Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DUMENI


Comuna GEORGE ENESCU, judeţul BOTOŞANI, ROMÂNIA
TELEFON: +40 23 162 .81.46• FAX: +40 23 162 .81.46
E-MAIL: s.georgeenescu@yahoo.com

Nr. din

Director, Responsabil comisia metodică „OM ŞI SOCIETATE”,

Prof. DUMBRAVĂ Ciprian Prof. PRECOB Mirela

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


LA DISCIPLINA GEOGRAFIE
CLASA a V-a, Editura ARAMIS
Autori: Manuela Popescu, Ioan Mărculeț
1 oră/săptămână
Anul şcolar 2019-2020
Prof. APOSTOL ALEXANDRU
COMPETENȚE GENERALE ŞI SPECIFICE - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite
- pronunţarea corectă a termenilor şi a denumirilor geografice
- identificarea termenilor geografici din surse diferite: manual, lecturi geografice, texte literare, mass-media etc.
- completarea textelor lacunare cu termeni geografici specifici
- gruparea unor termeni geografici pe baza unor criterii propuse
- corelarea termenilor geografici cu elemente geografice specifice observate direct/indirect (teren/suporturi grafice/imagini)
- procesarea de informaţii geografice din diferite surse de documentare
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau indirect
- prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice percepute direct (în orizontul local) sau indirect reprezentate pe diferite
suporturi (animaţii video, filme documentare)
- caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi variate (schiţe, imagini, animaţii
video), pe baza unui algoritm dat
- precizarea etapelor succesive de desfăşurare a unor fenomene geografice pe baza unor scheme/seturi de imagini
- exerciţii de completare a termenilor geografici în scheme simple de prezentare a unor elemente şi fenomene geografice
2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren
- identificarea pe suporturi cartografice a unor puncte/trasee definite de coordonate geografice date
- reprezentarea pe schiţe de hartă a unor puncte/trasee definite de coordonate geografice date
- descrierea unor trasee scurte parcurse în orizontul local, prin raportare la repere, puncte cardinale, pe baza unui algoritm dat
- exprimarea poziţiei elementelor identificate în teren/pe hartă, cu ajutorul punctelor cardinale/coordonatelor geografice
- descrierea poziţiei relative a unor obiecte/elemente geografice dintr-un anumit spaţiu prin raportare la un suport cartografic
- utilizarea elementară a tehnologiilor moderne (Sistemul Informațional Geografic - GIS; Sistemul de navigație - GPS)
2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică
- exerciţii de calculare a distanţelor dintre repere/puncte reprezentate pe suporturi cartografice utilizând scara de proporţie
- recunoaşterea unei imagini de la sol şi aeriene
- corelarea imaginilor de la sol și aeriene cu suporturi cartografice
- poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice la scări de proporţie date
- exerciţii de calculare a suprafeţelor/ariilor delimitate pe hărţi cu scări de proporţie diferite
- exerciţii de reprezentare, pe o schiţă de hartă, a unor elemente geografice din orizontul local
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple
- precizarea etapelor succesive de desfaşurare a unor procese geografice pe baza unor scheme
- identificarea succesiunii cronologice a unor procese şi fenomene geografice pe baza unor imagini grafice/cartografice
- descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi fenomene geografice pe baza observaţiilor directe/indirecte pe suporturi
geografice
- exerciţii de ierarhizare a unor procese şi fenomene geografice după criterii date
3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare
3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
- măsurarea distanţelor în orizontul apropiat/local cu instrumente de măsură adecvate (riglă, ruletă, compas,
instrumente/dispozitive electronice/informatice etc.)
- utilizarea scării de proporţie pentru descrierea extinderii spaţiale a unor elemente geografice
- prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene geografice, utilizând noţiuni din domeniul ştiinţelor
- prelucrarea datelor geografice utilizând operaţii matematice la nivel elementar
- determinarea unor caracteristici ale elementelor geografice prin calcule matematice simple
- prelucrarea datelor geografice cu ajutorul diferitelor instrumente TIC
- prezentarea fenomenelor şi proceselor observate direct/indirect cu ajutorul diferitelor aplicaţii digitale
- prezentarea, cu ajutorul unor instrumente TIC, a elementelor mediului din orizontul apropiat / local
- prezentarea, cu ajutorul unor suporturi geografice/instrumente TIC, a impactului mediului natural asupra omului
3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din domeniul ştiinţe şi tehnologii
- explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor producerii unor fenomene geografice observate direct/indirect, prin mijloace
informatice
- menţionarea unor efecte/influenţe ale producerii unor fenomene geografice asupra activităţii personale
- identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale observate şi evenimente din viaţa cotidiană
- descrierea unor fenomene din realitatea geografică prin utilizarea unor aplicaţii digitale
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
- exerciţii de relaţionare între elemente şi fenomene geografice observate direct sau indirect
- identificarea deosebirilor dintre spaţii geografice diferite (localitate, regiune, continent) din perspectiva diversităţii naturale
- identificarea unor particularităţi ale diferitelor regiuni ale lumii din perspectiva cunoaşterii lor geografice
- elaborarea unor proiecte simple pe tema conservării şi protecţiei diversităţii naturale, pentru formarea unor atitudini civice
pozitive

4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
- observarea directă/indirectă a unor elemente, fenomene şi procese geografice
- selectarea caracteristicilor unor elemente geografice descoperite prin observare directă / indirectă
- descoperirea unor legături simple pe baza unor date geografice comparabile
- analizarea unor situaţii-problemă din realitatea înconjurătoare în vederea identificării de soluţii
- utilizarea informaţiilor geografice referitoare la diferite fenomene/procese geografice în contexte noi (explicarea unor aspecte ale
realităţii înconjurătoare)
- elaborarea unei schiţe de proiect pentru soluţionarea unei probleme geografice
- derularea unui demers investigativ simplu pentru verificarea unei ipoteze de lucru
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii
- ordonarea elementelor geografice după criterii cantitative
- selectarea elementelor geografice după criterii calitative
- organizarea elementelor geografice după modul lor de succesiune
- organizarea elementelor după caracteristici spațiale - ordonarea elementelor în funcţie de criterii de timp
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de viaţă
- elaborarea de planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru
- aplicarea metodelor de măsurare şi de gestionare a timpului necesar învăţării
- aplicarea metodelor/tehnicilor de orientare în spaţiu în activitatea cotidiană
- elaborarea unui plan simplu de măsuri privind combaterea / diminuarea efectelor unor fenomene naturale în orizontul local
- prezentarea corelaţiei dintre succesiunea unor fenomene naturale şi succesiunea activităţilor cotidiene/personale
- precizarea unor reguli de comportament ce trebuie respectate în diferite situaţii ipotetice de risc din orizontul local
- descrierea unor situaţii de risc în care se impune respectarea anumitor reguli specifice
- completarea unor fişe tematice cu reguli de comportament, pentru diferite situaţii ipotetice de risc.
Planificarea anuală
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore/an: 34

Total Ore de Ore la dispoziţia


Perioada Unitatea de învățare Observaţii
ore predare profesorului
Semestrul I 1. Evaluare iniţială. Terra - o planetă a Universului 3 3 0 Probă scrisă
09 septembrie 2019 - 2. Terra - o planetă în mişcare 6 5 1 Probă scrisă
20 decembrie 2019 3. Terra - o planetă în transformare. Litosfera 6 5 1 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 15 15 13 2
Semestrul al II-lea 1. Terra - o planetă în transformare. Atmosfera 7 6 1 Probă scrisă
13 ianuarie 2020 - 2. Terra - o planetă în transformare. Hidrosfera 5 4 1 Probă scrisă
12 iunie 2020 3. Biosfera şi solurile 7 6 1 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 19 19 16 3
Programul
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
(30 martie - 3 aprilie 2020) Excursii tematice Săptămâna 27
Vizitarea unor obiective turistice
Proiecte desfășurate în școală
Total săptămâni predare: 34 34 29 5
Total săptămâni an şcolar: 35 (Semestrul I – 15 săptămâni) + (Semestrul al II-lea – 19 săptămâni) + (Şcoala Altfel – 1 săptămâni) = 35

Planificare calendaristică pe semestrul I


An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 15

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Terra – o 1. Test de evaluare iniţială. 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite 3 S1-S3 Probă scrisă
planetă a Universul şi Sistemul Solar - în S1
Universului aspecte generale (10 minute -
test grilă)
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice
observate direct sau indirect
2. Terra - o planetă a
Sistemului Solar. Formă şi
dimensiuni 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice
folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii

3. Călătorie virtuală în
Univers 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene
din domeniul ştiinţe şi tehnologii
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
2. Terra – o 1. Globul geografic şi harta. 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite 6 S4-S9
planetă în Coordonatele geografice
mişcare

2. Mişcările Pământului 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren


Probă scrisă
în S9

3. Consecinţele mişcărilor
Pământului 2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică

4. Orientarea în spaţiul
terestru (elemente naturale şi 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple
instrumente clasice şi
moderne)

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice


5. Măsurarea timpului. folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
Construirea unor forme
simple de reprezentare grafică
şi cartografică
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
noi/situaţii reale de viaţă
6. Recapitulare şi evaluare
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite
1. Geosferele Terei
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice
observate direct sau indirect
2. Litosfera - caracteristici
generale şi importanţă. 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren
Strcutura internă a Terei
2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică

3. Relieful - continenete şi 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple


bazine oceanice
3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice
folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii Probă scrisă
6 S10-S15
3. Terra - o 4. Forme ajore de relief. în S15
planteă în Vulcanii şi cutremurele 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene
transformare din domeniul ştiinţe şi tehnologii

5. Relieful orizontului local. 3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând
Reguli de comportare şi corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
măsuri în cazul producerii de
fenomene şi procese în 4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
orizontul local
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii

6. Recapitulare. Evaluare 4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte


noi/situaţii reale de viaţă
Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 19

Nr. Unitatea de Nr. Săptămân


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Observaţii
crt. învăţare ore a
1. Atmosfera 1. Caracteristici generale 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite 7 S16-S22 Probă scrisă
şi importanţă 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate în S22
2. Temperatura și direct sau indirect
precipitațiile
3. Presiunea atmosferică 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren
și vânturile 2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică
4. Vremea şi clima 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple
5. Zonele climatice ale
Terei 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind
6. Influenţa climei asupra noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
geosferelor. Clima, 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din
vremea şi activitatea domeniul ştiinţe şi tehnologii
umană în orizontul local. 3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii
Modalităţi de avertizare, cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
reguli de comportare şi
măsuri de protecţie în 4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
cazul producerii de 4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii
fenomene extreme în 4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
orizontul local noi/situaţii reale de viaţă
7. Recapitulare şi
evaluare
Nr. Unitatea de Nr. Săptămân
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Observaţii
crt. învăţare ore a
1. Caracteristici generale
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite
şi importanţă. Oceanul
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate
Planetar - componente şi
direct sau indirect
localizare. Dinamica
apelor oceanice
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren
2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică
2. Apele subterane și
apele curgătoare
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple
3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind
3. Apele stătătoare și
noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
ghețarii Probă scrisă
2. Hidrosfera 5 S23-S26
în S27
3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din
4. Apele din orizontul
domeniul ştiinţe şi tehnologii
local. Resurse de apă
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând corelaţii
potabilă. Măsuri de
cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
protecţie a apelor.
Modalităţi de avrtizare,
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
reguli de comportare şi
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii
măsuri de protecţie în
cazul producerii de
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
fenomene extreme în
noi/situaţii reale de viaţă
orizntul local
„Şcoala
Programul „Şcoala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!”
Altfel: să știi
Excursii tematice 30 III - 3 IV
3. mai multe, S27
Vizitarea unor obiective turistice 2020
să fii mai
Proiecte desfășurate în școală
bun!”
4. Hidrosfera 5. Recapitulare și 1 S28 Probă scrisă
evaluare în S28

Nr. Unitatea de Nr. Săptămâ


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Observaţii
crt. învăţare ore na
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite

1. Caracteristici generale şi 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice
imprtanţă observate direct sau indirect

2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren


Bisofera şi
3. 2. Plantele şi animalele - 3 S29-S31
solurile
repartiţia lor geografică 2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple


3. Solul - resursă a vieţii
3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice
folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii
3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din
1. Protecţia plantelor, a
domeniul ştiinţe şi tehnologii
animalelor şi conservarea
solului
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
Zonele 2. Diversitatea peisajelor Probă
5. naturale de terestre naturale 4 S32-S35 practică în
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
ale Terrei S35
3. Zonele naturale ale Terrei
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii
4. Recapitulare şi evaluare
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
finală
noi/situaţii reale de viaţă
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore: 3
Unitatea de învățare: Terra - o planetă a Universului
Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- pronunţarea corectă a termenilor şi a - activitate individuală
denumirilor geografice - activitate în grup
Test de evaluare iniţială 1.1. - identificarea termenilor geografici din - activitate frontală Probă scrisă
surse diferite: manual, lecturi geografice, - albume S1
texte literare, mass-media etc. - dicţionare (9-13 IX)
1.2. - precizarea etapelor succesive de - atlase geografice
Universul şi Sistemul Solar Proiectul şi
desfăşurare a unor fenomene geografice pe - globul geografic
- aspecte generale portofoliul
baza unor scheme/seturi de imagini - harta fizică a lumii
3.1. - fișe de lucru
Terra - o planetă a - prezentarea desfăşurării unor procese şi - lecturi geografice
- exercițiul Observarea S2
Sistemului Solar. Formă şi fenomene geografice, utilizând noţiuni din
3.2. - descrierea sistematică (16-20 IX)
dimensiuni domeniul ştiinţelor
- învățarea prin descoperire
- conversația euristică
- exerciţii de relaţionare între elemente şi
Călătorie virtuală în 3.3. - învațarea dirijată S3
fenomene geografice observate direct sau Probă practică
Univers - aplicaţie practică - comparația (23-27 IX)
indirect
- problematizarea
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Terra - o planetă în mişcare

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
1.1. - completarea textelor lacunare cu termeni - activitate individuală Probă orală S4
Globul geografic şi harta. geografici specifici - activitate în grup (30 IX-4 X)
Coordonatele geografice - gruparea unor termeni geografici pe baza - activitate frontală
2.1. unor criterii propuse - albume
- prezentarea desfăşurării unor procese şi - dicţionare
Verificarea temei S5
Mişcările Pământului fenomene geografice, utilizând noţiuni din - culegeri de texte
pentru acasă (7-11 X)
domeniul ştiinţelor - atlase geografice
Consecinţele mişcărilor - aplicarea metodelor/tehnicilor de - globul geografic Observarea S6
Pământului orientare în spaţiu în activitatea cotidiană - harta fizică a lumii sistematică (14-18 X)
2.2.
- fișe de lucru
Orientarea în spaţiul - lecturi geografice
- exerciţii de calculare a distanţelor dintre
terestru. Elemente naturale - analiza S7
2.3. repere/puncte reprezentate pe suporturi Probă practică
şi instrumente clasice şi - sinteza (21-25 X)
cartografice utilizând scara de proporţie
moderne - studiul de caz
Măsurarea timpului. - exercițiul
Orizontul local. Construirea 3.1. - reprezentarea pe schiţe de hartă a unor - descrierea Proiectul şi S8
unor forme simple de puncte/trasee definite de coordonate - învățarea prin descoperire portofoliul (28 X-1 XI)
reprezentare grafică şi geografice date - conversația euristică
cartografică 4.3.
- învațarea dirijată
- rezolvarea unor fişe de evaluare cu - comparația Evaluare S9
Recapitulare şi evaluare
diferite categorii de itemi - problematizarea sumativă (4-8 XI)

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Terra – o planetă în transformare. Litosfera

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
Geosferele Terrei 1.1. - completarea textelor lacunare cu termeni - activitate individuală Observarea S10
geografici specifici - activitate în grup sistematică (11-15 XI)
1.2. - gruparea unor termeni geografici pe baza - activitate frontală
unor criterii propuse - albume
Litosfera. Caracteristici - descrierea repartiţiei spaţiale a unor - dicţionare Verificarea
S11
generale şi importanţă. 2.1. procese şi fenomene pe baza observaţiilor - culegeri de texte temei pentru
(18-22 XI)
Structura internă a Terrei directe/indirecte pe suporturi geografice - atlase geografice acasă
2.2. - identificarea deosebirilor dintre spaţii - globul geografic
Relieful - continente şi Portofoliul şi S12
geografice diferite (localitate, regiune, - harta fizică a lumii
bazine oceanice proiectul (25-29 XI)
2.3. continent) - fișe de lucru
Forme majore de relief. - organizarea elementelor geografice după - lecturi geografice S13
3.1. - analiza Probă scrisă
Vulcanii şi cutremurele modul lor de succesiune (2-6 XII)
- sinteza
Relieful orizontului local.
3.2. - precizarea unor reguli de comportament - studiul de caz
Regului de coprtare şi
ce trebuie respectate în diferite situaţii - exercițiul S14
măsuri de protecţie în cazul Probă practică
3.3. ipotetice de risc din orizontul local - descrierea (9-13 XII)
producerii de fenomene şi
- descrierea unor situaţii de risc în care se - învățarea prin descoperire
procese în orizontul local.
4.1. impune respectarea anumitor reguli - învațarea dirijată
- comparația Evaluare
4.2. - rezolvarea unor fişe de evaluare cu - jocul de rol sumativă S15
Recapitulare şi evaluare diferite categorii de itemi - dezbaterea (16-20 XII)
4.3. - utilizarea unor roluri specifice în - problematizarea Probă orală
activitatea de grup - metoda ciorchinelui

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea


An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore: 7
Unitatea de învățare: Terra o planetă în transformare. Atmosfera

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare Săptămâna Obser


pedagogice
- corelarea termenilor geografici cu - activitate individuală
Atmosfera. Caracteristici - activitate în grup Observarea S16
1.1. elemente geografice specifice observate
generale şi importanţă - activitate frontală sistematică (13-17 I)
1.2. direct/indirect
- albume
Elemente şi fenomene S17
2.1. - dicţionare
meteorologice - procesarea de informaţii geografice din Verificarea temei (20-24 I)
2.2. - atlase geografice
1. Temperatura aerului și precipitațiile diferite surse de documentare pentru acasă S18
2. Presiunea atmosferică și vânturile
- globul geografic
- harta fizică a lumii (27-31 I)
2.3.
3.1. - identificarea succesiunii cronologice a - exercițiul S19
Vremea şi clima - descrierea Probă orală
unor procese şi fenomene geografice (3-7 II)
3.2. - învățarea prin descoperire
- descrierea repartiţiei spaţiale a unor - conversația euristică
3.3. S20
Zonele climatice ale Terei procese şi fenomene geografice pe baza - învațarea dirijată Portofoliul
(10-14 II)
observaţiilor pe suporturi geografice - comparația
4.1. - elaborarea unui plan simplu de măsuri
Influenţa cliei asupra 4.2. - problematizarea S21
privind combaterea / diminuarea efectelor - dezbaterea Probă practică
geosferelor (17-21 II)
unor fenomene naturale în orizontul local - metoda ciorchinelui
4.3. - rezolvarea unor fişe de evaluare cu Evaluare S22
Recapitulare şi evaluare
diferite categorii de itemi sumativă (24-28 II)
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Terra o planetă în transformare. Hidrosfera

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
Hidrosfera. Caracteristici - activitate individuală
generale şi importanţă. 1.1. - identificarea unor particularităţi ale Verificarea
- activitate în grup S23
Oceanul Planetar - 1.2. diferitelor regiuni ale lumii din perspectiva temei pentru
- activitate frontală (2-6 III)
componente şi localizare. cunoaşterii lor geografice - albume acasă
Dinamica apelor oceanice 2.1.
- dicţionare
2.2.
Apele subterane și apele - culegeri de texte S24
- identificarea deosebirilor dintre spaţii
curgătoare - atlase geografice (9-13 III)
2.3. geografice diferite (localitate, regiune, Observarea
- globul geografi
3.1. continent) din perspectiva diversităţii sistematică S25
Apele stătătoare și ghețarii - harta fizică a lumii
naturale (16-20 III)
- fișe de lucru
3.2.
Apele din orizontul local. - lecturi geografice
3.3. - precizarea unor reguli de comportament
Resurse de apă potabilă. - învațarea dirijată
ce trebuie respectate în diferite situaţii - comparația Probă practică
Modalităţi de avertizare, 4.1. ipotetice de risc din orizontul local - problematizarea S26
reguli de comportare şi 4.2. - completarea unor fişe tematice cu reguli - studiul de caz Portofoliul şi (23-27 III)
măsuri de protecţie în cazul
de comportament, pentru diferite situaţii - analiza proiectul
producerii de fenomene 4.3. ipotetice de risc. - sinteza
extreme n orizontul local
„Şcoala Altfel: Să știi mai Excursii tematice, vizitarea unor obiective turistice, S27
multe, să fii mai bun” proiecte desfășurate în școală (30 III-3 IV)
Recapitulare şi evaluare - rezolvarea unor fişe de evaluare cu Evaluare S28
diferite categorii de itemi sumativă (22-24 IV)
- utilizarea unor roluri specifice în
activitatea de grup
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Aramis
Disciplina: Geografie Nr. ore: 7
Unitatea de învățare: Terra o planetă în transformare. Biosfera şi solurile

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
Bisofera şi solurile. - identificarea succesiunii cronologice a - activitate individuală
Observarea S29
Caracteristici generale şi 1.1. unor procese şi fenomene geografice pe - activitate în grup
sistematică (27 IV-1 V)
importanţă 1.2. baza unor imagini grafice/cartografice - activitate frontală
Plantele şi animalele - - procesarea de informaţii geografice din - albume S30
Portofoliul
repartiţia lor geografică 2.1. diferite surse de documentare - dicţionare (4-8 V)
2.2. - pronunţarea corectă a termenilor şi a - culegeri de texte S31
Solul - resursă a vieţii - fişe de lucru Probă orală
denumirilor geografice (11-15 V)
2.3. - corelarea termenilor geografici cu
Protecţia plantelor, - conversația euristică
3.1. elemente geografice specifice observate S32
animalelor şi conservarea - învațarea dirijată Probă practică
direct/indirect (teren/suporturi (18-22 V)
solului - comparația
3.2. grafice/imagini)
Diversitatea pesisajelor - problematizarea S33
3.3.
- identificarea deosebirilor dintre spaţii - dezbaterea
terestre naturale Verificarea temei (25-29 V)
geografice diferite (localitate, regiune, - metoda ciorchinelui
4.1. pentru acasă S34
Zonele naturale ale Terrei continent) - studiul de caz
4.2. (1-5 VI)
- analiza
Verificarea
Recapitulare şi evaluare - utilizarea unor roluri specifice în - sinteza S35
4.3. portofoliilor şi
finală activitatea de grup - descrierea (8-12 VI)
proiectelor