Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGĂȘ

DISCIPLINA : Opţional limba engleză: Creative English –Reading and Writing targets
PROFESOR: Anăstasoaie Mădălina
CLASA: VI-a
MANUAL: “Reading and Writing Targets 2” by Virgina Evans & Jenny Dooley
Ediţie revizuită 2011
SEMESTRUL: I & 2 anul şcolar 2018-2019
Nr. ore pe săptămână: 1h

Sef Comisie: Ababei Ionela

Avizat director: Prof. Papară Violeta

CREATIVE ENGLISH – READING AND WRITING


TARGETS
CLASA a VI-a

11
ARGUMENT

Cursul optional “Creative English - Reading & Writing Targets” îşi propune să ofera diverse
oportunităţi de învăţare, prin secvenţe unitare care să asigure o continuitate reală prin concentrarea
susţinută asupra abilităţilor care fac obiectul cursului – lectura şi redactarea unui text în limba
engleză.
Printr-o organizare atentă şi eficientă a informaţiei referitoare la partea de lectură propriu-
zisă şi la cea de producere de text cu formă fixă, insuşirea noţiunilor esenţiale în practicarea acestor
două activităţi de invatare va fi structurată în mod echilibrat astfel încât să permita o acumulare
gradată şi temeinică a materiei de studiu.
In mod concret, cursul optional este conceput pe nivel de studiu, obiectivele sale depăşind
prin complexitate, exersarea deprinderilor propuse şi apropiindu-se de obiectivele specifice unui
curs eterogen, în care exerciţiile de lexic, gramatică si conversaţie au o pondere importantă în
instruirea completă a elevilor.
Cursul îşi propune să atragă elevii prin capacitatea sa de focalizare asupra acestor zone
prioritare de interes care vor fi tratate cu seriozitate şi profesionalism. Vor fi exersate abilităţi de
citire şi înţelegere a textului citit precum:
 skimming for gist, (identificarea mesajului essential la prima citire)
 skimming for overall understanding, (înţelegerea totală a textului din prima citire!)
 scanning, (trecerea în revistă a textului pentru identificarea unor itemi)
 predicting a topic from visual prompts or clues, (prezicerea subiectului orientându-se după
anumite indicații vizuale sau indicia prezente)
 reconstructing a text, (reconstruirea unui text)
 inferring, recognising word equivalences, (deducerea, recunoaşterea cuvintelor echivalente)
 jigsaw reading etc. (citire încrucişată)
Cursul propune de asemenea paşi concreţi în construirea compunerilor literare cu formă fixă:
 informal and formal letters,
 articles,
 leaflets,
 notices,
 interviews,
 stories,
 recipes,
 advertisements,
 postcards,
 film reviews,
 discursive essays,
 news or assessment reports (şi multe
altele)

11
care vor avea ca suport modele concrete de astfel de texte sau structuri reunite sub titlul de
“Paragraph Plans”, fapt care facilitează, în mod indiscutabil, inţelegerea şi asigură o mediere
eficientă între produsul vizat si obţinerea rezultatului scontat.
Mai mult decât atât, elevilor le va fi sugerate diverse sugestii de teme pentru acasă,
încurajându-i să producă texte cu care se vor întâlni, în diverse situaţii concrete dincolo de orele
de curs. Astfel, monitorizarea permanentă a elevilor va înlesni acumularea unei experienţe cu
adevarat utile. Acest curs opţional prezintă avantajul că poate completa, cu succes, orice manual
selectat spre studiu, devenind un curs auxiliar agreabil si instructiv.

PROGRAMA ANUALĂ – CLASA a VI-a


“CREATIVE ENGLISH - READING & WRITING TARGETS” (L1)

COMPETENŢE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa, in conformitate cu exigentele unui fir narativ
coerent;
2. Producerea de mesaje scrise avand drept punct de pornire tehnici variate de studiu a
textului, cum ar fi “Damaged Text Technique”;
3. Transferul si medierea mesajelor scrise in diverse situatii de comunicare;
4. Receptarea mesajelor scrise originale si evaluarea lor in maniera critica.

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE:


(SPECIFIC SKILLS) (TEACHING/LEARNING ACTIVITIES)
1.1. scrierea unor texte referitoare la posibilele - redactari cu structura simpla;
maniere de continuare a unor texte pe baza unor indicii;
1.2 redactarea de texte cu forma fixa in maniera
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, tinand - alcatuirea unor planse-proiect (texte ilustrate)
seama de structura narativa care trebuie respectata.
2.1. producerea de texte literare pornind de la - elaborarea de compuneri dirijate.
indicatii pre-existente.
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui - descrieri plastice.
suport scris.
2.3. producerea de evaluari scrise/orale privitoare la - monologuri atitudinale.
tema propusa si produsul final.
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. -comentarii referitoare la tematica propusa de curs.
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la - elaborarea de eseuri libere.
indicii minimale. - formularea opiniilor si generarea de dialoguri.
3.3. reducerea unor scenarii ample la idei esentiale.
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine intr-un - conversatii.
material lecturat.
4.2. identificarea unor informatii specifice in materialele - compunerea de fragmente literare.
propuse spre studiu.
4.3. formularea unor decizii pe baza lecturarii unui - alcatuirea de paragrafe critice.
material.
ORGANIZARE TEMATICĂ:
1. Familia: membri ai familiei, activităţi specifice;
2. Casa: termeni specifici construcţiei si structurii unei case;
3. Vacanţa: despre călătorii şi pregatiri de călătorie;
4. Sărbători: termeni despre evenimente speciale;
5. Vremea: termeni meteorologici si de prognoză;
6. Educaţia: termeni specifici;
7. Sporturi: echipament, echipe, reguli de joc;

FUNCŢII COMUNICATIVE:
1. A exprima preferinţe;
2. A exprima sentimente şi trăiri;
3. A descrie un festival/o sarbatoare;
4. A descrie un loc;
5. A cere si a oferi informatii;
6. A cere si a oferi indicatii;
7. A formula pareri referitoare la evenimente traite sau imaginate.

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:


1. Substantivul : genul, cazul, colocatii;
2. Adjectivul: constructii si locutiuni, topica;
3. Verbul : contexte speciale de folosire ale formelor, timpurilor si modurilor
verbale, constructii modale, constructii imperative;
4. Adverbe de frecventa, adverbe relative;
5. Prepozitia de loc si timp : Phrasal Verbs;
6. If Clauses: Tipul I; II
7. Diateza pasiva;
8. Schimbarea valorii gramaticale;

Tipuri de activităţi/ produse ale activităţii (ex. hărţi, documentaţie, colecţii de articole, etc.)
 group work
 pair work
 role-play
 debates
 converstions

Modalităţi de evaluare:
 evaluare continuă
 probe orale / răspunsuri la întrebările profesorului
 teme de lucru în clasă / proiecte
 jocuri de rol/ dramatizari / proiecte
 dialoguri pe perechi dirijate
 descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
 concursuri
 jocuri didactice
 mape
 portofolii
 compunerea de texte literare.
 discutii pe baza textelor studiate
 teste scrise

BIBLIOGRAPHY
1. Jenny Dooley & Virginia Evans - READING & WRITING” level 2
2. Harmer, J.- The Practice of English Language Teaching , Longman ,1991
3. Carol Read - 500 classroom activities, Macmillan, 2007
4. Michael Vince – Elementary Language practice English Grammar and Vocabulary, Book
and Cd withTests, Macmillan
5. Articles from different newspapers and magazines taken from the Internet
PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Specific skills UNIT & CONTENT Week & hours Teaching/Learning Obser
crt Activities & materials vation
s
1. 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele Unit 1 – New Friends S1-2 - redactari cu structura
maniere de continuare a unor texte pe baza unor 10-21.09 simpla;
indicii;
 scanning, reading for specific
1.2. redactarea unor texte cu forma fixa in information
maniera integrala, cu tema sugerata sau la alegere  friendly letter to a penfriend
proprie, tinand seama de structura narativa care  plurals, short answers - alcatuirea unor planse-
trebuie respectata. proiect (texte ilustrate)
2. 1.1. scrierea texte referitoare la posibilele maniere Unit 2 – S3-4 - redactari cu structura
de continuare a unor texte pe baza unor indicii; 24.09-05.10 simpla;
From Monday to Friday
2.1. producerea de texte literare pornind de la  Predicting topic from visual clues,
indicatii pre-existente. reading for specific information, - elaborarea de
 skimming for gist, compuneri dirijate.
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui
suport scris.
 reconstructing a text
 article for a light-hearted magazine - descrieri plastice
describing daily routines
 present simple, adverbs of frequency,
prepositions of time
3. 2.1. producerea de texte literare pornind de la Unit 3 – S5-6 - elaborarea de
indicatii pre-existente. 08-19.10 compuneri dirijate.
A Home away from Home
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui  scanning, skimming for gist - descrieri plastice
suport scris.  advertisement for renting a holiday
home -comentarii referitoare la
3.1. reformularea unor mesaje conversationale.
 there is/are, tematica propusa de curs.
 prepositions of place – where
4. 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui Unit 4 – S7-8 - descrieri plastice Hallo
suport scris. 22.10-02.11 ween
Having a Wonderful Time
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la  reading for specific information,
indicii minimale.  skimming for overall understanding - elaborarea de eseuri
 informal letter to a friend while on libere.
holiday
 present continuous,
 expressing preferences,
 prepositions of place
5. 4.1 sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine Unit 5 – S9-10 - conversatii. Thank
intr-un material lecturat. 05-16.11 sgivin
Happy Thanksgiving Day!
4.2. identificarea unor informatii specifice in  skimming for gist & scanning, - compunerea de g Day
materialele propuse spre studiu.  reading for specific information fragmente literare.
 article about annual events and
celebrations
 adjective-noun collocations,
 word order, prioritizing
6. 2.1. producerea de texte literare pornind de la Unit 6 – For Sale! S11-12 - elaborarea de
indicatii pre-existente. 19-30.11 compuneri dirijate.
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui
 skimming for gist & scanning,
suport scris.  reading for specific information - descrieri plastice
3.1. reformularea unor mesaje conversationale.  notices and advertisements for buying -comentarii referitoare la
and selling things tematica propusa de curs.
 order of adjectives
7. 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele S13-14 - redactari cu structura
maniere de continuare a unor texte pe baza unor 03-14.12 simpla;
indicii; - alcatuirea unor planse-
1.2. redactarea unor texte cu forma fixa in Unit 7 – It’s a Bargain! proiect (texte ilustrate)
maniera integrala, cu tema sugerata sau la alegere  skimming for gist, identifying
proprie, tinand seama de structura narativa care
trebuie respectata.
topic - elaborarea de compuneri
2.1. producerea de texte literare pornind de la  informal letters asking for and dirijate.
indicatii pre-existente. giving information - descrieri plastice
2.2 descrierea unor evenimente pe baza unui  adjectives, adverbs, word order -comentarii referitoare la
suport scris. tematica propusa de curs.
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. - elaborarea de eseuri
3.2. alcătuirea unor texte literare pornind de la libere.
indicii minimale. - conversatii.
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine
intr-un material lecturat. - compunerea de fragmente
4.2. identificarea unor informatii specifice in literare
materialele propuse spre studiu
8. 4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine Unit 8 – Happy New Year! S15 - conversatii. Christ
intr-un material lecturat. 17.12 mas
4.2. identificarea unor informatii specifice in
 skimming for gist & scanning,
- compunerea de fragmente Time
materialele propuse spre studiu  reading for specific information
literare. “A
 article about annual events and
celebrations Christ
 adjective-noun collocations, mas
 word order, prioritizing Carol
” by
Charle
s
Dicke
ns
9. 1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera Unit 9 – Do’s and Don’ts S16-17 - alcatuirea unor planse-
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, 14-25.01 proiect (texte ilustrate)
tinand seama de structura narativa care trebuie
 reading for specific information,
respectata.  identifying text from visual clues
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui  safety leaflets
- descrieri plastice
suport scris.  imperative,
 must/mustn’t,
 conditionals type 0 & I
10. 2.1. producerea de texte literare pornind de la Unit 10 – S18 - elaborarea de compuneri
indicatii pre-existente. 28.01-01.02 dirijate.
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui Every Picture Tells a Story - descrieri plastice
suport scris.  predicting topic from visual clues, - elaborarea de eseuri
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la  skimming for gist, libere.
indicii minimale.  reading for specific information
3.3. reducerea unor scenarii ample la idei
esentiale
 setting the scene beginnings & - formularea opiniilor si
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine endings for stories generarea de dialoguri
intr-un material lecturat.  past simple, - conversatii.
 past continuous,
 forming adjectives from nouns
11. 1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera Unit 11 – S2-3 - elaborarea de Valent
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, 18.02-01.03 compuneri dirijate. ine’s
tinand seama de structura narativa care trebuie A Summer Time’s Tale!
respectata.  Predicting topic from visual clues, Day
3.1. reformularea unor mesaje conversationale.  reconstructing a text, -comentarii referitoare la legend
 skimming for gist tematica propusa de curs.
 story 3rd person
 adjectives describing atmosphere &
weather, past
 tenses,
 time words
12. 3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la Unit 12 – Come to My Party! S4-5 - elaborarea de eseuri St
indicii minimale.  Reading for specific information, 04-15.03 libere. Patric
4.2. identificarea unor informatii specifice in k’s
materialele propuse spre studiu
 Scanning
- compunerea de fragmente Day
 informal letter of invitation & giving literare
directions
 “going to” future, Future simple
(will)
13. 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui Unit 13 – It Happened to Me S6-7 - descrieri plastice
suport scris. 18-29.03
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la
 Predicting topic from visual prompts,
- elaborarea de eseuri
indicii minimale  reading for specific information
libere.
 story 1st person
 adjectives ending in -ed/-ing
14. 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele Unit 14 – Who’s Who? S8-9 - redactari cu structura Shake
maniere de continuare a unor texte pe baza unor 01-12.04 simpla; speare
indicii;
 reading for specific information,
1.2. redactarea texte cu forma fixa in maniera  reading for gist - alcatuirea unor planse- ’s
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie,  interview proiect (texte ilustrate) World
tinand seama de structura narativa care trebuie  question words, - elaborarea de
respectata.  formation of questions, past compuneri dirijate.
2.1. producerea de texte literare pornind de la - monologuri atitudinale
indicatii pre-existente.
simple, present perfect, going to
2.3 producerea de evaluari scrise/orale privitoare
la tema propusa si produsul final.
15. 4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine Unit 15 – Happy Easter! S10 - conversatii. Easter
intr-un material lecturat. 15-19.04 Time
4.2. identificarea unor informatii specifice in
 skimming for gist & scanning,
- compunerea de fragmente
materialele propuse spre studiu  reading for specific information
literare.
 article about annual events and
celebrations
 adjective-noun collocations,
 word order,
 prioritizing
16. 3.1. reformularea unele mesaje conversationale. Unit 16 – I Love Sports! S11-12 -comentarii referitoare la
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la  skimming for gist, 06-17.05 tematica propusa de curs.
indicii minimale. - elaborarea de eseuri libere
 reading for specific information
 article
 expressing your opinion
 -ing form, infinitive without to,
 linking words
17. 2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui Unit 15 – All about Disney... S13-14 - descrieri plastice
suport scris. 20-31.05 - elaborarea de eseuri
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la
 reading/ skimming for gist,
indicii minimale.  reading for specific information libere.
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine  biography - conversatii.
intr-un material lecturat.  past tenses,
 prepositions of time, relatives
18. 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele Unit 16 – Email me ... - redactari cu structura
maniere de continuare a unor texte pe baza unor simpla;
indicii;
 reading for specific information
- alcatuirea unor planse-
1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera  informal emails, semiformal
proiect (texte ilustrate)
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie, emails
tinand seama de structura narativa care trebuie  consolidation - elaborarea de compuneri
respectata.
2.1. producerea de texte literare pornind de la dirijate.
indicatii pre-existente. - descrieri plastice
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui -comentarii referitoare la
suport scris. tematica propusa de curs.
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. - elaborarea de eseuri
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la libere.
indicii minimale. - conversatii.
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine - compunerea de fragmente
intr-un material lecturat. literare
4.2. identificarea unor informatii specifice in
materialele propuse spre studiu
19. 1.1. scrierea de texte referitoare la posibilele Unit 17 – My Blog S15-16 - redactari cu structura
maniere de continuare a unor texte pe baza unor 03-14.06 simpla;
indicii;
 reading for specific information
- alcatuirea unor planse-
1.2. redactarea de texte cu forma fixa in maniera  blog, blog comments
proiect (texte ilustrate)
integrala, cu tema sugerata sau la alegere proprie,  consolidation - elaborarea de compuneri
tinand seama de structura narativa care trebuie
respectata.
dirijate.
2.1. producerea de texte literare pornind de la - descrieri plastice
indicatii pre-existente. -comentarii referitoare la
2.2. descrierea unor evenimente pe baza unui tematica propusa de curs.
suport scris. - elaborarea de eseuri
3.1. reformularea unor mesaje conversationale. libere.
3.2. alcătuirea de texte literare pornind de la - conversatii.
indicii minimale. - compunerea de fragmente
4.1. sesizarea ordinii/ deviatiilor logice de ordine literare
intr-un material lecturat.
4.2. identificarea unor informatii specifice in
materialele propuse spre studiu

S-ar putea să vă placă și