Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”,Cluj-Napoca clasa a IV-a D

învăţătoare : Ecaterina Fodorean

FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ NR. 1

cu referire la competenţele dobândite de către elev..........................................


în anul şcolar 2003 -2004.

Observaţiile au fost consemnate în urma evaluării efectuate la începutul anu-


lui şcolar 2004 -2005.

Fişa de evaluare a fost completată în intevalul : ..............................................

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba şi literatura română

PROBA ORALĂ :

O.C. 1. - Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral ;


O.C. 2. – Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală .

O.R. Obiective de referinţă CALIFICATIV


Exemple de activităţi de învăţare I. S. B. F.B.
0 p. 1p. 2p. 3p.
1. 1. Sesizează succesiunea logică a secvenţelor dintr-un
mesaj oral : - exerciţii de ordonare temporală a sec-
venţelor unui mesaj oral ;
1. 3. Sesizează corectitudinea gramaticală a unui enunţ
oral : - exerciţii de sesizare intuitivă a structurilor gra-
maticale ( morfologice şi sintactice ) corecte sau inco
recte în fluxul enunţului ;
- exereciţii de realizare corectă a acordului predicatu
lui cu subiectul ;
- exerciţii de acord , de modificare a formei adjectivu
lui, prin schimbarea genului sau a numărului substan
tivului pe care îl determină.
1. 4. Discerne sensul unui cuvânt nou prin raportare la me
sajul audiat : - exerciţii de formulare de întrebări pen-
tru stabilirea sensului global al mesajului ;
- exerciţii de înlocuire a cuvântului nou prin sinonime
1. 5- Semnalează prin mijloace verbale şi nonverbale (ges
Turi , mimică) înţelegerea unui mesaj transmis:
- exerciţii de mimă ;
- exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor
verbale cu cele nonverbale ( gesturi , mimică ) ect.
1. 6. Manifestă constant interes faţă de interlocutor în dife
rite situaţii de comunicare :
- simulări de situaţii de comunicare diverse ;
- exerciţii de dialog : elev - elev ,
elevi - elevi ,
elev - învăţător ;
- jocuri de rol , de tipul vorbitor – ascultător , vizând
formarea comportamentului de ascultător etc.
2. 1. Construieşte texte orale scurte pe baza unui suport
vizual şi a unui plan simplu de idei dat :
- exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de
cele de detaliu dintr-un mesaj ascultat ;
- exerciţii de povestire a unor fapte, întâmplări fictive
sau reale ;
- exerciţii de construire a unor texte orale narative pe
baza unor imagini ;
- exerciţii de construire a unor texte orale pe baza
unui şir de întrebări sau a unui plan de idei etc.
2. 2. Utilizează corect părţile de vorbire studiate în enun-
ţuri / texte proprii :
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple
şi a propoziţiilor dezvoltate , a propoziţiilor exclamati-
ve , interogative şi enunţiative ( fără folosirea termino
logiei ştiinţifice ) ;
- exerciţii de completare a enunţurilor / textelor lacu-
nare pentru marcarea categoriilor de număr şi de per
soană etc.
2. 3. Integrează cuvintele noi într-o serie de enunţuri pro-
prii :
- exerciţii de determinare a sensului unor cuvinte în
contexte date ;
- folosirea dicţionarelor ;
- exerciţii de integrare a achiziţiilor lexicale noi în e-
nunţuri proprii etc.
2. 4. Pronunţă clar şi corect un mesaj :
- exerciţii de rostire fluentă şi corectă a unor mesaje ;
- exerciţii de corectare a pronunţării regionale ;
- exerciţii de reglare a intonaţiei , a volumului , a vite-
zei proprii de a vorbi ;
- exerciţii de dicţie etc.
2. 5. Adaptează vorbirea la diferite situaţii de comunicare
dialogată :
- exerciţii de dialog cu persoane diferite ;
- conversaţii pe teme cunoscute etc.;
- exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare .
2. 6. Manifesta independenţă în comunicarea orală :
- exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi gânduri ,
în legătură cu fapte şi cu întâmplări cunoscute ;
- jocuri de rol pentru exersarea unor acte de vorbire.
Total puncte realizate

Bareme : Foarte bine : 33 – 30 puncte ;


Bine : 29 – 24 puncte ;
Suficient : 23 - 17 puncte ;
Insuficient : sub 17 puncte .

Calificativul acordat : ...............................................


Data : ...............................................
Semnătura învăţătoarei : ...............................................

NOTĂ :
 Obiectivele de referinţă şi exemplele de activităţi de învăţare cuprinse
în fişă au fost desprinse din Programa şcolară pentru clasa a III-a.
 Evaluarea se va derula în primele două săptămâni ale anului şcolar.
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”,Cluj-Napoca clasa a IV-a D
învăţătoare : Ecaterina Fodorean

FIŞA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ NR. 2

cu referire la competenţele dobândite de către elev..........................................


în anul şcolar 2003 -2004.
Observaţiile au fost consemnate în urma evaluării efectuate la începutul anu-
lui şcolar 2004 -2005.
Fişa de evaluare a fost completată în intevalul : ..............................................

Aria curriculară: Limbă şi comunicare


Disciplina: Limba şi literatura română

PROBA SCRISĂ :
O.C. 3. - Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
( citirea / lectura );
O.C. 4. – Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă .

O.R. Obiective de referinţă CALIFICATIV


Exemple de activităţi de învăţare I. S. B. F.B.
0 p. 1p. 2p. 3p.
3. 1. Desprinde informaţii de detaliu dintr-un text citit ( lite-
rar / nonliterar ) :
- exerciţii de citire explicativă şi de citire selectivă ;
- exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmen
te logice ;
- exerciţii de formulare a ideilor principale ale unui
text citit ;
- exerciţii de identificare a întâmplărilor petrecute în-
tr-o succesiune logică dintr-un text citit ;
- exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi
temporali ai acţiunii .
3. 2. Sesizează semnificaţia cuvintelor în funcţie de un
context dat :
- exerciţii de sesizare a schimbării semnificaţiei unor
cuvinte în funcţie de contextul în care apar acestea;
- jocuri didactice de utilizare a categoriilor semantice:
* sinonime ;
* antonime ;
* omonime
( fără menţionarea terminologiei lexicale )
3. 4. Recunoaşte secvenţele dialogate dintr+un text nara-
tiv dat :
- exerciţii de identificare a secvenţelor de dialog din-
tr-un text narativ dat ;
- exerciţii de argumentare a folosirii dialogului în tex-
tele narative date .
3. 5. Citeşte fluent şi expresiv texte cunoscute .
- exerciţii de memorare şi de recitare expresivă a u-
nor poezii ;
- exerciţii de citire a textelor , respectând intonaţia
impusă de semnele de punctuaţie.
3. 7. Manifestă interes pentru lectura unor texte variate li-
terare sau nonliterare :
- exerciţii de citire a unor texte „la prima vedere ” în
ritm propriu ;
-exerciţii de exprimare a propriilor opinii , gânduri,
sentimente în legătură cu faptele şi acţiunile persona
jelor prezentate în texte literare ;
- formulări de întrebări şi de răspunsuri vizând conţi-
nutul textelor citite .
4. 1. Redactează texte narative de mică întindere pe baza
unui plan de idei , ţinând seama de părţile unei com-
puneri :
- exerciţii de relatare a unor fapte şi întâmplări perso-
nale ;
- exerciţii de reducere a enunţurilor dezvoltate la in-
formaţia simplă ;
- antrenament de structurare a compunerii în introdu-
cere , cuprins şi încheiere ;
- exerciţii de redactare a unor texte narative pe baza
unui suport vizual , a unui plan de idei .
4. 2. Povesteşte fragmente din textul citit :
- exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea
indirectă ;
- alegerea cuvintelor în funcţie de temă.
4. 3. Realizează acordurile gramaticale în textul redactat :
- exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie şi a
părţilor de vorbire studiate ;
- exerciţii de stabilire a acordului :
* dintre predicat şi subiect ;
* dintre adjectiv şi substntivul determinat ;
- exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacu-
nare cu structurile morfologice învăţate ;
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple
şi a propoziţiilor dezoltate ;
4. 4. Respectă ortografia şi punctuaţia într-un text propriu:
- exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care încep
cu litera „ e „ ( pronume , formele verbului „ a fi „ );
- exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care conţin
vocale în hiat „ ii „ , „ ee „ ;
- exerciţii de folosire corectă a majusculei ;
- exerciţii de utilizare corectă a ortogramelor :
* s –a / sa ;
* s-au / sau ;
* i – a / ia ;
* i – au / iau ;
* l – a / la ;
* ne – a / nea ;
* ne – am / neam ;
- exerciţii de utilizare corectă a semnelor de punctua-
ţie ;
- exerciţii de corectare a greşelilor de ortografie şi a
greşelilor de unctuaţie
4. 5. Aşează corect în pagină textele scrise , respectând
scrierea cu alineate şi spaţiul liber între cuvinte :
- exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină ;
- exerciţii de plasare corectă a alineatelor ;
- exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cu-
vinte.
4. 6. Adaptează redactarea textelor cu destinaşie specia-
lă la destinatar :
- exerciţii de redactere a unor bilete , scrisori ( adre-
sate părinţilor , colegilor ) ;
- exerciţii de completare a datelor destinatarului şi a
datelor expeditorului
4. 7. Manifestă interes pentru redactarea corectă şi îngriji-
tă a compunerilor şi a textelor cu destinaţie specială:
-exerciţii de evaluare a redactării corecte şi îngrijite
a textului propriu.

Bareme : Foarte bine : 36 – 33 puncte ;


Bine : 32 – 26 puncte ;
Suficient : 25 - 18 puncte ;
Insuficient : sub 18 puncte .
Calificativul acordat : ...............................................
Data : ...............................................
Semnătura învăţătoarei : ...............................................
NOTĂ :
 Obiectivele de referinţă şi exemplele de activităţi de învăţare cuprinse
în fişă au fost desprinse din Programa şcolară pentru clasa a III-a.
 Evaluarea se va derula în primele două săptămâni ale anului şcolar.

S-ar putea să vă placă și