Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Instituţia: Școala Profesională „Coarnele Caprei”, Iași


Data: 27.05.2016
Clasa: a V-a B
Profesor: Hutopilă-Săndică Cătălina
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Adverbul și interjecția
Tipul lecţiei: de consolidare și sistematizare
Competenţe generale :
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare
Valori şi atitudini:
• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare;
• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi.
Competenţe specifice:
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate
Obiective operaționale:
O1-să dea definiţia adverbului şi a interjecţiei;
O2-să clasifice adverbele și interjecțiile;
O3-să identifice adverbele şi interjecţiile din textele date;
O4-să cunoască funcţiile sintactice ale adverbelor;
O5- să precizeze funcțiile sintactice ale interjecțiilor;
Resurse:
- manualul, cretă, tablă,
- capaciatăţile normale de receptare ale elevilor;
- timp: 50 minute.
Strategie didactică
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, problematizarea, discuţia frontală, observația, metoda ciorchinelui, metoda eseului de 5 minute,
metoda cubului.
Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe echipe.
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualul, culegerea de exerciții.
Material bibliografic:
Bibliografie:
 Programe şcolare- Limba și literatura română pentru clasele a V-VIII-a, editată de Consiliul Naţional pentru Curriculum din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
 „Limba română”, manual pentru clasa a V-a, Goian Maria Emilia, Got Miorița, Manolache Doina, 2015, Editura Teora, București;
 Avram, Mioara, „Gramatica pentru toţi”, 1986 Editura Academiei, Bucureşti;
 Buhaciuc, Laura, „Limba și literatura română”, Editura Taida, Iași;
 Cucoş, Constantin: Pedagogie, 2006, Editura Polirom;
 Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, 2008, Editura Polirom;
 Pamfil, Alina, Limba şi lietartura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 2004, Editura Paralela 45;
 Popescu Ştefania, „ Gramatica practică a limbii române”, Ed Tedit FZH, Bucureşti, 2003.
Scenariul didactic

Strategia didactică
Forme de
Momentele Compe- Elemente de conţinut
Metode Mijloace organizare Evaluare
lecţiei tenţe
1.Organizarea instruc-
clasei Salutul. Absenţele. Pregătirea caietelor. Se asigură materialele necesare taj Frontal
2min. desfăşurării activităţii.. verbal
2.Verificarea Caietele,
temei şi Tema se verifică cantitativ şi calitativ.. Conver- Frontal Observare
cunoştinţelor Înainte de a se trece la lecţia propriu-zisă se realizeză momentul de ortografie. saţia portofoliile sistema-
5 min. , tică

Prin metoda ciorchinelui, elevii îşi reactualizează cunoştinţele despre adverb și Con-
3.Captarea O1 interjecție, dând și exemple. versaţia
atenţiei O2 Metoda Caietele, Frontal Obs.
5 min. circhinel sistema-
ui tică
Proble-
matiza-
rea
4.Enunţarea Conver- Frontal
obiectivelor şi  Profesorul anunţǎ titlul şi obiectivele lecţiei. “Astǎzi vom recapitula saţia
a subiectului două părți de vorbire neflexibile, adverbul și interjecția. Va trebui ca la sfârşitul
lecţiei orei să ştiţi să îmi definiți atât adverbul, cât și interjecția, să puteți identifica cele
1 min. două părți de vorbire și să le puteți analiza.”
 Se împarte clasa în 6 grupe de elevi, fiecare grupa isi va alege cate un
5.Dirijarea O3 reprezentant. Folosind metoda cubului, reprezentantul va primi plicul cu culoarea
procesului de ce i-a picat. Se explică sarcinile şi se supraveghează lucrul elevilor, in interiorul Metoda Observare
recapitulare și O4 grupei, elevii vor lucra in pereche. Elevii vor avea la dispozitie 7 minute pentru cubului sistemati-
sistematizare a putea termina sarcinile. Expune- Fişe de Activitate în că
O5  Se notează la tablă răspunsurile corecte și prin discuții frontale se rea lucru echipă
25 min. consolidează atât adverbul, cât și interjecția, ținându-se cont de următoarele Analiza
specificații: pe text Aprecieri
- modul de formare; verbale

- clasificare;
- funcții sintactice.
6. Obţinerea
performanţelor O2  Profesorul le propune elevilor ca în 5 min să realizeze o mică compoziti Caietele Activitate Aprecieri
10 min în care să folosească trei adverbe diferite, putând fi grupate în adverbe de loc, de individuală verbale
O3 timp și de mod și trei interjecții, o onomatopee, o interjecție ce exprimă bucurie Eseul de
și o interjecție predicativă. 5 min

7. Asigurarea Feed-back-ul are loc permanent, pe parcursul lecţiei, prin aprecieri verbale făcute Aprecieri
feed-backului. de profesor, vizând participarea elevilor, calitatea exemplelor şi a argumentaţiei, verbale
claritatea şi corectitudinea exprimării.
8 Asigurarea Conver- Culegerea Frontal
retenţiei şi a Tema pentru acasă constă în realizarea exercițiilor 3, 4, 5, 6 de la pagina 125, saţia de exerciții
transferului din culegerea de exerciții.
1min.
Anexa 2

Sarcini de lucru pentru activitatea în echipe


Metoda cubului
1. Analizează adverbele din textele de mai jos, precizând şi funcţia lor sintactică :

’’Departe-aş vrea de aici să vii,


În alte lumi senine.’’

(O Goga- Dorinţa)

’’Atunci am văzut acolo vreo douăzeci de copii care pot fi martori despre acesta’’

(N Iorga- Oameni cari au fost)

2. Analizează interjecțiile din textele de mai jos, precizând şi funcţia lor sintactică :

Hai în codrul cu verdeață!


( Mihai Eminescu, Floare albastră)
„O, ce modest, o, ce modest
S-a dovedit a fi acest
Involuntar cosmonaut”

(Gellu Naum, Cartea cu Apolodor)


3. Asociază fiecare răspuns cu punctajul pe care consideri că îl merită:

A B
Adverbul este partea de vorbire care 5 PUNCTE
denumeşte fiinţe, lucruri sau fenomene.
Adverbul este partea de vorbire care
determină un verb, un adjective sau 0 PUNCTE
un alt adverb.

4. Asociază elementele din coloana A cu elementele din coloana B:


A B
senzaţie a) Striga fericit: Ura! Ura!
stare sufleteascã b) Pupãza zbrrr, pe-o dugheanã!
act de voinţã c)Brrr! Ce frig este
onomatopee d)Hai cu mine!

5. Compară cuvintele subliniate din exemplele de mai jos şi precizează-le valoarea morfologică:

Copilul frumos se joacă.


El scrie frumos.:
Vara este un anotimp frumos.
Elevii au vacanţă vara.
6. Compară cuvintele subliniate din exemplele de mai jos și precizeză o diferență:
„Ehei, nepoate, aşa sa lăuda un neamţ, cum ai să te lauzi tu. Văd iepurile, trag în el – poc!”
(Mihail Sadoveanu – Sfaturi vechi)
„Ah! În curând satul în vale-amuţeşte.” (Mihai Eminescu – Sara pe deal)

7. Aplică sufixele -iş şi -eşte la două cuvinte, pentru a forma adverbe.

8. Aplică regulile de punctuație corespunzătoare interjecției, în textele de mai jos:


-Hăi hăi ” (Pluguşorul)
Atunci eu zbârr cu piatra! E vai de animalele pădurii! Mergea pâș pâș. Tu auzi hăi hăi și nu vezi pe nimeni.
(I. Creangã, Amintiri din copilãrie)

9. Descrie locul în care se află locuinţa voastră. Foloseşte adverbele : aici, acolo, în depărtare.
10. Descrie activitatea de pe un lac. Foloseşte interjecțiile pleosc!, o!, vai!
11. Argumentează, alcătuind câte o propoziţie, că formele deloc / de loc, vreo dată/ vreodată sunt corecte.

12. Argumentează, alcătuind câte o propoziţie, că interjecțiile conferă expresivitate comunicării.

Gândiţi!

Lucraţi în prechi!
Comunicaţi
Anexa 1

ADVERBUL Clasificare
după formă

Clasificare Funcţii
după înţeles sintactice
Interjecția Clasificare
după formă

Clasificare Funcţii
după înţeles sintactice

11