Sunteți pe pagina 1din 25

Curriculum

modificat la limba
engleză pentru
elevii cu CES
Clasele II – IX

Profesor: Trandafir Mariana Gabriela

1
NOTĂ DE PREZENTARE

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului cu


deficienţe evidenţiază ideea că toţi copiii pot şi trebuie să fie educaţi, indiferent
de posibilităţile lor fizice sau psihice. Dreptul la educaţie trebuie respectat, apărat
şi valorizat într-o ţară care doreşte integrarea în Uniunea Europeană. Ca urmare,
apare necesară elaborarea unor programe de limbi moderne pentru copiii cu
dizabilităţi și copiii cu cerințe educaționale speciale..

Argument:

Prin acest curriculum ne propunem să abordăm limba engleză


din perspectiva integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă deoarece
sistemul educaţional trebuie sa asigure participarea la procesul de învăţare tuturor
copiilor indiferent de cît de diferiţi sunt ei prin modelul personal de dezvoltare.
Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea şcolii, toţi copiii trebuie să beneficieze
de şansa de a participa activ la viaţa socială, atunci trebuie să le acordăm
necondiţionat această şansă încă din şcoală.
De asemenea, această programă este utilă şi cadrului didactic pentru
că poate adapta cerinţele curriculum-ului naţional la capacităţile proprii fiecărui
elev.
Prezenta programă se doreşte a fi un suport real şi accesibil pentru studiul
limbii moderne, cu accent pe:
- stabilirea unor conţinuturi de învăţare uzuale, pe arii tematice bine definite;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi comunicare;
- necesitatea adaptării conţinuturilor predate în functie de nevoile de comunicare
ale elevului din şcolile speciale;
- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la un an de studiu la altul, ţinînd cont
de obiectivele curriculare;
- dezvoltarea interesului pentru studiul limbii moderne ca o alternativă în
comunicare şi orientarea în spaţiul european.

2
OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a


mesajului oral.
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului scris.
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare
scrisă.
5. Dezvoltarea interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei. engleze.
Achiziţionarea unor informaţii despre
Marea Britanie şi civilizaţia engleză.

3
CLASA A II-A
Obiective cadru/ competențe generale:

Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului oral;


Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare oralaă ;
Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului scris;
Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare îîn scris;
Dezvoltarea unor reprezentaă ri culturale şi a interesului pentru studiul limbii
engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
Copilul despre sine: nume, sex, vîrstă, culori, jucării şi jocuri, cifre.
Familia: membrii familiei, ocupaţii.
Casa: încăperi.
Şcoala: obiecte şcolare, activităţi specifice.
Animale: denumire.
Vremea: anotimpuri,lunile anului, zilele săptămînii.
Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri).
Activităţi: activităţi curente, activităţi pentru timpul liber, momentele zilei.
Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cîntece şi poezii.
OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ/ COMPETENȚE ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE PENTRU ELEVII CU CES
ELEVII CU CES/ CURRICULUM ADAPTAT
1.Dezvoltarea capacitaă tţii 1.1. saă recunoascaă sunete specifice limbii Exercitţii de identificare.
de receptare a mesajului engleze. Exercitţii de raă spuns la
oral. 1.2 să identifice silabe, cuvinte, sintagme, îîntrebaă ri / comenzi.
tipuri de enunţuri de diferit grad de Exersare de formule simple de
dificultate şi lungime (enunţiative, salut.
exclamative, interogative, afirmative,
negative), precum şi conturul intonaţional
al acestora;
.
2. Dezvoltarea capacitaă tţii 2.1 saă articuleze sunete, izolat sţ i îîn cuvîînt / Exercitţii de pronuntţie sţ i
de exprimare oralaă . respectîînd accentual sţ i intonatţia specifice intonatţie.
limbii engleze. Exercitţii de repetare dupaă
2.2 saă reproducaă cuvinte simple / partţi ale model a unor cuvinte,
unui enuntţ . sintagme.
Dialoguri simple îîn perechi.
Dialoguri dirijate.
Jocuri didactice.

4
3. Dezvoltarea capacitaă tţii 3.1 saă recunoascaă litere / grupuri de litere îîn Exercitţii de identificare a unor
de receptare a mesajului cuvinte sţ i cuvintele îîin spatiul grafic. litere îîn cuvinte.
scris. 3.2 saă citeascaă un scurt text cunoscut, cu Exercitţii de citire cu model.
voce tare, cu intonatţie adecvataă sensului Exercitţii de alegere din solutţii
textului. multiple.
Potrivirea unor imagini cu
texte.
4. Dezvoltarea capacitaă tţii 4.1 saă reproducaă îîn scris litere, grupuri de Exercitţii de copiere, de
de exprimare îîn scris. litere, cuvinte. completare de spatţii.
4.3 saă scrie cuvinte, sintagme, propozitţii Exercitţii de completare pe
scurte. baza unui suport vizual.
Exercitţii de redactare de
propozitţii scurte, simple.
Jocuri didactice (rebus, grilaă ).
5. Dezvoltarea unor 5.1 saă manifeste curiozitate pentru Portofolii cu imagini.
reprezentaă ri culturale sţ i a descoperirea unor aspecte legate de viatţa Panouri.
interesului pentru studiul copiilor din spatţiul cultural anglo-saxon. Prezentaă ri PPT.
limbii engleze sţ i al Filmuletţe video.
civilizatţiei spatţiului
cultural anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (îîn clasaă , acasaă ) conceputaă îîn vederea evaluaă rii;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematicaă .

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


OBIECTIVELE CADRU/ STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Desprinderea sensului global al
receptare a mesajului unui scurt mesaj audiat.
oral.

2. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Reproducerea unor mesaje orale


exprimare oralaă . scurte
 Participarea cu îîntrebaă ri simple şi
raă spunsuri scurte la interacţiuni
verbale simple.

3. Dezvoltarea capacitaă ţii  Identificarea semnificaţiei unor


de receptare a mesajului cuvinte şi propoziţii simple, îîn texte
scris. autentice comune (etichete,
anunţuri, afişe).

5
4. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Redactarea unui enunţ scurt /
exprimare îîn scris. mesaj, pe baza unui suport
verbal / a unei imagini.

6
CLASA A III-A
Obiective cadru/ competențe generale:

Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului oral;


Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare oralaă ;
Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului scris;
Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare îîn scris;
Dezvoltarea unor reprezentaă ri culturale şi a interesului pentru studiul limbii
engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
Copilul despre sine: nume, sex, vîrstă, însuşiri fizice şi morale, părţile corpului,
îmbrăcăminte, culori, jucării şi jocuri
Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie
Casa: încăperi, mobilă
Şcoala: obiecte şcolare, activităţi specifice
Animale: denumire
Vremea: anotimpuri; caracteristici climatice
Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri)
Activităţi: activităţi curente, activităţi pentru timpul liber, momentele zilei,
Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, cîntece şi poezii
OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ/ COMPETENȚE ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE PENTRU ELEVII CU CES
ELEVII CU CES/ CURRICULUM ADAPTAT
1.Dezvoltarea capacitaă tţii 1.1. saă recunoascaă sunete specifice limbii Exercitţii de identificare.
de receptare a mesajului engleze. Exercitţii de raă spuns la
oral. 1.2 saă distingaă cuvinte sţ i sintagme îîn fluxul îîntrebaă ri / comenzi.
verbal. Exersare de formule simple de
1.3 saă reactţioneze verbal/ nonverbal la un comunicare.
mesaj audiat care saă ofere modele de limbaă Exercitţii de tip adevaă rat/ fals.
autentice.
2. Dezvoltarea capacitaă tţii 2.1 saă articuleze sunete, izolat sţ i îîn cuvîînt /
Exercitţii de pronuntţie sţ i
de exprimare oralaă . respectîînd accentual sţ i intonatţia specifice intonatţie.
limbii engleze. Exercitţii de repetare dupaă
2.2 saă reproducaă enuntţuri simple / partţi ale model a unor cuvinte,
unui enuntţ . sintagme.
Dialoguri simple îîn perechi.
Dialoguri dirijate.
Jocuri didactice.
3. Dezvoltarea capacitaă tţii 3.1 saă recunoascaă litere / grupuri de litere îîn Exercitţii de identificare a unor
de receptare a mesajului cuvinte sţ i cuvintele îîin spatiul grafic. litere îîn cuvinte.
scris. 3.2 saă citeascaă un scurt text cunoscut, cu Exercitţii de citire cu model.
voce tare, cu intonatţie adecvataă sensului Exercitţii de alegere din solutţii
textului. multiple.
Potrivirea unor imagini cu
texte.
7
4. Dezvoltarea capacitaă tţii 4.1 saă reproducaă îîn scris litere, grupuri de Exercitţii de copiere, de
de exprimare îîn scris. litere, cuvinte, sintagme, enuntţuri. completare de spatţii.
4.3 saă scrie cuvinte, sintagme, propozitţii Scriere dupa dictare
scurte. Exercitţii de completare pe
baza unui suport vizual.
Exercitţii de redactare de
propozitţii scurte, simple.
Jocuri didactice (rebus, grilaă ).

5. Dezvoltarea unor 5.1 saă manifeste curiozitate pentru Portofolii cu imagini.


reprezentaă ri culturale sţ i a descoperirea unor aspecte legate de viatţa Panouri.
interesului pentru studiul copiilor din spatţiul cultural anglo-saxon. Prezentaă ri PPT.
limbii engleze sţ i al Filmuletţe video.
civilizatţiei spatţiului
cultural anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (îîn clasaă , acasaă ) conceputaă îîn vederea evaluaă rii;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematicaă .

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


OBIECTIVELE CADRU/ STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Desprinderea sensului global al
receptare a mesajului unui scurt mesaj audiat.
oral.

2. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Reproducerea unor mesaje orale


exprimare oralaă . scurte
 Participarea cu îîntrebaă ri simple şi
raă spunsuri scurte la interacţiuni
verbale simple.

3. Dezvoltarea capacitaă ţii  Identificarea semnificaţiei unor


de receptare a mesajului cuvinte şi propoziţii simple, îîn texte
scris. autentice comune (etichete,
anunţuri, afişe).

4. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Redactarea unui enunţ scurt /


exprimare îîn scris. mesaj, pe baza unui suport
verbal / a unei imagini.

8
CLASA A IV-A
Obiective cadru/ competențe generale:
Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului oral.
Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare oralaă .
Dezvoltarea capacitaă ţii de receptare a mesajului scris.
Dezvoltarea capacitaă ţii de exprimare îîn scris.
Dezvoltarea unor reprezentaă ri culturale şi a interesului pentru studiul limbii
engleze şi al civilizaţiei spaţiului cultural anglofon.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII:
 Copilul despre sine: nume, sex (actualizare), vîrstă (actualizare), adresă, însuşiri fizice şi
morale (actualizare), părţile corpului (actualizare şi extindere), îmbrăcăminte, culori
(actualizare şi extindere), jocuri şi jucării (actualizare).
 Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie, hrana.
 Casa: încăperi (actualizare), mobilă (actualizare şi extindere), şcoala, obiecte şcolare
(actualizare), activităţi specifice (actualizare şi extindere).
 Animale: denumire, caracteristici.
 Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
 Lumea fantastică: personaje de basm, desen animat, film.
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri), corespondenţă, cumpărături
 Activităţi: momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului, activităţi curente, activităţi pentru
timpul liber.
 Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice (actualizare), nume de monumente, cîntece şi
poezii, nume de oraşe.
OBIECTIVE CADRU/ OBIECTIVE DE REFERINȚĂ/ ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE PENTRU ELEVII CU CES
ELEVII CU CES/ CURRICULUM
ADAPTAT
1. Dezvoltarea capacitaă ţii 1.1. saă identifice semnificatţia unor Exercitţii de corelare.
de receptare a mesajului enuntţuri simple, referitoare la Raă spunsuri la îîntrebaă ri de control.
oral. universul imediat. Exercitţii de confirmare a îîntelegerii
1.2 saă desprindaă sensul global din globale.
scurte mesaje audiate. Exercitţii de raă spuns la comenzi /
1.3 saă reactţioneze adecvat la diferite îîntrebaă ri / formule de comunicare.
tipuri de mesaje orale.

2. Dezvoltarea capacitaă ţii 2.1 saă reproducaă scurte mesaje, Exercitţii de repetare dupaă model.
de exprimare oralaă . paă rti dintr-un mesaj. Exercitţii de corectare a pronuntţiei sţ i
2.2 saă integreze cuvinte noi in intonatţiei.
enuntţuri proprii. Dialoguri.
2.3 saă producaă raă spunsuri scurte sţ i Conversatţii.
îîntrebaă ri simple îîn situatţii simple de Joc de rol.
interactţiune, îîn contexte familiare Activitaă tţi de simulare.
sau de necesitate imediataă .
3. Dezvoltarea capacitaă ţii 3.1 saă identifice semnificatţia unor Exercitţii de tip adevaă rat / fals.
de receptare a mesajului cuvinte/ propozitţii simple, îîn texte Exercitţii cu solutţii multiple.
scris. autentice commune (etichete, Potrivire imagine – text.
anuntţuri, afisţ e). Exercitţii de citire .
9
4. Dezvoltarea capacitaă ţii 4.1 saă reproducaă îîn scris sintagme, Exercitţii de copier.
de exprimare îîn scris. expresii, enuntţuri. Completare de text lacunar.

5. Dezvoltarea unor 5.1 saă demonstreze interes pentru Colectţii de caă rti posţ tale.
reprezentaă ri culturale şi a cunoasţ terea unor orasţ e. Proiecte.
interesului pentru studiul
limbii engleze şi al
civilizaţiei spaţiului
cultural anglofon.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
tema de lucru (îîn clasaă , acasaă ) conceputaă îîn vederea evaluaă rii;
proiectul;
portofoliul;
observarea sistematicaă .

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


OBIECTIVELE CADRU/ COMPETENȚE STANDARDELE DE PERFORMANȚĂ
GENERALE
1. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Desprinderea sensului global al unui scurt
receptare a mesajului oral mesaj audiat.
 Identificarea, îîn mesaje scurte audiate, a
semnificaţiei unor cuvinte şi propoziţii
simple referitoare la universul imediat.
2. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Reproducerea unor mesaje orale scurte.
exprimare oralaă .  Producerea unui mesaj simplu şi scurt
despre persoane şi activitaă ţi din universul
apropiat.
 Participarea cu îîntrebaă ri simple şi
raă spunsuri scurte la interacţiuni verbale
simple (dialoguri), îîn contexte familiare
sau de necesitate imediataă .

3. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Identificarea semnificaţiei unor cuvinte şi


receptare a mesajului scris. propoziţii simple, îîn texte autentice
comune (etichete, anunţuri, afişe).
 Desprinderea sensului global al unui scurt
text citit îîn gîînd.

4. Dezvoltarea capacitaă ţii de  Redactarea unui enunţ scurt / mesaj, pe


exprimare îîn scris baza unui suport verbal / a unei imagini.

10
CLASA A V-A
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ŞI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


Obiective de referinţă Activităţi de învăţare
1.1. saă desprindaă sensul global al - exercitţii de confirmare a
unui scurt mesaj audiat îîntţelegerii globale a unui text
audiat, prin îîndeplinirea unei
sarcini simple (de ex. bifeazaă ,
îîncercuiesţ te, mimeazaă , deseneazaă
etc.);
1.2. saă reactţioneze adecvat la diferite - exercitţii de raă spuns la comenzi,
tipuri de mesaje îîntrebaă ri, formule de comunicare
îîn societate.

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. saă reproducaă scurte mesaje/ - exercitţii de repetare dupaă model;
paă rtţi ale unui mesaj - exercitţii de corectare a
pronuntţiei;
2.2. saă integreze cuvinte noi îîn - exercitţii de integrare a
structuri date elementelor de vocabular îîn
structuri date;

2.3. saă vorbeascaă despre sine/ - descrieri simple, cu suport vizual


despre persoane/ despre verbal (îîntrebaă ri, cuvinte de
activitaă tţi din universul imediat sprijin) sţ i imagine.

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. saă recunoascaă semnele de - exercitţii de citire cu voce tare;
punctuatţie sţ i caracteristicile - lecturaă îîn ritm propriu;
ortografice ale limbii engleze
(cunosţ tintţe minimale)
3.2. saă recunoascaă informatţii - exercitţii de tip adevaă rat/ fals
esentţiale dintr-un text
3.3 saă citeascaă un text scurt - exercitţii de citire cu/ faă raă model

11
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1. saă reproducaă litere/ grupuri de - exercitţii de copiere;
litere cu semnele ortografice
specifice limbii engleze (accente,
apostrof, etc.)
4.2. saă producaă îîn scris scurte - exercitţii de completare, jocuri
enuntţuri/ mesaje, pe baza unui (rebus, tabel, etc.);
suport verbal/ imagine
4.3. saă scrie cuvinte, sintagme, - exercitţii de copiere/ dictare.
propozitţii

5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi


al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1. saă demonstreze interes pentru - colectţii de caă rtţi posţ tale, prospecte
cunoasţ terea unor orasţ e/ zone turistice, haă rtţi sţ i planuri etc.;
din spatţiul englez

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICAĂ
- Copilul despre sine: nume, vîrstă, însuşiri fizice, părţile corpului (reluare şi
îmbogăţire), îmbrăcăminte, jocuri şi jucării (reluare şi îmbogăţire), activităţi
sportive
- Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire), ocupaţii, hrana
Şcoala: obiecte şcolare (reluare şi îmbogăţire), activităţi specifice
- Animale: denumire (reluare, îmbogăţire);
- Copilul şi lumea înconjurătoare: mijloace de transport
- Activităţi: momentele zilei, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber
- Lumea fantastică: desen animat
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, nume de oraşe, , cîntece şi poezii
(reluare şi îmbogăţire).

ACTE DE VORBIRE
1. a saluta şi a răspunde la salut;
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva;
3. a angaja şi a încheia un schimb verbal;
4. a identifica elemente din universul familiar;
5. a descrie persoane, animale, locuri;
6. a localiza persoane, obiecte, acţiuni;
7. a exprima o dorinţă;
8. a face o urare, a felicita (reluare şi îmbogăţire);
9. a relata activităţi la prezent;
10. a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place.

12
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
sunetele limbii engleze sţ i corespondentţa lor graficaă

II. Lexic
cuvinte sţ i sintagme corespunzaă toare realizaă rii actelor de vorbire sţ i ariilor tematice
propuse ( 50 de unitaă tţi lexicale).

III. Gramatică
 Substantivul
substantive comune sţ i proprii
· Articolul
articolul hotaă rîît, nehotaă rîît
 Adjectivul
adjectivul calificativ (beautiful, big, happy)
adjectivul posesiv (my, your, his...)
adjectivul numeral cardinal (de la 10 la 20)
adjectivul numeral ordinal (de la 1-10)
 Pronumele
pronumele personale subiecte
 Verbul
timpul prezent; verbe uzuale (eat, sleep, play)
forma negativaă sţ i interogativaă
 Adverbul
de frecventţaă (sometimes, rarely, never...)
 Prepoziţia
principalele prepozitţii (on, in, at...)

13
CLASA A VI-A
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1. saă identifice maă rci orale ale - exercitţii auditive;
categoriilor gramaticale
fundamentale
1.2. saă desprindaă elemente esentţiale - exercitţii de confirmare a
ale unui scurt mesaj audiat raă spunsului corect (de ex. bifeazaă ,
(mini-dialog, descrieri de îîncercuiesţ te, mimeazaă , deseneazaă
persoane/ obiecte/ actţiuni) etc.);
1.3. saă reactţioneze adecvat la diferite - exercitţii de raă spuns la comenzi,
tipuri de mesaje îîntrebaă ri, formule de comunicare
îîn societate;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1. saă rosteascaă enuntţuri afirmative, - exercitţii de repetare dupaă model;
negative, interogative - exercitţii de dialog;
2.2 saă producaă mesaje scurte îîn - joc de rol;
situatţii de interactţiune - activitaă tţi de simulare;
2.3 saă vorbeascaă despre sine/ - descrieri simple, cu suport vizual,
despre persoane/ despre verbal (îîntrebaă ri, cuvinte de
activitaă tţi din universul imediat sprijin) sţ i imagine.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. saă recunoascaă semnele de - exercitţii de citire cu voce tare;
punctuatţie sţ i caracteristicile - lecturaă îîn ritm propriu;
ortografice ale limbii engleze
(cunosţ tintţe minimale)
3.2. saă citeascaă un scurt text - exercitţii de citire (pe roluri, îîn
cunoscut (propozitţii simple) grup, individual).
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1. saă reproducaă litere/ grupuri de - exercitţii de copiere;
litere cu semnele ortografice
specifice limbii engleze (accente,
apostrof etc.)
4.2. saă reproducaă îîn scris scurte - exercitţii de completare, jocuri
enuntţuri/ mesaje, pe baza unui (rebus, grilaă ).
suport verbal/ imagine

14
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul limbii şi
al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1. saă demonstreze interes pentru - colectţii de caă rtţi posţ tale, prospecte
cunoasţ terea unor orasţ e/ zone turistice, haă rtţi sţ i planuri etc.;
din spatţiul englez

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICAĂ
- Copilul despre sine: nume, vîrstă, adresă, naţionalitate, însuşiri fizice şi morale
(reluare şi îmbogăţire), părţile corpului (reluare, îmbogăţire), starea sănătăţii,
îmbrăcăminte, activităţi sportive (reluare, îmbogăţire.)
- Familia: relaţii familiale (reluare, îmbogăţire), ocupaţii, sărbători în familie, hrana.
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul, mijloace de transport,
cumpărături.
- Activităţi: momentele zilei, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber
(reluare, îmbogăţire); jocuri, jucării.
- Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice, nume de oraşe, cîntece şi poezii
(reluare, îmbogăţire).

ACTE DE VORBIRE
1. a saluta şi a răspunde la salut
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva
3. a răspunde la prezentare
4. a angaja şi a încheia un schimb verbal
5. a răspunde la comenzi
6. a descrie persoane, locuri
7. a cere şi a da informaţii despre cantităţi
8. a localiza în spaţiu
9. a exprima o dorinţă
10. a relata activităţi la prezent
11. a exprima o stare fizică
12. a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
13.

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
sunetele limbii engleze sţ i corespondentţa lor graficaă

II. Lexic
cuvinte sţ i sintagme corespunzaă toare realizaă rii actelor de vorbire sţ i ariilor tematice
propuse ( 60 de unitaă tţi lexicale).

III. Gramatică
15
 Substantivul
substantive comune (singular- plural) sţ i proprii
nombrabile sţ i non-nombrabile (potatoes – sugar...)
 Articolul
hotaă raî t, nehotaă raî t
 Adjectivul
adjectivul calificativ (happy, interesting...)
adjectivul posesiv (my, your, his...)
adjectivul numeral cardinal (de la 20- 30)
adjectivul numeral ordinal (de la 10-20)
 Pronumele
pronumele personale subiecte (forme accentuate)
 Verbul
verbe uzuale (sing, play......)
timpul prezent;
forma negativaă sţ i interogativaă (intonatţia melodicaă , perifrasticaă )
timpul trecut (verbe regulate)
 Adverbul
de frecventţaă(sometimes, never, often...)
de timp (today, yesterday...))
 Prepoziţia
principalele prepoziţii (at, to, on…)

16
CLASA A VIII-A

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

OBIECTIVE CADRU STANDARDE

1. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.1 Desprinderea sensului global al


receptare a mesajului oral unui scurt mesaj audiat

2. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.2 Reproducerea unor mesaje scurte


exprimare oralaă S.3 Producerea unui mesaj simplu sţ i
scurt despre persoane sţ i activitaă tţi din
universul apropiat

3. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.4 Citirea unui text scurt cunoscut


receptare a mesajului scris

4 Dezvoltarea capacitaă tţii de S.6 Redactarea unui enuntţ scurt, pe


exprimare scrisaă baza unui suport verbal /a unei
imagini

17
CLASA A VIII-A
OBIECTIVE DE REFERINȚAĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1 saă desprindaă sensul global al - exercitţii de raă spuns la îîntrebaă ri
unui mesaj clar articulat, emis globale;
cu o vitezaă normalaă
1.2 saă desprindaă informatţii - activitaă tţi de confirmare a
particulare dintr-un scurt mesaj raă spunsului corect (bifare,
audiat, articulat clar sţ i rar completare de tabel);
1.3 saă desprindaă informatţii - completare de tabel/ text lacunar;
esentţiale dintr-un discurs
standard pe subiecte familiare
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1 saă articuleze corect, îîn cuvinte, - exercitţii de repetare dupaă model;
sunete sţ i grupuri sonore - exercitţii de foneticaă ;
apropiate din punct de vedere
fonetic
2.2 saă confirme o informatţie primitaă - activitaă tţi îîn perechi, simulare;
îîntr-un schimb verbal
2.3. saă producaă enuntţuri simple - activitaă tţi îîn perechi
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

3.1. saă recunoascaă litere, grupuri de - exercitţii de identificare


litere îîn cuvinte

3.2. saă citeascaă propozitţii scurte cu - exercitţii de citire dupaă model;


glas tare
3.3. saă sesizeze legaă tura dintre text - îîntrebaă ri sţ i raă spunsuri pe
sţ i imagini marginea textului
3.4 saă recunoascaă informatţiile - exercitţii cu alegere multiplaă /
esentţiale dintr-un text citit îîntrebaă ri de tipul adevaă rat/ fals

18
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

4.1. saă reproducaă îîn scris litere, - exercitţii de copiere


grupuri de litere, sintagme, - exercitţii de completare cu suport
propozitţii - exercitţii de redactare a unui bilet,
4.2. saă producaă mesaje scurte carte posţ talaă , felicitare
43 saă scrie despre evenimente - activitaă tţi de redactare de text/
personale din mediul familiar paragraf
dupaă un plan dat.
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1 saă demonstreze interes pentru - utilizarea haă rtţilor, albumelor sţ i a
cunoasţ terea unor aspecte unor surse de documentare audio-
geografice specifice spatţiului vizualaă ;
englez
5.2 saă manifeste curiozitate fatţaă de - auditţii casete sţ i CD-uri, vizionaă ri
traditţii/ obiceiuri specifice - utilizare de albume
spatţiului de culturaă sţ i civilizatţie
englez

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICAĂ
- Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, naţionalitate, preferinţe,
hobby-uri.
- Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire), ocupaţii, sărbători în
familie.
- Casa: aparatură electro casnică.
- Şcoala: activităţi şcolare, discipline şcolare.
- Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice.
- Animale: denumire, caracteristici.
- Activităţi: momentele zilei, lunile anului, exprimarea timpului.
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii),
convorbiri telefonice,mijloace de transport.
- Cultură şi civilizaţie: nume de oraşe, cîntece şi poezii.

ACTE DE VORBIRE
1. a localiza în spaţiu;
2. a mulţumi;
3. a exprima preferinţe;
4. a descrie obiecte/ persoane;
5. a descrie starea fizică;
19
6. a iniţia un schimb verbal;
7. a cere şi a da indicaţii de orientare;
8. a exprima cantitatea (mult, puţin).

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
alfabetul
relatţia grafem-fonem
accentele

II. Lexic
cuvinte sţ i sintagme corespunzaî nd actelor de vorbire sţ i ariilor tematice
propuse (80 de unitaă tţi lexicale)

III. Gramatica

 Substantivul
Comune sţ i proprii;
Nombrabile sţ i non-nombrabile.
 Articolul
articolul hotaă rîît sţ i nehotaă rîît;
 Adjectivul
adjectivul numeral cardinal (de la 30 la 60)
adjectivul numeral ordinal (de la 1 la 20)-reluare
 Pronumele
pronumele personal – reluare
pronumele posesiv (mine, yours...).
 Verbul
timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ) (reluare sţ i sistematizare)
timpul trecut (afirmativ) al verbelor regulate sţ i neregulate.
acordul participiului trecut cu subiectul, îîn structura perfectului compus.
· Adverbul
adverbul de frecventţaă- reluare
adverbul de timp -reluare

20
CLASA A IX-A

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ

OBIECTIVE CADRU STANDARDE

1. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.1 Desprinderea de informatţii


receptare a mesajului oral specifice dintr-un mesaj rostit îîn
limbaj standard cu vitezaă normalaă

2. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.2 Oferirea sţ i solicitarea de


exprimare oralaă informatţii pe teme cunoscute
S.3 Exprimarea unui punct de vedere
pe un subiect familiar

3. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.4 Selectarea informatţiilor necesare


receptare a mesajului scris realizaă rii unei sarcini de lucru

4. Dezvoltarea capacitaă tţii de S.5 Oferirea îîn scris a unor detalii


exprimare scrisaă despre propria persoanaă

21
CLASA A IX-A
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
1.1 saă urmeze instructţiuni îîn - executarea unor comenzi simple
diverse situatţii cotidiene
1.2 saă desprindaă informatţii - activitaă tţi de confirmare a
particulare dintr-un scurt mesaj raă spunsului corect (bifare,
audiat, articulat clar sţ i rar completare de tabel);
1.3 saă îîntţeleagaă atitudinea - simulare, joc de rol;
vorbitorului îîntr-un mesaj scurt
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
2.1 saă articuleze corect, îîn cuvinte, - exercitţii de repetare dupaă model;
sunete sţ i grupuri sonore - exercitţii de foneticaă ;
apropiate din punct de vedere
fonetic
2.2 saă vorbeascaă despre sine, despre - descrieri simple cu suport verbal
persoane, despre activitaă tţi din (îîntrebaă ri, cuvinte de sprijin) sţ i/
universul imediat sau imagini;
2.3 saă selecteze formule - dialoguri, simulaă ri;
conversatţionale, potrivit
situatţiei de comunicare
2.4 saă participe la interactţiuni - activitaă tţi pe perechi/ îîn grup;
verbale pe teme familiare
2.5 saă punaă îîntrebaă ri pe subiecte - exercitţii de formulare de
familiare îîntrebaă ri.
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1 saă citeascaă îîn ritm propriu cu - activitaă tţi de lecturaă individualaă
glas tare, un scurt text cunoscut sau îîn grup;
3.2 saă asocieze informatţiile factuale - activitaă tţi de combinare a textului
dintr-un text citit cu o imagine/ cu imaginea, punerea de etichete
un set de imagini imaginilor;
3.3 saă deducaă sensul cuvintelor - exercitţii cu alegere multiplaă ,
necunoscute din context asocierea cuvintelor cu o
explicatţie

22
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1 saă producaă scurte texte pe teme - activitatţi de redactare cu
familiare structuraă simplaă .
- exercitţii de completare
4.2 saă scrie relataă ri simple ale unor - exercitţii de redactare (e-mail,
evenimente trecute sţ i scrisoare)
experientţe personale
5. Dezvoltarea unor reprezentări culturale şi a interesului pentru studiul
limbii şi al civilizaţiei engleze
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
5.1 saă demonstreze interes pentru - utilizarea haă rtţilor, albumelor sţ i a
cunoasţ terea unor aspecte unor surse de documentare audio-
geografice din spatţiul englez vizualaă ;
5.2 saă manifeste curiozitate fatţaă de - activitaă tţi de grup: auditţii,
traditţii/ obiceiuri specifice vizionaă ri de diapozitive, recitaă ri
spatţiului de culturaă sţ i civilizatţie
englez

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ORGANIZARE TEMATICAĂ
- Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, adresă, naţionalitate
(reluare, îmbogăţire), îmbrăcăminte.
- Familia: membrii familiei (reluare şi îmbogăţire), sărbători, hrana.
- Şcoala: activităţi şcolare, relaţii cu colegii.
- Vremea: caracteristici climatice.
- Animale: caracteristici.
- Activităţi: momentele zilei, lunile anului, exprimarea timpului (reluare,
îmbogăţire).
- Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri şi servicii),
convorbiri telefonice, corespondenţă (reluare şi îmbogăţire), mijloace de
transport, activităţi pentru timpul liber (activităţi recreative).
- Mijloace de comunicare în societatea modernă: radio, tv, computer.
- Lumea fantastică: desenul animat.
- Cultură şi civilizaţie: denumiri geografice, nume de oraşe, cîntece şi
poezii.

ACTE DE VORBIRE
1.a localiza în spaţiu
2.a descrie un obiect/ o persoană
3.a exprima preferinţe
4.a descrie persoane
5.a iniţia un schimb verbal
23
6.a cere şi a da indicaţii de orientare
7.a situa în timp, a relata activităţi: la prezent şi trecut
8. a cere şi a da informaţii practice (timp, loc)
9. a exprima cantitatea
10. a da instrucţiuni tehnice

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII

I. Fonetică şi ortografie
alfabetul
relatţia grafem-fonem
accentele

II. Lexic
cuvinte sţ i sintagme corespunzaî nd actelor de vorbire sţ i ariilor tematice
propuse (100 de unitaă tţi lexicale)
relatţii semantice (sinonime, antonime)

III. Gramatica
 Substantivul
Proprii/comune
Nombrabile-non-nombrabile
Simple/compuse(boy - boyfriend...)
 Articolul
articolul hotaă rîît sţ i nehotaă rîît (sistematizare)
 Adjectivul
adjectivul calificativ, gradele de comparatţie
adjectivul numeral cardinal (de la 30 la 60)
adjectivul numeral ordinal (de la 1 la 30)
 Pronumele
pronumele personal
pronumele posesiv
 Verbul
indicativul prezent (afirmativ, negativ, interogativ) ,(reluare sţ i
sistematizare)
timpul trecut (afirmativ/negativ) al verbelor regulate sţ i neregulate
· Adverbul
adverbul de frecventţaă

24
ATITUDINI SI VALORI

Dezvoltarea unui mediu comunicaţional care saă


determine manifestarea liberaă a elevului îîn diverse
contexte sociale.
Cultivarea unui mediu educaţional deschis tuturor
copiilor cu dizabilitaţi.
Respectarea individualitaă ţii fiecaă rui copil/elev implicat
îîn activitaă ţile de îînvaă ţare a unei limbi straă ine
Crearea unui climat socio-afectiv securizant, plaă cut,
stimulativ îîn cadrul grupului şi îîn mediul şcolar.
Realizarea de parteneriate socio-educaţionale cu şcoala,
familia şi alte instituţii din comunitatea localaă , naţionalaă
şi europeanaă .

25

S-ar putea să vă placă și