Sunteți pe pagina 1din 7

OPȚIONAL

TEHNICI DE REDACTARE PENTRU COMPUNERILE ȘCOLARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI

CLASA A VII-A- A VIII-A

AN ŞCOLAR 2018-2019

1ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

PROFESOR: ȚUȚU DORINA

ARGUMENT
Cursul opţional ,,Tehnici de redactare pentru compunerile școlare” a fost gândit ca o
soluţie pentru problemele cu care se confruntă elevii din ciclul gimnazial în ceea ce priveşte
memorarea, aprofundarea și redactarea unor compuneri demonstrative.
Dificultăţile sunt generate şi de complexitatea programei care trebuie parcursă în vederea
susţinerii Testului Naţional de Limba şi Literatura română, profesorul nedispunând în orele
prevăzute săptămânal la clasă de timpul necesar repetării și exersării unor exerciţii şi tehnici de
redactare. Consecinţele sunt vizibile, majoritatea elevilor care se pregătesc pentru Testele Naţionale
fiind ,,dezarmaţi” atunci când li se cere să ,,argumenteze”, să ,,explice”, să ,,comenteze”.
Răspunsurile multora sunt de multe ori ilogice, dezlânate şi datorită faptului că dispun de un
vocabular deficitar. Alţii, însă, chiar dacă stăpânesc noţiunile de teorie literară şi chiar dacă dispun
de un vocabular bogat, nu cunosc tehnica redactării eseurilor de acest tip şi nu sunt capabili să-şi
organizeze ideile şi să surprindă esenţialul (în cazul eseului cu răspuns restrâns) sau să respecte
anumite repere (în cazul eseului structurat).
Ora de opţional va insista pe repere teoretice, folosind ca punct de plecare noțiunile teoretice,
având în vedere exersarea lor sub forma unor exerciţii variate, gradate de la simplu la complex,
astfel încât fiecare elev să poată utiliza cunoştinţele însuşite. Aceste cunoştinţe nu se referă numai la
noţiunile de teorie literară, dar şi la toate compartimentele limbii (vocabular, fonetică,
morfologie, sintaxă), aflate în interdependenţă. De asemenea, elevii trebuie să stăpânească în
redactare ortografia şi punctuaţia pentru că evaluarea unui eseu presupune măsurarea a ceea CE
scriu elevii, dar şi a modului CUM scriu aceştia.
Cursul are la bază ideea că orice text redactat (fie el şi de câteva rânduri) presupune o
,,scriere” organizată pe baza unui schelet ce trebuie ,,îmbrăcat” în funcţie de ideile ce se vor
transmite.
Opţionalul îşi propune să vină în ajutorul elevilor în vederea aprofundării genurilor şi
speciilor literare necesare nu numai pentru examen ci şi pentru pregătirea lor ulterioară dar şi în
ajutorul profesorului pentru obţinerea rezultatelor dorite în urma examinărilor.

COMPETENŢE GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Competenţe specifice Activităţi de învăţare

1.1 Înţelegerea semnificaţiei generale a -exerciţii de lectură aprofundată şi de


unui text literar/nonliterar identificare a mesajelor cuprinse în text;

-exerciţii de determinare a interacţiunii


dintre ideile principale şi cele secundare;

1.2 Exprimarea coerentă a ideilor în urma -exerciţii de construire a unui monolog sau
citirii unui text literar/nonliterar dialog;

-exerciţii de elaborare a argumentelor şi


contraargumentelor;

-exerciţii de comunicare în grup;

1.3 Utilizarea categoriilor semantice şi a -exerciţii de utilizare corectă a diferitelor


categoriilor gramaticale învăţate, pentru a categorii semantice, a neologismelor;
avea o exprimare corectă, variată şi
-exerciţii de identificare a sensurilor
elegantă
cuvintelor în context;

-exerciţii de folosire a dicţionarelor şi a


glosarelor
1.4 Exprimarea aceluiaşi mesaj prin diverse -exerciţii de exprimare a acordului şi a
forme de comunicare: verbal, nonverbal, dezacordului, a afirmaţiei, a negaţiei, a
paraverbal interogaţiei;

-exerciţii de exprimare a aceluiaşi mesaj în


ipostaze diferite: vesel, trist, încrezător,
neîncrezător etc.

2.1 Recunoaşterea şi interpretarea -exerciţii de identificare a sensului figurat


diferitelor figuri de stil , ca expresie a al cuvintelor în diferite texte literare,
înnobilării cuvintelor din limbajul uzual aparţinând genurilor şi speciilor literare
studiate;

-exerciţii de identificare şi receptare a unor


procedee de expresivitate artistică

în opera literară;

-exerciţii de folosire a cuvintelor cu sensul


figurat şi a procedeelor artistice;

-exerciţii de redactare a unor texte în


registru literar

2.2 Identificarea şi interpretarea -exerciţii de identificare şi interpretare a


elementelor de prozodie din textul poetic tipurilor de ritm, rimă şi măsură ;

-exerciţii de identificare a expresivităţii


artistice la nivel fonetic;

2.3 Identificarea şi însuşirea modalităţilor -exerciţii de identificare a structurii textelor


specifice de organizare a textelor literare, lirice şi epice;
aparţinând genurilor şi speciilor literare
-exerciţii de discriminare a trăsăturilor
studiate
specifice liricului şi epicului, în texte
literare propuse analizei;

-exerciţii de redactare a unor texte care să


se încadreze în liric şi epic, ilustrând specii
diferite şi utilizând moduri de expunere
adecvate

2.4 Interpretarea textului literar ca viziune -exerciţii de comentare a unui text


a scriitorului asupra lumii înconjurătoare literar/fragment de text;

-exerciţii de exprimare şi argumentare a


opiniei personale

3.1 Citirea de texte literare ilustrative -exerciţii de completare a unui jurnal de


pentru genurile şi speciile învăţate lectură în cuprinsul portofoliului pentru
acest opţional;

-exerciţii de formare şi argumentare a unei


opinii privind o operă literară

3.2 Formarea de deprinderi de a citi cu -exerciţii de comparare –asemănări,


regularitate cărţi, fie împrumutând de la deosebiri- cu personajul operei literare;
bibliotecă sau colegi, fie cumpărând pentru
-redactarea unor mesaje personajelor-
biblioteca personală
pozitive, negative, agreate sau nu de elev –

-exerciţii de memorare a unor poezii-texte


lirice- pe care le percepe ca exprimare
profundă a propriului eu;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

1. Să recunoască genurile și speciile literare.


2. Să emită, să organizeze şi să integreze ideile în texte;
3. Să interpreteze şi să aplice datele cunoscute;
4. Să utilizeze corect cuvintele în context;
5. Să aplice normele de ortografie, punctuaţie, fonetică, morfologie şi sintaxă;
6. Să îmbine corect cuvintele în propoziţii şi propoziţiile în frază.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

1. Genul liric. Definiţie. Specii (prezentare teoretică) – 1 oră

2. Pastelul -3 ore

3. Doina -3 ore

4. Imnul -3 ore

5. Genul epic. Definiţii. Specii (prezentare teoretică) – 2 ore

6. Basmul -3 ore

7. Balada – 3 ore

8. Fabula – 3 ore

9. Schiţa – 3 ore

10. Nuvela – 3 ore

11. Romanul – 3 ore

12. Genul dramatic. Definiţie. Specii (prezentare teoretică) – 1 oră

13. Comedia – 3 ore

Modalităţi de evaluare

 Probe scrise

 Probe orale

 Rebusul
 Portofoliul

Bibliografie

*** Dicţionar de termeni literari , Ed. Garamond ,1995

Cotofan Mona, Doboş Mihaela , Ghid de teorie literară , Ed. Porţile Orientului ,Iaşi, 2001

Dragomirescu Gheorghe , Mica enciclopedie a figurilor de stil , E.D.P. , Bucureşti , 1975

Dinu G. , Zbârcea M. , Dicţionar de terminologie literară pentru clasele V-VIII , Ed. Paralela 45,
Piteşti , 2000

Parfene Constantin , Compoziţiile în şcoală , Ediţia a II-a , Iaşi , Ed. Moldova , 1996

Şerban Sergiu , Limba română . Comunicare . Teoria literaturii . Compoziţie . , Ed. Pro Domo ,
Bucureşti 2001

Şerban Sergiu , Literatura în gimnaziu , Ed. Bacovia , Bacău , 1996

Cucoş Constantin , Pedagogie , Ediţia a II-a revăzută şi adăugită , Ed. Polirom , 2006

Pamfil Alina , Limba şi literatura română în gimnaziu , Ed. Paralela 45 , Piteşti , 2004