Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL II, AN ȘCOLAR 2017-2018

În cursul anului școlar 2017-2018,semestrul al II-lea, subsemnata…………., titulară a Școlii Gimnaziale nr. …………………..pe catedra/postul de
profesor învățământ primar, am derulat activități didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și ale fișei
postului, după cum urmează:

Nr. Domenii Activități desfășurate Obs.


crt.
1 Proiectarea În urma studierii curriculumului am stabilit schema orară și am întocmit orarul clasei I B.
activității Proiectarea activității la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe
baza abordării transdisciplinare, transcurriculare, integrate a conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea , s-a ţinut
cont de noile reglementări elaborate de M.E.N., precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de
specialitate, metodistului de cerc pedagogic referitoare la clasa I.
Am adaptat planificarea la particularitățile de vârstă și individuale ale colectivului de elevi
Am parcurs materia la fiecare disciplină de învățământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unități
de învățare, integrat. La sfârșitul de unităților de învățare, am realizat activități de sistematizare, recapitulare a
cunoștințelor și evaluare - respectând specificitatea clasei I. Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale,
consemnate fiind în catalog și în carnete. Am realizat întâlniri periodice cu părinții elevilor în care am prezentat situații
statistice cu privire la progresul/regresul școlar al elevilor. Am desfășurat activități de ameliorare și dezvoltare, după
aplicarea testelor de evaluare.
Am întreprins activități de observare a elevilor în timpul învățării
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
La prima ședință cu părinții din acest an școlar am prezentat oferta disciplinelor opționale părinților şi elevilor.
Părinții au decis că se încarcă programul copiilor, încă o oră în plus pe săptămână. Acest fapt a fost consemnat în
procesul-verbal încheiat în cadrul ședinței. Părinții și-au asumat prin semnătură decizia luată.
2 În cadrul activităților curriculare şi extracurriculare, acțiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea
competențelor, a capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea
acestor performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi
prin raportarea problematicii la experiențele copiilor.
În procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă,
gândirea elevilor şi să le formeze ca deprinderi de studiu învățarea . Am aplicat constant metode didactice activ-
participative în cadrul orelor atât pentru dezvoltarea competențelor, abilităților şi deprinderilor intelectuale, cât și a
celor practice.
Am utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul activităților (proiector multimedia, internet, platforme educaționale
„Edu”, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ,
cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii mei.
Am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaționale derulate de către elevii mei pe
parcursul anului școlar in curs.
În acest an școlar elevii clasei I B au fost implicați în marcarea unor evenimente ( la nivel de clasa sau de școală)
importante cum ar fi: ………………………….
Am realizat activități în cadrul parteneriatelor încheiate cu …………………….
De asemenea , am derulat (cls. I A,B,C,D) proiecte educaționale realizând organizarea si raportarea activităților
desfășurate .
Aceste proiecte educative s-au finalizat cu expoziții tematice in clasa si pe coridorul scolii.

 Rezultate la Concursuri ISJ ………………..

 Rezultate la Concursuri avizate M.E.N…………….

3 Evaluarea Evidențiez consecvența în abordarea centrată pe elev în obținerea de performanțe.


rezultatelor Am utilizat atât metode de evaluare tradiționale, clasice (fișe de lucru), cât şi metode clasificate în literatura de
învăţării specialitate drept metode moderne: evaluarea prin proiecte şi portofolii, expoziții . Am aplicat observarea sistematică a
elevilor pe parcursul realizării activităților.
Am integrat utilizarea autoevaluării şi a inter evaluării, ca modalități de dezvoltare la elevi a competențelor evaluative.
Pentru elevii cu dificultăți în învățare am formulat şi aplicat măsuri de remediere necesare (teme de lucru în clasa, fișe
de ameliorare/dezvoltare, tratare diferențiată, explicarea pas cu pas a sarcinii de lucru, învățarea sub formă de joc.)
Am monitorizat situația școlară prin utilizarea fișelor de monitorizare prezentate părinților, semnate de aceștia; trecerea
calificativelor în catalog și în carnetele elevilor.
Am centralizat, pentru fiecare elev, situația școlară, şi am prezentat-o părinților în cadrul ședințelor –consultațiilor cu
părinții;
Am menținut o legătură permanentă cu părinții;
Am stabilit programului activităților extracurriculare cu cu elevii şi părinții;
Am identificat nevoi proprii de dezvoltare profesională
și am participat la ședințele de perfecționare organizate în cadrul școlii si la cercul pedagogic
4 Managementul Am fost preocupată şi în acest an de formarea mea profesională, în folosirea unei metodologii activ-participative. M-am
clasei de elevi, documentat asupra noutăților, cele mai interesante fiind puse în practica. Am realizat materiale de sinteză legate de
al carierei și proiectele derulate.
dezvoltării Sunt(atribuțiile)………….. În aceasta calitate am dus la îndeplinire sarcinile ce mi-au fost repartizate directorii unității
profesionale de învățământ.
În principiu am desfășurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de școală prin inițiativă si
implicare.
M-am ocupat de organizarea îi buna desfășurare a concursurilor ISJ Constanța „Amicii Isteți”, „Euxin Math”,
„Comorile Condeiului”, „Mlădițe dobrogene”
In cadrul scolii am avut atribuții ce mi-au revenit prin fișa potului. Consider ca mi-am achitat cu simt de răspundere si
in termen toate sarcinile ce mi-au revenit in calitățile sus-menționate .
Am urmat cursul ……………..
5. Contribuţia la Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură şi disciplină s-a menținut o relație permanentă între părinți
dezvoltarea şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin ședințe şi lectorate cu părinții, organizate la
instituţională şi nivelul clasei, la care participarea a fost de peste 75% , consultații săptămânale cu părinții .Consider ca foarte buna
la promovarea relaţia învatăţor-părinţi , cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.
imaginii Nici o activitate extraşcolară nu ar fi fost posibilă fără ajutorul , prin voluntariat , al părinților .
unităţii şcolare Am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecția muncii pentru toate tipurile de activități
desfășurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calității la nivelul școlii noastre.

6. 7. Conduita Am avut atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru didactic.


profesională Am promovat deontologia profesională şi a respectul faţă de ceilalţi.
Am participat la examenele naționale. În cadrul acestora am promovat deontologia profesională.

S-ar putea să vă placă și