Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Profesională Coarnele Capre, Iași Prof.

Hutopilă Săndică Cătălina

Clasa a VIII-a An școlar 2019-2020

PLANIFICAREA ORELOR SUPLIMENTARE PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA


ROMÂNĂ

TEMATICA ORELOR DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Săptămâna


PREGĂTIRE
1. Prezentarea programei Prezentarea și evidențierea conținuturilor și a noțiunilor care vor fi evaluate S1
pentru Evaluarea
Națională

2. Genul liric - Definiție S2


- Semnificația titlului S3
- Identificarea temei și a motivelor literare S4
- Mărcile subiectivității
- Moduri de expunere prezente în text
- Tropi și valori expresive ale acestora
- Imagini artistice
- Elemente de versificație
3. Lexicul S5
- Masa vocabularului S6
- Interogația retorică S7
- Sinonime. Antonime
- Familia lexicală și câmpul lexical
- Mijloace interne și externe de îmbogățire a vocabularului
- Diftong. Triftong. Hiat.
- Despărțirea în silabe
4. Cuvânt și context - Sens denotativ și sens conotativ S8
- Omonime. Omografe. Omofone. Paronime. S9
- Tautologia
- Jargonul. Argoul. Cuvinte polisemantice

1
5. Morfologia - Substantiv. Pronume. Adjectiv S10
- Verb .Adverb. Numeral S11
- Interjecție. Conjuncție. Prepoziție
- Locuțiuni
6. Sintaxa propoziției și a S12
frazei - Subiect. Predicat. Atribut. Complement. S13
- Complemente circumstanțiale. S14
- Propoziție principală. Propoziție secundară. S15
- Propoziții subordonate circumstanțiale: directă, indirectă, de loc, de timp, de
mod, de cauză, de scop
- Expansiune. Contragere. Termeni regenți
7. Situația de comunicare. - Dialog. Monolog. Solilocviu S16
Compunere. Planul de idei - Vorbire directă. Vorbire indirectă. S17
- Structura unei compuneri. Așezarea corectă în pagină
- Semne de punctuație
- Planul de idei.
- Texte literare vs texte nonliterare
8. Genul epic. Genul dramtic S18
- Definiție. Specii literare: Roman. Nuvelă. Basm. Fabulă. Schița S19
- Repere spațio-temporale. S20
- Autor. Narator. Personaj S21
- Idei principale. Idei secundare. Plan de idei
- Momentele subiectului
- Rezumat
- Caracterizarea personajelor
9. Genul liric - Definiție. Specii literare: Doina. Imnul. Pastelul S22
- Figuri de stil S23
- Tipuri de rimă S24

10. Pregătire finală S25, S26, S27, S28


- Rezolvarea integrală și individuală a subiectelor E.N. S29, S30, S31, S32,
S33, S34,