Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI


COMUNA CUDALBI
JUDEŢUL GALAŢI

CURRICULUM ADAPTAT
PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE
SPECIALE

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ


CLASA PREGĂTITOARE, CLASA I
AN ȘCOLAR 2017-2018

PROFESOR: TÎNJALĂ-ROŞCA ELENA


LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI
CLASA PREGĂTITOARE, L1, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ
MANUAL: English for kids pentru clasa pregătitoare, Ed. Booklet
CLASA: I, L1, 1 ORĂ/SĂPTĂMÂNĂ
MANUAL: Fairyland 1, Jenny Dooley - Virginia Evans, Editura Express Publishing

1
ARGUMENT

De ce am conceput o nouă programă? Deoarece la nivel naţional nu există un curriculum


diferenţiat, am considerat că este necesar să elaborăm un curriculum adaptat posibilităţilor de
însuşire a capacităţilor de bază de către elevii care întâmpină dificultăţi mari în însuşirea
cerinţelor programei.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii de ciclul primar cu dificultăţi de învăţare.
Cum am conceput acest curriculum? Pornind de la competențele generale şi competențele
specifice din programa școlară pentru disciplina limba engleză. Programa adaptată a păstrat
unele competențe specifice, iar altele au fost simplificate în funcţie de posibilităţile copiilor cu
CES existenţi în şcoala noastră.
Acest curriculum adaptat oferă posibilitatea unor intervenţii eficiente şi individualizate în
funcţie de necesităţile şi posibilităţile fiecărui copil, iar eficienţa aplicării lui va fi susţinută de
activităţile de monitorizare şi evaluare realizate de către cadrele didactice care lucrează cu
elevii în cadrul activităţilor de după masă (activităţi de recuperare pentru elevii cu CES ). În
evaluare se urmăreşte progresul personal al fiecărui copil.
Această programă urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa
pregătitoare și clasa I pentru limba engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje
simple în această limbă precum şi spiritul de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă.
Activităţile proiectate plasează elevii în situaţii de comunicare similare celor din viaţa reală.
Prin intermediul poveştilor, jocurilor, concursurilor, poeziilor, cântecelor şi dialogurilor
minimale, elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare,
vorbire şi scriere în această limbă.
Abordarea este simplă, explicită şi are la bază modelul clasic de predare îmbogăţit cu
metode şi tehnici moderne de lucru.
Prezentarea informaţiilor va fi însoţită de suport vizual (imagini) pentru o mai buna
reprezentare în plan intelectual.

2
Sperăm ca prin studierea aceastei discipline să captăm atenţia elevilor vizați, să le trezim
curiozitatea, astfel încât să-şi dorească să afle din ce în ce mai multe informaţii şi să comunice
mai mult.

3
NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculum-ul adaptat pentru elevii cu cerințe speciale pentru disciplina limba engleză
clasa pregătitoare şi clasa I, care conform planului cadru de învățământ are alocată 1 oră/
săptămână, propune continuarea structurării competențelor de comunicare începute în clasa
pregătitoare, clasele I și a II-a astfel încât la finalul învățământului primar elevii să fi dobândit
nivelul A1.

Programa şcolară are următoarele componente:


• Argument
• Notă de prezentare
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi conţinuturi
• Valori şi atitudini
• Sugestii metodologice
• Modalităţi de evaluare

Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul învăţământului primar (aceste


competenţe vizează receptarea şi producerea de mesaje simple în situaţii uzuale, în contextele
la îndemâna copiilor).
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din
competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora.
Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi,
implicit, a competenţelor generale propuse. Conţinuturile sunt exprimate ca sugestii de
tematici, acte de vorbire care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor
specifice.
Valorile şi atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv
atitudinală şi morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar şi a finaltăţilor educaţiei.
Activităţile de învăţare reprezintă exemple de antrenamente prin care se dezvoltă
competenţele specifice.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic
pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. Sugestiile metodologice cuprind

4
recomandări pentru proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare în
concordanţă cu specificul disciplinei.
Programa a fost structurată pentru 1 oră/ săptămână. Programa propusă reprezintă un nou
pas în familiarizarea elevilor cu o altă formă de comunicare verbală decât limba maternă.
Totodată, programa permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc adaptărilor la grupul
de copii din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii de ciclul primar cu dificultăţi de învăţare.

5
COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea de mesaje orale simple


2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

VALORI ŞI ATITUDINI

Procesul de predare-învăţare-evaluare pentru elevii cu cerințe educaționale


speciale promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente:

1. Atitudinea deschisă faţă de ceilalţi


2. Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3. Disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii
4. Atitudinea degajată în folosirea limbii engleze în situaţii din realitatea
cotidiană

6
CLASA PREGĂTITOARE
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Receptarea de mesaje orale simple

oferirea răspunsului familiar la salutul uzual -oferirea răspunsului familiar la salutul uzual între
între prieteni („Bună!”, „Pa!”, formula „Ce prieteni („Bună!”, „Pa!”, formula „Ce mai faci?”)
mai faci?”) -realizarea unei comenzi didactice simple,
- - realizarea unei comenzi didactice simple, amuzante; exemplu: „Vino aici!”, „Mergi la
amuzante; exemplu: „Vino aici!”, „Mergi la fereastră!”, „Ridică-te/ stai jos!”,
fereastră!”, „Ridică-te/ stai jos!”,

1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din -ridicarea unui obiect (exemplu: carte, caiet,
universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar penar, creion, jucărie), pentru a indica înţelegerea
denumirii respective
- indicarea obiectului cu degetul (exemplu: masă,
banană, scaun)

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ -repetarea formulelor de salut; repetarea


cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul numerelor de la 1-10
profesorului - repetarea unei întrebări uzuale şi a răspunsului la
această întrebare.; exemplu: „Ce este aceasta? O
jucărie.”

2.2 Oferirea unor informaţii elementare,


punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), - răspuns la întrebări simple de identificare: „Eu
despre universul imediat, cu sprijin din partea sunt/ numele meu e...” (profesorul oferind sprijin
interlocutorului prin completare sau prin reluare cu pronunţie şi
intonaţie corecte mesajul respectiv)

3. Receptarea de mesaje scrise simple

3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea -aducerea la şcoala a jucăriei preferate şi


unor mesaje scrise simple şi scurte din universul selectarea uneia dintre etichetele oferite de
imediat profesor pentru a indica denumirea acesteia în
limba străină

7
4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală

-realizarea unor felicitări cu ocazia anumitor sărbători


4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
-desenarea jucăriei preferate pe care lipeşte o
clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje
etichetă oferită de profesor cu denumirea
scrise
respectiva

CLASA I
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Receptarea de mesaje orale simple


1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ - pantomimă: Hai să ne prefacem că: jucăm fotbal,
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte jucăm tenis, ne căţărăm pe o scară, conducem un
rar, adresată cu atenţie de către interlocutor tractor, mângâiem un căţel, desenăm un pisoi,
împachetăm un cadou etc.
- oferirea răspunsului la salut („Bună dimineaţa!”,
„Bună ziua!”, „Bună seara!”, „La revedere!”)
1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, -indicarea poziţiei prin mişcarea mâinii/ braţului
dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul (la stânga, la dreapta, aici, acolo)
imediat, în mesaje articulate clar şi rar - atingerea ochiului/ urechii/ mâinii/ braţului/
piciorului stâng/i sau drept/e, în funcţie de mesajul
audiat
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi - recitarea unor poezii scurte pentru copii
simple - intonarea unor cântece însoţite de bătăi din
palme sau alte gesturi potrivite ritmului sau
textului

2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare -răspuns la întrebări simple: „Unde locuieşti?” -
personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din ”Locuiesc...”. ”Care este hobby-ul tău?” - ”Îmi
partea interlocutorului place să...” (profesorul oferă sprijin prin repetarea
întrebării)

3. Receptarea de mesaje scrise simple


3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea -participarea la expunerea proiectelor
unor mesaje scrise simple şi scurte din universul individuale/de grup care conţin colaje şi etichete
imediat cu mesaje scurte; asocierea etichetelor cu
imaginea

4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală


4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul -realizarea unor afişe pentru a marca sărbători în
clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje familie sau din spaţiul de cultură respectiv - prin

8
scrise decuparea şi lipirea numelui sărbătorii, a unor
detalii verbale scurte – exemplu: „Halloween” (se
pot lipi etichete pe bostan, vrăjitoare), Paste -
etichete pentru iepure, ouă etc
- realizarea unui autoportret pe care îşi marchează
cu etichete numele, vârsta, hobby-ul, unde
locuieşte (etichetele sunt oferite de profesor)

CONŢINUTURI
CLASA PREGĂTITOARE
1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de
comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competențele; conținuturile nu
se tratează în sine; se va evita metalimbajul.
 Familia
 Culori
 Sărbători în familie
 Personaje de poveste tradițională
 Personaje din filme îndrăgite
 Îmbrăcăminte
 Numere
 activitãți (momentele zilei, zilele sãptãmânii, lunile anului, activitãți curente)
 timpul liber (activităţi tipice, nume de orașe, cântece, basme, poezii, vacanţe)
 animale (denumire și caracteristici)
 vremea (anotimpuri, caracteristici climatice)

2. ACTE DE VORBIRE
 a saluta persoane cunoscute,
 a se prezenta (nume, gen, vârsta)
 a identifica un obiect din universul imediat
 oferirea de informații (referitoare la numere, la prețuri, la exprimarea orei)
 descrierea simplă (persoană, personaj): câteva trăsături
 felicitarea

9
 folosirea corecta a formulelor de salut;
 sa stie sa se prezinte (salut, nume, varsta, orasul/satul).
 sa numere corect crescator de la 1 la 10;
 sa recunoasca culorile si sa le foloseasca corect.
 sa recunoasca membrii familiei si sa stie echivalentul lor in limba engleza.
 sa recunoasca anumite obiecte din clasa si sa stie echivalentul lor in limba engleza.

3. VARIABILITATEA ŞI REGULARITĂŢILE LIMBII

 intuirea numărului, a genului – observarea mărcilor specifice

CONŢINUTURI
CLASA I
1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de
comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competențele; conținuturile nu
se tratează în sine; se va evita metalimbajul.
 Casa și familia. Prezentare si autoprezentare
 Culori
 Obiceiuri în familie
 Feluri de mâncare
 Ocupații
 Hobby-uri
 Vacanța
 Zile, luni, anotimpuri
 Vremea
 Momentele zilei
 Comunitatea – orașul/satul

10
2. ACTE DE VORBIRE

 oferirea de informații (referitoare la felul de mancare preferat)


 descrierea simplă (de obiecte, a locuinței etc.)
 folosirea corecta a formulelor de salut;
 sa stie sa se prezinte (salut, nume, varsta, orasul/satul).
 sa numere corect crescator de la 1 la 10;
 sa recunoasca culorile si sa le foloseasca corect.
 sa recunoasca membrii familiei si sa stie echivalentul lor in limba engleza.
 sa recunoasca anumite obiecte din clasa si sa stie echivalentul lor in limba engleza.

3. VARIABILITATEA ŞI REGULARITĂŢILE LIMBII

 intuirea persoanei

SUGESTII METODOLOGICE
Prezentul curriculum a fost formulat pentru disciplina limba engleză şi a fost conceput
astfel încât să conducă la:
 Utilizarea unor metode active cu ajutorul cărora elevii să comunice eficient;
 Realizarea unor activităţi care stimulează curiozitatea pentru studiul limbii engleze;
 Dezvoltarea capacității de a exprima mesaje simple în această limbă precum şi spiritul
de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă;
 Lucrul în echipă;
 Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în colectivul clasei.
Este important ca în activitatea desfăşurată la oră să se ţină seama de aptitudinile elevilor,
cerințele fiecărui elev în parte, de nivelul elevilor, de interesul acestora şi de specificul clasei.
Ţinând seama de noua concepţie asupra finalităţilor educaţiei, accentul va fi mai mult pus pe
competenţe şi mai puţin pe conţinuturi, iar procesul didactic se va centra pe elev. Important
este ca la sfârşitul fiecărei ore de curs, elevul să fi învăţat ceva nou şi să ştie cum să
folosească informaţia.
MATERIALE DIDACTICE: Cd-uri audio, materiale video, flashcard-uri, imagini,
videoproiector, casetofon, laptop, creioane colorate, carioci, caiete, fise de lucru, planse.

11
MODALITATI DE EVALUARE: :- fişe de lucru individuale adaptate nivelului elevului;
probe orale; observarea sistematică, aprecierea orala, teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în
parte, evaluarea rezultatelor concrete (portofoliul elevului).
Feedback din partea profesorului sau autoevaluare prin semne convenţionale convenite
la nivel de clasă: Elevii pot fi încurajaţi pentru performanţe bune prin oferirea unor steluţe
colorate sau fundiţe de hârtie creponată, buline autocolante etc.

BIBLIOGRAFIE
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited,
Harlow, 2001;

Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNA 1, Clasa


pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

12