Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Scoala Gimnazială Nr 1 Pustă


Data:
Profesor: Prof.Daniela Păuşan
Clasa: a V-a A
Aria Curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: Pronumele personal de politeţe
Tipul lecţiei: mixtă
Obiectiv fundamental: asigurarea însușirii de către elevi a pronumelui personal de
politețe, în vederea formării deprinderii de a-l folosi conștient în vorbire;

Obiective operaţionale:

a) cognitive:
O1 – sǎ identifice pronumele personal de politețe dintr-un text;
O2 – sǎ numească la ce persoană și la ce număr apare pronumele personal de politețe;
O3 – sǎ alcătuiască oral enunțuri cu pronumele personal de politețe;
O4 – să înlocuiască pronumele personale cu pronumele personale de politețe
potrivite;

b) afective:
O1 – să de dovadă de interes pentru activitate;
O2 – să aibă o atitudine înțelegătoare și de interes în aprecierea răspunsurilor
colegilor;

c) psiho – motorii:
O1: să respecte regulile clasei cu privire la înscrierea la răspuns;
O2: să adopte o poziție corectă în bancă;

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, descoperirea deductivă, analiza gramaticală,
demonstraţia, exerciţiul de dezghet, exerciţiile creatoare.
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu
activitatea independentă individuală, activitate ăn grupe.
c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de
către elevi;
d) Materiale didactice : manualul,laptop, videoproiector, planșe, fișe;
e) Bibliografie: V. Guţu Romalo (coordonator), Gramatica limbii române,
Cuvântul, vol. I. Enunţul, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005;

1
Manual de limba şi literatura română, clasa a V -a, Bucureşti,Ed. Humanitas,
2001;
Alina Pamfil,Structuri didactice deschise.Limba si literatura romana in gimnaziu
Ed.Paralela 45,2007

Evaluarea:
Se realizează prin aprecieri verbale pe parcursul lecţiei, vizând participarea
elevilor, claritatea exemplelor şi a argumentaţiei, claritatea şi corectitudinea
exprimării. (întărirea răspunsurilor, observarea sistematică)

DEMERSUL DIDACTIC

Evocarea

Asigur ordinea şi disciplina în sala de clasă în vederea bunei desfăşurări a lecţiei. Voi
reactualiza cunoştinţelor şi deprinderilor anterior dobândite. Pun elevilor o serie de
întrebări despre pronumele personal.
Captez atenţia elevilor cu o planșă ce are desenat un tren și le spun că e azi vor face o
călătorie cu trenul, spre o lume specială. Acest tren personal, care are plecarea în Orașul
Persoanelor Respectuoase. Împreună cu ei vor mai călători și alte persoane. Vagoanele au
inscripționate: *persoana I singular, plural,*persoana a II-a, singular, plural, *persoana a III-a,
singular, plural. Cer elevilor ca la fiecare vagon să lipească fișele potrivite, pe care apar scrise
pronumele personale: eu, tu, el, ea, noi, voi , ei , ele.
Discut despre necesitatea de a fi politicoşi cu cei din jur, de a cunoaşte cuvintele care
arată respectul, formule de adresare. Urmează să anunţ titlul lecţiei şi obiectivele acesteia.
Spun elevilor că pentru a putea face călătoria în Orășelul Oamenilor Respectuoși
trebuie să se comporte frumos dar și să știe să vorbească politicos, iar azi vor învăța acele
cuvinte care folosite în vorbire ne arată respectul față de persoana căreia ne adresăm sau
despre care vorbim.
Aceste cuvinte, ca și parte de vorbire poartă numele de pronume personal de politețe,
se comportă ca și pronumele personal, în sensul că ține locul unui substantiv, dar are o
formă diferită.
Scriu titlul pe tablă: Pronumele personal de politețe

2
Realizarea sensului
Prezint elevilor două planșe cu dialoguri, pe care le vor citi:

- Bunicule, dumneata mi-ai adus aceste cărți?


- Le-a adus dumneaei, bunica ta.

- Doamna Maria, dumneavoastră ați făcut această prăjitură?


- Da, dar m-a ajutat și Ioana, fiica mea.

După citirea dialogurilor, se va trece la analizarea textului cu ajutorul conversației, cu


rolul de a identifica pronumele personale de politețe.
 Cui ține locul aceste cuvinte subliniate?
 Ce sunt aceste cuvinte ca parte de vorbire dacă țin locul unor substantive? Ce
parte de vorbire ține locul unui substantiv?
 Este un pronume, dar vedem că are o formă diferită decât pronumele personale
învățate. Ce exprimă aceste pronume?
Așa este, aceste pronume exprimă respectul față de una sau mai multe persoane și poartă
numele de PRONUME PERSONAL DE POLITEȚE.
Tot cu ajutorul conversației, elevii vor puși în situația de a constata intr-o prezentare
POWER POINT că pronumele personal are forme doar la persoana a II-a singular și
plural și la persoana a III-a singular și plural.
 Spuneam că pronumele personal de politețe este folosit pentru a ne arăta
respectul față de
*persoana ( persoanele) cu care vorbim și atunci putem folosi: dumneata,
dumneavoastră;
*persoana (persoanele) despre care vorbim, iar atunci putem folosi: dumneaei,
dumnealui, dumnealor
 Precizez elevilor că pronumele personal de politețe mai poate avea și alte forme,
în funcție de persoana cu care vorbim sau despre care vorbim: mata, mătălucă,
Domnia Ta, Domnia Voastră, Măria Sa, Înălțimea Voastră…. Mai spuneți voi
alte forme întâlnite…

3
 Li se atrage atenția că oricând vor avea de analizat gramatical pronumele, vor
trebui să specifice felul ( pronume personal de politețe) și caracteristicile acestuia
( persoană și număr);
 Prezint pe o fișă formele pronumelui personal de politețe:

Persoana Singular Plural

a II-a Dumneata, Dumneavoastră


Dumitale
a III-a Dumneaei, Dumnealor
Dumnealui ,

Reflectia
Asigurarea retenţiei şi a transferului
 Complentati pronumele personal de politețe pe spatiile punctate in cadrul
prezentarii PPT
 Înlocuiți pronumele personale cu pronumele personal de politețe:
Ea s-a dus la teatru.
El i-a adus cărți.
Voi sau ei ati fost la bibliotecă

Fac aprecieri individuale și colective, cu privire la modul de desfășurare al activității, la


partcipiarea elevilor și la conduita acestora