Sunteți pe pagina 1din 11

TAINELE

COMUNICĂRII
OPTIONAL CDŞ

CLASA a-III-a

AN ŞCOLAR: 2021 / 2022

Profesor înv. primar :

ŢARCĂ CORNELIA
Denumirea opționalului TAINELE COMUNICĂRII
Tipul: CDŞ / Opțional integrat
Aria curriculară: LIMBĂ SI COMUNICARE, CONSILIERE SI ORIENTARE, ARTE SI TEHNOLOGII
Clasa : a- III- a
Durata: 1 an
An școlar : 2021/ 2022
Număr de ore pe săptămână: 1 oră / săpt.
Instituţia de învăţământ: SCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA
Profesor învățământ primar ȚARCĂ CORNELIA

STRUCTURA

I. Nota de prezentare

II. Competente specifice şi exemple de activităţi de învăţare

III. Elemente de conținut

IV. Sugestii metodologice

V. Bibliografie
NOTĂ DE PREZENTARE

Comunicarea, în lumea contemporană, este un factor fundamental în gestionarea schimburilor şi


schimbărilor sociale şi culturale. Competenţa fundamentală a educaţiei lingvistice şi literar-artistice este
comunicarea, iar îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor şi formarea unui vocabular bogat şi nuanţat sunt
priorităţile oricărui dascăl. A -i învăţa pe elevi să vorbească şi să scrie corect în limba română este o datorie
esenţială a şcolii şi un act de cultură cu implicări majore în dezvoltarea individuală şi socială a elevilor.
Disciplina opţională TAINELE COMUNICĂRII  este un opţional la nivelul ariiilor curriculare Limbă
si comunicare, Arte si Tehnologii, Consiliere si orientare, şi se poate constitui ca un antrenament formativ al
capacităţii de comunicare, printr-o îmbinare armonioasă a limbii , cu literature, arta si atitudinea moral-
civică.
Scopul său este dezvoltarea capacităţii de exprimare orală și scrisă, de a explora și a înţelege
conţinutul unor texte şi de valorificarea acestora în spiritul conduitei morale (convingeri, atitudini,
comportamente morale); ameliorarea şi îmbunătăţirea problemelor de comunicare, creşterea stimei şi
respectului de sine, a motivației pentru lectură, și a randamentului şcolar,
Prin parcurgerea acestui opţional se mai urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor,
dar şi dezvoltarea unor aptitudini literare, in special descoperirea plăcerii de a citi. Acest univers al cărţii
trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme interesante, bogate în
conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al
copilăriei cu sentimente, aspiraţii şi îndrăzneli.
Printr-un conținut bogat și accesibil în construcția comunicării și nu numai, acest optional se
bazează pe învăţarea creativă, stimulând imaginaţia, formând o serie de atitudini estetice, atât la niivelul
limbii cât si al valorilor moral-civice. oferă discuții libere, texte şi sarcini oportune pentru dezvoltarea
competenţelor de comunicare printr-o varietate de situaţii concrete și prin implementarea cu succes a
acestora in situații concrete din viață.
Este foarte important să ne exprimăm și să scriem correct; numai astfel vom fi ascultați și înțeleși.
Pentru a reuși acest lucru , trebuie să pornim de la a citi cât mai multe lecturi și bogăția de sensuri s-o
folosim pentru a crea texte frumoase. Prin lectură elevii sunt conduşi să-şi formeze capacitatea de a
explora, a surprinde și de a descoperi conţinuturi şi forme ale realităţii, exprimate într-o multitudine de
modalităţi de expresie,
Un avantaj al acestui optional este acela că stimulează imaginația și fantezia copilului.
Povestitorul folosește cuvinte pentru a descrie imagini pe care copilul nu le vede, dar de aici începe să
funcționeze imaginația elevului ,care este nevoit să construiască în minte peisaje, chipuri, situații, ca apoi
să le descrie .În acest mod,copilul este condus să înțeleagă faptul că “în desen pictăm cu ajutorul culorilor,
iar în comunicare cu ajutorul cuvintelor”.
Optionalul TAINELE COMUNICĂRII  reprezintă o resursă construită în concordanţă cu programa
şcolară, care are în vedere modelul comunicativ-funcţional, model în care comunicarea este un domeniu
complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral sau scris, precum şi pe cele de exprimare
orală sau scrisă. De asemenea aduce în prim plan învăţarea activă ce serveşte intereselor copiilor
transformând-o într-o experienţă personală
Din punct de vedere formal, programa de faţă este structurată astfel: notă de prezentare,
competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare, elemente de conțnut, sugestii metodologice, şi
bibliografie. Competențele generale nu se pot încă stabili, deoarece opționalul se desfășoară pe parcursul
unui an școlar, însă dacă are success, se va continuă și în următorul an, urmând ca acestea să fie
stabilite pe viitor .
 Competentele specifice- sunt urmărite pe parcursul unui an școlar si urmăresc:
1. Manifestarea interesului pentru o comunicare eficientă în cadrul dialogului şi a discuţiilor în grup.
2 Exprimarea opiniei personale în legătură cu anumite aspecte observate sau discutate
3. Identificarea unor elemente comune între experienţa personală şi un text literar studiat
4.Valorificarea optimă şi creativă a cunoştinţelor de limbă şi comunicare dobândite, în scriere
/redactare
5. Exprimarea sentimentelor estetice prin lucrări plastice
6. Aplicarea unor norme de conduită în contexte variate
 Activităţile de învăţare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se urmărește dezvoltarea
competenţelor specifice. De asemenea, se urmăreşte formarea unei exprimari corecte, literare, o
dicţie corectă, capacitatea de a dialoga, de a -și exprima propria opinie în legătură cu cele
observate sau discutate, de a argumenta și de a valorifica achizițiile însușite în toate contextele vieții
cotidiene.
 Elementele de conținut propuse constituie mijloace pentru dezvoltarea competenţelor specifice si
totodata elemente de baza ale celor 7 domenii integrate prin care se urmăreste realizarea acestora.
 Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic pentru
a reuşi să faciliteze realizarea competenţelor.
COMPETENTE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

Competenţe specifice Activităţi de învăţare


- participarea la dialoguri și dicuții de grup în diferite contexte de
1. Manifestarea interesului comunicare
pentru o comunicare - realizarea unor momente spontane de comunicare în diferite situații
eficientă în cadrul - vizionarea unor filme pentru copii care au la bază textele suport
dialogului şi al discuţiilor în - exerciții de simulare a unor dialoguri între personaje
grup - audierea unor povești, poezii, compuneri, dialoguri, despre
personaje;
- exerciţii de ascultare a unor texte literare, prezentate de către
învăţător sau de către un elev;
- formularea de răspunsuri și întrebări despre conţinutul unui mesaj
audiat
- alcătuirea unor enunţuri cu accent pe corectitudine, pronunţie,
intonaţie
- povestire orală cu folosirea achiziţiilor lexicale noi, după imagini
- realizzări de interviuri, care să conțină întrebări referitoare la
comportamentul personajelor, dialoguri
- exerciții de recitare expresivă a versurilor
-exerciţii de reproducere a mesajelor ascultate,citite sau vizionate
- simulări ale unor situaţii de comunicare
-- participarea la jocuri de rol
- însuşirea şi interpretarea unor roluri
- dramatizări
2. Exprimarea opiniei - discuţii privind comportamentul personajelor
personale în legătură cu - evidenţierea unor modele de comportament
anumite aspecte observate - descrierea succintă a trăsăturilor (fizice sau morale) ale unui
sau discutate personaj
- aplicarea unor deprinderi de comportament moral în contexte diferite
- discutarea efectelor (pozitive şi negative) ale diferitelor acte de
comportament prin referire directă la textele audiate/vizionate;
- exprimarea aprecierii fată de comportamentul potrivit al personajelor
și al colegilor
3.Formarea capacității de - citirea unor texte literare, adecvate vârstei, sub îndrumarea
receptare și de explorare a învăţătorului, a părinţilor sau din proprie inițiativă;
unui text literar - lectura activă, cu creionul în mână, pentru a selecta ortogramele,
expresiile și enunțurile solicitate
-exerciții de despridere a elementelor de organizare a unui text în
pagină (titlu, autor, alineate, fragmente)
-formulări de întrebări și răspunsuri, respectând etica comunicării
- exerciții de formulare a unui plan de idei
- identificarea personajelor, a însușirilor fizice și sufleteștiale acestora
- identificarea și sistematizarea unor informații prin metode diverse:
jurnalul cu dublă intrare, metoda cadranelo, scheletul de recenzie, etc
4.Identificarea unor - selectarea, dintr-o povestire, a unor acţiuni similare cu cele
elemente comune între experimentate de elevi
experienţa personală şi un - citirea expresivă a replicilor unor personaje
text literar studiat - exerciții de citire pe roluri , în lanț,selectivă, etc.
- identificarea unor expresii frumoase folosite în textele studiate.
- identificarea unor personaje cu calităţi fizice, morale, cu reacţii
afectivea semănătoare cu cele ale unei persoane reale
5. Valorificarea optimă şi - exerciții de construire a unor compoziții literare (versuri, dialoguri,
creativă a cunoştinţelor de povestiri, pornind de la conținutul unui text
limbă şi comunicare -exerciții de prezentare a unui personaj sau a unui moment din text,
dobândite, în printr-un desen sau modelaj
scriere/redactare -exerciţii de alcătuire de enunţuri, compuneri, dialoguri despre
personaje, cu folosirea ortogramelor și a cuvintelor noi, întâlnite în text
- revizuirea textelor redactate
- exerciţii de corectare reciprocă, între colegi, a dictărilor, pentru a-şi
dezvolta capacitatea de a sesiza formele greşite
- concurs de alcătuire de poezii, compuneri, dialoguri scurte;
- exerciţii -joc de completare a unor propoziţii
- realizarea de portofolii cu textele compuse;
- discutarea și corectarea greșelilor apărute în scriere
- redactarea unui scurt eseu despre un personaj al unei povestiri citite

6.Exprimarea sentimentelor -realizare de compoziţii inspirate din lumea poveştilor în tehnici variate
estetice prin lucrări plastice (suflare, stropire, dactilopictură, ştampile) cu grupe de culori şi
nonculori
-exerciţii de tăiere, decupare, lipire, asamblare a unor elemente din
poveşti
-exerciţii de confecţionare a personajelor din diferite materiale (hârtie,
materiale textile şi din natură, plastilină)
- realizarea unor compoziţii prin îmbinarea limbajului plastic cu colajul
- colaje, machete
- organizarea de expoziţii plastice

7. Aplicarea unor norme de -discuţii privind comportamentul personajelor,evidenţierea unor


conduită întâlnite în textele modele de comportament
studiate, în contexte variate - recunoaşterea unor comportamente moral-civice în textele audiate
descrierea succintă a trăsăturilor (fizice sau morale) ale unui personaj
-discutarea efectelor (pozitive şi negative) ale diferitelor acte de
comportament prin referire directă la texte/poveşti audiate
-stabilirea de analogii intre cele petrecute in basm sau poveste si
cele din viata reală
- formularea de idei cu valoare morală, pornind de la un text studiat
- aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte
diferite
- exerciţii de tipul: dacă aş fi......m-aş simţi....,ce fac dacă......
- exerciţii de tipul: ţi s-a întâmplat vreodată. ...? povesteşte.......ce ai
simţit....
ELEMENTE DE CONȚINUT

 Comunicarea orală

- comunicarea verbală / nonverbală


- dialogul - componentele comunicării dialogate
- factorii perturbatori ai comunicării
- formularea mesajului
- intonarea propoziţiilor
 Acte de vorbire:
- iniţierea unui schimb verbal
- prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor activităţi, etc.
- a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a cere și a da informații
despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
-Propoziția.Cuvântul . Sensul cuvintelor.Cuvinte cu același sens, cu sens diferit, cuvinte cu mai
multe înțelesuri. Rolul cuvintelor în comunicare.
-Cuvântul-parte de vorbire (substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul)
- Cuvântul-parte de propoziție (subiectul, predicatul, propoziţia simplă, propoziţia dezvoltată
 Scrierea corecta - ortograme :sa/s-a; sau/ s-au; ia/i-a; iau/i-au; va/v-a; săi/sa-i;car/c-ar;mai/ m-
ai…..si alte ortograme ce apar in texte
 Textul
-citirea unor texte literare pentru copii - adecvate particularităților de vârstă ,basme, poveşti, poezii,
fabule, povestiri
Scriere /redactare. Asezarea unui text in pagina.
-redactarea unor texte, cu respectarea normelor de ortografie și punctuație
 Cuvinte de înțelepciune - Proverbe si zicători
SUGESTII METODOLOGICE

Opționalul TAINELE COMUNICÂRII cuprinde activități și exerciții,variate, antrenante și


interactive, prin care eleviI își dezvoltă și își exersează abilitățile de comunicare și relaționare,de scriere
corectă, de explorare a unui text, de scriere/ redactare a unui text literar/ nonliterar și de utilizare corectă a
normelor ortografice și de punctuație, etc.
Ca să obținem o comunicare eficientă, este nevoie de a respecta anumite reguli din cultura
comunicării, a provoca micul școlar în diverse activități de comunicare și creativitate, a-i stimula interesul și
inițiativa, a-l ajuta să se afirme, să se manifeste, ținînd cont de ritmul de dezvoltare al fiecăruia.
A comunica eficient şi expresiv cu ceilalţi şi cu sine înseamnă: să convingi; să poţi dezvolta gândirea,
afectivitatea şi personalitatea; să informezi inteligibil şi să înţelegi correct semnificaţia mesajului; să sesizezi
şi să conştientizezi reacţiile, atitudinile şi modificările comportamentale ale receptorilor sau auditoriului.
Este esenţial ca elevii să comunice autentic cu cei din jur, pentru a înţelege, prin intuiţie, apoi
prin reflecţie, importanţa de a-l asculta pe celălalt, de a fi atent la nevoile lui. Formarea unor deprinderi de
ascultător activ, este o componentă importantă a competenţei de comunicare.
Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între disciplinele implicate, creând
contexte semnificative de învățare. Astfel, contextele create în spaţiul şcolii trebuie să fie autentice,
adecvate vârstei şi să răspundă dorinţelor și nevoilor grupului de elevi. Ca urmare, competenţa de
comunicare este înţeleasă drept o combinaţie de aptitudini, cunoştinţe şi atitudini, care include de
asemenea motivaţia de a învăţa într-o situaţie concretă. Elevii vor fi orientați să rezolve situații semnificative
în diverse contexte care prezintă anumite probleme din cotidian, manifestând comportamente, atitudini,
achiziții finale.
Astfel vom forma la elevi atitudini și valori:
 comunicare asertivă
 spirit de iniţiativă și de responsabilitate
 independenţă în gîndire şi acţiune
 toleranță în convingeri și atituduni
 respect faţă de valorile naţionale şi general-umane
 gândire deschisă, creativă
 curiozitate şi imaginaţie
 a-i învăța să învețe
 dispoziție la reflexie și schimbare
După cum se știe, proiectarea demersului didactic începe cu lectura personalizată a programei
școlare, lectură ce se realizează pe orizontală, în succesiunea următoare:

Competențe specifice activități de învățare elemente de conținut


Din punct de vedere metodologic, disciplina opțională TAINELE COMUNICĂRII  este centrată pe
utilizarea metodelor de comunicare activ-participative prin care elevii sunt scoşi din ipostaza de obiect al
formării şi sunt transformaţi în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare.
Sarcinile, activităţile realizate sunt structurate în trei dimensiuni:
- exerciţii de îmbogăţire, activizare a vocabularului;
- exerciţii de explorare a conţinutului;
- exerciţii de postlecturare, de creativitate, atitudinale.
Demersul educaţional trebuie să fie orientat spre formarea de competenţe, ce nu exclud
cunoştinţele, dar schimbă rolul lor. Strategia didactică, axată pe competenţe, îl pune pe învățător
în situaţia de a realiza mai multe acţiuni, înainte de a intra în sala de clasă. Demersul didactic axat pe noile
accente este bazat pe învăţarea prin descoperire, simulare, analiză critică a diverselor studii de caz, situaţii
concrete, dezbateri argumentate,jocuri de rol, judecăţi în triadă, realizarea de proiecte etc.
Cadrele didactice vor selecta metode adecvate de predare-învăţare, în funcţie de mai mulţi factori
(particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, preferinţele lor de învăţare, condiţiile şcolii şi clasei,
În funcţie de obiectivele planificate, cadrele didactice pot utiliza diverse metode şi tehnici didactice, care vor
contribui la realizarea eficientă a finalităţilor curriculare, ca de exemplu:
Printre cele mai eficiente metode și procedee de lucru ce pot fi utilizate cu succes sunt:
- jocul de rol - favorizează trăirea de către copil a realităţii sociale într-un mod specific, datorită funcţiei sale
principale de asimilare a realului la “eu”. Jucând diferite roluri, elevul reproduce modele de conduită şi le
asimilează în propria lui comportare.
-interpretarea rolurilor unor personaje - constituie unul din cele mai favorabile momente pentru exersarea
comunicării afective și a socializării, datorită comunicării intense ce se stabilește intre elevi.contribuind
totodata la dezvoltarea unor procese psihice fundamentale – gândirea critică şi creatoare,imaginaţia, dar şi
la formarea unor comportamente cerute de rol.
- dramatizarea - poate fi: o variantă a jocului de rol, metodă care valorifică tehnicile artei dramatice (dialog,
gest, mimică, pantomimică, decor, etc.), Aceasta constă în transpunerea în acţiune dialogată a unor fapte,
evenimente, întâlnite în povesti sau în viata de zi cu zi, etc
- jocul de creație cu subiecte si roluri din povești. Aceste jocuri preiau din dramatizări scene sau episoade
care le-au plăcut copiilor mai mult si ajung înscenări proprii. La reușita acestor jocuri contribuie foarte mult
limbajul prin forma sa monologată sau dialogată.
- realizzări de interviuri, care să conțină întrebări referitoare la comportamentul personajelor
-discuţia- este o rubrică care valorifică potenţialul intelectual al elevilor, dezvoltă competenţele comunicative
şi este un schimb de opinii şi idei ce poate fi organizată la orice etapă a actului didactic.
În funcţie de preferinţele şi experienţele didactice ale învățătorului în proiectarea şi organizarea
demersului didactic, se recomandă utilizarea, în procesul de organizare didactică cadrul ERRE (Evocare -
Realizare a sensului – Reflecţie ,Extindere). Se recomandă cadrul respectiv deoarece: permite realizarea
unui demers educaţional cu adevărat interactiv; se bazează pe experienţele anterioare ale elevilor, ceea ce
asigură motivaţia persistentă a elevilor şi plasarea lui în centrul procesului; conduce spre formarea de
competenţe; ultima etapă a cadrului, Extindere, reflectă orientarea activităţilor educaţionale creative,de
luare a deciziei și de a acționa adecvat situației.
Învățătorul, prin ținută și dicție, va crea un climat stimulator, va încuraja interacțiunea socială, va
provoca discuții în baza unor lecturi, va oferi elevilor prilejul de a se afirma. Astfel se va propune elevilor
lucrul cu dicționarul, definiția cuvântului, microfonul magic, jocul complimentelor, știrea zilei, jurnalul de
impresii, târgul de idei, scrisoarea didactică, mica publicitate, interogarea încrucișată, strop de înțelepciune,
Procesul de evaluare la disciplina Tainele comunicării va pune accent pe: evaluarea
formării de atitudini, exprimare corectă şi atitudini comportamentale; utilizarea frecventă a formelor de
autoevaluare şi evaluare reciprocă; autonomia evaluării, ce presupune monitorizarea propriei reuşite.În
perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se vor utiliza, alături de formele şi
instrumentele clasice de evaluare, forme şi instrumente complementare, cum sunt:
- observarea sistematică;
- analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, portofoliu, etc)
- expoziţii de desene, afişe
- concursuri cu diplome (,,Scriu și recit frumos!”, Cea mai reușită poveste, etc.)

BIBLIOGRAFIE:

 Mariana Marin, Nina Mîndru - Tainele comunicării – curriculum optional pentru învățământul primar,
Chișinău 2015
 Carmen Maria Popa – O școală orientată spre elev, Aramis 2009
 Peneş, Marcela; ,,Ortografie – exerciţii pentru clasele I-IV”, Aramis, Bucureşti,1998;
 Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la clasele I-IV”,
Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
 Ioan Șerdean - Didactica limbii române în școala primară, Teora 1998
Disciplina optionala: TAINELE COMUNICĂRII

PLANIFICARE CALENDARISTICA
Nr. Unitatea Com Nr. Perioada Obs.
Conţinuturi si activtati de invatare
crt tematica spec ore
a.Comunicarea orală
DESPRE C1 6 13-17 IX
1. COMUNICARE - comunicarea verbală / nonverbală 20-24IX
C2
- factorii perturbatori ai comunicării 27- 1 X
C3
- formularea mesajului 4-8X
C4 11-15 X
- intonarea propoziţiilor
C5 18 - 22 X
Acte de vorbire:
C6
- iniţierea unui schimb verbal
C7
- prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor
activităţi, etc.
- a prezenta personajele lecturii audiate, a
identifica un obiect, o persoană, a cere și a da
informații despre textul lecturat, a formula o idee,
a recunoaște personajele pozitive și negative
Texte support :
« Saracutul » de Emil Garleamu
« Fricosul » de Emil Garleamu
Recapitulare. Evaluare
8 1 - 5 XI
b. Dialogul 8 -12 XI
15-19 XI
- elementele comunicarii dialogate 22- 26 XI
-replica - interventia unei persoane in dialog 29XI-
-alcatuirea unui dialog 3XII
-Initierea si mentinerea unui dialog – reguli 6 -10XII
-incheierea unui dialog
Texte support :
« Tapul si sarpele » de Petre Ispirescu
« Bunicul » de Barbu Stefanescu Delavrancea
« Bunica » de Barbu Stefanescu Delavrancea
Recapitulare. Evaluare
Colinde. Colinde

SEMESTRUL I - 14 ore