Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială nr.

4 Fundu Herţii
Denumirea opționalului: Capcanele ortografiei
Tipul: Opțional la nivelul disciplinei
Auxiliar folosit: ,,Cratima in ciclul primar”
Clasa: a III-a
Durata: 1 an
Numărul de ore pe săptămână: 1oră
Autorul: învăţător Parasca Cristina Cătălina
Abilitatea pentru susținerea cursului: Pedagogia învățământului primar și preșcolar

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

DISCIPLINA OPŢIONALĂ:

2019 - 2020
,, Capul copilului nu este un vas pe care sa-l umpli, ci o făclie pe care s-o aprinzi
astfel incât, mai târziu, să lumineze cu lumina proprie.” Plutarh

ARGUMENT

De ce „Capcanele ortografiei”? În primul rând datorită obiectivului major pe care îl


urmărește perioada de început a „carierei” de elev, acela de dezvoltare a capacităților de
comunicare orală și în scris, de relaționare, ambele fiind condiții de baza ale desfășurării
activităților în clasă la toate disciplinele. Pentru a realiza cele patru obiective cadru de la limba și
literatura româna am ales, împreună cu părinții și ținând cont de opțiunile, respectiv necesitățile
elevilor acest optional.
În sprijinul alegerii acestui opțional voi cita afirmația marelui lingvist Ovid Densusianu
,,Nici o limbă nu poate fi redată în scris absolut cum se pronunţă şi, deoarece scrierea cere
totdeauna o anumită cultură de la aceia care o aplică, este necesară o stăruinţă de a înţelege
anumite nuanţe ale ei.” Ca atare se vor aborda drept ,,nuanţe” omofonia cuvânt - ortogramă (sa, s-
a; la, l-a, iau, i-au etc) şi omofonia caracteristică dintre un grup de cuvinte şi cuvântul format din
contopirea lor ( de fel, defel; o dată, odată, nici când, nicicând etc), iar ca orele să se desfăşoare
într-un mod plăcut, aparent lejer, se va apela la strategii didactice antrenante, atrăgătoare, uneori
chiar cu nuanţe hazlii în scopul de a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească mai uşor codul ortografiei
limbii române, evitând supraîncărcarea, stresul, dar, mai ales, tendinţa de respingere pe care o
generează, de obicei, temele şi conţinuturile cu un grad sporit de dificultate.
Dacă încercăm să respectăm trăsăturile specifice comunicarii umane, atunci este absolut
necesar să creăm in timpul orei situații autentice de comunicare cât mai diverse. Astfel, prezentul
proiect de optional l-am conceput astfel incât să răspundă exigențelor actuale, prin deplasarea
semnificativă de accent de pe conținuturi pe competențe, conţinuturile fiind tratate ca bază de
operare pentru structurarea competenţelor, nu ca scopuri în sine.

VALORI SI ATITUDINI

1. Respect față de scrierea caligrafică și ortografică.


2. Considerarea scrierii corecte ca parte importantă a limbii și literaturii române.
3. Asumarea responsabilității față de modul de scriere.
4. Respect pentru scriitorii noștri si nu numai.
5. Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru.
6. Manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate.
7. Toleranță și flexibilitate în cadrul schimbului de idei in diferite situații de comunicare.

2
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE

Competențe specifice Activităţi de învăţare


1. Realizarea de deducţii simple pe baza - formularea unor predicţii, pe baza unor fragmente de
audierii unui text literar sau text audiate
informativ accesibil - oferirea de concluzii simple pornind de la
scurtmetraje animate /fragmente de desene animate
- audierea unor dialoguri amuzante/ interesante şi
identificareapersoanelor care comunică (numărul şi
statutul lor, vârsta, preocupările)

2. Deducerea sensului unui cuvânt prin - intuirea sensului unui cuvânt dintr-o secvenţă de
raportare la mesajul audiat în emisiune audio/ video - explicarea sensului cuvântului
contexte de comunicare previzibile pornind de la context
- exerciţii de integrare a cuvintelor şi expresiilor noi în
contexte proprii;

3. Manifestarea atenţiei faţă de diverse - concursuri pe echipe pentru rezolvarea de sarcini


tipuri de mesaje în contexte previzibile simple/ itemi cu alegere multiplă pornind de la textele
audiate
- vizionarea de scurtmetraje animate sau filme scurte
pentru copii
- audierea unor scenete/ fragmente de teatru
radiofonic pentru copii şi realizarea de improvizaţii pe
baza acestora
- notarea unor elemente considerate importante dintr-
un scurt text de informare audiat

4. Pronunţarea clară şi corectă a unui -exerciţii de dicţie şi ortoepie


mesaj utilizând intonaţia adecvată im- -jocuri de cuvinte
pusă de semnele de punctuaţie -frământări de cuvinte
exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de
accentuare;
-antrenament de corectare a pronunţiei
-exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a vitezei
proprii de vorbire

5. Prezentarea ordonată logic şi - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza


cronologic a unui proiect/ a unei iniţială şi la final
activităţi derulate în şcoală sau - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării
extraşcolar unor proiecte/ teme
- concurs de prezentări orale pe o temă anunţată (de
exemplu, serbarea de Crăciun, vizita la muzeu,
personajul ..., vizionarea filmului 3D) cu juriu dintre
elevii clasei
- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor
imagini care corespund momentelor unei întâmplări

3
6. Iniţierea şi menţinerea unei - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce -
interacţiuni în vederea rezolvării de proiecte în perechi/ grupuri mici în care elevii
probleme individuale sau de grup stabilesc roluri şi derularea activităţilor
- minidezbateri/ controversa creativă

7. Asocierea elementelor descoperite în - realizarea de proiecte integrate care vizează


textul citit cu experienţe proprii legăturile dintre lumea reală şi cea imaginară
prezentată în textele citite
- realizarea de postere/ organizatori grafici pentru a
indica relaţia dintre text (literar sau de informare) şi
experienţele proprii
- exerciţii de reformulare a unui mesaj, din perspectiva
diferiţilor receptori/emiţători

9. Manifestarea interesului pentru - proiecte de documentare la diverse discipline şcolare


lectura literară şi de informare sau în vederea unor activităţi extraşcolare (de
exemplu, excursii, concursuri, serbări)
- întâlniri cu scriitori, iniţierea unei corespondenţe cu
un scriitor
- concursuri legate de conţinutul cărţilor citite

10. Recunoaşterea şi remedierea - autoevaluarea şi interevaluarea textelor redactate


greşelilor de ortografie şi de - discutarea greşelilor de ortografie
punctuaţie în redactarea de text - inventarea unor probe pentru a verifica scrierea
corectă

11. Redactarea unor texte creative pe - alcătuirea unui jurnal


baza unui suport - redactarea unor minireferate
- alcatuirea unor texte pe baza unui suport

12. Manifestarea dorinței de a comunica - realizarea unui jurnal al opționalului


în scris unele idei - realizarea unui tabel al ortogramelor
- realizarea de afişe pentru promovarea unor
evenimente din şcoală;concurs de afişe

4
CONȚINUTURI

 Forma şi conţinutul cuvintelor( relaţia sunet-literă şi sensul propriu sau figurat);


 Mesajul oral şi mesajul scris – dificultăţi în înţelegerea corectă a diferenţei
 dintre cuvinte şi ortogramele omofone care le corespund;
 Cuvinte şi ortograme ,,consacrate” care se rostesc identic, dar se scriu diferit: recunoaştere,
explicare, aplicare în enunţuri proprii;
 Cuvinte şi grupuri de cuvinte care se rostesc la fel, dar au sensuri diferite: explicarea
fenomenului contopirii fără introducerea terminologiei de specialitate
- recunoaştere, explicare, aplicaţii;
 Instrumente de autocontrol accesibile nivelului de şcolarizare: reguli simple aplicabile în
însuşirea ortografiei folosirii cratimei;

SUGESTII METODOLOGICE

 explicația, conversaţia, exercițiul, problematizarea


 jocul didactic, învăţarea prin descoperire
 activități interdisciplinare
 tehnici din gândirea critică: Cubul, Ciorchinele, Diagrama Venn, Cvintetul, Explozia
stelară, Pălăriile gânditoare
 resurse materiale: suportul de curs, scheme, tabele, diagrame, rebusuri

MODALITĂȚI DE EVALUARE

a) Evaluarea formativă se va desfăşura sub formă preponderent orală pe parcursul derulării


fiecărei lecţii (fişe de lucru independente, în perechi sau pe echipe, dictări, alcătuire de
enunţuri, completări de texte lacunare, joc de rol – miniscenete umoristice cu scopul ironizării
greşelilor de ortografie, jocuri, etc.)
b) Evaluarea sumativă va avea loc periodic şi va îmbrăca forme atractive (alcătuire de
texte/compuneri gramaticale, concursuri orale sau scrise: ,,Eu scriu cel mai corect!”,
dramatizări, lucrări ale elevilor, proiectul, pliante, ş.a.)
* Instrumente de evaluare: examinarea orală, observarea sistematică a comportamentului elevilor,
probă scrisă, proba practică, jocul didactic, joc de rol, dramatizări, concursuri, portofoliu, colecţie
de cărţi ilustrate, colecţie de desene.
* Un accent deosebit se va pune pe: formarea capacității de autoevaluare, evaluare reciprocă,
analiza produselor activității.

5
****** ,,Şcoala ortografiei – set 64 planşe ortografice”, Aramis, Bucureşti;
*Berca, Ion: ,,Metodica predării limbii române”, E.D.P.,Bucureşti, 1972;
*Berdescu, G.: ,,Ortografia în şcoală”,E.D.P.,Bucureşti, 1973;
*Blideanu, Eugen,Şerdean, Ioan :,,Orientări noi în metodologia studierii limbii române în ciclul
primar”, E.D.P., Bucureşti, 1981;
*Constantinescu, Maria: ,,Capcanele ortografiei”,E.D.P., Bucureşti, 1996;
*Peneş, Marcela; ,,Ortografie – exerciţii pentru clasele I-IV”, Aramis, Bucureşti,1998;
*Nicola, Ioan: ,,Pedagogie”, E.D.P., Bucureşti, 1996;
*Şerdean, Ioan: ,,Metodica predării limbii române”, E.D.P., Bucureşti, 1993;
*Şerdean, Ioan: ,,Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar”,
Corint, 2007.

6
PLANIFICAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Clasa: a III a, an şcolar 2019 - 2020


Curriculum: la decizia şcolii
Auxiliar folosit: ,,Cratima în ciclul primar”
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Repartizarea orelor:

NR. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENTE NR. PERIOADA


CRT SPECIFICE ORE SĂPTĂM.

SEMESTRUL I
C1. C2, C3, C4, C6
1. Mesajul oral şi mesajul scris – dificultăţi de
scriere. 6.
Cratima – folosirea ei în ortografie.

2. Forma şi conţinutul cuvintelor.


C2, C3, C4, C5, 6.
Schimbarea formei cuvintelor în formarea C6
ortogramelor (,,pierderea unui sunet/literă”).

3. Despărţirea ortogramelor în silabe.


C1, C2, C3, C4, 5.
Silaba care ,,uneşte” cuvintele unei C6, C7
ortograme.

Semestrul al II lea

4. Omofonia cuvânt/ortogramă - ,,cuvinte de 6.


C4, C5, C6, C7,
sprijin” pentru recunoaşterea acestora C8
Cuvântul – parte esenţială a comunicării.

5. Recunoaşterea ortogramelor cu ajutorul


verbelor, ca parte componentă a acestora. C4, C5, C6, C7, 7.
Rolul ortogramelor în sporirea expresivităţiiC8
şi
Fluidizării limbajului.

11. Recapitulare finală C1, C2, C3, C4


C5, C6, C7, C8 3.
Să repetăm ce-am învăţat!

7
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Clasa: a III a, an şcolar 2019 - 2020


Curriculum: la decizia şcolii
Auxiliar folosit: ,,Cratima în ciclul primar”
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Repartizarea orelor:

NR. UNITATEA DE C.S. NR.


CRT.
CONŢINUTURILE LECŢIILOR ORE
ÎNVĂŢARE DATA
SĂPT.
SEMESTRUL I
Prezentarea conţinutului opţionalului: motivaţie,
1. Mesajul oral şi demonstrare a frecvenţei tendinţelor de scriere greşită a
mesajul scris – ortogramelor – exerciţii rezolvate de elevi fără 1. I.
dificultăţi de C1 prealabile explicaţii, urmate de corectare şi prezentarea
scriere scrierii corecte.
Folosirea cuvântului în vorbire şi scriere: integral şi
6 ore C2
parţial în cadrul ortogramelor – explicarea apariţiei
cazurilor de rostire împreună a două sau trei cuvinte
C3 ca fiind unul singur după forma sonoră; 1. II.
*exerciţii de rostire şi scriere a diferite tipuri de
ortograme şi, în paralel, rostirea şi scrierea cuvintelor în
C4 întregime – demonstrarea fluidizării vorbirii cu ajutorul
ortogramelor.
Cuvinte şi ortograme omofone: exemple de cele mai dese
C6 cazuri utilizate în exprimare;
* realizarea, prin descoperirea de către elevi, a unui tabel 1. III.
cu cuvinte şi ortograme cu forma sonoră asemănătoare
( de-a/de-a; s-a/sa; i-a/ia; l-a/la; n-a/na; c-a/ca etc).
Ordinea cuvintelor într-un enunţ: topica, crearea
ortogramelor prin topica inversă ( fără terminologie).
Cuvântul ,,mă” – sensul în cadrul propoziţiilor; folosirea 1. IV. X
lui în topica uzuală (înaintea predicatului), fără cratimă
şi cu cratimă; folosirea lui în topica inversă (după
predicat) - totdeauna cu cratimă.
1.Când scriem cu cratimă? Omofonie.
Exerciţii de însuşire a scrierii corecte a perechilor de 1. V.
cuvinte/ortograme :mai/m-ai; moi/m-oi; mor/m-or.
Test de evaluare sumativă 1. VI. 24.10
VACANŢA CLASELE I-IV - SĂPTĂMÂNA VII
C2 Creare de ortograme din cuvinte date – relaţia dintre
2. Forma şi formă şi conţinut (schimbarea formei şi păstrarea
conţinutul C3 înţelesului).
cuvintelor Cuvântul ,,mi” – sensul în contextul propoziţiilor; 1. VIII.
C4 *Folosirea cuvântului ,,mi” în topica uzuală, firească a
6 ore vorbirii, fără cratimă şi folosirea lui în propoziţii cu
C6 topică inversă – totdeauna cu cratimă. Exemple ( ia-mi,

8
lasă-mi, spune-mi, scrie-mi, povesteşte-mi).
C7 2. Când scriem cu cratimă? Omofonie. 1. IX.
Exerciţii de învăţare a scrierii corecte a perechilor de
cuvânt/ortogramă, caracterizate prin omofonie:
Forma şi mia/mi-a; mie/mi-e; mii/mi-i; miau/mi-au;
C2
conţinutul Cuvintele ,,te”şi ,,ţi”- sensul lor în contextul propoziţiilor;
cuvintelor *Folosirea în diverse ortograme formate prin rostirea 1. X.
(continuare) într-o silabă a două cuvinte ,,scurte”(te-ai, ţi-ai; te-am,
C3
ţi-am; te-aş, ţi-aş; te-au,ţi-au; te-ar, ţi-ar);
Verbele (cuvintele care exprimă o acţiune) în formarea
C4 ortogramelor.
* Formarea de ortograme prin rostirea împreună
a două cuvinte, dintre care al doilea exprimă o 1. XI.
C6 acţiune (verb) şi începe cu una din vocalele ,,a”, ,,o”, ,,î”
( te-ascult, ţi-aduc, te-opreşti, ţi-ordonezi, te-mbraci );
3.Când scriem cu cratimă? Omofonie.
C7 *Exerciţii de însuşire a scrierii corecte a perechilor de
cuvinte/ortograme omofone: ţie/ţi-e; aţi/a-ţi;
Cuvintele ,,o” şi ,,îi”–sensul lor în contextul propoziţiilor
*Exerciţii de demonstrare a formării ortogramelor care
au în componenţa lor cuvintele ,,o” şi ,,i”:
a) ortograme de tipul ,,o-verb care începe cu vocala a sau 1. XII.
î” ( o-ntreb, o-mbrăţişez, o-ajut, o-alung, )
şi ,,i-verb care începe cu una din vocalele a, î” ( i-ajut,
i-aduc, i-mpac, i-ntind);
b) ortograme formate prin inversarea topicii: verb +o
(ad-o, spune-o, trimite-o); verb + i(adu-i, spune-i, dă-i).
Test de evaluare sumativă 1. XIII. 12.12
Regula despărţirii în silabe a cuvintelor care se rostesc
3. Despărţirea C1 împreună: ,,pierderea unei silabe”(topica uzuală).
ortogramelor în C2 *Exerciţii aplicative de despărţire a ortogramelor –
silabe C3 oral şi scris ( în paralele cu însuşirea noilor ortograme). 1. XIV.
C5 4. Când scriem cu cratimă? Omofonie.
5 ore C6 *Exerciţii de însuşire a regulilor de scriere corectă a
C7 perechilor de cuvinte/ortograme omofone:
ia/i-a; iau/i-au; iar/i-ar; săi/să-i.
VACANŢA DE CRĂCIUN
Despărţirea în silabe a ortogramelor formate prin
3. Despărţirea C1 inversarea topicii.
ortogramelor în 5. Când scriem cu cratimă? Omofonie. 1. XV.
silabe C2 *Exerciţii de însuşire a regulilor de scriere corectă a
(continuare) perechilor de cuvinte/ortograme omofone:
C3 cei/ce-i; căi/că-i; ai/ a-i; dai/da-i;
Verbul auxiliar ,, a avea” şi ortogramele acestuia
C5 formate împreună cu alte cuvinte: 1. XVI.
mă, mi, te, ţi, le, şi, ne, i (îi), vă, de, ce, nu,că,
C6 Test de evaluare sumativă 1. XVII.
Recapitulare semestrială: ortograme fără variante
C7 Omofone şi cu variantă omofonă în rândul cuvintelor. 1. XVIII
Alcătuire de enunţuri, dictare, completare de propoziţii.

9
SEMESTRUL AL II LEA
Ce este omofonia? (introducerea termenului şi
4. Omofonia explicarea semnificaţiei).
cuvânt/ C4 Cuvântul ,,l” (îl, lui, el)–sensul în contextul propoziţiilor; 1. XIX.
ortogramă – *Însuşirea regulii de scriere a ortogramelor:
,,cuvinte de a) l-am, l-ai, l-a, l-aţi, l-au;
sprijin”pentru b) mi-l, ţi-l, ni-l, vi-l, li-l;
recunoaşterea C5 c) de tipul verb + ,,l” ( ia-l, dă-l, desenându-l, luându-l).
acestora Recunoaşterea cuvintelor (de varianta lor omofonă)
prin înlocuirea cu sinonime ale lor.
6 ore C6 *Exerciţii de descoperire a sinonimelor ortogramelor 1. XX.
uzuale şi chiar a celor mai rar folosite - întocmirea unui
tabel cu: ortograma omofonă, cuvântul şi sinonimul lui.
Folosirea sinonimiei pentru înţelegerea noţiunii de
C7 de cuvânt cu sens propriu.
Cuvântul ,,l” – componentă a unor ortograme cu
variantă omofonă în rândul cuvintelor. 1. XXI.
6. Când scriem cu cratimă? Omofonie.
C8 *Exerciţii aplicative de însuşire conştientă a scrierii
corecte a perechilor de cuvinte/ortograme omofone:
la/l-a; lor/l-or; laş/l-aş;cel/ce-l; al/a-l;
Formarea de ortograme din cuvinte date: descoperirea
situaţiilor când este posibilă şi când nu este posibilă
formarea de ortograme.
Cuvântul ,,ne” – sensul în contextul propoziţiilor; 1. XXII.
Ortografia ortogramelor formate prin rostirea împreună
a acestuia urmat de verbe care încep cu una din vocalele
,,a” (ne-ajută), ,,o” (ne-opreşte), ,,u”(ne-umbreşte),
precum şi a celor care încep cu vocala ,,î”- cu pierderea
acesteia în urma rostirii/scrierii împreună ( ne-mbracă).
6. Când scriem cu cratimă? Omofonie.
Exerciţii de învăţare conştientă a ortografiei perechilor 1. XXIII.
de cuvinte/ortograme:
neam/ne-am; nea/ne-a; dune/du-ne.
Test de evaluare sumativă 1. XXIV.
Formarea ortogramelor dintr-un verb şi un alt cuvânt.
5. Recunoaşterea C4 Cuvântul ,,vă” –sensul în contextul propoziţiilor.
ortogramelor *Exerciţii de învăţare a formării ortogramelor prin .
cu ajutorul rostirea/scrierea împreună a cuvântului ,,va” urmat de 1. XXV.
verbelor ca parte C5 un verb care începe cu una din vocalele: ,,a”( v-ajung),
componentă ,,o”( v-opresc), ,,î”( vă-ntâmpin, vă-mplinesc).
a acestora C6 *Exerciţii de scriere corectă a ortogramelor obţinute
prin inversarea topicii: mişcaţi-vă, urcaţi-vă, luaţi-vă.
7 ore Verbele ortogramelor ca şi ,,cuvinte de sprijin” pentru
C7 recunoaşterea şi învăţarea conştientă ortografiei
ortogramelor . 1. XXVI.
7.Când scriem cu cratimă? Omofonie. Exerciţii de
C8 învăţare conştientă a scrierii corecte a perechilor
omofone cuvânt/ortogramă: va/v-a; var/v-ar; voi/v—oi.
Concurs de ortografie a ortogramelor 1. XXVII
,,Cratima – Prietena mea”.

10
VACANŢA DE PAŞTE
Frecvenţa verbelor în componenţa ortogramelor.
5. Recunoaşterea Cuvântul ,,le” – sensul în contextul propoziţiilor;
ortogramelor *Ortograme care conţin cuvântul ,,le”:
cu ajutorul C4 a) formate prin rostirea/scrierea împreună cu un verb 1. XXVIII.
verbelor ca parte care începe cu una din vocalele:
componentă ,,a” ( le-ajut), ,,o” ( le-opresc), ,,i”(le-mbrac, le-mpac);
a acestora b) formate prin inversarea topicii: ajută-le, ascultă-le,
(continuare) C5 vedeţi-le, spune-le.
Omofonie: zile/zi-le.
Rolul ortogramelor în expresivitatea limbii; frecvenţa
C6 ortogramelor în limbajul poetic.
Cuvântul ,,se” – sensul în contextul propoziţiilor;
Ortograme care conţin cuvântul ,,se”: 1. XXX.
a)formate prin rostirea/scrierea împreună cu un verb
C7 care începe cu una din vocalele ,,a” ( s-aude),
..o” ( s-ocoleşte), ,,u” ( s-usucă), ,,î” ( se-mbracă);
b) formate prin inversarea topicii (ducă-se, descurce-se)
Omofonie: sa/s-a; sau/s-au; sar/ s-ar.
C8 Formarea ortogramelor ,,negative”: ,,nu” + verb.
Cuvântul ,,nu” – sensul în contextul propoziţiilor.
*Ortograme care conţin cuvântul ,,nu”: formate prin
rostirea/scrierea împreună cu un alt cuvânt care începe 1. XXXI.
cu una dintre vocalele: ,,a” ( n-are, n-aţi, n-aduce),
,,î”( nu-nţelege, nu-ncepe, nu-i);
8.Când scriem cu cratimă? Omofonie:
nor/n-or; noi/n-oi; nai/n-ai; naş/n-aş; na/n-a.
Test de evaluare sumativă 1. XXXII. 22.05.
RECAPITULARE -- situaţii de ortograme formate prin
6. Recapitulare C1 rostirea/scrierea împreună a două cuvinte:
Finală a) fără pierdere de sunete/litere: te-am, le-ai, le-ar,
C2 de-am, ce-ar, şi-ai,Şi-aduce, ţi-aminteşti, le-aruncă etc; 1. XXXIII.
3 ore b) cu pierdere de sunete/litere la primul sau al doilea
C3 cuvânt: m-ar, l-ai, l-auzi, s-oprise, n-avea, le-mparte,
te-mpaci, şi-mpreună, că-ntinde etc.
C4 * evaluare scrisă sub formă de dictare şi alcătuire de
enunţuri.
C5 RECAPITULARE: omofonii dintre cuvinte şi ortograme
crearea de liste individuale cu situaţii reţinute, sensuri,
C6 aplicaţii, corectarea greşelilor tipice sau a greşelilor cu 1. XXXIV.
o arie mai mare de frecvenţă.
C7 * evaluare scrisă sub formă de dictare şi alcătuire de
enunţuri.
C8 Concurs distractiv pe echipe ,, Ortograma buclucaşă”. 1. XXXV.

11