Sunteți pe pagina 1din 35

(CLR)

1. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


SEMESTRUL I

UNITATEA COMPETENŢE NUMĂRUL SĂPTĂMÂNA OBS.


TEMATICĂ SPECIFICE CONŢINUTURI DE ORE *

1 2 3 4 5 6
UNITATEA 1 1.1., 1.2., 1.3., A. Recapitulareacunoștințelor din A.Recapitulare la S1
Ai carte, ai 1.4., 2.1., 2.2., clasapregătitoare. începutulanuluișcolar S2
parte 2.3., 2.4., 3.1., Material-suport + Evaluareinițială =
3.2., 3.3., 4.1. Situații de comunicare 12
(din Programa Comunicareorală(ascultare, vorbire, interacțiune)
școlară pentru -Acte de vorbire: a salutapersoanecunoscute, a se La dispoziție = 2
CLR, clasa prezenta, a identifica un obiect, o persoană, a
pregătitoare) formula o rugăminte Total = 14
- Formularea de
întrebărișirăspunsuridesprejocurișijucării,
membriifamiliei, prieteni
- Povestireadupăimagini
Citire/Lectură
- Literelemicișimari de tipar
- Citireacuvintelor pe eticheteasociateunorimagini,
obiecte, persoane
- Formularea de propoziții cu suportintuitiv
Scriere/Redactare
- Elementegrafice care intrăîncomponențaliterelor
de mână: linii, puncte, bastonașe, zale, bucle, ovale,
semiovale, nodulețe
-
Simbolurineconvenționalefolositeînexprimareascris
ă
- Desenarealiterelor de tipar
Elemente de construcție a comunicării
- Despărțireacuvintelorînsilabe

1.1., 1.2., 1.3., B. Predare-Învățare- S3


1.4., 2.1., 2.2., B. Comunicareorală(ascultare, vorbire, Evaluare = 21 S4
2.3., 2.4., 3.1., interacțiune) S5
3.2., 3.3., 4.1., - Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta, a formula Recapitulare + S6
4.2 o idee/o părere Evaluaresumativă = 2
- Dialogul. Oferireaunorinformațiidespre: viața de
școlar, cărți, bibliotecă, importanțascrisuluiși a La dispoziție = 5
cititului, filmepentrucopii, desene animate
- Cartea. Numerotareapaginilor, direcții de Total = 28
orientareînpagină. Titlul. Autorul
- Repovestireaunorîntâmplăriauzite
- Descriereaunuipersonaj/a uneipersoane
- Utilizareacuvintelornoiîncontexteadecvate
- Intonareapropozițiilorenunțiativeșiinterogative
Citire/Lectură
- Suneteleșiliterele de tiparși de mână: a, A, m, M,
i, I, n, N, u, U, e, E
- Grupurile de suneteia, ua, ie, ea
- Citireasilabelor. Citireacuvintelor mono
șiplurisilabice
- Citireapropozițiilor/enunțurilor
Scriere/Redactare
- Scriereacaligrafică pe liniatura tip I
- Literele de mână: a, A, m, M, i, I, n, N, u, U, e, E
- Copieri de litere, silabe, cuvinte, propoziții
- Transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziții
- Scrierea cu majusculă la începutulpropoziției
- Scrierea cu majusculă a numelor de persoane, a
denumirilorgeografice
- Punctul. Semnulîntrebării
Elemente de construcție a comunicării
- Articulareavocalelorși a consoanelor
(fărădenumire). Silaba.
Despărțireacuvintelorînsilabe (intuitiv,
fărăcunoașterearegulilor)
- Cuvântul – grup de suneteasociat cu un înțeles
- Propoziția/Enunțul (fărăteoretizări)
Materiale-suport
- Istoriascrisului. Cartea.
- Comoara din bibliotecă (bandădesenată)
- Pinocchio, povesteînimaginidupă Carlo Collodi
UNITATEA 2 1.1., 1.2., 1.3., Comunicareorală(ascultare, vorbire, interacțiune) Predare-Învățare- S7
Prietenul la 1.4., 2.1., 2.2., - Acte de vorbire: a formula o rugăminte/o cerere Evaluare = 21 S8
nevoie se 2.3., 2.4., 3.1., - Dialogul. Oferireaunorinformațiidespre: prieteni, S9
cunoaște 3.2., 3.3., 4.1. colegi de clasă, norme de conduităînsocietate, Recapitulare + S10
relațiiîntreoameni, sărbători de iarnă Evaluaresumativă = 2
- Reguli de vorbireeficientă
- Povestireauneiîntâmplăritrăite La dispoziție = 5
Citire/Lectură
- Suneteleșiliterele de tiparși de mână: r, R, o, O, c, Total = 28
C, ă, l, L
- Grupul de literece/Ce
- Grupurile de suneteoa, uă
Scriere/Redactare
- Literele de mână: r, R, o, O, c, C, ă, l, L
Grupul de literece/Ce
- Așezareatextuluiînpagină. Scrierea cu majusculă a
titlului. Alineatul
- Transcriereaunui text
- Linia de dialog
- Felicitarea (text șidesene)
- Scrisoarea (text șidesene)
Elemente de construcție a comunicării
- Cuvinte cu aceeașiformășiînțelesdiferit
- Propoziția/Enunțul (fărăteoretizări)
Materiale-suport
- Ursulpăcălit de vulpe,povesteînimaginidupă Ion
Creangă
- MoșCrăciun a fostrăpit!, povesteînimaginidupă L.
Frank Baum
UNITATEA 3 1.1., 1.2., 1.3., Comunicareorală(ascultare, vorbire, interacțiune) Predare-Învățare- S11
Unde-s mulți, 1.4., 2.1., 2.2., - Exprimareauneiidei/ păreri Evaluare = 21 S12
puterea crește 2.3., 2.4., 3.1., - Dialogul. Oferireaunorinformațiidespre: România, S13
3.2., 3.3., 4.1. românicelebri, zile festive, Recapitulare + S14
unitateșisolidaritateumană, sporturi de iarnă, evaluaresumativă = 2
filmepentrucopii
- Repovestireauneiîntâmplăriauzite La dispoziție = 5
Citire/Lectură
- Suneteleșiliterele de tiparși de mână: t, T, s, S, p, Total = 28
P, v, V, d, D
- Grupul de litereci/Ci
Scriere/Redactare
Literele de mână: t, T, s, S, p, P, v, V, d, D
- Grupul de litereci/Ci
- Scrierea cu majusculă a substantivelorproprii
(fărăterminologie)
- Transcriereaunui text
- Copierea
- Carteapoștală
Elemente de construcție a comunicării
- Cuvinte cu înțeles opus
- Cuvinte cu înțelesasemănător
Materiale-suport
- Moș Ion Roatăși Unirea, povesteînimaginidupă
Ion Creangă
- Ridicheauriașă, adaptareînversuridupă o
povestepopulară

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA COMPETENŢ NUMĂRUL SĂPTĂMÂNA OBS.


TEMATICĂ E SPECIFICE CONŢINUTURI DE ORE *
1 2 3 4 5
UNITATEA 4 1.1., 1.2., 1.3., Comunicareorală(ascultare, vorbire, interacțiune) Predare-Învățare- S15
Cu toții 1.4., 2.1., 2.2., - Dialog despre: identitateaproprie, diversitate, Evaluare = 28 S16
suntem 2.3., 2.4., 3.1., diferențeindividuale, conduită, mediulînconjurător, S17
diferiți 3.2., 3.3., 3.4., anotimpuri, sărbători de primăvară Recapitulare + S18
4.1., 4.2., 4.3. - Povestireaunorîntâmplăritrăite Evaluaresumativă S19
Citire/Lectură =2
- Suneteleșiliterele de tiparși de mânăș, Ș, î, Î, â, b,
B, j, J, h, H, g, G La dispoziție = 5
Scriere/Redactare
- Literelemarișimici de mână: ș, Ș, î, Î, â, b, B, j, J, Total = 35
h, H, g, G
- Ortografiacuvintelor
- Afișul
- Felicitarea
Elemente de construcție a comunicării
- Cuvinte cu înțelesasemănător
- Cuvinte cu înțeles opus
Materiale-suport:
- Rățușcaceaurâtă, povesteînimaginidupă H.CH.
Andersen
- Degețica, povesteînimaginidupă H.CH. Andersen

1 2 3 4 5
UNITATEA 5 1.1., 1.2., 1.3., Comunicareorală(ascultare, vorbire, interacțiune) Predare-Învățare- S20
Din greșeli 1.4., 2.1., 2.2., - Dialog despre: norme de conduităînsocietate, Evaluare = 24 S21
învață omul 2.3., 2.4., 3.1., igienaalimentară, familie, aniversare, mediul social S22
3.2., 3.3., 3.4., și natural Recapitulare + S23
4.1., 4.2., 4.3. - Descriereauneipersoane, a unui animal Evaluaresumativă S24
- Repovestireauneiîntâmplăriauzite =2
Citire/Lectură
- Suneteleșiliterele de tiparși de mână: ț, Ț, z, Z, f, La dispoziție = 7
F
- Grupurile de literege/Ge, gi/Gi, che/Che Total = 35
Scriere/Redactare
- Literele de mână: ț, Ț, z, Z, f, F
- Grupurile de litere:ge/Ge, gi/Gi, che/Che
- Ortografiacuvintelor
- Invitația
Elemente de construcție a comunicării
- Diminutive (fărăterminologie)
- Cuvinte cu aceeașiformășiînțelesdiferit
Materiale-suport
- BucleAuriișiceitreiurși,
povesteînimaginidupăvariantaclasicăengleză
- Ceitreipurceluși, povesteînimaginidupă
J. Halliwell-Philipps

UNITATEA 6 1.1., 1.2., 1.3., A. Comunicareorală(ascultare, vorbire, Predare-Învățare- S25


Bine faci, 1.4., 2.1., 2.2., interacțiune) Evaluare = 24 S26
bine găsești 2.3., 2.4., 3.1., - Dialog despreînsușiri, emoții, atitudinepozitivăfață Recapitulare + S27
3.2., 3.3., 3.4., de sine șifață de ceilalți, alimentațiesănătoasă, Evaluaresumativă S28
4.1., 4.2., 4.3. excursii, țăristrăine =2 S29
- Repovestireaunorîntâmplăriauzite
Citire/Lectură La dispoziție = 7
- Suneteleșiliterele de tiparși de mână: x, X, k, K, q,
Q, y, Y, w, W Total = 35
- Grupurile de litere: chi/Chi, ghe/Ghe, ghi/Ghi
Scriere/Redactare
- Literele de mână: x, X, k, K, q, Q, y, Y, w, W
- Grupurile de litere: chi/Chi, ghe/Ghe, ghi/Ghi
- Jurnalul (text șidesene)
- Scrisoarea
Elemente de construcție a comunicării
- Ordonareacuvintelorînpropozițieși a
propozițiilorîn text
Materiale-suport
- Cenușăreasa, povesteînimaginidupă Charles
Perrault
- Fata babeiși fata moșneagului,
povesteînimaginidupă Ion Creangă
1.1., 1.2., 1.3., B. Recapitulare la sfârșitulanuluișcolar Recapitulare la S30
1.4., 2.1., 2.2., Comunicareorală(ascultare, vorbire, interacțiune) final de an școlar S31
2.3., 2.4., 3.1., - Dialog desprepovești, petrecereatimpului liber - 20 S32
3.2., 3.3., 3.4., Citire/Lectură + Evaluare S33
4.1., 4.2., 4.3. - Citireaunorfragmente din poveștilecunoscute sumativă = 1 S34
Scriere/Redactare Ameliorare- 7
- Organizareatextuluiscris La dispoziție = 7
- Scriereaimaginativă (texte de 3-5 enunțuri)
pornind de la experiențetrăite Total = 35
Elemente de construcție a comunicării
- Silaba. Cuvântul. Propoziția.
Materiale-suport
Alfabetulpoveștilor. Carteamea de povești
VACANȚA DE VARĂ
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 1
Ai carte, ai parte

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
1 2 3 4 5
- 1.1., 1.2., 1.3., - Întâmpinareaelevilor Resursemateriale: Observaresiste
Recapitulareacu 1.4., 2.1., 2.2., - Exersareasalutului manual + digital, matică
noștințelor din 2.3., 2.4., 3.1., - Prezentareaclasei pag. 4-5, caiet de
clasapregătitoare3.2., 3.3., 4.1. - Primireamanualelor lucru, p. 3–17, Chestionar
(din Programa - Prezentareamanualului de comunicareînlimbaromână (orientareînpagină, instrumente de scris,
- școlară pentru simboluri) suporturi de lectură Probăorală
Evaluareinițială CLR, clasa - Vizităînşcoală (asigurareapunctelor de reper) variate,
pregătitoare) - Iniţiereaunordialoguridespreactivităţidesfăşurateînsala de clasă alfabetarmobil, Probăscrisă
Material-suport: - Formularea de propozițiipornind de la ilustrațiile date computer
Situații de - Exerciții de despărțire a cuvintelorînsilabeși de identificare a
comunicare pozițieilitereiîncuvânt Metode/procedee:co
- Dialog desprecolegi, prietenie, activitățiînperechișiînechipă, desprefamilie nversația, lectura,
- Desenarealiterelor de tiparidentificateînilustrație exercițiul, jocul
- Citireaetichetelor din ilustrație didactic
- Identificareaînilustrație a obiectelor care încep cu un sunetindicat
- Desenareaunorobiecte care încep cu sunetele indicate Forme de
- Exerciţii de scriere pe liniatură de tip I(semnegrafice: liniaoblică, punctul, organizare a
cârligul, bastonașul, zaua, biciul, nodulețul, ovalul, semiovalul) colectivului:
- Completareafișei de evaluare activitate frontală,
individuală, pe grupe
Timp:14 ore
1 2 3 4 5
Istoriascrisului 1.1., 1.2., 1.3., - Formulareaunorîntrebărișirăspunsuridespreimportanțascrisuluiși a Resursemateriale: Observaresiste
Cartea 1.4., 2.1., 2.2., cititului, pe bazasuitei de imaginiprezentate sub titlul: Istoriascrisului. manual + digital, matică
2.3., 2.4. , Cartea (manual, pag. 6-7) pag. 6-7, instrumente
Numerotareapagi 3.1.,3.2., 3.3., - Oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? de scris, suporturi de Chestionar
nilor 3.4. Cum? De ce? lectură variate,
- Intuireacuvintelorînsoțite de imaginilecorespunzătoare (ex.: desene, alfabetarmobil, Probăorală
Direcții de scriere, carte, copertă, pagină etc.) computer
orientareînpagină - Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvintelor: „carte”, „autor”, „titlu” Probăscrisă
- Observareașistabilireaunorasemănărișidiferențeîntresuporturi de lectură Metode/procedee:co
Titlul variate (carte de colorat, carte de povești, enciclopedie, manual digital nversația, lectura,
etc.) exercițiul, jocul
Autorul - Vizită la bibliotecașcolii didactic

- Activitatecomplementară: Forme de
- Audiereatextelor, citite de cadrul didactic, organizare a
despresuporturipentruscriereșilectură, desprecărțișibibliotecă (pag. 6-7, colectivului:
manual digital, fișe de lucru: „Curiozitățidesprescriere”, activitate frontală,
„Epociistoricezugrăviteîncuvinte”,„Invitație la bibliotecă”, individuală, pe grupe
„Universulcărțiipentrucopii”) Timp: 1 oră
- Dialoguriîngrupurimici pe bazatexteloraudiateși a imaginilor
- Exprimareaunoropiniipersonale pe bazaimaginilorși a textuluiaudiat (p.
6-7, digital, fișă de lucru: „Citimsauprivim?”)
- Exercițiu-joc de completare a rebusuluiîn care definițiile sunt date
prindesene/simboluri (p. 6-7, digital, fișă de lucru: „Codul secret”)

Recomandare!
- Materialele-suportpentruactivitățile de învățare, incluseînmanualul
digital, vor fi selectatediferențiat, înfuncție de ritmul de lucru al elevilor.
Acestea pot fi reluatepentruameliorare/ dezvoltare/performanțăînorele la
dispozițiacadrului didactic.

1 2 3 4 5
Comoara din 1.1., 1.2., 1.3., - Audiereatextuluibenziidesenate„Comoara din bibliotecă” (pag. 8-9, Resursemateriale: Observaresiste
bibliotecă, 1.4., 2.1., 2.2., manual), citit de cadrul didactic manual + digital, matică
bandădesenată 2.3., 2.4., - Recunoaștereaunorlitere de tipar din text șicitireacuvintelor simple, pag. 8-9, computer,
3.1.,3.2., 3.3., selectate de cadrul didactic alfabetar, cărți de Chestionar
Acte de vorbire: a 3.4. - Formularea de enunțuri pe bazasuitei de imagini din bandadesenată colorat, de poveștiși
saluta, a se - Oferirea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? de poezii, dicționare, Proiect
prezenta, a Cum? De ce? atlase, enciclopedii,
formula o idee/o - Jocuri de recunoaștere a personajelorși a poveștilordupăindiciile din Probăorală
părere bandadesenată („Pinocchio”, „Rățușcaceaurâtă”, „Ceitreipurceluși”, Metode/procedee:co
„MoșCrăciun a fostrăpit!”) nversația, lectura, Probăscrisă
- Discuțiiprivindmisiunea pe care o au exercițiul, jocul
Dialogul. copiiipentrusalvareapersonajelorși a cărților didactic,
Oferireaunorinfor - Marcareacuvântuluicarte care se repetăîntextulbenziidesenate
mațiidespre: viața - Proiectcolectiv: amenajareaunui „colț al cărții” înclasă Forme de
de școlar, cărți, - Joc de rol: „La bibliotecă” organizare a
bibliotecă, colectivului:
filmepentrucopii, - Activitatecomplementară: activitate frontală, în
benzidesenate - Formulareauneiipotezeprivindfinalulpoveștiiînimagini perechi, individuală
(„Putereapoveștilor”, pag. 8-9, digital)
- Exprimareauneiopiniipersonaledesprerolulpoveștilor Timp: 1 oră
- Compunerea, la alfabetarulmobilsau cu ajutorulcomputerului, a
cuvintelor „poveste” și „povestitor”
- Marcareaprincolorare, încercuire a unorcuvinte solicitate (fișă de lucru:
„Ce povesteeste?”, pag. 8-9, digital)
- Exercițiu-joc de decodare a textului, în care sunt
utilizatecuvinteșisimboluri (fișa de lucru: „Cartea de povești”, pag. 8,
digital)
- Memorareaunorversuri la alegere (fișe de lucru: „Un darminunat”,
„Cartea de povești”, pag. 8-9, digital)

Recomandare!
Materialele-suportpentruactivitățile de învățare, incluseînmanualul
digital, vor fi selectatediferențiat, înfuncție de ritmul de lucru al elevilor.
Acestea pot fi reluatepentruameliorare/ dezvoltare/performanțăînorele la
dispozițiacadrului didactic.

1 2 3 4 5
Sunetulșiliteraa/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluiaîndenumireaelementuluiilustrat (arici, ex. Resursemateriale: Observaresiste
A 1.4., 2.1., 2.2., 1/10, manual) manual + digital, matică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari, de tiparși de mână, pag. 10-11, caiet,pag.
Silaba 3.2.,3. 3.4., 4.1. corespunzătoaresunetuluia (ilustrația din manual/jeton) 18-19, Chestionar
- Audiereatextuluiversificat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, alfabetarmobil, atlas
Cuvântul șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliteraa/A de tipar (ex.1/10, școlar, computer Proiect
manual + digital)
Despărțireacuvint - Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație Metode/ Probăorală
elorînsilabe - Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (Ariciul, Ana șiariciul etc.) procedee:conversația
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care , lectura, exercițiul, Probăscrisă
conținsunetula (fata, arici, casă, copac, avion, lac etc.) jocul didactic,
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate,
dupămodeluldatîn manual Forme de
- Exersareadialoguluiînperechisaugrupurimicidespremediulînconjurător, organizare a
despreanimale de companie colectivului:
activitate frontală,
- Stabilireapozițieisunetului a încuvintelesugerate de imagini (ex. 2/10: individuală, în grup,
zar, carte, lalele, macara, alune), în perechi
colorândcerculețulcorespunzătorsunetului
- Compunereacuvântuluimacara la afabetarulmobil/cu Timp:3 ore
ajutorulcalculatorului, avândsuportvizual
- Exercițiu-joc de recunoaștere, dintr-o seriedată, a cuvântuluisugerat de
imagine care nu conținesunetula (ex. 3/10: medic/ doctor, creion din
seria: arici, albină, cană, carte)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/10, manual: ca-na, mac, za, cap, ac, a-lu-ne, co-pac, a-vi-
on)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăa, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 10, manual + video, caiet p. 18)
- Exerciții de copiere a literei a de mână pe liniatura tip I (caiet p. 18)

- Observareapozițieiinițiale a litereiA de tiparîncuvintele din seriadată,


care denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/11, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată, care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/11, manual)
- Joc: „Deseneazăforme care seamănă cu literaA” (ex. 6/11, manual)
- RealizarealitereiA de tipar din figuri tangram (ex. 9, manual + digital,
fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăA, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 11, manual + video, caiet p. 19)
- Exerciții de copiere a litereiA de mână pe liniatura tip I (caiet p. 19)
- CompletareasilabelorA șiAn cu altesilabe, pentru a obținenume de
persoane (ex. 7/11, manual + digital)

- SelectarealiterelorașiA de mânădintr-un grup de litere (ex. 8/11,


manual)
- SelectarealiterelorașiA (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere(ex.
8/11, manual digital)
- Potrivirealitereiinițialea sauApentrufiecarecuvântsugerat de ilustrație
(Ana, albină; ex. 10/11, manual)
- ScrierealiterelorașiA cu ajutorulcomputerului
- Proiectcolectiv:organizareaînclasă a
unuipanoudestinattransmiteriiunormesajeșiinformații
- Afișarea la panoulclasei a litereia/Ascrise cu markerul/pensula pe coli
mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliteraa/Ainițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante
1 2 3 4 5
Sunetulșiliteram/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluimîndenumireaelementuluiilustrat (moară, ex. Resursemateriale: Observaresiste
M 1.4., 2.1., 2.2., 1/12, manual) manual + digital, matică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari, de tiparși de mână, pag. 12-13, caiet,
Citireasilabelorși 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluim (ilustrația din manual/jeton) pag. 20- Chestionar
a cuvintelor 4.1. - Audiereatextuluiversificat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, 22,alfabetarmobil,
șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliteram/Mde tipar (ex.1/12, atlas școlar, computer Proiect
Copieri manual + digital)
- Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație Metode/ Probăorală
- Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (Moara, La moară, Morărița procedee:conversația
etc.) , lectura, exercițiul, Probăscrisă
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvintele care jocul didactic,
conținsunetulm (măr, melc, mușețel, moară)
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate, Forme de
dupămodeluldatîn manual organizare a
- Joc de rol: La brutărie/La moară colectivului:
- Exersareaformulelor de salut, de adresare, de solicitare, de mulțumire activitate frontală,
- Discuțiidespredrumulbobului de grâu de la câmp la individuală, în grup
moarășibrutăriepână pe masa noastră
Timp: 4 ore
- Stabilireapozițieisunetului m încuvintelesugerate de imagini (ex. 2/12:
lemn, mac, lampă, pom, motan),
colorândcerculețulcorespunzătorsunetului
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvântuluilemn, avândsuportvizual
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine care nu
conținesunetulm (ex. 3/12: tort, acordeon din seria: bomboană, umbrelă,
pom/măr, zmeu)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/12, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăm, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 12, manual+ video, caiet p. 20)
- Exerciții de copiere a litereim de mână, a silabeima pe liniatura tip I;
exersarealegăturiidintrelitere (caiet p. 20-21)
- Citireacuvântuluimama, apoicopiereaacestuia

- Observareapozițieiinițiale a litereiM de tiparîncuvintele din seriadată,


care denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/13, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/13, manual)
- Joc: „Deseneazăforme care seamănă cu litera M” (ex. 6/13, manual)
- RealizarealitereiM de tipar din figuri tangram (ex. 10, manual + digital,
fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăM, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 13, manual + video, caiet p. 22)
- Exerciții de copiere a litereiMde mână pe liniatura tip I (manual p. 12,
caiet p. 22)

- SelectarealiterelormșiM de mânădintr-un grup de litere (ex. 7/13,


manual)
- SelectarealiterelormșiM (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (ex.
7/13, manual digital)
- CompletareasilabelorMașiMi cu altesilabe, pentru a obținecuvinte care
denumescpersoane (ex. 8/13, manual + digital)
- Exerciții de formare a silabelor ma și am (ex. 9/13)
- Numărareasilabelorcuvântuluimama (ex. 11/13, manual)
- Scriereadupădictare a cuvântuluimama cu ajutorulcomputerului
- Proiect:afișarea la panoulclasei a litereim/Mscrise cu markerul/pensula
pe coli mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliteram/Minițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante
1 2 3 4 5
Sunetulșiliterai/I 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluiiîndenumireaelementuluiilustrat (inimă, ex. Resursemateriale: Observaresiste
1.4., 2.1., 2.2., 1/14, manual) manual + digital, matică
Grupul de 2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari de tiparși de mână, pag. 14-15, caiet Chestionar
suneteia 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluii(ilustrația din manual/jeton) pag. 23- Proiect
4.1., 4.2. - Audiereatextuluiversificat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, 24,alfabetarmobil, Probăorală
Scrierea cu șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliterai/I de tipar (ex.1/14, atlas școlar, computer Probăscrisă
majusculă manual + digital)
- Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație Metode/procedee:co
Citireapropozițiil - Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (Iepurașul, Întâlnire cu un nversația, lectura,
or iepurașetc.) exercițiul, jocul
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvintele care didactic,
Punctul conținsunetuli (inimă, fetiță, viță-de-vie, struguri)
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate, Forme de
dupămodeluldatîn manual organizare a
- Dialoguriînperechesaugrupurimici pe temaîntâlniriiimaginare cu un colectivului:
animal activitate frontală,
- Exersareaexprimăriiclareșicorectepentrureușitadialogului individuală, în grup,
în pereche
- Stabilireapozițieisunetuluiiîncuvintelesugerate de imagini (ex. 2/14:
iris, inel, inimă, nai, trifoi), colorândcerculețulcorespunzătorsunetului Timp: 4 ore
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvântuluiinima,
avândsuportvizual
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din
seriadată, care nu conținesunetuli (ex. 3/14: melc, cal din seria: ibric,
rinocer, inel, pisică, bidinea)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/14, manual:i-nel, pi-tic, i-lic, cu-min-te, se-nin, mi-ner, nas-
tu-re)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăi, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 14, manual + video, caiet p. 23)
- Exerciții de copiere a litereii de mânăși a cuvinteloria, mai, pe liniatura
tip I; exersarealegăturiidintrelitere (caiet p. 23)

- Observareapozițieiinițiale a litereiI de tiparîncuvintele din seriadată,


care denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/15, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/15, manual)
- RealizarealitereiI de tipar din figuri tangram (ex.11/15, manual +
digital, fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăI, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 15, manual, video, caiet p. 24)
- Exerciții de copiere a litereiI de mână pe liniatura tip I; (caiet p. 24)
- Citireapropozițieiformate din cuvinteși imagine (p. 15, manual);
observareasemnului de punctuație (punctul).
- SelectarealiterelorișiI de mânădintr-un grup de litere (ex. 7/15, manual)

- Selectarealitereloriși I (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (ex.


7/15, manual digital)
- Stabilireapozițieigrupului de suneteiaînsilabă/cuvântși
intuireacuvântuluiînsoțit de imagine (ex. 6/15, manual)
- Exerciții de formare a cuvinteloriașiai (ex. 8/15)
- Completareatabelului cu denumirealuniimai (ex. 9/15, manual)
- Proiect de grup:Afișarea la panoulclasei a unui calendar care va fi
completat cu denumirileluniloranuluiscrise de mână, pe
măsuraînvățăriiliterelor; marcareadateicompletăriitabelului
- Ordonareacuvintelorpentru a forma un enunț, avândsuportvizual (ex.
10/15, manual + digital)
- Punereaîncorespondență a cuvintelorscrise cu litere de tipar cu
celescrise cu litere de mână (ex. 12/15, manual)
- Scriereadupădictare a cuvinteloria, mai, Maia, Mimi (pe caiet/cu
ajutorulcomputerului)
- Proiect:Afișarea la panoulclasei a litereii/Iscrise cu markerul/pensula
pe coli mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliterai/Iinițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
Pinocchio, 1.1., 1.2., 2.1., - Audiereavarianteiprescurtate a poveștiiPinocchio, citite de cadrul Resursemateriale: Observaresiste
povesteînimagini 2.2., 2.3., 2.4. , didactic (p. 16-17, manual digital) manual + digital, matică
după Carlo 3.1., 3.3., 3.4., - Formulareaunorîntrebări de lămurireînurmaaudieriipoveștii pag. 16-17,
Collodi 4.1. - Utilizareasuitei de imaginipentruînțelegereapoveștii Pinocchio (p. 16- computer, cărți de Chestionar
17, manual) povești Proiect
Repovestireaunorî - Formularea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Metode/procedee:co
ntâmplăriauzite Unde? Cum? De ce? nversația, lectura, Probăorală
- Sesizareaunorelementeomise din exercițiul, jocul
Descriereaunuiper imaginilecorespunzătoarepoveștiiaudiate (de ex.: teatrul de păpuși, didactic, Probăscrisă
sonaj/a Greierașul-vorbitor, CotoiulșiVulpoiul)
uneipersoane - Recunoaștereaînimagini a personajelor, a loculuiși a Forme de
momentuluiîntâmplărilorprezentateînpovesteaaudiată organizare a
- Scurtedescrieri (celpuțintreitrăsături) referitoare la personajele colectivului:
Pinocchio, Geppetto, Zâna (saualtepersonaje din poveste) activitate frontală, în
grup, individuală
- Repovestireaunorîntâmplăriauzite(întâmplări din În pereche
viațarealăasemănătoarecelor din poveste)
- Dialoguriînperechesauîngrupurimici pe temateatrului de păpuși Timp: 2 ore
- Marcareaprinsubliniere/încercuire a cuvintelor care
conținlitereleînvățate (a, m, i) din enunțuriselectate de cadrul didactic (p.
16, textul din manualul digital)
- Proiect: Album cu poveștidesenate. Realizareaunuidesen care
corespundepoveștii Pinocchio/Creareauneiversiuniproprii a poveștii,
ilustrate de copilșiscrise de adult

1 2 3 4 5
Sunetulșiliteran/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluinîndenumireaelementuluiilustrat (nai, ex. 1/18, Resursemateriale: Observaresiste
N 1.4., 2.1., 2.2., manual) manual + digital, matică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari de tiparși de mână, pag. 18-19, caiet,pag. Chestionar
Copierișitranscrie 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluin (ilustrația din manual/jeton) 25-26, computer, Proiect
ri 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiversificat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, alfabetar, Probăorală
Scrierea cu șiobservareacorespondențeidintresunetulnșiliteran/N (ex.1/18, manual + Probăscrisă
majusculă a digital) Metode/procedee:
substantivelorpro - Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație conversația, lectura,
prii - Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (de ex.: Numărătoarea, exercițiul, jocul
Naiul, Nae, NicușiNinelnumără) didactic,
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care
conținsunetuln (balon, avion, nai, scaun, mașină, Nineletc.) Forme de
Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate, organizare a
dupămodeluldatîn manual colectivului:
- Dialog înperechesaugrupurimici pe tematimpului liber, activitate frontală, în
pentruexersareaexprimăriiclareșicorecte grup, individuală,
în pereche
- Stabilireapozițieisunetuluinîncuvintelesugerate de imagini (ex. 2/18:
nuca, avion, ananas, indian, banana), Timp:2 ore
colorândcerculețulcorespunzătorsunetului
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din
seriadată, care nu conținesunetuln (ex. 3/18: pară, pasăre/vultur din
seria: albină, dinozaur, căpșună, inel, balerină)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/18, manual: lu-na, u-nu, nai, ba-na-na)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăn, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 18, manual + video, caiet p. 25)
- Exerciții de copiere a literein de mână pe liniatura tip I;
exersarealegăturiidintrelitere (caiet p. 25)
- CitireacuvinteloranșiAna, apoicopierealor (caiet p. 25)

- Observareapozițieiinițiale a litereiN de tiparîncuvintele din seriadată,


care denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/19, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/19, manual)
- RealizarealitereiN de tipar din figuri tangram (ex. 9/19, manual +
digital, fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăN, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 19, manual, video, caiet p. 26)
- Exerciții de copiere a litereiN de mână pe liniatura tip I
- Citireanumelor de persoaneNanașiNina, apoicopiereaacestora(caiet p.
26)
- SelectarealiterelornșiN de mânădintr-un grup de litere (ex. 8/19,
manual)
- SelectarealiterelornșiN (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (ex.
8/19, manual digital)

- Indicareanumărului de silabe al fiecăruicuvântsugerat de imagine,


colorândcasetapotrivită (lu-nă, nas, ba-na-nă, ba-lon, ma-și-nă, ex. 6/19,
manual + digital)
- Stabilireapozițieiși a ordiniicuvintelorînpropoziție, avândsuportvizual
(ex. 7/19, manual)
- Exercițiu-joc de decodare a litereiîncifrateîn imagine,
princolorarealitereipotrivitensaum (10/19, manual)
- PotrivireasilabelorNa, na, ma șima, pentru a forma
cuvinteșitranscriereaacestora (ex. 11/19, manual)
- Scriereadupădictare a cuvintelor: in, nai, Nina, Nana, InașiAna (pe
caiet/cu ajutorulcomputerului)
- Proiect:Afișarea la panoulclasei a literein/Nscrise cu markerul/pensula
pe coli mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliteran/Ninițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
Sunetulșiliterau/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluiuîndenumireaelementuluiilustrat (umbrelă, ex. Resursemateriale: Observareasist
U 1.4., 2.1., 2.2., 1/20, manual) manual + digital, ematică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari de tiparși de mână, pag. 20-21, caiet,pag.
Grupul de 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluiu (ilustrația din manual/jeton) 27-28, computer, Chestionar
suneteua 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiversificat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, alfabetar, atlas școlar
șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliterau/U (ex.1/20, manual + Metode/procedee:co Proiect
Semnulîntrebării digital); observareaprezențeigrupului de suneteua nversația, lectura,
- Construirea de rime pornind de la cuvintele din text exercițiul, jocul Probăorală
Scrierea cu - Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație didactic, Probăscrisă
majusculă - Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (de ex.: Umbrela, Azi a Forme de
plouat) organizare a
Transcrieri de - Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care colectivului:
propoziții conținsunetulu (ușă, tablou, cuier, scaun, nufăr, cuc etc.) activitate frontală, în
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate, grup, individuală, în
dupămodeluldatîn manual pereche
- Dialoguriînperechisaugrupurimici pe temaanotimpuluipreferat
Timp:2 ore
- Stabilireapozițieisunetuluiuîncuvintelesugerate de imagini (ex. 2/20:
urs, unu, pui, alune, fluture), colorândcerculețulcorespunzătorsunetului
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvântuluiurs (umbrelăetc.),
avândsuportvizual
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din
seriadată, care nu conținesunetulu (ex. 3/20: floareșipălărie din seria:
prună, lună, urs/jucărie, umbrelă, alună)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/20, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânău, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 20, manual + video, caiet p. 27)
- Exerciții de copiere a litereiu de mânăși a cuvintelorunușiuna pe
liniatura tip I; exersarealegăturiidintrelitere (caiet p. 27)
- Observareapozițieiinițiale a litereiU de tiparîncuvintele din seriadată,
care denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/21, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/21, manual)
- RealizarealitereiU de tipar din figuri tangram (ex. 6/21, manual +
digital, fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăU, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 21, manual, video, caiet p. 28)
- Exerciții de copiere a literei U de mânăși a semnului de întrebare pe
liniatura tip I; (caiet p. 27)
- Citirea, apoicopiereapropozițieiinterogative (p. 28, caiet)

- SelectarealiterelorușiU de mânădintr-un grup de litere (ex. 8/21,


manual)
- SelectarealiterelorușiU (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (ex.
8/21, manual digital)
- Selectareasilabelor din seriadatăpentru a obținecuvintele: jaguar,
acuarele; stabilireapozițieigrupului de suneteuaînsilabă/cuvânt (ex. 7/21,
manual)
- Punereaîncorespondență a cuvintelorscrise cu litere de tipar cu
celescrise cu litere de mână (ex. 9/21, manual)
- Scriereacuvintelornaișiunu, sugerate de imagini (ex. 7/19, manual)
- Citirea, apoitranscriereapropozițiilor date (ex.11/21, manual);
observarealiterei majuscule la începutulpropoziției;
observareaschimbăriiloculuiînpropoziție a cuvintelorfără a
modificasensulpropoziției: Ai un nai?/Un nai ai?
- Proiect:Afișarea la panoulclasei a literei u/U scrise cu
markerul/pensula pe coli mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliterau/Uinițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
Sunetulșiliterae/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluieîndenumireaelementuluiilustrat (elefant, ex. Resursemateriale: Observaresiste
E 1.4., 2.1., 2.2., 1/22, manual) manual + digital, matică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari de tiparși de mână, pag. 22-23, caiet,pag.
Grupurile de 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluie (ilustrația din manual/jeton) 29-30, computer, Chestionar
suneteie, ea 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiversificat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, alfabetar, cărți de
șiobservareacorespondențeidintresunetul e șiliterae/E (ex.1/22, manual + povești Proiect
digital); observareaprezențeigrupurilor de suneteieșiea Metode-procedee:
- Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație conversația, lectura, Probăorală
- Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (de ex.: MoșEne, Noaptea, exercițiul, jocul
Visele) didactic, Probăscrisă
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care
conținsunetuleșigrupurileea/ie (stea/stele, noapte/noaptea, Forme de
floare/floarea, podea/podele, fereastră/ferestre, băiețel, carte) organizare a
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate, colectivului:
dupămodeluldatîn manual activitate frontală, în
- Dialoguriînperechisaugrupurimici pe temaviselor grup, individuală, în
pereche
- Stabilireapozițieisunetuluieîncuvintelesugerate de imagini (ex. 2/22:
ren, elev, evantai, elefant, carte), Timp:2 ore
colorândcerculețulcorespunzătorsunetului
- Compunerea, la alfabetarulmobil/computer, a cuvântuluielev,
avândsuportvizual
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din
seriadată, care nu conținesunetule (ex. 3/20: barcă, colacșiavion din
seria: fluture, roșie, penar, pasăre/vrabie)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentaralorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/22, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăe, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 22, manual + video, caiet p. 29)
- Exerciții de copiere a literei e de mânăși a cuvinteloreu, meașinume pe
liniatura tip I; exersarealegăturiidintrelitere (manual p. 22, caiet p. 29)

- Observareapozițieiinițiale a litereiE de tiparîncuvintele din seriadată,


care denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/23, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/23, manual)
- RealizarealitereiE de tipar din figuri tangram (ex. 10/23, manual +
digital, fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăE, începând cu
unireapunctelor care o compun (p. 23, manual, video, caiet p. 30)
- Exerciții de copiere a litereiE de mânăși a cuvintelorEne, EmașiNae pe
liniatura tip I; (p. 30, caiet)
- Citireașicopiereapropoziției (p. 23, manual)

- SelectarealitereloreșiE de mânădintr-un grup de litere (ex. 8/23,


manual)
- SelectarealitereloreșiE (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (ex.
8/23, manual digital)
- Punereaîncorespondență a cuvintelorscrise cu litere de tipar cu
celescrise cu litere de mână (ex. 9/23, manual)
- Completareacalendarului cu denumirealuniiiunie (11/23, manual +
calendarul de la panoulclasei)
- Citirea, apoitranscriereapropozițiilor (ex. 12/23, manual)
- Scriereadupădictare a propoziției: Eu am un nume.
- Proiect:Afișarea la panoulclasei a litereie/Escrise cu markerul/pensula
pe coli mari
- Portofoliu: realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliterae/Einițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
Recapitulare la 1.1.,1.2.,1.3., - Discuții pe bazaproverbului: Ai carte, ai parte, Resursemateriale: Observaresiste
finalulUnității 1 1.4., 2.1., 2.2., temaabordatăîncadrulUnității 1 manual + digital, matică
+Evaluare 2.3., 2.4., 3.1., - Exersareaexprimăriiclareșicorecte; exprimareaopinieipersonale pag. 24-25,caiet,pag.
Suneteleșiliterele 3.2., 3.3, 3.4., - Exerciții de recunoaștere a imaginilor din povesteaPinocchio 31,tabletă/ computer, Chestionar
a/A, m/M, i/I, 4.1., 4.2. șieliminareaimaginiinecorespunzătoare alfabetar, cărți de
n/N, u/U, e/E - Exerciții de recunoaștere a sunetelor a, m, i, u, n, e povești Portofoliu
Silaba îndenumirileunorimagini
Despărțireacuvint - Scrierealiterelor de mână: a/A, m/M, i/I, n/N, u/U, e/E Metode- Probăorală
elorînsilabe - Ordonareaunorsilabeformate din literelea/A, m/M, i/I, n/N, u/U, e/E, procedee:conversația
Cuvântul pentru a obținecuvinte , lectura, exercițiul, Probăscrisă
Cuvinte care - Ordonareacuvintelor care formeazăpropozițiișiscriereaacestora jocul didactic,
conțindiftongiiia, - Citireaunorcuvinte/propozițiiscrise cu literele de tipar/de mânăa/A,
ua, ie, ea m/M, i/I, n/N, u/U, e/E, apoitranscrierea/copiereaacestora Forme de
Citireașiscriereapr - Utilizareamajusculeiînscriereanumelorși la începutulpropoziției organizare a
opozițiilor care - Folosireapunctuluișisemnuluiîntrebării colectivului:
conținlitereleînvăț (ex. 1-5, pag. 24, / 1-5, pag. 25 manual+digital) activitate frontală, în
ate grup, individuală,
Timp: 2 ore
Ameliorare Ore la dispozițiacadrului didactic Resurse: Caiet
Dezvoltare/ special
Performanță pentruexersare,
aprofundare,
dezvoltare, p. 4-22
Timp:5 ore

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 2


Prietenul la nevoie se cunoaște

Comunicareînlimbaromână
Clasa I
Săptămâna: S7-S10

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
1 2 3 4 5
Ursulpăcălit de 1.1., 1.2., 1.3., - Audiereavarianteiprescurtate a poveștiiUrsulpăcălit de vulpe, citite de Resursemateriale: Observaresist
vulpe,povesteîni 1.4., 2.1., 2.2., cadrul didactic (p. 26-27, manual digital) manual + digital, ematică
maginidupă Ion 2.3., 2.4., 3.1., - Formulareaunorîntrebări de lămurireînurmaaudieriipoveștii pag. 26-27,
Creangă 3.2., 3.3., 4.1., - Utilizareasuitei de imaginipentruînțelegereapoveștiiUrsulpăcălit de vulpe alfabetarmobil, carte Chestionar
4.2., 4.3. (p. 26-27, manual) de povești, computer
Cuvinte cu - Formularea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? Proiect
aceeașiformă Cum? De ce? Metode-
șiînțelesdiferit - Formularea de enunțuri cu sensuridiferite ale cuvântuluicoadă procedee:conversați Probăorală
- Marcareaprinsubliniere/încercuire a cuvintelor care a, lectura, exercițiul,
conținultimelelitereînvățate (n, u, e) din enunțuriselectate de cadrul jocul didactic Probăscrisă
didactic
- Recunoaștereaînimagini a personajelor, a loculuiși a Forme de
momentuluiîntâmplărilorprezentateînpovesteaaudiată organizare a
- Discuțiiprivindcomportamentulpersonajelor; colectivului:
identificareadefecteloromeneștiînconduitapersonajelor-animale activitate frontală,
- Dialoguriînperechesauîngrupurimici care pot conduce la individuală, în
formulareaunuiadevărdesprecaracteruloamenilor pereche, pe grupe

- Povestireaînlanț a întâmplării: jocuri de tipul: Spunemaideparte! Timp:1 ora


- Proiect: Album cu poveștidesenate. Realizareaunuidesen care
corespundepoveștii/Creareauneiversiuni de povesteîngrup, scrise cu
ajutoruladultuluișiilustrate de copii
- Activitateinterdisciplinară:
AudiereatextelorUrsulbrunșiTreivulpideosebite din fișele de
lucrușirezolvareacerințelor (p. 26, digital).
- Discuțiidespreanimaleșimediullor de viață. Descriereaunui animal

Recomandare!
Materialele-suportpentruactivitățile de învățare, incluseînmanualul digital,
vor fi selectatediferențiat, înfuncție de ritmul de lucru al elevilor. Acestea
pot fi reluatepentruameliorare/ dezvoltare/performanțăînorele la
dispozițiacadrului didactic.

1 2 3 4 5
Zi de sărbătoare Activitate de celebrare a ZileiNaționale Resursemateriale:
1 Decembrie - Proiect:Realizarea de afișecuprinzândmesajeșiinformații legate de manual digital, pag.
ZiuaNațională a României 26-27 (fișe de lucru), Probă
- Memorareaunorversuripatriotice computer, volume de practică
- Vizită la muzee poezii
Proiect
- Materiale-suport (p. 26-27, manual digital, Fișe de lucru: La mulți ani, Metode/procedee:
România!; Ce înseamnăpentru tine România? 1 Decembrie) conversația, lectura,
exercițiul, jocul
didactic

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
individuală
Timp:dinresursele
de ore la
dispozițiaprofesorulu
i
1 2 3 4 5
Sunetulșiliterar/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluirîndenumireaelementuluiilustrat (rac, ex. 1/28, Resursemateriale: Observaresist
R 1.4., 2.1., 2.2., manual) manual + digital, ematică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari, de tiparși de mână, pag. 28-29,
Transcriereaprop 3.2., 3.3., 3.4., corespunzătoaresunetuluir (ilustrația din manual/jeton) computer, caiet, p. Chestionar
oziției 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiritmat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, 32-33,
șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliterar/R de tipar (ex.1/28, alfabetarmobil, atlas Proiect
manual + digital) școlar
- Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație Probăorală
- Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (Mierepentruurs, Metode/procedee:
Miereahrănitoare, Prietenii etc.) conversația, lectura, Probăscrisă
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care exercițiul, jocul
conținsunetulr (rac, urs, bursuc, miere, borcan, pălărie, covor) didactic
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate,
dupămodeluldatîn manual Forme de
- Exersareadialoguluiînperechisaugrupurimicidesprealimentațiasănătoasă, organizare a
preferințeculinare colectivului:
activitate frontală,
- Stabilireapozițieisunetuluirîncuvinteleilustrate (ex. 2/28: crab, ramă, individuală, în grup,
mere, tigru, tractor), colorândcerculețulcorespunzătorsunetuluir în pereche
- Compunereacuvântuluimiere la afabetarulmobil/cu ajutorulcalculatorului,
avândsuportvizual; citireacuvântului pe silabeși integral Timp:2 ore
- Exercițiu-joc de recunoaștere, dintr-o seriedată, a cuvântuluisugerat de
imagine care nu conținesunetulr (ex. 3/28: becșipitic din seria: pară,
vrabie/pasăre, porc, frunză, car)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/28, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăr, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 28, manual + video, caiet p. 32)
- Exerciții de copiere a litereir de mână pe liniatura tip I (caiet p. 32)
- Citireașicopiereacuvintelorrama, miere

- Observareapozițieiinițiale a litereiR de tiparîncuvintele din seriadată, care


denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/29, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată, care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/29, manual)
- Realizarealiterei R de tipar din figuri tangram (ex. 11/29, manual +
digital, fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăR, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 29, manual + video, caiet p. 33)
- Exerciții de copiere a litereiR de mână pe liniatura tip I (caiet, p. 33)
- Citireașicopiereapropoziției (caiet, p. 33)

- SelectarealiterelorrșiR de mânădintr-un grup de litere (ex. 6/29, manual)


- SelectarealiterelorrșiR (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (6/29,
manual digital)
- Exercițiu-joc de decodificare a cuvintelorîncifrateîncareu,
folosindcoordonate (7/29, manual)
- Completareatabelului cu denumirealuniiianuarie (ex. 8/29, manual)
- Exercițiu-joc/puzzle de ordonare a silabelorpentru a obținecuvinte, apoi a
cuvintelorpentru a obținepropoziții (9/29, manual)
- Asociereaunorcuvintescrise cu litere de mână/de tipar cu
imaginilepotrivite (10/29, manual + digital)
- Citireașitranscriereauneipropoziții(12/29, manual)
- Scriereadupădictare a uneipropoziții (ex.: Riri e un ren mare?)
- Proiect de grup:Afișarea la panoulclasei a litereir/Rscrise cu
markerul/pensula pe coli mari
- Portofoliu:Realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care conținliterar/R
inițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din ziare/reviste/pliante
1 2 3 4 5
Sunetulșiliterao/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluioîndenumireaelementuluiilustrat (omidă, ex. 1/30, Resursemateriale: Observaresist
O 1.4., 2.1., 2.2., manual) manual + digital, ematică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari, de tiparși de mână, pag. 30-31,
Grupul de 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluio (ilustrația din manual/jeton) computer, caiet, p. Chestionar
suneteoa 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiritmat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, 34-35,
șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliterao/O de tipar; alfabetarmobil, atlas Proiect
prezențagrupului de suneteoa (ex.1/30, manual + digital) geografic
- Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație Probăorală
- Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (Omidașioaia, Înogradă etc.) Metode/procedee:
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvintele care conversația, lectura, Probăscrisă
conținsunetulo șigrupul de suneteoa (copac, cocoș, omidă, clopoțel, oaie, exercițiul, jocul
broască) didactic
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate,
dupămodeluldatîn manual Forme de
- Dialog înperechesaugrupurimici pe tema: Înogradă organizare a
colectivului:
- Stabilireapozițieisunetului o încuvinteleilustrate (ex. 2/30: foc, cojoc, activitate frontală,
doctor, radio, crocodil), colorândcerculețulcorespunzătorsunetului individuală, în grup,
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvântuluioaie, avândsuportvizual în pereche
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine care nu
conținesunetulo (ex. 3/30: delfin, lună din seria: copac, balon, glob, cocoș, Timp: 4 ore
con)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/30, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăo, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 30, manual+ video, caiet p. 34)
- Exerciții de copiere a litereio de mână pe liniatura tip I (caiet p. 34)
- Citireașicopiereacuvintelorou,om, ora; exersarealegăturiidintrelitere
(caiet, p. 34)

- Observareapozițieiinițiale a litereiO de tiparîncuvintele din seriadată, care


denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/31, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/31, manual)
- RealizarealitereiO de tipar din figuri tangram (ex. 10/31, manual +
digital, fișă cu figuri tangram decupabile)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăO, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 31, manual + video, caiet p. 35)
- Exerciții de copiere a litereiO de mână pe liniatura tip I (manual p. 31,
caiet p. 35)
- Citirea, apoicopiereaenunțului din manual/caiet,
menținânddistanțadintrecuvinte (p. 31 – manual, p. 35 – caiet

- SelectarealitereloroșiO de mânădintr-un grup de litere (6/31, manual)


- SelectarealitereloroșiO (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (6/31,
manual digital)
- Citireacuvintelor pe silabe (avândsuportvizual) șimarcareagrupuluioa;
broasca, toamnă, oaie, moară(7/31, manual)
- Numărareasilabelorcuvintelorsugerate de imagini (manual, ex. 8/31, plus
variantadigitală a exercițiului)
- Ordonareacuvintelorpentru a forma propoziții (9/31, manual)
- Exercițiu-joc de separare a cuvintelorlipitepentru a forma
corectpropoziția (11/31, manual)
- Scriereadupădictare a uneipropoziții(ex.: Oare e oraunu?/Oana are un
orarnou.)
- Proiect:Afișarea la panoulclasei a litereio/Oscrise cu markerul/pensula
pe coli mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliterao/Oinițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante
1 2 3 4 5
Sunetulșiliterac/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluicîndenumireaelementuluiilustrat (corb, ex. 1/32, Resursemateriale: Observaresist
C 1.4., 2.1., 2.2., manual) manual + digital, ematică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari de tiparși de mână, pag. 32-33, caiet de
Scriereadupădicta 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluic (ilustrația din manual/jeton) lucru, p. 36-37, Chestionar
re 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiritmat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, alfabetarmobil, atlas
șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliterac/C de tipar (ex.1/32, geograficșcolar, Proiect
Cuvinte cu manual + digital) computer
aceeașiformășiînț - Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație Probăorală
elesdiferit - Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (Cloșca, Cotcodac, Înogradă) Metode/procedee:
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvintele care conversația, lectura, Probăscrisă
conținsunetulc (corb, nucă, scară, cocoș, cloșcă, cuibar, coteț, pisică, exercițiul, jocul
cățel, furcă, coasă, claie) didactic
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate,
dupămodeluldat Forme de
- Dialog. Exerciții de primiresauoferire a unorcomplimente organizare a
colectivului:
- Stabilireapozițieisunetuluicîncuvinteleilustrate (ex. 2/32: corb, morcov, activitate frontală,
capac, canar, colac), colorândcerculețulcorespunzătorsunetului individuală, în grup,
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a în pereche
cuvântuluicorb/canar,avândsuportvizual; citireacuvântului
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din Timp:2 ore
seriadată, care nu conținesunetul c (ex. 3/32: șarpe, balenă din seria: casă,
nucă, cal, pisică, sac, vacă)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/32, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăc, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 32, manual + video, caiet p. 36)
- Exerciții de copiere a litereic de mânăși a cuvintelorcar, rac, pe liniatura
tip I; exersarealegăturiidintrelitere (caiet p. 36)
- Citireașicopiereaunuienunț (caiet, p. 36)

- Observareapozițieiinițiale a litereiC de tiparîncuvintele din seriadată, care


denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/33, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/33, manual)
- RealizarealitereiC de tipar din figuri tangram (ex.11/33, manual + digital,
fișăpentrudecupaj)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăC, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 33, manual, video, caiet p. 37)
- Exerciții de copiere a litereiC de mână pe liniatura tip I; (caiet p. 37)
- Citireașicopiereaenunțului: Crin are un canar. (p. 33, manual)

- SelectarealiterelorcșiC de mânădintr-un grup de litere (ex. 7/33, manual)


- Selectarealiterelor c și C (de tiparși de mână) dintr-un grup de litere (ex.
7/33, manual digital)
- Exerciții de citire a cuvintelor care conținliterac pe silabeși integral,
avândsuportvizual (ex. 6/33)
- Scriereaunuicuvântavândsuportvizual (8/33, 10/33)
- Observareaformeiidentice a unorcuvinteși a sensuluidiferit (corn –
aliment, corn – instrument muzical, ex. 8/33, manual)
- Schimbareasensuluiunuicuvântprinschimbareaordiniisunetelor (car, rac,
ex. 10/33, manual)
- Exercițiu-joc de decodificareaunuimesajîncifratînlabirint (9/33),
cuvântulmiercuri)
- Citireașitranscriereaenunțurilor (12/33, manual)
- Scriereadupădictare a enunțului: Crin e un amic. (pe caiet/cu
ajutorulcomputerului)
- Proiect:Afișarea la panoulclasei a litereic/Cscrise cu markerul/pensulape
coli mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliterac/Cinițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
MoșCrăciun a 1.1., 1.2., 2.1., - AudiereapoveștiiMoșCrăciun a fostrăpit!,citite de cadrul didactic (p. 34, Resursemateriale: Observaresist
fostrăpit! 2.2., 2.3., 2.4. , manual digital) manual + digital, ematică
povesteînimagini 3.1., 3.3., 3.4., - Formulareaunorîntrebări de lămurireînurmaaudieriipoveștii pag. 34-35,
după L. Frank 4.1., 4.2., 4.3. - Utilizareasuitei de imaginipentrureconstituireapoveștii (p. 34-35, manual) computer, cărți de Chestionar
Baum - Formularea de răspunsuri la întrebări de genul: Cine? Ce? Când? Unde? povești
Cum? De ce? Probăorală
Felicitarea (desen - Recunoaștereaînimagini a personajelor, a loculuiși a Metode-procedee:
+ text) momentuluiîntâmplărilorprezentateînpovesteaaudiată conversația, lectura, Probăscrisă
Scrisoarea - Marcareaprinsubliniere/încercuire a cuvintelor care exercițiul, jocul
(desen + text) conținultimelelitereînvățate (r, o, c) din enunțuriselectate de cadrul didactic didactic
(p. 34, textul din manualul digital)
Forme de
- Povestireaînlanț a întâmplării: jocuri de tipul: Spunemaideparte! organizare a
- Proiect: Album cu poveștidesenate. Realizareaunuidesen care colectivului:
corespundepoveștii/Creareauneiversiuni de povesteîngrup, scrise cu activitate frontală,
ajutoruladultuluișiilustrate de copii în grup, individuală
-
Discuțiiîngrupurimicisauînperechedespreevenimentepersonalepetrecuteînzi Timp: 2 ore
ua de Crăciun
- Personalizareamodeluluipredefinit de felicitare/scrisoare (manual digital,
p. 34, Fișe de lucru: Scrisoarepentruceidragi; Care estedrumulscrisorii?;
Felicitare – Steluțavorbăreață, Felicitare, Mini-plicul)

Recomandare!
Materialele-suportpentruactivitățile de învățare, incluseînmanualul digital,
vor fi selectatediferențiat, înfuncție de ritmul de lucru al elevilor. Acestea
pot fi reluatepentruameliorare/ dezvoltare/performanțăînorele la
dispozițiacadrului didactic.

1 2 3 4 5
Zi de Activitate de celebrare a sărbătorii de Crăciun Resursemateriale: Probăpractic
sărbătoareCrăciu - Confecționareamăștilorpentrucarnaval manual digital, pag. ă
nul - Realizareaunorcolaje, afișeconținândmesaje de Crăciun 34-35, computer,
- Memorareaunorpoezii volume de poezii,
- Improvizareauneiscenetesaudramatizareapoveștii„MoșCrăciun a cărți de povești
fostrăpit!”
Material-suport (p. 34-35, manual digital: MascăMoșCrăciun, Metode-procedee:
Mascăverde-spiriduș, Mascăroșie-spiriduș) conversația, lectura,
exercițiul, jocul
didactic

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
individuală

Timp:dinresursele
de ore la
dispozițiaprofesorulu
i
1 2 3 4 5
Sunetulșiliteraă/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluiăîndenumireaelementuluiilustrat (măr, ex. 1/36, Resursemateriale: Observaresist
Ă 1.4., 2.1., 2.2., manual) manual + digital, ematică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari de tiparși de mână, pag. 36-37,
Grupul de 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetului ă(ilustrația din manual/jeton) computer, caiet de Chestionar
suneteuă 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiritmat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, lucru, p.38,
șiobservareacorespondențeidintresunetulșiliteraă/Ă de tipar; alfabetar, atlas școlar Proiect
prezențagrupuluiuă (ex.1/36, manual + digital)
- Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație Metode-procedee: Probăorală
- Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (La librărie, Cărțile) conversația, lectura,
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care exercițiul, jocul Probăscrisă
conținsunetulă (cuvinte de folosit: librărie, cărți, fetiță, glob pământesc) didactic
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate,
dupămodeluldatîn manual Forme de
- Joc de rol: La librărie organizare a
colectivului:
- Stabilireapozițieisunetuluiăîncuvinteleilustrate (ex. 2/36: măr, mură, activitate frontală,
mazăre, păun, săpun), colorândcerculețulcorespunzătorsunetului în grup, individuală
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvântuluimură,avândsuportvizual;
citireacuvântului Timp:2 ore
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din
seriadată, care nu conținesunetulă (ex. 3/36: corn, ardeidin serianucă,
mănușă, pieptăn, cămașă)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/36, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăă, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 36, manual + video, caiet p. 38)
- Exerciții de copiere a litereiă de mânăși a cuvintelormăr, rouă, cană,
nară pe liniatura tip I; exersarealegăturiidintrelitere (caiet p. 38)

- Exerciții de copiere a literei Ă de mână


- Citireașicopiereaunuienunț (caiet, p. 38)
- Selectarealiterelorăși Ăde mânădintr-un grup de litere (ex. 9/37, manual)
- Exerciții de citire a cuvintelor care conținliteraă pe silabeși integral,
avândsuportvizual; numărareasilabelor (ex. 5/37)
- Identificareaformelordiferite (articulate/nearticulate) ale
unuicuvântșifolosirealorînenunțuriorale (pară/para, inimă/inima, fată/fata,
6/37, manual + digital)
- Exercițiu-joc de ordonare a silabelor din seriadatăpentru a obținecuvinte
(pă-un, mă-rar, plo-uă, vo-uă, ex. 7/37, manual)

- Completareaunorenunțuri care solicitărealizareaacorduluigramatical


(8/37, manual)
- Citireatextuluișitranscriereaunuienunț (10/37, manual)
- Scriereadupădictare a enunțurilor: Cartea e nouă. Eu
numărnouăcreioane. (pe caiet/cu ajutorulcomputerului)
- Proiect: Afișarea la panoulclasei a litereia/Ăscrise cu markerul/pensula
pe coli mari
- Portofoliu: realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliteraa/Ăinițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
Sunetulșiliteral/ 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluilîndenumireaelementuluiilustrat (lebădă, ex. 1/38, Resursemateriale: Observaresist
L 1.4., 2.1., 2.2., manual) manual + digital, ematică
2.3., 2.4., 3.1., - Observarealiterelormicișimari de tiparși de mână, pag. 38-39, caiet, p.
Dialogul 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetului l(ilustrația din manual/jeton) 39-40, computer, Chestionar
4.1., 4.2. - Audiereatextuluiritmat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, alfabetar, atlas școlar
Linia de dialog șiobservareacorespondențeidintresunetulșilitera l/Lde tipar (ex.1/38, Proiect
manual + digital) Metode-procedee:
- Identificareaelementelor din textulaudiat care se regăsescînilustrație conversația, lectura, Probăorală
- Formulareaunuititlupotrivittextuluiaudiat (La balet, Spectacolul, exercițiul, jocul
Lacullebedelor) didactic Probăscrisă
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care
conținsunetull (bilet, balet, spectacol, Ileana) Forme de
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate, organizare a
dupămodeluldatîn manual colectivului:
- Joc de rol: La spectacol; exerciții de exersare a dialogului activitate frontală,
în grup, individuală
- Stabilireapozițieisunetuluilîncuvinteleilustrate (ex. 2/38: lup,cal, liliac,
lalele, cămilă), colorândcerculețulcorespunzătorsunetului Timp: 4 ore
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvântuluililiac,avândsuportvizual;
citireacuvântului
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din
seriadată, care nu conținesunetull (ex. 3/38: indian, naidin serialămâie,
crocodil, balerină, albină, elicopter)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/38, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăl, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 38, manual + video, caiet p. 39)
- Exerciții de copiere a litereil de mânăși a cuvintelor: calm, lac, cal,
alune, ele, leu pe liniatura tip I; exersarealegăturiidintrelitere (manual p.
38, caiet p. 39)
- Citireașicopiereaenunțului (caiet, p. 38)

- Observareapozițieiinițiale a litereiL de tiparîncuvintele din seriadată, care


denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/39, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/39, manual)
- Trasareaîn duct continuu a literei de mânăL, începând cu unireapunctelor
care o compun (p. 39, manual + video, caiet p. 40)
- Realizarealiterei L din figuri tangram (1/ 39, manual + digital, fișă cu
figuri tangram decupabile)
- Exerciții de copiere a litereiL de mână (manual p. 39, caiet p. 40)
- Citireașicopiereareplicilor de dialog (caiet, p. 40)

- Exerciții de citire a cuvintelor care conținlitera l pe silabeși integral,


avândsuportvizual; numărareasilabelor (ex. 6/39)
- Identificareaformelordiferite ale unuicuvântșifolosirealorînenunțuriorale
(caiet/caietul, bilet/biletul, 7/39, manual + digital)
- Proiect: Completateaîntabel a denumiriiluniiiulie (8/ 39)
- Asociereacuvintelor cu imaginilecorespunzătoare (9/39, manual)
- SelectarealiterelorlșiLde mânădintr-un grup de litere (ex. 9/39, manual)
- Selectarealiterelorlși L (de tiparșide mână) dintr-un grup de litere (ex.
9/39, manual digital)
- Citireatextuluișitranscriereareplicilor de dialog (10/39, manual)
- Scriereadupădictare a unuienunț (pe caiet/cu ajutorulcomputerului)
- Proiect:Afișarea la panoulclasei a litereil/Lscrise cu markerul/pensula pe
coli mari
- Portofoliu:realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care
conținliteral/Linițială, în diverse mărimi/fonturi, decupate din
ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
Grupul de 1.1.,1.2.,1.3., - Recunoaștereasunetuluiceîndenumireaelementuluiilustrat (ceas, ex. 1/40, Resursemateriale: Observaresist
literece/Ce 1.4., 2.1., 2.2., manual) manual + digital, ematică
2.3., 2.4., 3.1., - Observareagrupului de literemicișimari de tiparși de mână, pag. 40-41, caiet p.
Așezareatextuluiî 3.2., 3.3, 3.4., corespunzătoaresunetuluice(ilustrația din manual/jeton) 41 computer, Chestionar
npagină 4.1., 4.2. - Audiereatextuluiritmat, citit de cadrul didactic sauînregistrat, alfabetar, atlas școlar
șiobservareacorespondențeidintresunetulceșigrupul de literece (ex.1/40, Proiect
Alineatul manual + digital) Metode-procedee:
- Formularea de propoziții pe bazailustrației, utilizândcuvinte care conversația, lectura, Probăorală
conținsunetulce(seceră, spice, cereale, cer, muncește) exercițiul, jocul
- Reprezentareaprinsimboluri a cuvintelorși a propozițiilor formulate, didactic Probăscrisă
dupămodeluldatîn manual
- Discuțiidespretrecereatimpului, despreprofesii de ieriși de azi Forme de
organizare a
- Stabilireapozițieigrupuluiceîncuvinteleilustrate (ex. 2/40, manual); colectivului:
citireacuvintelor pe silabeși integral activitate frontală,
- Compunerea, la alfabetarulmobil, a cuvântuluirinocer,avândsuportvizual în grup, individuală
- Exercițiu-joc de recunoaștere a cuvântuluisugerat de imagine din
seriadată, care nu conținegrupulce (ex. 3/40: pitic, papagaldin seriazece, Timp: 4 ore
cerb, cerc, ceas)
- Despărțireacuvintelorînsilabeșireprezentarealorprinsimboluri/bătăi din
palme (ex. 4/40, manual)
- Exerciții de scriere a grupuluicede mânăși a cuvintelor: cerc, cercei;
exersarealegăturiidintrelitere (manual p. 40, caiet p. 39)

- Observareapozițieiinițiale a grupului Ce de tiparîncuvintele din seriadată,


care denumescpersoane/ape/localități/țări (ex. 5/40, manual)
- Marcarea, individual, a numelor din seriadată care au o
semnificațiepersonalăpentruelev (numelesău/al unei rude/al unuiprieten,
denumire de localitate/țarăvizitată (ex. 5/40, manual)
- Exerciții de scriere a grupuluiCe de mână (manual p. 41, caiet p. 41)
- Citireașicopiereaunuienunț (manual, p. 41, caiet, p. 41)

- Stabilireapozițieiși a ordiniicuvintelorînpropoziție (ex. 6/41, manual, plus


variantadigitală)
- Completareaunorsintagme care solicitărealizareaacorduluigramatical
(7/40, manual)
- Exercițiu-joc de ordonare a silabelorpentru a forma cuvinte care
conțingrupulce (8/40, 9/40, manual)
- Citireatextului pe roluri (10/40, manual)
- Transcriereatextului, respectândașezareaînpagină: plasareadatei, a titlului,
folosireaalineatelor, a liniilor de dialog
- Scriereadupădictare a unuienunț (pe caiet/cu ajutorulcomputerului)
- Proiect: Afișarea la panoulclasei a grupului de literece/Cescrise cu
markerul/pensula pe coli mari
- Portofoliu: realizareaunuicolaj, utilizândcuvinte care conțingrupului de
literece/Ce, în diverse mărimi/fonturi, decupate din ziare/reviste/pliante

1 2 3 4 5
- Recapitulare la 1.1.,1.2.,1.3., - Discuții pe bazatemeiabordateîncadruluntății: Prietenul la nevoie se Resursemateriale: Observaresist
finalulUnității 2 1.4., 2.1., 2.2., cunoaște manual + digital, ematică
- Evaluare 2.3., 2.4., 3.1., - Exersareaexprimăriiclareșicorecte; exprimareaopinieipersonale pag. 42-43,
3.2., 3.3, 3.4., - Exerciții de recunoaștere a imaginilor din povesteaMoșCrăciun a computer, alfabetar, Chestionar
Suneteleșiliterele 4.1., 4.2. fostrăpit! șieliminareaimaginiinecorespunzătoare cărți de povești
r/R, o/O, c/C, ă, - Exerciții de recunoaștere a sunetelorr, o, c, ă, lîndenumirileunorimagini Portofoliu
l/L, - Completareaunorenunțurifolosindcuvintepotrivite Metode-procedee:
Grupul de - Scrierealiterelor de mână: r/R, o/O, c/C, ă, l/L conversația, lectura, Probăorală
literece - Ordonareaunorsilabeformate din litereler/R, o/O, c/C, ă, l/L pentru a exercițiul, jocul
obținecuvinte didactic Probăscrisă
Cuvinte care - Numărareasilabelorunuicuvânt
conțindiftongiioa - Ordonareacuvintelor care formeazăpropozițiișiscriereaacestora Forme de
, uă - Citireaunorcuvinte/propozițiiscrise cu literele de tipar/de mânăr/R, o/O, organizare a
c/C, ă, l/L, apoitranscrierea/copiereaacestora colectivului:
Citireașiscriereap - Adăugareaunorsemne de punctuațieînenunțurieliptice activitate frontală,
ropozițiilor care în grup, individuală
conținlitereleînvă (ex. 1, 2, 3, 4, 5/42, ex.1, 2, 3, 4, 5/43, manual + digital, caiet de lucru, p.
țate 42) Timp: 2 ore

Așezareatextuluiî
npagină

Ameliorare Ore la dispozițiacadrului didactic Resurse:


Dezvoltare/ Caietpentruexersare,
Performanță aprofundare,
dezvoltare, p. 24-36

Timp: 5 ore