Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ
517395 LOPADEA NOUĂ Nr. 60 - ROMĂNIA
TEL/FAX. 0040/258/875200 Email: sclopadeanoua@yahoo.com

Anexă Fișa de avizare a proiectului de CDȘ


AVIZAT,

Inspector școlar,

FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL


Avizul unității de învățământ:
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Lopadea Nouă
Denumirea opţionalului: CREATIVE ENGLISH- ENGLISH THROUGH STORIES AND
GAMES
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ..................................
Tipul: OPȚIONAL NOU
Grupa: CLASA V, VI
Durata: 2 SEMESTRE
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
Autorul: Prof. MATEI AMALIA PETRONELA
Abilitatea pentru susţinerea cursului: PROFESOR

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE


DA NU DA, cu recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument DA
Competenţe specifice DA
Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare DA
obiectiv)
Conţinuturi DA
Modalităţi de evaluare DA
Valori și atitudini DA
II. Bibliografie DA
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor DA
Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu DA
nevoile comunităţii
Conţinutul argumentului DA
- oportunitatea opţionalului DA
- realismul în raport cu resursele disponibile DA
Corelarea competenţelor cu activităţile de învăţare DA
Corelarea competenţelor cu unităţile de conţinut DA
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic DA
propus

Avizul Comisiei de Curriculul din unitate: (DA/DA, cu recomandări, NU)


Avizul C.A. Nr. ................... din ......................................
Director,
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ
517395 LOPADEA NOUĂ Nr. 60 - ROMĂNIA
TEL/FAX. 0040/258/875200 Email: sclopadeanoua@yahoo.com

PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

CREATIVE ENGLISH - ENGLISH THROUGH


STORIES AND GAMES

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Grupa: Clasa V, VI

Durata: anul școlar 2020-2021

Nr. Ore pe săptămână: 1 oră

Instituția de învățământ: Școala Gimnaziala Lopadea Nouă


MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ
517395 LOPADEA NOUĂ Nr. 60 - ROMĂNIA
TEL/FAX. 0040/258/875200 Email: sclopadeanoua@yahoo.com

PROGRAMA PENTRU CURSUL OPŢIONAL


CREATIVE ENGLISH - ENGLISH THROUGH STORIES AND GAMES

I. NOTĂ DE PREZENTARE:

Cursul opţional Creative English - English Through Stories and Games se adresează
elevilor din clasa a V-a si a VI-a. Este un curs de un an, ce urmează a fi parcurs într-o oră pe
săptămână.
Acest curs urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor pentru limba engleză,
să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje simple în această limbă, precum şi spiritul de
observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. Activităţile proiectate sunt menite, de asemenea,
să-i plaseze pe elevi în situaţii de comunicare similare celor din viaţa reală, stimulându-le
astfel apetitul de a interacţiona verbal cu cei din jur şi totodată încrederea în sine. Prin
urmare, prin povesti, jocuri, concursuri, poezii, cantece si dialoguri minimale, elevii vor
dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori în general şi ca vorbitori de limba
engleză în particular.

II. OBIECTIVE:

Cursul îşi propune să dezvolte capacitatea de exprimare orală si in scris a elevilor,


precum si capacitatea de a reacţiona verbal şi non-verbal la mesajele auzite sau citite. De
asemenea, elevii vor cunoaşte poveşti şi cântece în limba engleză, iar jocurile şi concursurile
le vor dezvolta spiritul de observaţie şi de competiţie.

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale Forme de prezentare


 Înregistrări audio-video
1.1 să desprindă sensul global al unui mesaj  Prezentări orale pe teme de interes familiar
articulat clar, emis cu o viteză normală  Discuții neoficiale
1.2. să identifice informaţii specifice  Fragmente de text care descriu evenimente
dintr-un scurt mesaj audiat, articulat clar şi  Povestiri orale
rar
1.3. să respecte ordinea evenimentelor relatate
într-un text scurt

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Forme de prezentare


 Descrieri simple cu suport verbal (întrebări,
2.1.să descrie persoane și evenimente pe baza unui suport cuvinte de sprijin)
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ
517395 LOPADEA NOUĂ Nr. 60 - ROMĂNIA
TEL/FAX. 0040/258/875200 Email: sclopadeanoua@yahoo.com

verbal  Dialoguri
2.2 să ofere informații despre  Interviul
sine, despre persoane, despre activități din  Naraţiuni simple cu suport vizual;
universul imediat  Funcțiile comunicative nesarare performării
2.3. să dialogheze cu alţi colegi pentru schimb de informaţii acestor competențe

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris Forme de prezentare


3.1 să identifice mesajul global al unui text scris  Povestiri
3.2 să recunoască informaţiile esenţiale  Texte autentice scurte( broșuri de
dintr-un text citit în gând  informare, fragmente de text care descriu
3.3. săasocieze informaţiilor factuale dintr-un text  persoane și evenimente)
citit cu o imagine/ un set de imagini  Texte cu imagini
 Scheme și tabele

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare a mesajului scris Forme de prezentare


 Formulare cu date personale;
4.1 să solicite şi să ofere informații  Redactare de scrisori în registru familiar;
despre sine  Scurte texte, paragrafe
4.2. să redacteze paragrafe despre  Dicționar
evenimente şi persoane, după un plan  Texte după un plan dat, ,folosind conectori
dat simpli, despre evenimente și persoane din mediul
*4.3. să redacteze texte scurte pe teme familiar
familiare

III. MODALITĂŢI DE EVALUARE:


- răspunsuri la întrebările profesorului
- dialoguri simple, pe perechi
- descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
- concursuri
- jocuri didactice

IV. CONŢINUTURI:
ORGANIZARE TEMATICĂ
- Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, naţionalitate, părţile corpului şi
îmbrăcămintea (completare , actualizare) *starea sănătăţii, activităţi sportive
- Familia: membrii familiei, ocupaţii, hrană
- Şcoala: *orar, activităţi şcolare,obiecte de studiu
- Copilul şi lumea înconjurătoare: convorbiri telefonice, *corespondenţă,
*mijloace de transport, cumpărături, activitati in timpul liber
- Lumea fantastică: personaje de basm, desen animat, film
- Cultură şi civilizaţie: nume de oraşe, *nume de monumente, tradiţii şi sărbători
STRUCTURI GRAMATICALE
Adjectivul
- grade de comparaţie la adjective regulate şi *neregulate
Numeralul
- cardinal: 21-100
- ordinal 1-30
Verbul
- viitorul cu will (afirmativ, negativ, interogativ), going to (afirmativ,
negativ, interogativ)
- trecutul verbelor: be, have, can (afirmativ), *(negativ, interogativ)
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ
517395 LOPADEA NOUĂ Nr. 60 - ROMĂNIA
TEL/FAX. 0040/258/875200 Email: sclopadeanoua@yahoo.com

Adverbul
- de timp: yesterday, *ago, *last, tomorrow, *next
Prepoziţia
- between, over, across, above, at
FUNCŢII DE COMUNICARE: - a localiza în spaţiu
- a compara calităţi
- a descrie persoane
- a iniţia si a sustine un schimb verbal
- a situa în timp, a relata activităţi: la prezent, la viitor, *la trecut
- a exprima intenţii
- a exprima motive
- *a exprima preferinţe
- a exprima capacitatea mentala sau fizica in trecuta da instrucţiuni

V. VALORI ŞI ATITUDINI:- atitudinea deschisă faţă de ceilalţi


- interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi
- respectul faţă de ceilalţi
- promovarea creativităţii
- cooperare
- competitivitate

VI. ELEVII VOR RECEPTA: - mesaje originale orale si scrise


- cantece

VII. ELEVII VOR REALIZA:- acţiuni nonverbale


- desene
- descrieri orale şi în scris
- scurte dialoguri orale şi în scris
- postere, proiecte

VIII. BIBLIOGRAFIE:

1. 500 Activities for the Primary Classroom, Carol Read, Macmillan Books For
Teachers, Macmillan Publishers Limited 2007
2. Dakin, Julian, Songs and Rhymes, Longman, 1997
3. Gray, Elizabeth, The Express Picture Dictionary, Express Publishing, 2003
4. Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale, D&G Editur,2006
5. Fairy Tales, published by Armadillo, Anness Publishing Ltd 1999,2011, England
6. http://www.grimmstories.com/
7. http://www.apples4theteacher.com/short-stories.html
8. http://www.speakaboos.com/kids/
9. http://www.teachingenglishgames.com/eslsongs.htm
10. http://supersimplelearning.com

S-ar putea să vă placă și