Sunteți pe pagina 1din 9

Inv.

Plugaru Elena- Florentina


Şcoala Primara Nr. 2 Icoana

PLANIFICARE ANUALĂ

OPTIONALUL - “TRAISTUŢA CU POVEŞTI”

Aria curriculară: Limba si comunicare


Disciplina: Optional: “ Traistuţa cu povesti”
Clasa: Pregatitoare
Nr. de ore pe saptamana: 1 oră
Nr. total de ore: 35 ore
Nr. Unitatea de invatare Obiective Continuturi Nr. Observatii
Crt. de ore
referinta
1 Din poveştile lui Ion 1.1 - Ce sunt basmele? 6
Creangă 1.2 - Audiere;
 Capra cu trei iezi 1.3 - Vizionarea filmului;
 Punguţa cu doi bani 2.1 - Lecturare;
 Ursul păcalit de vulpe 2.2 - Repovestire;
 Harap- Alb 2.3 - Dramatizare;
 Fata babei şi fata - Realizarea unor tablouri plastice;
moşneagului - Evaluare sumativa.
2 Texte despre Moş Craciun 1.1 - Cine este Moş Craciun? 5
 Poezia: ,,Scrisoare” de 1.2 - Audiere;
Otilia Cazimir 1.3 - Vizionarea filmului;
 Obiceiuri şi tradiţii de 2.1 - Lecturare;
Crăciun 2.2 - Repovestire;
 Filmul: ,,Barbie în 2.3 - Dramatizare;
Colinda de Craciun’’ - Evaluare sumativa.

3 Copilul şi copilăria 1.1 - Lecturare; 6


Text în proză-Fraţii Grimm: 1.2 - Audiere;
 Hansel şi Gretel 2.1 - Vizionarea filmului;
 Cenuşăreasa 2.3 - Realizarea de momente spontane de
 Alba ca Zăpada 3.1 interpretare.
- Realizarea de compoziţii plastice;
- Evaluare sumativa.
4 Poveşti şi basme din 1.1 - Lecturare; 6
literatura universală 1.2 - Audiere;
 Scufiţa Roşie - Charles 1.3 - Vizionarea filmului;
Perault 2.1 - Povestire;
 Motanul încălţat 2.2 - Repovestire;
-Charles Perault 2.3 - Momente dramatice;
 Lebedele sălbatice – H. - Realizarea unor tablouri;
Ch. Andersen - Evaluare sumativa.
 Fetița cu chibrituri – H.
Ch. Andersen
 Cei trei purceluşi -
Serghei Mihailov

5 Prietenii necuvântători 1.1 - Lecturare; 6


 Gospodina 1.2 - Memorare;
 Zdreanţă 1.3 - Realizarea de compozitii plastice;
 Povestea gâştelor 2.1 - Completarea unui rebus;
2.2 - Discutarea unor anumite trăsături de
2.3 caracter;
- Evaluare sumativa.
6 Din înţelepciunea populară 1.1 - Lecturare; 6
 Proverbe, zicători 1.2 - Memorare;
despre muncă şi 2.1 - Pantomima;
învăţătură 2.3 - Realizarea de compozitii plastice;
 Ghicitori despre 3.1 - Discutarea unor anumite trăsături de
anotimpuri şi caracter;
vieţuitoare
- Evaluare sumativa.
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

♣ Unitatea de învăţare 1: DIN POVEŞTILE LUI ION CREANGĂ


Nr.ore: 6 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
● Din poveştile lui 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
Ion Creangă: • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
♦ Capra cu trei 1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
iezi necunoscute • imagini din lecturi • evaluarea
1.3. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat curentă
acţiunii • creioane colorate
♦ Punguţa cu doi 2.1. • identificarea personajelor principale/secundare • fişe de lucru • autoevaluarea
bani • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a • CD-uri cu filme
2.2. acestora la textul audiat • videoproiector • aprecierea
• exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare Procedurale: verbală
♦ Ursul păcălit de 2.3. firului epic • citirea explicativă
vulpe dintr-un text cunoscut • conversaţia • observarea
• exerciţii de povestire orală a textului sau a unui • povestirea curentă
fragment, cu sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind firul • repovestirea • evaluarea
♦ Fata babei şi logic al întâmplărilor • jocul didactic curentă
fata moşnegului • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • act.frontală • autoevaluarea
educativ • act.individuală • aprecierea
♦Harap - Alb • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate verbală
(fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din
text
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte
lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate • activitate
– capacitatea de 3.1. • identificarea lecturii după imagini individuală • probă orală
po- • identificarea personajului după descrierea învăţătorului
vestire a unui text
cunoscut

♣ Unitatea de învăţare 2: Texte despre Moş Craciun


Nr.ore: 5 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
Scrisoare de Otilia 1.1. • ex. de audiere a textului conversaţia, • observarea
Cazimir • formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat observaţia, sistematică
1.2. • identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii exerciţiul, jocul
referitor la acţiunile acestora didactic
1.3. • ex. de memorare şi recitare expresivă activ. frontal • evaluarea
• ex. de dicţie curentă
2.1. • probă orală
• ex. de audiere a unor texte specifice Crăciunului conversaţia,
Obiceiuri şi tradiţii 2.2. • pregătirea unui moment artistic observaţia,
de Crăciun exerciţiul, jocul • autoevaluarea
2.3. didactic
• vizionarea filmului activ. front
Filmul: ,,Barbie în • discuţii despre spiritul Crăciunului observaţia • aprecierea
Colinda de conversaţia verbală
Crăciun”

● Evaluare • realizarea unui montaj de colinde şi obiceiuri româneşti • act.frontală • probă orală
sumativă • prezenterea unor tradiţii şi obiceiuri specific Crăciunui
în lume
♣ Unitatea de învăţare 3: Copilul şi copilăria – Fraţii Grimm
Nr.ore: 6 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
• citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
♦Hansel şi Gretel 1.1. • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
• identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
1.2. necunoscute • imagini din lecturi
• prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat • evaluarea
2.1. acţiunii • creioane colorate curentă
• identificarea personajelor principale/secundare • fişe de lucru
♦Cenuşăreasa 2.3. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a
acestora la textul audiat Procedurale: • autoevaluarea
3.1. • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare • citirea explicativă
firului epic • conversaţia
dintr-un text cunoscut • povestirea • aprecierea
• exerciţii de povestire orală a textului sau a unui • repovestirea verbală
♦Alba ca Zăpada fragment, cu sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind • jocul didactic
firul logic al întâmplărilor • act.frontală
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • act.individuală
educativ
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
(fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din
text
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte
lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent • act.individuală • probă orală
sumativă pe intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului basmului
♣ Unitatea de învăţare 4: Poveşti şi basme din literatura universală
Nr.ore: 6 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Scufiţa 1.1.• citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
Roşie,după 1.2.• audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
Ch.Perault 1.3.• identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor • casete audio
2.1.necunoscute • imagini din lecturi
2.2.• prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor • desene de colorat
2.3.acţiunii • creioane colorate • evaluarea
♦ Motanul încălţat, • identificarea personajelor principale/secundare • fişe de lucru curentă
după Ch.Perault • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a • CD-uri cu filme
acestora la textul audiat • videoproiector
• exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare Procedurale:
firului epic • citirea explicativă • autoevaluarea
♦ Lebedele dintr-un text cunoscut • conversaţia
sălbatice de H. Ch. • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui • povestirea
Andersen fragment, cu sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind firul • repovestirea
logic al întâmplărilor • jocul didactic • aprecierea
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • act.frontală verbală
♦ Fetiţa cu educativ • act.individuală
chibrituri de H. • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
Ch. Andersen (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din
text
• dramatizare
♦ Cei trei purceluşi • joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte
de S. Mihailov lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate • act.individuală • probă orală
– capacitatea de 3.1. • identificarea lecturii după imagini
po- • identificarea personajului după descrierea învăţătorului
vestire a unui text
cunoscut

♣ Unitatea de învăţare 5: Prieteni necuvântători


Nr.ore: 6 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Text liric: • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a • fişe de lucru • observarea
Gospodina,de acestora la textul audiat curentă
Otilia Cazimir 1.1. • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare Procedurale:
firului epic • citirea explicativă
dintr-un text cunoscut • conversaţia • evaluarea
♦Text liric: 1.2. • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui • povestirea curentă
Zdreanţă, de fragment, cu sau fără ajutorul învăţătorului, urmărind • repovestirea
Tudor Arghezi firul logic al întâmplărilor • jocul didactic
1.3. • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere • act.frontală • autoevaluarea
educativ • act.individuală
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate
♦ Povestea 2.3. (fragmente) • aprecierea
gâştelor,de George • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din verbală
Coşbuc text
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte
lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
- interpretarea unor cântece
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent • act.individuală • probă orală
sumativă pe intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului textului epic
♣ Unitatea de învăţare 6: Din înţelepciunea populară
Nr.ore: 6 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Proverbe,zicători 1.1. • lecturarea unor proverbe,zicători şi ghicitori, având Materiale: • observarea
despre muncă, 1.2. tematică diferită • texte suport curentă
învăţătură • explicarea înţelesului unor zicători şi proverbe • casete audio
♦ Ghicitori despre • identificarea, prin analogie, a unui fapt real din viaţa • imagini • evaluarea
anotimpuri şi de zi cu zi • desene de colorat curentă
vieţuitoare • identificarea obiectului / fiinţei/ anotimpului din • creioane colorate
descrierea cuprinsă în ghicitori • fişe de lucru
• ecerciţii de memorare şi recitare a unor Procedurale: • autoevaluarea
proverbe,zicători şi ghicitori • citirea explicativă
A.T. – joc didactic Recunoaşte animalul! • conversaţia
- realizarea unor desene • jocul didactic
- interpretarea unor cântece despre animale şi • act.frontală • aprecierea
anotimpuri • act.individuală verbală