Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”Mihai Viteazu” Strehaia


DATA : 29. 05. 2019
CLASA: a VII-a B
PROFESOR: Șurlău Alina Simona
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL : Limba şi literatura română
UNITATEA DE ȊNVĂŢARE: Imnul
SUBIECTUL : Părţile de vorbire neflexibile
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
SCOPUL : Identificarea părţilor de vorbire neflexibile din exprimarea orală şi scrisă;
COMPETENŢE GENERALE:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare
monologată şi dialogată.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral
2.3 respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi în fraze
2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog
2.5 cooperarea în interacţiunile de grup
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi
de punctuaţie

VALORI SI ATITUDINI
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive:
O1- să știe care sunt părțile de vorbire neflexibile și să le definească;
O2 - să recunoască părțile de vorbire neflexibile în comunicarea scrisă și orală;
O3- să analizeze morfologic și sintactic părtile de vorbire neflexibile ;
O4 –să dea exemple de adverbe, prepozitii, conjunctii și interjectii;
O5-să utilizeze corect părțile de vorbire neflexibile , evitând confuzia acestora cu alte părți de vorbire;
O6 –să cunoască regimul cazual al prepozițiilor;
O7 – să deosebească conjunctiile coordonatoare de cele subordonatoare;
b) afective:
08-să conștientizeze importanta părților de vorbire neflexibile pentru comunicare;
O9-să participe cu plăcere şi interes la desfăşurarea lecţiei.
Strategia didactică:
 Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, ciorchinele,analiza gramaticală.
 Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală.
 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, teste de evaluare, manualul.
 Timp: 50 de minute.

 Bibliografie:
1. Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VII-a, Ed. Humanitas;
2. Parfene, C., Metodica studierii limbii române, Polirom, Iaşi, 1999.
3. Gramatică. Fişe de lucru, Paralela 45, Piteşti, 2009.
4. Popescu, Ştefania, Gramatica practică a limbii române, Ed. Tezit, 2004.
DEMERSUL DIDACTIC
ETAPELE STRATEGII
LECŢIEI TIMP ELEMENTELE DE CONŢINUT DIDACTICE EVALUARE
Metode Mijloace
1. Momentul 1’ - Salutul
organizatoric - Notarea absenţilor în catalog
- Profesorul va avea grijă ca elevii să
îşi pregătească materialele necesare
orei de limba şi literatura română.
- Profesorul va asigura liniştea şi
disciplina clasei pentru o bună
desfăşurare a activităţii didactice.

2.Verificarea 4’ - Elevii au avut ca temă exercițiile 1 și Explicaţia Caietele Analiza temei


temelor 2 de la pag 167 din manual. de temă
- Profesorul va verifica modul în care ale
elevii au alcătuit tema dată ora trecută. elevilor
Doi-trei elevi sunt solicitaţi să citească,
sunt puşi să motiveze, antrenându-se
prin întrebări întreaga clasă.

3. Captarea 5’ - Profesorul va prezenta elevilor prima Conversaţia Manualul Observare


atenţiei strofă din balada cultă Paşa Hassan, euristică sistematică
având eliminate toate părţile de vorbire
neflexibile.
„…..vodă-l zăreşte călare trecând
……şiruri, ….fulgeru…… mână,
…. …… s-azvârle oştirea păgână,
……vodă o-mparte, cărare făcând,
...…….-i se-ndeasă, ….. vuiet curgând,
     Oştirea română.”
- Li se aminteşte elevilor că părţile de
vorbire neflexibile sunt indispensabile
procesului de comunicare şi trebuie să
li se acorde atenţie pentru a fi utilizate
corect şi expresiv.

4. Anunţarea 2’ - Profesorul va anunţa elevii că în Explicaţia Observare


subiectului şi această lecţie vor recapitula sistematică
enunţarea cunoştinţele despre părţile de vorbire
obiectivelor neflexibile, pentru a le putea defini,
identifica, analiza şi utiliza cu mai
multă uşurinţă.

Se scrie titlul lecției pe tablă. Părţile


de vorbire neflexibile (recapitularea și
sistematizarea cunoștințelor)
5.Conducerea 30’ - Profesorul oferă elevilor fişele de fişe de
procesului de lucru. Metoda lucru
recapitulare - Elevii vor completa în fişe, iar ciorchinelui
şi profesorul la tablă o schemă a părţilor
sistematizare de vorbire neflexibile. Jocul didactic
-Profesorul reia cunoştinţele teoretice „Găseşte Încurajez şi
esenţiale despre părțile de vorbire perechea” ajut elevii
neflexibile (Anexa 1), adresând
elevilor întrebări variate:
Care sunt părțile de vorbire
neflexibile? Conversaţia, Observare
Care dintre acestea pot îndeplini explicaţia, sistematică
funcție sintactică? analiza
Ce sunt adverbul, prepoziția, gramaticală
conjuncția și interjecția?
Ce sunt locuțiunile?
- Elevii vor fi împărțiți în două grupe
astfel încât , având aceleași tipuri de
itemi, vor rezolva exercițiile
independent . (Anexa 2)
- Se verifică exerciţiile de pe fişa de
lucru, elevi din fiecare grupă ies pe
rând la tablă, fiind corectaţi de profesor
dacă este cazul.
6. Realizarea 5’ - Elevii vor avea de completat pe Rebus Observare
feed-back- grupe un rebus, ce va conţine diferite sistematică
ului întrebări privitoare la părțile de vorbire
neflexibile .(Anexa 3)

7. Asigurarea 2’ - Temă pentru acasă: elevii vor avea de Conversaţia Manual


retenţiei şi a efectuat testul de evaluare. (Anexa 4)
transferului
8. Aprecieri 1’ - Profesorul face aprecieri generale şi Apreciez
finale individuale, și încurajează participarea activitatea
tuturor elevilor la lecții. Se pun note în elevilor prin
catalog elevilor mai activi. note.
FIȘA DE LUCRU - GRUPA I
Anexa nr. 1.

Îndeplinesc funcție Părțile de vorbire Nu îndeplinesc


sintactică funcție sintactică
neflexibile

Anexa nr. 2
1. Precizează felul și funcția sintactică a adverbelor și locuțiunilor adverbiale din următoarele
enunțuri:
a) Bineînțeles că nu voi renunța. ………………………………………………………….
b) Mă gândesc unde să-mi petrec vacanța de vară. ………………………………………………………
c) - Cum ai proceda într-o asemenea situație? ………………………………………………………
d) Este ușor să dai sfaturi. ………………………………………………………

2.Completeazǎ spaţiile punctate ca sǎ obţii locuţiuni adverbiale:


..............-grǎpiş; în ..........vecilor; .........rost; ............în când, ……….și noapte.

3. Grupaţi în funcţie de caz urmǎtoarele prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale: în, asupra, împrejurul,
dincolo de, înspre, conform, mulţumitǎ, pe, prin, de-a lungul, potrivit, graţie, datoritǎ, împotriva.
acuzativ genitiv dativ
………….. ………………. ……………….
………….. …………………… …………………
4. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunțurile:
Fiul este asemenea tatălui său. ………………………………
La auzul vorbelor ei , Robert s-a speriat și a plecat repede. David a procedat asemenea……………….
Balerina avea multă grație în mișcări. …………………………………
Grație prietenului său a făcut o alegere bună . ……………………………………
- De ce ai rămas în urmă? ...............................................
Mereu merge în urma voastră. .………………………………….

5. Completaţi spaţiile punctate pentru a face adevǎrate enunţurile despre conjuncţiile


coordonatoare:
-....................................... şi, nici -..................................dar, iar, însǎ, ci
-disjunctive.................................. -conclusive...................................
6. Subliniază conjuncțiile și pune virgulele necesare în enunțurile de mai jos:
Am hotărât să mergem la munte fiindcă dorim să participăm la niște cursuri de alpinism.
Nu Maria ci Răzvan a fost sufletul petrecerii.
Suntem convinși că ori fratele tău ori sora mea ne va însoți în excursie.
Așadar îi vom trimite un e-mail.
7.Formează verbe de la următoarele interjecţii:
Poc!........................................ Vâj!..................................................
Cirip!.................................................. Piu!...................................................
Of!....................................................
8.Completează enunţurile date, respectând cerinţele dintre paranteze :

.............................că lucrează ....................................................astăzi..............................


(adverb predicativ) (adv.de mod, grad comp. de superiorit.) ( prepoziţie, caz D.)
colegilor .............. prietenilor.
(conj. coord. copulativă)
ANEXA 3 Părțile de vorbire neflexibile
(rebus)
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B
1. Parte de vorbire neflexibilă care leagă în frază două propoziții sau în propoziție două părți de
propoziție de același fel……….............
2. Conjuncțiile și, nici sunt conjuncții coordonatoare................................
3. Conjuncția și prepoziția nu au............................................
4. Grupuri de cuvinte cu sens unitar, cu valoare adverbială..................................................
5. Parte de vorbire neflexibilă care imită sunete, .......................................
6. Părțile de vorbire pot fi............................... și neflexibile.
7. Leagă un atribut sau un complement de cuvântul determinat................................
8. Partea de vorbire care arată caracteristicile unei stări sau acțiuni...............................
9. Prepoziția.sinonimă cu asemenea.......................care cere cazul Dativ.
10. În propoziția „Cântă cel mai bine”, adverbul este la gradul de comparație superlativ......................
11. Interjecție de adresare......................
FIȘA DE LUCRU - GRUPA a II-a
Anexa nr. 1.

Îndeplinesc funcție
sintactică
Părțile de vorbire Nu îndeplinesc
funcție sintactică
neflexibile
Anexa nr. 2
1. Precizează felul și funcția sintactică a adverbelor și locuțiunilor adverbiale din următoarele
enunțuri:
a)Fără îndoială că nu va spune nimănui ceea ce i-am mărturisit. …………………………………….
b) Discută aprins despre planurile de vacanță. ………………………………………………………
c) Ziua de ieri a fost minunată. ………………………………………………………
d) Așa sunt și așa voi rămâne. ………………………………………………………….
2.Completeazǎ spaţiile punctate ca sǎ obţii locuţiuni adverbiale:
în..............capului; ........neașteptate;…………cu încetul; de când ............pământul;……….și așa.
3.Grupaţi în funcţie de caz urmǎtoarele prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale: grație, lângă, sub,
alături de, înaintea, contrar, în fața, aidoma, dincolo de, spre, deasupra.
acuzativ genitiv dativ
……………. ……………. …………………
…………….. …………….. …………………….
4. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în enunțurile:
Înaintea noastră se înfățișa un peisaj de poveste.. ………………………………
Privește înainte cu încredere și vei reuși! …………..…………………….
Ioana este mulțumită de nota obținută la test. …………………………………
Mulțumită sfaturilor primite de la părinți a reușit.. ……………………………………
În fața casei era un strat de flori ...............................................
Bunicul plantase în față un vișin și câțiva cireși . ………………………………..
5. Completaţi spaţiile punctate pentru a face adevǎrate enunţurile despre conjuncţiile
coordonatoare:
-....................................... şi, nici -..................................dar, iar, însǎ, ci
-disjunctive.................................. -conclusive...................................
6.Stabilește ce sunt din punct de vedere morfologic, cuvintele marcate:
Cauza supărării lui este evidentă. ………………………………………..
S-a întristat din cauza plecării bunicului. ………………………………………..
A căzut din cauză că s-a împiedicat. ……………………………………………
Timpul călduros ne îmbie la plimbare. …………………………………………
În timpul orei suntem atenți. ……………………………………………
În timp ce mănânci , nu vorbești ………………………………………….
7. Completează interjecțiile compuse cu elementul care lipsește:
……………-dang haida-………………
………………-tronc trosc-……………….
……………-tac tura-………………..
8.Precizeazăvaloarea morfologică și funcția sintactică (unde este posibil) a cuvintelor subliniate din textul :
Fără îndoială că seara, când mă plimbam de-a lungul râului, priveam apa frumos curgătoare şi
îmi aminteam de peisajul de altădată .
fără îndoială =...................................................................................................................................
seara =................................................................................................................................................
când =................................................................................................................................................
de-a lungul =....................................................................................................................................
frumos =...........................................................................................................................................
(de) altădată =...................................................................................................................................
ANEXA 3 Părțile de vorbire neflexibile
(rebus)
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B
1. Parte de vorbire neflexibilă care leagă în frază două propoziții sau în propoziție două părți de
propoziție de același fel……….............
2. Conjuncțiile și, nici sunt conjuncții coordonatoare................................
3. Conjuncția și prepoziția nu au............................................
4. Grupuri de cuvinte cu sens unitar, cu valoare adverbială..................................................
5. Parte de vorbire neflexibilă care imită sunete, .......................................
6. Părțile de vorbire pot fi............................... și neflexibile.
7. Leagă un atribut sau un complement de cuvântul determinat................................
8. Partea de vorbire care arată caracteristicile unei stări sau acțiuni...............................
9. Prepoziția.sinonimă cu asemenea.......................care cere cazul Dativ.
10. În propoziția „Cântă cel mai bine”, adverbul este la gradul de comparație superlativ......................
11. Interjecție de adresare......................

ANEXA 4

PĂRŢILE DE VORBIRE NEFLEXIBILE


Test-grilă

Citeşte cu atenţie şi încercuieşte răspunsul corect :


(10 p.+ 10 p.) 1.În enunţul : Aşa e ţăranul pretutindeni.
–cuvântul pretutindeni este : a) adverb de loc;
b) adjectiv;
c) adverb de mod;
-adverbul aşa are funcţia sintactică de : a) atribut adverbial;
b) subiect;
c) nume predicativ.
(15 p.) 2. În propoziţiile :
 Stătea în mijlocul ogrăzii.
 Se aşezase în mijloc.
 Şi-a încins mijlocul cu un brâu. cuvintele subliniate sunt în ordine :
a) locuţiune prepoziţională , locuţiune adverbială , substantiv ;
b) conjuncţie , locuţiune adjectivală , prepoziţie;
c) prepoziţie , adverb , substantiv.

(10 p+ 10 p..) 3. În propoziţia Zbura deasupra caselor.


- construcţia subliniată este : a) adverb + substantiv în acuzativ ;
b) prepoziţie + substantiv în genitiv ;
c) prepoziţie + substantiv în dativ;
-cuvântul deasupra : a)are funcţia sintactică de complement circumstanţial de loc;
b) are funcţia sintactică de atribut substantival prepoziţional;
c) nu are funcţie sintactică.

(15 p.) 4. În enunţul : Desigur că el va merge cu prietenii săi . cuvintele subliniate sunt în ordine :
a) adverb predicativ , prepoziţie ,conjuncţie coordonatoare ;
b) interjecţie , conjuncţie subordonatoare , prepoziţie ;
c) adverb predicativ, conjuncţie subordonatoare , prepoziţie.

(10 p+10 p..) 5. În enunţul : Eu zvârr ! piatra foarte sus.


-cuvântul subliniat este : a) adverb de mod ;
b) interjecţie cu funcţie sintactică de predicat ;
c) interjecţie fără funcţie sintactică.
-adverbul din enunţ este : a) la gradul comparativ de superioritate;
b) la gradul superlativ absolut;
c) la gradul superlativ relativ de superioritate.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUCCES !

S-ar putea să vă placă și