Sunteți pe pagina 1din 46

Şcoala Profesională Coarnele Caprei Profesor: Cătălina Săndică-Hutopilă

Disciplina: Limba şi literatura română Nr. de ore/săptămână: 5


Clasa a V-a

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
CONŢINUTURI
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. Titlul. Autorul. Tabla de materii. Aşezarea în pagină. Volumul. Biblioteca.
1.2. Teoria literară
1.2.1. Raportul dintre realitate şi literatură.
1.2.2. Textul şi opera. Opera literară.
1.2.3. Structura operei literare. Textul în proză. Ce se povesteşte: naraţiunea; cine participă la acţiune: personajul (portretul fizic şi portretul moral al personajului); cine povesteşte:
naratorul. Modurile de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul.
1.2.4. Figurile de stil. Personificarea. Comparaţia. Enumeraţia. Repetiţia. Epitetul.
1
1.2.5. Textul în versuri.Versificaţia. Versul şi strofa. Rima.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare în proză şi în versuri – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri şi specii. Specii obligatorii: schiţa şi basmul.
1.3.2. Texte nonliterare: articolul de dicţionar, reclama.

Se vor selecta 5-7 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii
române. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugerează ca textul de bază să nu depăşească, de regulă, două pagini. Din
textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a elevilor. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să
aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 – 1.2.5 şi 1.3.1 – 1.3.2. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoricestetic,
formativ, adecvare la vârsta elevilor.

2. Practica raţională şi funcţională a limbii


2.1. Comunicarea orală
2.1.1. Situaţia de comunicare. Aplicaţii pentru înţelegerea noţiunilor de: emiţător, receptor, mesaj, context, cod, canal. Situaţia de comunicare dialogată.
2.1.2. Structurarea textului oral
Ideea principală, ideea secundară. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral. *Constituenţii textului oral. *Selectarea cuvintelor. *Organizarea propoziţiei şi a frazei.
*Dispunerea şi funcţionarea simultană a elementelor verbale şi nonverbale (aplicativ). Organizarea dialogului simplu. Formule elementare de menţinere a dialogului.
*Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:
- identificarea unei persoane, a unui obiect, a unui grup de persoane sau de obiecte;
- adresarea către o persoană, salutul;
- formularea de întrebări;
- iniţierea sau încheierea unui schimb verbal;
- susţinerea unei discuţii directe sau telefonice;
- cererea sau oferirea unei informaţii despre: identitatea, starea, ocupaţia, calitatea socială a unei persoane; forma, calitatea, utilitatea unor obiecte; mediul familial, mediul social al
unei persoane; un orar, un itinerar, desfăşurarea unei acţiuni;
- exprimarea acordului sau a dezacordului, a gusturilor, a punctelor de vedere în legătură cu un fapt sau o persoană;
- descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte;
- prezentarea unei acţiuni sau a unei înlănţuiri de acţiuni.
2.2. Comunicarea scrisă
2.2.1. Procesul scrierii
Părţile componente ale unei compuneri (actualizare). Aşezarea corectă a textului în pagină. Elemente auxiliare în scriere (sublinieri, paranteze etc.). Semnele de punctuaţie: punctul,
virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul întrebării, semnul exclamării, cratima.
2.2.2. Contexte de realizare
Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare. Transformarea textului dialogat în text narativ. Aprecieri personale referitoare la textele literare studiate (referitoare la personaje,
figuri de stil, moduri de expunere etc.). Notiţele. Lucrarea semestrială.

2. Elemente de construcţie a comunicării

2
În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de
opţiunea autorului de manual şi a profesorului. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar, inclusiv din punctul de vedere al
valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea va
urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem abstract”. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei
programe, nu interesează predarea în şi pentru sine a unor cunoştinţe gramaticale, ci abordarea funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la
structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de
diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de
exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. Se sugerează ca, în predarea problemelor noi, profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea
cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi, pornind de la un text, de la o situaţie concretă de comunicare, şi nu de la noţiunile teoretice.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.

3.1. Lexicul
Vocabularul limbii române. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Cuvântul derivat. Rădăcina. Sufixele. Prefixele.
Sinonimele. Antonimele. Câmpuri lexico-semantice (aplicativ).
3.2. Noţiuni de fonetică. Sunetul şi litera: corespondenţa dintre ele. Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Grupurile de sunete (diftongul, triftongul). Hiatul. Silaba.
3.3. Noţiuni elementare de sintaxă (actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar). *Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa). Propoziţia şi părţile de propoziţie. Propoziţia simplă şi
propoziţia dezvoltată. Dezvoltarea unei propoziţii simple. Propoziţia afirmativă şi propoziţia negativă. Propoziţia enunţiativă şi propoziţia interogativă. Fraza.
3.4. Morfosintaxa
3.4.1. Verbul.
Timpul, persoana, numărul (actualizare). Modurile personale şi modurile nepersonale (recunoaştere). Timpurile modului indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfect
simplu, mai-mult-ca-perfectul, viitorul I. Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea. Funcţia sintactică: predicatul (actualizare). Predicatul verbal. Predicatul nominal (verbul
copulativ a fi şi numele predicativ).
3.4.2. Substantivul.
Substantivele comune şi substantivele proprii. Genul. Numărul. (actualizare) Articolul. Articolul hotărât. Articolul nehotărât.
Cazurile substantivului
Nominativul. Funcţii sintactice: subiect şi nume predicativ.
Acuzativul. Prepoziţia. Prepoziţia simplă şi compusă. Funcţii sintactice: complement şi atribut (fără precizarea felului).
Dativul. Funcţii sintactice: complement (fără precizarea felului).
Genitivul. Articolul genitival (posesiv). Acordul în gen şi în număr al articolului genitival cu substantivul determinat. Utilizarea corectă a substantivelor proprii în dativ-genitiv.
Funcţii sintactice: atribut (fără precizarea felului).
Vocativul.
3.4.3. Substituţi ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal: persoana, numărul, genul (actualizare). Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal. Funcţiile sintactice: subiect, atribut, complement.
Pronumele personal de politeţe. ‫٭‬Formule reverenţioase de adresare.
3.4.3.2. Numeralul Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Funcţii sintactice: subiect, atribut, complement.
3.4.4. Determinanţii substantivului Adjectivul Adjectivul propriu-zis şi adjectivul provenit din verb la participiu. Adjectivele variabile (formele flexionare) şi invariabile. Acordul
cu substantivul în gen, număr şi caz. Funcţii sintactice: atribut şi nume predicativ. Topica adjectivului.
3.4.5. Părţile de vorbire neflexibile
3.4.5.1. Adverbul
3
Adverbele de loc, de timp, de mod. Adverbele provenite din adjective. Funcţia sintactică: complement.
3.4.5.2. Interjecţia.
3.5. Sintaxa propoziţiei
3.5.1. Predicatul. Predicatul verbal (exprimat numai prin verb la moduri personale) Predicatul nominal (numai cu verbul copulativ a fi). Numele predicativ simplu şi multiplu.
Valorile sintactice şi semantice ale verbului a fi.
3.5.2. Subiectul Subiectul exprimat (simplu şi multiplu) şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv, pronume,
numeral). Acordul predicatului cu subiectul în persoană şi număr (actualizare).
3.5.3. Atributul Elementele regente ale atributului.
3.5.4. Complementul Elementele regente ale complementului (numai verbul).
3.6. Sintaxa frazei. Propoziţia principală. Propoziţia secundară. Fraza formată din propoziţii principale şi propoziţii secundare. Elementele de relaţie în frază:
conjuncţiile (simple şi compuse). Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere. Subordonarea.

4
Director,

Planificare calendaristicĂ
2016-2017
Clasa a V- a

5
Planificare calendaristică

Clasa a V-a

Structura anului şcolar: 2016/2017


Cursuri: 35 de săptămâni+1 ; 140 de ore/an , 5 ore / săptămână
Semestrul I: 19 săptămâni, 5 ore/săptămână  95 de ore
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni 5 ore / săptămână  80 de ore
Săptămâna 6-10 martie 2017: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);
Teze: sem. I, până pe 16 decembrie 2016; sem. II, până pe 20 mai 2017

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptă- Obser-


învăţare ore mâna vaţii
alocate
Prezentarea 1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj Prezentarea şi îndrumarea lecturii textelor–suport 6 I- II
programei şi a oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; pentru parcurgerea programei clasei a V-a
manualului; 2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de Evaluare predictivă
evaluare comunicare/situaţii de comunicare diverse; Evaluarea competenţelor de lectură şi de
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; înţelegere a unui text literar/nonliterar
predictivă;
Actualizarea cunoştinţelor
actualizarea
cunoştinţelor)
Unitatea 1 Cartea - obiect cultural. 14 II– V
1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj Text- În casa bunicilor, de Ionel Teodoreanu
oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; 1) Titlul. Autorul. Tabla de materii.
1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi Aşezarea în pagină. Volumul. Biblioteca.
de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii 2) Noţiuni elementare de sintaxă
modului de structurare a acestora; (actualizarea cunoştinţelor din ciclul primar)
1.3. sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul *Părţile gramaticii (morfologia şi sintaxa)
vorbirii, în scopul clarificării acestora;  Propoziţia şi părţile de propoziţie.
1.4. sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticale Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată.
a unui enunţ şi/sau a formelor lexicale; Dezvoltarea unor propoziţii simple. Propoziţia

6
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; afirmativă şi propoziţia negativă. Propoziţia
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor enunţiativă şi propoziţia interogativă. Fraza
de comunicare; 3) Situaţia de comunicare
2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de  Formularea de întrebări. Iniţierea sau
comunicare/situaţii de comunicare diverse; încheierea unui schimb verbal. Adresarea către o
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare; persoană, salutul
3.3. identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un  Aplicaţii pentru înţelegerea noţiunilor de:
text literar sau nonliterar; emiţător, receptor, mesaj, context, cod, canal
3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu  Procesul scrierii. Părţile componente ale
textul/cartea; unei compuneri (actualizare)
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă,  Aşezarea corectă a textului în pagină
urmărind un plan; Elemente auxiliare în scriere (sublinieri, paranteze
4.2. utilizarea, în redactare, a unor sinonime, antonime etc.)
şi derivate adecvate temei date;  Semnele de punctuaţie: punctul, virgula,
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct două puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul
de vedere gramatical, folosind corect semnele întrebării, semnul exclamării, cratima
ortografice şi de punctuaţie;  *Selectarea cuvintelor. *Organizarea
propoziţiei şi a frazei.
EVALUARE
Unitatea 2 1.1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj Raportul dintre realitate şi literatură. 18 V- IX
oral, în scopul înţelegerii sensului global al acestuia; Textul şi opera. Opera literară.
1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi 1) Text-suport: textul integral
de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii O furnică de Tudor Arghezi
modului de structurare a acestora; 2) Lexicul
1.4. sesizarea corectitudinii/incorectitudinii gramaticale  Vocabularul limbii române. Cuvântul –
a unui enunţ şi/sau a formelor lexicale; unitate de bază a vocabularului. Forma şi
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; conţinutul. Cuvântul de bază. Cuvântul derivat.
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor Rădăcina. Sufixele. Prefixele.
de comunicare;  Sinonimele. Antonimele. Câmpuri lexico-
2.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct semantice (aplicativ).
de vedere gramatical; 3) Noţiuni de fonetică
2.4. adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de  Sunetul şi litera: corespondenţa dintre ele.
comunicare/situaţii de comunicare diverse; Vocalele. Consoanele. Semivocalele.
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare;  Grupurile de sunete (diftongul, triftongul).
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a Hiatul. Silaba.
unui text; 4) Situaţia de comunicare
3.3. identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un  Situaţia de comunicare dialogată.
text literar sau nonliterar; Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare.
7
3.5. folosirea unor tehnici/strategii de lucru cu  Aprecieri personale referitoare la textele
textul/cartea; literare studiate.
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, 5) Structurarea textului oral
urmărind un plan;  Ideea principală, ideea secundară. Planul
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct simplu şi planul dezvoltat de idei. Rezumatul oral.
de vedere gramatical, folosind corect semnele EVALUARE
ortografice şi de punctuaţie;

Unitatea 3 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi 1) Structura operei literare 24 IX- XV
de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii  Textul în proză. Ce se povesteşte; cine
modului de structurare a acestora; participă la acţiune; cine povesteşte (naratorul).
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Modurile de expunere - naraţiunea.
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Text-suport Gândăcelul, de Emil Gârleanu;
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; Amintiri din copilărie de Ion Creangă
2.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct 2) Verbul
de vedere gramatical;  Timpul, persoana, numărul (actualizare).
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare;  Modurile personale şi modurile
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a nepersonale (recunoaştere).
unui text;  Timpurile modului indicativ: prezent,
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într- imperfect, perfect compus, perfect simplu, mai
un text narativ; mult ca perfect, viitor I.
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor Verbele auxiliare: a fi, a avea, a vrea.
gramaticale învăţate;  Funcţia sintactică: predicatul
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, (actualizare). Predicatul nominal (verbul copulativ
urmărind un plan; a fi şi numele predicativ).
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct 3) Transformarea textului dialogat în
de vedere gramatical, folosind corect semnele text narativ
ortografice şi de punctuaţie;  Susţinerea unei discuţii directe sau
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în Telefonice
scopuri şi în contexte variate; EVALUARE

8
Unitatea 4 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi 1) Textul. Basmul Prâslea cel Voinic şi 20 XVI-
de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii merele de aur XIX
modului de structurare a acestora;  Figurile de stil. Personifica
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a 2) Substantivul. Substantivele comune şi
unui text; substantivele proprii. Genul. Numărul
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într- (actualizare).
un text narativ; 3) Articolul. Articolul hotărât. Articolul
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor nehotărât
gramaticale învăţate; 4) Cazurile substantivului
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, Nominativul. Funcţii sintactice : subiect şi nume
urmărind un plan; predicativ
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct Acuzativul. Prepoziţia. Prepoziţia simplă şi
de vedere gramatical, folosind corect semnele compusă. Funcţii sintactice: complement şi atribut
ortografice şi de punctuaţie; (fără precizarea felului)
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în Dativul. Funcţii sintactice: complement (fără
scopuri şi în contexte variate; precizarea felului)
Genitivul. Articolul genitival (posesiv). Acordul în
gen şi în număr al articolului genitival cu
substantivul determinat. Utilizarea corectă a
substantivelor proprii în genitiv-dativ. Funcţii
sintactice: atribut (fără precizarea felului)
Vocativul
5) *Constituenţii textului oral
*Dispunerea şi funcţionarea simultană a
elementelor verbale şi nonverbale (aplicativ).
6) Reclama
EVALUARE

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XI-XII


Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 7 III-IV;
o Povestea fără sfârşit (fragment) de Michael Ende VI-VIII;
o Coco şi pisica de Tudor Arghezi XIII-XV;
o fragmentul de text Cărţile cu Apolodor de Gellu Naum XVIII
o Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri
o Fram, ursul polar de Cezar Petrescu- fragment
o Gândăcelul de Emil Gârleanu
9
o Colinde
o Parabole
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 93

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. De Săptă- Obser-
învăţare ore mâna vaţii
alocate
Unitatea 5 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de 1) Textul. Schiţa 17 I-VI
descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului de Text-suport D-l Goe, de Ion Luca Caragiale
structurare a acestora;  Moduri de expunere – dialog
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui Text-suport legenda Dragoş-Vodă
text; 2) Substituţi ai substantivului
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text 3) Pronumele. Pronumele personal :
narativ; persoana, numărul, genul (actualizare)
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale Formele accentuate şi neaccentuate ale
învăţate; pronumelui personal
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, Funcţiile sintactice: subiect, atribut,
urmărind un plan; complement
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de 4) Pronumele personal de politeţe.
vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de *Formule reverenţioase de adresare
punctuaţie; 5) Numeralul. Numeralul cardinal.
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi Numeralul ordinal. Funcţii sintactice: subiect,
în contexte variate; atribut, complement.
6) Exprimarea acordului sau a
dezacordului, a gusturilor, a punctelor de vedere
în legătură cu un fapt sau o persoană
EVALUARE
Unitatea 6 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de 1) Textul în versuri. Versificaţia. Versul 20 VI-IX
descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului de şi strofa. Rima
structurare a acestora;  Figurile de stil. Comparaţia.

10
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; Enumeraţia. Repetiţia. Epitetul
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de Text-suport Ce te legeni… de Mihai Eminescu ;
comunicare; Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui  Moduri de expunere – descrierea.
text; 2) Determinanţii substantivului
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text  Adjectivul. Adjective propriu-zise şi
narativ; adjective provenite din verbe la participiu
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale Adjective variabile (forme flexionare) şi
învăţate; invariabile
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, Acordul cu substantivul în gen, număr, caz
urmărind un plan; Funcţii sintactice : atribut, nume predicativ
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de Topica adjectivului
vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de 3) Părţile de vorbire neflexibile
punctuaţie;  Adverbul. Adverbele de loc, de timp, de
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi mod. Adverbele provenite din adjective. Funcţia
în contexte variate; sintactică: complement
 Interjecţia
4) Descrierea unui obiect sau a unui
ansamblu de obiecte
EVALUARE
Unitatea 7 1.2. identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de 1) Textul literar 18 XI-
descriere dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii modului de Text-suport snoava Boierul şi Păcală XVI
structurare a acestora; 2) Sintaxa propoziţiei
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;  Predicatul. Predicatul verbal (exprimat
2.2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de numai prin verb la moduri personale)
comunicare; Predicatul nominal (numai cu verbul copulativ
3.1. identificarea ideilor principale după citirea globală a unui a fi). Numele predicativ simplu şi multiplu.
text; Valori sintactice şi semantice ale verbului a fi.
3.2. recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text  Subiectul
narativ; Subiectul exrpimat (simplu şi multiplu) şi
3.4. sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).
învăţate; Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul
4.1. redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, (substantiv, pronume, numeral).
urmărind un plan; Acordul predicatului cu subiectul în persoană şi
4.3. alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de număr (actualizare).
vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice şi de  Atributul
punctuaţie; Elementele regente ale atributului
 Complementul
11
4.4. redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi Elementele regente ale complementului (numai
în contexte variate; verbul)
3) Sintaxa frazei. Propoziţia principală.
Propoziţia secundară
 Fraza formată din propoziţii principale
şi propoziţii secundare.
 Elementele de relaţie în frază :
conjuncţiile (simple şi compuse).
 Coordonarea copulativă şi prin
juxtapunere
 Subordonarea
4) Cererea sau oferirea de informaţii.
Formularea de întrebări
EVALUARE

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XII


Obs. : Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Recapitulare finală 4 XV

Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 11 I-XV


o Parabole
o Dragoş- Vodă
o Daniel Sihastru de Dimitrie Bolintineanu
o Sfârşit de toamnă de Vasile Alecsandri
o În Pădurea Petrişorului
o Mihai Viteazul de Nicolae Bălcescu
o Întâmplările şi faptele de pomină ale năzdrăvanului Til Buhoglindă
Total ore pentru semestrul al II-lea 74

TOTAL ORE/AN 167

12
Proiectul unităţii de învăţare

Nr. de ore alocate: 6

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Prezentarea manualului şi a 1.1 Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 2.4 Stabilirea de relaţii între conţinuturile şcolară,
prevăzute în programă şi parcurgerea lor manual
Evaluare predictivă 4.1. Rezolvarea de exerciţii 3 Fişă de Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: evaluare individuală fişelor de
scrierea cu majusculă; evaluare
DOOM2
Verificarea competenţelor de 1.1 Lectura expresivă a unor texte, 2 Fragmente Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar 2.4. participarea la discuţii pe marginea lor şi literare/ Activitate frontală
 Moment ortografic: prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterare Activitate în grup
scrierea cu majusculă;
DOOM2

Prezentarea şi îndrumarea lecturii 1.1 2 Programa Activitate frontală


textelor-suport pentru parcurgerea 2.1 şcolară,
programei clasei a V-a manual
Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 3 Fişă de Activitate Observarea
 Moment ortografic: 2.1. lucru individuală sistematică
scrierea cu majusculă; 2.4. Auxiliare Activitate frontală Aprecierea
DOOM2 didactice răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare


Unitatea de învăţare: Unitatea 1
Nr. de ore alocate: 14

13
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
1. Cartea, obiect cultural 1.1. Exerciţii de explicare a sensului cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
Text suport: 1.2. în context Fişe de lucru frontală şi sistematică
 Cele dintâi lecturi de 1.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor cheie individuală
Mircea Eliade 3.3.
Observarea textului
 Moment ortografic:
scrierea cu majusculă
2. Cartea, obiect cultural 1.1. Exerciţii de înţelegere a textului literar 1 Manual Activitate Aprecierea
(textul suport) 1.2. Fişe de lucru frontal răspunsurilor
 Moment ortografic: rolul 1.3. Volume: Teatru, ă şi la întrebări
ghilimelelor/al semnelor de Mihai individ
citării Eminescu, La uală
Golful mării (lit.
slavă), DEX,
DOOM2
3. Cartea, obiect cultural 1.1. Exerciţii de interpretare a textului literar 1 Manual Activitate Aprecierea
(textul suport) 2.1. Fişe de lucru frontal răspunsurilor
 Moment ortografic: bara 2.2. ă şi la întrebări
oblică individ
uală

4. Cartea, obiect cultural. 1.1. Exerciţii de prezentare a unor cărţi 1 Manual Activitate Observarea
Titlul. Autorul. Tabla de materii. 2.1. Exerciţii de identificare a tipului tablei de Volume diverse frontală şi sistematică
Aşezarea în pagină. Volumul. 2.2. materii individuală
Biblioteca 3.5. Exerciţii de identificare a volumelor într-o
 Moment ortografic: bibliotecă
alineatul

14
5. Noţiuni elementare de 2.5. Exerciţii de identificare a părţilor de 1 Manual Activitate Aprecierea
sintaxă (actualizarea cunoştinţelor 2.1. propoziţie Fişe de lucru frontală şi pe răspunsurilor
din ciclul primar) Exerciţii de identificare a tipurilor de Caietul elevului. grupe Observarea
 Moment ortografic: propoziţii Clasa a V- a sistematică
două puncte
6. *Părţile gramaticii 2.5. Exerciţii de identificare a părţilor de 1 Manual Activitate Observarea
(morfologia şi sintaxa) 2.1. propoziţie Fişe de lucru frontală şi sistematică
Propoziţia şi părţile de propoziţie. 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri Auxiliare individuală Aprecierea
Propoziţia simplă şi propoziţia de propoziţii didactice răspunsurilor
dezvoltată. Dezvoltarea unor Exerciţii de construire a unor propoziţii
propoziţii simple. Propoziţia simple şi dezvoltate
afirmativă şi propoziţia negativă. Exerciţii de transformare a propoziţiilor
Propoziţia enunţiativă şi simple în propoziţii dezvoltate
propoziţia interogativă Alcătuirea de enunţuri în care să apară
 Moment ortografic: diferite tipuri de propoziţii
semnul exclamării
7. Fraza 2.5. Exerciţii de segmentare a frazelor în 1 Manual Activitate Observarea
 Moment ortografic: 2.1. propoziţii Fişe de lucru frontală şi sistematică
semnul întrebării 2.3. Exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor şi Auxiliare individuală Aprecierea
frazelor didactice răspunsurilor
Exerciţii de alcătuire de fraze
8. Situaţia de comunicare. 1.1. Exerciţii de iniţiere şi de încheiere a unui 1 Manual Activitate Observarea
Formularea de întrebări. Iniţierea 1.2. schimb verbal. Formule de adresare şi de Fişe de lucru frontală şi sistematică
sau încheierea unui schimb 1.3 salut Sofia Dobra- individuală Aprecierea
verbal. Adresarea către o 2.4. Exerciţii de răspunsurilor
persoană, salutul comunicare
 Moment ortografic: Caiet de vacanţă
virgula
9. Aplicaţii pentru 1.1. Exerciţii de identificare a emiţătorului, 1 Manual Activitate Observarea
înţelegerea noţiunilor de: 1.4. receptorului, a mesajului, contextului, Fişe de lucru frontală sistematică
emiţător, receptor, mesaj, context, 2.2. codului şi canalului dintr-o situaţie de Auxiliare Activitate Aprecierea
cod, canal comunicare didactice individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: Activitate pe
folosiţi-vă, exprimaţi-vă grupe

15
10. Procesul scrierii. Părţile 1.1. Exerciţii de actualizare a părţilor 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
componente ale unei compuneri 4.3. componente ale unei compuneri Caiet de vacanţă frontală sistematică
(actualizare) 4.1. Exerciţii de redactare a unor compuneri Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: scurte pe teme date individuală răspunsurilor
punctul şi virgula
11. Aşezarea corectă a textului 1.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor de 1 Notiţele la Activitate Observarea
în pagină. Elemente auxiliare în 4.3. aşezare corectă a textului în pagină diferite obiecte frontală sistematică
scriere (sublinieri, paranteze etc.) Discutarea rolului elementelor auxiliare Fişe de lucru Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: eai, (sublinieri, paranteze etc.) în scriere individuală răspunsurilor
eau şi iai, iau; DOOM2
12. Semnele de punctuaţie: 1.1. Exerciţii de identificare a rolului semnelor 1 Manual Activitate Observarea
punctul, virgula, două puncte, 4.3. de punctuaţie în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
ghilimelele, linia de dialog, Exerciţii de construire a unor enunţuri cu Limba română- Activitate Aprecierea
semnul întrebării, semnul folosirea adecvată a semnelor de punctuaţie Editura Nomina individuală răspunsurilor
exclamării, cratima GOOM

13. *Selectarea cuvintelor. 3.3. Exerciţii de folosire corectă a cuvintelor în 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
*Organizarea propoziţiei şi a 3.5. diferite situaţii de comunicare orală frontală sistematică
frazei. Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: individuală răspunsurilor
dictare
Evaluare Unitatea 1 1.4. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de evaluare Activitate Aprecierea
2.2. însuşite independentă fişelor de
4.3. evaluare
Secvenţă de lectură: 1.1 Exerciţii de citire corectă şi fluentă a unui 1 Manual Activitate Observarea
 Povestea fără sfârşit 2.4 text Volume diverse frontală şi sistematică
(fragment) de Michael Ende 3.5 Exerciţii de înţelegere şi interpretare a individuală
 Moment ortografic: eo, textului
io şi eoa, ioa; DOOM2 Exerciţii de valorificare a elementelor
nonverbale în citirea textului
Secvenţă de lectură: 1.1 Exerciţii de citire corectă şi fluentă a unui 1 Volume diverse Activitate Observarea
 Coco şi pisica de Tudor 2.4 text Analiza textului frontală şi sistematică
Arghezi 3.5 Exerciţii de înţelegere şi interpretare a literar în individuală
 Moment ortografic: oa şi textului gimnaziu-Editura
ua; DOOM2 Aula
16
Proiectul unităţii de învăţare
Unitatea de învăţare: Unitatea 2
Nr. de ore alocate: 18

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
1. Raportul dintre realitate şi 1.1. Exerciţii de identificare a sensurilor 1 Manual Activitate Observarea
literatură. Opera literară 2.5. cuvintelor necunoscute din textul-suport Dicţionar frontală sistematică
Lectura textului suport, 3.3. Exerciţii de evaluare a lecturii C.D.- Tudor Activitate Aprecierea
 O furnică de Tudor Gheorghe individuală răspunsurilor
Arghezi – Observarea textului
 Moment ortografic:
blancul
2. Lectura aprofundată a 3.5. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate Observarea
textului suport (1) 4.3. textului literar Fişe de lucru frontală sistematică
Caracteristicile operei literare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: individuală răspunsurilor
apostroful
3. Lectura aprofundată a 3.5. Exerciţii de identificare a asemănărilor şi 1 Manual Activitate Observarea
textului suport (2) 4.3. deosebirilor dintre realitate şi literatură Auxiliare frontală sistematică
Raportul dintre realitate şi 4.1. Exerciţii de redactare a unor texte pe teme didactice Activitate Aprecierea
literatură date Fişe de lucru individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
diacriticele
4. Lexicul 1.3. Exerciţii de identificare a categoriilor 1 Manual Activitate Observarea
Vocabularul limbii române 1.4. lexicale Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 2.2. Alcătuirea de enunţuri din care să rezulte Caietul elevului. Activitate Aprecierea
parantezele sensurile cuvintelor aparţinând diverselor Clasa a V- a individuală răspunsurilor
categorii lexicale
17
5. Lexicul 1.3. Exerciţii de identificare a rolului cuvântului 1 Manual Activitate Observarea
Cuvântul – unitate de bază a 1.4. în comunicare Fişe de lucru frontală sistematică
vocabularului. Forma şi 2.2. Exerciţii de ilustrare a legăturii dintre forma Auxiliare Activitate Aprecierea
conţinutul şi conţinutul cuvântului didactice individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
vocale duble; DOOM2
6. Articolul de dicţionar 3.3. Exerciţii de folosire a dicţionarului 1 Dicţionare Activitate Observarea
 Moment ortografic: 3.5. Exerciţii de identificare şi e explicare a Fişe de lucru frontală sistematică
consoane duble sensului unor cuvinte prin utilizarea Auxiliare Activitate Aprecierea
dicţionarului didactice individuală răspunsurilor

7. Lexicul 1.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Fişe de lucru Activitate Observarea


Cuvântul de bază. Cuvântul 1.4. derivate Auxiliare frontală sistematică
derivat. Rădăcina. Sufixele şi 2.2 Exerciţii de identificare a rădăcinii, a didactice Activitate Aprecierea
prefixele cuvântului de bază şi a cuvântului derivat Caietul elevului. individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: Exerciţii de creare a unor cuvinte derivate Clasa a V-a Activitate pe
sufixe/prefixe şi derivate cu sufixe şi cu prefixe grupe
cu sufix/prefix; DOOM2 Exerciţii de integrare în context a unor
cuvinte derivate
8. Lexicul 2.2. Exerciţii de identificare a sensului 1 Manual Activitate Observarea
Sinonimele. Antonimele 3.3. sinonimelor şi antonimelor Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: m 1.4. Exerciţii de integrare în context a Auxiliare Activitate Aprecierea
înainte de p/b 4.2. sinonimelor şi antonimelor didactice individuală răspunsurilor
Activitate pe
grupe
9. Lexicul 3.3. Exerciţii de identificare a câmpurilor lexico- 1 Manual Activitate Observarea
Câmpuri lexico-semantice 4.2. semantice în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 2.1. Exerciţii de integrare în context a unor Auxiliare Activitate Aprecierea
după ş/j : a,e,i/ ea,ă,â; termeni aparţinând unor câmpuri lexico- didactice individuală răspunsurilor
DOOM2 semantice
10. Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de identificare a corespondenţei 1 Manual Activitate Observarea
Sunetul şi litera: corespondenţa dintre sunete şi litere Fişe de lucru frontală sistematică
dintre ele. Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: e şi didactice individuală răspunsurilor
ie; DOOM2
18
11. Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de identificare a vocalelor, 1 Manual Activitate Observarea
Vocalele. Consoanele. 2.1. consoanelor şi a semivocalelor în cuvinte Fişe de lucru frontală sistematică
Semivocalele date Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: Construirea de enunţuri cu termeni în care didactice individuală răspunsurilor
despărţirea la capăt de să apară tipurile de sunete învăţate Activitate pe
rând; DOOM2 grupe
12. Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate Observarea
Grupurile de sunete (diftongul, 2.1. triftongilor şi hiatului. Fişe de lucru frontală sistematică
triftongul). Hiatul Construirea de enunţuri cu termeni în care Caietul elevului. Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: să apară grupurile de sunete învăţate Clasa a V-a individuală răspunsurilor
scrierea unor diftongi/
triftongi
13. Noţiuni de fonetică 1.4. Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
Silaba 2.1. în silabe Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Activitate Aprecierea
despărţirea în silabe individuală răspunsurilor
14. Lexicul şi fonetica. 1.1. Exerciţii de vocabular şi de fonetică 1 Manual Activitate Observarea
Consolidare 1.4. Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 2.2. Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu Caiet de vacanţă Activitate Aprecierea
accentul; DOOM2 diferite categorii semantice individuală răspunsurilor
15. Aprecieri personale 2.1. Exerciţii de exprimarea opiniei referitoare la 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
referitoare la textele literare 2.3. mesajele textelor studiate sau citite ca Caiet de vacanţă frontală sistematică
studiate 2.5. lecturi particulare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: â/î ; 4.4. Redactarea de texte pe teme date individuală răspunsurilor
DOOM2

16. Situaţia de comunicare. 2.4. Exerciţii de relatare orală a unor întâmplări 1 Sofia Dobra- Activitate Observarea
Situaţia de comunicare dialogată. 2.5. reale sau imaginare Exerciţii de frontală sistematică
Povestirea unor întâmplări reale comunicare Activitate Aprecierea
sau imaginare. Caiet de vacanţă individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: ea şi
ia; DOOM2

19
17. Structurarea textului oral. 2.1. Exerciţii de formulare a ideilor principale 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Ideea principală, ideea secundară. 2.3. desprinse dintr-un text dat Auxiliare frontală sistematică
Planul simplu şi planul dezvoltat 2.5. Exerciţii de rezumare orală a unui text dat didactice Activitate Aprecierea
de idei. Rezumatul oral. individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
dictare
Evaluare Unitatea 2 1.4. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de evaluare Activitate Aprecierea
2.2. însuşite independentă fişelor de
4.3. evaluare
Secvenţă de lectură: 1.1 Exerciţii de citire corectă şi fluentă a unui 1 Manual Activitate Observarea
 Cărţile cu Apolodor 2.4 text frontală şi sistematică
(fragmente) de Gellu Naum 3.5 Exerciţii de lectură selectivă pentru individuală
 Moment ortografic: rolul înţelegerea şi interpretarea textului literar
semnelor de punctuaţie Exerciţii de explicare a anumitor cuvinte din
în textul suport text
Secvenţă de lectură: 1.1 Exerciţii de citire corectă şi fluentă a unui 1 Manual Activitate Observarea
 Cărţile cu Apolodor 2.4 text frontală şi sistematică
(fragmente) de Gellu Naum 3.5 Exerciţii de lectură selectivă pentru individuală
 Moment ortografic: înţelegerea şi interpretarea textului literar
corectarea unor enunţuri Exerciţii de explicare a anumitor cuvinte din
text

Proiectul unităţii de învăţare


Unitatea de învăţare: Unitatea 3
Nr. de ore alocate: 22

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare

20
1. Textul în proză 1.5. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de evaluare Activitate Observarea
Gândăcelul, colegi pe baza unei grile a lecturii frontală sistematică
Observarea textului Discuţii asupra evaluării lecturii Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: ai/ Exerciţii de vocabular individuală răspunsurilor
a-i
2. Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de formulare a ideilor principale 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport. Ce se povesteşte. 3.4. Exerciţii de relaţionare a ideilor principale Fişe de lucru frontală sistematică
Planul simplu şi planul dezvoltat cu ideile secundare Activitate Aprecierea
de idei individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: al/
a-l
3. Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de rezumare a textului-suport; 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport. Rezumatul oral 1.5. Exerciţii de identificare a etapelor acţiunii Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Activitate Aprecierea
altfel/alt fel individuală răspunsurilor
4. Lectura aprofundată a 1.5. Exerciţii de identificare a personajelor care 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport 2.1. participă la acţiune în textul literar Fişe de lucru frontală sistematică
Cine participă la acţiune. Exerciţii de identificare a trăsăturilor Portofoliu Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: personajelor din textul studiat individuală răspunsurilor
bineînţeles/ bine înţeles
5. Lectura aprofundată a 1.5. Exerciţii de identificare a mărcilor 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport. Cine povesteşte 2.1. naratorului în textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
(naratorul) Portofoliu Activitate Aprecierea
 Amintiri din copilărie de individuală răspunsurilor
Ion Creangă
 Moment ortografic:
vocale în hiat
6. Lectura aprofundată a 1.5. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport 2.1. naraţiunii, având în vedere textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
Moduri de expunere în textul 3.2. Exerciţii de exprimare a opiniei asupra Activitate Aprecierea
literar (naraţiunea) semnificaţiei globale a textului studiat individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
car/c-ar

21
7. Lectura aprofundată a 4.4. Redactarea de texte pe baza textului studiat 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport. Autor, narator, (texte imaginative, reflexive) Fişe de lucru frontală sistematică
personaj Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: individuală răspunsurilor
cam/c-am
8. Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a personificării în 1 Manual Activitate Observarea
textului-suport. Figuri de stil. texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Personificarea Exerciţii de integrare a unor personificări în Portofoliu Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: enunţuri proprii Adriana Bărbat- individuală răspunsurilor
caş/c-aş Ora de
literatură
9. Verbul Exerciţii de identificare a timpului, 1 Manual Activitate Observarea
Timpul, persoana, numărul 3.4. persoanei, numărului verbelor din texte date Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare) 4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: a fi; verbe la categoriile gramaticale menţionate didactice individuală răspunsurilor
DOOM2
10. Verbul Exerciţii de recunoaştere a modurilor 1 Manual Activitate Observarea
Modurile personale şi modurile 3.4. personale şi nepersonale ale verbelor Fişe de lucru frontală sistematică
nepersonale (recunoaştere) 4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Caietul elevului Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: verbe la moduri personale şi nepersonale individuală răspunsurilor
aşază/înşală; DOOM2
11. Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile modului indicativ: 4.3. indicativ, timpul prezent Fişe de lucru frontală sistematică
prezentul 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: a verbelor la modul indicativ, timpul prezent didactice individuală răspunsurilor
crea/a agrea Alcătuirea de enunţuri în care să apară
verbe la modul indicativ, timpul prezent
12. Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile modului indicativ: 4.3. indicativ, timpul imperfect Fişe de lucru frontală sistematică
imperfectul 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: a verbelor la modul indicativ, timpul didactice individuală răspunsurilor
continua; DOOM2 imperfect Caietul elevului
Alcătuirea de enunţuri în care să apară
verbe la modul indicativ, timpul imperfect

22
13. Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile modului indicativ: 4.3. indicativ, timpul perfect compus Fişe de lucru frontală sistematică
perfect compus 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: verbelor la modul indicativ, timpul perfect didactice individuală răspunsurilor
forme inverse compus Caietul elevului
Alcătuirea de enunţuri în care să apară
verbe la modul indicativ, timpul perfect
compus
14. Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile modului indicativ: mai- 4.3. indicativ, timpul mai mult ca perfect Fişe de lucru frontală sistematică
mult- ca- perfectul 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: verbelor la modul indicativ, timpul mai mult didactice individuală răspunsurilor
formele unor verbe- a se ca perfect Caietul elevului
sfii Alcătuirea de enunţuri în care să apară
verbe la modul indicativ, timpul mai mult ca
perfect
15. Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate Observarea
Timpurile modului indicativ: 4.3. indicativ, timpul viitor Fişe de lucru frontală sistematică
viitor I 2.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caietul elevului Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: verbelor la modul indicativ, timpul viitor individuală răspunsurilor
formele unor verbe Alcătuirea de enunţuri în care să apară
verbe la modul indicativ, timpul viitor
16. Verbul Exerciţii de identificare a verbelor auxiliare 1 Manual Activitate Observarea
Verbele auxiliare: a fi, a avea, a 4.3. Exerciţii de diferenţiere a verbelor Fişe de lucru frontală sistematică
vrea 2.3. predicative şi a verbelor auxiliare Caietul elevului Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: Alcătuirea de enunţuri în care să apară individuală răspunsurilor
verbe terminate în –î/i; verbe auxiliare
DOOM2
17. Verbul Exerciţii de identificare a predicatelor în 1 Manual Activitate Observarea
Funcţia sintactică: predicatul 2.1. texte date Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare). 4.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: predicatelor exprimate prin verbe în texte didactice individuală răspunsurilor
corectarea unor enunţuri date

23
18. Verbul Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Manual Activitate Observarea
Predicatul nominal (verbul 2.1. nominale în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
copulativ a fi şi numele 4.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caietul elevului Activitate Aprecierea
predicativ) predicatelor nominale din texte date individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: Alcătuirea de enunţuri în care să apară
corectarea unor enunţuri predicate nominale
19. Verbul. Consolidare Exerciţii de identificare şi de analiză a 1 Manual Activitate Observarea
 Moment ortografic: 2.1. diferitelor tipuri de verbe studiate Fişe de lucru frontală sistematică
forma negativă a unor 2.3. Alcătuirea de texte în care să apară verbe la Auxiliare Activitate Aprecierea
verbe 4.3. timpurile modului indicativ didactice individuală răspunsurilor
4.4. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Caietul elevului
3.4. predicate verbale şi nominale, exprimate Caiet de vacanţă
prin verbe la diferite timpuri ale modului
indicativ
20. Transformarea textului 2.1. Exerciţii de transformare a textului dialogat 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
dialogat în text narativ 1.5. în text narativ Auxiliare frontală sistematică
 Moment ortografic: 2.1. Exerciţii de identificare a modificărilor didactice Activitate Aprecierea
cea/ce-a apărute la transformarea textului dialogat în Caietul elevului individuală răspunsurilor
text narativ
21. Susţinerea unei discuţii 2.1. Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
directe sau telefonice 1.5. încheiere a unei discuţii pe o temă dată Sofia Dobra- frontală sistematică
 Moment ortografic: Exerciţii de identificare a unor formule Exerciţii de Activitate Aprecierea
dictare convenţionale care apar într-o discuţie comunicare individuală răspunsurilor
Caiet de vacanţă
Evaluare Unitatea 3 2.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de evaluare Activitate Aprecierea
2.3. teoretice însuşite independentă fişelor de
4.4. evaluare
3.4.

Secvenţă de lectură: 1.1 Exercitii de lectură selectivă (identificare de 1 Volum Activitate Observarea
 Fram, ursul polar de 2.4 fragmente) Manual frontală şi sistematică
Cezar Petrescu- fragment 3.5 Exerciţii de formulare a ideilor principale Portofoliu individuală
 Moment ortografic: rolul Exerciţii de relaţionare a ideilor principale
semnelor de punctuaţie cu ideile secundare
în textul suport
24
Secvenţă de lectură: 1.1. Exerciţii de lectură selectivă pentru 1 Volum Activitate Aprecierea
 Gândăcelul de Emil 1.2. înţelegerea textului literar („ce“ se Portofoliu frontală şi răspunsurilor
Gârleanu 1.3. povesteşte (ce se întâmplă, care este Fişe de lucru individuală la întrebări
 Moment ortografic: 3.2 acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune
corectarea unor enunţuri (personajele, trăsături fizice şi morale ale
personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog)
Pregătirea lucrării scrise 3.4 -exerciţii pregătitoare pentru susţinerea tezei 2 Observare Activitate Pregătirea
2.3 sistematică frontală lucrării scrise
4.3 (4-5 elevi) combinată cu
1.3 activitate
3.1 independentă
3.2
Lucrare scrisă semestrială 3.4 - exerciţii scrise de verificare şi de 1 Proba scrisă Activitate Lucrare scrisă
2.3 consolidare a noţiunilor însuşite sau independentă semestrială
4.3 exersate în semestrul I
1.3
3.1
3.2
Analiza lucrării scrise 3.4 - discutarea tezelor 1 Observare Activitate Analiza
2.3 sistematică frontală lucrării scrise
4.3 combinată cu
1.3 activitate
3.1 independentă
3.2

25
Proiectul unităţii de învăţare
Unitatea de învăţare: Unitatea 4
Nr. de ore alocate: 19

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
1. Schiţa Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate Observarea
 D-l Goe...de 1.2. colegi pe baza unei grile evaluare a frontală sistematică
I.L.Caragiale 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Activitate Aprecierea
Lectura textului suport Exerciţii de vocabular individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
cacofonia
Schiţa Exerciţii de înţelegere a textului 1 Manual Activitate Observarea
2. Lectura aprofundată a 1.2. Exerciţii de identificare a ideilor principale Fişe de lucru frontală sistematică
textului suport. Planul simplu şi 3.1. ale textului studiat Activitate Aprecierea
planul dezvoltat de idei 4.1. Redactarea planului simplu şi a planului individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: dezvoltat de idei
cel/ce-l cele/ce le
Schiţa 1 Manual Activitate Observarea
3. Lectura aprofundată a 1.2. Alcătuirea rezumatului oral al textului Fişe de lucru frontală sistematică
textului suport. Rezumatul oral 3.1. studiat Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: 4.1. Exerciţii de identificare a personajelor şi a individuală răspunsurilor
cei/ce-i mărcilor naratorului

Schiţa 1 Manual Activitate Observarea


4. Lectura aprofundată a Exerciţii de identificare a modurilor de Fişe de lucru frontală sistematică
textului suport. Moduri de 3.2. expunere în textul studiat Portofoliu Activitate Aprecierea
expunere – dialogul individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
câteodată/câte o dată

26
Schiţa Exerciţii de identificare a indicilor de timp 1 Manual Activitate Observarea
5. Lectura aprofundată a şi de spaţiu în textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
textului suport. Acţiune, 3.1. Exerciţii de prezentare orală a acţiunilor şi Activitate Aprecierea
evenimente, timp, spaţiu 4.3. evenimentelor la care participă personajele individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: în textul dat
deal/de-al
Schiţa Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate Observarea
6. Lectura aprofundată a 4.3. speciei, având în vedere textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
textului suport. Caracteristicile 4.4. Redactarea unor texte reflexive pe marginea Portofoliu Activitate Aprecierea
speciei 4.1. textului studiat individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
decât/de cât
7. Substantivul Exerciţii de identificare a substantivelor 1 Manual Activitate Observarea
Substantivele comune şi 3.4. comune şi a substantivelor proprii în texte Fişe de lucru frontală sistematică
substantivele proprii. Genul. date Auxiliare Activitate pe Aprecierea
Numărul (actualizare) Exerciţii de identificare a genului şi didactice grupe răspunsurilor
 Moment ortografic: numărului substantivelor, pentru
forme după gen; actualizarea noţiunilor însuşite în anii
DOOM 2 anteriori
8. Substantivul Exerciţii de analiză corectă a substantivului 1 Manual Activitate Observarea
Substantivele comune şi 3.4. în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
substantivele proprii. Genul. Exerciţii de folosire corectă a substantivelor Caietul elevului Activitate Aprecierea
Numărul comune şi proprii, prin integrarea acestora Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: în diferite contexte vacanţă
pluralul unor
substantive; DOOM 2
9. Articolul. Articolul 3.4. Exerciţii de identificare a articolelor 1 Manual Activitate Observarea
hotărât. Articolul nehotărât 4.1. hotărâte şi nehotărâte, în enunţuri date Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Exerciţii de folosire corectă a articolului Auxiliare Activitate Aprecierea
forme; DOOM 2 hotărât şi nehotărât în diferite contexte didactice individuală răspunsurilor

27
10. Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în 1 Manual Activitate Observarea
Nominativul. Funcţii sintactice: 3.4. cazul nominativ Fişe de lucru frontală sistematică
subiect şi nume predicativ 4.1. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caietul elevului Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: substantivelor în cazul nominativ Caiet de individuală răspunsurilor
forme în nominativ; Alcătuirea de enunţuri în care să apară vacanţă
DOOM 2 substantive în cazul nominativ, cu funcţia
sintactică de subiect şi de nume predicativ
11. Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a prepoziţiilor 1 Manual Activitate Observarea
Acuzativul. Prepoziţia. Prepoziţia 3.4. simple şi compuse Fişe de lucru frontală sistematică
simplă şi compusă Alcătuirea de enunţuri în care să apară Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: substantive precedate de prepoziţii simple şi didactice individuală răspunsurilor
forme în acuzativ; compuse
DOOM 2
12. Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în 1 Manual Activitate Observarea
Acuzativul. Funcţii sintactice: 3.4. cazul acuzativ, precedate sau nu de Fişe de lucru frontală sistematică
complement şi atribut (fără 4.1. prepoziţii specifice Caietul elevului Activitate Aprecierea
precizarea felului) Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: substantivelor în cazul acuzativ vacanţă
forme în nominativ- Alcătuirea de enunţuri în care să apară
acuzativ substantive în cazul acuzativ, cu funcţiile
sintactice de complement şi de atribut
13. Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în 1 Manual Activitate Observarea
Dativul. Funcţii sintactice: 3.4. cazul dativ Fişe de lucru frontală sistematică
complement (fără precizarea Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caietul elevului Activitate Aprecierea
felului) substantivelor în cazul dativ Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: Alcătuirea de enunţuri în care să apară vacanţă
forme în dativ; DOOM 2 substantive în cazul dativ, cu funcţia
sintactică de complement

28
14. Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în 1 Manual Activitate Observarea
Genitivul. Articolul genitival 3.4. cazul genitiv Fişe de lucru frontală sistematică
(posesiv). Acordul în gen şi în Exerciţii de identificare a articolului Caietul elevului Activitate Aprecierea
număr al articolului genitival cu genitival (posesiv) Caiet de individuală răspunsurilor
substantivul determinat Exerciţii de folosire corectă a articolului vacanţă
 Moment ortografic: genitival în diferite contexte
forme în genitiv; Exerciţii de diferenţiere a articolului
DOOM 2 genitival de prepoziţie
15. Cazurile substantivului Exerciţii de analiză gramaticală corectă a 1 Manual Activitate Observarea
Genitivul. Funcţii sintactice: 3.4. substantivelor în cazul genitiv Fişe de lucru frontală sistematică
atribut (fără precizarea felului) Alcătuirea de enunţuri în care să apară Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: substantive în cazul genitiv, precedate sau didactice individuală răspunsurilor
forme în dativ-genitiv nu de articol genitival, cu funcţia sintactică
de atribut
16. Cazurile substantivului Exerciţii de identificare a substantivelor în 1 Manual Activitate Observarea
Vocativul 3.4. cazul vocativ Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caietul elevului Activitate Aprecierea
forme în vocativ substantivelor în cazul vocativ Caiet de individuală răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară vacanţă
substantive în cazul vocativ
Exerciţii de identificare a particularităţilor
cazului vocativ al substantivelor
17. Substantivul. Consolidare 3.4. Exerciţii de folosire corectă a substantivelor, 1 Manual Activitate Observarea
 Moment ortografic: 4.1. la diferite cazuri şi cu diferite funcţii Fişe de lucru frontală sistematică
corectarea unor enunţuri sintactice, în diferite contexte Caietul elevului Activitate pe Aprecierea
Caiet de grupe răspunsurilor
vacanţă Activitate
individuală
18. *Constituenţii textului 1.2. Exerciţii de identificare a constituenţilor 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
oral. textului oral Auxiliare frontală sistematică
 Moment ortografic: Alcătuirea unor texte orale pe teme date didactice Activitate Aprecierea
demult/ de mult individuală răspunsurilor

29
19. *Dispunerea şi 1.2. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate Observarea
funcţionarea simultană a verbale şi nonverbale în cadrul unor situaţii Fişe de lucru frontală sistematică
elementelor verbale şi nonverbale de comunicare Sofia Dobra- Activitate Aprecierea
(aplicativ) Alcătuirea de situaţii de comunicare prin Exerciţii de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: integrarea unor elemente verbale şi comunicare
dune/ du-ne nonverbale adecvate Caiet de
vacanţă
20. Textul nonliterar 1.2. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate Observarea
Reclama 4.4. specifice textului nonliterar Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Exerciţii de identificare a caracteristicilor Caiet de Activitate pe Aprecierea
corectarea unor texte reclamei vacanţă grupe răspunsurilor
Alcătuirea unor reclame Caietul elevului Activitate
individuală
Evaluare Unitatea 4 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de evaluare Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite independentă fişei de
4.4. evaluare

Secvenţă de lectură: 1.1 Exercitii de lectură selectivă (identificare de 1 Volum Activitate Observarea
 Parabole 2.4 fragmente) Manual frontală şi sistematică
 Moment ortografic: 3.5 Exerciţii de formulare a ideilor principale Portofoliu individuală
Dictare Exerciţii de relaţionare a ideilor principale
cu ideile secundare

Secvenţă de lectură: 1.1. Exerciţii de lectură selectivă pentru 1 Volum Activitate Aprecierea
 Bubico de Ion Luca 1.2. înţelegerea textului literar („ce“ se Portofoliu frontală şi răspunsurilor
Caragiale 1.3. povesteşte (ce se întâmplă, care este Fişe de lucru individuală la întrebări
 Moment ortografic: 3.2 acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune
corectarea unor enunţuri (personajele, trăsături fizice şi morale ale
personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog)

30
Proiectul unităţii de învăţare
Unitatea de învăţare: Unitatea 5
Nr. de ore alocate: 19

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. didactice organizare
Ore)
1. Basmul Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate Observarea
 Prâslea cel voinic şi 1.2. colegi pe baza unei grile evaluare a frontală sistematică
merele de aur Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Activitate Aprecierea
Lectura textului suport individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
forme arhaice
2. Basmul Exerciţii de înţelegere a textului 1 Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundată a textului 1.2. Exerciţii de identificare a ideilor principale Fişe de lucru frontală sistematică
suport selectat. Planul simplu şi 3.1. ale textului studiat Activitate Aprecierea
planul dezvoltat de idei 4.1. Redactarea planului simplu şi a planului individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: dezvoltat de idei
deloc/de loc
3. Basmul Alcătuirea rezumatului oral al textului 1 Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundată a textului 1.2. studiat Fişe de lucru frontală sistematică
suport selectat. Rezumatul oral 3.1. Exerciţii de identificare a personajelor şi a Activitate pe Aprecierea
 Moment ortografic: 4.1. mărcilor naratorului grupe răspunsurilor
deoparte/ de o parte
4. Basmul Exerciţii de identificare a indicilor de timp 1 Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.1. şi de spaţiu în textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
suport selectat. Acţiune, 4.3. Exerciţii de prezentare orală a acţiunilor şi Activitate pe Aprecierea
evenimente, timp, spaţiu evenimentelor la care participă personajele grupe răspunsurilor
 Moment ortografic: în textul dat Activitate
devreme/de vreme individuală

31
5. Basmul Exerciţii de identificare a tipurilor de 1 Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.1. personaje din basmul popular, pe baza Fişe de lucru frontală sistematică
suport selectat. Personaje 4.3. textului studiat Portofoliu Activitate pe Aprecierea
 Moment ortografic: iar/ grupe răspunsurilor
i-ar Activitate
individuală
6. Basmul Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate Observarea
Lectura aprofundată a textului 3.1. speciei, având în vedere textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
suport selectat. Caracteristicile 4.3. Redactarea unor texte reflexive pe marginea Portofoliu Activitate Aprecierea
speciei 4.4. textului studiat individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: la /
l-a/l-au
7. Figurile de stil. 3.1. Exerciţii de identificare a personificărilor 1 Manualul Activitate Observarea
Personificarea din texte date Fişe de lucru frontală sistematică
 Dragoş-Vodă Alcătuirea de enunţuri în care să apară Portofoliu Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: personificări Adriana Bărbat- individuală răspunsurilor
într-o/ într-un Ora de
literatură
Substituţi ai substantivului Exerciţii de identificare a pronumelor în 1 Manualul Activitate Observarea
8. Pronumele texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Pronumele personal: persoana, 3.4. Exerciţii de identificare a persoanei, Auxiliare Activitate Aprecierea
numărul, genul (actualizare) numărului şi genului pronumelor, pentru didactice individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: actualizarea noţiunilor însuşite în anii
forme; DOOM 2 anteriori
9. Pronumele Exerciţii de analiză corectă a pronumelui în 1 Manualul Activitate Observarea
Pronumele personal: persoana, 3.4. texte date Fişe de lucru frontală sistematică
numărul, genul Exerciţii de folosire corectă a formelor Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: pronominale, prin integrarea acestora în didactice individuală răspunsurilor
forme; DOOM 2 diferite contexte

32
10. Pronumele Exerciţii de identificare a formelor 1 Manualul Activitate Observarea
Formele accentuate şi 3.4. accentuate şi neaccentuate ale pronumelui Fişe de lucru frontală sistematică
neaccentuate ale pronumelui 4.1. personal Caietul elevului Activitate Aprecierea
personal Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: pronumelor personale identificate în texte vacanţă
forme; DOOM 2 date
Alcătuirea de enunţuri corecte cu formele
accentuate şi neaccentuate ale pronumelui
personal
11. Pronumele Exerciţii de identificare a funcţiilor 1 Manualul Activitate Observarea
Funcţii sintactice: subiect, atribut, 3.4. sintactice ale pronumelui personal Fişe de lucru frontală sistematică
complement 4.1. Alcătuirea unor enunţuri în care pronumele Caietul elevului Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: personal să îndeplinească diferite funcţii Caiet de individuală răspunsurilor
forme sintactice vacanţă
12. Pronumele personal de 3.4. Exerciţii de identificare a pronumelor 1 Manualul Activitate Observarea
politeţe. *Formule 4.1. personale de politeţe în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
reverenţioase de adresare Alcătuirea unor enunţuri cu pronume Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: personale de politeţe didactice individuală răspunsurilor
forme; DOOM 2 Exerciţii de identificare a formulelor
reverenţioase de adresare
Alcătuirea de enunţuri în care să apară
formule reverenţioase de adresare
13. Pronumele. Consolidare 3.4. Exerciţii de analiză a pronumelor personale 1 Manualul Activitate Observarea
 Moment ortografic: 4.1. studiate Fişe de lucru frontală sistematică
ea/ia/i-a Exerciţii de integrare a diferitelor forme Caietul elevului Activitate pe Aprecierea
pronominale în diferite contexte, la cazuri şi Caiet de grupe răspunsurilor
funcţii sintactice învăţate vacanţă Activitate
individuală

33
Substituţi ai substantivului 3.4 Exerciţii de identificare a numeralelor în 1 Manualul Activitate
14. Numeralul texte date Fişe de lucru frontală
Numeralul cardinal (simplu, Exerciţii de identificare a numeralului Caietul elevului Activitate pe
compus) cardinal simplu/ compus, pentru Caiet de grupe
Valori morfologice şi funcţii actualizarea noţiunilor însuşite în anii vacanţă Activitate
sintactice anteriori individuală
 Moment ortografic: Exerciţii de analiză corectă a numeralului în
forme; DOOM 2 texte date
Exerciţii de folosire corectă a formelor
numeralelor cardinale, prin integrarea
acestora în diferite contexte
15. Numeralul 3.4 Exerciţii de identificare a numeralelor în 1 Manualul Activitate Observarea
Numeralul ordinal texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Valori morfologice şi funcţii Exerciţii de identificare a numeralului Caietul elevului Activitate pe Aprecierea
sintactice ordinal, pentru actualizarea noţiunilor Caiet de grupe răspunsurilor
 Moment ortografic: însuşite în anii anteriori vacanţă Activitate
forme; DOOM 2 Exerciţii de analiză corectă a numeralului în individuală
texte date
Exerciţii de folosire corectă a formelor
numeralelor ordinale, prin integrarea
acestora în diferite contexte
16. Numeralul 3.4 Exerciţii de identificare a funcţiilor 1 Manualul Activitate Activitate
Funcţii sintactice: subiect, atribut, 4.1 sintactice ale numeralului cardinal şi ale Fişe de lucru frontală frontală
complement numeralului ordinal Caietul elevului Activitate pe Activitate pe
 Moment ortografic: Alcătuirea unor enunţuri în care numeralul Caiet de grupe grupe
forme; DOOM 2 cardinal şi numeralul ordinal vacanţă Activitate Activitate
să îndeplinească diferite funcţii sintactice individuală individuală
17. Numeralul. Consolidare 3.4 Exerciţii de analiză a numeralelor studiate 1 Manualul Activitate Observarea
 Moment ortografic: 4.1 Exerciţii de integrare a diferitelor forme ale Fişe de lucru frontală sistematică
corecatrea unor enunţuri numeralelor în diferite contexte, la cazuri şi Caietul elevului Activitate pe Aprecierea
funcţii sintactice învăţate Caiet de grupe răspunsurilor
vacanţă Activitate
individuală

34
18. Exprimarea acordului sau 4.3. Exerciţii de exprimare a acordului sau a 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
a dezacordului, a gusturilor, a 1.2. dezacordului în legătură cu opinii exprimate Sofia Dobra- frontală sistematică
punctelor de vedere în legătură cu de interlocutori Exerciţii de Activitate Aprecierea
un fapt sau o persoană Exerciţii de exprimare a unui punct de comunicare individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: vedere în legătură cu un eveniment sau cu o Caiet de
dictare persoană vacanţă
Evaluare Unitatea 5 3.4. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de evaluare Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite independentă fişei de
4.4. evaluare
Secvenţă de lectură: 1.1 Exercitii de lectură selectivă (identificare de 1 Volum Activitate Observarea
 Unde fugim de acasă? de 2.4 fragmente) Caietul elevului frontală şi sistematică
Marin Sorescu- fragment 3.5 Exerciţii de formulare a ideilor principale Portofoliu individuală
 Moment ortografic: Exerciţii de relaţionare a ideilor principale
corectarea unor enunţuri cu ideile secundare

Secvenţă de lectură: 1.1. Exerciţii de lectură selectivă pentru 2 Volum Activitate Aprecierea
 Daniel Sihastru de 1.2. înţelegerea textului literar („ce“ se Caietul elevului frontală şi răspunsurilor
Dimitrie Bolintineanu 1.3. povesteşte (ce se întâmplă, care este Portofoliu individuală la întrebări
 Moment ortografic: 3.2 acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune Fişe de lucru
corectarea unor enunţuri (personajele, trăsături fizice şi morale ale
personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog)

Proiectul unităţii de învăţare


Unitatea de învăţare: Unitatea 6
Nr. de ore alocate: 22
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare

35
1. Textul în versuri
Lectura textului suport, Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate Observarea
1.2.
 Ce te legeni…de Mihai colegi pe baza unei grile evaluare a frontală sistematică
Eminescu 2.1. Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: 4.3. Exerciţii de vocabular individuală răspunsurilor
mai/m-ai
2. Lectura aprofundată a 2.1. Exerciţii de identificare a cuvintelor-cheie 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport. Versificaţia 2.2. Exerciţii de identificare a structurii textului Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Portofoliu Activitate Aprecierea
miau/mi-au Adriana Bărbat- individuală răspunsurilor
Ora de
literatură
3. Lectura aprofundată a Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport. Versul şi strofa. 2.1. strofe dintr-un text în versuri Fişe de lucru frontală sistematică
Rima 2.2. Portofoliu Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: individuală răspunsurilor
mor/m-or
4. Lectura aprofundată a Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de rimă 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport. Rima 2.1. din texte în versuri Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 2.2. Portofoliu Activitate Aprecierea
na/n-a, nai/n-ai individuală răspunsurilor
5. Texte suport pentru figuri Exerciţii de identificare a comparaţiilor şi 1 Manualul Activitate Observarea
de stil. 2.1. enumeraţiilor în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
 Sfârşit de toamnă de 4.1. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Portofoliu Activitate Aprecierea
Vasile Alecsandri comparaţii şi enumeraţii Caiet de individuală răspunsurilor
Comparaţia. Enumeraţia vacanţă
 Moment ortografic:
nicicum/nici cum

6. Texte suport pentru figuri Exerciţii de identificare a repetiţiilor şi a 1 Manualul Activitate Observarea
de stil. 2.1. epitetelor în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Repetiţia. Epitetul 4.1. Alcătuirea unor enunţuri în care să apară Portofoliu Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: repetiţii şi epitete Caiet de individuală răspunsurilor
niciun/ nicio; DOOM 2 vacanţă

36
7. Figurile de stil. 2.1. Exerciţii de interpretare a rolului figurilor 1 Manual Activitate Observarea
Versificaţia. Consolidare 4.1. de stil în obţinerea expresivităţii unui text Caietul elevului frontală sistematică
 Moment ortografic: literar Fişe de lucru Activitate Aprecierea
neam/ne-am Portofoliu individuală răspunsurilor
Adriana Bărbat-
Ora de
literatură
Determinanţii substantivului Exerciţii de identificare a adjectivelor 1 Manualul Activitate Observarea
8. Adjectivul 3.4. propriu-zise şi a adjectivelor provenite din Fişe de lucru frontală sistematică
Adjective propriu-zise şi adjective verbe la participiu în texte date Caietul elevului Activitate Aprecierea
provenite din verbe la participiu Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: adjectivelor vacanţă
alternanţa o/oa;DOOM 2
9. Adjectivul Exerciţii de identificare a adjectivelor 1 Manualul Activitate Observarea
Adjective variabile (forme 3.4. variabile şi invariabile din texte date Fişe de lucru frontală sistematică
flexionare) şi invariabile 4.1. Exerciţii de analiză gramaticală a Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: drag adjectivelor variabile şi invariabile didactice individuală răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care să apară
diferite tipuri de adjective
10. Adjectivul Exerciţii de folosire corectă a adjectivelor în 1 Manualul Activitate Observarea
Acordul cu substantivul în gen, 3.4. diferite contexte Fişe de lucru frontală sistematică
număr, caz 4.1. Efectuarea acordului corect al adjectivului Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: cu substantivul, în diferite contexte didactice individuală răspunsurilor
acordul; DOOM 2
11. Adjectivul Exerciţii de identificare a funcţiilor 1 Manualul Activitate Observarea
Funcţii sintactice: atribut, nume 3.4. sintactice ale adjectivului în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
predicativ 4.1. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: adjective cu diferite funcţii sintactice individuală răspunsurilor
pluralul unor adjective;
DOOM 2
12. Adjectivul 3.4. Exerciţii de identificare a rolului topicii 1 Manualul Activitate Observarea
Topica adjectivului 4.1. adjectivului în ortografia acestuia Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Alcătuirea de enunţuri în care adjectivul să Auxiliare Activitate Aprecierea
adjectivul antepus ocupe diferite poziţii în raport cu didactice individuală răspunsurilor
substantivul determinat
37
13. Adjectivul. Consolidare 3.4. Exerciţii de analiză a adjectivelor 1 Manualul Activitate Observarea
 Moment ortografic: 4.1. identificate în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
numai/ nu mai Alcătuirea de enunţuri în care adjectivul să Caietul elevului Activitate Aprecierea
îndeplinească diferite funcţii sintactice Caiet de individuală răspunsurilor
vacanţă
Părţile de vorbire neflexibile Exerciţii de identificare a adverbelor în 1 Manualul Activitate Observarea
14. Adverbul 3.4. texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Adverbele de loc, de timp, de Alcătuirea de enunţuri cu adverbe de loc, de Caietul elevului Activitate Aprecierea
mod timp şi de mod Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: ca vacanţă
şi/ ca
15. Adverbul Exerciţii de identificare a adverbelor 1 Manualul Activitate Observarea
Adverbele provenite din adjective 3.4. provenite din adjective, în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Exerciţii de diferenţiere a adjectivelor şi Auxiliare Activitate Aprecierea
decât adverbelor didactice individuală răspunsurilor
16. Adverbul Exerciţii de identificare a funcţiilor 1 Manualul Activitate Observarea
Funcţia sintactică: complement 3.4. sintactice ale adverbelor, în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 4.1. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Caietul elevului Activitate Aprecierea
odată/ o dată adverbelor Caiet de individuală răspunsurilor
Alcătuirea de enunţuri în care adverbul să vacanţă
aibă funcţia sintactică de complement
17. Interjecţia 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate Observarea
 Moment ortografic: sa/ de interjecţii în context Fişe de lucru frontală sistematică
s-a, sau/s-au Alcătuirea de enunţuri în care să apară Caietul elevului Activitate Aprecierea
diferite interjecţii Caiet de individuală răspunsurilor
vacanţă
18. Părţile de vorbire Exerciţii de analiză a părţilor de vorbire 1 Manualul Activitate Observarea
neflexibile. Consolidare 3.4. neflexibile Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 4.1. Alcătuirea de enunţuri în care să apară părţi Caietul elevului Activitate Aprecierea
corectarea unor enunţuri de vorbire neflexibile Caiet de individuală răspunsurilor
vacanţă

38
19. Moduri de expunere: 3.2. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate Observarea
Descrierea descrierii într-un text literar Fişe de lucru frontală sistematică
 În Pădurea Petrişorului Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri Auxiliare Activitate Aprecierea
de Mihail Sadoveanu de descriere didactice individuală răspunsurilor
 Moment ortografic:
sar/s-ar
20. Moduri de expunere: 3.2. Exerciţii de diferenţiere a descrierii ca mod 1 Manualul Activitate Observarea
descrierea de expunere într-un text literar Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Sofia Dobra- Activitate Aprecierea
săi/să-i Exerciţii de individuală răspunsurilor
comunicare
Caiet de
vacanţă
21. Descrierea unui obiect sau 4.1. Exerciţii de integrare a descrierii în texte 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
a unui ansamblu de obiecte 4.4. proprii Sofia Dobra- frontală sistematică
 Moment ortografic: Exerciţii de Activitate Aprecierea
dictare comunicare individuală răspunsurilor
Caiet de
vacanţă
Evaluare Unitatea 6 2.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de evaluare Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite independentă fişei de
3.4. evaluare
4.3.
Secvenţă de lectură: 1.1 Exercitii de lectură selectivă (identificare de 1 Manual Activitate Observarea
 Mihai Viteazul de Nicolae 2.4 fragmente) Portofoliu frontală şi sistematică
Bălcescu 3.5 Exerciţii de formulare a ideilor principale individuală
 Moment ortografic: rolul Exerciţii de relaţionare a ideilor principale
semnelor de punctuaţie cu ideile secundare
în textul suport Exerciţii de identificare a caracteristicilor
unui portret fizic/ moral

39
Secvenţă de lectură: 1.1. Exerciţii de lectură selectivă pentru 1 Manual Activitate Aprecierea
 Mihai Viteazul de Nicolae 1.2. înţelegerea textului literar („ce“ se Portofoliu frontală şi răspunsurilor
Bălcescu 1.3. povesteşte (ce se întâmplă, care este Fişe de lucru individuală la întrebări
 Moment ortografic: 3.2 acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune
corectarea unor enunţuri (personajele, trăsături fizice şi morale ale
personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog)

Proiectul unităţii de învăţare


Unitatea de învăţare: Unitatea 7
Nr. de ore alocate: 25
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
1. Textul literar Snoava 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Grila de Activitate Observarea
Lectura textului suport, colegi pe baza unei grile 1 evaluare a frontală sistematică
2.1.
 Boierul şi Păcală Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: 4.3. Exerciţii de vocabular individuală răspunsurilor
ţie/ţi-e
2. Lectura aprofundată a 1.2. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport 2.1. specifice textului literar Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 4.3. Activitate Aprecierea
totuna/tot una individuală răspunsurilor
3. Lectura aprofundată a Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manualul Activitate Observarea
textului suport 2.1. expunere din textul studiat Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: 4.3. Portofoliu Activitate Aprecierea
tei/te-i individuală răspunsurilor
Sintaxa propoziţiei Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Manualul Activitate Observarea
4. Predicatul 3.4. verbale din texte date Fişe de lucru frontală sistematică
Predicatul verbal (exprimat numai 4.3. Exerciţii de analiză gramaticală corectă a Auxiliare Aprecierea
prin verb la moduri personale) predicatelor verbale didactice Activitate răspunsurilor
 Moment ortografic: individuală
încontinuu/ în continuu
40
5. Predicatul Exerciţii de identificare a predicatelor 2 Manualul Activitate Observarea
Predicatul nominal (numai cu 3.4. nominale în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
verbul copulativ a fi). Numele 4.3. Exerciţii de analiză a numelui predicativ Caietul elevului Activitate Aprecierea
predicativ simplu şi multiplu. simplu şi multiplu Caiet de individuală răspunsurilor
Valori sintactice şi semantice ale Exerciţii de identificare a valorilor vacanţă
verbului a fi sintactice şi semantice ale verbului a fi
 Moment ortografic: Alcătuirea de enunţuri în care verbul a fi să
dinafară/ din afară aibă diferite valori semantice şi sintactice
6. Subiectul Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate Observarea
Subiectul exprimat (simplu şi 3.4. de subiect exprimat şi neexprimat în texte Fişe de lucru frontală sistematică
multiplu) şi subiectul neexprimat 4.3. date Caietul elevului Activitate Aprecierea
(subînţeles şi inclus) Alcătuirea de enunţuri în care să apară Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: diferite tipuri de subiect vacanţă
defel/ de fel
7. Subiectul Exerciţii de analiză a subiectelor din texte 2 Manualul Activitate Observarea
Părţile de vorbire prin care se 3.4. date Fişe de lucru frontală sistematică
exprimă subiectul (substantiv, 4.3. Alcătuirea de enunţuri în care subiectul să Caietul elevului Activitate Aprecierea
pronume, numeral) fie exprimat prin diferite părţi de vorbire Caiet de individuală răspunsurilor
 Moment ortografic: (substantiv, pronume, numeral) vacanţă
corectarea unor texte
8. Acordul predicatului cu 3.4. Exerciţii de identificare a modului de 1 Manualul Activitate Observarea
subiectul în persoană şi număr 4.3. realizare a acordului predicatului cu Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare) subiectul în texte date Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: Alcătuirea de enunţuri în care să se realizeze didactice individuală răspunsurilor
acordul; DOOM 2 acordul predicatului cu subiectul
9. Atributul. Elementele 3.4. Exerciţii de identificare a elementelor 3 Manualul Activitate Observarea
regente ale atributului 4.3. regente ale atributului Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: va/ Alcătuirea de enunţuri în care atributul să Caietul elevului Activitate Aprecierea
v-a aibă diferite elemente regente individuală răspunsurilor
10. Complementul. 3.4. Exerciţii de identificare a elementelor 4 Manualul Activitate Observarea
Elementele regente ale 4.3. regente ale complementului Fişe de lucru frontală sistematică
complementului (numai verbul) Alcătuirea de enunţuri în care Caietul elevului Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: complementul să aibă diferite verbe regente Caiet de individuală răspunsurilor
var/v-ar vacanţă

41
11. Sintaxa propoziţiei. 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Manualul Activitate Observarea
Consolidare 4.3. propoziţie Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: vor/ Exerciţii de analiză gramaticală a diferitelor Activitate Aprecierea
v-or părţi de propoziţie individuală răspunsurilor
12. Sintaxa frazei 3.4. 1 Manualul Activitate Observarea
Propoziţia principală. Propoziţia 4.3. Exerciţii de identificare a propoziţiilor Fişe de lucru frontală sistematică
secundară principale şi secundare în texte date Caietul elevului Activitate Aprecierea
Moment ortografic: vom/ Exerciţii de alcătuire de propoziţii individuală răspunsurilor
v-om principale şi secundare
13. Fraza formată din 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate Observarea
propoziţii principale şi propoziţii 4.3. de propoziţii în fraze date Fişe de lucru frontală sistematică
secundare Alcătuirea de fraze în care să apară diferite Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: tipuri de propoziţii didactice individuală răspunsurilor
vreodată/ vreo dată
14. Elementele de relaţie în 3.4. Exerciţii de identificare a conjuncţiilor în 1 Manualul Activitate Observarea
frază: conjuncţiile (simple şi 4.3. frază Fişe de lucru frontală sistematică
compuse) Alcătuirea de enunţuri în care să apară Auxiliare Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: diferite tipuri de conjuncţii didactice individuală răspunsurilor
scrierea acestora;
DOOM 2
15. Coordonarea copulativă şi 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate Observarea
prin juxtapunere 4.3. de coordonare în frază Fişe de lucru frontală sistematică
 Moment ortografic: Alcătuirea de fraze în care să apară raporturi Caietul elevului Activitate Aprecierea
corectarea unor enunţuri sintactice de coordonare copulativă şi prin individuală răspunsurilor
juxtapunere
16. Subordonarea 3.4. Exerciţii de identificare a subordonării în 1 Manualul Activitate Observarea
 Moment ortografic: 4.3. frază Fişe de lucru frontală sistematică
corectarea unor texte Alcătuirea de fraze în care să apară raporturi Auxiliare Activitate Aprecierea
sintactice de subordonare didactice individuală răspunsurilor

42
17. Cererea sau oferirea de 1.2. Exerciţii de iniţiere şi coordonare a 1 Manualul Activitate Observarea
informaţii. Formularea de 2.1. schimbului de informaţii Fişe de lucru frontală sistematică
întrebări Alcătuirea de situaţii de comunicare în care Sofia Dobra- Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: să fie formulate întrebări referitoare la un Exerciţii de individuală răspunsurilor
dictare eveniment sau la o persoană comunicare
Caiet de
vacanţă
Evaluare Unitatea 7 2.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de evaluare Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite individuală fişei de
3.4. evaluare
4.3.

Secvenţă de lectură: 1.1 Exercitii de lectură selectivă (identificare de 1 Manual Activitate Observarea
 Întâmplările şi faptele de 2.4 fragmente) Portofoliu frontală şi sistematică
pomină ale năzdrăvanului Til 3.5 Exerciţii de formulare a ideilor principale individuală
Buhoglindă Exerciţii de relaţionare a ideilor principale
 Moment ortografic: rolul cu ideile secundare
semnelor de punctuaţie Exerciţii de identificare a caracteristicilor
în textul suport unui portret fizic/ moral

Secvenţă de lectură: 1.1. Exerciţii de lectură selectivă pentru 1 Manual Activitate Aprecierea
 Întâmplările şi faptele de 1.2. înţelegerea textului literar („ce“ se Portofoliu frontală şi răspunsurilor
pomină ale năzdrăvanului Til 1.3. povesteşte (ce se întâmplă, care este Fişe de lucru individuală la întrebări
Buhoglindă 3.2 acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune
(personajele, trăsături fizice şi morale ale
 Moment ortografic: personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
dictare moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog)
Secvenţă de lectură: 1.1 Exercitii de lectură selectivă (identificare de 1 Caietul Activitate Observarea
 Trei sute de snoave de 2.4 fragmente) elevului- frontală şi sistematică
Franco Sacchetti 3.5 Exerciţii de formulare a ideilor principale Humanitas individuală
 Moment ortografic: rolul Exerciţii de relaţionare a ideilor principale
semnelor de punctuaţie cu ideile secundare
în textul suport Exerciţii de identificare a caracteristicilor
unui portret fizic/ moral
43
Secvenţă de lectură: 1.1. Exerciţii de lectură selectivă pentru 1 Caietul Activitate Aprecierea
 Trei sute de snoave de 1.2. înţelegerea textului literar („ce“ se elevului- frontală şi răspunsurilor
Franco Sacchetti 1.3. povesteşte (ce se întâmplă, care este Humanitas individuală la întrebări
 Moment ortografic: 3.2 acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune
corectare de texte (personajele, trăsături fizice şi morale ale
personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
moduri de expunere (naraţiune, descriere,
dialog)
Pregătirea lucrării scrise 3.4 Exerciţii pregătitoare pentru susţinerea tezei 2 Observare Activitate Pregătirea
2.3 sistematică frontală lucrării scrise
4.3 (4-5 elevi) Activitate
1.3 individuală
3.1 Activitate pe
3.2 grupe
Lucrare scrisă semestrială 3.4 Exerciţii scrise de verificare şi de 1 Proba scrisă Activitate Lucrare scrisă
2.3 consolidare a noţiunilor însuşite sau individuală semestrială
4.3 exersate în semestrul II
1.3
3.1
3.2
Analiza lucrării scrise 3.4 Discutarea tezelor 1 Observare Activitate Analiza
2.3 sistematică frontală lucrării scrise
4.3
1.3
3.1
3.2

44
Recapitulare finală
Nr. de ore alocate:
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
1. Texte literare epice 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Grila de Activitate Observarea
Lectura textelor suport colegi pe baza unei grile 1 evaluare a frontală sistematică
2.1.
 Moment ortografic: rolul Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Activitate Aprecierea
semnelor de punctuaţie 4.3. Exerciţii de vocabular individuală răspunsurilor
în textul suport
2. Lectura aprofundată a 1.2. Exerciţii de identificare a elementelor 1 În vacanţă cu Activitate Observarea
textelor suport. Acţiune, 2.1. specifice textului literar epic alte cuvinte- frontală sistematică
evenimente, timp, spaţiu 3.1 Exerciţii de identificare a indicilor de timp Editura Paralela Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: rolul 4.3. şi de spaţiu în textul studiat 45 individuală răspunsurilor
semnelor de punctuaţie Exerciţii de prezentare orală a acţiunilor şi Fişe de lucru
în textul suport evenimentelor la care participă personajele
în textul dat
Exerciţii de identificare a tipurilor de
personaje, pe baza textului studiat
3. Lectura aprofundată a 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 În vacanţă cu Activitate Observarea
textului suport selectat. 4.3. speciei, având în vedere textul studiat alte cuvinte- frontală sistematică
Caracteristicile speciei 4.4. Redactarea unor texte reflexive pe marginea Editura Paralela Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: rolul textului studiat 45 individuală răspunsurilor
semnelor de punctuaţie Fişe de lucru
în textul suport Portofoliu

45
4. Opera lirică 1.2. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate Observarea
Lectura textelor suport, 2.1. colegi pe baza unei grile evaluare a frontală sistematică
 Moment ortografi: rolul 4.3. Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii Activitate Aprecierea
semnelor de punctuaţie Exerciţii de vocabular individuală răspunsurilor
în textul suport
5. Lexicul şi fonetica 1.1. Exerciţii de vocabular şi de fonetică 1 Manual Activitate Observarea
 Moment ortografic: 1.4. Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe Fişe de lucru frontală sistematică
corectare de texte 2.2. Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri cu Caiet de Activitate Aprecierea
diferite categorii semantice vacanţă individuală răspunsurilor
6. Părţile de vorbire Exerciţii de analiză a părţilor de vorbire 2 Fişe de lucru Activitate Observarea
flexibile şi neflexibile 3.4. flexibile şi neflexibile Caietul elevului frontală sistematică
 Moment ortografic: 4.1. Alcătuirea de enunţuri în care să apară părţi Caiet de Activitate Aprecierea
dictare de vorbire flexibile şi neflexibile vacanţă individuală răspunsurilor

7. Sintaxa propoziţiei 3.4. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
 Moment ortografic: 4.3. propoziţie Caiet de frontală sistematică
corectare de texte Exerciţii de analiză gramaticală a diferitelor vacanţă Activitate Aprecierea
părţi de propoziţie individuală răspunsurilor
8. Sintaxa frazei 3.4. 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
Propoziţia principală. 4.3. Exerciţii de identificare a propoziţiilor Caietul elevului frontală sistematică
Propoziţia secundară principale şi secundare în texte date Caiet de Activitate Aprecierea
 Moment ortografic: rolul Exerciţii de alcătuire de propoziţii vacanţă individuală răspunsurilor
semnelor de punctuaţie principale şi secundare
9. Semnele de punctuaţie: 1.1. Exerciţii de identificare a rolului semnelor 1 Fişe de lucru Activitate Observarea
punctul, virgula, două puncte, 4.3. de punctuaţie în texte date Limba română- frontală sistematică
ghilimelele, linia de Exerciţii de construire a unor enunţuri cu Editura Nomina Activitate Aprecierea
dialog, semnul întrebării, folosirea adecvată a semnelor de punctuaţie GOOM individuală răspunsurilor
semnul exclamării,
cratima
 Moment ortografic:
corectare de texte

46