Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI


COMUNA CUDALBI
JUDEŢUL GALAŢI

CURRICULUM ADAPTAT
PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE
SPECIALE

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ


CLASA a VIII-a
AN ȘCOLAR 2018-2019

PROFESOR: TÎNJALĂ-ROŞCA ELENA


LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI
CLASA a VIII-a, L1, 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ

1
ARGUMENT
De ce am conceput o nouă programă? Deoarece la nivel naţional nu există un curriculum
diferenţiat, am considerat că este necesar să elaborăm un curriculum adaptat posibilităţilor de
însuşire a capacităţilor de bază de către elevii care întâmpină dificultăţi mari în însuşirea
cerinţelor programei.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii din ciclul gimnazial cu dificultăţi de învăţare.
Cum am conceput acest curriculum? Pornind de la competențele generale şi competențele
specifice din programa școlară pentru disciplina limba engleză. Programa adaptată a păstrat
unele competențe specifice, iar altele au fost simplificate în funcţie de posibilităţile copiilor cu
CES existenţi în şcoala noastră.
Acest curriculum adaptat oferă posibilitatea unor intervenţii eficiente şi individualizate în
funcţie de necesităţile şi posibilităţile fiecărui copil, iar eficienţa aplicării lui va fi susţinută de
activităţile de monitorizare şi evaluare realizate de către cadrele didactice care lucrează cu elevii
în cadrul activităţilor de după masă (activităţi de recuperare pentru elevii cu CES ). În evaluare
se urmăreşte progresul personal al fiecărui copil.
Această programă urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa a VIII-a
pentru limba engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje simple în această limbă
precum şi spiritul de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. Activităţile proiectate plasează
elevii în situaţii de comunicare similare celor din viaţa reală. Prin intermediul exercitiilor,
jocurilor, concursurilor, poeziilor, cântecelor şi dialogurilor minimale, elevii îşi vor îmbogăţi
vocabularul şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare, vorbire şi scriere în această limbă.
Abordarea este simplă, explicită şi are la bază modelul clasic de predare îmbogăţit cu metode
şi tehnici moderne de lucru.
Prezentarea informaţiilor va fi însoţită de suport vizual (imagini) pentru o mai buna
reprezentare în plan intelectual.
2
Sperăm ca prin studierea aceastei discipline să captăm atenţia elevilor vizați, să le trezim
curiozitatea, astfel încât să-şi dorească să afle din ce în ce mai multe informaţii şi să comunice
mai mult.

3
NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculum-ul adaptat pentru elevii cu cerințe speciale pentru disciplina limba engleză, clasa a
VIII-a care conform planului cadru de învățământ are alocate 2 ore/ săptămână, propune
continuarea structurării competențelor de comunicare începute în clasele din ciclul primar si
clasele a V-a – a VII-a astfel încât să poată fi realizată o adecvare cu nivelul A1/A2 la finalul
învățământului gimnazial.

Programa şcolară are următoarele componente:


• Argument
• Notă de prezentare
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi conţinuturi
• Valori şi atitudini
• Sugestii metodologice
• Modalităţi de evaluare

Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial (aceste


competenţe vizează receptarea şi producerea de mesaje simple în situaţii uzuale, în contextele la
îndemâna copiilor).
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din
competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora.
La nivelul curriculumului actual, competenţele sunt definite în perspectivă europeană ca
ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite prin învăţare, care concură la
rezolvarea problemelor specifice unui domeniu, dar şi a unor probleme generale. În această
perspectivă, formulările atitudinale sunt incluse alături de accentele cognitive. Altfel spus,
atitudinile de comunicare se asociază abilităților de comunicare în seturi coerente de achiziţii.

4
Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi,
implicit, a competenţelor generale propuse. Conţinuturile sunt exprimate ca sugestii de tematici,
acte de vorbire care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor specifice.
Valorile şi atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv atitudinală
şi morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar şi a finaltăţilor educaţiei.
Activităţile de învăţare reprezintă exemple de antrenamente prin care se dezvoltă
competenţele specifice.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic
pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. Sugestiile metodologice cuprind
recomandări pentru proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare în
concordanţă cu specificul disciplinei.
Programa a fost structurată pentru 2 ore/ săptămână. Programa propusă reprezintă un nou pas
în familiarizarea elevilor cu o altă formă de comunicare verbală decât limba maternă. Totodată,
programa permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc adaptărilor la grupul de copii din
perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii din ciclul gimnazial cu dificultăţi de învăţare.

5
COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea mesajelor orale


2. Producerea mesajelor orale
3. Receptarea mesajelor scrise
4. Producerea mesajelor scrise

VALORI ŞI ATITUDINI

Procesul de predare-învăţare-evaluare pentru elevii cu cerințe educaționale


speciale promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente:

1. Atitudinea deschisă faţă de ceilalţi


2. Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3. Disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii
4. Atitudinea degajată în folosirea limbii engleze în situaţii din realitatea
cotidiană

6
CLASA a VIII-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Receptarea mesajelor orale


1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni detaliate prin - exerciţii de verificare a înţelegerii sensului
executarea lor global dintr-un text oral
1.2 Identificarea elementelor cheie informaţiilor - exerciţii de selectarea ideilor principale dintr-un
esenţiale dintr-un mesaj rostit în limbaj text
standard, cu viteză normală
2. Producerea mesajelor orale
2.1 Participarea semnificativă la interacţiuni - exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri
verbale în contexte familiare - exerciţii de completare de formulare, text lacunar
- exerciţii de construire a paragrafului

3. Receptarea mesajelor scrise


3.1. Identificarea și transpunerea unor informaţii - exerciţii de grup: formulare / ordonare /
din texte în tabele, scheme, grafice, diagrame etc. esenţializare a unor idei / enunţuri
- exerciţii de formulare / construire a unei
argumentări
- exerciţii de completare a unor tabele sau scheme cu
informatii din text
3.2. Deducerea, pe baza contextului, a -exercitii de asociere a termenilor
semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor necunoscute
dintr-un text citit
4. Producerea mesajelor scrise
4.1. Ordonarea logică a ideilor într-o narațiune -exercitii de ordonare a ideilor principale dintr-un text
- fomularea ideilor principale din text

7
CONŢINUTURI
CLASA a VIII-a
1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de
comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competențele; conținuturile nu se
tratează în sine; se va evita metalimbajul.
DOMENII DE CONŢINUT CLASA a VIII-a
1. Organizare tematica -Universul personal: gusturi şi preferinţe, planuri de
viitor, petreceri ;
-Mediul înconjurător:* acţiuni pentru protecţia
mediului
-Progres şi schimbare, *invenţii şi descoperiri
-Cultura si civilizatie: personalităţi de seamă,
diversitatea spaţiului anglo-saxon , activitati si
mancaruri traditionale
-Mijloace de comunicare în societatea modernă:
publicitate şi anunţuri în presă, telefonul celular,
calculatorul
2. Sugestii de contexte de comunicare/ 1. a descrie o personalitate, un proces
vocabular 2. a exprima gusturi, preferinţe
3. a preveni, a avertiza
4. *a prezenta un punct de vedere / o opinie
5. a povesti o întâmplare / un eveniment
6. a raporta spusele unei persoane
3. Gramatică funcţională (acte de vorbire / Substantive
funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio- Adverbul de mod-grade de comparatie
culturale) Verbe modale: exprimarea permisiunii, a capacităţii
interne şi a obligaţiei la trecut şi la viitor
Vorbirea indirectă: enunturi, * intrebari
Diateza pasivă - prezent

8
SUGESTII METODOLOGICE
Prezentul curriculum a fost formulat pentru disciplina limba engleză şi a fost conceput astfel
încât să conducă la:
 Utilizarea unor metode active cu ajutorul cărora elevii să comunice eficient;
 Realizarea unor activităţi care stimulează curiozitatea pentru studiul limbii engleze;
 Dezvoltarea capacității de a exprima mesaje simple în această limbă precum şi spiritul de
observaţie, gândirea reproductivă şi creativă;
 Lucrul în echipă;
 Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în colectivul clasei.
Este important ca în activitatea desfăşurată la oră să se ţină seama de aptitudinile elevilor,
cerințele fiecărui elev în parte, de nivelul elevilor, de interesul acestora şi de specificul clasei.
Ţinând seama de noua concepţie asupra finalităţilor educaţiei, accentul va fi mai mult pus pe
competenţe şi mai puţin pe conţinuturi, iar procesul didactic se va centra pe elev. Important este
ca la sfârşitul fiecărei ore de curs, elevul să fi învăţat ceva nou şi să ştie cum să folosească
informaţia.
MATERIALE DIDACTICE: Cd-uri audio, materiale video, flashcard-uri, imagini,
videoproiector, casetofon, laptop, creioane colorate, carioci, caiete, fise de lucru, planse.
MODALITATI DE EVALUARE: :- fişe de lucru individuale adaptate nivelului elevului; probe
orale; observarea sistematică, aprecierea orala, teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte,
evaluarea rezultatelor concrete (portofoliul elevului).
Feedback din partea profesorului sau autoevaluare prin semne convenţionale convenite la
nivel de clasă: Elevii pot fi încurajaţi pentru performanţe bune prin oferirea unor steluţe colorate
sau fundiţe de hârtie creponată, buline autocolante etc.

BIBLIOGRAFIE
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited,
Harlow, 2001;
Programa şcolară pentru L I M B A E N G L E Z Ă, CLASELE a V-a – a VIII-a, L I M B A
M O D E R N Ă 1, Bucuresti 2009

9
10