Sunteți pe pagina 1din 44

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PATROAIA-VALE PROFESOR ION IONELA-MARINA

NR. DE ÎNREGISTRARE: _________________________________

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VII-a – AN ŞCOLAR 2020-2021

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,


PROF. NENISANU ROBERT PROF. ION IONELA-MARINA
___________________________ _________________________________________

Planificare anuală, calendaristică şi pe unitati – LIMBA SI LITERATURA ROMANA – Clasa a VII-a – An şcolar 2020-2021 – Prof. Ion Ionela-Marina
1
Competențe generale

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

CLASA a VII-a
Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
Clasa a VII-a
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi
dialogate
− exerciții de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi
atitudinile comunicative ale participanților;
− exerciții de reformulare/parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat.

1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi exemple relevante, în faţa unui
public cunoscut, adoptând comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate
− transmiterea informaţiei prin coduri diverse de comunicare;
− exerciții de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat;
− audierea unor prezentări și luarea de notițe, realizând asocieri între ceea ce ştie și ceea ce află nou interlocutorul, privitor la o
temă;
− exerciții de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are asupra înțelegerii mesajului unui text.

1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a
informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii
− exerciții de anticipare a unor replici ale participanților la un dialog;
− reformularea/parafrazarea/ierarhizarea informațiilor din intervențiile participanților la o situație de comunicare;
− anticiparea unor reacții ale participanților la un dialog;
− exerciții de asumare de diferite roluri.

1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcţie de profilul
psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia
− exerciții de sesizare a corelației/dezacordului dintre comportamentul verbal și nonverbal;
− exerciții de formulare de întrebări privind așteptările/nevoile/atitudinile proprii și ale celorlalți în situații de comunicare reale
sau simulate;
− audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluența, expresivitatea acestora;
− discuţii privind modul în care se poate promova/corija un tip de comportament generat de o situație de comunicare.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri


Clasa a VII-a
2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
− formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale);
− identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat;
− identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic;

2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
− exerciţii de formulare a unor puncte de vedere folosind corect tipurile de flexiune;
− producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind în mod adecvat cunoștințele despre text şi categoriile gramaticale
învăţate.

2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii


− exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală;
− interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite;
− selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi a expresiilor care redau cât mai nuanțat intenția de lectură;
− audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluența, expresivitatea acestora. 2.4.Dezvoltarea competenţei de lectură prin
diversificarea activităţilor consacrate cărţii

− lectura/povestirea unor secvenţe din texte diverse;


− medalioane literare, prezentări de carte etc.);
− participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau nonformale vizând atitudini cultural-civice,
prin valorizarea diversităţii etno-culturale şi lingvistice.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
Clasa a VII-a
3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri
adecvate intenţiei de comunicare
− redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/de lectură;
− redactarea de caracterizări a unor personaje;
− scrierea unor interviuri;
− exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar.

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în faţa colegilor
− realizarea unor postere, proiecte folosind tehnologia modernă;
− prezentarea unei cărți citite sau a unui film, valorificând tehnologia modernă și utilizarea internetului într-o manieră
responsabilă.

3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale


− exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia selectată cu ideile unui
plan personal realizat anterior;
− exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare.

3.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor eficiente sau adecvate de redactare, aplicând în activităţile curente de
redactare strategiile învățate, personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia
− exerciţii de identificare şi comparare a comportamentelor şi a atitudinilor manifestate de două persoane în procesul
redactării unui text;
− evaluarea propriilor comportamente şi atitudini prin raportare la un model dat;
− întocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate de redactare.

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise


Clasa a VII-a
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a
intenţiilor comunicative complexe
− verificarea corectitudinii, a coerenței semantice într-un text/mesaj;
− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.;
− exerciții de inițiere, de menținere și de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de
formulare a unei solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor și la scopul vizat.

4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi
morfologice din limba română standard
− narativizarea unor procese, concepte, fenomene;
− identificarea coordonatelor narative;
− exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora;
− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze responsabil/conştient argumentele şi opiniile.

4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare corectă
− întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea
orală/scrierea corectă;
− compararea limbii române cu limbile romanice şi cu limba latină, sesizând asemănări/deosebiri;
− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare (tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia).

4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi
lexicală
− reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoștințele dobândite, prin raportare la normă;
− sesizarea consecințelor pe care încălcările normelor învățate le pot avea în înțelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii
celui care comunică.
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
− identificarea caracteristicilor textului epic/epic/dramatic;
− analiza rolului verbelor în textul narativ;
- analiza rolului substantivelor şi a adjectivelor în textul descriptiv;
− compararea actelor de limbaj în textul narativ, descriptiv și dialogat.

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional


Clasa a VII-a
5.1. Compararea unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi
− exerciţii de identificare a unor asemănări între cultura română şi cultura popoarelor vorbitoare de limbi romanice;
− elaborarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini web pentru un grup de vizitatori care provin din altă localitate, regiune
sau ţară;
− realizarea unei culegeri de legende din zona de proveniență;
− redactarea unui minighid de conversație pentru un prieten din altă țară, care dorește să viziteze România;
− realizarea unor ghiduri turistice pentru spațiul cultural local/regional/național/european, prin valorificarea cunoștințelor
dobândite la alte discipline și a experienței personale;
− elaborarea unor proiecte despre tradiţii şi/sau obiceiuri comune mai multor culturi.

5.2. Compararea unor elemente privitoare la cultura proprie și la cultura altor popoare
− scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt spațiu cultural (din țară sau din alte țări);
− promovarea culturii naționale prin utilizarea noilor tehnologii (blog, pagina web etc.);
− prezentarea influențelor din culturi existente în zone geografice limitrofe;
− exerciții de redactare a unor texte (articole pentru revista școlii, ziarul local, broșuri de prezentare) privind interferențele
culturale.
Conţinuturi
Tema generală: ORIZONTURILE LUMII ȘI ALE Conţinuturi
CUNOAȘTERII Domenii de conţinut
COMUNICARE ORALĂ La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga
următoarele:

− Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat


− Strategii de concepere și de comprehensiunea textului oral: clasificare, reformulare, repetare, conectori pragmatici; distincția
dintre fapt și opinie
− Strategii de ascultare activă: focalizarea interesului asupra punctului de vedere al celuilalt şi evitarea focalizării pe propriul
punct de vedere; recapitularea ideilor exprimate de interlocutor
−Atitudini comunicative: respect, toleranţă. Modificarea conturului intonaţional şi a mărcilor prozodice pentru a transmite emoţii.
Inteligenţa emoţională: recunoaşterea emoţiilor interlocutorilor
− Tracul comunicativ. Strategii de gestionare a tracului comunicativ
− Principii de interacţiune: negocierea semnificaţiei (cantitatea, calitatea, relevanţa şi maniera transmiterii informaţiei) şi
negocierea relaţiei cu interlocutorul (politeţea)

 Texte orale propuse pentru ascultare: literatură pe audiobook (romane, teatru radiofonic), emisiuni TV
 Tipuri de interacţiune propuse: prezentări cu deschideri spre alte domenii ale cunoașterii, interviul, discuţii cu doi sau mai
mulţi interlocutori pe teme propuse de elevi

LECTURĂ La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga


- Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de următoarele:
caracterizare
- Textul dramatic și arta spectacolului
• Autor, personaj dramatic
• Rolul indicațiilor scenice
• Rolul dialogului
• Actori, decor, costume, lumini, muzică
- Dialogul în textul scris și în spectacol
- Dialogul în textul nonliterar (interviul)
- Textul liric. Exprimarea emoțiilor și a sentimentelor
Strategii de comprehensiune: reflecții asupra limbajului și a structurii textelor de tip epic, liric, dramatic
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (repetiția, metafora), discuții privind semnificaţiile textelor citite.
− Monitorizarea propriei lecturi

Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare și nonliterare/ficționale și nonficționale (text integral sau fragment; fără
definirea conceptelor)
(a) texte continue: poezii lirice și epice, piese de teatru, proză clasică și contemporană din literatura română și străină pentru
copii, romane grafice, jurnale de călătorie; articole de popularizare a științei, instrucțiuni pentru derularea unui experiment;
(b) texte discontinue: anunțuri, indexuri, glosare;
(c) texte multimodale: texte din enciclopedii ilustrate (pe suport de hârtie sau online).
* Pentru textul epic, textul dramatic și textul liric, se vor selecta, în primul rând, texte literare de bază din operele autorilor
clasici ai literaturii române. Profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să sprijine formarea competențelor
specificate în programă. Textele selectate trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ şi adecvare la vârsta
elevilor.
REDACTARE La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga
următoarele:
– Etapele scrierii, cu accent pe:
a) rescrierea textului pentru a-i da coerență și claritate, pentru a nuanța ideile;
b) corectarea greșelilor de literă, ortografie și de punctuație.

– Tipare textuale de structurare a ideilor: definiţie, clasificare, exemplificare, „întrebările jurnalistului” (cine? ce? când? unde? de
ce?)
– Stil: naturaleţe, eufonie, varietate, originalitate, concizie, varietate
Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat Integrarea părților
Prezentarea textului: elemente grafice specifice diverselor tipuri de texte:
• organizarea unui text în funcție de situația de comunicare;
• comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei emoţii (bucurie, uimire, frică);
• caracterizarea personajului.

 Tipuri de texte recomandate pentru activităţile de redactare:


(a) Interpretarea unor secvențe din texte citite, caracterizări ale personajelor, recenzii, cronică de teatru; jurnalul de
călătorie/de activităţi zilnice, cererea;
(b) interviul;
(c) prezentări cu ajutorul noilor tehnologii..

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga
următoarele:
Gramatică
− Fraza: coordonarea prin juxtapunere și prin joncțiune. Conjuncții coordonatoare. Norme de punctuație (virgula, punctul şi
virgula)
− Atributul (realizări prin adjectiv, substantiv, pronume, numeral, adverb)
− Circumstanțialul de cauză. Circumstanțialul de scop. Topica în propoziție. Norme de punctuaţie
− Verbul. Utilizări sintactice ale formelor verbale nepersonale: infinitivul, gerunziul, participiul, supinul. Alte verbe copulative (a
deveni, a ajunge, a ieși, a se face, a părea, a rămâne, a însemna). Posibilități combinatorii ale verbului
− Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ
− Folosirea corectă a pronumelor și a adjectivelor pronominale: interogativ, relativ şi nehotărât, a adjectivului pronominal de
întărire. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în propoziţie
− Posibilități combinatorii ale pronumelor și ale adjectivelor pronominale
− Topica adjectivului. Adjectivul participial. Posibilități combinatorii ale adjectivului
− Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului
− Interjecția. Onomatopeele. Interjecția predicativă

Ortoepie şi ortografie
− Utilizarea corectă a accentului. Variante accentuale admise/neadmise de normă

Vocabular
− Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului: derivarea, compunerea; cuvânt de bază şi cuvânt derivat
− Îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, cuvinte compuse
− Familia lexicală
− Confuzii paronimice. Pleonasmul

Variaţie stilistică
− Selecţie lexicală în limba vorbită şi în limba scrisă
− Termeni ştiinţifici
− Limbaj popular. Variaţie regională a limbii
− Valori stilistice ale diminutivelor

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE La conținuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adăuga


următoarele:

− Elemente de mitologie românească


− Despre limba și cultura țărilor din vecinătatea României
− Contacte culturale
În studierea conţinuturilor, se vor urmări permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice şi de
punctuaţie, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Dicţionarul
explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare şi îndreptare.
Notă: Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o imagine
posibilă privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competențe.

PLANIFICARE ANUALĂ
Clasa a VII-a
An şcolar: 2020 - 2021
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână
Manual: Art
Profesor: ION IONELA-MARINA
Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
SEMESTRUL I - 68 de ore
RECAPITULARE INIȚIALĂ 16 14. 09 – 09.10
1.CĂLĂTORIE ÎN NECUNOSCUT 20 12.10-13.11
2.APROAPE DE CEILALȚI 26 16.11-25.01
LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 14.12-18.12
ORE LA DISPOZIȚIA PROFESORULUI 2 26.01-29.01
SEMESTRUL AL II-LEA – 62 de ore
3. HARTA SENTIMENTELOR 14 8.02-1.03
4. GRANIȚE ÎNTRE LUMI 20 3.03-21.04
5. LUMEA DE PE SCENĂ 14 23.04-31.06
ȘCOALA ALTFEL 4 12.04-16.04
LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 24.05-28.05
6. CUNOAȘTEREA DE SINE 8 2.06-14.06
RECAPITULARE FINALĂ 2 16.06-18.06

130

Planificare calendaristică pentru clasa a VII-a


Clasa a VII-a
An şcolar: 2019 - 2020
Curriculum aplicat: T.C. 4 ore/săptămână
Profesor: ION IONELA-MARINA

Semestrul I

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


învăţare de ore
Prezentarea manualului 16 14. 09 –
Recapitulare/evaluare inițială 09.10
1. Călătorie în 1.3  Textul narativ literar în proză: Cum e lumea de Veronica D. Niculescu 6 12.10-13.11
necunoscut 1.4 (narativul literar, structură, legarea secvențelor narative; naratorul,
2.1 personajele, autorul; enumerația)
20 2.3  Textul nonliterar, textul discontinuu. Anunțul
2.4  Text auxiliar: fragment din Amintiri din copilărie de Ion Creangă
3.1  Contacte culturale 1
3.4
 Principii de interacțiune în comunicare 1
4.2
4.3  Fraza. Norme de punctuație 8
4.4  Conjuncția
4.5  Derivarea
5.2  Compunerea. Familia lexicală
 Categorii semantice (actualizare). Confuzii paronimice
 Pleonasmul
 Îmbinări libere de cuvinte și locuțiuni. Termeni științifici. Limbaj
popular. Variație regională a limbii
 Utilizarea corectă a accentului. Variantele accentuale admise/neadmise de
normă
 Etapele scrierii. Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare 1
 Recapitulare 1
 Evaluare 1
 Prezentare proiect tematic: Interculturalitate 1
2. Aproape de 1.1  Anunțarea proiectului de grup Valorile mele, 1 16.11-25.01
ceilalți 1.2 valorile comunității
1.3  Textul narativ literar: Popa Tanda de Ioan Slavici 5
26 2.2 (structura textului narativ; mijloacele de
construcție a personajului; repetiția)
2.4  Text auxiliar: fragment din Inocenții de Ioana 1
Aproape de 3.2 Pârvulescu
ceilalți 3.4  Prezentarea și evaluarea proiectului Valorile mele, 1
(continuare) 4.1 valorile comunității
4.2  Fapte și opinii. Textul explicativ 2
4.4
 Verbul. Tipuri de verbe. Locuțiunea verbală 11
5.1
 Modurile și timpurile verbului
 Forme verbale nepersonale: infinitivul și
participiul
 Forme verbale nepersonale: gerunziul și supinul
 Posibilități combinatorii ale verbului.
Circumstanțialul de cauză
 Circumstanțialul de scop
Teză pe semestrul I  Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea 4 14.12-18.12
tezei
Aproape de  Caracterizarea personajului 2
ceilalți  Recapitulare 2
(continuare)  Evaluare 1
Ore la dispoziția profesorului 2 26.01-29.01

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 68

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.
învăţare de ore
3. Harta 1.2  Textul liric: Lacul de Mihai Eminescu (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor, 4 8.02-1.03
sentimentelor 1.4. limbajul figurat)
2.1  Text auxiliar: Poveste sentimentală de Nichita Stănescu
14 2.3  Atitudini comunicative
3.1  Textul descriptiv 1
3.3
 Substantivul 5
4.1
 Prepoziția
4.2
4.3  Posibilități combinatorii ale substantivului
4.4  Adjectivul
4.5  Posibilități combinatorii ale adjectivului
5.1  Textul descriptiv 1
1
 Comentarea unor pasaje dintr-un text. Descrierea unei emoții
 Evaluare 1
 Prezentare proiect tematic: Tradiții și obiceiuri legate de sentimente și emoții 1
4. Granițe între 1.1  Textul narativ literar: Moara lui Călifar de Gala Galaction (acțiunea, timpul și 5 3.03-21.04
lumi 1.2 spațiul, structura textului, fantasticul)
2.1  Textul multimodal: enciclopedia
20 2.2  Text auxiliar: fragment din Sfânta-Fecioară-a-Rândunelelor de Marguerite
2.4 Yourcenar
3.1  Structura textului narativ oral 1
3.3  Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral
4.1
 Pronumele personal. Pronumele personal de politețe. Pronumele reflexiv 9
4.4
4.5  Pronumele și adjectivul pronominal posesiv
5.1  Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ
 Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât
 Pronumele și adjectivul pronominal interogativ
 Pronumele și adjectivul pronominal relativ
 Pronumele și adjectivul pronominal negativ
 Adjectivul pronominal de întărire
 Posibilități combinatorii ale pronumelui și adjectivului pronominal
 Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat. Integrarea 1
părților
 Recapitulare 2
 Evaluare 1
 Prezentarea proiectului tematic: Elemente de mitologie românească: Baba-Dochia și 1
tradiția mărțișorului
5. Lumea de pe 1.2  Textul dramatic: Vrem să vă dăruim câte o fereastră de Matei Vișniec 6 23.04-31.06
scenă 1.3  Structura, rolul indicațiilor scenice, autorul;
2.1  Arta spectacolului, personajul dramatic;
14 2.3  Rolul dialogului, dialogul în textul scris și în spectacol
2.4  Semnificatiile textului;
3.2  Dialogul în textul nonliterar. Interviul
3.4  Text auxiliar: fragment din Visul unei nopți de vară de William Shakespeare
4.1
4.3  Textul dialogat. Tracul comunicativ 1
4.4
 Numeralul. 4
 Posibilități combinatorii ale numeralului
 Adverbul.
 Posibilități combinatorii ale adverbului
 Interjecția. Onomatopeele.
 Interjecția predicativă
 Tipare textuale de structurare a ideilor. Cererea 1
 Evaluare 1
 Proiect de grup. De la text la spectacol. Prezentarea proiectului 1
Teză pe semestrul al  Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 4 24.05-28.05
II-lea

6. Cunoașterea 1.1  Textul liric: Harta de Marin Sorescu (limbajul poeziei; metafora) 4 2.06-14.06
de sine 1.4  Text auxiliar: Cum să faci portretul unei păsări de Jacques Prévert
2.1  Strategii de ascultare activă 1
8 2.2  Sintaxa propoziției 1
2.3
 Stil: naturalețe, armonie, varietate, originalitate, concizie 1
3.2
3.3  Evaluare 1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.2
Recapitulare finală 2 16.06-18.06
TOTAL ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA 62

Unitatea a I-a: CĂLĂTORIE ÎN NECUNOSCUT – 20 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de tehnici de
(nr. procedee de didactice organizare evaluare
ore) predare-
învățare
Textul narativ 1.3. A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi 1 Conversaţia Manualul Activitatea pe Observarea
literar în proză a atitudinilor exprimate într-un text literar 12.10 Explicaţia digital, DEX, echipe sistematică a
Cum e lumea de A2. Realizarea planului sinoptic al unui text Procedee de DOOM, Activitate elevilor
Veronica D. literar prin identificarea elementelor de bază citire activă caietul frontală Calitatea şi
Niculescu din cadrul textului Exerciţiul de elevului, Activitate cantitatea
1.4. redactare tabla individuală răspunsurilor
date

Narativul literar. 2.1 A1. Identificarea tehnicilor și a structurilor 1 Conversaţia Manualul Activitatea pe Observarea
Structură. Legarea narrative dintr-un text dat 12.10 Exercițiul digital, DEX, echipe sistematică a
secvențelor A2. Identificarea sensurilor cuvintelor în Explicaţia DOOM, Activitate elevilor
Narative funcţie de context Exerciţiul caietul frontală
A3. Exerciții de stabilire a corespondenței elevului, Activitate
între anumite cuvinte date și sensurile lor tabla individuală
2.3. contextuale
A4. Exerciții de disociere a lumii reale de cea
virtuală
A5. Completarea unor enunțuri cu faptele de
limbă omise
Naratorul, 2.1. A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi 1 Conversaţia Volume de Activitatea pe Observarea
personajele, a atitudinilor exprimate într-un text literar 14.10 Lucrul cu textul poezie, echipe sistematică a
autorul. 2.3. A2. Identificarea tehnicilor și a structurilor Expunerea manualul, Activitate elevilor
narrative dintr-un text dat Explicaţia fişe de lucru, frontală Grila de
A3. Identificarea coordonatelor narative Procedee de caietul Activitate evaluare a
3.1. A4. Redactarea unor texte cu respectarea citire activă elevului, individuală lecturii
4.2. normei lingvistice în vigoare Exerciţiul de tabla Autoevaluarea
redactare
Enumerația 1.4. A1. Exerciții de sesizare a corelației dintre 1 Conversaţia Manual, Activitatea pe Observarea
Semnificațiile comportamentul verbal și nonverbal 16.10 Lucrul cu textul DEX, echipe sistematică
textului 2.3. A2. Interpretarea elementelor definitorii ale Expunerea DOOM, Activitate Aprecierea
comportamentului unui personaj, folosind Explicaţia caietul frontală răspunsurilor
argumente multiple, de tipuri diferite Exerciţiul elevului, Activitate
2.4. A3. Povestirea unor secvențe din text. tabla individuală
Textul nonliterar, 2.1. A1. Formularea unor enunțuri privind mesajul 1 Conversaţia Manual, Activitatea pe Observarea
textul discontinuu. unor texte de diverse tipuri (discontinue) 19.10 Lucrul cu textul DEX, echipe sistematică
Anunțul. A2. Identificarea trăsăturilor specifice Expunerea DOOM, Activitate Aprecierea
2.4. A3. Participarea la proiecte organizate în Explicaţia caietul frontală răspunsurilor
context formale sau nonformale Exerciţiul elevului, Activitate
tabla individuală
Noi pagini - alte 2.1 A1. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
idei a atitudinilor exprimate într-un text literar 19.10 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
Text auxiliar 2.3. A2. Realizarea planului sinoptic al unui text Expunerea caietul Activitate elevilor
Amintiri din literar prin identificarea elementelor de bază Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
copilărie de Ion din cadrul textului Procedee de tabla Activitate Temă de
Creangă 3.2. A3. Exerciţii de asociere a unor texte cu o citire activă individuală lucru în clasă
serie de diagrame, tabele, grafice Exerciţiul de Portofoliul
redactare
Contacte culturale 5.1. A1. Exerciții de identificare a unor asemănări 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
între cultura română și cultura popoarelor 21.10 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
vorbitoare de limbi romanice Expunerea caietul Activitate elevilor
5.2. A2. Promovarea culturii naționale prin Explicaţia elevului, frontală Aprecierea
utilizarea noilor tehnologii Procedee de tabla Activitate răspunsurilor
A3. Scrierea creativă pe tema unor călătorii citire activă individuală Temă de
imaginare într-un alt spațiu cultural Exerciţiul lucru în clasă
Portofoliul
Principii de 1.2 A1. Transmiterea informației prin coduri 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
interacțiune în diverse de comunicare 23.10 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
comunicare 1.3. A2. Exerciţii de anticipare a unor replici ale Expunerea caietul Activitate elevilor
participanților la un dialog. Explicaţia elevului, frontală Aprecierea
A3. Exerciții de asumare de diferite roluri Procedee de tabla Activitate răspunsurilor
citire activă individuală Temă de
lucru în clasă
Fraza. Norme de 4.1. A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
punctuație semantice într-un mesaj scis 26.10 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
4.3. A2. Întocmirea unor liste cu cele mai Expunerea caietul Activitate elevilor
frecvente greșeli, associate cu enumerarea Explicaţia elevului, frontală Aprecierea
regulilor c ear trebui aplicate în scrierea Procedee de tabla Activitate răspunsurilor
corectă. citire activă individuală Temă de
A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor Exerciţiul de lucru în clasă
texte după criterii date redactare Portofoliul
A4. Exerciții de adecvare a mesajului la
situația și scopul de comunicare, prin
selectarea unor cuvinte.
A5. Redactarea unor texte cu respectarea
normelor lingvistice în vigoare
Conjuncția 4.1. A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
semantice într-un mesaj scis 26.10 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
4.3. A2. Întocmirea unor liste cu cele mai Expunerea caietul Activitate elevilor
frecvente greșeli, associate cu enumerarea Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
regulilor c ear trebui aplicate în scrierea Procedee de tabla Activitate Aprecierea
corectă. citire activă individuală răspunsurilor
A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor Exerciţiul de
texte după criterii date redactare
A4. Exerciții de adecvare a mesajului la
situația și scopul de comunicare, prin
selectarea unor cuvinte.
A5. Redactarea unor texte cu respectarea
normelor lingvistice în vigoare
Derivarea 4.1. A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
semantice într-un mesaj scis 28.10 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
4.3. A2. Întocmirea unor liste cu cele mai Expunerea caietul Activitate elevilor
frecvente greșeli, associate cu enumerarea Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
regulilor c ear trebui aplicate în scrierea Exerciţiul de tabla Activitate
corectă. redactare individuală
A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor Învățarea prin
texte după criterii date descoperire
A4. Exerciții de adecvare a mesajului la
situația și scopul de comunicare, prin
selectarea unor cuvinte.
A5. Redactarea unor texte cu respectarea
normelor lingvistice în vigoare
Compunerea. 4.1. A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
Familia lexicală semantice într-un mesaj scis 30.10 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
4.3. A2. Întocmirea unor liste cu cele mai Expunerea caietul Activitate elevilor
frecvente greșeli, associate cu enumerarea Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
regulilor c ear trebui aplicate în scrierea Exerciţiul de tabla Activitate
corectă. redactare individuală
A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor
texte după criterii date
A4. Exerciții de adecvare a mesajului la
situația și scopul de comunicare, prin
selectarea unor cuvinte.
A5. Redactarea unor texte cu respectarea
normelor lingvistice în vigoare
Pleonasmul 4.1. A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
semantice într-un mesaj scis 2.11 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
4.3. A2. Întocmirea unor liste cu cele mai Expunerea caietul Activitate elevilor
frecvente greșeli, associate cu enumerarea Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
regulilor c ear trebui aplicate în scrierea Exerciţiul de tabla Activitate Aprecierea
corectă. redactare individuală răspunsurilor
A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor Învățarea prin
texte după criterii date descoperire
A4. Exerciții de adecvare a mesajului la
situația și scopul de comunicare, prin
selectarea unor cuvinte.
A5. Redactarea unor texte cu respectarea
normelor lingvistice în vigoare
Categorii semantice 4.1. A1. Verificarea corectitudinii, a coerenței 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
(actualizare). semantice într-un mesaj scis 2.11 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
Confuzii 4.3. A2. Întocmirea unor liste cu cele mai Expunerea caietul Activitate elevilor
paronimice frecvente greșeli, associate cu enumerarea Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
regulilor c ear trebui aplicate în scrierea Exerciţiul de tabla Activitate Aprecierea
corectă. redactare individuală răspunsurilor
A3. Exerciţii de transformare/rescriere a unor Învățarea prin
texte după criterii date descoperire
A4. Exerciții de adecvare a mesajului la
situația și scopul de comunicare, prin
selectarea unor cuvinte.
A5. Redactarea unor texte cu respectarea
normelor lingvistice în vigoare
Îmbinări libere de 4.3. A1. Exerciții de utilizare a dicționarului și a 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
cuvinte și locuțiuni. altor surse documentare 4.11 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
Termeni științifici. 4.4. A.2. Sesizarea consecințelor pe care Expunerea caietul Activitate elevilor
Limbaj popular. încălcările normelor învățate le pot avea în Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
Variație regională a înțelegerea unui text și în deteriorarea Exerciţiul tabla Activitate Aprecierea
limbii imaginii celui care comunică. individuală răspunsurilor
Utilizarea corectă a 4.3. A1. Exerciții de utilizare a dicționarului și a 1 Conversaţia Manualul, Activitatea pe Observarea
accentului. altor surse documentare 6.11 Lucrul cu textul volume, echipe sistematică a
Variantele 4.4. A.2. Sesizarea consecințelor pe care Expunerea caietul Activitate elevilor
accentuate încălcările normelor învățate le pot avea în Explicaţia elevului, frontală Autoevaluarea
admise/neadmise înțelegerea unui text și în deteriorarea Exerciţiul tabla Activitate Aprecierea
de normă imaginii celui care comunică. individuală răspunsurilor
Etapele scrierii. 3.2. A1. Prezentarea unei cărți citite sau a unui 1 Lucrul cu textul Manualul, Activitatea pe Observarea
Organizarea unui film, valorificând tehnologia modernă și 9.11 Expunerea volume, echipe sistematică a
text în funcție de utilizarea internetului Explicaţia caietul Activitate elevilor
situația de 4.1. A2. Verificarea corectitudinii, coerenței Exerciţiul de elevului, frontală Autoevaluarea
comunicare semantice într-un text redactare tabla Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
Recapitulare 1.1. A1. Exerciții de lectură selectivă pentru 1 Conversaţia Fişe de lucru Activitatea pe Observarea
desprinderea informațiilor esențiale și de 9.11 Lucrul cu textul Manualul echipe sistematică a
detaliu dintr-un text citit Expunerea Volume de Activitate elevilor
1.2. A2. Comentarea unor secvențe relevante din Explicaţia Caietul frontală Autoevaluarea
1.4. text Procedee de elevului Activitate Temă de lucru
2.1. A3. Exersarea elementelor de vocabular citire activă Tabla individuală în clasă
A4. Redactarea unui text, prin adecvarea Exerciţiul Portofoliul
2.3. mesajului la scopul și situația de comunicare
3.1. A5. Scrierea unui text cu început dat
3.3. A6. Aplicarea în contexte noi şi autentice a
4.1. noilor achiziţii lingvistice
A7. Exerciţii de alcătuire a unei familii
4.5. lexicale
A8. Redactarea unor texte cu respectarea
5.1. normei lingvistice în vigoare
5.2. A9. Exprimarea opiniei/ a emoțiilor,
sentimentelor și atitudinilor într-un text
elaborat pe baza unor criterii date
Evaluare 2.2. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 1 Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.1. teoretice însușite, pentru a demonstra 11.11 Lucrul cu textul independentă fişelor de
4.2. dezvoltarea competențelor specifice vizate Activitate evaluare
4.5. individuală
Prezentare proiect 5.1 A1. Exercitii de prezentare a influențelor din 1 Expunerea Manual Activitate Aprecierea
tematic: 5.2 culturi existente în zone geografice limitrofe; 13.11 Explicaţia Website-uri frontală și răspunsurilor
Interculturalitate A2. Exerciții de redactare a unor texte Reviste individuală
(articole pentru revista școlii, ziarul local, Videoproiector
broșuri de prezentare) privind interferențele Flipchart
culturale. Laptop/
computer
Unitatea a II-a: APROAPE DE CEILALȚI – 26 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de tehnici de
(nr. procedee de didactice organizare evaluare
ore) predare-învățare
1. Comunicare orală 1.1. A1. Recunoașterea reperelor spațiale și temporale 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea
- Text suport: Popa dintr-un text ascultat 16.11 Explicația caietul pe echipe sistematică a
Tanda de Ioan A2. Extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
Slavici: din diferite texte Învățarea prin frontală Evaluare
- Performarea actelor A3. Identificarea sensului global al unui text descoperire Activitate colegială
de limbaj: relația 1.2. audiat Jocul de rol individuală Autoevaluare
dintre structura A4. Elaborarea unui text oral pornind de la o
lingvistică a actului 1.4. imagine dată
de limbaj, intenția de A5. Exerciții de construire a unei situații de
comunicare și efectul comunicare pornind de la un aspect relevant
actului de limbaj A6. Exerciții de extragere a unor informații
dintr-un dialog
2.Structura textului 1.1. A1. Exerciţii de ascultare activă 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea
narativ- Text-suport: A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat 16.11 Explicația caietul pe echipe sistematică a
Popa Tanda de Ioan A3. Identificarea sensului global al unui text Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
Slavici 1.2. audiat Învățarea prin frontală Evaluare
Textul epic. A4. Exprimarea unui punct de vedere referitor la o descoperire Activitate colegială
1.3. idee extrasă dintr-un text Jocul de rol individuală Autoevaluare
1.4.
3. Structura textului 1.1. A1. Relatarea de întâmplări, folosind pantomima 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea
narativ- Text-suport: A2. Prezentarea unui proiect de grup folosind 18.11 Explicația caietul pe echipe sistematică a
Popa Tanda de Ioan 1.2. noile tehnologii Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
Slavici: Structura A3. Exerciţii de completare a unui test de evaluare Învățarea prin frontală Evaluare
textului epic. 1.3. a comportamentelor interlocutorilor, prin descoperire Activitate colegială
1.4. prezentări realizate cu ajutorul noilor tehnologii Jocul de rol individuală Autoevaluare
4. -5. Mijloace de 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 2 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
construcție a pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 20.11- Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
personajului. 2.2. interpretare 23.11 Expunerea Caietul Activitate elevilor
Repetiția A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia elevului individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Tabla în perechi complementar
2.3. unui text activă ă
A3. Exerciţii de disociere a lumii reale de cea Exerciţiul de Grila de
virtuală redactare lectură
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7. Interpretarea elementelor definitorii ale
comportamentului unui personaj, folosind
argumente multiple, de diferite tipuri
3.1. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5. A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
6. Conflictul. 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
Complexitatea pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 23.11 Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
personajului interpretare Expunerea Caietul Activitate elevilor
2.2. A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia elevului individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Tabla în perechi complementar
unui text activă ă
2.3. A3.Redactarea carcterizării personajului Exerciţiul de Grila de
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare lectură
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7. Compararea actelor de limbaj în textul narativ
A8. Redactarea unor compuneri narative şi
3.1. descriptive, pe diverse teme
A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
4.5. lingvistice în vigoare
7. Semnificațiile 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Activitate Observarea
textului pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 25.11 Lucrul cu textul Manualul frontală sistematică a
interpretare Expunerea Fişe de lucru Activitate elevilor
2.2. A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Caietul individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire elevului în perechi complementar
unui text activă Tabla ă
2.3. A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de Grila de
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare lectură
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
2.5. reperelor de lectură, în contextul cultural dat
A8. Redactarea unor compuneri narative şi
3.1. descriptive, pe diverse teme
A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
4.5. lingvistice în vigoare
8. Noi pagini. Alte 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul, Activitate Observarea
idei. pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 27.11 Lucrul cu textul caietul frontală sistematică a
interpretare Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia individuală/ Evaluare
2.3. textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire în perechi complementar
2.4. unui text activă ă
A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de
A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
2.5. A6. Colectarea de informaţii din diverse surse

9. Fapte și opinii. 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul, Activitate Observarea
Textul explicativ pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 2.12 Lucrul cu textul caietul frontală sistematică a
interpretare Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
2.2. A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire în perechi complementar
unui text activă ă
2.3. A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de
2.4. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
3.1. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5 A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
10. Verbul. Tipuri de 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
verbe ortografice 4.12 Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
11.Locuțiunea 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
verbală ortografice 7.12 Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
12.Modul indicativ. 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
ortografice 7.12 Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
13. Modul Imperativ 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
ortografice 9.12 Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
14. Modul 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
conjunctiv. Modul ortografice 11.12 Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
conditional-optativ 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
15.Forme verbale 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
nepersonale: ortografice 21.12 Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
infinitivul și 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
participiul semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
16. Forme verbale 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
nepersonale ortografice 21.12 Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
:gerunziul și supinul 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
17.Posibilități 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
combinatorii ale ortografice 11.01 Lucrul cu textul DOOM, pe grupe sistematică a
verbului 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
18.Circumstanțialul 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
de cauză ortografice 11.01 Lucrul cu textul DOOM, pe grupe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
20. Posibilități 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
combinatorii ale ortografice 13.01 Lucrul cu textul DOOM, pe grupe sistematică a
verbului: 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
circumstanțialul de semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
scop 4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
21. Verbul - aplicații 4.2. A1. Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
ortografice 15.01 Lucrul cu textul DOOM, pe grupe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportament
4.4. A3. Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate ului elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4. Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5. Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
22. Caracterizarea 2.1 A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 2 Conversaţia Volume de Activitate Observarea
personajului pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 18.01 Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
2.2. A2. Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Fişe de lucru individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Caietul în perechi complementar
unui text activă elevului ă
A3. Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de Tabla Grila de
2.3. A5. Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare lectură
2.5. A6. Colectarea de informaţii din diverse surse
A7. Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
3.1. A8. Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5. A9. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
23.-24. Recapitulare 2.4. A1. Exerciţii de justificare a unor puncte de 2 Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Evaluarea
vedere pe teme diferite 20.01- Lucrul cu textul de lucru, pe echipe colegială
3.3. A2. Exerciţii de concepere a unui text pe o temă 22.01 Expunerea caietul Activitate Observarea
dată Explicaţia elevului, tabla frontală sistematică a
4.4. A3. Identificarea greşelilor de fonetică dintr-un Exerciţiul de Activitate elevilor
mesaj redactare individuală
4.5. A4. Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
25. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 1 Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra dezvoltarea 25.01 Lucrul cu textul independentă fişelor de
4.4. competențelor specifice vizate Activitate evaluare
4.5. individuală

26. Proiect: Valorile 5.1 A1. Exercitii de prezentare a valorilor unei 1 Expunerea Manual Activitate Aprecierea
mele / valorile 5.2 comunitati; 25.01 Explicaţia Website-uri frontală și răspunsurilor
comunitatii A2. Exerciții de redactare a unor texte Reviste individuală
(articole pentru revista școlii, ziarul local, Videoproiector
broșuri de prezentare) privind interferențele Flipchart.Laptop
culturale. computer
Unitatea a III-a: HARTA SENTIMENTELOR – 14 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Data Metode și Materiale Forme de de evaluare
procedee de didactice organizare
predare-învățare
1. Lectură. Textul 2.3 A1. Exerciţii de ascultare activă 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea şi
liric. Exprimarea A2. Identificarea sensului global al unui text 8.02 Explicația caietul pe echipe aprecierea verbală
emoțiilor și a 2.4 audiat Argumentarea elevului, Activitate Temă de lucru în
sentimentelor A3. Exprimarea unui punct de vedere referitor la Învățarea prin tabla frontală clasă
Text-suport: 2.2
o idee extrasă dintr-un text descoperire Activitate Calitatea şi
Lacul… de Mihai
A4. Exerciţii de completare a unui test de Jocul de rol individuală cantitatea
Eminescu
Lectură expresivă și
evaluare a comportamentelor interlocutorilor răspunsurilor date
explicativă prin prezentări realizate cu ajutorul noilor Aprecierea
tehnologii răspunsurilor
A5. Exerciţii care să necesite folosirea DEX
A6 Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
2. Lectură. Textul 2.3 A1. Exerciţii de ascultare activă 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea şi
liric. Exprimarea A2. Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text 8.2 Explicația caietul pe echipe aprecierea verbală
emoțiilor și a 2.4 audiat Argumentarea elevului, Activitate Temă de lucru în
sentimentelor A3. Identificarea sensului global al unui text Învățarea prin tabla frontală clasă
Text-suport: 2.2
audiat descoperire Activitate Calitatea şi
Lacul… de Mihai
2.1
A4. Exprimarea unui punct de vedere referitor la individuală cantitatea
Eminescu
Strategii de
o idee extrasă dintr-un text răspunsurilor date
comprehensiune: A5. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie Portofoliul
reflecții asupra de context
limbajului și a A6. edactarea unor texte cu respectarea normei Aprecierea
structurii textelor de lingvistice în vigoare răspunsurilor
tip liric
3. Lectură. Textul 2.3 A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Volume de Activitate Evaluare
liric. Exprimarea pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 10.02 Lucrul cu textul fabule frontală complementară
emoțiilor și a 2.4 interpretare Expunerea Manualul Activitate Grila de lectură
sentimentelor A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia Fişe de individuală/
Text-suport: 2.2
atitudinilor exprimate într-un text literar Procedee de citire lucru în perechi
Lacul… de Mihai
2.1
A3. Colectarea de informaţii din diverse surse activă Caietul
Eminescu
Strategii de
A4. Exerciţii de justificare a unor puncte de Exerciţiul de elevului
interpretare: vedere pe teme diferite redactare Tabla
interpretarea A5. Exerciţii de asociere a unor texte cu
limbajului figurat tabele/grafice
(epitetul, A6. Crearea unor jocuri de cuvinte
personificarea A7. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
comparația), discuții de context
privind semnificaţiile A8. Redactarea unor texte cu respectarea normei
textelor citite lingvistice în vigoare

4. Lectură 2.1. A1. Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Volume de Activitate Evaluare
Text alternativ: pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi 12.02 Lucrul cu textul fabule frontală complementară
Poveste sentimentală interpretare Expunerea Manualul Activitate Grila de lectură
de Nichita Stănescu 2.3. A2. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a Explicaţia Fişe de individuală/
Lectură expresivă și atitudinilor exprimate într-un text literar Procedee de citire lucru în perechi
explicativă A3. Formularea unor ipoteze, supoziţii privind activă Caietul
Strategii de
coordonata spaţio – temporală a unei acţiuni Exerciţiul de elevului
comprehensiune:
reflecții asupra
A4. Colectarea de informaţii din diverse surse redactare Tabla
limbajului A5. Exerciţii de justificare a unor puncte de
vedere pe teme diferite
A6. Crearea unor jocuri de cuvinte
A7. Identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie
de context
A8. Producerea unor mesaje care să redea
atitudini, folosind în mod adecvat cunoștințele
despre text și categoriile gramaticale învățate.
5. Comunicare 1.2 A1. Transmiterea informației prin coduri diverse 1 Conversaţia Manualul Activitatea
Observare
orală de comunicare; 15.02 Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
Atitudini A2. - Reformularea/parafrazarea/ierarhizarea Expunerea DOOM Activitateactivităţii şi a
1.3
comunicative informațiilor din intervențiile participanților la o Explicaţia Fişe de frontală comportamentului
situație de comunicare; Exerciţiul lucru Activitateelevilor
A3. Exerciții de asumare de diferite roluri . Caietul individuală
Gradul de
elevului înţelegere şi de
Tabla aplicare a
noţiunilor
6. Comunicare 2.1 A1. Identificarea trăsăturilor textului descriptiv 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
orală în versuri 15.02 Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
Textul descriptiv 2.2 A2. Utilizarea achizițiilor sintactice și Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
morfologice dobândite în clasele anterioare în Explicaţia Fişe de frontală comportamentului
2.3
exprimarea corectă a intențiilor comunicative Exerciţiul lucru Activitate elevilor
Caietul individuală Gradul de
2.4.
elevului înţelegere şi de
Tabla aplicare a
noţiunilor
7. Substantivul 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
cunoştinţelor privind flexiunea substantivală 17.02 Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
4.5 A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
limbă omise Explicaţia Fişe de frontală comportamentului
A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul lucru Activitate elevilor
altele Caietul individuală Gradul de
A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea elevului înţelegere şi de
acestora Tabla aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în noţiunilor
diverse mesaje
8. Prepoziția 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
cunoştinţelor privind flexiunea substantivală 19.02 Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.5. limbă omise Explicaţia Fişe de frontală comportamentului
A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul lucru Activitate elevilor
altele Caietul individuală Gradul de
A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea elevului înţelegere şi de
acestora Tabla aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în noţiunilor
diverse mesaje
9. Posibilități 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
combinatorii ale cunoştinţelor privind flexiunea substantivală 22.02 Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
substantivului 4.5. A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
limbă omise Explicaţia Fişe de frontală comportamentului
A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul lucru Activitate elevilor
altele Caietul individuală Gradul de
A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea elevului înţelegere şi de
acestora Tabla aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în noţiunilor
diverse mesaje
10. Adjectivul 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
cunoştinţelor privind flexiunea adjectivală 22.02 Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.5. limbă omise Explicaţia Fişe de frontală comportamentului
A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul lucru Activitate elevilor
altele Caietul individuală Gradul de
A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea elevului înţelegere şi de
acestora Tabla aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în noţiunilor
diverse mesaje
11. Posibilități 4.1. A1. Exerciţii de completare, cu aplicarea 1 Conversaţia Manualul Activitatea Observare
combinatorii ale cunoştinţelor privind flexiunea adjectivală 24.02 Lucrul cu textul DEX pe echipe sistematică a
adjectivului A2. Completarea unor enunţuri cu faptele de Expunerea DOOM Activitate activităţii şi a
4.5. limbă omise Explicaţia Fişe de frontală comportamentului
A3. Transformarea unor forme gramaticale în Exerciţiul lucru Activitate elevilor
altele Caietul individuală Gradul de
A4. Analiza unor enunţuri greşite şi corectarea elevului înţelegere şi de
acestora Tabla aplicare a
A5. Identificarea greşelilor de ortografie în noţiunilor
diverse mesaje
12. Redactare 2.1 A1. Identificarea trăsăturilor textului descriptiv 1 Conversaţia Volume de Activitate Observarea
Textul descriptive. în versuri 26.02 Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
Comentarea unor 2.2 A2. Utilizarea achizițiilor sintactice și Expunerea Manualul Activitate elevilor
pasaje dintr-un text. morfologice dobândite în clasele anterioare în Explicaţia Fişe de individuală/ Evaluare
Descrierea unei 2.3
exprimarea corectă a intențiilor comunicative Procedee de citire lucru în perechi complementară
emoții.
activă Caietul Grila de lectură
2.4..
Exerciţiul de elevului
redactare Tabla

13. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 1 Exerciţiul Fișe de Activitate Aprecierea fişelor
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra 1.03 Lucrul cu textul evaluare independentă de evaluare
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate Activitate
4.5.
individuală
14. Elemente de 5.1 A1. Exerciții de identificare a unor asemănări 1 Conversaţia Volume de Activitate Observarea şi
interculturalitate între cultura română și cultura popoarelor 1.03 Lucrul cu textul fabule frontală aprecierea verbală
Tradiții și obiceiuri 5.2 vorbitoare de limbi romanice Expunerea Manualul Activitate Temă de lucru în
legate de sentimente A2. Elaborarea unor proiecte despre tradiții Explicaţia Fişe de individuală/ clasă
și emoții și/sau obiceiuri comune mai multor culturi Procedee de citire lucru în perechi Calitatea şi
A3. Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a activă Caietul cantitatea
atitudinilor exprimate într-un text literar Exerciţiul de elevului răspunsurilor date
A4. Promovarea culturii naționale prin utilizarea redactare Tabla Portofoliul
noilor tehnologii (blog, pagina web etc.);
A5. A11. Redactarea unor texte cu respectarea Aprecierea
normei lingvistice în vigoare răspunsurilor
Unitatea a V-a: LUMEA DE PE SCENĂ- 14 ore
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici
(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
Textul dramatic: 2.1. -Activități de prelectură 1 Conversaţia Textul- Activitate Observarea
Vrem să vă 2.3. -Scurtă prezentare a autorului S10 Explicaţia suport frontală sistematică a
dăruim câte o 2.4. -Lectura textului-suport Procedee de Manualul/d Activitate elevilor
fereastră-de Matei -Discuție privind impresiile elevilor după prima citire activă igital,Ghid individuală
Vișniec lectură ul
(Familiarizarea cu -Explicarea cuvintelor necunoscute profesorulu
textul dramatic) -Relectura textului, pe scene i
-Exerciții de comprehensiune
Textul dramatic. 2.1 Activități de lectură (lucrul cu textul): 1 Lucrul cu Textul- Activitate Observarea
Structura, rolul 2.3. -Investigație referitoare la structura textului S11 textul suport frontală sistematică a
indicațiilor scenice, 2.4. dramatic Conversaţia Manualul/d Activitate elevilor
autorul -Identificarea unor indicații scenice Exercițiul igital,Ghid în perechi Aprecieri
Explicaţia ul
profesorulu
i

Arta spectacolului. 2.1 -Identificarea persoanelor implicate în realizarea 1 Conversaţia Textul- Activitate Joc de rol-Avocatul
Personajul dramatic 2.3. unui spectacol teatral S11 Lucrul cu suport frontală personajelor
2.4. Activități de lectură (lucrul cu textul): textul Manualul/d Activitate Fișele de
-Exerciții de identificare a trăsăturilor morale Explicaţia igital, în perechi identitate
ale personajelor Procedee de Ghidul Portofoliu-
-Realizarea fișei de identitate a fiecărui personaj citire activă profesorulu Caracterizarea
-Exerciții de identificare a mijloacelor de i personajului
constructive a personajului Caietul
elevului

Rolul dialogului. 2.1 Activități de lectură (lucrul cu textul): 1 Conversaţia Textul- Activitatea Observarea
Dialogul în textul 2.3. -Exerciții de identificare a particularităților S11 Lucrul cu suport pe echipe sistematică
scris și în spectacol 2.4. dialogului dramatic textul Manualul/d Activitate Aprecierea
-Exerciții de identificare a rolului dialogului Explicaţia igital, în perechi răspunsurilor
dramatic în construcția personajelor Exerciţiul Ghidul
profesorulu
i
Caietul
elevului

Dialogul în textul 2.1. Activități de prelectură 1 Conversaţia Textul- Activitate Observarea


nonliterar. 2.3. -Lectura textului-suport S11 Lucrul cu suport frontală sistematică
Interviul -Discuție privind impresiile elevilor după prima textul Manualul/d Activitate Autoevaluarea
(Interviu cu Matei lectură Explicaţia igital, în perechi S12-
Vișniec) -Exerciții de comprehensiune Exerciţiul Ghidul Activitate SĂPTĂMÂNA
-Rezolvarea minitestului profesorulu pe grupe ALTFEL
i
Caietul
elevului

Text auxiliar: 2.1. Lectura fragmentului 1 Procedee de Textul- Activitate Observarea


Fragment din 2.3. -Discuții privind impresiile elevilor după prima S13 citire activă suport frontală sistematică
textul dramatic 2.4. lectură Conversaţia Manualul/d Activitate Aprecierea
Visul unei nopți -Lectura textului prin metoda grupului de Explicaţia igital, individuală răspunsurilor
de vară –de lectură Conversaţia Activitate
William -Completarea jurnalului cu dublă intrare pe grupe
Shakespeare -Exerciții de formulare orală a unor idei
-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere
5.1. -Oferirea unor sugestii de lectură Activitate
-Anunțarea proiectului Explicaţia frontală
Anunțarea -Împărțirea clasei pe grupe
proiectului de grup -Exerciții de prezentare orală a unui monolog Manualul
De la text la
spectacol
Textul dialogat. 1.1. -Joc de rol 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
Tracul comunicativ 1.2. -Discuții despre tracul comunicativ S13 Explicaţia Ghidul frontală sistematică a
1.3. -Exerciții de prezentare orală a unui monolog Exerciții de profesorulu Activitate elevilor
1.4. redactare orală i individuală

Numeralul 4.1. -Actualizarea, prin exerciții, a cunoștințelor 2 Conversația Manualul Activitate Aprecierea
4.3. despre numeralul cardinal și cel ordinal S13 Explicația Caietul frontală răspunsurilor
4.4. -Exerciții de recunoaștere a valorilor S13 Exerciţiul elevului Activitate Observarea
morfologice ale numeralelor Cartea individuală sistematică a
-Exerciții de identificare a calității de centru sau mea de elevilor
de adjunct a numeralelor gramatică
-Analiza unor numerale
Adverbul 4.1. -Actualizarea, prin exerciții, a cunoștințelor 2 Conversația Manualul Activitate Aprecieri
4.3. despre numeralul cardinal și cel ordinal S14 Explicația Caietul frontală Observarea
4.4. -Exerciții de recunoaștere a tipurilor de adverb S14 Exerciţiul elevului Activitate sistematică a
-Exerciții de identificare a calității de centru sau Cartea individuală elevilor
de adjunct a adverbelor mea de
-Identificarea atributului adverbial gramatică
--Analiza unor adverbe
Interjecția. 4.1. -Exerciții de identificare a interjecțiilor 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
Onomatopeele. 4.3. -Identificarea intrjecțiilor de adresare, a S14 Explicaţia Ghidul frontală sistematică a
Interjecția 4.4. onomatopeelor și a interjecțiilor prdicative Exerciţiul profesorulu Activitate elevilor
predicativă -Redactarea de texte care conțin i individuală Aprecieri
interjecțiiRezolvarea minitestului Caietul privind rezolvările
elevului propuse de elevi
Cartea
mea de
gramatică
Teză pe semestrul al II-lea. Pregătire pentru 4
teză, susținerea tezei, discutarea tezei S14
S15
Tipare textuale de 3.2. -Exerciții de identificare a trăsăturilor textelor 1 Conversaţia Manualul Activitate Aprecieri
structurare a 3.4. persuasive, informative, procedurale, descriptive S15 Explicaţia Caietul frontală Observarea
ideilor. -Pregătirea pentru redactarea textelor Exerciţiul elevului Activitate sistematică a
Cererea persuasive, informative, procedurale, descriptive individuală elevilor
-Schițarea planului pentru fiecare model dat Autoevaluare
pentru fiecare paragraf
-Pregătirea pentru redactara unei cereri
-Redactarea unei cereri
Recapitulare Toate Exerciții recapitulative 2 Conversaţia Caietul Activitate Aprecieri pri-vind
comp S16 Exerciţiul elevului frontală rezolvările propuse
etenț S16 Cartea de elevi
ele mea de
speci gramatică
fice
valor
ificat
e
în
unitat
e, în
dome
niile
lectur
ă,
limbă
româ
nă și
redac
tare
Evaluare 2.1. Test 1 Exerciţiul Test Activitate Evaluare sumativă
2.2. S16 individuală
2.4.
3.2.
4.1.
4.2.
4.4.
Prezentarea Prezentarea proiectelor regizorale 1 Evaluare pe
proiectului de grup Evaluarea produselor S16 baza unei grile
De la text la
spectacol

Unitatea a VI-a: CUNOAȘTEREA DE SINE - 10 ore


Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici
(detalieri) Timp Meto Materiale Forme de de evaluare
(nr. ore) de și didactice organizare
proce
dee de
preda
re-
învăța
re
Textul liric: 2.1. -Activități de prelectură orientate spre ideea 1 Conve Textul- Activitate Observarea
Harta-de Marin 2.3. autocunoașterii (portretul chinezesc, discutarea S17 rsaţia suport frontală sistematică a
Sorescu mitului lui Narcis) Explic Manualul/d Activitate elevilor
Structura textului -Scurtă prezentare a autorului aţia igital individuală
liric -Lectura textului-suport Proce Ghidul
-Discuție privind impresiile elevilor după prima dee de profesorulu
lectură citire i
-Explicarea cuvintelor necunoscute activă
-Exerciții de identificare a elementelor de
versificație
-Descoperirea versului liber
-Exerciții de comparare a două fragmente de
texte lirice din poezia contemporană
Limbajul poeziei. 2.2. Activități de lectură (lucrul cu textul): 1 Lucrul Textul- Activitate Observarea
Metafora 2.3. -Exerciții de identificare a câmpurilor semantice S17 cu suport frontală sistematică a
dominante în textul liric textul Manualul/d Activitate elevilor
-Descoperirea metaforei Conve igital în perechi Aprecieri
-Exerciții de înțelegere a mecanismului de rsaţia Ghidul
producer a metaforei Exerci profesorulu
(modificarea/reconstituirea unor țiul i
comparații, asocierea între un termen și expresia Explic
sa metaforică) aţia
-Exerciții de interpretare a limbajului figurat
-Exerciții de identificare a resurselor expresive
pe care le are limbajul considerat tradițional
,,nepoetic”
Semnificațiile 2.2. Activități de postlectură (lucrul cu textul): 1 Conve Textul- Activitate Portofoliu-
textului -Exerciții ghidate de lectură a imaginii S17 rsaţia suport frontală Cvintetul
Discuție privind semnificația textului-suport Lucrul Manualul/d Activitate
-Exerciții de formulare orală a ideilor cu igital în perechi Observarea
-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere textul Ghidul sistematică
-Exerciții de formulare a unui răspuns Explic profesorulu Aprecierea
personal/creative (cvintet) aţia i răspunsurilor
-Rezolvarea minitestului Proble Caietul
matiza elevului
re Portofoliu-

Cum să faci 2.1 Activități de lectură: lectură în gând a textului- 1 Conve Textul- Activitatea Observarea
portretul unei 2.3. suport, apoi lectură în lanț S17 rsaţia suport pe echipe sistematică
păsări de Jacques -Discuție privind impresiile elevilor după prima Lucrul Manualul/d Activitate Aprecierea
Prevert lectură cu igital individuală răspunsurilor
-Exerciții de formulare orală a ideilor textul Ghidul
-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere Explic profesorulu
-Exerciții de formuare a unui răspuns aţia i
personal/creativ (colaj, bandă desenată, poem Exerci Portofoliu
despre sine) ţiul
-Oferirea unor sugestii de lectură

Despre limba și 2.1. -Exerciții de utilizare a dicționarelor și a altor 1 Conve Manualul/d Activitate Observarea
cultura țărilor 5.2. surse de documentare (internet) S18 rsaţia igital frontală sistematică
vecine -Lectura informațiilor despre țările vecine Explic Ghidul Activitate Autoevaluarea
României aţia profesorulu în perechi Portofoliu
-Exerciții de extragere a informațiilor esențiale Exerci i Activitate
și de detaliu dintr-un text ţiul pe grupe
-Exerciții de prezentare orală a elementelor de
limbă și cultură specifice fiecărei țări
-Discuții despre limba și cultura țărilor vecine
României
-Exerciții de identificare a unor similitudini între
limba și cultura română, pe de parte, și limbile
culturilor țărilor vecine, pe de altă parte
Strategii de 1.1. -Exerciții ghidate de lectură a imaginii 1 Expli Manualul/d Activitate Observarea
ascultare activă 1.4. S18 caţia igital frontală sistematică
-Exerciții de identificare a tehnicilor de
Ghidul Activitate Aprecierea
ascultare activă (încurajare verbal, folosirea
profesorulu individuală răspunsurilor
unor întrebăride clarificare, reformularea ideilor
i Activitate
interlocutorului, evocarea unor situații similare)
pe grupe
-Discuție despre ascultarea activă
-Joc de rol: relatarea unei experiențe de călătorie Joc d
uni partener de dialog rol
Sintaxa propoziției 4.2. -Activitate pregătitoare: Fan clubul părților de 1 Conv Manualul Activitate Observarea
4.3. propoziție S18 ersaţi Ghidul frontală sistematică a
4.4. -Exerciții de identificare a părților de propoziție a profesorulu Elevilor
4.5. -Exerciții de grupare a complementelor Expli i
-Exerciții de asociere între o parte de vorbire și caţia Activitate Aprecierea
fincția ei sintactică individuală răspunsurilor
-Observarea tabeluluisinoptic al funcțiilor Activitate
sintactice Exerc pe grupe
-Exerciții de construire a unor enunțuri cu iții de
diferite părți de propoziție redact
-Exerciții de recunoaștere și analiză a funcțiilor are
sintactice învățate scrisă
-Exercițiu de compoziție (compunere
gramaticală-p.199)
-Rezolvarea minitestului
Stil, naturalețe, 3.2. -Discuție pregătitoare despre calitățile stilului, 1 Conv Manualul Activitate Aprecierea
armonie, varietate, 3.3. pornind de la textile literare studiate S18 ersați Caietul frontală răspunsurilor
originalitate, -Exerciții de identificare a trăsăturilor stilistice a elevului Activitate Observarea
concizie ale unui text/fragment literar Expli individuală sistematică a
-Descoperirea calităților generale și particulare cația Activitate elevilor
ale stilului Exerc pe grupe
Scrierea procesulă iţiul
-Exerciții de redactare a unui text în stilul
autorului preferat
-Exerciții applicative pentru redactarea etapelor
scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea,
editarea, publicarea)
-Autoevaluarea produsului, conform grilei din Autoevaluare
manual
Recapitulare Toate Exerciții recapitulative 1 Conv Manualul Activitate Aprecieri
comp S19 ersați Caietul frontală Observarea
etenț a elevului Activitate sistematică a
ele Expli Cartea individuală elevilor
vizat cația mea de
e în Exerc gramatică
unitat iţiul
e
Evaluare 2.1. Test 1 Exerc Test Activitate Evaluare sumativă
2.3. S19 iţiul individuală
3.2.
4.4.
4.5.
Recapitulare 6
finală S19
S20