Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMĂNT:
DATA:
CLASA: a IV-a
PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: România-elemente de geografie generală
DISCIPLINA: Geografie
SUBIECTUL LECŢIEI: Apele curgătoare. Fluviul Dunărea
TIPUL ACTIVITĂŢII: lecţia de predare-învățare ( asimilare de noi cunoștințe )
SCOPUL LECTIEI : familiarizarea elevilor cu caracteristicile apele curgătoare şi cu noţiunile despre fluviul Dunărea
COMPETENŢE VIZATE:

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute;


3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice;
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii
contemporane;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să definească termenul de apă curgătoare;
O2-să localizeze pe hartă principalele ape curgătoare, inclusiv Dunărea;
O3-să denumească corect principalele grupe de râuri, în funcție de direcția lor de curgere;
O4-să identifice principalele elemente ale unei ape curgătoare;
O5-să identifice locul de vărsare al râurilor;
O6-să numească principalele sectoare și brațe ale Dunării;
STRATEGII DIDACTICE:

o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, jocul didactic, exerciţiul, observația, metode activ-
participative (Metoda ciorchinelui, Metoda R.A.I.)
o RESURSE MATERIALE: laptop, fișe A4, manualul de Geografie, harta României/Europei, minge
o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, grupal
o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă,
aprecieri verbale, analiza activităţii;
o RESURSE TEMPORALE: 50 minute;
o RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă;
o RESURSE UMANE: 10 de elevi.

BIBLIOGRAFIE: Manual digital de Geografie pentru clasa a IV-a, partea I, Editura Aramais;
Suport de curs pentru Teoria și Metodologia instruirii, 2018 ( prof. universitar Clipa Otilia)
Suport de curs pentru Geografie și didactica Geografiei, 2018

WEBOGRAFIE: https://www.youtube.com/watch?v=FCYFEmUx16E
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI EVALUARE
LECŢIEI / TIMP Metode si Resurse Forme de
procedee materiale organizare
1.Moment
Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii.
organizatoric
Pregătirea materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a Frontal
1 min.
lecţiei.
Deoarece în ora anterioară s-au predat elevilor ,,Elemente de
Geografie ale României- Relieful’’, se reactualizează unităţile
majore de relief ale României. Activitatea se va desfăşura sub
formă de joc-concurs intitulat ,,Cine ştie, câştigă’’.
Împart elevii în 2 grupe şi solicit 2 elevi să iasă în faţa clasei şi să
se aşeze spate în spate, cu faţa către una dintre grupe. Li se vor
adresa întrebări recapitulative. Dacă unul dintre ei nu ştie
răspunsul la o întrebare, are posibilitatea să întrebe un coleg din
grupa lui. Elevii care au răspuns corect sunt recompensaţi.
2.Reactualizarea
Care sunt cele mai înalte forme de relief? (Munţii)
cunoştinţelor Explicatia
Care sunt cele mai joase forme de relief? (Luncile şi Delta) Recompense Orală
anterioare Joc-concurs
În care unitate de relief se află judetul Brăila? (Câmpia Română)
5 min.
Care forma de relief atinge înălţimea de 200m? (Dealurile)
Numeşte unitatea de relief situată în mijlocul arcului carpatic.
(Depresiunea colinară a Transilvaniei)
Menţionează două podişuri. (Podişul Moldovei şi Podişul
Dobrogei) Unitatea de relief care înconjoară Carpaţii la exterior.
(Subcarpaţii)
Ce înălţime ating cele mai înalte forme de relief din România?
(2500m)
Ce este reprezentată pe hartă cu frumoasa culoare albastră?
Se realizează cu ajutorul unui filmuleț în care se prezintă imagini
2. Captarea
cu Dunărea de un minut și jumătate, pe fondul muzical al
atenției Conversaţia Laptop Aprecierea
valsului ,,Dunărea Albastră’’ de Johann Strauss, în urma căruia Frontal
3 min Exercițiul verbală
elevii vor trebui să spună despre ce apă este vorba în materialul
respectiv.
3. Anunţarea Copii sunt anunțați că vom discuta despre Apele curgătoare ale Conversaţia Frontal
României, despre fluviul Dunărea. De asemenea, li se prezintă
obiectivele pe înţelesul lor:,,la sfârşitul orei veţi putea sa localizaţi
pe hartă principalele ape curgătoare, veţi stii cum s-au format
temei şi a
acestea, de unde izvorăsc ele, unde se aduna apele lor’’. Se
obiectivelor
notează la tablă titlul lecţiei noi, ,,Apele curgătoare. Fluviul
10 min
Dunărea''

4. Dirijarea Se clarifică ce este o „ apă curgătoare ” și care este importanța Harta Grupal Observarea
învăţării apei pentru viață, apelându-se și la cunoștințele pe care elevii le-au României/ Frontal sistematică
18 min achiziționat pe parcursul timpului. Se distribuie o fişă la fiecare Conversaţia Europei
bancă iar cu ajutorul figurii identificăm elementele unei ape Exerciţiul Manual
curgătoare: izvor, vale, zonă de confluență, afluent. (Anexa 1)
Elevii sunt solicitaţi să observe pe harta fizică a României şi pe Demonstraţia
harta din manual locul de unde izvorăsc majoritatea râurilor din
ţara noastră, direcţia lor de curgere, locul în care se varsă
majoritatea acestor râuri. Pe baza acestor observaţii ale elevilor, se
vor evidenţia principalele caracteristici ale apelor curgătoare din
ţara noastră:
● Majoritatea râurilor izvorăsc din Munţii Carpaţi şi se
îndreaptă spre margine, asemenea spiţelor unei roţi.
● Cele mai multe râuri se varsă în fluviul Dunărea fie pe
teritoriul României, fie în afara graniţelor ( în râul Tisa, în
Ungaria ).
● Râurile din Dobrogea se varsă direct în Marea Neagră sau în
lacuri.
Fiecare grupă/bancă de elevi primeşte câte o fişă grupele de râuri
din ţara noastră ( de est, de vest, de sud şi dobrogene ) si una cu
reţeaua hidrografică.(Anexa 2). În decurs de 3-4 minute ei vor
trebui să scrie câteva râuri importante din grupa solicitată,
ajutându-se de hartă. Un reprezentant al fiecărei grupe va prezenta
în faţa clasei informaţiile din fişă.
Se solicită ca un elev din fiecare grupă să indice la harta fizică
principalele râuri ale ţării noastre.
Vor fi prezentate elevilor, folosindu-se harta fizică a Europei şi a
României, principalele informaţii legate de fluviul Dunărea.

● Dunărea izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră, Germania.


● De la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră, Dunărea
stăbate 10 ţări, 4 capitale ( Viena, Bratislava, Budapesta şi
Belgrad ) şi constituie graniţă comună a României cu Serbia,
Bulgaria şi Ucraina.
● După lungime ( 2860 km ) şi debit, Dunărea este al doilea
fluviu ca mărime în Europa după fluviul Volga.
● Dunărea intră în ţară în dreptul localităţii Buziaş şi
srăpunge Carpaţii Occidentali unde formează defileul numit
Cazane.
● Dunărea străbate 1075 km pe teritoriul României şi
formează la vărsarea în mare prin trei braţe ( Chilia, Sulina şi
Sfântu-Gheorghe ) cel mai nou pământ al ţării, Delta Dunării.
În 1990, Delta a fost declarată Rezervaţie a Biosferei.
● Pe fluviul Dunărea s-au construit două mari hidrocentrale şi
este folosită la transportul de mărfuri şi călători.
Cele 3 sectoare ale Dunării sunt: Defileul Dunării, Bălţile
Dunării (Balta Ialomiţei şi Balta Brăilei) şi Delta.
Câte un elev de la fiecare grupă va arăta la hartă traseul Dunării
de la izvoare până la vărsare, parcursul Dunării pe teritoriul ţării.

Analiza
COPACUL IDEILOR Grupal
Conversaţia răspunsurilor
5. Obţinerea Fiecare grupă va primi o foaie pe care este scris într-un
Fişe
performanţei cerc“Fluviul Dunărea”. De la acest cerc se ramifică, asemenea
Metoda
10 min crengilor unui copac, mai multe dreptunghiuri pe care elevii Aprecierea
Ciorchinelui
trebuie să le completeze cu principalele informaţii referitoare la verbală
noua lecţie. (Anexa 3)

6. Asigurarea Elevii vor fi solicitaţi să se implice într-un joc pe baza Colectiv Observarea
feed-back-ului metodei ,, Răspunde-aruncă-întreabă''. Frontal sistematică
Elevul care aruncă mingea trebuie să adreseze o întrebare din
lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde Explicaţia
Analiza
10 min la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă Metoda
Minge răspunsurilor
întrebare. Elevul care nu ştie răspunsul iese din joc, la fel ca şi cel R.A.I.
care este prins că nu ştie răspunsul la propria întrebare.

7.Încheierea
Se vor face aprecieri verbale asupra activității copiilor, cerându-le Exercițiul Aprecieri
activității Frontal
și lor părerea cu privire la activitate. Conversația verbale
2 min

S-ar putea să vă placă și