Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni


Data: 22.01.2019
Profesor: Trofin Elena- Andreea
Clasa: a V-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Pe strada mea
Subiectul: Ascultarea activă
Tipul lecţiei: predare de noi cunoştinţe

Competenţe generale
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.

Competenţe specifice
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi intelocutori, folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutori (i)

Competenţe derivate:
- Să cunoască regulile unui dialog eficient;
- Să se adapteze la diferite situaţii de comunicare;
- Să stabilească dacă replicile colegilor se încadrează în normele unui dialog eficient;
- Să reproducă un mesaj oral;

Strategie didactică: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, joc didactic;


Forme de organizare a activităţii: frontală, pe grupe;
Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecierea verbală.
Resurse:
a. umane: elevii clasei a V-a;
b. materiale/mijloace de învăţământ: manualul, planşe, fişă de lucru, jocuri, laptop;
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

Bibliografie:
1. Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română;
2. Limba şi literatura română, manual pentru clasa a V-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-
Roman, Editura Art, Bucureşti, 2017;
3. Limba şi literatura română, Ghidul profesorului, clasa a V-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca
Davidoiu- Roman, Editura Art, Bucureşti, 2017;
4. Ghid de elaborarea a portofoliului pentru definitivat, Cristina Vasile, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2016;
5. O didactică a limbii şi literaturii române. Provocări actuale pentru profesor şi elev, Florentina Sâmihăian, Editura Art,
Bucureşti, 2014.
Scenariu didactic

Secvenţele Conţinut informaţional şi demersul Strategii de învăţare Forme şi


instruirii didactic instrumente
didactice de evaluare
Activitatea Activitatea elevului Resurse Resurse Forme de
profesorului procedurale materiale organizare
1. Moment Asigură ordinea şi Se pregătesc pentru Conversaţia Frontal
organizatoric pregăteşte materialele începerea orei de
necesare pentru lecţie. limba română
2. Reactualizarea Verifică tema pentru Comunică Conversaţia Frontal Aprecieri
cunoştinţelor acasă. eventualele euristică verbale:
probleme pe care le- Explicaţia Bine!,
au întâmpinat în Foarte bine!
rezolvarea temei
3. Captarea Solicită vorbitorilor de Citesc proverbele, Conversaţia Hârtie colorată Pe grupe Observarea
atenţiei la fiecare grupă să fac gălăgie, scriu ce euristică sistematică a
citească un proverb, trei au înţeles, iar la elevilor
grupe să facă gălăgie, sfârşit prezintă ceea
iar a patra să noteze ce ce au scris.
a înţeles. Anexa 1
4. Anunţarea Se anunţă subiectul noii Notează titlul în Conversaţia Caietele Individual Observarea
subiectului lecţiei lecţii şi a obiectivelor caiete. euristică elevilor sistematică a
noi urmărite. Se scrie pe Tabla elevilor
tablă.
5. Dirijarea Activităţile propuse se Ascultă cu atenţie. Conversaţia Caietele Pe grupe Observarea
învăţării desfășoară pe grupe. Formulează întrebări euristică elevilor sistematică a
Clasa este împărţită în unde nu au înţeles. Tabla elevilor
cinci grupe. Elevii vor Identifică răspunsul Explicaţia
asculta ghicitorile din corect. Aprecieri
manual în varianta verbale:
digitală. După Bine!,
ascultarea fiecărei Foarte bine!
ghicitori, se acordă timp
pentru formularea unor
eventuale întrebări şi
pentru identificarea
răspunsurilor corecte.
Anexa 2
Profesorul solicită 4 Elevii voluntari
elevi voluntari care descriu obiectele din Conversaţia Fişă de lucru Frontal Observarea
primesc imagini cu 2 imagini, ajutându-se euristică Pe grupe sistematică a
obiecte. Acestora li se şi de elemente elevilor
acordă 2 minute pentru nonverbale. Explicaţia
a se gândi cum vor Fiecare grupă Aprecieri
descrie obiectele. Între completează tabelul verbale:
timp, ceilalţi elevi în funcţie de ce Bine!,
primesc câte un tabel în spune vorbitorul. Foarte bine!
care vor nota
informaţiile ascultate.
Tabelul va conţine
atâtea rânduri câte
obiecte urmează să fie
descrise. Anexa 3
Profesorul conduce
analiza activităţilor Explicaţia Tabla Individual Observarea
astfel încât elevii să Caietele sistematică a
definească ascultarea Elevii notează elevilor elevilor
activă şi să-i observe informaţiile scrise pe
caracteristicile. Se tablă.
notează pe tablă
informaţiile.
Ascultarea activă este o
strategie esenţială în
comunicare. Ea se
referă la: abilitatea de
a auzi ceea ce se spune;
capacitatea de a
interacţiona cu ceilalţi;
abilitatea de
concentrare;
capacitatea de a
înţelege.
6. Asigurarea Pentru a verifica dacă Echipele îşi aleg Jocul Alias Pe grupe Observarea
retenţiei şi a noţiunea predată este vorbitorul. sistematică a
transferului înţeleasă, elevii sunt Ghicesc cât mai elevilor
invitaţi să participe la multe obiecte.
un joc pe echipe, numit Aprecieri
Alias. Fiecare echipă îşi verbale:
alege un vorbitor, astfel Bine!,
încât să reuşească să Foarte bine!
descrie cât mai multe
cartonaşe într-o
perioadă scurtă de timp.
În timp ce un vorbitor
descrie obiectele de pe
cartonaşe, fără a le
numi, cei din echipa lui
trebuie să ghicească
despre ce este vorba.
Altă echipă va fi atentă
la scurgerea timpului,
având la ei o clepsidră.
7. Tema pentru Exerciţiul 3 de la Elevii notează tema Conversaţia Caietele Individual
acasă Reflecţii din manual în caiete elevilor
ANEXA 1

PROVERBE

Grupa I
Carul mic răstoarnă carul mare.

Grupa II
Unde nu-i cap, vai de picioare.

Grupa III
Prietenul la nevoie se cunoşte.

Grupa IV
Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Grupa V
Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă.
ANEXA 2

GHICITORI

1. Am un brâu vărgat
De cer spânzurat.
(curcubeul)

2. La cap pieptene,
La trup pepene,
La coadă secere,
La picioare răşchitoare.
(cocoşul)

3. Şoricel cu aripioare
Poartă numele de floare.
(liliacul)

4. Voinicel cu cornişoare
Umblă cu casa-n spinare.
(melcul)

5. Patru fraţi îngemănaţi


Într-un cojoc îmbrăcaţi.
(miezul de nucă)
ANEXA 3

Obiectul descris Văd... Aud.... Are gust de... Miros... Pipăi...

S-ar putea să vă placă și