Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ,TINERETULUI ȘI SPORTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
EPISCOPIA CARANSEBEȘULUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ
TELEVIZIUNEA BANAT TV
ŞCOALA SPECIALĂ CARANSEBEŞ
SEMINARUL TEOLOGIC ,,IOAN POPASU “ CARANSEBES
LICEUL TEORETIC ,, TRAIAN DODA “ CARANSEBES
LICEUL PEDAGOGIC C.D.LOGA CARANSEBES
CARANSEBES
ASOCIAŢIA FEMEILOR ORTODOXE CARANSEBEŞ

PROIECT INTERNAŢIONAL
,,DIFERIŢI, DAR EGALI “
Ediţia a- II –a
,, Parteneriat și colaborare între elevi cu
cerințe educative speciale în Europa ”

1
2
3
4
5
ARGUMENT

Anul 2011 a fost declarat de către Comisia Europeană Anul European al


Voluntariatului, vezi situl oficial http://www.eyv2011.eu/ .
Scopul general al anului european este acela de a încuraja şi sprijini - îndeosebi prin
schimburile de experienţă și de bune practici - eforturile depuse de Comunitate, de
statele membre, de autorităţile locale şi regionale pentru a crea la nivelul societăţii
civile condiţii favorabile voluntariatului în Uniunea Europeană(UE) și pentru a spori
vizibilitatea activităţilor de voluntariat în UE de aceea și obiectivele sunt următoarele :
- depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în UE;
- abilitarea organizatorilor de activităţi să amelioreze calitatea activităţilor de
voluntariat;
- recunoaşterea activităţilor de voluntariat;
- creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului.
Pentru România această acţiune vine să dea un nou impuls dezvoltării mişcării de
voluntariat care a cunoscut o creştere consistentă în ultimii 10 ani şi să creeze premisele
unei recunoaşteri adecvate a contribuţiei pe care voluntarii o aduc la soluţionarea a
numeroase probleme şi îmbunătăţirea vieţii celor aflaţi în nevoie, respectiv elevii cu
cerințe educative speciale din cadrul Școlii Speciale Caransebeș . Datorită faptului că
voluntariatul este recunoscut ca fiind promovarea activităților benevole în beneficul
societății civile, activități prin care nu se primește o recompensă, proiectul
internațional ,, Diferiți, dar egali “ - parteneriat și colaborare între elevi cu cerințe
educative speciale în Europa urmărește să conștientizeze membrii societății de astăzi cât
de importantă este implicarea tuturor oamenilor în acțiuni de voluntariat și totodată
promovarea acestor acțiuni atât în plan național cât și internațional .

Detalii proiect :

Într-o societate egoistă și egocentristă omul uită că trăieşte în comuniune cu


alţi oameni şi că alături de el se află semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său.
Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm
principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-
o societate democratică europeană.
”Diferiţi, dar egali” – este un principiu al egalității şi respectului reciproc. În
diversitatea etniilor și categoriilor sociale de pe pământ constă frumuseţea universului
uman, fiecare dintre acestea contribuind la patrimoniu cultural cu specificul său. Istoria,
tradiţiile, cultura fiecărei etnii reprezintă un capitol important al universalităţii.
Eliminarea discriminărilor între oameni trebuie să înceapă cu eliminarea diferenţelor
din educaţie după porunca dată de Mântuitorul Iisus Hristos care ne mărturiseşte că
toţi oamenii suntem egali înaintea lui Dumnezeu: ,, Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai
este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi
toţi una sunteţi în Hristos Iisus.“ Galateni III-28 .

6
Noi am conceput acest proiect din dorinţa de a arăta lumii întregi că, deşi sunt
diferiţi, elevii aflați in dificultate sunt totuşi egali (măcar) în faţa lui Dumnezeu care ne-
a creat dacă nu şi în faţa semenilor noştri care uneori nu îi acceptă aşa cum Creatorul
ne-a lăsat pe acest pământ. Citat :
,,Suntem şi noi fiinţe ca şi voi, poate uneori cu un suflet mai bun şi vrem să
arătăm tuturor că şi noi putem să muncim, să învăţăm, să ne jucăm, să ne respectăm şi
nu în ultimul rând să ne iubim aproapele aflat în suferinţă. Pentru că aşa ne-a poruncit
Mântuitorul nostru să ne iubim unii pe alţii aşa precum şi El ne-a iubit pe noi lăsând
deoparte slăbiciunile pe care unii dintre noi le avem. ”
Trebuie să învăţăm să ne respectăm reciproc, să comunicăm, să ne tolerăm, să
cooperăm cu ceilalţi, deoarece doar aşa nu vor mai exista diferenţe între noi cei care
suntem diferiţi, dar totuşi egali.
Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice
şi vizează viitorii cetăţeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul
schimbărilor intervenite în sistemele de valori. Ea trebuie să devină o constantă a
pregătirii cadrelor didactice şi să-şi pună amprenta asupra programelor şcolare şi
materiilor de învăţământ, asupra priorităţilor educative, asupra criteriilor de evaluare a
competenţelor şi comportamentelor, asupra relaţiilor cu părinţii şi comunitatea,
permiţând formarea comportamentelor în comunicare, cooperare şi încredere în cadrul
grupului; respect reciproc, toleranţa faţă de opinii diferite.
Dorinţa de progres real, afinităţile profesionale, aspiraţiile şi preocupările comune
au constituit premisele proiectelor interşcolare la care conlucrează partenerii. Din
experienţa acumulată considerăm că, cele mai eficiente demersuri didactice menite să
integreze copiii în activitatea şcolară sunt cele prin care le prilejuim cât mai multe
ocazii să acţioneze împreună, să se joace laolaltă, să descopere lucruri noi împreună,
oferindu-le copiilor o multitudine de experienţe de învăţare, înlesnind astfel integrarea
în învăţământul de masă .

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea voluntariatului activ, a strategiilor multidimensionale integrate


utilizând TIC , tehnologia eLearning , instrumentele și aplicațiile web 2.0 și social
media și totodată folosirea artei în vederea prevenirii discriminării sociale și
educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al
demnității și al toleranței, al schimbului liber de opinii .

7
Obiective specifice:

În temeiul obiectivului major propus, proiectul urmărește :


• realizarea unui club de artă și creație în cadrul Școlii Speciale Caransebeș care
va cuprinde patru ateliere de creaţie, fiecare atelier cu specific aparte. Astfel, în
cadrul clubului vor funcţiona atelierul de desen , colaj şi pictură , atelierul de
artă populară/artizanat, atelierul de confecţionare păpuşi / marionete și atelierul
de refolosire a materialelor reciclabile . Domeniile de lucru vizate de clubul de
artă şi creaţie au fost atent selecţionate şi ele acoperă toate ariile de interes ale
elevilor noștri ;
• să promoveze un voluntariat activ din partea elevilor aflați în cadrul școlilor
partenere;
• să stimuleze tinerii cu cerințe educative speciale ,să-și descopere și să-și dezvolte
abilitățile în domeniul artistico-plastic;
• să promoveze metode și tehnici moderne în lucrul cu elevii, utilizând TIC,
instrumente și aplicații web 2.0 și social media ;
• să ajute opinia publică să conștientizeze drepturile fundamentale și nevoile
persoanelor cu cerințe educative speciale ;
• să ajute persoanele care se află în dificultate să devină mai încrezătoare în
forțele proprii, oferindu-le acces la responsabilitate și participare comună în
cadrul activităților proiectului;
• să angreneze partenerii sociali în activitățile proiectului ce au ca scop
încadrarea în muncă a persoanelor dezavantajate;
• să faciliteze accesul elevilor la activități artistico-plastice și la oportunitățile de
petrecere a timpului liber;
• să elimine discriminarea și să promoveze strategiile integrate de incluziune ;
• să cultive competențe cheie corelate cu grad/tip de deficiență în rândul
copiilor/tinerilor aflați în dificultate : abilități de comunicare, scriere,
alfabetizare digitală și informațională, comunicarea în limbi moderne de largă
circulație, cultură și conduită civică , cetățenia democratică, capacitatea de
adaptare la situații noi, lucrul în echipă , interesul pentru dezvoltarea personală
și învățarea continuă;
• să promoveze principiul învățământului democratic și garantarea dreptului la
educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în beneficiul individului
și al societății;
• să corecteze stereotipurile actuale cu privire la persoanele aflate în situații de
excluziune;
• să încurajeze schimbul de bune practici între partenerii implicați în proiect.

Coordonatorul proiectului din cadrul Școlii Specială Caransebeș:

8
• profesor Duma Cornel Lucian

Echipa de proiect
• director prof. Ghită Mihaela,
• prof. Ionescu Mariana,
• prof. Ghera Lidia ,
• prof. Memelis Elena,
• prof. Răileanu Marius Dan,
• prof. Panga Dorina,
• prof. Vuletici Bogdan .

Colaboratori

• cadrele didactice din cadrul Școlii Speciale Caransebeș


• persoanele desemnate de către conducerea partenerii locali și județeni

Parteneri :
• cadrele didactice și elevii din țară și străinătate care se vor înscrie pentru a
derula activitățile cuprinse în cadrul proiectului internațional

Calendarul activităților:

Luna noiembrie -Promovarea activităţilor propuse în cadrul proiectului şi


înscrierea partenerilor în proiect .
Echipa de proiect va participa la acţiunea de promovare a activităţilor proiectului,
vor realiza în cadrul sesiunilor de lucru pliante şi afişe destinate prezentării obiectivului
proiectului şi a activităţilor ce urmează a fi realizate, precum şi a rezultatelor aşteptate.
Atât pliantele cât şi afişele realizate vor fi distribuite in comunitate de către cadre
didactice şi elevi. Ele vor fi expuse în locuri publice, special amenajate-aviziere.
De asemenea, în cadrul acestei activităţi se va promova proiectul pe internet
( rețeaua sociala creată de instituția coordonatoare pe Ning
http://proiectdiferitidaregali.ning.com/ , blogul proiectului
http://proiectinternationaldiferitidaregali.blogspot.com/ situl www.didactic.ro si
forumul profesorilor ) pentru ca școlile din ţară să se înscrie ca parteneri în cadrul
proiectului internaţional. Fiecare partener va trimite până la data de 10 decembrie pe
adresa de mail proiectdiferitidaregali@gmail.com ca attach fișa de înscriere la proiect
anexa 1.1 , copii scanate după acordul de parteneriat anexa 1.2 și după chitanța de
achitare a taxei cu titlul mesajului
,, Înscriere proiect internațional profesor …………….. școala……………. ………”

9
Toate aceste documente vor fi trimise în original(cu excepția chitanței care va fi scanată)
și prin poștă pe adresa: Școala Specială Caransebeș, str. Spitalului, Nr.8 , Caransebeș,
Caraș-Severin , România, cod 325400
*Vă recomandăm să le trimiteți în același plic cu lucrările elevilor și fișa de înscrire
pentru expoziția internațională până la data de 10 decembrie 2010 .
Tot în luna noiembrie Școala Specială Caransebeș a organizat activitatea :
,, Înrădăcinați și zidiți în Hristos care simbolizează Pacea ” . Această activitate se
derulează în cadrul săptămânii educației globale elevii Școlii Speciale au plantat puieți
de pin, molid împreună cu elevii școlilor partenere din Caransebeș în curtea școlii .
Luna decembrie - toata durata proiectului. Scoala Speciala Caransebes va
amenaja cu ajutorul colaboratorilor / partenerilor iniţiali din cadrul proiectului un
club de artă si creație in cadrul căruia in fiecare luna vor veni elevi talentați la desen si
pictura din cadrul școlilor partenere din Caransebeș care vor desfășura activități de
voluntariat pentru ajutorarea elevilor cu cerințe educative speciale din cadrul Scolii
Speciale Caransebeș .. Această activitate vizează înfiinţarea unui club de artă şi creaţie
intitulat sugestiv „Micul artizan”. Clubul va cuprinde patru ateliere de creaţie, fiecare
atelier cu specific aparte. Astfel, în cadrul clubului vor funcţiona atelierul de desen ,
colaj şi pictură , atelierul de artă populară/artizanat, atelierul de confecţionare păpuşi /
marionete si atelierul de refolosire a materialelor reciclabile .
Domeniile de lucru vizate de clubul de artă şi creaţie au fost atent selecţionate şi ele
acoperă toate ariile de interes ale elevilor noştri. Elevii vor realiza picturi religioase şi
laice/naive pe diverse materiale , ornamente pentru diferite evenimente(Crăciun, Sfintele
Paşti , 1 Iunie, 1 Decembrie , Naşterea Domnului ), obiecte de artizanat etc. Produsele
realizate de elevi vor fi expuse în cadrul activităţilor derulate in cadrul proiectului .

- luna decembrie – EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ ,, Nașterea Domnului, motiv de


bucurie și sărbătoare a întregii creștinătăți ”
* Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 3 lucrări realizate de elevi (tehnica
de lucru la alegere) pe fața ,în colțul din dreapta, jos, pe lucrare fiind scris: numele şi
prenumele elevului, numele cadrului didactic coordonator, şcoala, clasa, localitatea,
judeţul, țara , titlul lucrării, secțiunea . Împreună cu lucrările trebuie trimisă prin poștă și
fișa de înscriere la expoziția internațională , anexa 2 . Fișa de înscriere la expoziție
trebuie trimisă mai întâi pe mail la adresa proiectdiferitidaregali@gmail.com cu titlul
mesajului ,, Înscriere expoziție internațională profesor …………….. școala……………”
Lucrările se trimit prin poștă – data limită 10 decembrie 2010 - pe adresa Școala
Specială Caransebeș, Str. Spitalului, Nr.8 , Caransebeș, Caraș-Severin, cod 325400 .
Școala coordonatoare va amenaja cu toate lucrările primite din țară și străinătate o
expoziție internațională, iar în data de 17 decembrie 2010 va avea loc vernisajul la
Galeria de Artă Corneliu Baba/ Asociația Femeilor Ortodoxe Caransebeș . De asemenea
fiecare cadru didactic trebuie să posteze pe siteul proiectului minin 10 fotografii cu
lucrările realizate de elevi referitoare la Nașterea Domnului .

- luna martie –Luna Mărțișorului și Bunei-Vestiri – Fotografiile cu picturi , desene ,


mărțișoare , prezentările în Power Point și filmulețele activităților desfășurate de fiecare
partener alături de elevi vor fi postate pe situl si blogul proiectului internațional. Aceste
fotografii nu se vor trimite prin poștă sau pe adresa de mail a proiectului .
10
- luna aprilie- CONCURS INTERNAȚIONAL ,, Învierea Domnului și renașterea
spirituală a întregii umanități .
* Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări realizate de elevi (tehnica de
lucru la alegere) pe spate in coltul din dreapta, sus, pe lucrare fiind scris: numele şi
prenumele elevului, numele cadrului didactic coordonator, şcoala, clasa, localitatea,
judeţul, țara . Lucrările și fișa de înscriere ( anexa 3 ) se trimit prin poștă – data limită 8
aprilie 2011 - pe adresa Școala Specială Caransebeș, Str. Spitalului, Nr.8 , Caransebeș,
Caraș-Severin . Fișa de înscriere la expoziție trebuie trimisă mai întâi pe mail la adresa
proiectdiferitidaregali@gmail.com cu titlul mesajului ,, Înscriere expoziție
internațională profesor …………….. școala……………” . Lucrările participanților la
concurs vor fi evaluate pe secțiuni : învățământ preprimar, învățământ primar, învățământ
gimnazial, învățământ liceal, în data de 15 aprilie 2011 de o comisie formată din
profesori de specialitate . De asemenea fiecare cadru didactic trebuie să posteze pe situl
proiectului minin 10 fotografii cu lucrările realizate de elevi referitoare la Învierea
Domnului . Elevii care au realizat cele mai bune lucrări, vor primi diplome și premii, iar
ceilalți elevi vor primi diplome de participare . De asemenea, cadrele didactice vor primi
diplome de coordonator .

-luna mai – SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL ,, Voluntariatul, creativitatea și


inovarea în învățământul special ” ediția a doua organizat cu ocazia zilei
internaționale de luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap .
1. Secţiunea I ,, Voluntariatul, creativitatea și inovarea în învățământul special
” sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice.
2. Secţiunea II ,, Voluntariatul, creativitatea și inovarea în învățământul special
” doar prezentări în power point sau video cu: activităţile desfăşurate cu elevii cu
CES, studii de caz, exemple de bune practici.
Tehnoredactarea lucrărilor se va face conform următoarelor cerinţe:
 3-5 pagini format A4 fiecare lucrare trimisă;
 rezumatul lucrării maxim o pagină ;
 în Microsoft Word , cu caractere Times New Roman, cu diacritice, corp de
literă 12, tehnoredactare la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm;
 titlul va fi scris cu majuscule, centrat ( Times New Roman, 14, Bold);
 la două rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii şi şcoala de provenienţă;
 lucrarea poate avea cel mult 2 autori
 orice lucrare va fi însoţită obligatoriu de o bibliografie selectivă;
pentru secţiunea I: atât fişa de înscriere, lucrările, rezumatul se vor trimite pe e-
mail purtând menţiunea „Pentru Simpozion”şi secţiunea la care participă ;
 pentru secţiunea II: materialele (prezentările în power point )se vor trimite
pe CD pe adresa şcolii, iar fişa de înscriere scanată se va trimite pe adresa de
e-mail purtând menţiunea „Pentru Simpozion” şi secţiunea la care participă;
Data limită este 23 aprilie 2010 .
 se vor trimite numai lucrări ce abordează tema simpozionului, respectând
legea drepturilor de autor.

11
 Cadrele didactice din țară și străinătate pot participa cu participare directă sau
indirectă, dar toți partenerii din județul Caraș-Severin sunt rugați să participe
cu participare directă .
 *Fiecare participant trebuie să respecte aceste indicații în tehnoredactarea
lucrărilor pentru a putea realiza un CD cu toate lucrările . Lucrările
partenerilor care nu respectă tehnoredactarea și legea drepturilor de autor nu
vor fi incluse pe CD.
,, Ziua Porților Deschise “ – organizată la Școala Specială Caransebeș - expoziție cu
vânzare a lucrărilor realizate de elevii Școlii Speciale Caransebeș și elevii școlilor
colaboratoare/ partenere, în cadrul clubului de artă și creație ,, Micul artizan “ .

* FIECARE PARTICIPANT ESTE RESPONSABIL PENTRU TEHNOREDACTAREA ȘI CONȚINUTUL


PROPRIULUI MATERIAL .

* Pe tot parcursul derulării activităților proiectului, elevii școlilor colaboratoare /


partenere din Caransebeș vor desfășura activități de voluntariat și vor realiza
lucrări în cadrul clubului de artă și creație ,, Micul artizan “ alături de elevii cu
cerințe educative speciale .

Probleme organizatorice:
Echipa de proiect speră că proiectul va fi inclus în CAE 2011 și vă roagă să
citiți cu atenție toate indicațiile și să trimiteți prin intermediul poștei ,în același timp cu
lucrările elevilor dumneavoastră ,acordul de parteneriat și toate fișele de înscriere în
original după ce le-ați completat .
Pentru lămuriri și alte informații ne puteți contacta :
Profesor Duma Cornel Lucian – tel 0724526433
Profesor Ionescu Mariana – tel 0745143561
Profesor Ghera Lidia – tel. 0744585065
Semnarea acordului de parteneriat presupune participarea la toate activitățile
cuprinse in cadrul proiectului internațional și implicit, acceptarea cerințelor impuse
de organizatori.
Fiecare partener plătește personal ( vă rugăm să specificați numele
dumneavoastră ) o singură dată taxa de 60 RON în contul deschis la CEC BANK
Caransebeș pe numele DUMA CORNEL LUCIAN RO69CECES0208RON0300698 și
se participă la toate activitățile cuprinse în cadrul proiectului .
Taxa va fi folosită pentru derularea activităților cuprinse în cadrul proiectului și
redactarea diplomelor partenerilor implicați .
După aceea toți participanții vor fi invitați să se alăture sitului - rețelei sociale create
de instituția coordonatoare pe platforma Ning . http://proiectdiferitidaregali.ning.com/
unde vor trebui să completeze în momentul înscrierii pe platformă datele lor personale
inclusiv adresa poștală de acasă exact ca și în fișa de înscriere la proiect (anexa 1 ) .
De asemenea partenerii vor fi invitați pe grupul creat pe facebook .
http://www.facebook.com/pages/Caransebes/International-project-Different-but-
equal/112676022090223 unde vor avea posibilitatea să colaboreze și cu partenerii
europeni .

12
Partenerii sunt de acord ca toate fotografiile și filmulețele postate de partenerii în
proiect să fie publice pe situl și blogul proiectului internațional .
Toți partenerii sunt rugați să scaneze sau fotografieze toate fișele de înscriere și
acordul de parteneriat și să le posteze pe site înainte ca acestea să fie trimise prin
poștă și pe email la adresa proiectdiferitidaregali@gmail.com respectiv :fișa de
înscriere proiect internațional , fișa de înscriere expoziție internațională , fișa de
înscriere concurs internațional , fișa de înscriere simpozion internațional .
La finalul proiectului ,fiecare participant la Proiectul Internațional va primi:

• diplomă de participare la proiect


• diplome de participare la expoziție pentru elevi/copii si diploma de
coordonator al activității elevilor/copiilor pt. cadre didactice
• diplome de participare/premiu la concurs pentru elevi/copii si diploma
de coordonator al activității elevilor/copiilor pt. cadre didactice
• diplomă de participare la simpozion
• CD cu ISBN cu toate lucrările participanților la simpozion.

Adresa şcolii:
Şcoala Specială Caransebeş, Str. Spitalului, Nr.8, Municipiul Caransebeş, Jud. CARAŞ-
SEVERIN, Cod 325400.

Impactul în comunitate
Crearea și dezvoltarea relației școală - comunitate ; valorificarea produselor
activităților copiilor din cadrul școlii , realizarea de expoziții / expoziție cu vânzarea
acestor produse în cadrul diverselor manifestări culturale la nivel de comunitate în
cadrul Zilei Porților Deschise.
Proiectul va fi ,de asemenea, promovat pe plan local în presa scrisă și televiziunea
locală și pe siturile și forumurile educaționale naționale și internaționale .

Rezultate
• realizarea clubului de arta si creație in cadrul Scolii Speciale Caransebeș;
• dezvoltarea abilităților , competențelor elevilor în domeniul cultural artistic si
TIC;
• promovarea valorilor comune la nivelul partenerilor implicaţi: decidenţi, oameni
ai şcolii, familiile elevilor;
• promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească
între copiii cu CES si cei normali;
• atragerea efectivă a copiilor în organizarea activităţilor extracurriculare
comune, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi;
• realizarea sitului proiectului pe care vor fi postate imagini, prezentări și filmulețe
cu activitățile derulate in cadrul proiectului .

13
Diseminarea proiectului
Fotografiile , prezentările şi videoclipurile cu activităţile desfăşurate de către partenerii
implicaţi în proiect vor fi postate pe un site – reţea socială realizată de şcoala
coordonatoare pe Ning http://proiectdiferitidaregali.ning.com/ , pe blogul proiectului
http://proiectinternationaldiferitidaregali.blogspot.com/ și în grupul creat pe facebook .
http://www.facebook.com/group.php?gid=196358715218&v=wall&ref=mf#/group.php?
gid=196358715218

*Proiectul este sustenabil în al treilea an .

• Tipul de proiect: Internațional

INSTITUŢIA CARE COORDONEZĂ PROIECTUL :

Şcoala Specială Caransebeş

ADRESA : Str. Spitalului nr.8 TELEFON/FAX : 0255/513355


LOCALITATEA : Municipiul Caransebeş , Judeţul Caraş-Severin , România

Parteneri inițiali / colaboratori :

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

• Președinte Doctor Inginer Sorin Frunzăverde


• Domnul Sârbu Doagă Gheorghe – reprezentant al Președintelui Consiliului Județean
• Domnul Magas Gheorghe – reprezentant al Consiliului Județean

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin

• Inspector Școlar General : Prof. Adrian Doxan


• Inspector de specialitate : Prof. Rot Claudia
• Inspector Integrare europeană şi programe comunitare: Prof. Korka Aurora Rodica
• Inspector programe și proiecte educative : Prof. Doina Puichiță,
• Inspector de Religie : Pr. Prof. Sorin Oțelariu.

Casa Corpului Didactic Caraş-Severin

Director Tudor Deaconu

14
Episcopia Caransebeşului

• Prea Sfinția Sa Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului


• Preot Profesor Daniel Alic, consilier cultural Episcopia Caransebeș

Primăria Municipiului Caransebeş

• Primar Ioan Marcel Vela


• Manager City Prof. Borceanu Gheorghe

Parteneri media : Banat Tv

• Director Cornelia Mariana Dunăreanu


• Jurnalist Popescu Vasi

Liceul Teoretic ,, Traian Doda “ Caransebeș

• Director Prof. Florin Ciocan


• Prof . Dorina Coste

Liceul Pedagogic ,, C. D. Loga Caransebes “

• Director Prof. Nicolae Grindeanu


• Profesor Pfeifer Gabriela

Seminarul Teologic Caransebeș

• Director Pr. Prof. Constantin Ionel Train


• Pr.prof. iconom Pătruț Nicolae Bănăduc

Asociația Femeilor Ortodoxe Caransebeș

• Inginer Iacobescu Monica

15
ANEXA 1.2 .

16
17
Tipul de proiect: Internațional
INSTITUŢIA CARE COORDONEAZĂ PROIECTUL :
Şcoala Specială Caransebeş
ADRESA : Str. Spitalului nr.8 TELEFON/FAX : 0255/513355
LOCALITATEA : Municipiul Caransebeş , Judeţul Caraş-Severin , România
Coordonator :
Prof. Duma Cornel Lucian
Echipa proiect :
Director Prof . Ghiță Mihaela
Prof. Ionescu Mariana
Prof . Ghera Lidia
Prof. Vuletici Bogdan
Prof. Panga Dorina
Prof. Memelis Elena
Prof . Răileanu Marius Dan

DESCRIEREA PROIECTULUI :
Obiectivul general al proiectului:

Promovarea voluntariatului activ, a strategiilor multidimensionale integrate


utilizând TIC , tehnologia eLearning , instrumentele și aplicațiile web 2.0 și social media
și totodată folosirea artei în vederea prevenirii discriminării sociale și educarea în
spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al
toleranței, al schimbului liber de opinii

Obiective specifice:
În temeiul obiectivului major propus, proiectul urmărește să :
Obiective specifice:

În temeiul obiectivului major propus, proiectul urmărește :


• realizarea unui club de artă și creație în cadrul Școlii Speciale Caransebeș care
va cuprinde patru ateliere de creaţie, fiecare atelier cu specific aparte. Astfel, în
cadrul clubului vor funcţiona atelierul de desen , colaj şi pictură , atelierul de
artă populară/artizanat, atelierul de confecţionare păpuşi / marionete și atelierul
de refolosire a materialelor reciclabile . Domeniile de lucru vizate de clubul de
artă şi creaţie au fost atent selecţionate şi ele acoperă toate ariile de interes ale
elevilor noștri ;
• să promoveze un voluntariat activ din partea elevilor aflați în cadrul școlilor
partenere;

18
• să stimuleze tinerii cu cerințe educative speciale ,să-și descopere și să-și dezvolte
abilitățile în domeniul artistico-plastic;
• să promoveze metode și tehnici moderne în lucrul cu elevii, utilizând TIC,
instrumente și aplicații web 2.0 și social media ;
• să ajute opinia publică să conștientizeze drepturile fundamentale și nevoile
persoanelor cu cerințe educative speciale ;
• să ajute persoanele care se află în dificultate să devină mai încrezătoare în
forțele proprii, oferindu-le acces la responsabilitate și participare comună în
cadrul activităților proiectului;
• să angreneze partenerii sociali în activitățile proiectului ce au ca scop
încadrarea în muncă a persoanelor dezavantajate;
• să faciliteze accesul elevilor la activități artistico-plastice și la oportunitățile de
petrecere a timpului liber;
• să elimine discriminarea și să promoveze strategiile integrate de incluziune ;
• să cultive competențe cheie corelate cu grad/tip de deficiență în rândul
copiilor/tinerilor aflați în dificultate : abilități de comunicare, scriere,
alfabetizare digitală și informațională, comunicarea în limbi moderne de largă
circulație, cultură și conduită civică , cetățenia democratică, capacitatea de
adaptare la situații noi, lucrul în echipă , interesul pentru dezvoltarea personală
și învățarea continuă;
• să promoveze principiul învățământului democratic și garantarea dreptului la
educație diferențiată, pe baza pluralismului educațional, în beneficiul individului
și al societății;
• să corecteze stereotipurile actuale cu privire la persoanele aflate în situații de
excluziune;
• să încurajeze schimbul de bune practici între partenerii implicați în proiect.

Grup ţintă: cadre didactice, elevi, părinți și preșcolari.

Durata: perioada 8 luni noiembrie 2010 – iunie 2011

Motivaţia colaborării : Implementarea proiectului internațional

,,DIFERIȚI, DAR EGALI!“.

19
Fundamentarea colaborării (rezumat) :

Idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și


armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și creative .
Proiectul internațional ,, Diferiți, dar egali ” urmărește să deruleze mai multe activități prin
intermediul cărora elevii cu cerințe educative speciale, din cadrul Școlii Speciale Caransebeș
alături de elevii din școlile partenere, vor desfășura mai multe activități în comun în cadrul
clubului de artă și creație pentru a-și dezvolta abilitățile în domeniul artistico-plastic . Elevii
școlilor partenere vor desfășura mai multe acțiuni de voluntariat pentru a-i ajuta pe elevii
aflați în dificultate .
Proiectul se dorește a fi un impuls în eradicarea dezavantajelor în domeniul educației,
formării și să reprezinte o completare eficientă a Metodei Deschisă de Coordonare în
domeniul incluziunii sociale pentru protecție și incluziune socială .
Calendarul activităților

Data Activitatea Locaţia

Luna 1 Promovarea activităţilor proiectului Şcoala Specială Caransebeş /


noiembrie 2010 și înscrierea școlilor partenere Şcoli partenere / site proiect

Luna a II-a „Micul artizan”- Inființarea clubului Şcoala Specială Caransebeş


toată durata de artă şi creaţie în cadrul Școlii
proiectului Speciale Caransebeș
noiembrie 2010

Luna a III-a Expoziția Internațională Şcoala Specială Caransebeş /


decembrie 2010 ,, Nașterea Domnului, motiv de Şcoli partenere /Galeria de Artă
bucurie și sărbătoare a întregii Corneliu Baba din Caransebeș
creștinătăți . ”

Luna a IV-a Luna Mărțișorului și Bunei- Şcoala Specială Caransebeş /


martie 2010 Vestiri Şcoli partenere .

Luna a V-a Concurs Internațional – Învierea Şcoala Specială Caransebeş /


aprilie 2010 Domnului și renașterea spirituală a Comunitate / Galeria de Artă
întregii umanități, ediția a treia Corneliu Baba din Caransebeș

Luna a VI-a Simpozionul internațional Şcoala Specială Caransebeş/


mai 2010 ,, Voluntariatul, creativitatea și Comunitate
inovarea în învățământul special

Rezultatele preconizate ca efect al colaborării:


20
R1: realizarea unui site al proiectului ;
R2: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, lucru în echipă, de utilizare a mijloacelor media
la nivelul grupurilor ţintă vizate de prezentul proiect;
R3: materiale necesare mediatizării proiectului( afişe, pliante, anunţuri în presa scrisă cât şi
pe postul local de televiziune “ Banat TV”, Internet);
R4: modernizarea spaţiului deja existent destinat clubului de artă şi creaţie;
R5: simpozion internaţional;
R6: participarea elevilor la concursul internațional și expoziţie cu lucrări realizate de ei, în
cadrul atelierelor de artă şi creaţie.

Obligaţiile instituțiilor si școlilor partenere:


1. Stabilesc strategiile de lucru corelate cu particularităţile de vârstă, asigură logistică
necesară, mobilizează copiii şi părinţii pentru realizarea obiectivelor urmărite de proiect;
2. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor, partenerii se vor consulta periodic cu
şcoala care coordonează proiectul;
3. Promovarea şi mediatizarea proiectului pe plan local/zonal;
4. Respectarea termenelor limită impuse de şcoala coordonatoare de proiect.

Anexe

Anexa 1.1 - Fișă de înscriere la proiectul internațional

21
Nume și prenume cadrului didactic participant la proiect

Adresa de e-mail

Școala și localitatea

Adresa completă de acasă inclusiv codul poștal

*strada, număr, bloc, scara, apartament, localitate,județ,


cod poștal

ANEXA 1.2 ACORD DE PARTENERIAT

22
Anexa 2 - FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ
,, Nașterea Domnului, motiv de bucurie și sărbătoare a întregii creștinătăți ”
23
CARANSEBEŞ – 17 DECEMBRIE 2010

Numele şi prenumele elevului


Numele cadrului didactic coordonator
Şcoala
Clasa
Localitatea
Judeţul
Țara
Titlul lucrării
Secţiunea

Numele şi prenumele elevului


Numele cadrului didactic coordonator
Şcoala
Clasa
Localitatea
Judeţul
Țara
Titlul lucrării
Secţiunea

Numele şi prenumele elevului


Numele cadrului didactic coordonator
Şcoala
Clasa
Localitatea
Judeţul
Țara
Titlul lucrării
Secţiunea

Anexa 3 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL


INTERNAȚIONAL
24
,, Învierea Domnului și renașterea spirituală a întregii umanități ”
Caransebeș - 15 aprilie 2011

Numele şi prenumele elevului


Subsecţiunea
Numele cadrului didactic coordonator
Şcoala
Clasa
Localitatea
Cod poștal
Judeţul

Numele şi prenumele elevului


Subsecţiunea
Numele cadrului didactic coordonator
Şcoala
Clasa
Localitatea
Cod poștal
Judeţul

Numele şi prenumele elevului


Subsecţiunea
Numele cadrului didactic coordonator
Şcoala
Clasa
Localitatea
Cod poștal
Judeţul

ANEXA 4 FIŞA DE ÎNSCRIERE

25
SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL
,, Voluntariatul, creativitatea și inovarea în învățământul special ”
- ediţia a II-a -
CARANSEBEŞ Caransebeș - 7 mai 2011

AUTORUL / AUTORII LUCRĂRII

1.Numele și prenumele
Specialitatea
Adresa completă de domiciliu*

Titlul lucrării
Telefon/ Email
Şcoala
Localitatea
Judeţul

2. Numele și prenumele
Specialitatea
Adresa completă de domiciliu*

Titlul lucrării
Telefon/ Email
Şcoala
Localitatea
Judeţul

TITLUL LUCRĂRII:

SECŢIUNEA:

PARTICIPARE: DIRECTĂ........................................INDIRECTĂ..........................

AVETI NEVOIE DE VIDEOPROIECTOR ÎN PREZENTAREA LUCRĂRII :


DA___ NU___

*strada, număr, bloc, scara, apartament, localitate,județ, cod poștal

26