Sunteți pe pagina 1din 5

Școala Profesională Coarnele Caprei, Iași Avizat director: prof.

Ciurariu Manuela
Limba şi literatura română
Profesor : Hutopilă Săndică Cătălina
Anul şcolar 2019-2020 Avizat şef de catedră: prof. Hutopilă Cătălina
Manualul: Nicolae Constantinescu, A. Gh. Olteanu, Vasile Teodorescu, Limba şi literatura română,
manual pentru clasa a X-a, EDITURA DIDACTICǍ ŞI PEDAGOGICǍ, Bucureşti, 2015
Nr. înregistrare:

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA A X-A
27săptămâni / an, T.C. = 2 ore / săptămână, Total ore / an = 54 ore

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii

 RECAPITULARE 2 S1
I  BASMUL CULT 5 S2 – S4
15  NUVELA 6 S5 - S7
săptămâni  ROMANUL 8 S8 - S12
30 de ore  LIMBĂ ȘI COMUNICARE 5 S13 - S15

 ROMANUL 3 S16 – S17


II  MIHAI EMINESCU 3 S17 - S18
12  ION BARBU 3 S19 - S20
săptămâni  GEORGE BACOVIA 4 S20 – S22
24de ore  TUDOR ARGHEZI 2 S22 - S23
 DRAMATURGIA 4 S25 – S27

SEMESTRUL I =15 Săptămâni =30 ore


SEMESTRUL al-II-lea = 12 Săptămâni = 24 ore

Total = 54 ore/an
1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I
Nr.crt. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săptămâna Observaţii
învăţare
1. RECAPITULARE Recapitularea cunoştinţelor acumu- *Recapitularea noţiunilor de teorie
late în clasa a IX-a literară. Noţiuni de prozodie 1
Genul epic. Specii literare 1 S1
*Test predictiv
2. Proză scurtă : 2.1. Analiza principalelor compo- Basmul: definiţie, caracteristici, 1 S2
Basmul cult nente de structură, de compoziţie şi structură, exemple
de limbaj specifice textului narativ « Povestea lui Harap Alb »– 2 S2-S3
1.1. Identificarea particularităţilor şi prezentarea basmului
a funcţiilor stilistice ale limbii in Sursele folclorice ale basmului lui I. 1 S3
receptarea diferitelor tipuri de texte Creangă. Notă comică 1 S4
1.2. Folosirea adecvată a strategiilor Particularităţile fantasticului
şi regulilor de exprimare orală în
monolog şi dialog

3. Proză scurtă: Nuvela 2.1. Analiza principalelor compo- Nuvela – definitie caracteristici, 1 S5
nente de structură, de compoziţie şi clasificare,exemplificări
de limbaj specifice textului narativ „Alexandru Lăpuşneanul”- Costache 2 S5-S6
2.4. Folosirea unor modalităţi di- Negruzzi - prezentarea nuvelei
verse de inţelegere şi de interpretare Caracterizarea personajelor 1 S6
a textelor literare studiate Elemente de jargon şi termeni argotici 1
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor – definitie, clasificare, exemple S7
şi regulilor de exprimare orală în Exerciţii 1
monolog şi dialog Schimbarea valorii gramaticale- S7
1.1. Identificarea particularităţilor şi definitie, categorii de modificări
a funcţiilor stilistice ale limbii in gramaticale
receptarea diferitelor tipuri de texte
4. Romanul 2.1. Analiza principalelor compo- L. Rebreanu – romancier 1 S8
nente de structură, de compoziţie şi „Pădurea spânzuraţilor” – prezentarea 2 S8-S9
de limbaj specifice textului narativ romanului
2
2.4. Folosirea unor modalităţi Caracterizarea lui Apostol Bologa 1 S9
diverse de inţelegere şi de
interpretare a textelor literare
5. Romanul 2.1. Analiza principalelor compo- M. Sadoveanu – romancier 1 S10
nente de structură, de compoziţie şi „Baltagul” – prezentarea romanului 2 S10-S11
de limbaj specifice textului narativ „Baltagul ” – roman iniţiatic, 1 S11
2.4. Folosirea unor modalităţi diver- îndeplinirea ritualurilor vechi 1 S12
se de inţelegere şi de interpretare a Caracterizarea personajelor
textelor literare studiate
6. Limbă şi comunicare 1.2. Identificarea particularităţilor şi Sens denotativ. Sens conotativ – 1 S12
a funcţiilor stilistice ale limbii in definitii, tipuri.Aplicaţii
receptarea diferitelor tipuri de texte
7. Pregătire pentru 1.4. Redactarea unor compoziţii Recapitulare pentru lucrarea 1
lucrarea semestrială despre textele studiate si alcătuirea semestrială
unor texte funcţionale sau a unor Lucrarea semestrială 1 S13-S14
proiecte Discutarea lucrării 1
3.1. Identificarea structurilor argu-
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.2. Compararea unor argumente
diferite pentru formularea
judecăţilor proprii
8. Recapitularea 1.4. Redactarea unor compoziţii Recapitulare
cunoştinţelor despre textele studiate si alcătuirea 2 S15
acumulate în primul unor texte funcţionale sau a unor
semestru proiecte
3.1. Identificarea structurilor arg-
umentative in vederea sesizării
logicii şi a coerenţei mesajului
SEMESTRUL al II-lea
Nr.crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. ore Săptămâna Observaţii

3
2.1. Analiza principalelor compo- „Moromeții” - prezentarea romanului 2 S1
1. Romanul nente de structură, de compoziţie şi Caracterizarea personajelor 1 S2
de limbaj specifice textului narativ Tema si viziunea despre lume 1
2.4. Folosirea unor modalităţi di-
verse de inţelegere şi de interpretare
a textelor literare studiate
4. Poezia: Mihai 1.4. Redactarea unor compoziţii de- M. Eminescu – tema iubirii 1 S3
Eminescu spre textele studiate si alcătuirea „Floare albastră” – comentariu pe 1 S3
unor texte funcţionale sau a unor text 2 S4
proiecte „Floare albastră” – particularitaţi
2.3. Identificarea si analiza elemen- stilistice şi prozodice
telor de compoziţie şi de limbaj în
textul poetic
2.4. Folosirea unor modalităţi
diverse de înţelegere şi de
interpretare a tex-telor literare
studiate
5. Poezia 1.4. Redactarea unor compoziţii de- „Riga Crypto şi Lapona Enigel”, Ion
spre textele studiate si alcătuirea Barbu – comentariu pe text 2 S5
unor texte funcţionale sau a unor „Riga Crypto şi Lapona Enigel ”-
proiecte dragostea imposibilă 1 S6
2.3. Identificarea si analiza elemen- Simbolismul 1 S6
telor de compoziţie şi de limbaj în „Lacustră”, George Bacovia-
textul poetic comentariu pe text 1 S7
2.4. Folosirea unor modalități „Lacustră” – elemente simboliste 2 S7-S8
diverse de înţelegere şi de
interpretare a tex-telor literare T.Arghezi –„Testament”- comentariu 1 S8
studiate pe text

6. Pregătire pentru 1.4. Redactarea unor compoziţii de- Recapitulare pentru lucrarea 1
lucrarea semestrială spre textele studiate si alcătuirea semestrială
unor texte funcţionale sau a unor Lucrarea semestrială 1 S9-S10
proiecte Discutarea lucrării
4
3.1. Identificarea structurilor argu-
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.2. Compararea unor argumente di-
ferite pentru formularea judecăţilor
proprii
7. Dramaturgia 2.2. Identificarea şi analiza princi- Genul dramatic. Specii literare 1 S10
palelor componente de structură şi I.L. Caragiale - „O scrisoare 2
de limbaj specifice textului dramatic pierdută”- prezentarea piesei
2.4. Folosirea unor modalităţi „O scrisoare pierduta” – tipuri de 1 S11
diverse de înţelegere şi de comic
interpretare a tex-telor literare „O scrisoare pierduta”- caracterizarea 1
studiate personajelor

9. Recapitulare anuală 1.4. Redactarea unor compoziţii de-


spre textele studiate si alcătuirea Recapitulare finală
unor texte funcţionale sau a unor 2 S12
proiecte
3.1. Identificarea structurilor argu-
mentative în vederea sesizării logicii
şi a coerenţei mesajului
3.2. Compararea unor argumente di-
ferite pentru formularea judecăţilor
proprii
3.3. Elaborarea unei argumentări
ora-le sau scrise pe baza textelor
studiate