Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 11. 03. 2021


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Șelaru
Clasă: a VI-a
Profesor: Barbu Iuliana Cornelia
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Tema generală: Eu și lumea din jurul meu
Unitatea de învățare: Pasiuni. Hobby-uri
Ora: 18/20
Titlul lecției: Pronumele. Recapitulare
Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare
Timp alocat: 40`
Competența generală:
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
Competențe specifice:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
Activități de recapitulare și sistematizare:
A1. exerciții de completare, cu aplicarea cunoștințelor privind flexiunea verbală, nominală și
pronominală; (corelare cu c.s. 4.1 și cu c.g. 4)
A2. redactarea unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare. (corelare cu c.s. 4.5 și cu
c.g. 4)
A3. aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri/rebusuri; (corelare cu c.s. 4.4 și cu c.g. 4)
Domeniul de conținut: elemente de construcție a comunicării
Conținuturi: Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența între
pronumele reflexiv și pronumele personal). Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea
și reluarea prin clitice pronominale în cazul unor complemente. Aspecte ortografice.
Obeiective operaționale:
Elevii vor fi capabili:
O1 să aplice cunoștințele privind flexiunea pronominală în diverse exerciții.
O2 să redacteze texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare.
O3 să aplice cunoștințele dobândite prin jocuri
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE SI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, eseul de cinci minute, jocul didactic,
conversaţia catehetică și examinatoare.
METODE DE EVALUARE: interevaluarea, aprecieri verbale, autoevaluarea.

1
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, tablă, videoproiector, laptop, coli flipchart,
markere.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.
Locul de desfăşurare: sala de clasă;
Resurse: - umane: 16 elevi, cu capacități diferite de învățare;
-temporale: 40 de minute.
BIBLIOGRAFIE:
Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, 2014;
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura
Paralela 45, Bucureşti, 2003;
Sâmihăian, Florentina, O didactică a limbii și literaturii române, Editura Art, 2014;
***
Programa şcolară, Limba şi literatura română. Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti, 2017.

2
Scenariu didactic
Secvenţele Ob. Crearea situaţiilor de învăţare Strategii didactice Metode/in-
instruirii op. strumente
didactice / de evaluare
Durata Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de
procedee de organizare
învăţământ
1.Moment Salutul Se pregătesc cele necesare Activitate
organizatoric Pregătirea clasei pentru lecţie. lecţiei. frontală
1 minut Notarea absenţelor în catalog.
2.Verificarea Verifică temele elevilor Elevii citesc compunerile
temei (cantitativ şi calitativ). și ascultă îndrumările date Aprecieri
5 minute Au avut ca temă realizarea unui de profesor. Explicația Tema Activitate verbale
dialog, între 10-15 replici, în frontală referitoare la
care să utilizeze pronume modul de
personale, personale de politețe realizare a
și reflexive, pe care le vor temei
sublinia.
4.Captarea
atenției elevilor Profesorul le citește elevilor o Elevii sunt atenți și dau
1 minut ghicitoare despre pronume: răspunsul la ghicitoare. Conversația Activitate
„Stau în locul tău, catehetică frontală
Să nu – ţi pară rău!
Dacă, obiectiv,
Nu – i vreun substantiv.
Prin preajmă, îndată
Din umbră se arată,
Strigându – şi numele,
Chiar el, ... .
(Pronumele)
4. Anunţarea Profesorul anunţă şi notează la Elevii notează în caiete Tabla Activitate

3
temei şi a tablă subiectul lecţiei: titlul noii lecţii. frontală
obiectivelor Pronumele. Recapitulare
operaționale Obiectivele operaționale sunt Ascultă ceea ce vor avea
1 minut prezentate într-o formă de urmărit pe parcursul Flipchart
accesibilă elevilor. activității.

5. Dirijarea A1. exerciții de completare, cu


procesului de aplicarea cunoștințelor privind
recapitulare și flexiunea verbală, nominală și
sistematizare a pronominală; (corelare cu c.s.
cunoștințelor 4.1 și cu c.g. 4)
10 minute O1

Profesorul distribuie fișe cu


exerciții de completare. Fișa Un elev citește textul
cuprinde un text la prima vedere Lectura
care va fi citit cu voce tare de
către un elev. Li se va acorda un Fișa de lucru Activitate
timp pentru a completa individuală,
exercițiile care se referă la Exercițiul frontală
noțiunile studiate despre Elevii rezolvă exercițiile Tabla Aprecierea
pronume. de pe fișa de lucru, Explicaţia răspunsurilor
Profesorul îi observă pe elevi și răspund oral pentru a se Conversația Caietele Autoevaluarea
îi îndrumă prin întrebări pentru face evaluarea și catehetică elevilor
a rezolva cerințele de pe fișă. corectează cu altă culoare
Evaluarea fișei se realizează acolo unde au greșit.
frontal, elevii se corectează
utilizând o altă culoare, unde
este necesar se dau explicații la
tablă.
Anexa 1
6. Obținerea
performanței A3 redactarea unor texte cu

4
8 minute O2 respectarea normei lingvistice Elevii realizează un text în Explicația Aprecieri
în vigoare. (corelare cu c.s. 4.5 care utilizeză cele patru Eseul de Fișa de lucru asupra
și cu c.g. 4) ortograme. cinci minute Activitate redactării
Redactează un eseu de cinci individuală, textului
minute, în care să inserezi frontală
ortogramele: sa/s-a, sau/s-au,
iar/i-ar, sar/s-ar.

7. Integrarea O3 A2. aplicarea cunoștințelor Elevii sunt atenți la Explicația Fișa de lucru Activitate Aprecierea
evaluării de tip dobândite prin jocuri/rebusuri; indicațiile date de profesor Jocul individuală, răspunsurilor
formativ (corelare cu c.s. 4.4 și cu c.g. 4) și completează șotronul cu didactic - frontală Autoevaluarea
8 minute răspunsurile la întrebări șotronul
Profesorul îi invită pe elevi să date.
joace șotronul; jocul constă în
completarea șotronului cu
răspunsul la întrebările afișate
pe tablă. Câștigă cel care
termină primul și corect.

8. Profesorul distribuie elevilor


Intensificarea fișe cu tema. Aceștia au de Elevii ascultă indicațiile
procesului de rezolvat patru exerciții cu profesorului și solicită Activitate
retenție și pronumele învățate. detalii în legătură cu Tema frontală
transfer redactarea temei. Explicaţia
2 minute
9. Evaluarea Se fac aprecieri generale şi Elevii numiți de profesor Conversaţia Activitate Autoevaluarea
activității individuale asupra activităţii se autoevaluează, iar examinatoare frontală Interevaluarea
didactice desfăşurate. Profesorul îi ceilalți sunt invitați să le Notarea
4 minute numește pe elevii care s-au acorde note.
evidențiat și îi notează, sunt
invitați și ceilalți elevi să le
acorde note.

5
Anexa 1
Fișă de lucru

Citeşte cu atenţie textul următor, apoi completează spațiile din exercițiile de mai jos:

Leul adormise. Un şoricel trecu în fugă peste el şi îl trezi din somn. El îl prinse pe şoricel.
Şoricelul începu să se roage de leu :
— Dacă tu mă laşi cu zile, eu am să-ţi fac un bine cândva.
Leul începu să râdă. «Cum poate un şoricel să-i facă lui un bine?» Totuşi, îl lăsă să plece.
Peste ceva vreme, nişte vânători îl prinseră pe marele leu. Ei îl legară cu funia de un pom.
Auzind răgetele leului, şoricelul veni îndată. Roase funia şi îi spuse:
— Îţi aminteşti cum ai râs de mine? Tu nu credeai că am să-ţi pot face un bine. Acum vezi şi
singur. Chiar şi de la un şoarece poţi trage uneori folos.
(Leul şi şoarecele după Lev Tolstoi)

1. Substantivul „leul” din prima propoziție poate să fie înlocuit cu pronumele personal
………… .

2. Pronumele reflexiv, care apare în fragmentul din chenar, este ………. .

3. Formele accentuate ale pronumelor din structurile : „am să-ţi fac un bine” și „ei îl legară”,
sunt ……… și ……… .

4. Completează tabelul :
Pronumele Persoana Numărul Cazul
peste el
ei
-ți

5. Rescrie prima replică, înlocuind pronumele personal „tu” cu pronumele personal de politețe.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Anexa 2
6
Fișă de lucru
Notează în șotron cazul pronumelor subliniate.
1. Mi-a arătat cartea primită.
2. Ioana vorbește frumos despre ea.
3. Își scrie tema în liniște.
4. Caietele lui sunt cele mai îngrijite.
5. Noi am luat trenul, nu autobuzul.
6. Mihai povestește despre sine.
7. Tu, pune stiloul pe bancă!
8. Mihai și el au citit cel mai bine.
9. Am apreciat imaginile ei.
10. Am plecat spre voi.

Anexa 3.
7
Temă

1.Subliniază cu o linie pronumele reflexive și cu două linii pronumele personale:


Drumul spre Brașov m-a încântat întotdeauna. M-am întrebat mereu dacă ai dreptate. Mă oblig să
citesc cartea. Mă întreabă despre prietenul meu. Profesorul ne dă un test. Ne plimbăm prin parc.
Vă înșelați în privința lui Matei. Noi vă propunem o colaborare. Ți-am vorbit despre film. Ți-ai
spus că procedezi corect.

2. Corectează greșelile, rescriind enunțurile:


Ana sar relaxa în parc. George sa umplut de praf. Astăzi, frații mei sau trezit târziu. Neam
convins de greșeală. Vați apropiat prea mult de lac. Mie rău, fiindcă am mâncat mult. Nui ajută
să mintă. Iam avertizat asupra pericolului. Am vrut săi dau o înghețată.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.Identifică pronumele reflexive și indică-le prin săgeți cazul:


El se pregătește pentru școală.
V-ați îmbrăcat prea gros pentru această zi. Ac
Îți cumperi adidași albi.
Copilul își repetă lecția.
D
Părinții mei s-au pregătit pentru concediu.
Anca se distrează pe seama colegilor.

4.Construiește câte un enunț în care pronumele personale de politețe dânsul , dânsa sa fie
pe rând în cazurile: nominativ, acuzativ, genitiv și dativ.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și