Sunteți pe pagina 1din 29

Aria curriculară 

: LIMBĂ ŞI COMUNICARE AVIZAT DIRECTOR,

Obiectul : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ prof. Ciobanu Teodora

PLANIFICARE
CLASA a VIII-a
Anul şcolar 2021 – 202
Profesor: Mârzea Silvia
Şcoala Gimnazială Învățător Dinu Nicolae,

Comuna Dumbrava
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE, COMUNA DUMBRAVA
ANUL ŞCOLAR: 2021 – 2022
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CURRICULUM APLICAT: T.C. 4 ore/săptămână
CLASA a VIII-a
MANUAL: MANUAL: Manualul de Limba și literatura română. Clasa a VIII-a, Florentina Sămihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-
Roman, Horia Corcheș, Editura Art Klett

Cursuri: 34 de săptămâni ; 136 de ore/an , 4 ore / săptămână


 Semestrul I: 14 săptămâni, 4 ore/săptămână  56 de ore

 Semestrul al II-lea: 20 săptămâni 4 ore / săptămână  80 de ore

 Săptămâna 8-14 aprilie 2021: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);

Competenţe generale şi specifice

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiaşi teme în texte diferite, în vederea evaluării informaţiilor, a intenţiilor de
comunicare şi a atitudinilor comunicative − compararea modului în care apare ilustrată o temă în texte diferite; − exerciţii de exemplificare a
diferitelor tipuri de argumente; − sesizarea detaliilor necesare înţelegerii informaţiilor din texte de diverse tipuri; − exerciţii de diferenţiere a
informaţiei de intenţia de comunicare şi de atitudinea comunicativă urmărind o secvenţă/secvenţe dintr-o ecranizare.
1.2. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, citând sursele de informare, într-un text de tip argumentativ/în texte de diferite
tipuri (de tip descriptiv, explicativ etc.) − selectarea de surse necesare documentării pentru realizarea unei prezentări (manuale, site, documentare,
dicţionare).
1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în faţa unui public, corelând elementele verbale, paraverbale şi nonverbale în cadrul unor strategii
de argumentare − transpunerea în alt limbaj – grafic/iconic – a unei prezentări audiate; − exerciţii de elaborare a unei prezentări simple, utilizând un
organizator grafic; − prezentarea simultană, în două limbaje – verbal şi grafic – a unui singur obiect (monument, oraş, personaj etc.); − exerciţii de
gestionare a timpului, în cadrul unei prezentări.
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere şi/sau continuând ideile celorlalţi, exprimând un punct de vedere faţă de
opiniile expuse de interlocutor(i), − reformularea unor puncte de vedere, în funcţie de schimbarea contextului comunicaţional/în funcţie de caracterul
formal/informal al discuţiilor; − continuare/completare a unei idei exprimate de interlocutor; − formularea unor întrebări suplimentare pentru
înţelegerea intenţiei interlocutorului; − elaborarea unei liste de criterii care să permită evaluarea obiectivă a unui punct de vedere; − evaluarea unui
punct de vedere exprimat.
1.5. Corectarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative ineficiente sau inadecvate în activităţi de comunicare − identificarea unor
similitudini şi a unor diferenţe de comportament şi de atitudine între interlocutori în diferite situaţii/la acelaşi vorbitor în momente diferite; − exerciţii
de comentare/interpretare a unor imagini, secvenţe TV, fragmente de emisiuni radio, reflectând comportamente şi atitudini ineficiente sau inadecvate.
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
2.1. Evaluarea informaţiilor şi a intenţiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue şi multimodale − interpretarea temei, a
motivelor şi a ideilor principale dintr-un text; − dezvoltarea şi evaluarea unor informaţii din diverse tipuri de texte prin emiterea de opinii şi idei, în
contexte şcolare sau extraşcolare; − exerciţii de integrare a informaţiilor din unul sau mai multe texte, în vederea unor scopuri diverse (aprofundarea
unei teme, identificarea unor modele comportamentale, rezolvarea unei probleme etc.)
2.2. Compararea a cel puţin două texte sub aspectul temei, al ideilor şi al structurii − integrarea a două sau a mai multor texte într-o schemă tematică
în scopul rezolvării sarcinilor de comunicare; − identificarea unor asemănări şi a unor deosebiri între două sau mai multe texte; − compararea
modului în care este ilustrată o temă/prezentată o imagine/descris un eveniment, un personaj etc. în cel puţin două texte.
2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări
multiple − susţinerea şi argumentarea diferitelor puncte de vedere, în cadrul unor dezbateri (organizarea de mese rotunde, de activităţi de tip „proces
literar etc.); − exerciţii, în grup, de prezentare a unor texte epice, lirice sau dramatice alese de elevi şi/sau de profesori; Limba şi literatura română –
clasele a V-a – a VIII-a − prezentarea creaţiilor originale ale elevilor, din proprie iniţiativă sau la cerere, cu împărtăşirea, impresiilor, a gândurilor în
public, în faţa unui auditoriu necunoscut; − activităţi de exprimare a punctelor de vedere referitoare la specificul limbajului utilizat şi la structura
textului de tip argumentativ.
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor şi a atitudinilor de lectură − exerciţii de monitorizare privind utilizarea
corectă a normelor limbii literare şi respectarea acestora în formularea opiniilor privind textele citite, în situaţii diverse de comunicare formală şi
informală; − organizarea portofoliului individual al elevului şi a fişelor de lectură, în funcţie de volumul şi de criteriile valorice stabilite; − discutarea
unor cărţi/filme despre cititori şi cărţi.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
3.1. Redactarea unui text complex, în care să îşi exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite −
identificarea ipotezei/opiniei şi a argumentului/argumentelor într-un text de tip opinie/argumentativ; − ordonarea paragrafelor; − relaţionarea
propoziţiilor prin conectori; − exerciţii de elaborare a unui text de tip opinie/argumentativ despre un text literar/eveniment petrecut în viaţa clasei sau
un conflict identificat într-un text recomandat de profesor.
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte pentru a fi prezentate în faţa unui public sau/şi pentru a fi publicate − exerciţii de elaborare a
unui text de tip explicativ; − conceperea unui text în care să se prezinte o expoziţie de pictură a clasei; − exerciţii de redactare a unei recenzii realizate
în vederea publicării în revista şcolii.
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale − selectarea surselor de informare în funcţie de
relevanţă; − documentarea pentru elaborarea unor lucrări de cercetare individuală şi/sau în echipă; − exerciţii de redactare a unor lucrări, prin
menţionarea surselor de informare/documentare.
3.4. Exersarea constantă în activităţile de redactare a strategiilor de corectare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate −
elaborarea unui plan personal de lucru, urmărind corectarea comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate; − revizuirea unor texte
personale.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise
4.1. Folosirea achiziţiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înţelegere corectă şi exprimare nuanţată a
intenţiilor comunicative − selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor care exprimă adecvat/nuanţat intenţia mesajului; − formularea de enunţțuri
în care elevii solicită/oferă informaţii detaliate cu privire la impresiile, emoţiile lor în faţa unor probleme diverse; − dezbateri pe teme de interes
pentru elevi, în perechi, conduse/moderate de un alt coleg.
4.2. Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte diverse − exerciţii, în grup, de prezentare a unor texte epice, lirice şi
dramatice, considerate de elevi ca fiind atractive; − susţinerea unei prezentări orale cuprinzând intenţionat greşeli pe care participanţii la dialog să le
identifice; − evidenţierea opiniei cu privire la unele mesaje ascultate sau din texte literare studiate; − organizarea de mese rotunde pentru dezbateri în
scopul exprimării unor opinii argumentate cu privire la un text narativ/descriptiv studiat.
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic şi semantică prin raportare la
limbile moderne − realizarea unor liste, în urma monitorizării categoriilor de greşeli identificate în diverse texte orale şi scrise, cu specificarea formei
corecte; − exerciţii de substituire a termenilor, pentru observarea modificării sensului enunţului. Limba şi literatura română – clasele a V-a – a VIII-
a.
4.4. Valorificarea relaţiei dintre normă, abatere şi uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare − alcătuirea de texte scurte în care elevii să
utilizeze corect normele limbii standard; − completarea unor texte lacunare cu termeni/cuvinte adecvate mesajului pe care intenţionează să-l
transmită, respectând relaţia normă-abatere-uz.
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice (analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare), prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în
limba română literară, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii − redactarea unor texte care tratează aceeaşi temă în registre diferite; − redactarea
unui proiect, folosind surse diferite de documentare; − formularea şi completarea unor sondaje referitoare la înţelesul unor cuvinte/expresii, a unor
cuvinte care pun probleme de scriere.
5. Exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional
5.1. Exprimarea unui punct de vedere faţă de valori ale culturii naţionale sau ale unei alte culturi, identificate în cărţile citite − dezbateri privitoare la
elemente specifice ale culturii naţionale şi ale altor culturi; − exerciţii de redactare a unor texte (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de
prezentare a evenimentelor socioculturale, broşuri/ghiduri turistice) care să promoveze valorile naţionale şi interculturalitatea.
5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la elemente specifice ale culturii naţionale şi ale culturii altor popoare − prezentări orale sau scrise
privitoare la unele ţări/regiuni din România vizitate, evidenţiind specificul cultural; − exerciţii de prezentare argumentată a unui set de valori
recunoscute social şi cultural, manifestând empatie, toleranţă şi respect pentru valorile celuilalt; − exerciţii de identificare a valorilor specifice
promovate în texte din literatura română/din literatura universală.
A. PLANIFICARE ANUALĂ
TEMA GENERALĂ-REFLECTII ASUPRA LUMII
Unitatea de învăţare Nr. de ore Săptămâna Observaţii
SEMESTRUL I – 56 DE ORE

I. RECAPITULARE INIȚIALĂ 4 I
II. CE ÎNSEAMNA PRIETENIA? 20 II-VI
III.CUM SUNT CEILALTI? 20 VII-XI
IV. LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 XII
V. UNDE GASIM FRUMUSETEA? 4 XIII
VI. RECAPITUALRE FINAL DE SEMESTRU 4 XIV
SEMESTRUL AL II-LEA –76 de ore
I. UNDE GASIM FRUMUSETEA? 20 I-V
II. CE ESTE ADEVARUL? 24 VI-XI
III. INCOTRO SE INDREAPTA LUMEA 20 XII-XVIII
IV. ȘCOALA ALTFEL 4 XIV
VACANTA DE PRIMĂVARĂ 15 APRILIE-1 MAI
V. LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 4 XVI
III. RECAPITULARE FINALĂ 4 XIX

TOTAL ORE / AN – 132 de ore


Semestrul I: 14 săptămâni x 4 ore = 56 de ore /Semestrul al II-lea: 19 săptămâni x 4 ore = 76 de ore
B. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I

Unitatea Nr.
CS Conţinuturi Săptămâna Obs.
de învăţare de ore

Prezentarea manualului şi anunţarea proiectului din Unitatea 1. 4 4/S1


Recapitulare/evaluare iniţială

1. Ce 1.3 • Textul epic. Platanos de Doina Ruşti 6 4 /S2


înseamnă 1.4 • Firul narativ. Planurile naraţiunii 2 /S3
prietenia? 1.5 • Naratorul şi personajele
2.1 • Structuri textuale combinate. Textul discontinuu
2.2 • Semnificaţiile textului
2.4 • Text auxiliar: Narcis şi Gură-de-Aur (fragmente) de Hermann Hesse
3.2
• Strategii de ascultare activă 1 1/S3
3.4
4.2 • Proiect de grup. Cărţile noastre 1 1/S3
4.3
• Categorii semantice (actualizare) 6 4/S4
4.4
• Derivarea. Compunerea (actualizare) 2/S5
• Conversiunea. Familia de cuvinte
• Împrumuturile
• Registrele limbii
• Fonetica

• Etapele scrierii. Integrarea feedbackului 2 2/S5


• ImportanŢa elementelor de grafică în prezentarea unui text scris

• Recapitulare 2 2/S6

• Evaluare 2 2/S6

2. Cum sunt 1.4 • Textul dramatic Take, Ianke Şi Cadâr (fragmente) de Victor Ion Popa 6 4/S7
ceilalţi? 1.5 • Textul dramatic. Structuri textuale 2/S8
2.1 • Timpul, spaţiul, acţiunea, personajele
2.2 • Semnificaţiile textului
2.4 • Textul nonliterar. Cronica de spectacol Omenescul personajelor de Ştefan Popa
3.1 • Text auxiliar: Nathan Înţeleptul (fragmente) de Gotthold Ephraim Lessing
3.3
• Valori culturale româneşti în lume 1 1/S8
3.4
4.1 • Atitudini comunicative 1 1/S8
4.2
• Construcţiile active. Construcţiile pasive cu verbul a fi 9 4/S9
4.4
• Predicatul (actualizare) 4/S10
4.5
• Construcţiile cu pronume reflexive 1/S 11
5.1
• Construcţiile impersonale
• Subiectul (actualizare)
• Construcţiile incidente
• Organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor, folosirea corectă a
timpurilor verbale şi a anaforelor

• Cronica de film. Redactarea de mână şi computerizată. Etica redactării: 2 2 S11


originalitatea
Evaluare Recapitualre 1 1 S11
semestrială
Pregătire pentru teză, susţinerea tezei, discutarea tezei 4 4/S12

3. Unde 1.1 • Textul liric. Frumuseţea naturii: Într-un lac de Tudor Arghezi 4 4/ S13
găsim 1.2 • Limbajul figurat. Aliteraţia
frumuseţea? 1.3 • Semnificaţiile textului
2.2
2.3
3.1
4. 4 4/ S14
Recapituare
final de
semestru
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 56 14 săpt.
SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea Nr.
CS Conţinuturi Săptămâna Obs.
de învăţare de ore

• Textul liric. Frumuseţea umană: Izvorul nopţii de Lucian Blaga 4 4 / S1


• Procedee artistice. Hiperbola
• Semnificaţiile textului

• Textul liric. Frumuseţea artei: Controverse de Nina Cassian 4 4 /S2


• Semnificaţiile textului
• Compararea textelor sub aspectul conţinutului şi al structurii
1.1
• Text auxiliar: O pasăre înaltă de Dan Coman 1 / S3
1.2
1
1.3
2.2 Valori culturale românești în lume
2.3 1 1 /S3
3. Unde găsim Textul argumentativ
3.1
frumuseţea? • Fraza. Coordonarea
3.3
4.3 • Fraza. Subordonarea. Elipsa 2 /S3
4
4.4 • Atributul. Apoziţia 2 /4
4.5 • Atributiva
5.2 • Tipare textuale de structurare a ideilor: comparaţie, analogie 1
1 /S4

• Recapitulare 2
1 /S4
1 /S5

• Evaluare 1 1 /S5

4. Ce este 1.3 • Textul epic. Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu 7 2/S5
adevărul? 1.4 • Structuri textuale 4/S6
2.1 • Naratorii şi personajele. Antiteza 1/S7
2.2 • Semnificaţiile textului
2.4 • Textul nonliterar. Textul multimodal. Reclama
3.2 • Text auxiliar: Hainele cele noi ale împăratului (fragmente) de Hans Christian 1/S7
3.3 Andersen 1
4.1
• Proiect de grup: Reclama 1 1/S7
4.3
4.4 • Comportamente nonverbale şi paraverbale cu efect persuasiv 1 1/S7
5.1
• L8. Complementul direct 1 1/S8
• L9. Completiva directă 2 2/S8
• L10. Complementul indirect 1 1/S8
• L11. Completiva indirectă 2 2/S9
• L12. Complementul prepoziţional 1 1/S9
• L13. Completiva prepoziţională 2 1/S9
1/S10

• Tipare textuale de structurare a ideilor: pro-contra 1 1/S10

• Recapitulare 3 2/S10
1/S11

• Evaluare 1 1/S11

5. Încotro se 1.1 • Textul epic Fahrenheit 451 (fragmente) de Ray Bradbury 4 2/S11 S14-
îndreaptă lumea? 1.2 • Textul epic de mare întindere 2/S12 Şcoala
2.1 • Structuri textuale Altfel
2.3 • Personajele. Conflictul
3.1 • Semnificaţiile textului
3.4 • Textul nonliterar (textul de opinie): Când vei fi adult, e posibil să nu ai loc de
4.1 muncă, după Yuval Noah Harari
4.2 • Text auxiliar: Prima lecţie de geometrie (fragmente) de Ov. S. Crohmălniceanu
4.5
• Modele comportamentale în textele literaturii universale: Prometeu înlănţuit 1 1/S12
5.2
(fragment) de Eschil

• Argumentare şi persuasiune 1 1/S 12

• Circumstanţialul de loc 4 2/S13


• Circumstanţiala de loc 2/S13
• Circumstanţialul de timp
• Circumstanţiala de timp
Evaluare semestrială Pregătire pentru teză, susţinerea tezei, discutarea tezei 4 4/S16

5. Încotro se • Circumstanţialul de mod 8 4/S15


îndreaptă lumea? • Circumstanţiala de mod 4/S17
• Circumstanţialul de cauză
• Circumstanţiala de cauză
• Circumstanţialul de scop
• Circumstanţiala de scop
• Construcţii concesive
• Construcţii condiționale
• Modalităţi de exprimare a preferințelor și a opiniilor 3 3/S18
• Recapitulare 1 1/S18
• Evaluare

Recapitulare finală 4 4/S19

TOTAL ORE PE SEMESTRUL al II-lea 76 19


săptăm
âni

Proiectarea unităţilor de învăţare – Unitatea I


UNITATEA I: CE ÎNSEAMNĂ PRIETENIA?

CONŢINUTURI COMPETENŢ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ŞI ORGANIZAREA CLASEI EVALUAR NR. ORE
(detaliere) E SPECIFICE E
Textul epic: 2.1 – Activităţi de prelectură Textul-suport (manual, pp. 10 – 14), Observarea 1
Platanos de – Lectura textului-suport resurse digitale sistematică a
Doina Ruşti – Discuţie privind impresiile elevilor după prima Ghidul profesorului elevilor
lectură Activitate individuală
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
Firul narativ. 2.1 Activităţi de lectură: Textul-suport, manualul, (pp. 15 – 16), Observarea 1
Planurile 2.4 – Selectarea cuvintelor-cheie ale textului resurse digitale sistematică a
naraţiunii – Exerciţii de ordonare cronologică a ideilor Caietul elevului, elevilor
principale din textul-suport Ghidul profesorului Activitate în grupe
Bilete de
– Rezumarea orală a textului Activitate frontală
ieşire
– Identificarea secvenţelor retrospective Activitate în perechi
– Propunerea unor titluri pentru fiecare secvenţă a
textului ţi identificarea etapelor acţiunii
– Identificarea și comentarea circumstanţelor în
care se petrec întâmplările
Naratorul şi 2.1 Activităţi de lectură (lucrul cu textul): Textul-suport, manualul (pp. 17 – 19), Observarea
personajele 2.4 – Exerciţii de identificare a naratorului şi a resurse digitale sistematică a 1
LECTURĂ

(1) personajelor Caietul elevului, elevilor


– Exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice şi Ghidul profesorului
morale ale unor personaje Activitate frontală
Fişe de
Activitate pe grupe
identitate a
personajelor
Naratorul şi 2.1 – Realizarea hărţii personajelor Investigaţie 1
personajele 2.4 – Abordarea personajelor din perspective diverse Joc de rol
(2) Portofoliu:
Caracterizar
ea unui
personaj
Structuri 2.1 – Identificarea unor structuri textuale diverse Textul-suport, manualul (pp. 20 – 21), Observarea 1
textuale 2.2 (narativă, descriptivă, explicativă, dialogată, resurse digitale sistematică a
combinate. argumentativă) Caietul elevului, elevilor
Textul Realizarea
– lectura şi analiza unui text discontinuu Ghidul profesorului
discontinuu unui desen
– realizarea unui text discontinuu Activitate frontală
Dramatizare
Activitate pe grupe
a unui
fragment din
text
Semnificaţiil 2.2 Activităţi de postlectură: Textul-suport, manualul (p. 22), resurse Transpunere 1
e textului 2.4 – Discuţie privind semnificaţiile textului-suport digitale a
– Exerciţii de formulare a unei opinii cu privire la Caietul elevului, întâmplărilor
Ghidul profesorului din text în
semnificaţia textului şi la atitudinile personajelor
Activitate frontală lumea lor
– Exerciţii de formulare a unor răspunsuri personale Eseu despre
Activitate pe grupe
 Exerciţii de formulare a unui răspuns creativ prietenie
despre mesajul textului Autoevaluar
e
Minitest
Text 2.4 Lectura fragmentului Textul-suport, manualul (pp. 23 – 24), Observarea 1
auxiliar: – Discuţie privind trăsăturile personajelor şi relaţiile resurse digitale sistematică a
Narcis şi dintre personaje Ghidul profesorului elevilor
Gură-de- Activitate individuală
– Exerciţii de formulare a opiniei şi de justificare a
Aur de
Hermann unor puncte de vedere
Hesse – Oferirea unor sugestii de lectură
PROIECT: 2.4 – Prezentarea proiectelor Manualul (p. 25) Activitate pe grupe Grila de 1
Cărţile – Evaluarea proiectelor evaluare
noastre
Strategii de 1.3 – Reamintirea, prin exerciţii, a strategiilor de ascultare Manualul (pp. Joc de rol 1
ORALĂ
COMUNICARE

ascultare 1.4 activă învăţate 26 – 27), resurse digitale Grilă de


activă 1.5 Vizionarea unor filmuleţe şi analiza modului în care Ghidul profesorului Activitate frontală evaluare
Autoevaluar
sunt folosite strategiile de ascultare activă
e
Discuţie în care elevii exersează strategiile de Activitate în grupe
ascultare activă
 Evaluarea felului în care au fost folosite
strategiile de ascultare activă
Categorii 4.2 – Actualizare, prin exerciţii, a cunoţtinţelor despre Manualul, pp. 28 – 30, Observarea 1
semantice 4.3 sinonime şi antonime resurse digitale sistematică a
(actualizare) 4.4 – Exerciţii de asociere a unor sinonime Caietul elevului, elevilor
– Indicarea unor antonime Ghidul profesorului,
Hartă
– Precizarea unor sinonime contextuale Cartea mea de gramatică
conceptuală
– Actualizarea, prin exerciţii, a cunoştinţelor despre Activitate frontală
a
Activitate în perechi
omonime şi cuvintele polisemantice categoriilor
– Gruparea omonimelor în funcţie de tipul lor semantice
– Exerciţii de diferenţiere între omonime totale şi învăţate
parţiale
– Exerciţii de diferenţiere între omografe şi omofone
– Formularea de enunţuri pentru a evidenţia
polisemantismul unor cuvinte
– Actualizarea, prin exerciţii, a cunoştinţelor despre
paronime
LIMBĂ ROMÂNĂ

– Formularea de enunţuri cu integrarea unor perechi


de paronime
– Compuneri gramaticale cu categoriile semantice
actualizate
Derivarea. 4.2 – Actualizarea, prin exerciţii, a cunoştinţelor privind Manualul, pp.36 – 37, resurse digitale Observarea 1
Compunerea 4.3 derivarea şi compunerea Caietul elevului, sistematică a
(actualizare) 4.4 – Indicarea unor cuvinte derivate de la un cuvânt dat Ghidul profesorului, elevilor
 Exerciţii cu diferite tipuri de sufixe Cartea mea de gramatică
Activitate frontală Compunere
 Asocierea de prefixe cu anumite cuvinte
gramaticală
 Analiza modului în care s-au format unele
cuvinte
 Indicarea unei serii derivative de la un cuvânt dat
 Exerciţii de diferenţiere între cuvintele compuse Activitate pe grupe
prin diferite procedee (alăturare, subordonare, Activitate individuală
abreviere)
 Exerciţii de identificare a unor elemente savante
de compunere
 Exerciţii de identificare a variantei corecte a unor
cuvinte compuse
– Compunere gramaticală în care vor fi integrate
cuvinte formate prin derivare şi prin compuse
Conversiune 4.3 – Exerciţii de identificare a părţilor de vorbire diferite Manualul, pp. Observarea 1
a. Familia de 4.4 ale unui cuvânt 34 – 35, resurse digitale sistematică a
cuvinte  Descoperirea modului în care se realizează Caietul elevului, elevilor
conversiunea Compunere
Ghidul profesorului,
 Alcătuirea unei familii de cuvinte gramaticală
Cartea mea de gramatică
 Analiza unor cuvinte formate prin conversiune Activitate individuală
 Formularea unor enunțuri cu schimbarea Activitate pe grupe
categoriei gramaticale a unor cuvinte
 Realizarea unei compuneri gramaticale, cu
integrarea unor
termeni din familia lexicală a unui cuvânt

Împrumuturi 4.3  Identificarea limbilor din care provin diferite Manualul, pp. Observarea 1
le 4.4 cuvinte în limba română 36 – 37, resurse digitale sistematică a
 Descoperirea tipurilor de cuvinte ce alcătuiesc Caietul elevului, elevilor
vocabularul limbii române : cuvinte moştenite, Ghidul profesorului,
cuvinte formate în interiorul limbii, cuvinte Cartea mea de gramatică
împrumutate din alte limbi Activitate frontală
 Exerciţii de identificare a limbii din care au fost Activitate în perechi
împrumutate diferite cuvinte în limba română
 Exerciţii de diferenţiere între cuvintele moştenite
şi cele împrumutate 
 Exerciţii de identificare a neologismelor
 Exerciţii de diferenţiere între împrumuturi vechi
şi noi
 Identificarea formei corecte a unor împrumuturi
neologice
Registrele 4.2  Observarea diferenţelor de registru în enunţuri Manualul, pp. 38 – 39, resurse digitale Observarea 1
limbii 4.4 date  Caietul elevului, sistematică a
 Descoperirea celor trei registre ale limbii : Ghidul profesorului, elevilor
solemn, standard, familiar Cartea mea de gramatică
 Identificarea tipului de registru folosint în Activitate frontală
enunţuri date
 Identificarea elementelor de argon şi jargon
 Indicarea sensului unor termeni de argou
Fonetica 4.3  Identificarea unor cuvinte ce conţin diftongi, Manualul, pp. Observarea 1
4.4 triftongi şi vocale în hiat 40 – 41, resurse digitale sistematică a
 Indicarea numărului de litere şi de sunete din Caietul elevului, elevilor
Minitest
cuvinte date Ghidul profesorului,
Portofoliu:
 Observarea modului în care se scriu şi se Cartea mea de gramatică
gruparea
Activitate frontală
pronunţă unele cuvinte de origine străină unor cuvinte
 Exerciţii de discriminare între împrumuturile de origine
adaptate şi cele neadaptate la limba română străină în
împrumuturi
 Exerciţii de scriere şi de pronunţie a unor cuvinte
adaptate şi
de neadaptate
origine străină Minitest
Etapele 3.2 – Pregătire pentru redactarea unui text ce conține Manualul (pp. 42 – 43), resurse digitale Observarea
scrierii. 3.4 diverse structuri textuale (narativă, descriptivă, Caietul elevului, sistematică a 1
REDACTARE

Integrarea explicativă, dialogată) Ghidul profesorului elevilor


feedbackului Activitate individuală Grilă de
 Scrierea ciornei
Activitate frontală evaluare
 Evaluare reciprocă pe baza grilei oferite în Portofoliu
manual Autoevaluar
 Rescrierea textului, cu integrarea feedbackului e
primit de la colegi
 Revizia textului
 Prezentarea textului

RECAPITULARE Toate Exerciţii recapitulative Manualul 2


competenţele (pp. 46 – 47), resurse digitale
specifice vizate Ghidul profesorului
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul Evaluare 2
2.2 (p. 48) sumativă
2.4 Ghidul profesorului
3.2
3.4
4.2
4.3
4.4

Proiectarea unităţilor de învăţare – Unitatea II


UNITATEA II: CUM SUNT CEILALŢI?

CONŢINUTURI COMPETE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ŞI ORGANIZAREA CLASEI EVALUARE NR.


(detaliere) NŢE ORE
SPECIFIC
E
Textul dramatic: 2.1 – Activităţi de prelectură Textul-suport (manual, pp. 50 – 55), resurse Observarea 1
Take, Ianke şi 2.4 – Lectura textului-suport digitale sistematică a
Cadâr de – Discuţie privind impresiile elevilor după prima Ghidul profesorului elevilor
V.I.Popa Activitate individuală
lectură
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
Textul dramatic. 2.1 Activităţi de lectură: Textul-suport, manualul, (pp. 56 – 57), resurse Observarea 1
Structuri textuale 2.4 – Selectarea cuvintelor-cheie ale textului digitale sistematică a
– Exerciţii de identificare a trasaturilor textului Caietul elevului, elevilor
dramatic Ghidul profesorului Activitate în grupe
Bilete de ieşire
– Rezumarea orală a textului Activitate frontală
– Identificarea secvenţelor textuale Activitate în perechi
-Propunerea unor titluri potrivite pentru fiecare act
-Identificarea şi comentarea aspectelor din text care
perovoacă râsul
Timpul, spaţiul, 2.1 Activităţi de lectură (lucrul cu textul): Textul-suport, manualul (pp. 58 – 60), resurse Observarea
acțiunea, 2.4 – Exerciţii de identificare a a timpului când se digitale sistematică a 1
personajele 4.1 petrec întâmplările Caietul elevului, elevilor
4.2 - Exerciţii de identificare a trăsăturilor fizice şi Ghidul profesorului
morale ale unor personaje Activitate frontală
-Exercitii de identificare a mijloacelor de Fişe de identitate
Activitate pe grupe
construcţie a personajului a personajelor
-Realizarea unei fişe de identitate a personajului
Semnificaţiile 2.1 – Realizarea hărţii personajelor Investigaţie 1
textului 2.4 – Abordarea personajelor din perspective diverse Joc de rol
4.1 Portofoliu:
4.2 Caracterizarea
5.1 unui personaj
Textul non- 1.4 – Realizarea unei investigaţii Textul-suport, manualul (pp. 63– 65), resurse Observarea 1
literar:cronica de 1.5 – Lectura şi analiza unui text nonliterar digitale sistematică a
spectacol 2.1 –Identificarea unui text nonliterar( cronica de Caietul elevului, elevilor
2.2 Realizarea unui
spectacol) şi explicarea impactului ei asupra Ghidul profesorului
desen
cititorului Activitate frontală
Dramatizarea unui
Activitate pe grupe
fragment din text
Noi pagini-alte 2.2 Activităţi de postlectură: Textul-suport, manualul (p. 66-67), resurse digitale Transpunerea 1
idei 2.4 – Discuţie privind semnificaţiile textului-suport Caietul elevului, întâmplărilor din
2.4 – Exerciţii de formulare a unei opinii cu privire la Ghidul profesorului text în lumea lor
Activitate frontală Eseu despre
semnificaţia textului şi la atitudinile personajelor
LECTURĂ

Activitate pe grupe prietenie


– Exerciţii de formulare a unor răspunsuri personale Autoevaluare
-Exerciţii de formulare a unui răspuns creativ Minitest
despre mesajul textului
Relaţii culturale 2.4 – Prezentarea proiectelor Manualul (p. 68-69) Activitate pe grupe Grila de evaluare 1
constructive. Noi 4.5 – Evaluarea proiectelor
și ceilalți
Atitudini 1.3 –Exersarea atitudinilor pe care oamenii le manifestă Manualul (pp. Joc de rol 1
COMUNICARE ORALĂ

comunicative 1.4 în comunicare 70 – 71), resurse digitale Grilă de evaluare


1.5 Vizionarea unor filmuleţe şi analiza modului în care Ghidul profesorului Activitate frontală Autoevaluare
4.3
personajele au manifestat o atitudine asertivăţi
4.4
disponibilităţi de negociere
 Joc de rol - elevii exersează în comunicare Activitate în grupe
flexibilitatea, asertivitate şi disponibilitatea
spre negociere
 Evaluarea felului în care îşi manifestă atitudini
ce favorizează comunicarea eficientă

Constructiile – Actualizare, prin exerciţii, a cunoştinţelor despre Manualul, pp. 72 – 73, Observarea 1
active.Constructiil 4.3 verb resurse digitale sistematică a
e pasive 4.4 – Exerciţii de identificare a subiectului şi a Caietul elevului, elevilor
predicatului Ghidul profesorului,
Hartă conceptuală
– Precizarea valorilor morfologice ale verbului ,, a Cartea mea de gramatică
a categoriilor
fi ,, Activitate frontală
semantice învăţate
Acti vitate în perechi
– Actualizarea, prin exerciţii, a cunoştinţelor despre
numele predicativ
– Identificarea verbelor care suporta complement
de agent
– Exerciţii de diferenţiere între cele două diateze
– Exerciţii de transformare a diatezei active în
diateză pasivă şi invers
– Actualizarea, prin exerciţii, a părţilor de vorbire
Predicatul - 4.2 – Actualizarea, prin exerciţii, a cunoştinţelor Manualul, pp.74– 75, resurse digitale Observarea 1
actualizare 4.3 privind predicatul sistematică a
4.4  Exerciţii cu diferite tipuri de predicate Caietul elevului, elevilor
 Cazul numelui predicativ Ghidul profesorului,
 Analiza predicatelor in texte date Compunere
Cartea mea de gramatică
 Exerciţii de diferenţiere între predicatul la gramaticală
Activitate frontală
diateza activă şi predicatul la diateza pasivă
 Exerciţii de identificare a valorii altor verbe
copulative
– Compunere gramaticală în care vor fi integrate Activitate pe grupe
unpredicat verbal şi unul nominal, fiecare Activitate individuală
prezentându-și atuurile
Constructiile cu 4.3 – Exerciţii de identificare a pronumelor reflexive Manualul, pp.76 – 77, resurse digitale Observarea 1
pronume reflexive 4.4  Descoperirea modului în care seformează Caietul elevului, sistematică a
construcţii cu pronume reflexive Ghidul profesorului, elevilor
 Identificarea pronumelor într-un text şi Cartea mea de gramatică Compunere
precizarea felului Activitate individuală gramaticală
 Analiza unor construcţii în care pronumele Activitate pe grupe
reflexiv are funcţie sintactică
 Realizarea unei compuneri gramaticale, în care
să fie folosite construcţii verbale cu pronume
reflexive

Constructiile 4.3  Identificarea verbelor care admit subiect Manualul, pp.78 – 79, resurse digitale Observarea 1
impersonale 4.4  Descoperirea verbelor care au functie de Caietul elevului, sistematică a
predicat Ghidul profesorului, elevilor
 Exerciţii de transformare a construcţiilor Cartea mea de gramatică
personale în construcţii impersonale Activitate frontală

Subiectul- 4.2  Identificarea subiectelor şi clasificarea lor   Manualul, pp. 80 – 81, resurse digitale Observarea 1
actualizare 4.4  Descoperirea părţilor de vorbire prin care se Caietul elevului, sistematică a
exprimă Ghidul profesorului, elevilor
 Identificarea felului subiectului în enunţuri date Cartea mea de gramatică
 Redactarea unui dialog între subiect şi predicat Activitate frontală
care să le pună în valoare, separat, importanța
Constructiile 4.3  Identificarea unor construcţii incidente Manualul, pp.82 – 83, resurse digitale Observarea 1
incidente 4.4  Indicarea punctuaţiei specifice recunoaşterii Caietul elevului, sistematică a
construcţiilor incidentee Ghidul profesorului, elevilor
 Observarea modului în care vorbitorii folosesc Cartea mea de gramatică
Activitate frontală
în comunicare constructiile incidente
 Exerciții de identificare a rolului pe care îl au
în vorbire construcţiile incidente
Organizarea 2.4 -Exerciţii de asigurare a coerenţei Manualul, pp.84 – 85, resurse digitale Observarea 1
LIMBĂ ROMÂNĂ
coerenta a 4.2 -Stabilirea rolului pe care îl au anaforele în Caietul elevului, sistematică a
textului: 4.3 asigurarea coerenţei textului Ghidul profesorului, elevilor
succesiunea Cartea mea de gramatică Minitest
-Exerciţii de înlocuire a anaforelor și precizarea 1
ideilor, folosirea Activitate frontală
corectă a efectelor obținute
timpurilor verbale
şi a anaforelor
Cronica de film. 2.4 – Aspectele pe care le urmărim când citim o Manualul (pp. 86-87), resurse digitale Observarea
Redactarea de 3.2 cronică de film Caietul elevului, sistematică a 1
REDACTARE

mână şi 3.4 Importanţa ortografiei Ghidul profesorului elevilor


computerizată 4.4 Activitate individuală Grilă de evaluare
Importanţa respectării regulilor tehnoredactării
Etica redactării: Activitate frontală Portofoliu
originalitatea Realizarea unei cronici de film după criterii date Autoevaluare
Evaluarea cronicii respectând criterii de evaluare

Toate Exerciţii recapitulative Manualul 2


competenţele (pp. 88– 89), resurse digitale
specifice vizate
în unitate
Test Manualul Evaluare 1
(p. 90) sumativă

Proiectarea unităţilor de învăţare – Unitatea III

UNITATEA III: UNDE GĂSIM FRUMUSEŢEA?

CONŢINUTURI COMP ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ŞI ORGANIZAREA CLASEI EVALUARE NR. ORE
(detaliere) ETEN
ŢE
SPECI
FICE
Textul liric: 2.1 – Activităţi de prelectură Textul-suport (manual, pp. 92), resurse digitale Observarea 1
Într-un loc, 2.4 – Lectura textului-suport Ghidul profesorului sistematică a
de T. Arghezi – Discuţie privind impresiile elevilor după Activitate individuală elevilor
prima lectură Activitate pe grupe
– Explicarea cuvintelor necunoscute
Textul liric. 2.1 Activităţi de lectură: Textul-suport, manualul, (pp. 92), resurse digitale Observarea 1
Structuri 2.4 – Selectarea cuvintelor-cheie ale textului Caietul elevului, sistematică a
textuale – Exerciţii de identificare a trasaturilor textului Ghidul profesorului Activitate în grupe elevilor
liric Activitate frontală
– Identificarea secvenţelor textuale Activitate în perechi
-Identificarea şi comentarea unor secvenţe lirice
Limbajul 2.1 Activităţi de lectură (lucrul cu textul): Textul-suport, manualul (pp. 92-94), resurse digitale Observarea
figurat. 2.4 – Exerciţii de identificare a diferitelor figuri de Caietul elevului, sistematică a 1
Aliteraţia 4.1 stil Ghidul profesorului elevilor
4.2 -Exercitii de identificare a mijloacelor artistice Activitate frontală
5.1 - Activitate pe grupe
Textul liric: – Realizarea hărţii ptextului Investigaţie 1
Izvorul nopţii, Portofoliu
de l. Blaga
Procedee 1.4 Textul-suport, manualul (pp. 96), resurse digitale Observarea 1
LECTURĂ

artistice: 1.5 –Identificarea hiperbolei în operă şi explicarea Caietul elevului, sistematică a


hiperbola 2.1 impactului ei asupra cititorului Ghidul profesorului elevilor
2.2 Activitate frontală Realizarea unui
Activitate pe grupe desen

Semnificaţia 2.2 Activităţi de postlectură: Textul-suport, manualul (p.96-97), resurse digitale Autoevaluare 1
textului 2.4 – Discuţie privind semnificaţiile textului-suport Caietul elevului, Minitest
2.4 – Exerciţii de formulare a unei opinii cu privire Ghidul profesorului
la semnificaţia textului Activitate frontală
Activitate pe grupe
-Exerciţii de formulare a unui răspuns creativ
despre mesajul textului

Textul liric: 2.1 – Activităţi de prelectură Textul-suport (manual, pp. 101, resurse digitale Observarea 1
Controverse, 2.4 – Lectura textului-suport Ghidul profesorului sistematică a
Nina. Cassian – Discuţie privind impresiile elevilor după Activitate individuală elevilor
prima lectură Activitate pe grupe
– Explicarea cuvintelor necunoscute
Semnificaţia 2.2 Activităţi de postlectură: Textul-suport, manualul (p.101-103), resurse digitale 1
textului 2.4 – Discuţie privind semnificaţiile textului-suport Caietul elevului,
2.4 – Exerciţii de formulare a unei opinii cu privire Ghidul profesorului
la semnificaţia textului Activitate frontală
Activitate pe grupe
-Exerciţii de formulare a unui răspuns creativ
despre mesajul textului
COMUNICARE ORALĂ Compararea 1.3 –Exersarea atitudinilor pe care oamenii le Manualul (pp.104), resurse digitale Joc de rol 1
textelor sub 1.4 manifestă în comunicare Ghidul profesorului Activitate frontală Autoevaluare
aspectul 1.5 Vizionarea unor filmuleţe şi analiza modului în
conţinutului şi 4.3
care arta joacă un rol important în viaţa omului.
al structurii 4.4
Joc de rol - elevii exersează în comunicare Activitate în grupe
flexibilitatea, asertivitate şi disponibilitatea spre
negociere
Evaluarea felului în care îşi manifestă atitudini
ce favorizează comunicarea eficientă

Textul 2.2 Activităţi de postlectură: Textul-suport, manualul (p.105-106), resurse digitale 1


auxiliar: O 2.4 – Discuţie privind semnificaţiile textului-suport Caietul elevului,
pasăre înaltă, 2.4 – Exerciţii de formulare a unei opinii cu privire Ghidul profesorului
Dan Coman Activitate frontală
la semnificaţia textului
Activitate pe grupe
-Exerciţii de formulare a unui răspuns creativ
despre mesajul textului

Valori cultural 2.2 Identificarea importanţei marilor oameni de Manual pp 107-108 Observarea 1
româneşti în 2.4 cultură din România Caietul elevului, sistematică a
lume 3.4 Ghidul profesorului elevilor
Activitate frontală
Activitate pe grupe
Textul 2.2 Activităţi de postlectură: Textul-suport, manualul (p.109-110), resurse digitale Observarea 1
argumentativ 2.4 – Discuţie privind semnificaţiile textului-suport Caietul elevului, sistematică a
4.4 – Exerciţii de formulare a unei opinii cu privire Ghidul profesorului elevilor
la semnificaţia textului Activitate frontală
Activitate pe grupe
-Exerciţii de formulare a unui răspuns creativ
despre mesajul textului

Fraza. 4.3 – Actualizare, prin exerciţii, a cunoştinţelor Manualul, pp. 111-112, Observarea 1
Coordonarea 4.4 despre frază resurse digitale sistematică a
– Exerciţii de identificare a subiectului şi a Caietul elevului, elevilor
predicatului Ghidul profesorului,
– Actualizarea, prin exerciţii, a cunoştinţelor Cartea mea de gramatică
despre frază şi raportul de coordonare Activitate frontală
Activitate în perechi
– Actualizarea, prin exerciţii, a părţilor de
propoziţit
Fraza. 4.2 – Actualizare, prin exerciţii, a cunoştinţelor Manualul, pp.113-114, resurse digitale Observarea 2
Subordonarea. 4.3 despre frază Caietul elevului, sistematică a
Elipsa 4.4 – Actualizarea, prin exerciţii, a cunoştinţelor Ghidul profesorului, elevilor
despre Cartea mea de gramatică
frază şi raportul de coordonare Activitate frontală
Activitate individuală
– Actualizarea, prin exerciţii, a părţilor de
propoziţie
Atributul. 4.3 – Exerciţii de identificare a atributului Manualul, pp.116 – 117, resurse digitale Observarea 1
Atributiva 4.4 -Tipuri de atribut Caietul elevului, sistematică a
Atributiva Ghidul profesorului, elevilor
Cartea mea de gramatică Compunere
Activitate individuală gramaticală
Activitate pe grupe

Atributiva 4.3  Identificarea atributivei. Manualul, pp.118 – 119, resurse digitale Observarea 2
4.4  Elemente regente Caietul elevului, sistematică a
 Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului, elevilor
 Exerciţii de identificarea a atributivei. Cartea mea de gramatică
Activitate frontală

Tipare textual 2.4 – Aspectele pe care le urmărim când citim o Manualul (pp. 120-121), resurse digitale Observarea
de structurare 3.2 cronică de film Caietul elevului, sistematică a 1
REDACTARE

a ideilor: 3.4 Importanţa ortografiei Ghidul profesorului elevilor


comparaţie , 4.4 Activitate individuală Grilă de
Importanţa respectării regulilor tehnoredactării
analogie Activitate frontală evaluare
Realizarea unei cronici de film după criterii date Portofoliu
Evaluarea cronicii respectând criterii de Autoevaluare
evaluare

Toate Exerciţii recapitulative Manualul 2


compet (pp. 122-123), resurse digitale
enţele
specific
e vizate
în
unitate
Test Manualul Evaluare 2
(p. 124) sumativă
Proiectarea unităţilor de învăţare – Unitatea IV

UNITATEA IV: Ce este adevărul?

CONŢINUTURI COMPET ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ŞI ORGANIZAREA CLASEI EVALUARE NR. ORE
(detaliere) ENŢE
SPECIFI
CE
Textul epic: Iapa 2.1 – Activităţi de prelectură Textul-suport (manual, pp. 126), resurse Observarea 1
lui Vodă, M. 2.4 – Lectura textului-suport digitale sistematică a
Sadoveanu – Discuţie privind impresiile elevilor după Ghidul profesorului elevilor
prima lectură Activitate individuală
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
Structuri textuale 2.1 Activităţi de lectură: Textul-suport, manualul, (pp130), resurse Observarea 1
2.4 – Selectarea cuvintelor-cheie ale textului digitale sistematică a
– Exerciţii de identificare a trasaturilor Caietul elevului, elevilor
textului epic Ghidul profesorului Activitate în grupe
– Identificarea secvenţelor textuale Activitate frontală
-Identificarea şi comentarea unor secvenţe Activitate în perechi
epice
LECTURĂ

Narator. Personaje. 2.1 Activităţi de lectură (lucrul cu textul): Textul-suport, manualul (pp. 132), resurse Observarea
Antiteză 2.4 – Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri digitale sistematică a 1
4.1 de narator Caietul elevului, elevilor
4.2 -Exercitii de identificare a mijloacelor de Ghidul profesorului
5.1 caracterizare a personajelor Investigaţie
Activitate frontală
- Portofoliu
Activitate pe grupe
Semnificaţia – Realizarea hărţii textului 1
textului

Textul nonliterar. 1.4 Textul-suport, manualul (pp. 136), resurse Observarea 1


Textul multimodal. 1.5 –Identificarea trăsăturilor textelor digitale sistematică a
Reclama 2.1 nonliterare, multimodale, reclamei Caietul elevului, elevilor
2.2 Realizarea unui
Ghidul profesorului
desen
Activitate frontală
Activitate pe grupe
Noi pagini-alte idei 2.2 Lectura fragmentului Textul-suport, manualul (p.138), resurse Observarea 1
Hainele cele noi ale 2.4 – Discuţie privind trăsăturile personajelor şi digitale sistematică a
împăratului 2.4 relaţiile dintre personaje Caietul elevului, elevilor
Ghidul profesorului Realizarea unui
– Exerciţii de formulare a opiniei şi de
Activitate frontală desen
justificare a unor puncte de vedere
Activitate pe grupe
– Oferirea unor sugestii de lectură
Reclama-proiect 1.3 –Exersarea atitudinilor pe care oamenii le Manualul (pp.139), resurse digitale Joc de rol 1
COMUNICARE ORALĂ

1.4 manifestă în comunicare Ghidul profesorului Activitate frontală Autoevaluare


1.5 Vizionarea unor reclame şi analiza modului
4.3 Activitate în grupe
în care aceasta joacă un rol important în
4.4
viaţa omului.
Evaluarea felului în care îşi manifestă
atitudini ce favorizează comunicarea
eficientă

Componente 2.2 – Discuţie privind semnificaţiile Textul-suport, manualul (p.141-142), resurse Observarea 1
nonverbale şi 2.4 componentelor nonverbal, paraverbale, digitale sistematică a
paraverbale cu 2.4 persuasivitate Caietul elevului, elevilor
effect persuasiv Ghidul profesorului
– Exerciţii de formulare a unei opinii cu
privire la semnificaţia textului Activitate frontală

Complementul 4.3 Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp. 143, Observarea 1


direct 4.4 direct. resurse digitale sistematică a
Elemente regente ale complemnetului direct Caietul elevului, elevilor
Întrebări Ghidul profesorului,
Analiza morfo-sintactică Cartea mea de gramatică
Activitate frontală
LIMBĂ ROMÂNĂ

Completiva directă 4.2  Identificarea completivei directe. Manualul, pp.144, resurse digitale Observarea 2
4.3  Elemente regente Caietul elevului, sistematică a
4.4  Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului, elevilor
 Exerciţii de identificarea a acompletivei Cartea mea de gramatică
directe. Activitate frontală
Activitate individuală
Complementul 4.3 Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp.146, resurse digitale Observarea 1
indirect 4.4 indirect. Caietul elevului, sistematică a
Elemente regente ale complemnetului Ghidul profesorului, elevilor
Cartea mea de gramatică Compunere
indirect
Activitate individuală gramaticală
Întrebări
Activitate pe grupe
Analiza morfo-sintactică
Completiva 4.3  Identificarea completivei indirecte. Manualul, pp.147, resurse digitale Observarea 2
indirectă 4.4  Elemente regente Caietul elevului, sistematică a
 Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului, elevilor
 Exerciţii de identificarea a acompletivei Cartea mea de gramatică
indirecte. Activitate frontală

Complementul Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp.149, resurse digitale 1


prepoziţional prepoziţional. Caietul elevului,
Elemente regente ale complemnetului Ghidul profesorului,
prepoziţional Cartea mea de gramatică
Întrebări Activitate frontală
Analiza morfo-sintactică
Completiva  Identificarea completivei prepoziţionale Manualul, pp.150 resurse digitale 2
prepoziţională  Elemente regente Caietul elevului,
 Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului,
 Exerciţii de identificarea a acompletivei Cartea mea de gramatică
prepoziţionale. Activitate frontală

Tipare textuale de 2.4 – Aspectele pe care le urmărim când Manualul (pp. 152), resurse digitale Observarea
structurare a ideilor: 3.2 aducem argumnete pro-contra Caietul elevului, sistematică a 2
pro-contra 3.4 Importanţa ortografiei Ghidul profesorului elevilor
4.4 Grilă de evaluare
REDACTARE

Importanţa respectării regulilor Activitate individuală


Activitate frontală Portofoliu
tehnoredactării Autoevaluare
Realizarea unei cronici de film după criterii
date
Evaluarea cronicii respectând criterii de
evaluare
Toate Exerciţii recapitulative Manualul 3
competenţele (pp. 154), resurse digitale
specifice vizate
în unitate
1.4/1.5/2.1 Test Manualul Evaluare 1
2.2/2.4/3.1 (p. 156) sumativă
3.3/3.2/3.4
4.1/4.2/4.4
4.5/5.1

Proiectarea unităţilor de învăţare – Unitatea V

UNITATEA V: Încotro se îndreaptă lumea?

CONŢINUTURI COMPETEN ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ŞI ORGANIZAREA CLASEI EVALUARE NR. ORE
(detaliere) ŢE
SPECIFICE
Textul epic: 2.1 – Activităţi de prelectură Textul-suport (manual, pp. 158), resurse Observarea 1
Fahrenheit 2.4 – Lectura textului-suport digitale sistematică a
451, de Ray – Discuţie privind impresiile elevilor după prima Ghidul profesorului elevilor
Bradbury Activitate individuală
lectură
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
Textul epic 2.1 – Activităţi de prelectură Textul-suport (manual, pp. 164), resurse Observarea 1
de mare 2.4 – Lectura textului-suport digitale sistematică a
întindere – Discuţie privind impresiile elevilor după prima Ghidul profesorului elevilor
lectură Activitate individuală
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
Structuri 2.1 Activităţi de lectură: Textul-suport, manualul, (pp 166), resurse Observarea 1
textuale 2.4 – Selectarea cuvintelor-cheie ale textului digitale sistematică a
– Exerciţii de identificare a trasaturilor textului epic Caietul elevului, elevilor
– Identificarea secvenţelor textuale Ghidul profesorului Activitate în grupe
-Identificarea şi comentarea unor secvenţe epice Activitate frontală
LECTURĂ

Activitate în perechi

Personaje. 2.1 Activităţi de lectură (lucrul cu textul): Textul-suport, manualul (pp. 168-171), resurse Observarea
Conflictul 2.4 – Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de digitale sistematică a 1
4.1 narator Caietul elevului, elevilor
4.2 -Exercitii de identificare a mijloacelor de Ghidul profesorului
5.1 caracterizare a personajelor Investigaţie
Activitate frontală
- Portofoliu
Activitate pe grupe
Semnificaţia – Realizarea hărţii textului
textului

Textul 1.4 Textul-suport, manualul (pp. 172), resurse Observarea 1


nonliterar. 1.5 –Identificarea trăsăturilor textelor nonliterare, digitale sistematică a
Când vei fi 2.1 multimodale, reclamei Caietul elevului, elevilor
adult, e 2.2 Realizarea
Ghidul profesorului
posibil să nu unui desen
Activitate frontală
ai loc de
Activitate pe grupe
muncă, după
Yuval Noah
Harari
Noi pagini- 2.2 Lectura fragmentului Textul-suport, manualul (p.174), resurse Observarea 1
alte idei 2.4 – Discuţie privind trăsăturile personajelor şi relaţiile digitale sistematică a
Prima lecţie 2.4 dintre personaje Caietul elevului, elevilor
de geometrie, Ghidul profesorului Realizarea
– Exerciţii de formulare a opiniei şi de justificare a
Ov. S. Activitate frontală unui desen
Crohmălnice unor puncte de vedere
Activitate pe grupe
anu – Oferirea unor sugestii de lectură
Modele 1.4 Lectura fragmentului Textul-suport, manualul (p.176-178), resurse Observarea 1
comportame 1.5 – Discuţie privind trăsăturile diferitelor tipologii digitale sistematică a
ntale în 2.1 umane identificate în operele literare. Caietul elevului, elevilor
textele 2.2 Ghidul profesorului Realizarea
– Exerciţii de formulare a opiniei şi de justificare a
literaturii Activitate frontală unui desen
universale: unor puncte de vedere
Activitate pe grupe
Prometeu – Oferirea unor sugestii de lectură
înlănţuit , de
Eschil
Argumnetare 2.2 Activităţi de postlectură: Manualul (pp.179), resurse digitale Joc de rol 1
COMUNICARE
ORALĂ

şi 2.4 – Discuţie privind semnificaţiile textului-suport Ghidul profesorului Activitate frontală Autoevaluare
persuasiune 4.4 – Exerciţii de formulare a unei opinii cu privire la
Activitate în grupe
semnificaţia textului
-Exerciţii de formulare a unui răspuns creativ
despre mesajul textului

Complement 4.3 Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp. 181, Observarea 1


ul 4.4 circumstanţial de loc. resurse digitale sistematică a
ROMÂNĂ

circumstanţia Elemente regente ale complemnetului Caietul elevului, elevilor


LIMBĂ

l de loc
circumstanţial de loc Ghidul profesorului,
Întrebări Cartea mea de gramatică
Analiza morfo-sintactică Activitate frontală

Completiva 4.2  Identificarea completivei circumstanţiale de loc Manualul, pp.82 resurse digitale Observarea 1
circumstanţia 4.3  Elemente regente Caietul elevului, sistematică a
lă de 4.4  Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului, elevilor
loc Exerciţii de identificarea a circumstanţialei de loc Cartea mea de gramatică
Activitate frontală
Activitate individuală
Complement 4.3 Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp.184 resurse digitale Observarea 1
ul 4.4 circumstanţial de timp Caietul elevului, sistematică a
circumstanţia Elemente regente ale complemnetului Ghidul profesorului, elevilor
l de timp Cartea mea de gramatică Compunere
circumstanţial de timp
Activitate individuală gramaticală
Întrebări
Activitate pe grupe
Analiza morfo-sintactică

Completiva 4.3  Identificarea completivei circumstanţiale de Manualul, pp.185, resurse digitale Observarea 1
circumstanţia 4.4 timp. Caietul elevului, sistematică a
lă de timp  Elemente regente Ghidul profesorului, elevilor
 Topica şi punctuaţia. Cartea mea de gramatică
Exerciţii de identificarea a circumstanţialei de timp Activitate frontală
Complement Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp.187, resurse digitale Observarea 1
ul circumstanţial de mod Caietul elevului, sistematică a
circumstanţia Elemente regente ale complemnetului Ghidul profesorului, elevilor
l de mod Cartea mea de gramatică
circumstanţial de mod
Întrebări Activitate frontală
Analiza morfo-sintactică
Completiva  Identificarea completivei circumstanţiale de Manualul, pp.188 resurse digitale Observarea 1
circumstanţia mod Elemente regente Caietul elevului, sistematică a
lă de mod  Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului, elevilor
Exerciţii de identificarea a circumstanţialei de mod Cartea mea de gramatică Compunere
Activitate frontală gramaticală

Complement Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp.190 resurse digitale Observarea 1


ul circumstanţial de cauză Caietul elevului, sistematică a
circumstanţia Elemente regente ale complemnetului Ghidul profesorului, elevilor
l de cauză Cartea mea de gramatică
circumstanţial de cauză
Întrebări Activitate frontală
Analiza morfo-sintactică
Completiva  Identificarea completivei circumstanţiale de Manualul, pp.191 resurse digitale Observarea 1
circumstanţia cauză Caietul elevului, sistematică a
lă de cauză  Elemente regente Ghidul profesorului, elevilor
 Topica şi punctuaţia. Cartea mea de gramatică
Exerciţii de identificarea a circumstanţialei de Activitate frontală
cauză
Complement Exerciţii de identificare a complementului Manualul, pp.193, resurse digitale Observarea 1
ul circumstanţial de scop. Caietul elevului, sistematică a
circumstanţia Elemente regente ale complemnetului Ghidul profesorului, elevilor
l de scop Cartea mea de gramatică Compunere
circumstanţial de scop
Activitate frontală gramaticală
Întrebări
Analiza morfo-sintactică
Completiva  Identificarea completivei circumstanţiale de Manualul, pp.194 resurse digitale Observarea 1
circumstanţia scop Caietul elevului, sistematică a
lă de scop  Elemente regente Ghidul profesorului, elevilor
 Topica şi punctuaţia. Cartea mea de gramatică
Exerciţii de identificarea a circumstanţialei de scop Activitate frontală

Construcţii  Identificarea construcţiilor concesive Manualul, pp.196, resurse digitale Observarea 1


concesive  Elemente regente Caietul elevului, sistematică a
 Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului, elevilor
 Exerciţii de identificarea a construcţiilor Cartea mea de gramatică Compunere
concesive Activitate frontală gramaticală
Construcţii  Identificarea construcţiilor condiţionale Manualul, pp.198, resurse digitale Observarea 1
condiţionale  Elemente regente Caietul elevului, sistematică a
 Topica şi punctuaţia. Ghidul profesorului, elevilor
 Exerciţii de identificarea a construcţiilor Cartea mea de gramatică
condiţionale Activitate frontală

S-ar putea să vă placă și