Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, comuna MOLDOVENI

CLASA: a VII-a
PROFESOR: Smochină Mădălina Roxana
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
TITLUL LECŢIEI: Numeralul
TIPUL LECŢIEI: Mixtă

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE:


1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3. sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral;
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi
literare).

COMPETENŢE DERIVATE:
a) Cognitive
C.1. definirea numeralului;
C.2. deosebirea felurilor numeralelor;
C.3. analizarea numeralelor subliniate;
C.4. formularea enunţurilor cu diferite numerale;
C.5. distingerea modurilor de formare a numeralelor.

b) afective:
● manifestarea unui spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
● participarea cu interes la activitate.

c) psiho-motorii:
● formarea deprinderilor de a opera în comunicarea scrisă sau orală cu noile concepte operaţionale.

VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea
pesonală şi îmbogăţirea orizontului cultural.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, metoda cubului, ciorchinele, exerciţiul.
Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală, frontală şi pe grupe.
Mijloace didactice: tabla, fişe de lucru, planşe, caietele elevilor.
Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie.
Spaţiu de lucru: sala de clasă.
Timp: 50 de minute

Bibliografie :
1. Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea, Editura Didactică și
pedagogică, Bucureşti, 2012;
2. Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005;
3. Didactica limbii române, Mihaela Secrieru, Editura Studis, Bucureşti, 2008;
4. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, C. Constantin Cucoş, (coordonator),
Editura Polirom, Iaşi, 1999.
SCENARIU DIDACTIC
Strategia didactică
Nr. Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Mijloace Evaluare
Crt lecţiei Metode de învăţământ Forme de
organizare
Moment Se stabileşte ordinea în clasă, notarea Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Catalog Activitate -
1. organizatoric absenţilor, asigurarea condiţiilor lecţie. frontală
(1 min.) necesare desfăşurării lecţiei.
2. Verificarea temei Profesorul verifică tema.
(4 min.) Elevii răspund. Conversaţia Caietele Activitate Aprecieri verbale
elevilor. frontală
- joc didactic: rebus Elevii vor completa rebusul Activitate Aprecieri verbale
3. Captarea atenţiei - Elevii au de completat un rebus. (vezi A An Jocul didactic individuală
(5 min.) Anexa 1) Fişe de lucru
Activitate
frontală
Enunţarea temei Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei: Elevii îşi notează titlul Conversaţia Tabla Activitate Frontală
şi a obiectivelor Numeralul lecţiei în caiete şi ascultă Caietele individuală
4. (2 min.) - Profesorul le spune elevilor că astăzi obiectivele. elevilor
vor actualiza noţiunile legate de
numeral.
Profesorul anunță obiectivele:
-Până la sfârşitul orei va trebui ca toţi
elevii să definească numeralul, să
indice tipul numeralului identificat, să
alcătuiască enunţuri cu numeralele
date, să identifice cazul și funcţiile
sintactice ale numeralelor şi valorile
acestora.

Profesorul adresează elevilor întrebări


referitoare la numeral: Conversaţia Manualul Activitate Aprecieri verbale
Actualizarea Ce este numeralul? frontală
5. cunoştinţelor Numeralul este partea de
anterioare vorbire flexibilă, care arată un Elevii răspund.
(5 min.)
număr sau ordinea obiectelor
prin numărare.
De câte feluri poate fi numeralul? Ciorchinele
Numeralul este de mai multe feluri:
-numeral ordinal
- numeral cardinal
- colectiv
- fracționar
- distributiv
- adverbial
- multiplicativ

Profesorul realizează un ciorchine


în care evidențiază felurile
numeralului.

Care sunt valorile numeralului?


Atunci când numeralul este folosit
singur, fără să însoţească un
substantiv, el are valoare
substantivală.
Atunci când însoţeşte un
substantiv cu care se acordă în gen,
număr şi caz, numeralul cardinal are
valoare adjectivală. În această
situaţie, numeralul cardinal are
funcţie sintactică de atribut adjectival.
Numeralul are valoare
adverbială când stă pe lângă un verb
predicativ.
.

Prezentarea Profesorul le explică elevilor că astăzi Elevii sunt atenţi. Conversaţia Activitate
6. optimă a vor recapitula noţiunile referitoare la frontală
conţinutului numeral.
(1 min.)
După ce a împărţit elevii pe grupe, Cubul
profesorul le împarte fișa de lucru. Fiecare grupă își alege un
reprezentant care va
comunica rezultatele.

Activitate pe
grupe Profesorul
Toţi elevii îşi notează supravegează
exerciţiile şi soluţiile munca în cadrul
acestora. Exerciţiul grupelor
Fişe de lucru
Dirijarea învăţării
7. (25 min.)
Cubul

Conversaţia
Se realizează pe tot parcursul - Conversaţia Aprecieri verbale
9. Asigurarea feed- orei, prin aprecieri verbale.
back-ului
(3 min)
10. Evaluarea Profesorul îi încurajează pe elevi prin Catalog Exerciţiul - - Note
(3min) aprecieri verbale şi prin notarea
elevilor activi.
11. Anunțarea temei Profesorul dă tema: Elevii îşi notează tema. Conversaţia Caietele Activitate
pentru acasă „Imaginați-vă un dialog dintre un elevilor individuală
(1 min.) greiere și o furnică în care să utilizați
toate tipurile de numerale.”
Fișă de lucru

I. Scrie în dreptul enunțurilor următoare A (adevărat) sau F (fals):

1. Numeralul este o parte de vorbire neflexibilă.

2. Numeralul distributiv (câte doi/ câte trei) arată repartizarea și gruparea numerică a obiectelor.

3. Numeralul al doilea este un numeral cardinal.

4. Numeralele cu valoare adjectivală au funcția sintactică de atribut adjectival.

5. Numeralele: dublu, triplu sunt numerale multiplicative.

6. Numeralul colectiv din propoziția: ,,Amândoi au luat zece.’’ are valoare adjectivală.

7. Funcția sintactică pe care o îndeplinește numeralul cardinal din propoziția: ,, Șapte au sosit.’’ este de subiect.

II. Scrieți următoarele numerale în coloanele potrivite: câte zece, amândoi, îndoit, o jumătate, tustrei, zece, primul, de două ori,
paisprezece, sfert, dublu, al cincilea

cardinal ordinal colectiv multiplicativ distributiv fracţionar adverbial

III. Pornind de la numeralul doi, scrie formele corespunzătoare de:

numeral ordinal:

numeral distributiv:
numeral colectiv :

IV. Alcătuiește enunțuri în care numeralele să aibă următoarele valori:

-nouăsprezece -valoare substantivală

-valoare adjectivală

-câte zece -valoare adjectivală

-valoare adverbială

V. Analizați numeralele subliniate din text:

„Amândoi i-au adus pe cei doi prizonieri, al treilea rămânând cu câte o puşcă în mână pentru a-i trezi pe cei patru. Atenţia îi era îndoită pentru
tuspatru şi avea doar o şansă de a nu greşi, la nevoie, ţinta de două ori. Douăzeci de soldați au fost văzuți venind câte doi spre garnizoană.”

Funcţia
Numeralul Felul Valoarea Numărul Genul Cazul
sintactică

Alege, prin încercuire, forma corectă a numeralelor de mai jos;


a. şase / şease
b. patrusprezece / paisprezece / paişpe
c. şaptisprezece / şaptesprezece
d. optsprezece / optusprezece / optisprezece
e. amândorora / amândurora
f. şasesprezece /şaisprezece
g. omie / o mie
h. treizecişidoi / treizeci şi doi
i. cincizeci şi cinci / cinzeci şi cinci.
- Nu cred că faci bine dacă îţi iei două jucării. Nu o să-ţi rămână bani pentru patru caiete.
- Ai dreptate. Tu ţi-ai luat toate rechizitele?
- Nu încă. Am zece caiete, un stilou, trei vocabulare, şase creioane şi o riglă. Mai am nevoie de două blocuri de desen, trei
pensule si douazeci si cinci de radiere.
- Douăzeci şi cinci? Pentru ce îţi trebuie atâtea?
- Cred că voi greşi mult în anul acesta şcolar!