Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Drăgăeşti - Pământeni


Profesor: Dina Denisa-Reli
Disciplina: Limba şi literatura română
Data: 21.11. 2019
Clasa: a VII-a
Tema: Orizonturile lumii și ale cunoașterii
Unitatea de învăţare: Aproape de ceilalţi (Lecţia nr. 14 din totalul de 22)
Subunitatea: Textul narativ literar
Subiectul: Caracterizarea personajului. Text-suport ,,Popa Tanda” de Ioan Slavici
Tipul lecţiei: predare – învăţare - evaluare
Timp alocat: 50'

Competenţe generale:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

Competenţe specifice Domenii de Conţinuturi


conținut
2.3. Adecvarea atitudinii şi a practicilor de Lectură - Textul epic. Personajul. Mijloace de
lectură în funcţie de scopul lecturii; caracterizare;
3.1. Redactarea unui text complex, având în Redactare - Prezentarea textului literar: elemente
vedere respectarea etapelor procesului de grafice specifice textului epic
scriere şi selectare a unor structuri adecvate (caracterizarea personajului).
intenţiei de comunicare.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajului (corelare cu c.s. 2.3., c.s. 3.1. şi cu A1);
O2: să ilustreze trăsăturile identificate prin raportare la textul - suport (corelare cu c.s. 2.3., c.s.3.1. şi cu
A2);
O3: să utilizeze modalităţile de caracterizare a personajului în diferite contexte (corelare cu c.s. 2.3.,
c.s.3.1. şi cu A3);
O4: să-şi exprime opinia cu privire la atitudinea personajului principal faţă de celelalte personaje
(corelare cu c.s. 3.1. şi cu A4).

1
Activităţi de învăţare:
A1: exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice şi morale ale personajului (corelare cu c.s. 2.3., c.s.
3.1. şi cu O1);
A2: exerciţii de ilustrare a trăsăturilor identificate cu secvenţe din textul -suport (corelare cu c.s. 2.3.,
c.s.3.1. şi cu O2);
A3: exerciţii de utilizare a modalităţilor de caracterizare a personajului în diferite contexte (corelare
cu c.s. 2.3., c.s.3.1., şi cu O3);
A4: exerciţii de exprimare a opiniei cu privire la atitudinea personajului principal faţă de celelalte
personaje (corelare cu c.s. 3.1., şi cu O4).

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: conversaţia, brainstorming, analiza unei imagini, expunerea,
conversația catehetică, exercițiul de redactare, exercițiul de completare, metoda cadranelor, eseul de 5̓,
explicaţia, chestionarul de autoevaluare.
Forme de organizare ale activităţii: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală.
Metode şi tehnici de evaluare: observarea curentă, conversaţia examinatoare, aprecierea
verbală, verificarea orală, autoevaluarea.
Resurse:
a. umane: 26 de elevi ai clasei a VII-a, grup omogen cu ritmuri apropiate de învăţare.
b. materiale/ mijloace de învăţământ: tabla şi instrumentele de scris, Manualul pentru clasa
a VII-a, Editura Art Klett, flipchart, caietele elevilor, fişe de lucru, fişa de evaluare.
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:
1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-
a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
3. SÂMIHĂIAN, Florentina, 2014, O didactică a limbii și literaturii român. Provocări actuale
pentru profesor și elev, București: Editura Art.
4. Programa școlară pentru clasa a VII-a, Limba și literatura română, București, 2017.

2
Desfăşurarea activităţii didactice
SECVENŢELE FORME ŞI
INSTRUIRII CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE INSTRUMENTE
DIDACTICE/ DE EVALUARE
DURATA
Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Forme şi
operaţional procedee învăţământ organizare instrumente de
e a activităţii evaluare

1. Moment * Salutul; Elevii se pregătesc Activitate


organizatoric - * Prezentarea invitaţilor; pentru începerea orei - - frontală -
* Notarea absenţelor în de limba şi literatura
2’ catalog; română.
* Asigurarea unui climat
adecvat desfăşurării
lecţiei.
2. Captarea 1. Profesorul le propune 1. Elevii primesc
atenţiei şi - elevilor analiza unei imaginea printată şi
asigurarea imagini, reprezentându-l răspund, în scris, la Brainstormin Fişe de lucru Activitate pe
climatului afectiv pe părintele Trandafir pe întrebările adresate g (Anexa 1) grupe Observarea
baza următoarelor de către profesor. curentă
5’ întrebări: 2. Fiecare grupă Analiza unei
- Ce face părintele prezintă răspunsurile imagini
Trandafir în imaginea formulate.
prezentată?
- De ce credeţi că am ales

3
această imagine spre
analiză?
- Care este atitudinea /
comportamentul sătenilor
din imagine?
3. Anunţarea Profesorul scrie titlul Elevii notează în Expunerea Foaia de Activitate
temei şi a - lecţiei pe tablă: caiete titlul lecţiei şi flipchart frontală -
obiectivelor Caracterizarea urmăresc obiectivele Caietele
operaţionale personajului. Text- operaţionale propuse elevilor
2’ suport Popa Tanda de de profesor.
Ioan Slavici. Apoi, Instrumentele
profesorul enunţă de scris
obiectivele operaţionale
într-o formă accesibilă
elevilor.
4. Verificarea, 1. Profesorul le adresează 1. Elevii sunt atenţi Conversaţia Caietele elevilor Conversaţia
reactualizarea, - elevilor întrebări la întrebările catehetică Activitate examinatoare
sistematizarea şi referitoare la personajul adresate de către frontală
esenţializarea principal: Cine este? Ce profesor şi
cunoştinţelor face? Cum este? Ce formulează
7’ devine? (evoluţia) răspunsuri pe baza
lecturii anterioare a
textului.
2. Verifică tema, atât 2. Elevii citesc tema, Exerciţiul de Manual Activitate Aprecierea
4
cantitativ cât şi calitativ. corectând redactare Caietele elevilor frontală verbală
Solicită elevilor citirea eventualele greşeli.
temei.
-tema nr.1: Povestiţi pe
momentele subiectului
conţinutul textului literar
Popa Tanda de Ioan
Slavici.
- tema nr. 2: Ex. 1, pag.
52 din manual.
5. Dirijarea A1: exerciţii de
procesului de O1 identificare a trăsăturilor
consolidare a fizice şi morale ale
cunoştinţelor/ de personajului
dezvoltare a 1. Profesorul le distribuie 1. Elevii Exerciţiul de Fişa de lucru Activitate pe Observarea
competenţelor elevilor fişele de lucru completează fişa de completare (Anexa 2.1.) grupe curentă
18’ având ca sarcină lucru, precizând
identificarea, pe baza mijloacele de
fragmentelor date, a caracterizare a
mijloacelor de personajului, precum
caracterizare a şi trăsăturile
personajului, precum şi a acestuia.
trăsăturilor acestuia.

5
(Anexa 2.1.)
O2 A2: exerciții de ilustrare a
trăsăturilor identificate cu
secvențe din textul-
suport;
2.Pentru sintetizarea 2. Fiecare grupă de Metoda Fişa de lucru Activitate pe Observarea
cunoştinţelor dobândite, elevi completează un cadranelor (Anexa 2.2.) grupe curentă
profesorul le cere să cadran din cele patru
completeze o fişă cu patru cu informaţiile
cadrane, rezultând solicitate.
caracterizarea personajului
analizat.
6. Obţinerea O3 A3: exerciţii de utilizare a
performanţei modalităţilor de
7’ caracterizare a
personajului în diferite
contexte;
Profesorul le propune Elevii completează Exerciţiul de Fişa de lucru Activitate Observarea
elevilor completarea unei fişa de identitate a completare (Anexa 3) individuală curentă
fişe de identitate a personajului
personajului principal. principal.
7. Integrarea O3 A3: exerciţii de utilizare a
evaluării de tip modalităţilor de
formativ caracterizare a
6
5’ personajului în diferite
contexte /
O4 A4: exerciţii de exprimare
a opiniei cu privire la
atitudinea personajului
principal faţă de celelalte
personaje
Profesorul le propune Elevii redactează Eseul de 5’ Fişa de Activitate Verificare orală
elevilor redactarea unei compunerea, evaluare individuală Autoevaluare
compuneri succinte având respectând cerinţa (Anexa 4)
ca sarcină caracterizarea dată.
directă şi indirectă a
părintelui Trandafir
(minim o trăsătură fizică şi
minim trei trăsături
morale).
8. Intensificarea Profesorul anunţă tema Elevii îşi notează Explicaţia Caietul de Frontală -
procesului de pentru acasă: tema pentru acasă. clasă
retenţie şi tema 1 : Redactaţi o
transfer compunere de 150 - 200
de cuvinte, în care să-l
2’ caracterizaţi pe părintele
Trandafir, respectând

7
indicaţiile din manual (ex.
1, pag. 79).
tema 2 : Redactaţi o
compunere de 150 - 200
de cuvinte în care să
argumentați că mesajul
textului-suport este în
concordanţă cu
proverbul ,,Omul sfinţeşte
locul !ˮ.
9. Evaluarea Profesorul împreună cu Elevii completează Chestionarul Chestionarul de Activitate Aprecierea verbală
activităţii - elevii face aprecieri asupra un chestionar de de evaluare evaluare frontală
didactice activităţii. evaluare a activităţii. (Anexa 5) Autoevaluare
2’ De asemenea,
caracterizează activitatea
elevilor prin aprecieri
pozitive şi încurajatoare.

8
Anexa 1
- Ce face părintele Trandafir în imaginea de mai sus?
- De ce credeţi că am ales această imagine spre analiză?
- Care este atitudinea/ comportamentul sătenilor din imagine?

9
Anexa 2.1.
Grupa 1
Identificaţi în fragmentele următoare trăsăturile fizice şi morale ale personajului şi precizaţi modalitatea de caracterizare:
Modalităţile de Fragmente de text Trăsătura de caracter
caracterizare a personajului
„Pe părintele Trandafir, să-l ţină Dumnezeu! Este un om bun; a învăţat multă carte...şi totdeauna vorbeşte
drept şi cumpănit, ca şi când ar citi din carte..... şi harnic şi grijitor om este părintele Trandafir.”
„Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorbă, cam aspru la
judecată: prea de-a dreptul, prea verde-făţiş. El nu mai suceşte vorba, ci spune drept în faţă, dacă i s-a
pus ceva pe inimă. Nu e bine să fie omul aşa.” 
„adună din multe şi făcea din nimica ceva, strânge, drege şi culege ca să aibe pentru sine şi pentru alţii”
 „...era credincios către sfânta învăţătură; el a lucrat numai pentru povăţuirea sufletească a poporenilor
săi, aşteptând ca aceştia, drept răsplată, să se îngrijească de traiul lui zilnic.”
„Toate s-au schimbat; numai părintele Trandafir a rămas precum a fost: verde, vesel şi harnic. Dacă părul
cărunt şi barba căruntă nu ar vesti vremea lui, am crede că copilașii cu care se joacă sunt copilașii lui.”

Grupa 2
Identificaţi în fragmentele următoare trăsăturile morale ale personajului şi precizaţi modalitatea de caracterizare:
Modalităţile de Fragmente de text Trăsătura de caracter a
caracterizare personajului
„După aceste, părintele a arătat cu vorbe care dau gândurilor chip vieţuitor cât este de ticăloasă viaţa unui
pieritor de foame, şi a dat credincioșilor săi sfaturi, zămislite în mintea lui înţeleaptă, cum ei ar trebui să
lucreze în primăvară, în vară, în toamnă şi în iarnă.”
„Cât e ziua de mare, gura lui nu se mai oprea. Unde prindea oamenii, acolo îi ţinea la sfaturi. La câmp dai
de popă; la deal dă popa de tine; mergi la vale, te întâlneşti cu popa; intri-n pădure, tot pe popa îl afli”.
„Doi ani de zile au trecut fără ca părintele Trandafir să fi mişcat satul înainte, măcar numai atâta cât e de
la vorbă până la supărare”.
„Numaidecât în primăvară luă un ţigan, îl puse să frământe imală şi-şi lipi casa. În câteva zile toţi patru
pereţii erau lipiţi şi muruiţi”. 
„Părintele Trandafir e însă ca şi capra în grădina cu curechi. Când îl scoţi pe uşă, îţi intră prin gard; când
astupi gardul, dai că sare peste gard şi îţi face mai multă pagubă, stricând şi streaşina gardului.”

10
Grupa 3
Identificaţi în fragmentele următoare trăsăturile morale ale personajului şi precizaţi modalitatea de caracterizare:
Modalităţile de Fragmente de text Trăsătura de caracter
caracterizare a personajului
„Măi! dar isteț om mai eşti tu! -grăieşte către stăpân- şi prin vârful casei ai ferestre. Tare iubeşti lumina şi
sfântul soare!".
„Mai ales preoteasa se bucura foarte mult când se văzu aşa îngrădită; mai ales popa se bucura când vedea
că se bucură preoteasa.” 
„Oamenii ascultau bucuroşi; le plăcea să stea de vorbă cu popa şi chiar se prindeau de sfaturi. Atâta însă,
şi mai departe tot povestea cea veche: ştiau oamenii cum să facă, dar nu făceau. Părintele se cam necăjea.”
 „El stete multă vreme gânditor; împrejurul lui dormeau toţi. Şi bolnava dormea. Apoi nimic nu îndeamnă
mai mult spre întristare decât tocmai privegherea între cei ce dorm. Iar aceşti dormitori erau iubiţii lui,
iubiţi de a căror fericire el avea să răspundă, iubiţi prin care el vieţuia şi a căror iubire da preţ vieţii sale”.
„Marcul Florii Cucului, vecinul popii, avea un plug cam stricat... dar plug, iar Mitru Cătănaş, vecinul lui
Marcu, avea doi boi slabi şi un cal spetit. Popa, Marcu, Mitru, boii şi calul împreună munciră o zi de
dimineaţă până seara; locul fu arat şi semănat cu păpuşoi.”

Grupa 4
Identificaţi în fragmentele următoare trăsăturile morale ale personajului şi precizaţi modalitatea de caracterizare:
Modalităţile de Fragmente de text Trăsătura de caracter
caracterizare a personajului
 „Îşi puse dar de gând ca să facă din nevoie drag şi să stea bucuros în Sărăceni”.
„Un lucru! îşi zise părintele mai în urmă. În satul sărac popa nici spice n-are de unde culege. Câtă vreme vor
fi sărăcenii leneşi, ei vor rămânea săraci şi eu flămând!" Îşi puse dar de gând ca să facă din poporenii săi
oameni harnici”.
„-Aşteptaţi! grăi el. Dacă nu veniţi voi la mine, mă duc eu la voi!”
„Chiar de la început, părintele Trandafir a înţeles un lucru: cum că în Butucani era mai bine decât în Sărăceni.
Oamenii aveau câte ceva; iară de unde este poţi lua. În Sărăceni însă toate încuietorile erau de lemn. Şi apoi
părintele judeca: popa face treaba satului, iar satul să îngrijească de traista popii.”
„Din gura lui numai trei cuvinte au ieşit: "Puternice Doamne! Ajută-mă!..." Şi oare credea el că acest gând,
cuprins cu atâta înfocare în disperarea lui, îi va putea da ajutor? ”
„Nu merge! grăi părintele Trandafir. Aşa nu merge!" Începu a se face şi el om ca lumea, a se îngriji mai-
nainte de toate de binele casei sale. ”

11
Anexa 2.2.
Completaţi cadranele de mai jos cu informaţiile corespunzătoare din fragmentele studiate la exerciţiul anterior.

Trăsături fizice/ morale prezentate prin mijloace directe Trăsăturile morale care reies din faptele personajului

Trăsăturile morale care reies din relaţia personajului principal cu celelalte Trăsăturile morale care reies din atitudinea şi limbajul utilizat de
personaje personaj

12
Anexa 3 Fişă de identitate a personajului principal

Realizează fişa de identitate a personajului principal, completând cu informaţiile solicitate mai jos:

NUME:
STARE CIVILĂ:
DOMICILIU:
PROFESIE:
FAMILIE (NR. COPII):

STARE SOCIALĂ INIŢIALĂ:

STARE SOCIALĂ LA FINALUL TEXTULUI NARATIV:

13
Anexa 4 NOTA
5’

Evaluare formativă
Eseul de 5’

Redactaţi o scurtă compunere în care să realizaţi caracterizarea directă şi indirectă a părintelui Trandafir. Veţi face referire la minim o
trăsătură fizică şi minim trei trăsături morale (2,5 puncte pentru fiecare trăsătură corect precizată).

14
Nota
Anexa 5

Chestionar de evaluare a lecţiei

Completaţi următoarele enunţuri referitoare la activitatea voastră la lecţie.

Activitatea de astăzi mi s-a părut ……………………….. .


Exerciţiile mi s-au părut ……………………………..……….. .
Lucrul în echipe a fost ………………………….........…. .
Am o propunere pentru mine: ...........................................................................
Am o recomandare pentru profesorul meu: ......................................................

15

S-ar putea să vă placă și