Sunteți pe pagina 1din 6

Aria curriculară: Limbă și comunicare – limbi moderne

Disciplina de învățământ: Limba modernă 1. Limba engleză


Clasa: a VI-a
Manualul utilizat: Limba modernă 1. Engleză. Clasa a VI-a, autori: Audrey Cowan, Clare Kennedy, Chiara Soldi,
Cristina Rusu, Diana Todoran, Ioana Tudose, Editura Art Klett, București, 2019
Număr de ore pe săptămână: 2 ore

PLANIFICARE PE UNITĂȚI LIMBA ENGLEZĂ. CLASA A VI-A (L1)

Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Semestrul I
Unit 1 - I love watching cartoons 1.1, 1.2, 1.3, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Manual digital Testare inițială
Vocabulary: Films; TV programmes; creating a word 2.1, 2.2, 2.3, Identificarea diferitelor activitati potrivite Videoproiector,
cloud 2.4, 3.1, 3.2, pentru diferite ocazii Audio Evaluare orală
Grammar: Present simple and present 3.3, 4.1, 4.2 Identificarea enunturilorca fiind adevarate Caiet Observare sistematică
continuous; like / enjoy / love / hate + -ing form; sau false Fise de lucru Tema pentru acasă
adverbs of manner Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din
Functions: Buying cinema tickets lectie
Reading: Understanding a text about Doctor Who Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale)
Listening: Understanding a discussion about TV jocul de rol
programmes exerciții de redactare, de alegere (multiple
Speaking: Asking / answering questions about TV choice), de identificare, de confirmare a
programmes înţelegerii sensului global al unui enunţ
Writing: Writing a short text about TV programmes simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
Key strategies: Listening
CLIL: Geography – Weather
Culture: A trip to Hollywood
Unit 2 - Tomorrow it’ll be cold and windy 1.1, 1.2, 1.3, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Manual digital Evaluare orală
Vocabulary: Weather and temperature; extreme 2.1, 2.2, 2.4, Identificarea diferitelor activitati potrivite Videoproiector, Observare sistematică
weather and natural disasters; using a monolingual 3.1, 3.2, 3.3, pentru diferite ocazii Audio Tema pentru acasă
dictionary 3.4, 4.1 Identificarea enunturilorca fiind adevarate Caiet
Grammar: Will – affirmative form; will – negative form; sau false Fise de lucru
will – interrogative form and short answers; Question Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din
tags – Asking for agreement Functions: Making lectie
offers and promises Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale)
Reading: Understanding a text about natural jocul de rol
disasters exerciții de redactare, de alegere (multiple
Listening: Understanding weather forecast choice), de identificare, de confirmare a
Speaking: Asking / answering about climate înţelegerii sensului global al unui enunţ
Writing: Writing an email simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
Key strategies: Reading and writing

1
Reading and writing part 3 (1)
CLIL: Geography – Weather
Culture: A trip to Hollywood
Evaluation Test 1–2 selectarea și transferul de informații Fisa de lucru Evaluare scrisă
Vocabulary and Grammar from units 1–2 răspunsurile la întrebările profesorului
îndeplinirea sarcinilor de lucru
Unit 3 - His hair was black 1.1, 1.2, 1.3, Manual digital Evaluare orală
Vocabulary: Appearance; parts of the body; creating 2.1, 2.3, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Videoproiector, Observare sistematică
smart flash cards 3.1, 3.2, 3.3, Identificarea diferitelor activitati potrivite Audio Tema pentru acasă
Grammar: Past simple of the verb to be – affirmative 4.1 pentru diferite ocazii Caiet
form; past simple of the verb to be – negative form; Identificarea enunturilorca fiind adevarate Fise de lucru
past simple of the verb to be – interrogative form and sau false Culori , Project : Meeting my
short Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din coli de desen favourite actor
answers; question words with was / were; past simple lectie internet
of the verb have – affirmative form Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale)
Functions: Describing people jocul de rol
Reading: Understanding a text about stars’ exerciții de redactare, de alegere (multiple
appearance choice), de identificare, de confirmare a
Listening: Understanding a description of favourite înţelegerii sensului global al unui enunţ
stars simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
Speaking: Describing favourite stars
Writing: Writing a description of favourite stars
Key strategies: Listening
CLIL: History – The British Empire and slavery
Culture: The USA and the UK: Multicultural nations

Unit 4 - He felt relaxed 1.1, 1.2, 1.3, Manual digital Evaluare orală
Vocabulary: Feelings and emotions; adjectives of 2.1, 2.2, 2.3, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Videoproiector, Observare sistematică
personality; using a bilingual dictionary 2.4, 3.1, 3.2, Identificarea diferitelor activitati potrivite Audio Tema pentru acasă
Grammar: Past simple of regular verbs – affirmative 3.3, 3.4, 4.2, pentru diferite ocazii Caiet
form; time expressions used with the past; past simple 4.3 Identificarea enunturilorca fiind adevarate Fise de lucru Project : Lifelines
of regular verbs – spelling rules; past simple of sau false Culori ,
irregular verbs – affirmative form Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din coli de desen
Functions: Apologising and making excuses lectie internet
Reading: Understanding a text about teenagers’ Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale)
problems jocul de rol
Listening: Understanding a description of a problem exerciții de redactare, de alegere (multiple
Speaking: Asking / answering questions about a choice), de identificare, de confirmare a
personal problem înţelegerii sensului global al unui enunţ
Writing: Writing a post about a personal problem simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
Key strategies: Reading and writing
CLIL: History – The British Empire and slavery
Culture: The USA and the UK: Multicultural nations
2
Evaluation Test 3–4 selectarea și transferul de informații Fișa de lucru Evaluare scrisa
Vocabulary and Grammar from units 3–4 răspunsurile la întrebările profesorului
îndeplinirea sarcinilor de lucru
Festivals 1.1, 1.2, 1.3, Culori , Project: The patron saint
(St. Patrick’s Day) 2.1, 2.2, 2.3, coli de desen of your city
Vocabulary: related to the holiday 2.4, 3.1, 3.2, internet
3.3, 3.4, 4.2,
4.3
Let’s read! 1.1, 1.2, 1.3, Manual digital Evaluare orală
Grammar: Past simple 2.1, 2.2, 2.3, Videoproiector, Observare sistematică
Writing: Writing a story 2.4, 3.1, 3.2, Audio Tema pentru acasă
3.3, 3.4, 4.2, Caiet
4.3 Fise de lucru
Semestrul al II-lea
Evaluare sumativă semestrul I selectarea și transferul de informații Fișa de lucru Evaluare scrisa
Vocabulary and Grammar from units 1–4 răspunsurile la întrebările profesorului
îndeplinirea sarcinilor de lucru
Unit 5 - Where did you stay? 1.1, 1.2, 2.1, Evaluare orală
Vocabulary: Holiday places and activities; holiday 2.2, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Manual digital Observare sistematică
things; creating a flow diagram 3.1, 3.2, 3.3, Identificarea diferitelor activitati potrivite Videoproiector, Tema pentru acasă
Grammar: Past simple – negative form; past simple – 3.4, 4.1 pentru diferite ocazii Audio
interrogative form and short answers; used to – Identificarea enunturilorca fiind adevarate Caiet Project : A travel
affirmative, negative and interrogative forms sau false Fise de lucru brochure: Visit a famous
Functions: Making arrangements Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din Culori , place
Reading: Understanding a text about glamping lectie coli de desen
Listening: Understanding a conversation about a Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale) internet
summer camp jocul de rol
Speaking: Asking / answering about an unusual exerciții de redactare, de alegere (multiple
holiday choice), de identificare, de confirmare a
Writing: Writing a blog about a holiday înţelegerii sensului global al unui enunţ
Key exam strategies: Reading and writing simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
CLIL: Art – The National Gallery
Culture: Three great American cities

Unit 6 - I’m going to the museum 1.1, 1.2, 1.3, Manual digital Evaluare orală
Vocabulary: Places in town; shops and services; 2.1, 2.2, 2.3, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Videoproiector, Observare sistematică
giving directions; using maps 2.4, 3.1, 3.2, Identificarea diferitelor activitati potrivite Audio Tema pentru acasă
Grammar: Present continuous with a future meaning; 3.3, 3.4, 4.1 pentru diferite ocazii Caiet
time expressions used with the future; present simple Identificarea enunturilorca fiind adevarate Fise de lucru Project : Visit a city of
with a future meaning sau false Culori , the future
Functions: Asking for and giving directions Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din coli de desen
Reading: Understanding a text about glamping lectie internet
3
Listening: Understanding a conversation about a Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale)
summer camp jocul de rol
Speaking: Asking / answering about an unusual exerciții de redactare, de alegere (multiple
holiday choice), de identificare, de confirmare a
Writing: Writing a blog about a holiday înţelegerii sensului global al unui enunţ
Key strategies: Reading and writing simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
CLIL: Art – The National Gallery
Culture: Three great American cities

Evaluation Test 5–6 selectarea și transferul de informații Fișă de lucru Evaluare scrisă
Vocabulary and Grammar from units 5–6 răspunsurile la întrebările profesorului
îndeplinirea sarcinilor de lucru
Unit 7 - Did you go by plane? 1.2, 1.3, 2.1, Manual digital Evaluare orală
Vocabulary: Transport; travel and transport; using 2.2, 2.3, 3.1, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Videoproiector, Observare sistematică
word families 4.1, 4.2, 4.3 Identificarea diferitelor activitati potrivite Audio Tema pentru acasă
Grammar: Comparative adjectives – regular pentru diferite ocazii Caiet
adjectives; comparative adjectives – irregular Identificarea enunturilorca fiind adevarate Fise de lucru Project : Be eco-friendly!
adjectives; as … as; superlative adjectives – regular sau false Culori ,
adjectives; superlative adjectives – irregular Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din coli de desen
adjectives; possessives: noun + ’s and of + noun lectie internet
Functions: Agreeing and disagreeing Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale)
Reading: Understanding a text about green transport jocul de rol
in London exerciții de redactare, de alegere (multiple
Listening: Understanding an interview about choice), de identificare, de confirmare a
transport înţelegerii sensului global al unui enunţ
Speaking: Asking / answering questions about city simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
transport
Study tip: Understanding the aim of the task
Writing: Writing a text about transport in a city
Key strategies: Reading and writing
CLIL: Technology – The world of gadgets
Culture: America coast to coast

Unit 8 - I never make my bed! 1.1, 1.2, 1.3, Manual digital Evaluare orală
Vocabulary: Housework; verb and noun collocations 2.1, 2.2, 2.3, Potrivirea imaginilor cu cuvintele potrivite Videoproiector, Observare sistematică
Grammar: Have to / don’t have to; have to – 2.4, 3.1, 3.2, Identificarea diferitelor activitati potrivite Audio Tema pentru acasă
interrogative form and short answers; had to; must / 3.3, 3.4, 4.1, pentru diferite ocazii Caiet
mustn’t; mustn’t / don’t have to 4.2, 4.3 Identificarea enunturilorca fiind adevarate Fise de lucru Project : Discover the
Functions: Making a polite request on the phone sau false Culori , Amazon Rainforest
Reading: Understanding an article about an English Realizarea de spidergrams cu cuvinte noi din coli de desen
TV programme lectie internet
Listening: Understanding an interview about a TV Dialoguri structurate (interacţiuni uzuale)
programme jocul de rol
4
Speaking: Asking / answering questions about an exerciții de redactare, de alegere (multiple
interview choice), de identificare, de confirmare a
Study tip: Taking time to answer înţelegerii sensului global al unui enunţ
Writing: Writing five golden rules to survive on a simplu, prin îndeplinirea unei sarcini simple
desert island
Key strategies: Listening
CLIL: Technology – The world of gadgets
Culture: America coast to coast

Evaluation Test 7–8 selectarea și transferul de informații Fișa de lucru Evaluare scrisa
Vocabulary and Grammar from units 7–8 răspunsurile la întrebările profesorului
îndeplinirea sarcinilor de lucru
Festivals 1.2; 1.3; 2.2; Culori , Project: Festivals in your
April Fools' Day 2.3; 2.5; 3.1; coli de desen country
Vocabulary: related to the holiday 3.2; 3.4; 4.1; internet
4.4; 4.5
Final Evaluation Test selectarea și transferul de informații Fișă de lucru Evaluare scrisă
Vocabulary and Grammar from units 5–8 răspunsurile la întrebările profesorului
îndeplinirea sarcinilor de lucru

5
Competenţele generale și specifice din programa școlară, urmărite în fiecare unitate de
învățare

1. Receptarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente scurte înregistrate, referitoare la aspecte
cotidiene previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate
1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate

2. Exprimarea orală în diverse situaţii de comunicare

2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/o situaţie cunoscută
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul verbal

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse situaţii de comunicare

3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte funcţionale simple (pliante, meniuri,
orare, reclame)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

4.1. Completarea unui formular cu informaţii de identificare (educaţie, interese, competenţe)


4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând cuvinte de legătură („și“, „dar“, „pentru că“)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise