Sunteți pe pagina 1din 50

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PATROAIA-VALE PROFESOR ION IONELA-MARINA

NR. DE ÎNREGISTRARE: _________________________________

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VI-a – AN ŞCOLAR 2020-2021

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,


PROF. NENIŞANU ROBERT PROF. ION IONELA-MARINA
___________________________ _____________________________________

Şcoala Gimnaziala Patroaia-Vale Profesor: Ion Ionela-Marina


Disciplina: Limba şi literatura română Nr. de ore/săptămână: 4

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și


producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral

1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate şi
dialogate
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse teme sau
pornind de la textele citite/ascultate
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și atitudinile, în situaţii de comunicare
faţă-în-faţă sau mediată .
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi relevanţa informaţiei
transmise și primite

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri


3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi discutate cu colegii

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi
precisă a intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenţiei comunicative
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru evaluarea pronunţiei şi scrierii
celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare

CONȚINUTURI
Tema generală: EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU

Domenii de conținut Conținuturi


La conținuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:

Comunicare orală − Contextul de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, relaţia dintre interlocutori, identitatea
interlocutorilor, cunoştinţele comune legate de tema discuţiei
− Dicţia, importanța ei în interacțiunile verbale
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: parafrazare, informații explicite și
implicite, rezumare
− Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de înţelegere a mesajului prin formularea unor
întrebări de clarificare, de reformulare; semnale nonverbale de încurajare
− Performarea actelor de limbaj: relaţia dintre structura lingvistică a actului de limbaj, intenţia de
comunicare şi efectul actului de limbaj
− Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare în activităţi de grup. Inteligenţa
emoţională: exprimarea adecvată a emoţiilor
Lectură − Textul narativ literar – în proză, în versuri
• Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje
• Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I
• Momentele subiectului/etapele acțiunii
• Dialogul în textul literar
− Textul descriptiv literar – în proză, în versuri
− Textul argumentativ
− Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul (intuitiv)
− Strategii de comprehensiune: reprezentări mentale, integrarea informațiilor textului în propriul univers
cognitiv și afectiv
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (epitetul, enumerația), discuții pe marginea
textelor citite
− Interese și atitudini față de lectură
Redactare − Etapele scrierii, cu accent pe:
a) planul textului;
b) redactarea ciornei şi a lucrării pe baza planului
− Rezumatul
− Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv (prezentarea
unui proces ca succesiune de etape)
− Adecvarea la temă
− Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situaţională, originalitate
− Prezentarea textului: tabele corelate cu conţinutul textului
− Elemente auxiliare în scriere (paranteze, sublinieri)
Elemente de Gramatică
construcție a − Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul numelui predicativ
comunicării − Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)
− Complementul. Complementul direct, complementul indirect în dativ și complementul prepozițional.
Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc. Norme de punctuaţie
(virgula)
− Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: conjunctivul şi condiţionalul-optativ. Posibilități combinatorii
ale verbului. Prepoziţia
− Substantivul. Substantive colective. Substantive defective. Cazul. Articolul genitival. Punctuaţia
vocativului. Corelarea funcției sintactice cu cazul morfologic. Posibilități combinatorii ale
substantivului
− Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența între pronumele reflexiv și
pronumele personal). Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea și reluarea prin clitice
pronominale în cazul unor complemente. Aspecte ortografice.
− Adjectivul. Posibilități combinatorii ale adjectivului
− Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc). Gradele de comparație

Ortoepie şi ortografie
− Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat
− Despărțirea în silabe (principiul fonetic)
Vocabular
− Cuvântul: formă şi sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
− Rolul contextului în crearea sensului
− Omonime. Cuvinte polisemantice

Variaţie stilistică
− Limbă vorbită. Limbă scrisă

Elemente de − Valori etice în legendele popoarelor


interculturalitate − Limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de pretutindeni
− Valori ale culturii populare în spațiul românesc
PLANIFICARE ANUALĂ
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A VI-A
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Curriculum aplicat: 4 ore (trunchiul comun)

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. de ore Săptămâna Observaţii

Semestrul I Recapitulare
16
14. 09 – 09.10
1. Locuri natale 16 12.10-06.11
2. Limba română 20 09.11-14.12
3. Modele în viață 12 16.12-29.01
Total – 68h
Lucrare scrisă semestrială 4 11.01-15.01
Semestrul al II-lea 3. Modele în viață 8 08.02-19.02
4. Pasiuni. Hobby-uri 18 22.02-22.03
Total – 64h 5. Fascinanta lume vie 18 26.03-21.05
6. Călător în lume 8 24.05-11.06
Lucrare scrisă semestrială 4 31.05 – 04.06
Recapitulare finală 4 14.06-18.06
4 12.04-16.04 Școala Altfel

Planificare calendaristică

Clasa a VI-a - Semestrul I


Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral;
Recapitulare 2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau Evaluarea competenţelor de lectură şi de 14. 09 –
neprevăzute de dialog sau monolog; înţelegere a unui text literar/nonliterar 09.10
16
Evaluare 2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj Actualizarea cunoştinţelor
predictivă; oral; Evaluare predictivă

1. Locuri natale 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 16 12.10-
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de ascultare activă: verificarea 06.11
orale narative, monologate şi dialogate gradului de înțelegere a mesajului prin
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi formularea unor întrebări de clarificare, de
reformulare; semnale nonverbale de încurajare
puncte de vedere în texte orale, participând la
Lectură
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele - Textul narativ literar – în proză, în versuri
citite/ascultate - Instanțele comunicării narative: autor, narator,
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi personaje
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și - Tipuri de narațiune: narațiunea la persoana I și
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau la persoana a III-a
mediată Redactare
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite - Tipare textuale de structurare a ideilor în
din texte literare și nonliterare, continue, textul narativ (prezentarea unui proces ca
discontinue și multimodale succesiune de etape)
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative Elemente de construcție a comunicării
Ortoepie și ortografie
şi critice pe marginea unor texte diverse
- Structura fonologică a cuvintelor: diftong,
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse triftong, hiat
tipuri de texte citite - Despărțirea în silabe (principiul fonetic)
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Elemente de interculturalitate
subiect la alegere, având în vedere etapele - Valori ale culturii populare în spațiul românesc
procesului de scriere și structurile specifice, pentru Recapitulare
a comunica idei și informații sau pentru a relata Evaluare sumativă
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui
text complex, cu integrarea unor tabele
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României

2. Limba română 1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi Comunicare orală 20 09.11-
puncte de vedere în texte orale, participând la - Performarea actelor de limbaj: relația dintre 14.12
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele structura lingvistică a actului de limbaj, intenția
citite/ascultate de comunicare și efectul actului de limbaj
Lectură
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi
- Strategii de comprehensiune: reprezentări
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și mentale, integrarea informațiilor textului în
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau propriul univers cognitiv și afectiv
mediată Redactare
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite - Adecvarea la temă
din texte literare și nonliterare, continue, - Stil: proprietatea termenilor, puritate și
discontinue și multimodale adecvare situațională, originalitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative Elemente de construcție a comunicării
şi critice pe marginea unor texte diverse Vocabular
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a - Cuvântul: formă și sens (sensul de bază și
volumului și a diversității materialelor citite sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
- Rolul contextului în crearea sensului
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Omonime. Cuvinte polisemantice
comunicare Variație stilistică
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind - Limbă vorbită. Limbă scrisă
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi Recapitulare
Evaluare sumativă
discutate cu colegii
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi
semantice de bază, din limba română standard,
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României

3. Modele în viață 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 16.12-
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Contextul de comunicare: locul și momentul 29.01
orale narative, monologate şi dialogate interacțiunii, relația dintre interlocutori, SemestrulII
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi identitatea interlocutorilor, cunoștințele comune 08.02-
legate de tema discuției 19.02
puncte de vedere în texte orale, participând la
Lectură
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele - Textul narativ literar – în proză, în versuri
citite/ascultate - Momentele subiectului/etapele acțiunii
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu Redactare
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea - Etapele scrierii, cu accent pe:
şi relevanţa informaţiei transmise și primite a) planul textului;
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite b) redactarea ciornei și a lucrării pe
din texte literare și nonliterare, continue, baza planului
discontinue și multimodale Elemente de construcție a comunicării
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de Gramatică
dificultate - Verbul. Moduri verbale și timpurile lor:
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a conjunctivul și condiționalul-optativ.
volumului și a diversității materialelor citite Posibilități combinatorii ale verbului.
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Predicatul verbal - actualizare
comunicare - Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi;
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind numele predicativ. Acordul numelui
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi predicativ
discutate cu colegii Elemente de interculturalitate
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice - Valori etice în legendele popoarelor
de bază ale limbii române standard pentru Recapitulare
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a Evaluare sumativă
intenţiilor comunicative
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 11.01-


15.01
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 68

Planificare calendaristică

Clasa a VI-a - Semestrul al II-lea

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
alocate
4. Pasiuni. 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor Comunicare orală 18 22.02-
Hobby-uri explicite şi implicite, a unor pasaje din - Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare 22.03
diverse tipuri de texte orale narative, în activități de grup. Inteligența emoțională: exprimarea adecvată a
monologate şi dialogate emoțiilor
Lectură
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale
- Dialogul în textul literar
şi paraverbale la o situaţie dată,
- Interese și atitudini față de lectură
evidențiind ideile și atitudinile, în Redactare
situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
mediată Elemente de construcție a comunicării
1.4. Participarea la interacţiuni verbale Gramatică
simple cu mai mulţi interlocutori, având - Substantivul. Substantive colective. Substantive defective.
în vedere cantitatea şi relevanţa Cazul. Articolul genitival. Punctuația vocativului. Corelarea
informaţiei transmise și primite funcției sintactice cu cazul morfologic. Posibilități
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi combinatorii ale substantivului
implicite din texte literare și nonliterare, - Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv
continue, discontinue și multimodale (diferența între pronumele reflexiv și pronumele personal).
2.3. Prezentarea unor răspunsuri Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea și
personale, creative şi critice pe marginea reluarea prin clitice pronominale în cazul unor complemente.
unor texte diverse Aspecte ortografice.
2.4. Manifestarea preocupării de a - Subiectul exprimat – actualizare
înţelege diverse tipuri de texte citite - Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, Recapitulare
a volumului și a diversității materialelor Evaluare sumativă
citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui
text, pe un subiect la alegere, având în
vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în
echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația
și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi
morfologice de bază ale limbii române
standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite
pentru monitorizarea corectitudinii
comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând
gândirea logică şi competenţa
lingvistică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune
identificate în cultura proprie și în
cultura altor popoare

5. 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor Comunicare orală 18 26.03-


Fascinanta explicite şi implicite, a unor pasaje din - verificarea gradului de înțelegere a unui text oral, făcând 21.05
lume vie diverse tipuri de texte orale narative, apel la limbajul paraverbal (dicție);
monologate şi dialogate - diferențierea limbajului verbal, paraverbal, nonverbal și
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale importanța lor în comunicare.
şi paraverbale la o situaţie dată, Lectură
evidențiind ideile și atitudinile, în - Textul descriptiv literar, în proză, în versuri
situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul (intuitiv)
- Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (epitetul,
mediată
enumerația), discuții pe marginea textelor citite
1.4. Participarea la interacţiuni verbale Redactare
simple cu mai mulţi interlocutori, având
în vedere cantitatea şi relevanţa - Tipare textuale de structurare a ideilor: descriptiv, explicativ,
informaţiei transmise și primite narativ-descriptiv (prezentarea unui proces ca succesiune de etape)
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi - Prezentarea textului: tabele corelate cu conținutul textului
implicite din texte literare și nonliterare, - Elemente auxiliare în scriere (paranteze, sublinieri)
Elemente de construcție a comunicării
continue, discontinue și multimodale
Gramatică
2.3. Prezentarea unor răspunsuri
- Adjectivul. Posibilități combinatorii ale adjectivului
personale, creative şi critice pe marginea
- Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc).
unor texte diverse
Gradele de comparație
2.4. Manifestarea preocupării de a Recapitulare
înţelege diverse tipuri de texte citite Evaluare sumativă
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui
text, pe un subiect la alegere, având în
vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în
echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor
lexicale şi semantice de bază, din limba
română standard, pentru exprimarea
corectă a intenţiei comunicative
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de
bază, în realizarea propriei pronunţii şi
scrieri şi pentru evaluarea pronunţiei şi
scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă,
cu scopul corectării erorilor în comunicare
5.2. Analiza unor elemente comune
identificate în cultura proprie și în
cultura altor popoare
6. Călător în 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor Comunicare orală 8 24.05-
lume explicite şi implicite, a unor pasaje din - Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: 11.06
diverse tipuri de texte orale narative, parafrazare, informații explicite și implicite, rezumare
monologate şi dialogate Lectură
- Textul narativ
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei,
- Textul argumentativ
sentimente şi puncte de vedere în texte Redactare
orale, participând la discuţii pe diverse - Rezumatul
teme sau pornind de la textele Elemente de construcție a comunicării
citite/ascultate Gramatică
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade - Atributul – actualizare
diverse de dificultate - Complementul. Complementul direct, complementul
2.4. Manifestarea preocupării de a indirect în dativ și complementul prepozițional.
înţelege diverse tipuri de texte citite Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp,
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui circumstanțialul de loc. Norme de punctuație (virgula)
text, pe un subiect la alegere, având în Elemente de interculturalitate
vedere etapele procesului de scriere și - Limba română în Europa; comunitatea lingvistică a
structurile specifice, pentru a comunica vorbitorilor de limbă română de pretutindeni
idei și informații sau pentru a relata Recapitulare
experiențe trăite sau imaginate Evaluare sumativă
3.2. Redactarea, individual şi/sau în
echipă, a unui text complex, cu
integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația
și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi
morfologice de bază ale limbii române
standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor
lexicale şi semantice de bază, din limba
română standard, pentru exprimarea
corectă a intenţiei comunicative
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de
bază, în realizarea propriei pronunţii şi
scrieri şi pentru evaluarea pronunţiei şi
scrierii celorlalţi, prin raportarea la
normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând
gândirea logică şi competenţa
lingvistică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții
românești și ale unor comunități etnice de
pe teritoriul României

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 31.05 –


04.06
Recapitulare Competențele generale și specifice din Conținuturile asociate programei școlare pentru clasa a VI-a 4 14.06-
finală programa pentru clasa a VI-a 18.06
Total ore pentru semestrul al II-lea 60
TOTAL ORE/AN 128

Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna 1-4
Nr. de ore alocate: 16
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
specifice Timp Materiale Forme de
(nr.ore) didactice organizare
Verificarea competenţelor de lectură 1.1 Lectura expresivă a unor texte, demonstrarea 14 Fragmente Activitate Aprecierea
şi de înţelegere a unui text 2.1. înţelegerii textelor prin participarea la discuţii de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar 3.1. pe marginea lor şi prin rezolvarea unor cerinţe 14. 09 literare/ Activitate
specifice – nonliterare frontală
08.10 Activitate în grup
Actualizarea cunoştinţelor Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor Fişă de
lucru
.
Evaluare predictivă 1.5. Rezolvarea de exerciţii 2 Fişă de Activitate Aprecierea
2.1. 09.10 evaluare individuală fişelor de
evaluare

PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


CLASA A VI-A

Unitatea de învățare 1: Locuri natale


Nr. de ore alocate: 16

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp (nr. Evaluare
procedee organizare didactice ore)
Text-suport: Amintiri din copilărie 2.1 - recunoașterea reperelor spațiale și Conversația Activitate Manual 1
(fragment Pupăza din tei), de Ion 2.3 temporale din texte diverse Învățarea frontală (varianta 12.10
Creangă 2.4 -exerciții de lectură selectivă pentru prin Activitate tipărită și
Textul narativ literar desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală digitală)
• Instanțele comunicării narative: detaliu dintr-un text citit Explozia Caietul
autor, narator, personaje - identificarea instanțelor comunicării stelară elevului
narative Exercițiul
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
- comentarea unor secvențe relevante din
text
- exerciții de exprimare în scris a ideilor,
pornind de la textul citit- exerciții de
justificare a unor puncte de vedere pe teme
diferite
- colectarea de informații din diverse surse
• Tipuri de narațiune: narațiunea la 2.1 - recunoașterea reperelor spațiale și Învățarea Activitate Manual 1
persoana I și la persoana a III-a 2.3 temporale din texte diverse prin frontală (varianta 12.10
2.4 -exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate tipărită și
desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul individuală digitală)
detaliu dintr-un text citit Caietul
- identificarea instanțelor comunicării elevului
narative
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
- comentarea unor secvențe relevante din
text
- exerciții de exprimare în scris a ideilor,
pornind de la textul citit- exerciții de
justificare a unor puncte de vedere pe teme
diferite
- colectarea de informații din diverse surse

Redactare 3.1 - exerciții de transformare/rescriere a unor Învățarea Activitate Manual 1 Aprecierea


Tipare textuale de structurare a ideilor 3.2 texte după criterii date prin frontală (varianta 16.10 răspunsurilor
în textul narativ (prezentarea unui - scrierea unui text narativ pornind de la un descoperire Activitate tipărită și
proces ca succesiune de etape) organizator grafic specific narațiunii Exercițiul individuală digitală)
Explicatia Caietul
elevului
• Despărțirea în silabe (principiul 4.3 - exerciții de despărțire corectă a cuvintelor Conversația Activitate Manual 1 Aprecierea
fonetic) 4.4 în silabe Explicația frontală (varianta 16.10 răspunsurilor
- exerciții de identificare a greșelilor de Învățarea Activitate tipărită și
fonetică și de ortografie în mesaje diverse prin individuală digitală)
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii descoperire Caietul
fonetice Exercițiul elevului
- joc de rol
Diftong 4.3 - identificarea diftongului, triftongului și a Conversația Activitate Manual 1 Aprecierea
4.4 hiatului. Explicația individuală (varianta 19.10 răspunsurilor
- exerciții care necesită utilizarea Învățarea Activitate în tipărită și
dicționarului ortoepic. prin perechi digitală)
- exerciții de identificare a greșelilor de descoperire Caietul
fonetică și de ortografie în mesaje diverse Exercițiul elevului
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii Jocul de rol
fonetice
- joc de rol
Triftong 4.3 - identificarea diftongului, triftongului și a Conversația Activitate Manual 1 Aprecierea
4.4 hiatului. Explicația individuală (varianta 19.10 răspunsurilor
- exerciții care necesită utilizarea Învățarea Activitate în tipărită și
dicționarului ortoepic. prin perechi digitală)
- exerciții de identificare a greșelilor de descoperire Caietul
fonetică și de ortografie în mesaje diverse Exercițiul elevului
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii Jocul de rol
fonetice
- joc de rol
Hiat 4.3 - identificarea diftongului, triftongului și a Conversația Activitate Manual 1 Aprecierea
4.4 hiatului. Explicația individuală (varianta 23.10 răspunsurilor
- exerciții care necesită utilizarea Învățarea Activitate în tipărită și
dicționarului ortoepic. prin perechi digitală)
- exerciții de identificare a greșelilor de descoperire Caietul
fonetică și de ortografie în mesaje diverse Exercițiul elevului
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii Jocul de rol
fonetice
- joc de rol
Comunicare orală 1.1 - identificarea sensului global al unui text Învățare prin Activitate Manual 2 Aprecierea
• Text de ascultat: fragment Amintiri audiat descoperire individuală (varianta 23.10 răspunsurilor
din copilărie, de Ion Creangă, adaptare - exerciții de ascultare activă, punând Activitate tipărită și 26.10
pentru teatru radiofonic întrebări referitoare la o idee/o informație frontală digitală)
• Interacțiuni: dialoguri între doi din textul audiat Caietul
participanți 1.2 - elaborarea unui text oral pornind de la un Învățare prin Activitate elevului
• Strategii de ascultare activă: enunț dat/de la o imagine dată descoperire frontală
verificarea gradului de înțelegere a
1.3 - jocuri de rol cu folosirea dialogului pe Învățare prin Activitate în
mesajului prin formularea unor
diverse teme de interes descoperire perechi
întrebări de clarificare, de reformulare;
Joc de rol
semnale nonverbale de încurajare
2.3 - comentarea unor secvențe relevante din Învățarea Activitate
text prin individuală
- exerciții de exprimare în scris a ideilor, descoperire
pornind de la textul citit Exercițiul
2.4 - exerciții de justificare a unor puncte de Învățarea Activitate
vedere pe teme diferite prin individuală
- colectarea de informații din diverse surse descoperire Activitate pe
Exercițiul grupe
Proiectul
3.2 - scrierea unui text narativ pornind de la un Explicația Activitate
organizator grafic specific narațiunii Exercițiul individuală

Lectură. Text alternativ 2.1 - recunoașterea reperelor spațiale și Conversația Activitate Manual 2 Aprecierea
Text-suport: Chemarea străbunilor temporale din texte diverse Învățarea frontală (varianta 26.10 răspunsurilor
(fragment), de Jack London -exerciții de lectură selectivă pentru prin Activitate tipărită și 30.10 Proiectul
desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală digitală)
detaliu dintr-un text citit Exercițiul Caietul
- identificarea instanțelor comunicării elevului
narative
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3 - comentarea unor secvențe relevante din Învățarea Activitate
text prin individuală
- exerciții de exprimare în scris a ideilor, descoperire
pornind de la textul citit Exercițiul
Cvintetul
2.4 - exerciții de justificare a unor puncte de Învățarea Activitate
vedere pe teme diferite prin individuală
- colectarea de informații din diverse surse descoperire Activitate pe
Exercițiul grupe
Proiectul
Elemente de interculturalitate 2.1 - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea Activitate în Manual 1 Aprecierea
Valori ale culturii populare în spațiul desprinderea informațiilor esențiale și de prin perechi (varianta 30.10 răspunsurilor
românesc detaliu dintr-un text citit descoperire tipărită și Proiectul
Exercițiul digitală)
5.1 - prezentări ale specificului local în spațiul Proiectul Activitate în Caietul
tradițiilor românești; perechi elevului
- proiect de prezentare a sărbătorilor
tradiționale la români
Recapitulare 1.2 - exerciții de lectură selectivă pentru Conversația Activitate Manual 1 Aprecierea
Text-suport: Micul prinț, de Antoine 1.3 desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul frontală (varianta 2.11 răspunsurilor
de Saint-Exupèry 2.1 detaliu dintr-un text citit Explozia Activitate tipărită și Interevaluare
2.3 - reluarea lecturii după criterii date stelară individuală digitală)
2.4 - formularea orală sau în scris a Activitate pe Caietul
3.1 răspunsurilor la întrebări ce vizează textul grupe elevului
3.2 dat Fișe de
4.3 - formularea ideilor principale lucru
4.4 - comentarea unor secvențe relevante din
5.1 text
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susține o opinie
referitoare la informația asimilată
- exersarea elementelor de fonetică
- joc de rol cu folosirea dialogului pe
diverse teme de interes
Recapitulare 1.1 - exerciții de lectură selectivă pentru Conversația Activitate Manual 1 Aprecierea
Text-suport: Micul prinț, de Antoine 1.2 desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul frontală (varianta 2.11 răspunsurilor
de Saint-Exupèry 1.3 detaliu dintr-un text citit Explozia Activitate tipărită și Interevaluare
2.1 - reluarea lecturii după criterii date stelară individuală digitală)
2.3 - formularea orală sau în scris a Activitate pe Caietul
2.4 răspunsurilor la întrebări ce vizează textul grupe elevului
3.1 dat Fișe de
3.2 - formularea ideilor principale lucru
4.3 - comentarea unor secvențe relevante din
4.4 text
5.1 - extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susține o opinie
referitoare la informația asimilată
- exersarea elementelor de fonetică
- joc de rol cu folosirea dialogului pe
diverse teme de interes
Evaluare sumativă 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de 1 Aprecierea
1.2 teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare 6.11 răspunsurilor
1.3 dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1
2.3
2.4
3.1
3.2
4.3
4.4
5.1
Prezentarea proiectului tematic 1.1 − exerciții de ascultare activă, punând Proiectul Activitate Manual 1 Aprecierea
Tradiții şi obiceiuri la români 2.4 întrebări referitoare la o idee/o frontală și Websiteuri 6.11 răspunsurilor
4.5 informație din textul au individuală Reviste Interevaluare
5.1 − colectarea de informații din diverse Videopr
5.2 oiector
surse – manuale, documente, seriale ori
experiență proprie; Flipchart
− exerciţii de justificare a unor puncte Laptop/
de vedere pe teme diferite, de interes computer
personal sau şcolar;
− redactarea unor texte cu respectarea
normei lingvistice în vigoare.
− discuții despre diferențele culturale ale
comunității proprii și ale altor
comunități etnice (comportamente
sociale, valori, stil de viață), valorificând
informațiile din legendele popoarelor;
− prezentări ale specificului local în
spațiul tradițiilor românești;
− proiect de prezentare a sărbătorilor
tradiționale (de iarnă și de primăvară), la
români și la alte popoare;
− elaborarea unei colecții de folclor
literar destinate românilor de
pretutindeni.
− selectarea și prelucrarea informațiilor
din materiale diverse (orale, scrise,
multimodale), prezentând valorile
promovate în tradițiile și obiceiurile
diferitelor culturi;
Unitatea de învățare 2: Limba română
Nr. de ore alocate: 20
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.2. - elaborarea unui text oral pornind de la o Activitate în Manual 1 Aprecierea
• Performarea actelor de limbaj: imagine dată Învățarea perechi (varianta 9.11 răspunsurilor
relația dintre structura lingvistică a - exerciții de exprimare a unui punct de prin Activitate tipărită și
actului de limbaj, intenția de vedere referitor la o idee extrasă dintr-un descoperire individuală digitală)
comunicare și efectul actului de text oral Conversația Activitate Caietul
limbaj frontală elevului

1.3. - prezentarea orală a unor idei, pe baza Învățarea Activitate în


textului redactat și a imaginilor selectate prin acțiune perechi
- exerciții de identificare a unor stări Conversația Activitate
sufletești manifestate de diverși participanți frontală
într-o situație de comunicare
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Exercițiul Activitate Manual 4 Aprecierea
• Strategii de comprehensiune: pentru rezolvarea unor sarcini de înțelegere Învățarea individuală (varianta 9.11 răspunsurilor
reprezentări mentale, integrarea și de interpretare prin Activitate în tipărită și 13.11
informațiilor textului în propriul - exerciții de lectură selectivă, pe baza unor descoperire perechi digitală) 13.11
univers cognitiv și afectiv criterii date Problemati- Activitate Caietul 16.11
Text-suport (literar): Limba noastră, - exerciții de vocabular zarea frontală elevului
de Alexei Mateevici - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3. - comentarea unor secvențe relevante din Învățarea Activitate
text prin acțiune individuală
- compararea ideilor transmise de strofele Problemati- Activitate pe
poeziei zarea grupe
Activitate
frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind Metoda Activitate în
ordonarea și ierarhizarea informațiilor ciorchinelui perechi
obținute prin lectură Conversația
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat euristică
Problema- Activitate
tizarea individuală
Text-suport (nonliterar): În 31 2.1. - exerciții de lectură selectivă, pe baza unor Exercițiul Activitate Manual 3 Aprecierea
august, Ziua Limbii Române, 28 de criterii date Învățarea pin individuală (varianta 16.11 răspunsurilor
milioane de oameni din întreaga - extragerea informațiilor esențiale și de descoperire Activitate tipărită și 20.11 Interevaluare
lume vorbesc românește detaliu dintr-un text dat Demonstrația frontală digitală) 20.11
- exerciții de vocabular, folosind Caietul
Dicționarul explicativ al limbii române elevului
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text nonliterar
2.5. - organizarea unor discuții privind Conversația Activitate
ordonarea și ierarhizarea informațiilor Exercițiul frontală
obținute prin lectură Învățarea Activitate pe
- descoperirea unor surse variate de prin acțiune grupe
informații
2.3. - relatarea unor întâmplări personale, cu Jurnalul cu Activitate
inserarea unor fragmente descriptive dublă intrare individuală
- elaborarea unor texte multimodale (poster) Învățarea Activitate pe
prin acțiune grupe
5.1. - realizarea unui poster reprezentativ dedicat Exercițiul Activitate pe
Zilei Limbii Române Învățarea grupe
prin
descoperire
Elemente de construcție a 4.2. - aplicarea în contexte noi și autentice a Demonstrația Activitate în Manual 1 Aprecierea
comunicării noilor achiziții lingvistice Conversația perechi (varianta 23.11 răspunsurilor
Variație stilistică - transformarea unor forme gramaticale în Exercițiul Activitate pe tipărită și
- Limbă vorbită. Limbă scrisă altele, cerute de context sau impuse de grupe digitală)
sarcină Activitate Caietul
frontală elevului
4.5 - redactarea unor texte cu respectarea Exercițiul Activitate Fișe de
normei lingvistice în vigoare Învățarea individuală lucru
- exerciții de identificare a caracteristicilor prin Activitate pe
limbii vorbite și ale limbii scrise descoperire grupe
- realizarea unor organizatoare grafice Activitate
frontală
Redactare 3.3. - exerciții de concepere/realizare a unui text Exercițiul Activitate în Manual 3 Aprecierea
Adecvarea la temă pe o temă dată (prin valorificarea posterului Învățarea perechi (varianta 23.11 răspunsurilor
- Stil: proprietatea termenilor, realizat anterior) prin acțiune Activitate pe tipărită și - Interevaluare
puritate și adecvare situațională, - exerciții de adecvare a mesajului la situația grupe digitală) 27.11
originalitate și scopul de comunicare Activitate Caietul
Scrisoarea - redactarea textului unei scrisori, frontală elevului
respectând structura dată
3.4. - exerciții de redactare a unui text, prin Exercițiul
respectarea criteriilor propuse de profesor și Învățarea
discutate cu colegii prin acțiune
- completarea unei grile de evaluare, ținând Conversația
cont de sugestiile date pentru redactarea
textului
Elemente de construcție a 4.2. - exerciții de identificare a sensului unor Explicația Activitate Manual 4 Aprecierea
comunicării cuvinte Exercițiul frontală (varianta 04.12 răspunsurilor
Vocabular - exerciții de stabilire a corespondenței între Activitate în tipărită și - Interevaluare
- Cuvântul: formă și sens (sensul de anumite cuvinte date și sensurile lor perechi digitală) 07.12
bază și sensul secundar; sensul contextuale Activitate Caietul
propriu, sensul figurat) - exerciții de înlocuire a unor forme individuală elevului
- Rolul contextului în crearea gramaticale cu altele Activitate pe Fișe de
sensului - completarea unor enunțuri cu faptele de grupe lucru
- Omonime. Cuvinte polisemantice limbă omise
- aplicarea în contexte noi și autentice a
noilor achiziții lingvistice
4.5 - alcătuirea unor enunțuri pentru a Exercițiul
demonstra omonimia/polisemantismul unor Învățarea
cuvinte date prin acțiune
- redactarea unor enunțuri/texte cu
respectarea normei lingvistice în vigoare
- exerciții de utilizare a Dicționarului
explicativ al limbii române, a Dicționarului
de omonime
Recapitulare 1.2. - exerciții de lectură selectivă pentru Exercițiul Activitate Manual 2 Aprecierea
Text-suport: Despre limba română, 1.3. desprinderea informațiilor esențiale și de Învățarea individuală (varianta 11.12 răspunsurilor
de Nichita Stănescu 2.1. detaliu dintr-un text citit prin Activitate tipărită și
2.3. - comentarea unor secvențe relevante din descoperire frontală digitală)
2.5. text Problema- Caietul
3.3. - exersarea elementelor de vocabular tizarea elevului
3.4. - redactarea unui text, prin adecvarea
4.2. mesajului la scopul și situația de
4.5 comunicare
5.1. - exprimarea opiniei/ a emoțiilor,
sentimentelor și atitudinilor într-un text
elaborat pe baza unor criterii date
Evaluare sumativă 1.2. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de 1 Aprecierea
1.3. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare 14.12 răspunsurilor
2.1. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.3.
2.5.
3.3.
3.4.
4.2.
4.5
5.1.
Proiect tematic Limba noastră 1.2. − exerciții de ascultare activă, punând Proiectul Activitate Manual 1 Aprecierea
1.3. întrebări referitoare la o idee/o frontală și Websiteuri 14.12 răspunsurilor
2.4 informație din textul au individuală Reviste Autoevaluare
3.3. − colectarea de informații din diverse Videopr
3.4. surse – manuale, documente, seriale ori oiector
4.5 experiență proprie; Laptop/
5.1 computer
− exerciţii de justificare a unor puncte
5.2
de vedere pe teme diferite, de interes
personal sau şcolar;
− redactarea unor texte cu respectarea
normei lingvistice în vigoare.
− discuții despre diferențele culturale ale
comunității proprii și ale altor
comunități etnice (comportamente
sociale, valori, stil de viață),
valorificând informațiile din legendele
popoarelor;
− prezentări ale specificului local în
spațiul tradițiilor românești;
− proiect de prezentare a sărbătorilor
tradiționale (de iarnă și de primăvară), la
români și la alte popoare;
− elaborarea unei colecții de folclor
literar destinate românilor de
pretutindeni.
− selectarea și prelucrarea informațiilor
din materiale diverse (orale, scrise,
multimodale), prezentând valorile
promovate în tradițiile și obiceiurile
diferitelor culturi;
Unitatea de învățare 3: Modele în viață
Nr. de ore alocate: 20
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1 - recunoașterea reperelor spațiale și Învățare prin Activitate Manual 1
• Text de vizionat: fragment temporale dintr-un text ascultat descoperire individuală (varianta 18.12 Aprecierea
ecranizare opera Dumbrava - extragerea informațiilor esențiale și de Conversația Activitate tipărită și răspunsurilor
minunată, de Mihail Sadoveanu detaliu din diferite texte frontală digitală)
• Interacțiuni: conversații informale - identificarea sensului global al unui text Activitate pe Caietul
• Contextul de comunicare: locul și audiat grupe elevului
momentul interacțiunii, relația dintre 1.2 - elaborarea unui text oral pornind de la un Învățare prin Activitate Articole
interlocutori, identitatea enunț dat/de la o imagine dată descoperire frontală de pe
interlocutorilor, cunoștințele comune internet
legate de tema discuției 1.4 - exerciții de construire a unei situații de Învățare prin Activitate sau din
comunicare pornind de la un aspect relevant descoperire frontală cărți
- exerciții de extragere a unor informații Conversația Activitate în
dintr-un dialog Joc de rol perechi

Lectură 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de Conversația Activitate Manual 2 Aprecierea


Textul narativ în proză detaliu dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta 18.12 răspunsurilor
• Momentele subiectului - formularea unor enunțuri în care se Activitate tipărită și 21.12 Portofoliul
Text-suport: Căprioara, de Emil solicită informații din textul vizat frontală digitală)
Gârleanu - povestirea subiectului unei opere epice Caietul
ținând seama de momentele subiectului elevului

2.2 - recunoașterea reperelor spațiale și Conversația Activitate


temporale din texte diverse Învățarea frontală
-exerciții de lectură selectivă pentru prin Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală
detaliu dintr-un text citit Exercițiul
2.5 - organizarea unor discuții privind Învățarea Activitate
ordonarea și ierarhizarea informațiilor prin individuală
obținute prin lectură descoperire Activitate în
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Exercițiul echipe
Conversația

Redactare 3.3 - exerciții de concepere/realizare a unui text Explicația Activitate Manual 1 Aprecierea
- Etapele scrierii, cu accent pe: pe o temă dată Exercițiul frontală (varianta 21.12 răspunsurilor
a) planul textului; - realizarea planului și a ciornei înaintea Activitate tipărită și Interevaluare
b) redactarea ciornei și a conceperii textului individuală digitală)
Caietul
lucrării pe baza planului
3.4 - completarea unui test de evaluare aplicat Exercițiul Activitate elevului
la o lucrare elaborată individual individuală

Elemente de construcție a 4.1 - exerciții diverse care vizează aplicarea Explicația Activitate Manual 8 Aprecierea
comunicării cunoștințelor privind flexiunea verbală Conversația frontală (varianta 18.01 răspunsurilor
• Verbul. Moduri verbale și timpurile - exerciții de utilizare a verbului/diverselor euristică Activitate tipărită și -
lor: conjunctivul și condiționalul- forme verbale în texte proprii Exercițiul individuală digitală) 29.01
optativ. Posibilități combinatorii ale Caietul
verbului. 4.4 - exerciții de identificare a formei corecte a Învățarea Activitate elevului
• Predicatul verbal - actualizare unor fapte de limbă prin individuală Fișe de
• Predicatul nominal. Verbul - exerciții de sesizare a greșelilor descoperire Activitate pe lucru
copulativ a fi; numele predicativ. gramaticale în texte pe teme familiare, din Exercițiul echipe
Acordul numelui predicativ viața de zi cu zi Jocul de rol
- aplicarea cunoștințelor dobândite prin
jocuri/rebusuri;

4.5 - exerciții de modificare/transformare a unor Conversația Activitate


enunțuri în funcție de deprinderile Explicația individuală
dobândite Exercițiul Activitate în
- redactarea unor texte cu respectarea perechi
normei lingvistice în vigoare
Lectură 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de Conversația Activitate Manual 4 Aprecierea
Textul narativ în versuri detaliu dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta 8.02- răspunsurilor
Text-suport: Boul și vițelul, de - formularea unor enunțuri în care se Activitate tipărită și 12.02 Interevaluare
Grigore Alexandrescu solicită informații din textul vizat frontală digitală)
- povestirea subiectului unei opere epice Caietul
ținând seama de momentele subiectului elevului

2.2 - recunoașterea reperelor spațiale și Conversația Activitate


temporale din texte diverse Învățarea frontală
- exerciții de lectură selectivă pentru prin Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală
detaliu dintr-un text citit Exercițiul Activitate pe
- harta textului grupe

2.5 - organizarea unor discuții privind Învățarea Activitate


ordonarea și ierarhizarea informațiilor prin individuală
obținute prin lectură descoperire Activitate în
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Exercițiul echipe
Conversația
Explozia
stelară

Elemente de interculturalitate 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de Conversația Activitate Manual 1 Aprecierea
Valori etice în legendele popoarelor 2.4 detaliu dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta 15.02 răspunsurilor
- formularea unor enunțuri în care se Activitate tipărită și
solicită informații din textele vizate frontală digitală)
- exerciții de justificare a unor puncte de Activitate în
vedere pe teme diferite perechi
5.2 - selectarea și prelucrarea informațiilor din Învățarea Activitate
materiale diverse prezentând valorile prin individuală
promovate în tradițiile și obiceiurile descoperire Activitate pe
diferitelor culturi Jurnalul cu echipe
dublă intrare
Recapitulare 1.1 - exerciții de lectură selectivă pentru Exercițiul Activitate Manual 1 Aprecierea
Text-suport: nonliterar, articol de 1.2 desprinderea informațiilor esențiale și de Explicația frontală (varianta 15.02 răspunsurilor
ziar 1.4 detaliu dintr-un text citit SINELG Activitate tipărită și
2.1 - reluarea lecturii după criterii date individuală digitală)
2.2 - comentarea unor secvențe relevante din Caietul
2.5 text elevului
3.3 - extragerea dintr-un text a elementelor
3.4 specifice, pentru a susține o opinie
4.1 referitoare la informația asimilată
4.4 - exerciții de analiză a diverselor forme
4.5 verbale
5.2 - exerciții de utilizare a verbului/diverselor
forme verbale în texte proprii
Evaluare sumativă 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de 1 Aprecierea
1.2 teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare 19.02 răspunsurilor
1.4 dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1
2.2
2.5
3.3
3.4
4.1
4.4
4.5
5.2
Proiect tematic Modelul meu în 1.1 − exerciții de ascultare activă, punând Proiectul Activitate Manual 1 Aprecierea
viață 2.4 întrebări referitoare la o idee/o individuală Flipchart 19.02 răspunsurilor
4.5 informație din textul au Laptop/ Autoevaluare
5.2 − colectarea de informații din diverse computer l
surse – manuale, documente, seriale ori
experiență proprie;
− exerciţii de justificare a unor puncte
de vedere pe teme diferite, de interes
personal sau şcolar; − redactarea unor
texte cu respectarea normei lingvistice
în vigoare.
− selectarea și prelucrarea informațiilor
din materiale diverse (orale, scrise,
multimodale), prezentând valorile
promovate în tradițiile și obiceiurile
diferitelor culturi;
− analiza unor modele promovate în
literatura română şi/sau universală și în
alte arte (film, teatru, artă plastică etc.).

Unitatea de învățare 4: Pasiuni. Hobby-uri


Nr. de ore alocate: 18
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Material Timp Evaluare
procedee organizare e (nr.
didactice ore)
Comunicare orală 1.1. - exerciții de ascultare activă Învățarea Activitate pe Manual 1 Aprecierea
- Atitudini comunicative: interes, - parafrazarea unor enunțuri dintr-un text prin grupe (varianta 22.02 răspunsurilor
curiozitate, implicare, cooperare în audiat; descoperire Activitate tipărită și
activități de grup. Inteligența - identificarea sensului global al unui text Conversația frontală digitală)
emoțională: exprimarea adecvată a audiat; Caietul
emoțiilor - formularea ideilor principale dintr-un elevului
mesaj transmis de către un prieten/coleg;
- extragerea informațiilor esențiale dintr-o
intervenție a unui interlocutor.
1.3. - relatarea de întâmplări, folosind mima, Învățarea Activitate în
pantomima; prin perechi
- jocuri de rol cu folosirea dialogului pe descoperire Activitate
diverse teme de interes; Jocul de rol individuală
- exerciții de identificare a unor elemente Conversația
paraverbale și nonverbale utilizate de un
participant într-o situație de comunicare.
1.4. - exerciții de extragere a unor informații Învățare prin Activitate pe
dintr-un dialog; acțiune grupe
- exerciții de schimbare de rol într-o situație Exercițiul Activitate
de comunicare, evidențiind elementul Conversația individuală
personal construit; Activitate
- exerciții de completare a unei grile de frontală
evaluare a răspunsurilor și
comportamentelor interlocutorilor
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate în Manual 2 Aprecierea
- Dialogul în textul literar pentru rezolvarea unor sarcini de înțelegere Învățarea perechi (varianta 22.02 răspunsurilor
- Interese și atitudini față de lectură și de interpretare prin acțiune Activitate pe tipărită și - Interevaluare
Text-suport: Cititorul din peșteră - povestirea subiectului unei opere epice, grupe digitală) 26.02
(fragmente), de Rui Zink ținând seama de momentele Activitate Caietul
subiectului/etapele acțiunii frontală elevului
2.3. - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de prin individuală
detaliu dintr-un text citit descoperire Activitate pe
- stabilirea ideilor principale ale unui text Conversația grupe
literar euristică Activitate
- exerciții de utilizare a narațiunii și a frontală
dialogului
2.4. - exerciții de justificare a unor puncte de Explicația Activitate în
vedere pe teme date Învățarea perechi
- explicarea semnificației unor cuvinte/ prin acțiune Activitate
enunțuri date frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind Învățarea Activitate
ordonarea și ierarhizarea informațiilor prin acțiune individuală
obținute prin lectură Problema- Activitate
- exprimarea opiniei personale cu privire la tizarea frontală
textul dat
5.2. - selectarea și prelucrarea informațiilor din Învățarea Activitate
materiale diverse (orale, scrise, prin individuală
multimodale), prezentând valorile descoperire Activitate
promovate în tradițiile și obiceiurile Problema- frontală
diferitelor culturi; tizarea
Redactare 3.1. - exerciții de transformare a unor texte după Exercițiul Activitate pe Manual 1 Aprecierea
- Transformarea vorbirii directe în criterii date Învățarea grupe (varianta 26.02 răspunsurilor
vorbire indirectă - exerciții de elaborare a unor texte prin Activitate tipărită și Interevaluare
dialogate descoperire frontală digitală)
3.2. - exerciții de rescriere a unor texte, prin Exercițiul Activitate Caietul
transformarea vorbirii directe în vorbire individuală elevului
indirectă Activitate
frontală
3.3. - exerciții de concepere/realizare a unui text Învățarea Activitate în
pe o temă dată prin perechi
- exerciții de adecvare a mesajului la situația descoperire Activitate pe
și scopul de comunicare, prin selectarea Învățarea grupe
unor cuvinte prin acțiune
4.1. - transpunerea elementelor verbale, Învățarea Activitate
nonverbale și paraverbale din comunicarea prin acțiune frontală
orală în scris, prin respectarea normelor de Activitate pe
punctuație și ortografie grupe
Elemente de construcție a 4.1. - exerciții de completare, cu aplicarea Exercițiul Activitate Manual 5 Aprecierea
comunicării cunoștințelor privind flexiunea nominală individuală (varianta 1.03- răspunsurilor
Substantivul. Substantive colective. - exerciții de recunoaștere a substantivelor Activitate pe tipărită și 8.03 Interevaluare
Substantive defective. Cazul. în enunțuri și texte date grupe digitală)
Articolul genitival. Punctuația - exerciții de identificare a articolului Activitate Caietul
vocativului. Corelarea funcției genitival frontală elevului
sintactice cu cazul morfologic. Fișe de
Posibilități combinatorii ale 4.4. - aplicarea cunoștințelor dobândite prin Învățarea Activitate lucru
substantivului jocuri prin acțiune individuală
- identificarea greșelilor de semantică, Exercițiul Activitate
fonetică, ortografie și de punctuație în Explicația frontală
mesaje online, e-mailuri, în texte scrise
- exerciții de utilizare a substantivului în
contexte noi, respectând cerințele date
- exerciții de integrare a substantivelor și
articolelor genitivale în enunțuri adecvate
cerințelor date
4.5. - redactarea unor texte cu respectarea Exercițiul Activitate
normei lingvistice în vigoare Conversația individuală
- exerciții de modificare a unor enunțuri pe Activitate în
baza unor cerințe date perechi
Lectură. Text de bază (nonliterar) 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate în Manual 1 Aprecierea
Text-suport: De vorbă cu un copil pentru rezolvarea unor sarcini de înțelegere Învățarea perechi (varianta 8.03 răspunsurilor
pasionat de lectură: Maria, 9 ani – și de interpretare prin acțiune Activitate pe tipărită și Interevaluare
„Lectura este o mașină - povestirea subiectului unei opere epice, grupe digitală)
miraculoasă” ținând seama de momentele Activitate Caietul
subiectului/etapele acțiunii frontală elevului
2.3. - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de prin individuală
detaliu dintr-un text citit descoperire Activitate pe
- stabilirea ideilor principale ale unui text Conversația grupe
literar euristică Activitate
- exerciții de utilizare a narațiunii și a frontală
dialogului
2.4. - exerciții de justificare a unor puncte de Explicația Activitate în
vedere pe teme date Învățarea perechi
- explicarea semnificației unor cuvinte/ prin acțiune Activitate
enunțuri date frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind Explozia Activitate
ordonarea și ierarhizarea informațiilor stelară individuală
obținute prin lectură Problema- Activitate
- exprimarea opiniei personale cu privire la tizarea frontală
textul dat
Elemente de construcție a 4.1. - exerciții de completare, cu aplicarea Exercițiul Activitate Manual 5 Aprecierea
comunicării cunoștințelor privind flexiunea pronominală Învățare prin individuală (varianta 12.03 răspunsurilor
- Pronumele personal (flexiune - exerciții de recunoaștere a pronumelui descoperire Activitate pe tipărită și - Interevaluare
cazuală). Pronumele reflexiv personal și a pronumelui reflexiv în grupe digitală) 19.03
(diferența între pronumele reflexiv și enunțuri și texte date Activitate Caietul
pronumele personal). Posibilități - descoperirea posibilităților combinatorii frontală elevului
combinatorii ale pronumelui. ale pronumelor Fișe de
Anticiparea și reluarea prin clitice - exerciții de identificare a subiectelor lucru
pronominale în cazul unor exprimate și neexprimate
complemente. Aspecte ortografice. 4.4. - identificarea greșelilor de semantică, Învățarea Activitate
- Subiectul exprimat – actualizare fonetică, ortografie și de punctuație în prin acțiune individuală
- Subiectul neexprimat (inclus, mesaje online, e-mailuri, în texte scrise Exercițiul Activitate
subînțeles) - exerciții de utilizare a pronumelor Explicația frontală
personale și reflexive în contexte noi,
respectând cerințele date
- aplicarea cunoștințelor dobândite prin
jocuri
- exerciții de integrare a subiectelor
exprimate și neexprimate în enunțuri
adecvate cerințelor date
4.5. - redactarea unor texte cu respectarea Exercițiul Activitate
normei lingvistice în vigoare Conversația individuală
- exerciții de modificare a unor enunțuri pe Activitate în
baza unor cerințe date perechi
Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru Demonstrația Activitate pe Manual 1 Aprecierea
Text-suport multimodal: Mesaje 1.3. desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul grupe (varianta 19.03 răspunsurilor
secrete 1.4. detaliu dintr-un text citit Metode care tipărită și Interevaluare
2.1. - comentarea unor secvențe relevante din valorifică digitală)
2.3. text teoria Caietul
2.4. - stabilirea ideilor transmise de textul inteligențelor elevului
2.5. multimodal multiple
3.1. - exerciții de identificare subiectelor Jocul de rol
3.2. exprimate și neexprimate Jocul de
3.3. - exerciții de realizare a unui aritmogrif mimă
4.1. - realizarea unui afiș
4.4. - redactarea unui text, prin adecvarea
4.5. mesajului la scopul și situația de
5.2. comunicare
Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de 1 Aprecierea
1.3. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare 22.03 răspunsurilor
1.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.4.
4.5.
5.2.
Proiect tematic Hobby-ul meu 1.1 − exerciții de ascultare activă, punând Proiectul Activitate Manual 1 Aprecierea
2.4 întrebări referitoare la o idee/o individuală Flipchart 22.03 răspunsurilor
4.5 informație din textul au Laptop/ Autoevaluare
5.2 − colectarea de informații din diverse computer l
surse – manuale, documente, seriale ori
experiență proprie;
− exerciţii de justificare a unor puncte
de vedere pe teme diferite, de interes
personal sau şcolar; − redactarea unor
texte cu respectarea normei lingvistice
în vigoare.
− selectarea și prelucrarea informațiilor
din materiale diverse (orale, scrise,
multimodale), prezentând valorile
promovate în tradițiile și obiceiurile
diferitelor culturi;
− analiza unor modele promovate în
literatura română şi/sau universală și în
alte arte (film, teatru, artă plastică etc.).

Unitatea de învățare 5: Fascinanta lume vie

Nr. de ore alocate: 18


Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Material Timp Evaluare
procedee organizare e (nr.
didactice ore)
Comunicare orală 1.1. - exerciții de ascultare activă, punând Învățare prin Activitate Manual 26.03 Aprecierea
 Text de vizionat: fragment întrebări referitoare la o idee/o informație descoperire individuală (varianta răspunsurilor
ecranizare Pinocchio, de din textul audiat Conversația Activitate tipărită și Portofoliul
Carlo Collodi - extragerea informațiilor esențiale și de frontală digitală)
 Interacțiuni: conversații detaliu din diferite texte Caietul
informale - identificarea sensului global al unui text elevului
- verificarea gradului de înțelegere a audiat Articole
unui text oral, făcând apel la limbajul 1.3. - relatarea de întâmplări, folosind mima, Învățare prin Activitate în de pe
paraverbal (dicție); pantomima descoperire perechi internet
- jocuri de rol cu folosirea dialogului pe Joc de rol Activitate sau din
- diferențierea limbajului verbal, diverse teme de interes frontală cărți
paraverbal, nonverbal și importanța - exerciții de identificare a două elemente
lor în comunicare. paraverbale utilizate de un participant
într-o situație de comunicare
1.4. - exerciții de construire a unei situații de Învățare prin Activitate
comunicare pornind de la un aspect relevant descoperire individuală
pentru comportamentul școlar Conversația Activitate pe
- exerciții de extragere a unor informații Joc de rol grupe
dintr-un dialog
- exerciții de schimbare de rol într-o situație
de comunicare, evidențiind elementul
personal construit
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate Grila de 3 Aprecierea
- Textul descriptiv literar, în versuri pentru rezolvarea unor sarcini Învățarea frontală evaluare 26.03 răspunsurilor
Text-suport: Balul pomilor, de de înțelegere și de interpretare prin Activitate a lecturii - Interevaluare
Dimitrie Anghel - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a descoperire individuală 29.03 Portofoliul
- Versificație: rima, strofa, măsura atitudinilor exprimate într-un text literar Exercițiul Activitate pe
versurilor, ritmul (intuitiv) și/sau nonliterar grupe
- Strategii de interpretare: - exerciții de evaluare a lecturii făcute de
interpretarea limbajului figurat colegi pe baza unei grile
(epitetul, enumerația), discuții pe - exerciții de vocabular
marginea textelor citite 2.3. - realizarea planului sinoptic (harta textului) Învățarea Activitate Manualul
al unui text literar prin identificarea prin frontală (varianta
elementelor de bază din cadrul textului descoperire Activitate tipărită și
- formularea unor ipoteze, supoziții privind Exercițiul individuală digitală)
coordonata spațio-temporală a unei acțiuni Conversația Activitate în Fișe de
- exerciții de utilizare a descrierii Explozia perechi lucru
și a narațiunii. stelară Caietul
- exerciții de identificare a cuvintelor-cheie elevului
- exerciții de identificare a structurii textului Portofoliu
- exerciții de identificare a caracteristicilor
operei lirice, având în vedere textul studiat
2.4. - colectarea de informații din diverse surse– Exercițiul Activitate
manuale, documente, seriale ori Conversația frontală
experiență proprie Explicația Activitate
-exerciții de justificare a unor puncte de Învățarea individuală
vedere pe teme diferite, de interes personal prin Activitate în
sau școlar descoperire perechi
- completarea și interpretarea unei grile de Activitate în
autoevaluare privind înțelegerea mesajului echipe
scris în texte de diverse tipuri
- exerciții de identificare a procedeelor
artistice și de explicare a rolului lor în textul
studiat
- exerciții de formulare a unui punct de
vedere personal asupra semnificației
figurilor de stil
- exerciții de identificare a caracteristicilor
descrierii tip tablou
- exerciții de redactare de texte descriptive
tip tablou
Elemente de construcție a 4.2. - completarea unor enunțuri cu faptele de Explicația Activitate Manualul 2 Aprecierea
comunicării limbă omise Conversația frontală (varianta 19.04 răspunsurilor
Gramatică - transformarea unor forme gramaticale în euristică Activitate tipărită și
- Adjectivul. Posibilități combinatorii altele, cerute de context sau impuse de Exercițiul individuală digitală)
ale adjectivului sarcină Fișe de
- Adverbul. Tipuri de adverbe (de - aplicarea în contexte noi și autentice a lucru
mod, de timp, de loc). Gradele de noilor achiziții lingvistice Portofoli
comparație - exerciții de identificare a adjectivelor în u
texte date Caietul
- exerciții de identificare a adverbelor elevului
- exerciții de identificare a adverbelor la
diferite grade de comparație
4.3. - analiza unor enunțuri greșite și corectarea Conversația Activitate 3
acestora în funcție de normele limbii Explicația frontală 23.04
actuale, în exerciții fonetice diverse Învățarea Activitate 26.04
- exerciții care să necesite utilizarea prin individuală
dicționarului ortoepic descoperire
- exerciții de integrare în enunțuri a Exercițiul
adjectivelor la diferite grade de comparație
- exerciții de utilizare corectă a adjectivului
- exerciții de integrare în enunțuri a
adjectivului cu diferite funcții sintactice
- exerciții de utilizare corectă a adverbelor
- exerciții de integrare a adverbelor în
enunțuri
- exerciții de integrare în enunțuri a
adverbelor la diferite grade de comparație
Redactare 3.1. - exerciții pentru generarea ideilor care Conversația Activitate Manualul 1 Aprecierea
- Tipare textuale de structurare a urmează a fi incluse într-un text redactat în Explicația frontală (varianta 26.04 răspunsurilor
ideilor: descriptiv, explicativ, clasă sau acasă Exercițiul Activitate tipărită și
narativ-descriptiv (prezentarea unui - scrierea unui text cu început/cu sfârșit dat, individuală digitală)
proces ca succesiune de etape) integrând secvențe narative în texte Fișe de
- Prezentarea textului: tabele corelate dialogate sau secvențe descriptive în texte lucru
cu conținutul textului narative Caietul
- Elemente auxiliare în scriere - redactarea unor compuneri narative și elevului
(paranteze, sublinieri) descriptive, pe diverse teme
3.2. - exerciții de asociere a unor texte cu o serie Conversația Activitate
de diagrame, tabele, grafice date etc. Învățarea frontală
- exerciții de transpunere a unui text într-o prin Activitate
diagramă, într-un grafic sau într-un tabel descoperire individuală
- redactarea unui text pe baza informațiilor Exercițiul Activitate în
oferite de grafice, tabele, diagrame perechi
- scrierea, în echipă sau individual, a unor
narațiuni (tip fantasy, de exemplu), plecând
de la cuvinte/personaje date, completând un
organizator grafic specific narațiunii
Lectură. Text alternativ 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate Conversația Activitate Manualul 4 Aprecierea
- Textul descriptiv literar în proză pentru rezolvarea unor sarcini Învățarea frontală (varianta 10.05 răspunsurilor
Text-suport: În munții noștri, de de înțelegere și de interpretare prin Activitate tipărită și - Interevaluare
Alexandru Vlahuță - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a descoperire individuală digitală) 14.05 Portofoliul
atitudinilor exprimate într-un text literar Exercițiul Activitate în Fișe de
și/sau nonliterar perechi lucru
- exerciții de evaluare a lecturii făcute de Caietul
colegi pe baza unei grile elevului
- exerciții de vocabular Portofoliu
- exerciții de identificare a caracteristicilor
portretului literar
2.3. - realizarea planului sinoptic (harta textului) Conversația Activitate
al unui text literar prin identificarea Explicația frontală
elementelor de bază din cadrul textului Exercițiul Activitate
- formularea unor ipoteze, supoziții privind individuală
coordonata spațio-temporală a unei acțiuni Activitate pe
- exerciții de utilizare a descrierii grupe
și a narațiunii.
- exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
- exerciții de identificare a structurii textului
- exerciții de identificare a caracteristicilor
operei lirice, având în vedere textul studiat
- exerciții de redactare de texte descriptive
tip portret
Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru Exercițiul Activitate Manual 2 Aprecierea
Text-suport: Întâiul drum, de Ion 1.3. desprinderea informațiilor esențiale și de Explicația frontală (varianta 17.05 răspunsurilor
Agârbiceanu 1.4. detaliu dintr-un text citit SINELG Activitate tipărită și
2.1. - reluarea lecturii după criterii date Conversația individuală digitală)
2.3. - comentarea unor secvențe relevante din Caietul
2.4. text elevului
3.1. - extragerea dintr-un text a elementelor Fișe de
3.2. specifice, pentru a susține o opinie lucru
4.2. referitoare la informația asimilate
4.3. - exerciții de redactare a unor texte după
repere stabilite
- exerciții de identificare a adjectivului, a
adverbului
- exerciții de utilizare corectă a adjectivului/
adverbului
- exerciții de analiză a adjectivului/
adverbului
Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de 1 Aprecierea
1.3. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare 21.05 răspunsurilor
1.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
4.2.
4.3.
Proiect tematic Fascinanta lume vie 1.1 − exerciții de ascultare activă, punând Învățarea Activitate Manual 1 Aprecierea
2.4 întrebări referitoare la o idee/o prin individuală Flipchart 21.05 răspunsurilor
4.5 informație din textul au descoperire Laptop/ Autoevaluare
5.2 − colectarea de informații din diverse computer
surse – manuale, documente, seriale ori
experiență proprie;
− exerciţii de justificare a unor puncte
de vedere pe teme diferite, de interes
personal sau şcolar; − redactarea unor
texte cu respectarea normei lingvistice
în vigoare.
− selectarea și prelucrarea informațiilor
din materiale diverse (orale, scrise,
multimodale), prezentând valorile
promovate în tradițiile și obiceiurile
diferitelor culturi;
− analiza unor modele promovate în
literatura română şi/sau universală și în
alte arte (film, teatru, artă plastică etc.).
Unitatea de învățare 6: Călător în lume
Nr. de ore alocate:8

Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Material Timp Evaluare
procedee organizare e (nr.
didactice ore)
Comunicare orală 1.1. - rezumarea, pe baza informațiilor explicite Activitate Manual 1 Aprecierea
- Strategii de concepere și de și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri frontală (varianta 24.05 răspunsurilor
comprehensiune a textului oral: de texte orale narative, monologate și Învățare prin Activitate tipărită și
parafrazare, informații explicite și dialogate descoperire individuală digitală)
implicite, rezumare - exerciții de ascultare activă, punând Activitate în Caietul
întrebări referitoare la o idee/o informație perechi elevului
din textul audiat Articole
- parafrazarea unor enunțuri dintr-un text de pe
audiat internet
- identificarea sensului global al unui text sau din
audiat cărți
- formularea ideilor principale dintr-un
mesaj transmis de către un prieten/coleg
- extragerea informațiilor esențiale dintr-o
intervenție a unui interlocutor
1.2. - prezentarea unor informații, idei, Învățare prin Activitate
sentimente și puncte de vedere în texte descoperire frontală
orale, participând la discuții pe diverse teme Joc de rol Activitate
sau pornind de la textele citite/ascultate individuală
Lectură 2.2. - rezumarea unor texte, cu grade diverse de Învățare prin Activitate Manual 1 Aprecierea
- Textul narativ dificultate descoperire frontală (varianta 24.05 răspunsurilor
Text suport: Fram, ursul polar, de - exerciții de înțelegere a textului literar Conversația Activitate tipărită și la înterbări
Cezar Petrescu - exerciții de identificare a caracteristicilor Exercițiul individuală digitală)
- Textul argumentativ narațiunii în textul studiat Explicația Activitate în Caietul
Text suport: Cireșarii, vol. III, Roata - exerciții de identificare a autorului, Diagrama perechi elevului
norocului, de Constantin Chiriță naratorului, personajului având în vedere Venn Activitate pe Fișe de
textul studiat grupe lucru
- exerciții de identificare a indicilor de timp
și de spațiu în narațiune
- exerciții de formulare a ideilor principale
- exerciții de relaționare a ideilor principale
cu ideile secundare
- exerciții de vocabular
2.4. - manifestarea preocupării de a înțelege Conversația Activitate
diverse tipuri de texte citite Exercițiul frontală
- exerciții de interpretare a sensului global Explicația Activitate
al textului individuală
- exerciții de exprimare a opiniei în legătură
cu semnificațiile textului studiat
- exerciții de identificare a momentelor
subiectului
- exerciții de argumentare a unui punct de
vedere pe o temă dată
Redactare 3.1. - redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Învățarea Activitate Manual 1 Aprecierea
- Rezumatul subiect la alegere, având în vedere etapele prin frontală (varianta 28.05 răspunsurilor
procesului de scriere și structurile specifice, descoperire Activitate tipărită și
pentru a comunica idei și informații sau Conversația individuală digitală)
pentru a relata experiențe trăite sau Exercițiul Fișe de
imaginate Explicația lucru
- exerciții de formulare a ideilor principale
- exerciții de relaționare a ideilor principale
cu ideile secundare
- exerciții de rezumare orală a textului-
suport
3.2. - redactarea, individual și/sau în echipă, a Conversația Activitate
unui text complex, cu integrarea unor tabele Exercițiul frontală
- redactarea rezumatului textului studiat Explozia Activitate
stelară individuală
3.3. - adecvarea textului scris la situația și Exercițiul Activitate
scopul de comunicare Învățarea frontală
-exerciții de rezumare a diverselor texte prin Activitate
(literare/nonliterare) descoperire individuală
Elemente de construcție a 4.1. - utilizarea structurilor sintactice și Conversația Activitate Manual 3 Aprecierea
comunicării morfologice de bază ale limbii române Exercițiul frontală (varianta 20.05 răspunsurilor
Gramatică standard pentru înțelegerea și exprimarea Explicația Activitate tipărită și -7.06 Interevaluare
- Atributul – actualizare corectă și precisă a intențiilor comunicative individuală digitală) Portofoliul
- Complementul. Complementul - exerciții de completare, cu aplicarea Activitate în Caietul
direct, complementul indirect în cunoștințelor privind flexiunea verbală, perechi elevului
dativ și complementul prepozițional. nominală și pronominală Activitate pe Fișe de
Circumstanțialul de mod, - transpunerea elementelor verbale, grupe lucru
circumstanțialul de timp, nonverbale și paraverbale din comunicarea
circumstanțialul de loc. Norme de orală în scris, prin respectarea norme
punctuație (virgula) lor de punctuație și ortografie
- exerciții de identificare a atributului
- exerciții de analiză a atributului
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri
de complemente circumstanțiale în texte
date
- exerciții de analiză a complementelor
circumstanțiale
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri
de complemente necircumstanțiale în texte
date
- exerciții de analiză a complementelor
necircumstanțiale
4.2. - aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale Învățarea Activitate
și semantice de bază, din limba română prin frontală
standard, pentru exprimarea corectă a descoperire Activitate
intenției comunicative Exercițiul individuală
- completarea unor enunțuri cu faptele de
limbă omise
- transformarea unor forme gramaticale în
altele, cerute de context sau impuse de
sarcină
- aplicarea în contexte noi și autentice a
noilor achiziții lingvistice
4.3. - valorificarea achizițiilor fonetice de bază, Învățarea Activitate
în realizarea propriei pronunții și scrieri și prin frontală
pentru evaluarea pronunției și scrierii descoperire Activitate
celorlalți, prin raportarea la normă, cu Exercițiul individuală
scopul corectării erorilor în comunicare Conversația Activitate în
- analiza unor enunțuri greșite și corectarea perechi
acestora în funcție de normele limbii
actuale, în exerciții fonetice diverse
- exerciții care să necesite utilizarea
dicționarului ortoepic
- exerciții de utilizare corectă a cuvintelor
cu funcție de atribut/ complement
- exerciții de acord
4.5. - redactarea unor texte, valorificând Învățarea Activitate
gândirea logică și competența lingvistică, în prin frontală
procesul de învățare pe tot parcursul vieții descoperire Activitate
- exerciții de construire de enunțuri în care Exercițiul individuală
să apară atribute în diferite cazuri Conversația Activitate în
- exerciții de construire de enunțuri în care echipă
să apară diferite tipuri de complemente
circumstanțiale
- exerciții de construire de enunțuri în care
să apară diferite tipuri de complemente
necircumstanțiale
- redactarea unor texte orale/scrise cu
respectarea normei lingvistice în vigoare
Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor Exercițiul Activitate Fișă de 1 Aprecierea
1.2. teoretice însușite, pentru a demonstra individuală evaluare 11.06 răspunsurilor
2.2. dezvoltarea competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
5.1.
Proiect tematic Călător în lume 1.1 − exerciții de ascultare activă, punând Proiectul Activitate Manual 1 Aprecierea
2.4 întrebări referitoare la o idee/o individuală Flipchart 11.06 răspunsurilor
4.5 informație din textul au Laptop/ Autoevaluare
5.2 − colectarea de informații din diverse computer l
surse – manuale, documente, seriale ori
experiență proprie;
− exerciţii de justificare a unor puncte
de vedere pe teme diferite, de interes
personal sau şcolar; − redactarea unor
texte cu respectarea normei lingvistice
în vigoare.
− selectarea și prelucrarea informațiilor
din materiale diverse (orale, scrise,
multimodale), prezentând valorile
promovate în tradițiile și obiceiurile
diferitelor culturi;
− analiza unor modele promovate în
literatura română şi/sau universală și în
alte arte (film, teatru, artă plastică etc.).