Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA”


COMUNA CUZA VODĂ
JUDEŢUL GALAŢI

PROIECT DE PROGRAMĂ LA DISCIPLINA


OPŢIONALĂ
LIMBA ENGLEZĂ

I like English

PROFESOR: TÎNJALĂ - ROŞCA ELENA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA DOAMNA”,
COMUNA CUZA VODĂ, JUDEŢUL GALAŢI
CLASA a V-a
1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ

1
PROIECT DE PROGRAMĂ LA DISCIPLINA
OPŢIONALĂ
LIMBA ENGLEZĂ

AN ŞCOLAR 2018-2019

I like English

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

2
ARGUMENT

Limba engleză este cea mai importantă limbă din punct de vedere al comunicării, întrucât este
cunoscută, cel puţin la un nivel de bază, de aproape o treime din populaţia globului. Limba
engleză este cea mai predată limbă din lume, cunoaşterea limbii engleze fiind o necesitate în
multe sectoare şi domenii de activitate.
Deoarece limba engleză este din ce în ce mai folosită în diverse domenii, se întrevede nevoia
ca încă de la cele mai fragede vârste, copiii să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă această limbă
străină pentru a putea, astfel, să facă faţă societăţii în care trăim.
Curriculum la decizia şcolii este o realitate a şcolii din ziua de azi, o realitate care se pare că
acaparează cât mai mult teren.
Cursul opţional de limbă engleză ” I like English” se adresează elevilor din clasa a V-a. Este
un curs de un an, ce urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână.
Acest curs urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa a V-a pentru limba
engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje simple în această limbă precum şi spiritul
de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. Activităţile proiectate plasează elevii în situaţii
de comunicare similare celor din viaţa reală. Prin intermediul textelor literare adecvate vârstei
elevilor, poveştilor, jocurilor, concursurilor, poeziilor, cântecelor şi dialogurilor minimale, elevii
îşi vor îmbogăţi vocabularul şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare, vorbire şi scriere în
această limbă.
Abordarea este simplă, explicită şi are la bază modelul clasic de predare îmbogăţit cu metode
şi tehnici moderne de lucru.
Principalul obiectiv al acestui opţional este de a îmbogaţi vocabularul copiilor cu diverse
cuvinte în limba engleză și de a-i face pe elevi să comunice, pe diferite teme și în orice moment.
Aceste cuvinte vor fi introduse în enunţuri simple pentru a putea fi folosite corect în situaţii
concrete de comunicare. Prezentarea informaţiilor va fi însoţită de suport vizual (imagini,
materiale video) pentru o mai buna reprezentare în plan intelectual. Tratarea simplă a temelor
propuse şi metodele ce vor fi folosite vor sta la baza insuşirii temeinice a acestor cunoştinte. Se

3
vor folosi atât cântece, cât și jocuri dar și imagini care îi vor ajuta pe elevi să înțeleagă mai bine
sensul anumitor cuvinte și expresii în limba engleză.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestui opţional contribuie la dezvoltarea gândirii
reproductive şi creative, a imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii.
Sperăm ca prin studierea aceastei discipline opţionale să captăm atenţia tuturor elevilor, să le
trezim curiozitatea, astfel încât să-şi dorească să afle din ce în ce mai multe informaţii şi să
comunice mai mult.

4
NOTĂ DE PREZENTARE

Programa şcolară pentru disciplina opţională ”I like English ” reprezintă o ofertă curriculară
de disciplină opţională pentru învăţământul gimnazial, fiind recomandată pentru clasa a V-a şi
proiectată pe un buget de o oră pe săptămână în anul şcolar 2018 - 2019.

Programa şcolară are următoarele componente:


• Argument
• Notă de prezentare
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi conţinuturi
• Valori şi atitudini
• Sugestii metodologice
• Modalităţi de evaluare

Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul ciclului gimnazial (aceste


competenţe vizează receptarea şi producerea de mesaje simple în situaţii uzuale, în contexte la
îndemâna copiilor).
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din
competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora.
Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi,
implicit, a competenţelor generale propuse. Conţinuturile sunt exprimate ca sugestii de tematici,
acte de vorbire care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor specifice.
Valorile şi atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv atitudinală
şi morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar şi a finaltăţilor educaţiei.
Activităţile de învăţare reprezintă exemple de antrenamente prin care se dezvoltă
competenţele specifice.

5
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic
pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. Sugestiile metodologice cuprind
recomandări pentru proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare în
concordanţă cu specificul disciplinei şi cu statutul acesteia de curs opţional.
Programa a fost structurată pentru o ora/ săptămână. Oferta curriculară propusă reprezintă un
nou pas în familiarizarea elevilor cu o altă formă de comunicare verbală decât limba maternă.
Totodată, programa permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc adaptărilor la grupul de
copii din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.

6
COMPETENŢE GENERALE

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale în situaţii de comunicare


uzuală
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala în situaţii de comunicare uzuală
3.Dezvolatarea capacităţii de receptare a mesajelor scrise simple
4.Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

VALORI ŞI ATITUDINI

Procesul de predare-învăţare-evaluare a cursului opţional ” I like English”


promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente:

1. Atitudinea deschisă faţă de ceilalţi


2. Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3. Disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii
4. Atitudinea degajată în folosirea limbii engleze în situaţii din realitatea
cotidiană

7
CLASA a V-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale în situaţii de comunicare uzuală


-identificarea situaţiei de comunicare
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje -oferirea de răspunsuri scurte la diverse ntrebări
și dialoguri uzuale, clar articulate

- participarea cu replici simple la dialog


1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi -trasarea pe hartă unui traseu respectând
verbale uzuale şi clar articulate, în situaţia în intrucţiuni clare
care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita - desenarea pe hartă a unei anumite clădiri (poşta,
înţelegerea hotel, scoala etc.) urmarind instructiunile în limba
engleză

- căutarea şi vizionarea unor clipuri care aparţin


1.3. Manifestarea interesului şi a curiozităţii spaţiului cultural si istoric al limbii studiate
pentru unele elemente din spaţiul cultural şi -realizarea unor afişe, postere sau panouri cu
istoric al limbii engleze ocazia diferitelor sărbători ce au la bază material
video-audio

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala în situaţii de comunicare uzuală


- autoprezentare
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane / a -prezentarea unei persoane/personaj favorit pe
unui personaj / autoprezentare baza unei poze sau pe baza unei filmări
-prezentarea se poate realiza şi pe baza unor
întrebări ajutătoare adresate elevului de către
profesor

- conversaţii simple, de tipul: „Bună”, „Ce mai


2.2. Iniţierea unor conversaţii pe baza unor faci”, „Ţi-l/o prezint pe...”, „Scuză-mă”, „Îmi pare
formule simple rău”
- solicitarea / oferirea de indicaţii de orientare pe
baza unei hărţi (de exemplu: „Cum pot ajunge
la..”)
- Jocuri de rol pe tematici amuzante: de exemplu:
”Ești Albă ca Zăpada și te întâlnești cu Rapunzel.
Ce îi spui?”.
2.3 Dorinţa pentru participarea la dialog -utilizarea unor formule conversaţionale simple
-pantomime şi recunoaşterea acţiunii mimate
-întreruperea în mod politicos a unui dalog pentru

8
a introduce o temă de interes pentru elev
3.Dezvolatarea capacităţii de receptare a mesajelor scrise simple
- ordonarea unor imagini pe baza evenimentelor
3.1 Extragerea informaţiilor dintr-un text din text
scurt, însoţit de ilustraţii -oferirea unor răspunsuri scurte la întrebări bazate
pe text
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de -jocuri de orientare pe hartă în funcţie de
orientare instrucţiuni
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală
4.1. Redactarea de mesaje simple şi scurte - scrierea unui SMS scurt în limba engleză
-redactarea unui mesaj pentru o invitaţie
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii de zi cu zi - realizarea unei scheme cu hobby-urile personale
-realizarea unui poster despre preferinţe şi obiceiuri
folosind propoziţii scurte
personale
-realizarea unei machete despre spaţiul/mediul
înconjurator (şcoala, parc, casă, magazin etc.)

9
CONŢINUTURI
1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de
comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competențele; conținuturile nu se
tratează în sine; se va evita metalimbajul.

Sugestii de contexte de comunicare/ vocabular:


Going Places Favourite characters
Holidays Interpersonal Relationships
Personal Profile Daily Life
Spare Time Shopping
People The Natural World, Animals
Books Celebrations
Pets My World
Food and Drink World and Tales

2. GRAMATICĂ FUNCȚIONALĂ

A cere și a oferi informaţii


A cere scuze
A mulţumi
A da un ordin
A exprima preferinţe
A descrie persoane, locuri
A relata la timpul prezent
A participa la schimburi verbale orale/ scrise simple

3. VARIABILITATEA ŞI REGULARITĂŢILE LIMBII

- intuirea persoanei, a timpului


- intuirea acordului

10
SUGESTII METODOLOGICE
Prezentul curriculum a fost formulat pentru disciplina opţională ”I like English” şi a fost
conceput astfel încât să conducă la:
 Utilizarea unor metode active cu ajutorul cărora elevii să comunice eficient;
 Realizarea unor activităţi care stimulează curiozitatea pentru studiul limbii engleze;
Este important ca în activitatea desfăşurată la oră să se ţină seama de aptitudinile elevilor, de
interesul acestora şi de specificul clasei. Ţinând seama de noua concepţie asupra finalităţilor
educaţiei, accentul va fi mai mult pus pe competenţe şi mai puţin pe conţinuturi, iar procesul
didactic se va centra pe elev. Important este ca la sfârşitul fiecărei ore de curs, elevul să fi învăţat
ceva nou şi să ştie cum să folosească informaţia.
Pentru un demers eficient se sugerează:
 folosirea limbii ţintă în fraze simple pentru orice situaţie de comunicare din clasă – se va
evita traducerea sau folosirea variantei familiare elevului;
 stimularea exprimării orale şi scrise simple, mai ales pentru elevii care nu au încă bine
structurate achiziţiile de nivel A1;
 propunerea de teme de lucru motivante – teme simple pentru care se oferă sprijin în clasă
sau prin intermediul TIC;

MATERIALE DIDACTICE: Cd-uri audio, materiale video, flashcard-uri, imagini,


videoproiector, casetofon, laptop, creioane colorate, carioci, caiete, fise de lucru, planse, texte
literare adecvate vârstei şi nivelului clasei.

MODALITATI DE EVALUARE: portofoliul elevului, jocuri didactice, dialoguri simple între


elevi, probe orale, lucrări scrise, compuneri, proiecte etc.
Feedback din partea profesorului sau autoevaluare prin semne convenţionale convenite la
nivel de clasă: Elevii pot fi încurajaţi pentru performanţe prin oferirea unor steluţe colorate sau
fundiţe de hârtie creponată, buline autocolante etc.

11
BIBLIOGRAFIE

Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited,
Harlow, 2001;

Limba modernă 1 – Limba engleză, clasa a V-a (Jenny Dooley, Uniscan Grup Educaţional;

Programa şcolară pentru disciplina LIMBA MODERNA 1 Clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti,
2017;

12

S-ar putea să vă placă și