Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA GIMNAZIALA SMARDIOASA

COMUNA SMARDIOASA, JUDETULTELEORMAN


COD 147360 , TEL./FAX : 0247/332252
EMAIL: scoalasmardioasa@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE

Nume şi prenume-Păun Roxana Elena


Specialitatea-Religie
Vechimea-14
Gradul didactic-II
Statut in institutie-titular
Diriginte la clasa- a VI-a
Perioada evaluata- 2019-2020

DOMENII ALE EVALUARII

1. Proiectarea activitatii

În anul scolar 2019-2020 am realizat procesul instructiv – educativ în concordanta


cu programul elaborat de Ministerul Educatiei și Cercetării, mi-am îndeplinit toate
obligatiile de profesor prevazute în fisa postului.
Scopul principal urmarit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele
scolare, pregatirea lor pentru participarea la concursurile scolare, la activitati cultural –
educative, didactico –metodice. M-am preocupat de întocmirea planificarilor
calendaristice dupa modelul oferit de MEC, a planurilor unitatilor de învatare, planificari
pe care le-am realizat pâna la termenul stabilit de directiunea unitatii scolare. Proiectarea
didactica am întocmit-o pe baza rezultatelor obtinute la evaluarea initiala de la începutul
anului scoalar si pe baza particularitatilor de nevoi ale elevilor. Astfel, mi-am adaptat
activitatile de învatare îndeosebi sub raportul continutului, al formelor de organizare si al
metodologiei didactice- la posibilitatile diferite ale elevilor, la capacitatea de întelegere,
ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte.
Pentru realizarea proiectarii activitatii m-am folosit de competentele TIC pe care le
detin, astfel încât le-am întocmit în format electronic. Programele scolare în vigoare,
planificarile calendaristice le-am atasat portofoliului personal.
Am proiectat întâlniri cu parintii elevilor în conformitate cu documentele unitatii
scolare, iar în calitate de responsabil al Comisiei metodice Consiliere și orientare, al
Comisiei de organizare concursuri si olimpiade școlare, al Comisiei de control
managerial intern am proiectat Planul managerial al comisiei, activitatile educative si
extracurriculare în conformitate cu documentele unitatii scolare.

2. Realizarea activitatilor didactice

Pe tot parcursul anului scolar 2019-2020 am utilizat strategii didactice care sa


asigure caracterul aplicativ al învatarii si formarea competentetelor specifice. Am
întocmit o lista bibliografica cu lucrari de pedagogie si metodica predarii limbii române,
lucrari pe care le-am utilizat, le-am consultat în procesul instructiv-educativ. Mi-am
întocmit schite de lectie în concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile
procesului de învatamânt. Am asigurat functionalitatea raporturilor dintre obiective,
continuturi, strategii de instruire si metodele de evaluare, la nivelul proiectului de lectie.
Am ales optim continutul lectiei (accesibilitate, actualitate, relevanta, grad de
dificultate, grad de încarcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse si
cu competentele vizate).Am structurat logic si echilibrat continutul lectiei, am proiectat
situatii de învatare variate ca forma de organizare, mod de interventie aprofesorului în
timpul învatarii, mod de comunicare, mod de producere a învatarii, mod de prelucrare a
informatiilor si de aplicare a cunostintelor, metodologie, mijloace de învatamânt, tip de
cunostinte dobândite de elevi, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea
competentelor elevilor, am proiectat lectii de tipuri diferite, structurate dupa modele
variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu continuturile abordate, cu competentele
vizate.
Am folosit forme de organizare a activitatii diferite: pe grupe, în echipe, frontal sau
individual. Am facilitat activitatea independenta a elevilor si am alternat activitatea în
grup cu munca individuala, lucrarile de munca independenta efectuate în clasa sau acasa
având un grad de dificultate variabil.
Datorita valentelor formative pe care le detin metodele contemporane activ –
participative (asigurarea uni demers interactiv al actului de predare-învatare-evaluare,
valorificarea si stimularea creativitatii si imaginatiei elevilor, dezvoltarea motivatiei
pentru învatare, crearea cadrului favorabil pentru aplicarea cunostintelor dobândite etc.),
le-am utilizat în procesul instructiv: Expunerea, Conversatia, Observarea, Exercitiul,
Jocul de rol, Metoda brainstorming, Metoda cubului, Metoda ciorchinelui etc.
În vederea optimizarii activitatilor didactice am utilizat în cadrul orelor de curs,
resurse materiale din unitatea de învatamânt, din dotarea bibliotecii scolare, aceste
materiale auxiliare constând în dictionare diverse, culegeri de exercitii, manualul
profesorului etc.
În anul scolar 2019-2020 am avut şi activitate extracurriculara. Am organizat la
nivelul scolii cu diferite ocazii: Crăciun, Dragobete.
Având în vedere că începând cu 11.03.2020 situaţia s-a schimbat prin declararea
stării de urgenţă, m-am adaptat situaţiei şi am transferat învăţarea în online folosind
aplicaţiile GOOGLECLASSROOM şi MEET, dar şi wattsapp. Am antrenat toți elevii în
activitățile didactice din mediul online prin crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe
platformele educaționale. Pentru această perioadă am întocmit rapoarte lunare.

3. Evaluarea rezultatelor învăţării

Am prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele si criteriile acesteia, planul de


evaluare. Am aplicat cele trei forme ale evaluarii: initiala, continua si sumativa.Am
elaborat teste predictive la religie pentru clasele V-VIII, teste care au avut o structura
unitara. Testele au fost precedate de o saptamâna de recapitulare si au fost structurate în
doua parti, prima parte cuprinzând itemi de tip obiectiv si semiobiectiv, (referitori la
lexic, morfologie si sintaxa, precum si itemi care vizau întelegerea textului) iar partea a
doua cuprinzând un item de tip subiectiv ce aconstat în redactarea unei scurte compuneri.
Itemii au fost formulati în concordanta cu obiectivele evaluarii, continuturile evaluarii si
standardelor de performanta. Am avut în vedere competentele specifice din programa
aferenta anului anterior de studiu competente corelate cu cele din programa pentru anul
de studiu curent. Am elaborat analiza interpretarii rezultatelor.
Scopul evaluarii nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoasterea nivelului real al
elevilor.
Am folosit diverse instrumente de evaluare, unele dintre acestea fiind: portofoliile.
Calificativele semestriale si cele anuale au fost comunicate la sfarsitul semestrului al
doilea tuturor copiilor prin mesaje trimise pe whatsApp şi pe meet.

4. Managementul clasei de elevi

Am prezentat elevilor clasei a VI-a la începutul semestrul I, în prima ora de


dirigentie, normele care trebuie respectate în timpul orelor de curs, aceste lucruri fiind
consemnate în procesul-verbal.. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele
de buna practica pentru motivarea acestora la o conduita buna. Am stabilit
responsabilitati pentru fiecare elev al clasei si m-am asigurat de respectarea si
îndeplinirea acestora.

5. Managementul carierei si al dezvoltarii profesionale

Preocuparea mea pentru o perfectionare continua s-a concretizat în participarea la


consfatuirea organizata de ISJ Teleorman la începutul anului scolar si la cercul pedagogic
precum si obținerea gradului didactic I.
Am fost asistată în fiecare semestru la câte doua ore de către doamna director
prof. Cristea Olimpia, obținând calificativul Foarte bine.

Pe tot parcursul anului scolar 2019-2020 am mentinut o strînsa colaborare cu toti


colegii, am colaborat eficient cu membrii Comisiei de Limba si comunicare unde am
împartasit fiecare din experinta proprie, precum si cu conducerea unitatii scolare. Mi-am
realizat toate atributiile de serviciu la timp, am respectat regulamentul intern si normele
de organizare si functionare a institutiei scolare.
Am avut o strânsa colaborare cu parintii în vederea realizarii corespunzatoare a
demersului didactic si a activitatilor extracurriculare, în special cu parintii elevilor clasei
a VI-a.
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii
şcolare

Consider că mi-am adus contribuţia la promovarea imaginii şcolii prin parteneriatele


încheiate (Biserica), prin promovarea ofertei educaţionale a şcolii, prin implicarea activă
în viaţa şcolară şi extracurriculară a unităţii noastre .

7. Conduita profesională
Conduita profesională reflectă comportamentul, cred eu, demn şi influenţat de
respectarea deontologiei profesionale, manifestat la nivelul unităţii în relaţiile cu elevii,
părinţii şi colegii.

Prof. Păun Roxana Elena

S-ar putea să vă placă și