Sunteți pe pagina 1din 34

1

LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGETA J. CANCICOV“ PARINCEA Profesor: ZAHARIA ANCA


Aria curriculară: Limbă şi comunicare Nr. de ore/săptămână: 4
Disciplina: Limba şi literatura română Manual: EDP
Clasa: a VI-a Autori: Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu
Cf. programei aprobate prin Ordin al Ministrului Educației Naționale Aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale
nr. 3393 / 28.02.2017 nr. 3970/15.06.2018

Avizat, Vizat,
Șef catedră: Agop Ana-Maria Director: Cristian – Romeo Lungu

COMPETENȚE GENERALE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare


1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate şi dialogate
− exerciții de ascultare activă, punând întrebări referitoare la o idee/o informație din textul audiat;
− transformarea unei secvențe monologate într-o secvență dialogată şi invers;
− parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat;
− identificarea sensului global al unui text audiat;
− formularea ideilor principale dintr-un mesaj transmis de către un prieten/coleg;
− extragerea informațiilor esențiale dintr-o intervenție a unui interlocutor.

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


2

1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate
− elaborarea unui text oral pornind de la un enunț dat/de la o imagine dată;
− exerciții de exprimare a unui punct de vedere referitor la o idee extrasă dintr-un text oral/scris;
− exerciții de întrerupere/reluare a textului oral pentru a realiza ipoteze asupra mesajului și pentru a le confirma/infirma.
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau mediată
− relatarea de întâmplări, folosind mima, pantomima;
− jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes;
− exerciții de identificare a două elemente paraverbale utilizate de un participant într-o situație de comunicare.
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi relevanţa informaţiei transmise și primite
− exerciții de construire a unei situații de comunicare pornind de la un aspect relevant pentru comportamentul școlar;
− exerciţii de extragere a unor informaţii dintr-un dialog;
− prezentarea unui proiect de grup având ca interlocutori elevi din clasa a V-a;
− exerciții de schimbare de rol într-o situație de comunicare, evidențiind elementul personal construit;
− exerciții de completare a unui test de evaluare a comportamentelor interlocutorilor prin prezentări realizate cu ajutorul noilor tehnologii.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
− solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de interpretare
− povestirea subiectului unei opere epice ţinând seama de momentele subiectului/etapele acţiunii;
− identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar şi/sau nonliterar.
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate
− coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării unui text;
− exerciţii de elaborare a rezumatului, pe baza planului dezvoltat de idei.
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse
− relatarea unor întâmplări personale, cu inserarea unor fragmente descriptive;
− realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui text literar prin identificarea elementelor de bază din cadrul textului;
− formularea unor ipoteze, supoziţii privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni;
− exerciţii de utilizare a descrierii şi a naraţiunii.
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite
− colectarea de informații din diverse surse – manuale, documente, seriale ori experiență proprie;
− exerciţii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
− exerciţii de transformare/rescriere a unor texte după criterii date;
− exerciții pentru generarea ideilor care urmează a fi incluse într-un text redactat în clasă sau acasă;
− scrierea unui text cu început/cu sfârșit dat, integrând secvențe narative în texte dialogate sau secvențe descriptive în texte narative;
− elaborarea unei pagini de jurnal prin respectarea convențiilor acestui tip de discurs;
− redactarea unor compuneri narative și descriptive, pe diverse teme.
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele
− exerciții de asociere a unor texte cu o serie de diagrame, tabele, grafice date etc.;
− exerciții de transpunere a unui text într-o diagramă, într-un grafic sau într-un tabel;
− redactarea unui text pe baza informațiilor oferite de grafice, tabele, diagrame;
Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca
3

− scrierea, în echipă sau individual, a unor naraţiuni (tip fantasy, de exemplu), plecând de la cuvinte/personaje date, completând un organizator grafic specific narațiunii;
− exerciții de scriere a unui articol de revistă cu asamblarea unor grafice, tabele, diagrame.
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
− exerciții de concepere/realizare a unui text pe o temă dată;
− exerciții de adecvare a mesajului la situația și scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte.
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi discutate cu colegii
− completarea unui test de evaluare aplicat la o lucrare elaborată individual sau în echipă;
− exerciții de identificare a aspectelor pozitive și negative în comportamentul manifestat în procesul redactării, pe baza unor criterii date;
− exerciţii de asociere dificultate-soluţie în procesul de redactare.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
− emiterea de instrucțiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea verbală, nominală și pronominală;
− exerciții de completare, cu aplicarea cunoștințelor privind flexiunea verbală, nominală și pronominală;
− transpunerea elementelor verbale, nonverbale și paraverbale din comunicarea orală în scris, prin respectarea normelor de punctuație și ortografie.
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative
− completarea unor enunţuri cu faptele de limbă omise;
− transformarea unor forme gramaticale în altele, cerute de context sau impuse de sarcină;
− crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice etc.;
− aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor achiziţii lingvistice.
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
− analiza unor enunţuri greşite şi corectarea acestora în funcţie de normele limbii actuale, în exerciții fonetice diverse;
− exerciții care să necesite utilizarea dicționarului ortoepic.
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
− identificarea greșelilor de semantică, fonetică, ortografie și de punctuație în mesaje online, e-mailuri, în texte scrise olograf;
− aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri/rebusuri;
− exerciţii de precizare a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor unor cuvinte date;
− identificarea sensurilor cuvintelor în funcţie de context.
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii
− redactarea unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare.
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
− discuții despre diferențele culturale ale comunității proprii și ale altor comunități etnice (comportamente sociale, valori, stil de viață), valorificând informațiile din legendele
popoarelor;
− prezentări ale specificului local în spațiul tradițiilor românești;
− proiect de prezentare a sărbătorilor tradiționale (de iarnă și de primăvară), la români și la alte popoare;
− elaborarea unei colecții de folclor literar destinate românilor de pretutindeni.
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare
− selectarea și prelucrarea informațiilor din materiale diverse (orale, scrise, multimodale), prezentând valorile promovate în tradițiile și obiceiurile diferitelor culturi;
− analiza unor modele promovate în literatura română şi/sau universală și în alte arte (film, teatru, artă plastică etc.).

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


4

CONȚINUTURI

Tema generală: EU ȘI LUMEA DIN JURUL MEU

Domenii de conținut Conținuturi


La conținuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adăuga următoarele:

Comunicare orală − Contextul de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, relaţia dintre interlocutori, identitatea
interlocutorilor, cunoştinţele comune legate de tema discuţiei
− Dicţia, importanța ei în interacțiunile verbale
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: parafrazare, informații explicite și implicite,
rezumare
− Strategii de ascultare activă: verificarea gradului de înţelegere a mesajului prin formularea unor întrebări de
clarificare, de reformulare; semnale nonverbale de încurajare
− Performarea actelor de limbaj: relaţia dintre structura lingvistică a actului de limbaj, intenţia de comunicare şi
efectul actului de limbaj
− Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare în activităţi de grup. Inteligenţa emoţională:
exprimarea adecvată a emoţiilor

Lectură − Textul narativ literar – în proză, în versuri


• Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje
• Narațiunea la persoana a III-a și la persoana I
• Momentele subiectului/etapele acțiunii
• Dialogul în textul literar
− Textul descriptiv literar – în proză, în versuri
− Textul argumentativ
− Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul (intuitiv)
− Strategii de comprehensiune: reprezentări mentale, integrarea informațiilor textului în propriul univers cognitiv
și afectiv
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (epitetul, enumerația), discuții pe marginea textelor
citite
− Interese și atitudini față de lectură

Redactare − Etapele scrierii, cu accent pe:


a) planul textului;
b) redactarea ciornei şi a lucrării pe baza planului
− Rezumatul
− Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă
− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv (prezentarea unui
proces ca succesiune de etape)
− Adecvarea la temă
− Stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situaţională, originalitate
− Prezentarea textului: tabele corelate cu conţinutul textului
Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca
5

− Elemente auxiliare în scriere (paranteze, sublinieri)

Elemente de construcție a comunicării Gramatică


− Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul numelui predicativ
− Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles)
− Complementul. Complementul direct, complementul indirect în dativ și complementul prepozițional.
Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc. Norme de punctuaţie (virgula)
− Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: conjunctivul şi condiţionalul-optativ. Posibilități combinatorii ale
verbului. Prepoziţia
− Substantivul. Substantive colective. Substantive defective. Cazul. Articolul genitival. Punctuaţia vocativului.
Corelarea funcției sintactice cu cazul morfologic. Posibilități combinatorii ale substantivului
− Pronumele personal (flexiune cazuală). Pronumele reflexiv (diferența între pronumele reflexiv și pronumele
personal). Posibilități combinatorii ale pronumelui. Anticiparea și reluarea prin clitice pronominale în cazul unor
complemente. Aspecte ortografice.
− Adjectivul. Posibilități combinatorii ale adjectivului
− Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc). Gradele de comparație

Ortoepie şi ortografie
− Structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat
− Despărțirea în silabe (principiul fonetic)

Vocabular
− Cuvântul: formă şi sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
− Rolul contextului în crearea sensului
− Omonime. Cuvinte polisemantice

Variaţie stilistică
− Limbă vorbită. Limbă scrisă

Elemente de interculturalitate − Valori etice în legendele popoarelor


− Limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de pretutindeni
− Valori ale culturii populare în spațiul românesc

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


6

PLANIFICARE ANUALĂ
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
CLASA a VI-a

NR. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. SĂPT. OBS.


CRT. ORE
Semestrul I
1. Recapitulare și test inițial 4 I
2. UNITATEA1: Locuri natale 20 II-VI
3. UNITATEA 2: Limba română 20 VII-XI
4. UNITATEA 3: Modele în viață 20 XII-XVIII
6. Lectura 2 La latitudinea profesorului
7. Teza 4 XIV
Total ore semestrul I 72
Semestrul al II-lea
1. UNITATEA 4: Pasiuni. Hobby-uri 20 XIX-XXIII
2. UNITATEA 5: Fascinanta lume vie 20 XXIV-XXVIII
3. UNITATEA 6: Călător în lume 16 XXIX-XXXIV
5. Teza 4 XXXI
6. Recapitulare finală 4 XXXIV
Total ore semestrul al II-lea 60
Total ore 140

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


7

Planificare calendaristică
Clasa a VI-a

Structura anului şcolar: 2018 - 2019


Cursuri: 34 de săptămâni; 136 de ore/an
Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână  72 de ore (din care 30 noiembrie și 24 ianuarie sunt zile libere)
Semestrul al II-lea: 15 săptămâni + Săptămâna Altfel 4 ore / săptămână  60 de ore
Săptămâna 15 – 19 aprilie: Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” (activităţi extraşcolare şi extracurriculare);
Teze: Tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul cursurilor

Unitatea de învăţare CS Conţinuturi Nr. de ore Săptămâna Observaţii


alocate
Recapitulare inițială Competențele generale și specifice din programa pentru clasa a Conținuturile asociate programei școlare 4 1
Evaluare inițială V-a pentru clasa a V-a

1. Locuri natale 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 2-6
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de ascultare activă:
orale narative, monologate şi dialogate verificarea gradului de înțelegere a
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi mesajului prin formularea unor
întrebări de clarificare, de
puncte de vedere în texte orale, participând la
reformulare; semnale nonverbale de
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele încurajare
citite/ascultate Lectură
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi - Textul narativ literar – în proză, în
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și versuri
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Instanțele comunicării narative: autor,
mediată narator, personaje
- Tipuri de narațiune: narațiunea la
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din persoana I și la persoana a III-a
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Redactare
multimodale - Tipare textuale de structurare a ideilor
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative în textul narativ (prezentarea unui proces
şi critice pe marginea unor texte diverse ca succesiune de etape)
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Elemente de construcție a
comunicării
tipuri de texte citite Ortoepie și ortografie
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Structura fonologică a cuvintelor:
subiect la alegere, având în vedere etapele diftong, triftong, hiat

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


8

procesului de scriere și structurile specifice, pentru a - Despărțirea în silabe (principiul


comunica idei și informații sau pentru a relata fonetic)
experiențe trăite sau imaginate Elemente de interculturalitate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui - Valori ale culturii populare în
text complex, cu integrarea unor tabele spațiul românesc
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în Recapitulare
Evaluare sumativă
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României

2. Limba română 1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi Comunicare orală 20 7-11
puncte de vedere în texte orale, participând la - Performarea actelor de limbaj:
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele relația dintre structura lingvistică a
citite/ascultate actului de limbaj, intenția de
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi comunicare și efectul actului de
limbaj
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și
Lectură
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau - Strategii de comprehensiune:
mediată reprezentări mentale, integrarea
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din informațiilor textului în propriul univers
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și cognitiv și afectiv
Redactare
multimodale
- Adecvarea la temă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative - Stil: proprietatea termenilor, puritate și
şi critice pe marginea unor texte diverse adecvare situațională, originalitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului Elemente de construcție a
și a diversității materialelor citite comunicării
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Vocabular
comunicare - Cuvântul: formă și sens (sensul de bază
și sensul secundar; sensul propriu, sensul
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind figurat)
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi - Rolul contextului în crearea sensului
Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca
9

discutate cu colegii - Omonime. Cuvinte polisemantice


4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi Variație stilistică
- Limbă vorbită. Limbă scrisă
semantice de bază, din limba română standard,
Recapitulare
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative Evaluare sumativă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României

3. Modele în viață 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 12-18 4 ore
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Contextul de comunicare: locul și Recapitulare
momentul interacțiunii, relația dintre Evaluare
orale narative, monologate şi dialogate semestrială I
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi interlocutori, identitatea
săptămâna
interlocutorilor, cunoștințele comune
puncte de vedere în texte orale, participând la ___
legate de tema discuției
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele
Lectură
citite/ascultate - Textul narativ literar – în proză, în
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu versuri
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi - Momentele subiectului/etapele
relevanţa informaţiei transmise și primite acțiunii
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din Redactare
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Etapele scrierii, cu accent pe:
a) planul textului;
multimodale
b) redactarea ciornei și a lucrării
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de pe baza planului
dificultate Elemente de construcție a
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului comunicării
și a diversității materialelor citite Gramatică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de - Verbul. Moduri verbale și
comunicare timpurile lor: conjunctivul și
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind condiționalul-optativ. Posibilități
soluţii, pe baza criteriilor propuse de profesor şi combinatorii ale verbului.
discutate cu colegii - Predicatul verbal - actualizare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice - Predicatul nominal. Verbul
de bază ale limbii române standard pentru copulativ a fi; numele predicativ.
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a Acordul numelui predicativ
intenţiilor comunicative Elemente de interculturalitate
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru - Valori etice în legendele
Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca
10

monitorizarea corectitudinii comunicării, prin popoarelor


raportarea la normă Recapitulare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea Evaluare sumativă
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare

4. Pasiuni. Hobby-uri 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 19-23
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Atitudini comunicative: interes,
orale narative, monologate şi dialogate curiozitate, implicare, cooperare în
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi activități de grup. Inteligența
emoțională: exprimarea adecvată a
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și
emoțiilor
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau
Lectură
mediată - Dialogul în textul literar
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu - Interese și atitudini față de lectură
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi Redactare
relevanţa informaţiei transmise și primite - Transformarea vorbirii directe în
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din vorbire indirectă
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și Elemente de construcție a
multimodale comunicării
Gramatică
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative
- Substantivul. Substantive
şi critice pe marginea unor texte diverse
colective. Substantive defective.
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse
Cazul. Articolul genitival.
tipuri de texte citite
Punctuația vocativului. Corelarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului
funcției sintactice cu cazul
și a diversității materialelor citite
morfologic. Posibilități
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
combinatorii ale substantivului
subiect la alegere, având în vedere etapele
- Pronumele personal (flexiune
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a
cazuală). Pronumele reflexiv
comunica idei și informații sau pentru a relata
(diferența între pronumele reflexiv
experiențe trăite sau imaginate
și pronumele personal).
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui
Posibilități combinatorii ale
text complex, cu integrarea unor tabele
pronumelui. Anticiparea și
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
reluarea prin clitice pronominale
comunicare
în cazul unor complemente.
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice
Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca
11

de bază ale limbii române standard pentru Aspecte ortografice.


înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a - Subiectul exprimat – actualizare
intenţiilor comunicative - Subiectul neexprimat (inclus,
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru subînțeles)
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin Recapitulare
raportarea la normă Evaluare sumativă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare

5. Fascinanta lume vie 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 24-28 Săptămâna
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - verificarea gradului de înțelegere altfel
15-19 aprilie
orale narative, monologate şi dialogate a unui text oral, făcând apel la
1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi limbajul paraverbal (dicție);
paraverbale la o situaţie dată, evidențiind ideile și - diferențierea limbajului verbal,
atitudinile, în situaţii de comunicare faţă-în-faţă sau paraverbal, nonverbal și
mediată importanța lor în comunicare.
1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple cu Lectură
mai mulţi interlocutori, având în vedere cantitatea şi - Textul descriptiv literar, în proză, în
versuri
relevanţa informaţiei transmise și primite - Versificație: rima, strofa, măsura
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din versurilor, ritmul (intuitiv)
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și - Strategii de interpretare: interpretarea
multimodale limbajului figurat (epitetul, enumerația),
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative discuții pe marginea textelor citite
Redactare
şi critice pe marginea unor texte diverse - Tipare textuale de structurare a ideilor:
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv
tipuri de texte citite (prezentarea unui proces ca succesiune
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un de etape)
subiect la alegere, având în vedere etapele - Prezentarea textului: tabele corelate cu
conținutul textului
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a - Elemente auxiliare în scriere
comunica idei și informații sau pentru a relata (paranteze, sublinieri)
experiențe trăite sau imaginate Elemente de construcție a
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui comunicării
text complex, cu integrarea unor tabele Gramatică

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


12

4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi - Adjectivul. Posibilități


semantice de bază, din limba română standard, combinatorii ale adjectivului
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative - Adverbul. Tipuri de adverbe (de
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în mod, de timp, de loc). Gradele de
realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru evaluarea comparație
pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă, Recapitulare
cu scopul corectării erorilor în comunicare Evaluare sumativă
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
6. Călător în lume 1.1. Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi Comunicare orală 20 29-33 4 ore
implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Strategii de concepere și de Recapitulare
Evaluare
orale narative, monologate şi dialogate comprehensiune a textului oral:
semestrială II
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi parafrazare, informații explicite și
săptămâna
puncte de vedere în texte orale, participând la implicite, rezumare
___
Lectură
discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele - Textul narativ
citite/ascultate - Textul argumentativ
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de Redactare
dificultate - Rezumatul
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse Elemente de construcție a
tipuri de texte citite comunicării
Gramatică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele - Atributul – actualizare
procesului de scriere și structurile specifice, pentru a - Complementul. Complementul
comunica idei și informații sau pentru a relata direct, complementul indirect în
experiențe trăite sau imaginate dativ și complementul
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui prepozițional. Circumstanțialul de
text complex, cu integrarea unor tabele mod, circumstanțialul de timp,
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de circumstanțialul de loc. Norme de
comunicare punctuație (virgula)
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice Elemente de interculturalitate
de bază ale limbii române standard pentru - Limba română în Europa;
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a comunitatea lingvistică a
intenţiilor comunicative vorbitorilor de limbă română de
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi pretutindeni
Recapitulare
semantice de bază, din limba română standard, Evaluare sumativă
pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicative

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


13

4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în


realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru
evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică şi competenţa lingvistică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României

Recapitulare finală Competențele generale și specifice din programa pentru clasa a Conținuturile asociate programei școlare 4 34
Evaluare finală VI-a pentru clasa a VI-a

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


14

PROIECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


CLASA A VI-A

Unitatea de învățare 1: Locuri natale


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1 - identificarea sensului global al unui text Învățare prin Activitate Manual Observarea
• Text de ascultat: fragment Amintiri din audiat descoperire individuală (varianta sistematică a
copilărie, de Ion Creangă, adaptare pentru - exerciții de ascultare activă, punând întrebări Activitate tipărită și elevilor
teatru radiofonic referitoare la o idee/o informație din textul frontală digitală) Aprecierea
Caietul răspunsurilor
• Interacțiuni: dialoguri între doi participanți audiat
elevului
• Strategii de ascultare activă: verificarea 1.2 - elaborarea unui text oral pornind de la un enunț Învățare prin Activitate
gradului de înțelegere a mesajului prin dat/de la o imagine dată descoperire frontală
formularea unor întrebări de clarificare, de
1.3 - jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse Învățare prin Activitate în
reformulare; semnale nonverbale de teme de interes descoperire perechi
încurajare Joc de rol

Lectură 2.1 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate Manual Observarea
Textul narativ literar din texte diverse Învățarea prin frontală (varianta sistematică a
• Instanțele comunicării narative: autor, narator, -exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate tipărită și elevilor
personaje desprinderea informațiilor esențiale și de Explozia stelară individuală digitală) Aprecierea
• Tipuri de narațiune: narațiunea la persoana I și Exercițiul Caietul răspunsurilor
detaliu dintr-un text citit
la persoana a III-a elevului Portofoliul
Text-suport: Amintiri din copilărie (fragment - identificarea instanțelor comunicării narative
Pupăza din tei), de Ion Creangă - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3 - comentarea unor secvențe relevante din text Învățarea prin Activitate
- exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de descoperire individuală
la textul citit Exercițiul
2.4 - exerciții de justificare a unor puncte de Învățarea prin Activitate
vedere pe teme diferite descoperire individuală
- colectarea de informații din diverse surse Exercițiul Activitate pe
Proiectul grupe
Redactare 3.1 - exerciții de transformare/rescriere a unor Exercițiul Activitate în Manual Observarea
Tipare textuale de structurare a ideilor în textul texte după criterii date perechi (varianta sistematică a
narativ (prezentarea unui proces ca succesiune de tipărită și elevilor

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


15

etape) 3.2 - scrierea unui text narativ pornind de la un Explicația Activitate digitală) Aprecierea
organizator grafic specific narațiunii Exercițiul individuală Caietul răspunsurilor
elevului
Elemente de construcție a comunicării 4.3 - exerciții de despărțire corectă a cuvintelor în Conversația Activitate Manual Observarea
Ortoepie și ortografie silabe Explicația frontală (varianta sistematică a
• Structura fonologică a cuvintelor: diftong, - identificarea diftongului, triftongului și a hiatului. Învățarea prin Activitate tipărită și elevilor
triftong, hiat - exerciții care necesită utilizarea dicționarului descoperire individuală digitală) Aprecierea
• Despărțirea în silabe (principiul fonetic) ortoepic. Exercițiul Caietul răspunsurilor
elevului
4.4 - exerciții de identificare a greșelilor de Învățarea prin Activitate
fonetică și de ortografie în mesaje diverse descoperire individuală
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii Exercițiul Activitate în
fonetice Jocul de rol perechi
- joc de rol
Lectură. Text alternativ 2.1 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate Manual Observarea
Text-suport: Chemarea străbunilor (fragment), de din texte diverse Învățarea prin frontală (varianta sistematică a
Jack London -exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate tipărită și elevilor
desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul individuală digitală) Aprecierea
Caietul răspunsurilor
detaliu dintr-un text citit
elevului Proiectul
- identificarea instanțelor comunicării narative
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3 - comentarea unor secvențe relevante din text Învățarea prin Activitate
- exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de descoperire individuală
la textul citit Exercițiul
Cvintetul
2.4 - exerciții de justificare a unor puncte de Învățarea prin Activitate
vedere pe teme diferite descoperire individuală
- colectarea de informații din diverse surse Exercițiul Activitate pe
Proiectul grupe
Elemente de interculturalitate 2.1 - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea prin Activitate în Manual Observarea
Valori ale culturii populare în spațiul românesc desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire perechi (varianta sistematică a
detaliu dintr-un text citit Exercițiul tipărită și elevilor
5.1 - prezentări ale specificului local în spațiul Proiectul Activitate în digitală) Aprecierea
perechi Caietul răspunsurilor
tradițiilor românești; elevului Proiectul
- proiect de prezentare a sărbătorilor
tradiționale la români

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


16

Recapitulare 1.1 - exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Conversația Activitate Manual Observarea
Text-suport: Micul prinț, de Antoine de Saint- 1.2 informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text Exercițiul frontală (varianta sistematică a
Exupèry 1.3 citit Explozia stelară Activitate tipărită și elevilor
2.1 - reluarea lecturii după criterii date individuală digitală) Aprecierea
2.3 - formularea orală sau în scris a răspunsurilor la Activitate pe Caietul răspunsurilor
2.4 întrebări ce vizează textul dat grupe elevului Interevaluare
3.1 - formularea ideilor principale Fișe de lucru
3.2 - comentarea unor secvențe relevante din text
4.3 - extragerea dintr-un text a elementelor specifice,
4.4 pentru a susține o opinie referitoare la informația
5.1 asimilată
- exersarea elementelor de fonetică
- joc de rol cu folosirea dialogului pe diverse
teme de interes
Evaluare sumativă 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor teoretice Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.2 însușite, pentru a demonstra dezvoltarea individuală evaluare răspunsurilor
1.3 competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1
2.3
2.4
3.1
3.2
4.3
4.4
5.1

Unitatea de învățare 2: Limba română


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.2. - elaborarea unui text oral pornind de la o Activitate în Manual Observarea
• Performarea actelor de limbaj: relația dintre imagine dată Învățarea prin perechi (varianta sistematică a
structura lingvistică a actului de limbaj, intenția - exerciții de exprimare a unui punct de vedere descoperire Activitate tipărită și comporta-
de comunicare și efectul actului de limbaj referitor la o idee extrasă dintr-un text oral Conversația individuală digitală) mentului de
Activitate Caietul receptor și de
frontală elevului emițător de

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


17

1.3. - prezentarea orală a unor idei, pe baza textului Învățarea prin Activitate în mesaje orale
redactat și a imaginilor selectate acțiune perechi Aprecierea
- exerciții de identificare a unor stări sufletești Conversația Activitate răspunsurilor
manifestate de diverși participanți într-o situație de frontală
comunicare
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate pentru Exercițiul Activitate Manual Observarea
• Strategii de comprehensiune: reprezentări rezolvarea unor sarcini de înțelegere și de Învățarea prin individuală (varianta sistematică a
mentale, integrarea informațiilor textului în interpretare descoperire Activitate în tipărită și elevilor
propriul univers cognitiv și afectiv - exerciții de lectură selectivă, pe baza unor criterii Problemati- perechi digitală) Aprecierea
Text-suport (literar): Limba noastră, de Alexei date zarea Activitate Caietul răspunsurilor
Mateevici - exerciții de vocabular frontală elevului
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text literar
2.3. - comentarea unor secvențe relevante din text Învățarea prin Activitate
- compararea ideilor transmise de strofele poeziei acțiune individuală
Problemati- Activitate pe
zarea grupe
Activitate
frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Metoda Activitate în
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură ciorchinelui perechi
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Conversația
euristică
Problema- Activitate
tizarea individuală
Text-suport (nonliterar): În 31 august, Ziua 2.1. - exerciții de lectură selectivă, pe baza unor criterii Exercițiul Activitate Manual Observarea
Limbii Române, 28 de milioane de oameni din date Învățarea pin individuală (varianta sistematică a
întreaga lume vorbesc românește - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu descoperire Activitate tipărită și elevilor
dintr-un text dat Demonstrația frontală digitală) Aprecierea
- exerciții de vocabular, folosind Dicționarul Caietul răspunsurilor
explicativ al limbii române elevului Interevaluare
- identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a
atitudinilor exprimate într-un text nonliterar
2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Conversația Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură Exercițiul frontală
- descoperirea unor surse variate de informații Învățarea prin Activitate pe
acțiune grupe
2.3. - relatarea unor întâmplări personale, cu inserarea Jurnalul cu Activitate
unor fragmente descriptive dublă intrare individuală
- elaborarea unor texte multimodale (poster) Învățarea prin Activitate pe
acțiune grupe

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


18

5.1. - realizarea unui poster reprezentativ dedicat Zilei Exercițiul Activitate pe


Limbii Române Învățarea prin grupe
descoperire
Elemente de construcție a comunicării 4.2. - aplicarea în contexte noi și autentice a noilor Demonstrația Activitate în Manual Observarea
Variație stilistică achiziții lingvistice Conversația perechi (varianta sistematică a
- Limbă vorbită. Limbă scrisă - transformarea unor forme gramaticale în altele, Exercițiul Activitate pe tipărită și elevilor
cerute de context sau impuse de sarcină grupe digitală) Aprecierea
Activitate Caietul răspunsurilor
frontală elevului
4.5 - redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate Fișe de lucru
lingvistice în vigoare Învățarea prin individuală
- exerciții de identificare a caracteristicilor limbii descoperire Activitate pe
vorbite și ale limbii scrise grupe
- realizarea unor organizatoare grafice Activitate
frontală
Redactare 3.3. - exerciții de concepere/realizare a unui text pe o Exercițiul Activitate în Manual Observarea
Adecvarea la temă temă dată (prin valorificarea posterului realizat Învățarea prin perechi (varianta sistematică a
- Stil: proprietatea termenilor, puritate și adecvare anterior) acțiune Activitate pe tipărită și elevilor
situațională, originalitate - exerciții de adecvare a mesajului la situația și grupe digitală) Aprecierea
Scrisoarea scopul de comunicare Activitate Caietul răspunsurilor
- redactarea textului unei scrisori, respectând frontală elevului Interevaluare
structura dată
3.4. - exerciții de redactare a unui text, prin respectarea Exercițiul
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii Învățarea prin
- completarea unei grile de evaluare, ținând cont de acțiune
sugestiile date pentru redactarea textului Conversația
Elemente de construcție a comunicării 4.2. - exerciții de identificare a sensului unor cuvinte Explicația Activitate Manual Observarea
Vocabular - exerciții de stabilire a corespondenței între Exercițiul frontală (varianta sistematică a
- Cuvântul: formă și sens (sensul de bază și anumite cuvinte date și sensurile lor contextuale Activitate în tipărită și elevilor
sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat) - exerciții de înlocuire a unor forme gramaticale cu perechi digitală) Aprecierea
- Rolul contextului în crearea sensului altele Activitate Caietul răspunsurilor
- Omonime. Cuvinte polisemantice - completarea unor enunțuri cu faptele de limbă individuală elevului Interevaluare
omise Activitate pe Fișe de lucru
- aplicarea în contexte noi și autentice a noilor grupe
achiziții lingvistice
4.5 - alcătuirea unor enunțuri pentru a demonstra Exercițiul
omonimia/polisemantismul unor cuvinte date Învățarea prin
- redactarea unor enunțuri/texte cu respectarea acțiune
normei lingvistice în vigoare
- exerciții de utilizare a Dicționarului explicativ al
limbii române, a Dicționarului de omonime

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


19

Recapitulare 1.2. - exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Exercițiul Activitate Manual Observarea
Text-suport: Despre limba română, de Nichita 1.3. informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Învățarea prin individuală (varianta sistematică a
Stănescu 2.1. - comentarea unor secvențe relevante din text descoperire Activitate tipărită și elevilor
2.3. - exersarea elementelor de vocabular Problema- frontală digitală) Aprecierea
2.5. - redactarea unui text, prin adecvarea mesajului la tizarea Caietul răspunsurilor
3.3. scopul și situația de comunicare elevului
3.4. - exprimarea opiniei/ a emoțiilor, sentimentelor și
4.2. atitudinilor într-un text elaborat pe baza unor criterii
4.5 date
5.1.
Evaluare sumativă 1.2. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor teoretice Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.3. însușite, pentru a demonstra dezvoltarea individuală evaluare răspunsurilor
2.1. competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.3.
2.5.
3.3.
3.4.
4.2.
4.5
5.1.

Unitatea de învățare 3: Modele în viață


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Învățare prin Activitate Manual Observarea
• Text de vizionat: fragment ecranizare opera dintr-un text ascultat descoperire individuală (varianta sistematică a
Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate tipărită și comporta-
• Interacțiuni: conversații informale din diferite texte frontală digitală) mentului de
• Contextul de comunicare: locul și momentul Activitate pe Caietul receptor și de
- identificarea sensului global al unui text
interacțiunii, relația dintre interlocutori, grupe elevului emițător de
identitatea interlocutorilor, cunoștințele comune audiat Articole de mesaje orale
legate de tema discuției 1.2 - elaborarea unui text oral pornind de la un enunț Învățare prin Activitate pe internet Aprecierea
dat/de la o imagine dată descoperire frontală sau din cărți răspunsurilor
1.4 - exerciții de construire a unei situații de Învățare prin Activitate
comunicare pornind de la un aspect relevant descoperire frontală
- exerciții de extragere a unor informații dintr- Conversația Activitate în
un dialog Joc de rol perechi

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


20

Lectură 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate Manual Observarea
Textul narativ în proză dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta sistematică a
• Momentele subiectului - formularea unor enunțuri în care se solicită Activitate tipărită și elevilor
Text-suport: Căprioara, de Emil Gârleanu informații din textul vizat frontală digitală) Aprecierea
- povestirea subiectului unei opere epice ținând Caietul răspunsurilor
seama de momentele subiectului elevului Portofoliul

2.2 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate


din texte diverse Învățarea prin frontală
-exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul individuală
detaliu dintr-un text citit
2.5 - organizarea unor discuții privind ordonarea și Învățarea prin Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură descoperire individuală
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Exercițiul Activitate în
Conversația echipe

Redactare 3.3 - exerciții de concepere/realizare a unui text pe Explicația Activitate Manual Observarea
- Etapele scrierii, cu accent pe: o temă dată Exercițiul frontală (varianta sistematică a
a) planul textului; - realizarea planului și a ciornei înaintea Activitate tipărită și elevilor
b) redactarea ciornei și a lucrării pe baza conceperii textului individuală digitală) Aprecierea
planului Caietul răspunsurilor
elevului Interevaluare
3.4 - completarea unui test de evaluare aplicat la o Exercițiul Activitate
lucrare elaborată individual individuală

Elemente de construcție a comunicării 4.1 - exerciții diverse care vizează aplicarea Explicația Activitate Manual Observarea
• Verbul. Moduri verbale și timpurile lor: cunoștințelor privind flexiunea verbală Conversația frontală (varianta sistematică a
conjunctivul și condiționalul-optativ. - exerciții de utilizare a verbului/diverselor forme euristică Activitate tipărită și elevilor
Posibilități combinatorii ale verbului. verbale în texte proprii Exercițiul individuală digitală) Aprecierea
• Predicatul verbal - actualizare Caietul răspunsurilor
Învățarea prin elevului
• Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; 4.4 - exerciții de identificare a formei corecte a Activitate
unor fapte de limbă descoperire individuală Fișe de lucru
numele predicativ. Acordul numelui
- exerciții de sesizare a greșelilor gramaticale Exercițiul Activitate pe
predicativ
în texte pe teme familiare, din viața de zi cu zi Jocul de rol echipe
- aplicarea cunoștințelor dobândite prin
jocuri/rebusuri;

4.5 - exerciții de modificare/transformare a unor Conversația Activitate


enunțuri în funcție de deprinderile dobândite Explicația individuală
- redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate în
lingvistice în vigoare perechi

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


21

Lectură 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate Manual Observarea
Textul narativ în versuri dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta sistematică a
Text-suport: Boul și vițelul, de Grigore - formularea unor enunțuri în care se solicită Activitate tipărită și elevilor
Alexandrescu informații din textul vizat frontală digitală) Aprecierea
- povestirea subiectului unei opere epice ținând Caietul răspunsurilor
seama de momentele subiectului elevului Interevaluare

2.2 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale Conversația Activitate


din texte diverse Învățarea prin frontală
- exerciții de lectură selectivă pentru descoperire Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de Exercițiul individuală
Activitate pe
detaliu dintr-un text citit
grupe
- harta textului
2.5 - organizarea unor discuții privind ordonarea și Învățarea prin Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură descoperire individuală
- exprimarea opiniei cu privire la textul dat Exercițiul Activitate în
Conversația echipe
Explozia stelară

Elemente de interculturalitate 2.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate Manual Observarea
Valori etice în legendele popoarelor 2.4 dintr-un text dat Exercițiul individuală (varianta sistematică a
- formularea unor enunțuri în care se solicită Activitate tipărită și elevilor
informații din textele vizate frontală digitală) Aprecierea
- exerciții de justificare a unor puncte de vedere pe Activitate în răspunsurilor
teme diferite perechi
5.2 - selectarea și prelucrarea informațiilor din Învățarea prin Activitate
materiale diverse prezentând valorile descoperire individuală
promovate în tradițiile și obiceiurile diferitelor Jurnalul cu Activitate pe
culturi dublă intrare echipe

Recapitulare 1.1 - exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Exercițiul Activitate Manual Observarea
Text-suport: nonliterar, articol de ziar 1.2 informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Explicația frontală (varianta sistematică a
1.4 - reluarea lecturii după criterii date SINELG Activitate tipărită și elevilor
2.1 - comentarea unor secvențe relevante din text individuală digitală) Aprecierea
2.2 - extragerea dintr-un text a elementelor specifice, Caietul răspunsurilor
2.5 pentru a susține o opinie referitoare la informația elevului
3.3 asimilată
3.4 - exerciții de analiză a diverselor forme verbale
4.1 - exerciții de utilizare a verbului/diverselor
4.4 forme verbale în texte proprii
4.5
5.2
Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca
22

Evaluare sumativă 1.1 Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor teoretice Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.2 însușite, pentru a demonstra dezvoltarea individuală evaluare răspunsurilor
1.4 competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1
2.2
2.5
3.3
3.4
4.1
4.4
4.5
5.2

Unitatea de învățare 4: Pasiuni. Hobby-uri


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1. - exerciții de ascultare activă Învățarea prin Activitate pe Manual Observarea
- Atitudini comunicative: interes, curiozitate, - parafrazarea unor enunțuri dintr-un text descoperire grupe (varianta sistematică a
implicare, cooperare în activități de grup. audiat; Conversația Activitate tipărită și comporta-
Inteligența emoțională: exprimarea adecvată - identificarea sensului global al unui text frontală digitală) mentului de
a emoțiilor Caietul receptor și de
audiat;
elevului emițător de
- formularea ideilor principale dintr-un mesaj mesaje orale
transmis de către un prieten/coleg; Aprecierea
- extragerea informațiilor esențiale dintr-o răspunsurilor
intervenție a unui interlocutor.
1.3. - relatarea de întâmplări, folosind mima, Învățarea prin Activitate în
pantomima; descoperire perechi
- jocuri de rol cu folosirea dialogului pe Jocul de rol Activitate
diverse teme de interes; Conversația individuală
- exerciții de identificare a unor elemente
paraverbale și nonverbale utilizate de un
participant într-o situație de comunicare.

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


23

1.4. - exerciții de extragere a unor informații dintr-un Învățare prin Activitate pe


dialog; acțiune grupe
- exerciții de schimbare de rol într-o situație de Exercițiul Activitate
comunicare, evidențiind elementul personal Conversația individuală
construit; Activitate
- exerciții de completare a unei grile de evaluare a frontală
răspunsurilor și comportamentelor interlocutorilor
Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate pentru Conversația Activitate în Manual Observarea
- Dialogul în textul literar rezolvarea unor sarcini de înțelegere și de Învățarea prin perechi (varianta sistematică a
- Interese și atitudini față de lectură interpretare acțiune Activitate pe tipărită și elevilor
Text-suport: Cititorul din peșteră (fragmente), de - povestirea subiectului unei opere epice, ținând grupe digitală) Aprecierea
Rui Zink seama de momentele subiectului/etapele acțiunii Activitate Caietul răspunsurilor
frontală elevului Interevaluare
2.3. - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea prin Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală
detaliu dintr-un text citit Conversația Activitate pe
- stabilirea ideilor principale ale unui text euristică grupe
Activitate
literar
frontală
- exerciții de utilizare a narațiunii și a dialogului
2.4. - exerciții de justificare a unor puncte de vedere pe Explicația Activitate în
teme date Învățarea prin perechi
- explicarea semnificației unor cuvinte/ enunțuri acțiune Activitate
date frontală
2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Învățarea prin Activitate
ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură acțiune individuală
- exprimarea opiniei personale cu privire la Problema- Activitate
textul dat tizarea frontală
5.2. - selectarea și prelucrarea informațiilor din Învățarea prin Activitate
materiale diverse (orale, scrise, multimodale), descoperire individuală
prezentând valorile promovate în tradițiile și Problema- Activitate
obiceiurile diferitelor culturi; tizarea frontală
Redactare 3.1. - exerciții de transformare a unor texte după criterii Exercițiul Activitate pe Manual Observarea
- Transformarea vorbirii directe în vorbire date Învățarea prin grupe (varianta sistematică a
indirectă - exerciții de elaborare a unor texte dialogate descoperire Activitate tipărită și elevilor
frontală digitală) Aprecierea
3.2. - exerciții de rescriere a unor texte, prin Exercițiul Activitate Caietul răspunsurilor
transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă individuală elevului Interevaluare
Activitate
frontală

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


24

3.3. - exerciții de concepere/realizare a unui text pe o Învățarea prin Activitate în


temă dată descoperire perechi
- exerciții de adecvare a mesajului la situația și Învățarea prin Activitate pe
scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte acțiune grupe
4.1. - transpunerea elementelor verbale, nonverbale și Învățarea prin Activitate
paraverbale din comunicarea orală în scris, prin acțiune frontală
respectarea normelor de punctuație și ortografie Activitate pe
grupe
Elemente de construcție a comunicării 4.1. - exerciții de completare, cu aplicarea cunoștințelor Exercițiul Activitate Manual Observarea
Substantivul. Substantive colective. privind flexiunea nominală individuală (varianta sistematică a
Substantive defective. Cazul. Articolul - exerciții de recunoaștere a substantivelor în Activitate pe tipărită și elevilor
genitival. Punctuația vocativului. Corelarea enunțuri și texte date grupe digitală) Aprecierea
funcției sintactice cu cazul morfologic. - exerciții de identificare a articolului genitival Activitate Caietul răspunsurilor
frontală elevului Interevaluare
Posibilități combinatorii ale substantivului
4.4. - aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri Învățarea prin Activitate Fișe de lucru
- identificarea greșelilor de semantică, fonetică, acțiune individuală
ortografie și de punctuație în mesaje online, e- Exercițiul Activitate
mailuri, în texte scrise Explicația frontală
- exerciții de utilizare a substantivului în contexte
noi, respectând cerințele date
- exerciții de integrare a substantivelor și articolelor
genitivale în enunțuri adecvate cerințelor date
4.5. - redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate
lingvistice în vigoare Conversația individuală
- exerciții de modificare a unor enunțuri pe baza Activitate în
unor cerințe date perechi
Lectură. Text de bază (nonliterar) 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate pentru Conversația Activitate în Manual Observarea
Text-suport: De vorbă cu un copil pasionat de rezolvarea unor sarcini de înțelegere și de Învățarea prin perechi (varianta sistematică a
lectură: Maria, 9 ani – „Lectura este o mașină interpretare acțiune Activitate pe tipărită și elevilor
miraculoasă” - povestirea subiectului unei opere epice, ținând grupe digitală) Aprecierea
seama de momentele subiectului/etapele acțiunii Activitate Caietul răspunsurilor
frontală elevului Interevaluare
2.3. - exerciții de lectură selectivă pentru Învățarea prin Activitate
desprinderea informațiilor esențiale și de descoperire individuală
detaliu dintr-un text citit Conversația Activitate pe
- stabilirea ideilor principale ale unui text euristică grupe
Activitate
literar
frontală
- exerciții de utilizare a narațiunii și a dialogului
2.4. - exerciții de justificare a unor puncte de vedere pe Explicația Activitate în
teme date Învățarea prin perechi
- explicarea semnificației unor cuvinte/ enunțuri acțiune Activitate
date frontală

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


25

2.5. - organizarea unor discuții privind ordonarea și Explozia stelară Activitate


ierarhizarea informațiilor obținute prin lectură Problema- individuală
- exprimarea opiniei personale cu privire la tizarea Activitate
textul dat frontală
Elemente de construcție a comunicării 4.1. - exerciții de completare, cu aplicarea cunoștințelor Exercițiul Activitate Manual Observarea
- Pronumele personal (flexiune cazuală). privind flexiunea pronominală Învățare prin individuală (varianta sistematică a
Pronumele reflexiv (diferența între - exerciții de recunoaștere a pronumelui personal și descoperire Activitate pe tipărită și elevilor
pronumele reflexiv și pronumele personal). a pronumelui reflexiv în enunțuri și texte date grupe digitală) Aprecierea
Posibilități combinatorii ale pronumelui. - descoperirea posibilităților combinatorii ale Activitate Caietul răspunsurilor
pronumelor frontală elevului Interevaluare
Anticiparea și reluarea prin clitice
- exerciții de identificare a subiectelor exprimate și Fișe de lucru
pronominale în cazul unor complemente. neexprimate
Aspecte ortografice. 4.4. - identificarea greșelilor de semantică, fonetică, Învățarea prin Activitate
- Subiectul exprimat – actualizare ortografie și de punctuație în mesaje online, e- acțiune individuală
- Subiectul neexprimat (inclus, subînțeles) mailuri, în texte scrise Exercițiul Activitate
- exerciții de utilizare a pronumelor personale și Explicația frontală
reflexive în contexte noi, respectând cerințele date
- aplicarea cunoștințelor dobândite prin jocuri
- exerciții de integrare a subiectelor exprimate și
neexprimate în enunțuri adecvate cerințelor date
4.5. - redactarea unor texte cu respectarea normei Exercițiul Activitate
lingvistice în vigoare Conversația individuală
- exerciții de modificare a unor enunțuri pe baza Activitate în
unor cerințe date perechi
Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Demonstrația Activitate pe Manual Observarea
Text-suport multimodal: Mesaje secrete 1.3. informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Exercițiul grupe (varianta sistematică a
1.4. - comentarea unor secvențe relevante din text Metode care tipărită și elevilor
2.1. - stabilirea ideilor transmise de textul multimodal valorifică teoria digitală) Aprecierea
2.3. - exerciții de identificare subiectelor exprimate și inteligențelor Caietul răspunsurilor
2.4. neexprimate multiple elevului Interevaluare
2.5. - exerciții de realizare a unui aritmogrif Jocul de rol
3.1. - realizarea unui afiș Jocul de mimă
3.2. - redactarea unui text, prin adecvarea mesajului la
3.3. scopul și situația de comunicare
4.1.
4.4.
4.5.
5.2.

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


26

Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor teoretice Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.3. însușite, pentru a demonstra dezvoltarea individuală evaluare răspunsurilor
1.4. competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1.
2.3.
2.4.
2.5.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.4.
4.5.
5.2.

Unitatea de învățare 5: Fascinanta lume vie


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1. - exerciții de ascultare activă, punând întrebări Învățare prin Activitate Manual Observarea
 Text de vizionat: fragment ecranizare referitoare la o idee/o informație din textul audiat descoperire individuală (varianta sistematică a
Pinocchio, de Carlo Collodi - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Conversația Activitate tipărită și comporta-
 Interacțiuni: conversații informale din diferite texte frontală digitală) mentului de
- verificarea gradului de înțelegere a unui - identificarea sensului global al unui text audiat Caietul receptor și de
text oral, făcând apel la limbajul paraverbal 1.3. - relatarea de întâmplări, folosind mima, pantomima Învățare prin Activitate în elevului emițător de
(dicție); - jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse descoperire perechi Articole de mesaje orale
teme de interes Joc de rol Activitate pe internet Aprecierea
- diferențierea limbajului verbal, paraverbal,
- exerciții de identificare a două elemente frontală sau din cărți răspunsurilor
nonverbal și importanța lor în comunicare. Portofoliul
paraverbale utilizate de un participant
într-o situație de comunicare
1.4. - exerciții de construire a unei situații de Învățare prin Activitate
comunicare pornind de la un aspect relevant pentru descoperire individuală
comportamentul școlar Conversația Activitate pe
- exerciții de extragere a unor informații dintr-un Joc de rol grupe
dialog
- exerciții de schimbare de rol într-o situație de
comunicare, evidențiind elementul personal
construit

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


27

Lectură 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate pentru Conversația Activitate Grila de Observarea
- Textul descriptiv literar, în versuri rezolvarea unor sarcini Învățarea prin frontală evaluare a sistematică
Text-suport: Balul pomilor, de Dimitrie Anghel de înțelegere și de interpretare descoperire Activitate lecturii Aprecierea
- Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a Exercițiul individuală răspunsurilor
ritmul (intuitiv) atitudinilor exprimate într-un text literar și/sau Activitate pe Interevaluare
- Strategii de interpretare: interpretarea limbajului nonliterar grupe Portofoliul
figurat (epitetul, enumerația), discuții pe - exerciții de evaluare a lecturii făcute de colegi pe
marginea textelor citite baza unei grile
- exerciții de vocabular
2.3. - realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui Învățarea prin Activitate Manualul
text literar prin identificarea elementelor de bază descoperire frontală (varianta
din cadrul textului Exercițiul Activitate tipărită și
- formularea unor ipoteze, supoziții privind Conversația individuală digitală)
coordonata spațio-temporală a unei acțiuni Explozia stelară Activitate în Fișe de lucru
- exerciții de utilizare a descrierii perechi Caietul
și a narațiunii. elevului
- exerciții de identificare a cuvintelor-cheie Portofoliu
- exerciții de identificare a structurii textului
- exerciții de identificare a caracteristicilor operei
lirice, având în vedere textul studiat
2.4. - colectarea de informații din diverse surse– Exercițiul Activitate
manuale, documente, seriale ori Conversația frontală
experiență proprie Explicația Activitate
-exerciții de justificare a unor puncte de vedere pe Învățarea prin individuală
teme diferite, de interes personal sau școlar descoperire Activitate în
- completarea și interpretarea unei grile de perechi
autoevaluare privind înțelegerea mesajului scris în Activitate în
texte de diverse tipuri echipe
- exerciții de identificare a procedeelor artistice și
de explicare a rolului lor în textul studiat
- exerciții de formulare a unui punct de vedere
personal asupra semnificației figurilor de stil
- exerciții de identificare a caracteristicilor
descrierii tip tablou
- exerciții de redactare de texte descriptive tip
tablou

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


28

Elemente de construcție a comunicării 4.2. - completarea unor enunțuri cu faptele de limbă Explicația Activitate Manualul Observarea
Gramatică omise Conversația frontală (varianta sistematică
- Adjectivul. Posibilități combinatorii ale - transformarea unor forme gramaticale în altele, euristică Activitate tipărită și Aprecierea
adjectivului cerute de context sau impuse de sarcină Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor
- Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, - aplicarea în contexte noi și autentice a noilor Fișe de lucru
de loc). Gradele de comparație achiziții lingvistice Portofoliu
- exerciții de identificare a adjectivelor în texte date Caietul
- exerciții de identificare a adverbelor elevului
- exerciții de identificare a adverbelor la diferite
grade de comparație

4.3. - analiza unor enunțuri greșite și corectarea acestora Conversația Activitate


în funcție de normele limbii actuale, în exerciții Explicația frontală
fonetice diverse Învățarea prin Activitate
- exerciții care să necesite utilizarea dicționarului descoperire individuală
ortoepic Exercițiul
- exerciții de integrare în enunțuri a adjectivelor la
diferite grade de comparație
- exerciții de utilizare corectă a adjectivului
- exerciții de integrare în enunțuri a adjectivului cu
diferite funcții sintactice
- exerciții de utilizare corectă a adverbelor
- exerciții de integrare a adverbelor în enunțuri
- exerciții de integrare în enunțuri a adverbelor la
diferite grade de comparație
Redactare 3.1. - exerciții pentru generarea ideilor care Conversația Activitate Manualul Observarea
- Tipare textuale de structurare a ideilor: urmează a fi incluse într-un text redactat în clasă Explicația frontală (varianta sistematică
descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv sau acasă Exercițiul Activitate tipărită și Aprecierea
(prezentarea unui proces ca succesiune de etape) - scrierea unui text cu început/cu sfârșit dat, individuală digitală) răspunsurilor
- Prezentarea textului: tabele corelate cu integrând secvențe narative în texte dialogate sau Fișe de lucru
conținutul textului secvențe descriptive în texte narative Caietul
- Elemente auxiliare în scriere (paranteze, - redactarea unor compuneri narative și descriptive, elevului
sublinieri) pe diverse teme

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


29

3.2. - exerciții de asociere a unor texte cu o serie de Conversația Activitate


diagrame, tabele, grafice date etc. Învățarea prin frontală
- exerciții de transpunere a unui text într-o descoperire Activitate
diagramă, într-un grafic sau într-un tabel Exercițiul individuală
- redactarea unui text pe baza informațiilor oferite Activitate în
de grafice, tabele, diagrame perechi
- scrierea, în echipă sau individual, a unor narațiuni
(tip fantasy, de exemplu), plecând de la
cuvinte/personaje date, completând un organizator
grafic specific narațiunii
Lectură. Text alternativ 2.1. - solicitarea unor informații clare și detaliate pentru Conversația Activitate Manualul Observarea
- Textul descriptiv literar în proză rezolvarea unor sarcini Învățarea prin frontală (varianta sistematică
Text-suport: În munții noștri, de Alexandru de înțelegere și de interpretare descoperire Activitate tipărită și Aprecierea
Vlahuță - identificarea emoțiilor, a sentimentelor și a Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor
atitudinilor exprimate într-un text literar și/sau Activitate în Fișe de lucru Interevaluare
nonliterar perechi Caietul Portofoliul
- exerciții de evaluare a lecturii făcute de colegi pe elevului
baza unei grile Portofoliu
- exerciții de vocabular
- exerciții de identificare a caracteristicilor
portretului literar
2.3. - realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui Conversația Activitate
text literar prin identificarea elementelor de bază Explicația frontală
din cadrul textului Exercițiul Activitate
- formularea unor ipoteze, supoziții privind individuală
coordonata spațio-temporală a unei acțiuni Activitate pe
- exerciții de utilizare a descrierii grupe
și a narațiunii.
- exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
- exerciții de identificare a structurii textului
- exerciții de identificare a caracteristicilor operei
lirice, având în vedere textul studiat
- exerciții de redactare de texte descriptive tip
portret

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


30

Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Exercițiul Activitate Manual Observarea
Text-suport: Întâiul drum, de Ion Agârbiceanu 1.3. informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Explicația frontală (varianta sistematică a
1.4. - reluarea lecturii după criterii date SINELG Activitate tipărită și elevilor
2.1. - comentarea unor secvențe relevante din text Conversația individuală digitală) Aprecierea
2.3. - extragerea dintr-un text a elementelor specifice, Caietul răspunsurilor
2.4. pentru a susține o opinie referitoare la informația elevului
3.1. asimilate Fișe de lucru
3.2. - exerciții de redactare a unor texte după repere
4.2. stabilite
4.3. - exerciții de identificare a adjectivului, a
adverbului
- exerciții de utilizare corectă a adjectivului/
adverbului
- exerciții de analiză a adjectivului/ adverbului
Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor teoretice Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.3. însușite, pentru a demonstra dezvoltarea individuală evaluare răspunsurilor
1.4. competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.1.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
4.2.
4.3.

Unitatea de învățare 6: Călător în lume


Nr. de ore alocate: 20 (inclusiv ore la dispoziția profesorului)
Resurse
Conținuturi (detalieri) C.S. Activități de învățare Metode și Forme de Materiale Timp Evaluare
procedee organizare didactice (nr.
ore)
Comunicare orală 1.1. - rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Activitate Manual Observarea
- Strategii de concepere și de implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de frontală (varianta sistematică a
comprehensiune a textului oral: parafrazare, texte orale narative, monologate și dialogate Învățare prin Activitate tipărită și elevilor
informații explicite și implicite, rezumare - exerciții de ascultare activă, punând întrebări descoperire individuală digitală) Aprecierea
referitoare la o idee/o informație din textul audiat Activitate în Caietul răspunsurilor
- parafrazarea unor enunțuri dintr-un text audiat perechi elevului
- identificarea sensului global al unui text audiat Articole de
- formularea ideilor principale dintr-un mesaj pe internet
transmis de către un prieten/coleg sau din cărți
- extragerea informațiilor esențiale dintr-o
intervenție a unui interlocutor

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


31

1.2. - prezentarea unor informații, idei, sentimente și Învățare prin Activitate


puncte de vedere în texte orale, participând la descoperire frontală
discuții pe diverse teme sau pornind de la textele Joc de rol Activitate
citite/ascultate individuală
Activitate pe
grupe
Lectură 2.2. - rezumarea unor texte, cu grade diverse de Învățare prin Activitate Manual Observarea
- Textul narativ dificultate descoperire frontală (varianta sistematică
Text suport: Fram, ursul polar, de - exerciții de înțelegere a textului literar Conversația Activitate tipărită și Aprecierea
Cezar Petrescu - exerciții de identificare a caracteristicilor Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor la
- Textul argumentativ narațiunii în textul studiat Explicația Activitate în Caietul înterbări
Text suport: Cireșarii, vol. III, Roata norocului, - exerciții de identificare a autorului, naratorului, Diagrama Venn perechi elevului
de Constantin Chiriță personajului având în vedere textul studiat Activitate pe Fișe de lucru
- exerciții de identificare a indicilor de timp și de grupe
spațiu în narațiune
- exerciții de formulare a ideilor principale
- exerciții de relaționare a ideilor principale cu
ideile secundare
- exerciții de vocabular
2.4. - manifestarea preocupării de a înțelege diverse Conversația Activitate
tipuri de texte citite Exercițiul frontală
- exerciții de interpretare a sensului global al Explicația Activitate
textului individuală
- exerciții de exprimare a opiniei în legătură cu
semnificațiile textului studiat
- exerciții de identificare a momentelor subiectului
- exerciții de argumentare a unui punct de vedere pe
o temă dată
Redactare 3.1. - redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect Învățarea prin Activitate Manual Observarea
- Rezumatul la alegere, având în vedere etapele procesului de descoperire frontală (varianta sistematică
scriere și structurile specifice, pentru a comunica Conversația Activitate tipărită și Aprecierea
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite Exercițiul individuală digitală) răspunsurilor
sau imaginate Explicația Fișe de lucru
- exerciții de formulare a ideilor principale
- exerciții de relaționare a ideilor principale cu
ideile secundare
- exerciții de rezumare orală a textului-suport
3.2. - redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Conversația Activitate
complex, cu integrarea unor tabele Exercițiul frontală
- redactarea rezumatului textului studiat Explozia stelară Activitate
individuală

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


32

3.3. - adecvarea textului scris la situația și scopul de Exercițiul Activitate


comunicare Învățarea prin frontală
-exerciții de rezumare a diverselor texte descoperire Activitate
(literare/nonliterare) individuală
Elemente de construcție a comunicării 4.1. - utilizarea structurilor sintactice și morfologice de Conversația Activitate Manual Observarea
Gramatică bază ale limbii române standard pentru înțelegerea Exercițiul frontală (varianta sistematică
- Atributul – actualizare și exprimarea corectă și precisă a intențiilor Explicația Activitate tipărită și Aprecierea
- Complementul. Complementul direct, comunicative individuală digitală) răspunsurilor
complementul indirect în dativ și - exerciții de completare, cu aplicarea cunoștințelor Activitate în Caietul Interevaluare
privind flexiunea verbală, perechi elevului Portofoliul
complementul prepozițional.
nominală și pronominală Activitate pe Fișe de lucru
Circumstanțialul de mod, circumstanțialul de - transpunerea elementelor verbale, nonverbale și grupe
timp, circumstanțialul de loc. Norme de paraverbale din comunicarea orală în scris, prin
punctuație (virgula) respectarea norme
lor de punctuație și ortografie
- exerciții de identificare a atributului
- exerciții de analiză a atributului
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri de
complemente circumstanțiale în texte date
- exerciții de analiză a complementelor
circumstanțiale
- exerciții de identificare a diferitelor tipuri de
complemente necircumstanțiale în texte date
- exerciții de analiză a complementelor
necircumstanțiale
4.2. - aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și Învățarea prin Activitate
semantice de bază, din limba română standard, descoperire frontală
pentru exprimarea corectă a intenției comunicative Exercițiul Activitate
- completarea unor enunțuri cu faptele de limbă individuală
omise
- transformarea unor forme gramaticale în altele,
cerute de context sau impuse de sarcină
- aplicarea în contexte noi și autentice a noilor
achiziții lingvistice

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


33

4.3. - valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în Învățarea prin Activitate


realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru descoperire frontală
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin Exercițiul Activitate
raportarea la normă, cu scopul corectării Conversația individuală
Activitate în
erorilor în comunicare
perechi
- analiza unor enunțuri greșite și corectarea acestora
în funcție de normele limbii actuale, în exerciții
fonetice diverse
- exerciții care să necesite utilizarea dicționarului
ortoepic
- exerciții de utilizare corectă a cuvintelor cu funcție
de atribut/ complement
- exerciții de acord
4.5. - redactarea unor texte, valorificând gândirea logică Învățarea prin Activitate
și competența lingvistică, în procesul de învățare pe descoperire frontală
tot parcursul vieții Exercițiul Activitate
- exerciții de construire de enunțuri în care să apară Conversația individuală
atribute în diferite cazuri Activitate în
- exerciții de construire de enunțuri în care să apară echipă
diferite tipuri de complemente circumstanțiale
- exerciții de construire de enunțuri în care să apară
diferite tipuri de complemente necircumstanțiale
- redactarea unor texte orale/scrise cu respectarea
normei lingvistice în vigoare

Elemente de interculturalitate 5.1. - investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și Cvintetul Activitate Manual Observarea
- Limba română în Europa; comunitatea ale unor comunități etnice de pe teritoriul României Învățarea prin frontală (varianta sistematică
lingvistică a vorbitorilor de limbă română de - discuții despre diferențele culturale ale comunității descoperire Activitate tipărită și Aprecierea
pretutindeni proprii și ale altor comunități etnice Conversația individuală digitală) răspunsurilor
(comportamente sociale, valori, stil de viață), Activitate în Caietul Interevaluare
valorificând informațiile din legendele popoarelor echipă elevului Portofoliul
- prezentări ale specificului local în spațiul
tradițiilor românești

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca


34

Recapitulare 1.1. - exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Conversația Activitate Manual Observarea
Text-suport: Călătorie fantastică în vreme de 1.2. informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Exercițiul frontală (varianta sistematică a
eclipsă, de Stelian Țurlea 2.2. - reluarea lecturii după criterii date Explozia stelară Activitate tipărită și elevilor
2.4. - formularea orală sau în scris a răspunsurilor la individuală digitală) Aprecierea
3.1. întrebări ce vizează textul dat Activitate pe Caietul răspunsurilor
3.2. - formularea ideilor principale grupe elevului Interevaluare
3.3. - comentarea și rezumarea unor secvențe relevante Fișe de lucru
4.1. din text
4.2. - extragerea dintr-un text a elementelor specifice,
4.3. pentru a susține o opinie referitoare la informația
4.5. asimilate
5.1. - exersarea elementelor de sintaxă (atribut,
complement)

Evaluare sumativă 1.1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor teoretice Exercițiul Activitate Fișă de Aprecierea
1.2. însușite, pentru a demonstra dezvoltarea individuală evaluare răspunsurilor
2.2. competențelor specifice vizate Autoevaluare
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
5.1.

Limba și literatura română - clasa a VI-a prof. Zaharia Anca

S-ar putea să vă placă și