Sunteți pe pagina 1din 5

NR...............................................................

ROMÂNIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI
Str. Primăriei, nr. 8, Dudeşti, Brăila,
CUI :14172979 ,
Tel/Fax: +40 239 663416; email:scoaladudesti@yahoo.com

Aprobat Avizat
Director, Resp. Comisie pentru curriculum
Prof. Soare Georgeta Prof. ……………………………….

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI, jud BRĂILA

PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL LIMBA SI


LITERATURA ROMÂNĂ

VORBEŞTE CORECT ROMÂNEŞTE!


CLASA a VIII-a
2020-2021

Propunător: prof. DUMITRASCU ROXANA

PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL

• Denumirea opţionalului: VORBEŞTE CORECT ROMÂNEŞTE!

• Tipul opţionalului : C.D.Ş. la nivelul disciplinei


• Aria curriculară :
• Limbă şi comunicare-Limba şi literatura română
• Clasa : Clasa a VIII-a
• Durata: 1 an, 2020 – 2021, 1 oră/ săptămână – 34h/an
*săptămâna 05 octombrie 2020 -4 iunie 2021 - ,,Şcoala altfel”
• Instituţia de învăţământ : Şcoala Gimnazială Dudeşti/ judeţul Brăila
• Propunător : Prof. Dumitraşcu Roxana-Gianina

                                                       Nota  de  prezentare


 
 
Programa de faţă îşi propune să aducă în atenţia elevilor, la aria curriculară  „Limba si
comunicare”, conţinuturi suplimentare in scopul fixarii si aprofundariicunostintelor de limba romana. Se
va avea in vedere caracterul practic-aplicativ, cu accent pe cunoasterea si respectarea noilor norme. Acest
optional isi propune trecerea in revista a celor mai importante notiuni teoretice ale limbii romane pe care
orice elev de clasa a VIII –a ar trebui sa le cunosca şi să şi le însuşească.
Cursul are ca scop înlănţuirea logică a informatiilor, găsirea unor căi de parcurgere conştienta a
teoriei, precum şi o recapitulare amplă a cunoştintelor de gramatică si de  stilistica, in vederea finalizarii
procesului de sedimentare a formarii deprinderilor de exprimare şi scriere corectă si cursivă. Totodată,
opţionalul oferă elevilor posibilitatea de a-şi consolida cunoştintele de limba romana într-un mod
sistematizat, în cadrul institutionalizat al scolii. Demersul educativ va stimula elevii spre un efort personal
in intelegereanotiunilor de gramatica, a sistemului pe care ilformeaza acestea si a relatiilor dintre ele.
            Astfel elevii vor fi orientati nu spre o învăţare bazată pe memorizare, ci pe înţelegerea conştientă,
cât mai profundă şi mai eficientă în influenţe educative. Optionalul cuprinde continuturi ce readuc in
discutienotiuni de lexic, de fonetica, de morfologie si de semantica, fiind conceput atat ca o sinteza
teoretica, cat si ca un ghid practic pentru buna insusire a elementelor de structura ale limbii romane.
Programa propune o îmbinare între iniţierea, descoperirea, cercetarea, informarea si studierea noţiunilor
stricte de teorie literară ( stilistica) şi formare a deprinderii de aplicare a unor instrumente de lucru
(definire, recunoaştere, analiză, modificare, creare, transformare, etc). Programa pune accent pe latura
formativă a învăţării, pe operaţionalizarea cunoştinţelor în funcţie de specificul vârstei şi necesităţilor
imediate privind receptarea textelor literare. Concluzionand,se poate afirma ca intentiile acestui curs
optional sunt recapitularea, aprofundarea, imbogatirea si sistematizarea cunostintelor de limba si stilistica,
dar si sporirea interesului elevilor pentru o utilizare corecta si eficienta a limbii romane.
  
 
Competenta generala:
- Identificarea cliseelor verbale atat in comunicarea scrisa, cat si in cea orala, in diverse contexte sociale.
 Competenta atitudinala :
- dezvoltarea interesului pentru comunicare prin constientizarea impactului limbajului asupra celorlalti si
prin nevoia de a intelege si de a folosi limbajul intr-o maniera pozitiva, responsabila din punct de vedere
social;
- cultivarea unei atitudini pozitive fata de limba romana si recunoasterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personala si imbogatirea orizontului cultural.
 
Competente specifice si exemple de activitati de invatare
 
Competente specifice Activitati de invatare
1. Sa identifice categoriile gramaticale ale partilor Exercitii de stabilire a formelor corecte ale
de vorbire studiate cuvintelor in functie de categoriile gramaticale
specifice.
2.  Sa recunoascamodalitatile de imbogatire a Exercitii de formare a noi cuvinte;
vocabularului. Exercitii de stabilire a sensurilor unor cuvinte.
3. Sa analizeze categoriile semantice studiate. Exercitii de recunoastere a sensurilor unor cuvinte;
Exercitii de diferentiere a cuvintelor in functie de
sensul lor.
4. Sa evidentieze elementele de limba literara Exercitii de analiza a formelor corecte ale limbii
romane.
5.Sa utilizeze formele literare in functie de context. Exercitii de exprimare corecta.

Continuturi:

Semestrul I
1.  Cultivarea limbii
2.  Elemente de fonetica
3.  Accentul si limba literara
4.  Elemente de vocabular
5.Morfologie
 
Semestrul al II-lea:
1. Morfologie
2. Sintaxa
3. Greseli de exprimare
 
Modalitati de evaluare:
    Evaluarea cunoştinţelor va fi continuă, pe tot parcursul anului şcolar, prin probe scrise, probe orale,
probe practice.
Activități de învățare: exerciții de identificare, scrierea după dictare, studiul  de caz, analiza şi sinteza,
proiectul, referatul, studiul de caz, investigatia, problematizarea . 
 
 
Bibliografie:
- „Gramatica limbii romane”,  Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2005.
- „Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române”, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2005;
-  Todi, Aida,”Pentru o limba romana corecta”, Editura All, Bucuresti,2007.
 
 
PLANIFICAREA ORELOR
SEMESTRUL I
 
Nr. Continuturileinvatarii Activitati de invatare Sapt. Evaluare
1. Cultivarea limbii. -Prezentare generala S1 Activitate
-          Definire frontala.
-          problematica
2. Elemente de fonetica. .- ex. de analiză a structurii fonetice a S2 Fişe
-          Recapitularea unor notiunicuvintelor; Activitate
teoretice - ex. de despărţire în silabe; frontală
-          Accentul -  ex. complexe. Activitate
-          Despartirea cuvintelor in silabe individuala
-          Corespondenta litere-sunete. Activitate pe
-          Grupuri de sunete grupe.
3. Accentul si limba literara. -ex. de identificare a cuvintelorS3-S7 Fişe
-          Accentuari noi (DOOM 2) accentuatecorect Activitate
-          Dublete accentuate - ex. de accentuare frontală
-          Noi dublete Activitate
accentuale(DOOM2 individuala
-          Probleme de accentuare Activitate pe
-          Lucrare practica. grupe
4. Elemente devocabular - ex. de construire a cuvintelor noi cu S8-S13 Fişe
-          Derivate in – EAN; exceptii ajutorul sufixelor date; Activitate
-          Cuvinte compuse - ex. de identificare a modalităţilor de frontală
-          Noutati-neologisme adaptate compunere; Activitate
-          Neologisme neadaptate - ex. de determinare a sensurilor unor Individuală
-          Neologisme cu formadubla neologisme; Activitate
-          Evaluare formativa - ex de comparare a sensurilorunor pe grupe
cuvinte în contexte diferite.
5. Morfologie - ex. de recunoaştere a formei corecte; S14-S17 Fişe
Verbul - ex. de folosire corectă asubstantivelor Activitate
-forme de imperativ; - ex. de stabilire a formelor corecte in frontală
-forme de gerunziu. functie de diferite categorii gramaticale Activitate
 Substantivul   individuală
-formarea pluralului; Activitate pe
-dublete morfologice de plural; grupe
-omonime partiale;  
-forme de G-D;
-articularea.
 
 
 
 
SEMESTRUL II
 
Nr. Continuturileinvatarii Activitati de invatare Sapt. Evaluare
1. Morfologie - ex. de identificare şi diferenţiereS1- S10 Fişe
Adjectivul a unoradjective; Activitate frontală
-formarea pluralului; - ex. de stabilire a formelor Activitate individuală
-neologisme terminate in „–ce” corecte in functie de diferite Activitate pe grupe
;-formarea femininului. categorii gramaticale;  
Pronumele ex. de utilizare corecta a
-pronumele relativ„care”; pronumelor.
-pronumeledemonstrativ; - ex. de scriere scriere corecta a
-pronumele posesiv; unor forme pronominale;
- pronumele negativ. -ex. de diferentiere a fomelor
Numeralul pronominale omonime;
-folosirea prepozitiei„de” - ex. de utilizare corecta a
  prepozitiilor pe langa numere;
 
2. Sintaxa -ex. de recunoastere a greselilorS11-S13 Fise
Greseli de sintaxa de sintaxa. Activitate frontală
-Anacolutul; - ex. de corectare Activitate individuală
-Acordul predicatului cu subiectulaenunturilorgresite; Activitate
(formal, dupa inteles, prin atractie); pe grupe
-acordul atributului.
3. Greseli de exprimare - ex. de recunoastere a greselilorS14-S16 Fise
Redundanta in limba de exprimare; Activitate frontală
-Pleonasmul; - ex. de corectare a Activitate individuală
-Contradictia in adaos; enunturilorgresite. Activitate pe grupe
-Hipercorectitudinea.  
4. Recapitulare recapitulareaexercitiilordobanditeS 17 Activitate individuală
     

S-ar putea să vă placă și