Sunteți pe pagina 1din 13

Avizat director, prof.

Gerea Ancuţa Victoria


Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU DISCIPLINA
LIMBA ENGLEZĂ – CLASA a VIII-a, L2
ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Unitatea de învățământ: Şcoala Profesională Scânteia


Clasa: a VIII-a, L2
Nr. ore: 2 ore/săpt.
Profesor: Mihai Ştefania
Manual: Jenny Dooley, Limba modernă 2 Engleză, Uniscan, 2019
Planificarea a fost realizată conform OMEN nr. 3393 din 28.02 2017
Semestrul I - 17 săpt. (inclusiv săpt. de vacanță la ciclul primar)
Semestrul al II-lea – 16 săpt. (inclusiv săpt. școala altfel)

Nr. Modulul şi Competenţe specifice vizate Domenii de conţinut Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. unitatea de ore
învăţare
1. WELCOME 2.2. Participarea la scurte -Texte simple Include test
BACK! interacțiuni verbale, cu sprijin VOCABULAR:Sărbători S1 inițial și o
din partea interlocutorilor naționale / Tradiții și obiceiuri 14- săptămână de
2.4. Participarea la schimbul specifice 6 18.09.2020 testare orală și
verbal fără teama de eșec acomodare
3.2. Extragerea informațiilor GRAMATICĂ 14,
Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
1
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
dintr-un text clar structurat FUNCŢIONALĂ: 18.09.2020
(articole de ziar/digitale simple, - A iniţia şi a menţine un schimb
broșuri), în care numerele și verbal S2
numele joacă un rol important - A relata la prezent, 21-
- A urma indicaţii de orientare 25.09.2020
4.2. Prezentarea unei activități în ELEMENTE DE
scris, utilizând cuvinte de CONSTRUCȚIE A 21,
legătură (”și”, ”dar”, ”pentru COMUNICĂRII 25.09.2020
că”) • Question words
• Verbs to be/have got S3
• Subject/Object personal 28.09-
pronouns & Possessive adjectives 02.10.2020
• Possession
• Prepositions of place/movement 28.09.2020
• Numbers (cardinal & ordinal) 02.10.2020

1.1. Identificarea semnificației 1. SUPORTURI DE 8 S4


M IT’S FUN! unor schimburi verbale pe teme ÎNVĂȚARE 05-
O familiare, clar articulate - Documente audio-video cu 09.10.2020
D 2. Tema: 1.2. Sesizarea detaliilor mesaje scurte și clar articulate /
U HABITS AND principale din mesaje și anunțuri Scurte secvențe din emisiuni TV / 05,
L ROUTINES clare și simple podcast pe teme familiare / 09.10.2020
E 1.3. Manifestarea interesului Articole de ziar scurte și simple
pentru diversitatea culturală inclusiv în format digital pe teme S5
1 2.1. Exprimarea unei opinii în familiare 12-

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
2
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
legătură cu un subiect CONTEXTE DE 16.10.2020
familiar/situație cunoscută COMUNICARE/ 12,
2.2. Participarea la scurte VOCABULAR: 16.10.2020
interacțiuni verbale, cu sprijin - Activități de interes: muzică,
din partea interlocutorilor sport, sporturi extreme, protecția S6
2.4. Participarea la schimbul animalelor / protecția mediului; 19-
verbal fără teama de eșec ocupații. 23.10.2020
3.1. Identificarea informațiilor GRAMATICĂ
de care are nevoie din liste sau FUNCŢIONALĂ 19,
din texte funcționale simple - A cere / a exprima o părere; A 23.10.2020
(pliante, meniuri, orare) relata simplu la timpul prezent şi
3.2. Extragerea informațiilor trecut; A redacta un text simplu la S7
dintr-un text clar structurat timpul trecut. 26-
(articole de ziar/digitale simple, 4. ELEMENTE DE 30.10.2020
broșuri), în care numerele și CONSTRUCȚIE A 26, 30.10.
numele joacă un rol important COMUNICĂRII 2020
3.3. Extragerea de informații din • Present simple; Present
reclame de mici dimensiuni continuous; Present vs Present
4.1. Completarea unui formular continuous; Past simple & used
cu informații de identificare to; Past continuous; Past simple vs
(educație, interese, competențe) Past continuous; • Changing
4.2. Prezentarea unei activități în meaning and communication
scris, utilizând cuvinte de styles - Phrasal and prepositional
legătură (”și”, ”dar”, ”pentru verbs: BRING.
că”)

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
3
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

4.3. Depășirea fricii de eșec în


PROJECT 1 redactare/ schimbul de mesaje Proiect 1. Cauta informatii despre
“DID YOU scrise ce meserii aveau omenii faimosi
KNOW ...?” inainte sa devina celebritati
POSTER- Collect 3.4. Manifestarea disponibilității
information about pentru informare prin lectură
what jobs famous 4.3. Depășirea fricii de eșec în
people did before redactare/ schimbul de mesaje
they became scrise
famous
1.1. Identificarea semnificației 2 S8
3. PROGRESS unor schimburi verbale pe teme REVISION MODULE 1 02-
CHECK 1 familiare, clar articulate 06.11.2020
4.3. Depășirea fricii de eșec în
redactare/ schimbul de mesaje 02,
scrise 06.11.2020
1.1. Identificarea semnificației SUPORTURI DE ÎNVĂȚARE 6 S9
M MYTHS AND unor schimburi verbale pe teme - Documente audio-video cu 09-
O 4. MYSTERIES familiare, clar articulate mesaje scurte și clar articulate ; 13.11.2020
D 1.2. Sesizarea detaliilor Articole de ziar scurte și simple
U principale din mesaje și anunțuri inclusiv în format digital pe teme 09,
L clare și simple familiare 13.11.2020
E Tema: 2.1. Exprimarea unei opinii în CONTEXTE DE
MYTHS AND legătură cu un subiect COMUNICARE/ S10

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
4
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
2 MYSTERIES familiar/situație cunoscută VOCABULAR : 16-
2.2. Participarea la scurte - Activități de interes: muzică, 20.11.2020
interacțiuni verbale, cu sprijin sport, sporturi extreme, protecția
din partea interlocutorilor animalelor / protecția mediului / 16,
2.3. Realizarea unor expuneri curiozități (informații despre 20.11.2020
scurte, exersate, a unui subiect creaturi misterioase)
familiar GRAMATICĂ
2.4. Participarea la schimbul FUNCŢIONALĂ S11
verbal fără teama de eșec - A relata simplu la timpul prezent 23-
şi trecut; A cere / a exprima o 27.11.2020
3.2. Extragerea informațiilor părere; A exprima durata.
dintr-un text clar structurat 4. ELEMENTE DE 23,
(articole de ziar/digitale simple, CONSTRUCȚIE A 27.11.2020
broșuri), în care numerele și COMUNICĂRII
numele joacă un rol important • Expressing recent life
3.3. Extragerea de informații din experiences - The Present Perfect
reclame de mici dimensiuni Tense Simple and Continuous;
3.4. Manifestarea disponibilității Placing events in time - The
pentru informare prin lectură Present Perfect Tense Simple vs.
The Past Tense Simple; •
4.2. Prezentarea unei activități în Emphasizing effects and duration
scris, utilizând cuvinte de - The Present Perfect Tense
legătură (”și”, ”dar”, ”pentru Continuous vs. The Present Tense
că”) Continuous; • • Changing
meaning and communication

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
5
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
styles - Phrasal and prepositional
verbs: TURN

5. PROGRESS 1.1. Identificarea semnificației REVISION MODULE 2 2 S12


CHECK 2 unor schimburi verbale pe teme 30.11-
familiare, clar articulate 04.12.2020
3.2. Extragerea informațiilor
dintr-un text clar structurat 30.11.2020
(articole de ziar/digitale simple, 04.12.2020
broșuri), în care numerele și
numele joacă un rol important
1.1. Identificarea semnificației SUPORTURI DE ÎNVĂȚARE S13
unor schimburi verbale pe teme - Documente audio-video cu 07-
6. HEALTHY familiare, clar articulate - mesaje scurte și clar articulate / 9 11.12.2020
LIVING 1.2. Sesizarea detaliilor Articole de ziar scurte și simple
M principale din mesaje și anunțuri inclusiv în format digital pe teme 07,
O Tema: clare și simple familiare /Meniuri 11.12.2020
D EDUCATION 2.2. Participarea la scurte CONTEXTE DE
U interacțiuni verbale, cu sprijin COMUNICARE/ S14
L din partea interlocutorilor VOCABULAR : 14- Vacanţa de
E 2.4. Participarea la schimbul Activități de interes: sport / Boli, 18.12.2020 iarnă
verbal fără teama de eșec viață sănătoasă 23.12.2020-

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
6
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
3 GRAMATICĂ 14, 10.01.2021
3.1. Identificarea informațiilor FUNCŢIONALĂ: 18.12.2020
de care are nevoie din liste sau - A cere / a exprima o părere
din texte funcționale simple - A relata simplu la timpul prezent 21.12.2020
(pliante, meniuri, orare) și trecut
3.2. Extragerea informațiilor 4. ELEMENTE DE S15
dintr-un text clar structurat CONSTRUCȚIE A 11-
(articole de ziar / digitale simple,
COMUNICĂRII 15.01.2021
broșuri), în care numerele și Describing sports events, people’s
numele joacă un rol important appearance, jobs etc. - Subject 11,
4.2. Prezentarea unei activități în
(countable, uncountable, irregular 15.01.2021
scris, utilizând cuvinte de plurals) – Predicate agreement; •
legătură (”și”, ”dar”, ”pentru Partitives; • Changing meaning S16
că”) and communication styles - 18
Phrasal and prepositional verbs: -22.01.2021
4.1. Completarea unui formular GIVE.
cu informații de identificare 18,
(educație, interese, competențe) 22.01.2021
PROJECT 2
CREATE A Proiect 2. Creeaza un meniu
HEALTHY sanatos pentru o petrecere
MENU FOR A
PARTY

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
7
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
7. PROGRESS 1.1. Identificarea semnificației 2 S17 Vacanța inter-
CHECK unor schimburi verbale pe teme REVISION MODULE 3 25- semestrială
3 familiare, clar articulate 29.01.2021 30.01-07.02
1.2. Sesizarea detaliilor 2021
principale din mesaje și anunțuri 25,
clare și simple 29.01.2021

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Modulul şi unitatea Competenţe specifice vizate Domenii de conţinut Nr. Săptămâna Observaţii
Crt. de învăţare ore
1.1.Identificarea semnificației SUPORTURI DE
unor schimburi verbale pe ÎNVĂȚARE
1. teme familiare, clar articulate -Documente audio-video cu S1
ALL THINGS 1.2. Sesizarea detaliilor mesaje scurte și clar 08-12.02.2021
HIGH-TECH principale din mesaje și articulate /Articole de ziar
M anunțuri clare și simple scurte și simple inclusiv în 8 08,
O 1.3. Manifestarea interesului format digital pe teme 12.02.2021
D pentru diversitatea culturală familiare
U Tema: 2.1. Exprimarea unei opinii în CONTEXTE DE S2
L GENERATIONS legătură cu un subiect COMUNICARE/ 15-19.02.2021
E familiar/situație cunoscută VOCABULAR :
2.3. Realizarea unor expuneri - Planuri de viitor 15,
4 scurte, exersate, a unui GRAMATICĂ 19.02.2021
subiect familiar FUNCŢIONALĂ:
2.4. Participarea la schimbul - A exprima cantități S3
Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
8
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
verbal fără teama de eșec - A accepta / a refuza o ofertă 22-26.02.2021
3.2. Extragerea informațiilor - A exprima o acțiune la
dintr-un text clar structurat timpul viitor 22,
(articole de ziar/digitale 4. ELEMENTE DE 26.02.2021
simple, broșuri), în care CONSTRUCȚIE A
numerele și numele joacă un COMUNICĂRII S4
rol important • be going to; Present simple 01-05.03.2021
3.3. Extragerea de informații & Present continuous (future
din reclame de mici meaning); Future simple; 01,
dimensiuni Expressing possibility, 05.03.2021
4.1. Completarea unui probability, necessity, advice -
formular cu informații de The Modal Verbs (could,
identificare (educație, might, need, should); •
interese, competențe) Changing meaning and
4.2. Prezentarea unei communication styles -
activități în scris, utilizând Phrasal and prepositional
cuvinte de legătură (”și”, verbs: COME; • Prepositions.
PROJECT 3 ”dar”, ”pentru că”)
DESIGN A VIDEO 4.3. Depășirea fricii de eșec
GAME (Decide on în redactare/schimbul de Proiect 3. Creeaza un joc
name type and story). mesaje scrise video. Gandeste-te la un nume
si o poveste
2. PROGRESS 1.2. Sesizarea detaliilor REVISION MODULE 4 S5
CHECK 4 principale din mesaje și 08-12.03.2021
anunțuri clare și simple 08,

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
9
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
12.03.2021
1.1. Identificarea SUPORTURI DE
ENTERTAINMENT semnificației unor schimburi ÎNVĂȚARE
3. & verbale pe teme familiare, - Scurte secvențe din emisiuni S6
MASS MEDIA clar articulate TV / podcast / Articole de ziar 5 15-19.03.2021
1.2. Sesizarea detaliilor scurte și simple pe teme Vacanţă –
principale din mesaje și familiare / Orare / Texte 15, vineri, 2
anunțuri clare și simple simple 19.03.2021 aprilie 2021 -
2.2. Participarea la scurte CONTEXTE DE duminică, 11
M Tema: interacțiuni verbale, cu sprijin COMUNICARE/ S7 aprilie 2021
O ENTERTAINMENT din partea interlocutorilor VOCABULAR : 22-26.03.2021
D & 2.4. Participarea la schimbul - Activități de interes: muzică,
U MASS MEDIA verbal fără teama de eșec sport, sporturi extreme, 22,
L 3.2. Extragerea informațiilor protecția animalelor / protecția 26.03.2021
E dintr-un text clar structurat mediului
(articole de ziar/digitale GRAMATICĂ S8
5 simple, broșuri), în care FUNCŢIONALĂ: 29.03-
numerele și numele joacă un - A cere / a exprima o părere; 01.04.2021
rol important A relata simplu la timpul
4.3. Depășirea fricii de eșec prezent şi trecut 29.03.2021
în redactare/schimbul de 4. ELEMENTE DE
mesaje scrise CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
- Expressing future condition
(real conditions) – Conditional

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
10
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
Clause (type 1); / • Expressing
PROJECT 4 sequences of events – Time
IMAGINE A Adverbs ; • Zero conditional
CHARACTER (Type 0); • Changing meaning
FROM A BOOK and communication styles –
APPEARING IN Phrasal verbs: KEEP.
TODAY’S WORLD.
WRITE A SHORT Proiect 4. Imagineaza-ti un
STORY ABOUT personaj dintr-o carte aparand
HIM/HER. in lumea reala. Scrie o scurta
compunere despre el/ea.
4. PROGRESS 1.1. Identificarea REVISION MODULE 5 S9
CHECK semnificației unor schimburi 12-16.04.2021
5 verbale pe teme familiare, 12,
clar articulate 16.04.2021
1.2. Sesizarea detaliilor
principale din mesaje și
anunțuri clare și simple
1.1. Identificarea SUPORTURI DE
M ROUND WE GO! semnificației unor schimburi ÎNVĂȚARE S10 Vacanţă -
O 5. verbale pe teme familiare, - Documente audio-video cu 7 19.04- vineri, 30
D Tema: clar articulate mesaje scurte și clar 23.04.2021 aprilie 2021 -
U GOING OUT 1.2. Sesizarea detaliilor articulate / Articole de ziar duminică, 9
L principale din mesaje și scurte și simple inclusiv în 19, mai 2021
E anunțuri clare și simple format digital pe teme 23.04.2021

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
11
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
familiare – Săptămâna
6 2.1. Exprimarea unei opinii în Școala Altfel
legătură cu un subiect Texte simple– Orare S11 – „Să știi mai
familiar / situație cunoscută CONTEXTE DE 26-29.04.2021 multe, să fii
2.2. Participarea la scurte COMUNICARE/ mai bun!”
interacțiuni verbale, cu sprijin VOCABULAR : 26.04.2021
din partea interlocutorilor - Activități de interes: protecția
2.3. Realizarea unor expuneri animalelor / protecția S12
scurte, exersate, a unui mediului; Vacanţa 10-14.05.2021
subiect familiar GRAMATICĂ
3.1. Identificarea FUNCŢIONALĂ: 10,
informațiilor de care are - A cere / a exprima o părere; 14.05.2021
nevoie din liste sau din texte A relata simplu la timpul
funcționale simple (pliante, prezent; A exprima o acțiune
meniuri, orare) la timpul viitor S13
3.2. Extragerea informatiilor ELEMENTE DE 17-21.05.2021
dintr-un text clar structurat CONSTRUCȚIE A
(articole de ziar / digitale COMUNICĂRII 17,
simple, broșuri), în care • Order of adjectives; • 21.05.2021
numerele și numele joacă un Comparative – Superlative; •
rol important Question tags; • Tense
3.3. Extragerea de informații revision; • Changing meaning
din reclame de mici and communication styles –
PROJECT 5 dimensiuni Phrasal verbs: GET.
PREPARE A 3.4. Manifestarea

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
12
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061
POSTER SHOWING disponibilității pentru Proiect 5. Fa un poster care sa
TOURISTS PLACES informare prin lectură le indice turistilor orase/locuri
THEY SHOULD 4.2. Prezentarea unei pe care sa le viziteze in tara ta.
VISIT IN YOUR activități în scris, utilizând
COUNTRY cuvinte de legătură (”și”,
”dar”, ”pentru că”)
6. PROGRESS 1.1. Identificarea REVISION MODULE 6 2 S14
CHECK 6 semnificației unor schimburi 24-28.05.2021
verbale pe teme familiare, clar
articulate 24,
1.2. Sesizarea detaliilor 28.05.2021
principale din mesaje și
anunțuri clare și simple
7. EVALUARE -Modulele 1-2 S15
-Modulele 3-4 31.05.2020
RECAPITULARE -Modulele 5-6 04.06.2021
FINALĂ 4 S16
07.06.2021
11.06.2021

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a VIII-a, L2
13