Sunteți pe pagina 1din 8

NR.

______ /____________

ROMÂNIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUDEŞTI
Str. Primăriei, nr. 8, Dudeşti, Brăila,
CUI :14172979 ,
Tel/Fax: +40 239 663416; email:scoaladudesti@yahoo.com
Aprobat Avizat
Director, Resp. Comisie pentru curriculum
Prof. Soare Georgeta Prof. ……………………………….

PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL LIMBA SI


LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a V-a
2020-2021
Prof.propunător : Dumitraşcu Roxana-Gianina
PROGRAMA PENTRU OPŢIONAL
• Denumirea opţionalului: VALORI CULTURAL -MORALE ÎN
TEXTUL LITERAR
• Tipul opţionalului : C.D.Ş. la nivelul disciplinei
• Aria curriculară :
• Limbă şi comunicare-Limba şi literatura română
• Clasa : Clasa a V-a
• Durata: 1 an, 2020 – 2021
• Instituţia de învăţământ : Şcoala Gimnazială Dudeşti/ judeţul Brăila
• Propunător : Prof. Dumitraşcu Roxana-Gianina

Opţionalele la nivelul ariei curriculare sau al mai multor arii curriculare sunt de multe ori mai
interesante şi mai atractive pentru elevi deoarece implică noţiuni şi activităţi specifice diverselor
discipline. Conceperea unor astfel de opţionale trebuie să pornească de la premisa că, numai ţinând cont
de noile orientări în abordarea curriculumului, venim în ajutorul elevilor stimulându-le imaginaţia şi
dorinţa de învăţare. Pluridisciplinaritatea reprezintă structurarea
conţinuturilor din diverse domenii ştiinţifice, în jurul unei teme, pentru a cărei abordare se folosesc
noţiuni din mai multe discipline.
Aplicarea acestor concepte în practică este esenţială, realizându-se astfel transferul de
cunoştinţe, dar şi integrarea lor într-un tot unitar, contribuind la îmbinarea cunoştinţelor din diferite
discipline în actul educaţional prin metode activ-participative, în scopul stimulării interesului pentru
educaţie.
Am conceput această disciplină opţională, ţinând cont de aşteptările părinţilor şi elevilor clasei,
de particularităţile şi specificul vârstei educabililor, având convingerea că va fi un mijloc de educaţie,
instruire, divertisment, dat fiind faptul că îmbină obiective specifice ariilor curriculare : limbă şi
comunicare, om şi societate, arte şi tehnologii.
Astfel, prin intermediul textelor literare propuse, atent selectate, a activităţilor proiectate, elevii
vor reuşi mai uşor să-şi depăşească inhibiţiile, să se manifeste spontan învingându-şi emoţiile, să se
integreze în colectiv, vor putea emite judecăţi de valoare, revizuindu-şi propriul comportament.
De asemenea , elevii nu vor face cunoştinţă doar cu eroii acestor cărţi , ci vor descoperi valori
cultural-morale care dăinuie de veacuri şi pe care le întâlnim in textele literare, având posibilitatea, în
cadrul acestui optional integrat, să-şi dezvolte sensibilitatea, imaginaţia şi creativitatea artistică , tehnica
persuasiunii, transpunând emoţiile prin diverse creaţii plastice, inspirate din operele literare discutate în
cadrul acestui opţional.
Aşadar, aceasta disciplina opţională îşi propune familiarizarea elevilor cu diferite aspecte literare,
culturale şi artistice, precum şi dezvoltarea de capacităţi , deprinderi de a cerceta şi a întocmi diverse
referate, mini-lucrări pe baza celor discutate în cadrul orelor de curs.

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare


Limba şi literatura română
− extragerea informațiilor esențiale și de detaliu
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii
din diferite texte;
esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare
− identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor
explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă
emițătorului din diferite texte;
emoţii din texte narative, monologate sau
− descoperirea ideilor care pot structura un plan
dialogate
simplu/dezvoltat, prin dialog cu un partener.

2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și


secundare din texte diverse -identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte;
− recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale
din texte diverse;
− transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte
ilustrative pentru tema textului dat;
− alcătuirea planului simplu și dezvoltat de idei în
funcţie de tematica textului şi de tipul acestuia;
− exerciţii de ordonare cronologică a unor idei
dintr-un text dat;
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare,
având în vedere etapele procesului de scriere și − exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind
structurile specifice, pentru a comunica idei și de la texte citite/auzite;
informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau − prezentarea unei scene narative dintr-o creație
imaginate literară;
−descrierea unui personaj/ persoană
/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale și
semantice diferite;
− exerciții de redactare a unei compuneri pe o
temă dată.
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a
unui text simplu, pe o temă familiară, cu
integrarea unor imagini, desene, scheme -elaborarea, în echipă/individual, a unei
prezentări cu ajutorul noilor tehnologii;
− exerciţii de ilustrare a atitudinii/emoţiei prin
folosirea de emoticoane.
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și
de lectură cu acelea provenind din alte culturi
− prezentarea unor experiențe similare sau diferite
privitoare la viața de familie, la valorile
promovate în școală etc., pornind de la tradiții
întâlnite în textele orale sau scrise studiate;
− realizarea de proiecte tematice pentru
promovarea unor elemente de cultură locală,
regională, națională (itinerarii culturale, hărți
culturale etc.);
− identificarea în texte studiate a unor similitudini
între culturi diferite

Conţinuturile învăţării :
• Lectură selectivă şi expresivă ;
• Întocmirea rezumatului textului citit
• Discuţii libere despre personaje, exprimarea propriilor păreri despre comportamentul lor ;
• Numirea personajelor pozitive şi negative , evidenţierea unor modele de comportament,
etc. ;
• Selectarea indicilor de timp şi spaţiu întâlnite în operele citite
• Dramatizarea unor fragmente din textele citite;
• Realizarea unui desen , pictură , colaj pentru a ilustra un personaj, o scena preferat, etc.

Modalităţi de evaluare :

• probe orale: povestirea textului citit, caracterizarea personajelor, exprimarea unui punct
de vedere, etc.;
• probe practice : realizarea de desene potrivite conţinutului textului, iniţierea de dialoguri
pe teme date, dramatizări, joc de rol, etc.;
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
1 oră pe săptămână – 34 ore anual
Nr.crt. Conţinuturi Nr. ore Data/ Obs.
săptămâna
1. • Lectură selectivă şi expresivă / 1 S 1,2
Hagi –Tudose • Întocmirea rezumatului 1
de textului citit
B.St.Delavrance
a -Să facem cunoştinţă cu personajele 1 S3
operei!
-Valori cultural -etice întâlnite în textul 1 S4
citit
Dezbatere :Banul –ochiul dracului? 1 S5
1
Compoziţie plastică (în ton cu tema 1 S6
textului)
2. • Lectură selectivă şi expresivă / 1 S 7,8
Minunea de • Întocmirea rezumatului 1
R.J.Palacio textului citit

-Să facem cunoştinţă cu personajele 1 S9


operei!

-Valori cultural -etice întâlnite în textul 1 S 10


citit

Dezbatere: „Nu judeca după” aparenţe. 1 S11


„Nu poţi vedea bine decât cu inima.
Esenţialul e invizibil pentru ochi."(Micul
Print- A. de Saint Exupery)
Compoziţie plastică (în ton cu tema 1 S12
textului)
3. Evaluare scrisă 1 S13

4. • Lectură selectivă şi expresivă / S14


Cartea lui • Întocmirea rezumatului
Julian de textului citit 1 S15
R.J.Palacio 1 S16
-Să facem cunoştinţă cu personajele
operei!

-Valori cultural -etice întâlnite în textul 1 S17


citit
-Dezbatere: „Fii bun , pentru că toti 1 S18
cei pe care-i întâlneşti poartă o bătălie
grea” (Ian Maclaren)
Ora la dispoziţia profesorului S19
5. Ora la dispoziţia 1 S20
profesorului/Evaluarea portofoliului
elevului

6. • Lectură selectivă şi 1 S21


Doamna expresivă / 1 S22
Doubtfire • Întocmirea rezumatului
de Anne Fine textului citit
-Să facem cunoştinţă cu personajele 1 S23
operei!

-Valori cultural- etice întâlnite în 1 S24


textul citit

-Dezbatere:Copilul –punte între 1 S25


părinţi

Compoziţie plastică (în ton cu 1 S26


tema textului)

7. Evaluare scrisă 1 S28 S27


Scoala
Altfel
8. • Lectură selectivă şi 1 S 29
Matilda expresivă /
de Roald Dalh • Întocmirea rezumatului
textului citit

-Să facem cunoştinţă cu personajele 1 S30


operei!
-Valori cultural –etice întâlnite în 1 S31
textul citit

Dezbatere:Matilda –copilul geniu? 1 S32

Compoziţie plastică (în ton cu 1 S33


tema textului)
9. Ora la dispoziţia 1 S34
profesorului/Evaluarea portofoliului
elevului

BIBLIOGRAFIE :

• Nicola, Ioan „Pedagogie şcolară” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980


• Ionescu, M., ,,Demersuri creative în predare şi învăţare”,Editura.Presa Universitatea
Clujeană, Cluj-Napoca, 2000
• Cerghit, Ioan ,Sisteme de instruire alternative şi complementare.Structuri,stiluri şi
strategii . Editura Aramis, Bucureşti 2002
• TEXTELE SUPORT