele din culegerea recomandată.
material b. fără greşeală
„Pe lespezile calde, şopârle aurii, culcate la soare, clipesc somnoros din
ochi, ascultând şuierul adormitor al apei”   plecare c. cu flori

un palton  d. de stofă

  o temă e. de  pietoni

3. Înlocuiţi atributele exprimate prin adjectiv scrise cursiv în 4. Construiți propoziții în care să aveţi atribute exprimate prin:
enunţurile de mai jos în atribute exprimate prin substantiv, ca în adjectiv, pronume, numeral și substantiv.
modelul dat:
Parcurile bucureştene sunt frumoase. → Parcurile din Bucureşti sunt frumoase.
Petrecerea familială
a fost plăcută. → .........................................................................................
O pasăre nocturnă  l-a speriat. → .....................................................................
Dan a vizitat ţinuturile
nordice→ ..........................................................................................
Briza marină 
a răcorit atmosfera. → ........................................................................................
Rasele canine sunt
diverse.→........................................................................................
Fişă de lucru(rezervă)

Aranjează următoarele cuvinte ca să obţii un enunţ coerent.


1. liliac, primăvară, a cânta, duios, inflorit

2. a reuși, eforturi, strategii, viață, bucurie

3. Goe, a călători, bilet, tren, obraznic

4. cireșe, Mărioara, a mânca, Nică

S-ar putea să vă placă și