Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială „Alecsandru Nicolaid” Mischii Director,

Clasa a V-a Prof. Tudor Alin


Profesor: Năstase Monica
Manual: Limba engleză L2 Responsabil comisie,
Ana Magdalena Iordăchescu-Mariana Stoenescu, Ed. Litera, 2017 Prof. Pascariu Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ

ANUL ŞCOLAR 2019-2020


Programa aprobată cu O.M. nr. 3393-28.02 2017-09-27

Modulul şi unitatea Teme şi elemente de Competenţe specifice Nr. ore Săptămâna Observaţii
de învăţare construcţie a comunicării
1. WELCOME! Introductions 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 4 S1-S2
Demonstrative pronouns adecvate, la salut/ o întrebare/
The alphabet and spelling instrucțiune simplă rostită clar și rar
Cardinal numbers 1.2. Recunoașterea unor repere spațiale
My schoolbag (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în,
Colours în fața, în spatele)
Days and months 2.1. Reproducerea unor formule / unor
mesaje simple si scurte, respectând
pronunția și intonația specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în
contexte de necesitate imediată

1|Page
2.3. Prezentarea unui obiect / unei
persoane / unui personaj prin identificare
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
explora noi modele articulatorii/ de
intonație și accent
2. Module 1 Vocabulary Countries and 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 4 S3-S4
MY WORLD nationalities adecvate, la salut/ o întrebare/
Families instrucțiune simplă rostită clar și rar
Grammar 1.3. Identificarea unor aspecte culturale
To be-present simple simple
Subject pronouns and possesive 2.1. Reproducerea unor formule / unor
adjectives mesaje simple si scurte, respectând
Possessive’s pronunția și intonația specifice
Question words 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Speaking contexte de necesitate imediată
Exchanging personal information 2.3. Prezentarea unui obiect / unei
Making friends persoane / unui personaj prin identificare
Writing A blog profile 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
Culture After-school clubs unui text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3. Progress check-M1 Modular assessment 1 S5
4. Module 2 Vocabulary 2.1. Reproducerea unor formule / unor 3 S5-S6

2|Page
DESCRIBE IT! Parts of the body mesaje simple si scurte, respectând
Parts of the body Appearance pronunția și intonația specifice
Appearance Grammar 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Adjectives of physical descrition contexte de necesitate imediată
Have got 2.3. Prezentarea unui obiect / unei
Singular and plural nouns persoane / unui personaj prin identificare
Speaking 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
Giving instructions-looking after unui text simplu pe teme familiar
pets 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
Writing Describing people familiare primite de la prieteni, colegi,
Culture Australian wildlife profesor, în situații uzuale
4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
5. Collaborative Group Project-Our favourite 1 S7
project singer or group
6. Progress check-M2 Modular assessment 1 S7
7. Roud up Revision- Modules 1-2 2 S8
Modular assessment test
8. Module 3 Vocabulary 2.1. Reproducerea unor formule / unor 4 S9-S10
HEALTHY Food mesaje simple si scurte, respectând
LIFESTYLE Free-time activities pronunția și intonația specifice
Food Grammar 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Free-time activities Present Simple contexte de necesitate imediată

3|Page
Expressing likes and dislikes 2.3. Prezentarea unui obiect / unei
Subject and object pronouns persoane / unui personaj prin identificare
Speaking 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
Ordering food/At cafe unui text simplu pe teme familiar
Writing Writing a blog: My 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
lifestyle familiare primite de la prieteni, colegi,
Culture British food profesor, în situații uzuale
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg / prieten
9. Progress check-M3 Modular assessment 2 S11
10. Module 4 Vocabulary 1.2. Recunoașterea unor repere spațiale 4 S12-S13
Places in town Places in town (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în,
Landscape features Landscape features în fața, în spatele)
Grammar 1.3. Identificarea unor aspecte culturale
There is/there are simple
Prepositions of place 2.2. Participarea la dialoguri simple în
a/an, some, any contexte de necesitate imediată
Speaking 2.3. Prezentarea unui obiect / unei
Making suggestions/A day out persoane / unui personaj prin identificare
Giving directions 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
Writing Describing places-A explora noi modele articulatorii/ de
city guide intonație și accent
Culture Carnivals and 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
festivals unui text simplu pe teme familiar

4|Page
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin, mesaje
scurte
11. Christmas time! Christmas projects and carols 2 S14
12. Collaborative Group Project-Nature in our 2 S15
project 2 area
13. Progress check-M4 Modular assessment 2 S16
14. Round up 2 Revision- Modules 3-4 2 S17
15. Module 4 Vocabulary 2.1. Reproducerea unor formule / unor 4 S18-S19
AT SCHOOL Daily routines mesaje simple si scurte, respectând
Daily routines Telling the time pronunția și intonația specifice
School Subjects School Subjects 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Grammar contexte de necesitate imediată
Can-expressing ability 2.3. Prezentarea unui obiect / unei
Adverbs of frequency persoane / unui personaj prin identificare
Questions 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
unui text simplu pe teme familiar
Speaking Buying a ticket
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
Writing Writing an essay
familiare primite de la prieteni, colegi,
Culture UK Secondary schools
profesor, în situații uzuale

5|Page
16. Progress check-M5 Modular assessment 2 S20
17. Module 6 Vocabulary 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 4 S21-S22
SPORT FOR Sport adecvate, la salut/ o întrebare/
EVERYBODY Expressing opinion instrucțiune simplă rostită clar și rar
Sport Grammar 1.2. Recunoașterea unor repere spațiale
What is it like Adjectives of opinion (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în,
Present simple with wh- questions în fața, în spatele)
Prepositions of movement 2.1. Reproducerea unor formule / unor
Speaking Making mesaje simple si scurte, respectând
arranjaments/Going out pronunția și intonația specifice
Writing Writing an e-mail to a 2.2. Participarea la dialoguri simple în
pen pal contexte de necesitate imediată
Culture Traditional sports 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
unui text simplu pe teme familiar
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg / prieten
18. Progress check-M6 Modular assessment 2 S23
19. Round up 3 Revision Modules 5-6 2 S24
20. Module 7 Vocabulary 1.3. Identificarea unor aspecte culturale 4 S25-S26
Rooms and furniture Rooms and furniture simple
Household objects Household objects 2.1. Reproducerea unor formule / unor
Grammar mesaje simple si scurte, respectând
Definite and indefinite articles pronunția și intonația specifice
There/It 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Speaking Asking for contexte de necesitate imediată

6|Page
information/On a school trip 2.3. Prezentarea unui obiect / unei
Writing My dream room-A persoane / unui personaj prin identificare
description 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
Culture The White House unui text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale.
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg / prieten
21. Progress Check- Modular assessment 2 S27
M7
22. Module 8 Vocabulary 1.3. Identificarea unor aspecte culturale 4 S28-S29
SPECIAL DAYS! Clothes simple
Clothes Weather and seasons 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Weather and seasons Grammar contexte de necesitate imediată
The imperative 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
Speaking Inviting a friend to a explora noi modele articulatorii/ de
party-Going to a pary intonație și accent
Writing Writing a postcard 3.2. Identificarea semnificaţiei globale a
Culture Glastonbury Festival unui text simplu pe teme familiar
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare

7|Page
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg / prieten
23. Progress Check- Modular assessment 2 S30
M8
24. Round up 4 Revision-Modules 7-8 2 S31
25. Collaborative Group Project-Your favourite 2 S32
project 3 historic monument
26. Final Revision Vocabulary and grammar 2 S33
27. Having fun with Tongue twisters, riddles, 2 S34
English! limericks and jokes

Notă:
Săptămâna „ Şcoala altfel” nu a fost trecută în planificare

8|Page

S-ar putea să vă placă și