Sunteți pe pagina 1din 5

PROGRAMA OPŢIONAL

“LUMEA POVEȘTILOR”

An şcolar 2018 – 2019

Clasa I
Deficienţe mintale moderate și ușoare

Denumire opţional: „Lumea poveștilor”


Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Tipul opţionalului: De extindere
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Profesor de psihopedagogie specială: Oana Marţian
Instituţia de învăţământ: C.S.E.I. Nr.2 Bistriţa

ARGUMENT
Opţionalul „Lumea poveștilor” reprezintă o ofertă încântătoare la adresa elevilor. Am ales
acest opţional deoarece mi s-a părut interesant și accesibil pentru îndrumarea şcolarilor din clasa I.
Ca necesitate am proiectat acest opţional ca o combinaţie între lectură şi desen. De ce
această interdisciplinaritate? Deoarece în experienţa mea de profesor am descoperit cu îngrijorare că
tot mai mulţi copii întâmpină mari dificultăţi de a face pasul de la percepţie la reprezentare. Ori, se
cunoaşte faptul că fără această abilitate, trecerea de la concret la abstract este imposibilă şi duce la
eşec şcolar. Mi-am propus să-mi ajut elevii să-şi formeze această capacitate într-un mod plăcut şi
accesibil acestei vârste: prin lecturarea unui text (poezie, poveste, basm) de relativ scurtă întindere,
discutarea acestuia şi apoi reprezentarea prin desen a unor fapte, personaje sau idei proprii pe baza
textului. În acest fel, prin acest aparent simplu exerciţiu de gândire, copilul învaţă, fără constrângere,
să perceapă un mesaj, apoi să-şi creeze o imagine proprie a ceea ce a perceput, imagine pe care o
va ,,filtra” apoi prin universul său cognitiv şi afectiv. În final va reda imaginea mentală obţinută
printr-un desen, care îi va solicita şi formarea unor deprinderi estetice şi psihomotorii.
Competența generală a acestui opţional este dezvoltarea comunicării orale a copiilor,
precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative din punctul de vedere
al vârstei.
Pe parcusul întegului proiect urmăresc să ating următoarele obiective:
 selectarea și structurarea unor texte cu valoare literară adecvate nivelului de vârstă;
 favorizarea valorificării informaţiilor, a experiențelor anterioare de viață ale elevilor;
 formarea capacității de percepere a conţinutului de idei și a trăirilor afective transmise de
textele literare;
 îmbogățirea, precizarea, activizarea și nuanţarea vocabularului elevilor;
1
 valorificarea jocului didactic în procesul de învățare şcolară;
 dezvoltarea capacităţii de receptare orală a conţinutului unui text de mică întindere;
 reprezentarea unor secvenţe din textele audiate si reprezentarea acestora prin desene.

COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative

COMPETENȚE SPECIFICE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel mai


1.1. Sesizarea semni-
captivant;
ficației globale a
- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj
mesajului oral din textul
- formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul unui text
literar
audiat
1.2. Desprinderea semni- - lectură după una sau mai multe ilustrații;
ficației globale a - exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația globală a
lecturarea imaginilor mesajului literar
- exerciţii de identificare a personajelor;
1.3. Identificarea carac-
- exerciţii de enumerare și de comparare a caracteristicilor
teristicilor unui personaj
personajelor;
din textele literare
- jocuri de rol;
audiate
- jocuri de simulare
1.4. Manifestarea curio- - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
zității față de receptarea - izionarea unor filme pentru copii;
semnificației mesajelor - audierea unor povești citite sau înregistrate
orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


2.1. Redarea conţinutului - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
textului într-o formulare - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
proprie, care să cuprindă - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;
momentele semnificative - redarea conținutului textului prin intermediul desenului
2.2. Exprimarea de idei, - exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu ajutoruldesenului
trăiri personale prin sau prin simboluri;
intermediul limbajului - confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile audiate
artistic - crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
2
2.3. Asocierea unor ele- - realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente
mente simple de ex- de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică (ex.:
primare prin intermediul ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
artelor vizuale, cu alte - realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
forme de exprimare: - realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru toţi
muzică și literatură membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini etc.
2.4. Manifestarea iniţia- - exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând pro-priile
tivei în comunicare față păreri, idei, sentimente;
de situaţii prezentate în - discuţii și dezbateri în grup.
textul literar

3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative

- realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de textul


3.1. Imaginarea unor
literar;
întâmplări și fapte pre-
- jocuri de mimică;
zentate în textele literare
- interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2. Exprimarea trăirilor - jocuri de rol;
interioare ale personaje- - jocuri de simulare;
lor din textul literar - interpretarea unui rol în mai multe variante;
- audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține textul
și observarea imaginilor
3.3. Deosebirea însuși- - exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de cele neobişnuite;
rilor obişnuite de cele -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau neobişnuite unor
neobişnuite obiecte.

3.4. Crearea de mesaje și - exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor textului;


compoziţii artistice - exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau libere.

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA


COMPETENȚELOR SPECIFICE

1. Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularităţilor de vârsta ale
elevilor
2. Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite: dactilopictură,
amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
3. Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a
cere și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele
pozitive și negative
4. Elemente de construcție a comunicării
5. Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, povestiri.
6. Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
7. Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate
3
STRATGII DIDACTICE
Pentru eficiența învățării copiilor din clasa I trebuie să ne raportăm la lumea lor, la universul imediat.
Acest univers este și o creație a copilului, deoarece el în permanență face ceva: desenează, modelează,
rupe, lipește sau privește cu atenție un mesaj artistic.
 abordare ludică
 învățarea în context
 cultivarea spontaneității constructive și creatoare

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 Portofoliul individual al fiecărui elev;


 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente culturale artistice.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII:

Modulul 1 – Povești terapeutice


- Girafa și prietenia
- Uța broscuța
- Un om fericit
- Viitorul rege al junglei
- Două broscuțe
- Viermișorul Merlin
- Ursulețul Martin și prietenii lui
- Veve și Riță
- Mândrul șoricel
- Leul – cel ce știe tot
- O zi în parc
Modulul 2 – Povești, povestioare
- Fetița care l-a luat pe NU în brațe după Octav Pancu-Iași
- Câinele cel isteț de Cezar Petrescu
4
- Legenda albinei
- Povestea puișorului moțat de Constanța Nițescu
- Cuiele de Pop Simion
- Soarele și luna – poveste animată
Modulul 3 – Amintiri din copilărie
- La cireșe
- La scăldat
- Pupăza din tei
- Caprele Irinucăi
Modulul 4 – Poezii
- Câți ca voi! de George Topîrceanu
- Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu
- Rățușca cea curioasă de Emilia Plugaru
- Povestea gâștelor de George Coșbuc
- Bondarul leneș de Elena Farago
- Prima carte cu Apolodor de Gellu Naum
- Gospodina de Otilia Cazimir
- Fetița alintată de Otilia Cazimir

BIBLIOGRAFIE:

1. G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;


2. Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la clasele I-IV”,
Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
3. Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
4. Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998
5. http://clicpsihologic.ro/category/povesti-terapeutice/

S-ar putea să vă placă și