Sunteți pe pagina 1din 3

NR. ÎNREG. ………..

/…………

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA


INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ DESFĂȘURATĂ PE SEMESTRUL I, AN
ȘCOLAR 2020/2021

Subsemnata ……………………………………………, profesor pentru învățământ


preșcolar/educatoare/institutor în ……………………………………….., încadrată în anul
școlar 2020/2021 la grupa ………………………….., am desfășurat activități instructiv-
educative adaptate nivelului și particularităților psiho-individuale ale preșcolarilor precum și
în conformitate cu documentele metodologice în vigoare - Programa pentru educație
timpurie, Planul de învățământ, Curriculum pentru educație timpurie(2019), Reperele
fundamentale în învățarea și dezvoltarea copilului de la naștere la 7 ani.
În anul școlar 2020/2021 grupa …………………… are un efectiv de …. preșcolari,
dintre care … fete și …. băieți. Pe parcursul semestrului I am selectat dimensiunile de
dezvoltare pe fiecare domeniu de dezvoltare specific nivelului … - grupa…………, precum
și comportamentele aferente; am transferat în practica didactică și operaționalizat aceste
comportamente, prin conceperea unor activități de învățare adecvate.
Programul anual de studiu este organizat în jurul a șase mari teme de integrare
curriculară. Astfel, pe parcursul primului semestru am ales parcurgerea următoarelor teme,
corelate cu desfășurarea următoarelor proiecte tematice:
TEMA ANUALĂ PROIECT TEMATIC

În perioada …………… am realizat evaluarea inițială prin metode integrate și variate


(jocuri didactice, observare, fișe de lucru, jocuri interactive, ș.a.). Între
……………………….. activitățile instructiv-educative s-au desfășurat fizic în cadrul unității
de învățământ, ceea ce a permis o evaluare inițială reală și eficientă, în funcție de care am
proiectat măsuri ameliorative și am stabilit demersul didactic viitor.
Din data de ……………………….. activitățile educaționale s-au desfășurat în
conformitate cu măsurile în vigoare adoptate pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-
COV-2 prin intermediul mediului online. Astfel, am desfășurat activități instructiv-educative
online folosind platforma educațională Google Classroom, precum și aplicații/metode suport
precum EduCred, Școala din valiză, G Suite for Education, EduApps, Zoom, Intuitex,
MathPDR, Twinkl, Digitaliada, Quizizz, NextLab, email, Whatsapp, Facebook, Zoom,
telefon etc. Am primit feedback din partea preșcolarilor/părinților acestora prin intermediul
platformei folosite, prin email/telefon sau în cadrul activităților sincron desfășurate. De
asemenea, am desfășurat activități de sprijinire și consiliere a părinților folosind aceleași
modalități precizate anterior, consolidând parteneriatul grădiniță-familie. În acest sens am
desfășurat ședințe cu părinții și am realizat un grup al clasei pe whatsapp/Facebook.
Pe parcursul semestrului I am adaptat conținuturi atât pentru activitățile pe domenii
experiențiale cât și pentru activitățile pentru dezvoltarea personală și cele extrașcolare. În
acest sens am desfășurat următoarele activități, desfășurate în conformitate cu normele în
vigoare:
ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
PERSONALĂ

Am oferit suport părinților precum și posibilitatea de gestionare personalizată a


timpului și activităților propuse. Am acordat o mare importanță activităților sportive și a
lecturii, îndemnând părinții să desfășoare Momentul de mișcare și Momentul poveștilor.
Am consemnat activitățile educaționale desfășurate cu preșcolarii atât fizic cât și
adaptate mediului online în Condica de evidență a activității didactice din educație timpurie
iar în cadrul activităților metodice am realizat materiale didactice (inclusiv audio-video), am
selectat conținuturi adecvate nivelului de vârstă și temelor desfășurate, am întocmit
documentele grupei, am consemnat în Caietul de observații și Fișa de apreciere a
progresului individual, am realizat studii individuale pentru aprofundarea unor cunoștințe și
aplicarea acestora la grupă.

În perioada 24-29.01.2021 am aplicat probe de evaluare formativ-continuă, adecvate


nivelului de vârstă și contextului actual, prin intermediul cărora am identificat sincopele în
activitățile de predare-învățare desfășurate în mediul online și care vor sta la baza realizării
unei evaluări adecvate în momentul reluării cursurilor fizice și a planificării optime a
demersului didactic pentru semestrul al II-lea.
Am acordat o mare importanță formării continue în această perioadă și am participat
la următoarele cursuri/evenimente de specialitate:
CURSURI ALTE EVENIMENTE EDUCAȚIONALE

La nivelul unității am făcut parte din următoarele comisii, ale căror responsabilități le-
am îndeplinit corespunzător fișei postului și documentelor specifice comisiei:
COMISIE DE LUCRU ROL

Pe baza celor menționate, consider ca am promovat mediul educațional al unității prin


întreaga mea activitate, am contribuit cu simț de răspundere la toate cerințele învățământului
românesc în context actual și am asigurat calitatea actului didactic prin prisma legislației
școlare în vigoare.

Întocmit,

Prof.

Data: Semnătura: