Sunteți pe pagina 1din 2

LiceulTehnologic Plopenii Mari Nr.............../..............................

Comisia: C.E.A.C.
An şcolar 2016-2017

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi ................................... cu ocazia şedinţei C.E.A.C. din Liceul


Tehnologic Plopenii Mari – Ungureni având pe ordinea de zi următoarele probleme:

 Analiza activităţii la aria curriculară „Limbă şi comunicare” privind îndeplinirea


criteriilor de calitate.
 Analiza activităţii la aria curriculară „Limbi moderne” privind îndeplinirea
criteriilor de calitate.

În urma analizării activităţii celor două comisiis-au ajuns la umrătoarele concluzii:

Componenţa catedrelor la începutul anului şcolar 2016-2017:

„LIMBĂ ŞI COMUNICARE” „LIMBI MODERNE”


o Prof. Diana-Mihaela Batîr - responsabil o Prof. Cristina-Irina Dascaliu - responsabil
o Prof. Alexandru Dascaliu o Prof. Liliana Aursulesei
o Prof. Liliana Aursulesei o Prof. Simona Bompa
o Prof. Doina Iacob o Prof. Roxana-Ligia Turceac
o Prof. Simona Bompa o Prof. Ovidiu-Adrina Enacache
o Prof. Axinte Loredana

Activitatea catedrelor:

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE


-s-au organizat
- s-au întocmit şedinţe de catedră pe
planificările conform discipline unde s-au
prevederilor în discutat rezultatele
vigoare; testelor iniţiale şi s-au
alcătuit planuri de - s-a organizat o - ziua de naştere a
activitate pentru - s-au comandat expoziţie pe tematica poetului Mihai
- s-au realizat testele recuperarea materiale auxiliare, Crăciunului de către Eminescu a fost
iniţiale la toate deficienţelor culegeri de texte. profesorii de limbi comemorat cu un
disciplinele, iar constatate; străine. concurs de recitare.
rezultatele au fost - s-a organizat
discutate şi prelucrate activitatea comisiei
în cadrul şedinţelor de metodice a catedrei
catedră pe discipline. de limba şi literatura
română.

Evaluarea elevilor:
- Planificarea evaluărilor curente – se realizează de fiecare cadru didactic la nivelul clasei;
- La începutul anului şcolar, după două săptăâani de recapitulare s-au aplicat testele iniţiale în
conformitate cu metodologia şi în formatul cerut de MENCT.
Analiza SWOT:

Puncte tari:
- Eşalonarea echilibrată a conţinuturilor de evaluat;
- Deplasarea accentului pe creativitate;
- Obişnuirea elevilor cu atmosfera de examen;
- Centrarea examenului pe evaluarea competenţelor;
- Parcurgerea ritmica a materiei şi respectarea programei şcolare, cât este posibil;
- Colaborarea comisiei cu celelalte comisii metodice din şcoală;
- Implicarea cadrelor didactice în activităţi extraşcolare;

Puncte slabe:
- Programă şcolară încărcată;
- Lipsa motivaţiei financiare şi personale;
- Dezinteresul elevilor, părinţilor şi comunităţii locale faţă de şcoală;
- Imaginea negativă creată învătământului românesc de mass- media.

Ameninţari:
- Suprasolicitarea elevilor;
- Creşterea unor presiuni externe (părinţi, presa, televiziune);
- Reducerea numărului elevilor;
- Reducerea numărului de posturi

Oportunitaţi:
- Parcurgerea cursurilor de formare pentru evaluator;
- O prestaţie corectă din partea asistenţilor şi evaluatorilor.
- Formare profesională continuă, contact nemijlocit cu noutăţile din sfera educaţională;
- Cunoaşterea sistemelor educaţionale străine prin intermediul parteneriatelor şcolare.

Membrii C.E.A.C. semnează prezentul proces-verbal:

1. prof. APOSTOL ALEXANDRU – coordonatorul comisiei

2. prof. IACOB VALENTIN-CONSTANTIN – secretar

3. prof. LEONTE ROMICA-EMANUELA – membru

4. prof. DUBRĂVEANU NADIA – membru

5. prof. BATÎR DIANA-MIHAELA – reprezentantul sindicatului

6. DUTCĂ CRISTIAN – preşedintele Consiliului păriniţilor

7. ŞURUBARIU MARCEL-MIHAI – reprezentantul elevilor

8. CHIPĂRUŞ GEORGEL – reprezentantul Consiliului Local