Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI


COMUNA CUDALBI
JUDEŢUL GALAŢI

CURRICULUM ADAPTAT
PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCATIVE
SPECIALE

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ


CLASELE a III-a –a IV-a
AN ȘCOLAR 2017-2018

PROFESOR: TÎNJALĂ-ROŞCA ELENA


LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI
CLASA a III-a, L1, 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
MANUAL: Fairyland 3, Jenny Dooley - Virginia Evans, Editura Express Publishing, 2014
CLASA: a –IV-a, L1, 2 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
MANUAL: Fairyland 4, Jenny Dooley - Virginia Evans, Editura Express Publishing, 2016

1
ARGUMENT

De ce am conceput o nouă programă? Deoarece la nivel naţional nu există un curriculum


diferenţiat, am considerat că este necesar să elaborăm un curriculum adaptat posibilităţilor de
însuşire a capacităţilor de bază de către elevii care întâmpină dificultăţi mari în însuşirea
cerinţelor programei.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii de ciclul primar cu dificultăţi de învăţare.
Cum am conceput acest curriculum? Pornind de la competențele generale şi competențele
specifice din programa școlară pentru disciplina limba engleză. Programa adaptată a păstrat
unele competențe specifice, iar altele au fost simplificate în funcţie de posibilităţile copiilor cu
CES existenţi în şcoala noastră.
Acest curriculum adaptat oferă posibilitatea unor intervenţii eficiente şi individualizate în
funcţie de necesităţile şi posibilităţile fiecărui copil, iar eficienţa aplicării lui va fi susţinută de
activităţile de monitorizare şi evaluare realizate de către cadrele didactice care lucrează cu
elevii în cadrul activităţilor de după masă (activităţi de recuperare pentru elevii cu CES ). În
evaluare se urmăreşte progresul personal al fiecărui copil.
Această programă urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa a III-a și a
IV-a pentru limba engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima mesaje simple în această
limbă precum şi spiritul de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă. Activităţile
proiectate plasează elevii în situaţii de comunicare similare celor din viaţa reală. Prin
intermediul poveştilor, jocurilor, concursurilor, poeziilor, cântecelor şi dialogurilor minimale,
elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare, vorbire şi
scriere în această limbă.
Abordarea este simplă, explicită şi are la bază modelul clasic de predare îmbogăţit cu
metode şi tehnici moderne de lucru.
Prezentarea informaţiilor va fi însoţită de suport vizual (imagini) pentru o mai buna
reprezentare în plan intelectual.

2
Sperăm ca prin studierea aceastei discipline să captăm atenţia elevilor vizați, să le trezim
curiozitatea, astfel încât să-şi dorească să afle din ce în ce mai multe informaţii şi să comunice
mai mult.

3
NOTĂ DE PREZENTARE

Curriculum-ul adaptat pentru elevii cu cerințe speciale pentru disciplina limba engleză
clasele a III-a – a IV-a, care conform planului cadru de învățământ are alocate 2 ore/
săptămână, propune continuarea structurării competențelor de comunicare începute în clasa
pregătitoare, clasele I și a II-a astfel încât să poată fi realizată o adecvare cu nivelul A1 la
finalul învățământului primar.

Programa şcolară are următoarele componente:


• Argument
• Notă de prezentare
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi conţinuturi
• Valori şi atitudini
• Sugestii metodologice
• Modalităţi de evaluare

Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul învăţământului primar (aceste


competenţe vizează receptarea şi producerea de mesaje simple în situaţii uzuale, în contextele
la îndemâna copiilor).
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt deduse din
competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora.
Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte formarea competenţelor specifice şi,
implicit, a competenţelor generale propuse. Conţinuturile sunt exprimate ca sugestii de
tematici, acte de vorbire care constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor
specifice.
Valorile şi atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv
atitudinală şi morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar şi a finaltăţilor educaţiei.
Activităţile de învăţare reprezintă exemple de antrenamente prin care se dezvoltă
competenţele specifice.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic
pentru a reuşi să faciliteze dezvoltarea competenţelor. Sugestiile metodologice cuprind

4
recomandări pentru proiectarea şi realizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare în
concordanţă cu specificul disciplinei.
Programa a fost structurată pentru 2 ore/ săptămână. Programa propusă reprezintă un nou
pas în familiarizarea elevilor cu o altă formă de comunicare verbală decât limba maternă.
Totodată, programa permite o abordare didactică flexibilă care lasă loc adaptărilor la grupul
de copii din perspectiva opţiunilor metodologice ale fiecărui profesor.
Prin crearea acestei noi programe se urmăreşte integrarea în şcoala de masă a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale. Aceştia întâmpină mari greutăţi în însuşirea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor şi formarea capacităţilor prevăzute de Curriculum-ul Naţional.
Curriculum-ul adaptat a fost elaborat pentru copiii de ciclul primar cu dificultăţi de învăţare.

5
COMPETENŢE GENERALE

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale simple


2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala în situaţii de comunicare uzuală
3.Dezvolatarea capacităţii de receptare a mesajelor scrise simple
4.Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

VALORI ŞI ATITUDINI

Procesul de predare-învăţare-evaluare pentru elevii cu cerințe educaționale


speciale promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente:

1. Atitudinea deschisă faţă de ceilalţi


2. Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi
3. Disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii
4. Atitudinea degajată în folosirea limbii engleze în situaţii din realitatea
cotidiană

6
CLASA a III-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale simple

1.1 Identificarea semnificației globale a unui - exerciţii de tip adevărat / fals (true / false;
mesaj oral clar articulat în contexte familiare yes/no)
-selectarea variantei corecte dintr-un set prezentat
(imagine semnificativă și imagini plauzibile)
-exerciţii de răspuns la comenzi şi la întrebări

1.2 Identificarea orei și a cantității exprimate - întrebări și răspunsuri referitoare la oră pe baza
numeric (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj unui desen
audiat articulat clar și rar

1.3 Manifestarea disponibilității pentru - ascultarea/ urmărirea de secvențe din emisiuni/


receptarea de mesaje orale simple adecvate filme pentru copii
vârstei

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala în situaţii de comunicare uzuală

2.1 Descrierea simplă a unei persoane/ unui -descrierea colegului de bancă sau a unei persoane
personaj dragi (profesorul îi adresează întrebări simple iar
elevul va trebui să răspundă cu yes sau no)

2.2 Participarea la interacțiuni în contexte de -realizarea unor felicitări de Crăciun, a unor


necesitate imediată/ pe teme familiare decoraţiuni pentru brad, felicitări pentru ziua
mamei.

3. Dezvolatarea capacităţii de receptare a mesajelor scrise simple

3.1 Identificarea semnificației globale a unui - exerciţii de tip adevărat / fals (true/ false; yes/no)
mesaj oral clar articulat în contexte familiare -selectarea variantei corecte dintr-un set prezentat
(imagine semnificativă și imagini plauzibile)

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

-realizarea unor felicitări cu ocazia anumitor sărbători


4.1 Participarea la diverse activităţi pe gupe/individual

4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un coleg -- scrierea unui text de sms (sunt acasă, te rog sună;
trimite-mi fotografia; scrie-mi, te rog etc.)

7
CLASA a IV-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale simple

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple - realizarea unui desen în funcție de un mesaj
articulate clar și rar în contexte cunoscute/ audiat (în funcție de instrucțiuni: desenează o
previzibile casă, o un copac și 3 flori de culoare roșie)

1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de - mimare de acțiuni în funcție de instrucțiuni


orientare, în vederea atingerii (mergi înainte, ia-o la stânga, ia-o la dreapta,
unui obiectiv deschide ușa, lovește mingea)

1.3. Manifestarea interesului pentru înțelegerea - folosirea unui material audio-video autentic și
de detalii dintr-o varietate de mesaje orale simplu ca punct de plecare a unei activități (să
simple, articulate clar și rar (filme, cântece identifice personajele din materialul vizionat și sa
pentru copii) le deseneze )

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala în situaţii de comunicare uzuală

2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare -descrierea colegului de bancă sau a unei persoane
la casă, familie, adresă,persoane, hobby-uri, dragi (profesorul îi adresează întrebări simple iar
obiceiuri elevul va trebui să răspundă cu yes sau no)

2.2. Prezentarea unor activități în cadrul unei -descrierea programului zilnic(profesorul îi


interacțiuni adresează întrebări simple iar elevul va trebui să
răspundă cu yes sau no). Ca suport pentru
întelegerea mesajului se vor folosi imagini.

3. Dezvolatarea capacităţii de receptare a mesajelor scrise simple

3.1. Identificarea unor detalii din texte simple - exerciţii de tip adevărat / fals (true/ false; yes/no)
care conțin informații uzuale

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală


4.1. Completarea unui chestionar cu detalii personale
-realizarea unei cărți de identitate/ fișei de prezentare a
(nume, prenume, adresă, vârstă, hobby)
animalului preferat

8
CONŢINUTURI
CLASA a III-a
1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de
comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competențele; conținuturile nu
se tratează în sine; se va evita metalimbajul.
 Familia
 Sărbători în familie
 Personaje de poveste tradițională
 Personaje din filme îndrăgite
 Cumpărături
 Îmbrăcăminte
 Numere
 activitãți (momentele zilei, zilele sãptãmânii, lunile anului, activitãți curente)
 timpul liber (activităţi tipice, nume de orașe, cântece, basme, poezii, vacanţe)
 animale (denumire și caracteristici)
 vremea (anotimpuri, caracteristici climatice)

2. ACTE DE VORBIRE

 solicitarea (unui produs la magazin)


 oferirea de informații (referitoare la numere, la prețuri, la exprimarea orei)
 descrierea simplă (persoană, personaj): câteva trăsături
 felicitarea
 exprimarea a ceea ce iți place și a ceea ce nu îți place
 exprimarea posesiei
 folosirea corecta a formulelor de salut;
 sa stie sa se prezinte (salut, nume, varsta, orasul/satul).
 sa numere corect crescator de la 1 la 20;
 sa recunoasca culorile si sa le foloseasca corect.
 sa recunoasca membrii familiei si sa stie echivalentul lor in limba engleza.

9
 sa recunoasca anumite obiecte din clasa si sa stie echivalentul lor in limba engleza.

3. VARIABILITATEA ŞI REGULARITĂŢILE LIMBII

 intuirea numărului, a genului – observarea mărcilor specifice

CONŢINUTURI
CLASA a IV-a
1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
Conținuturile din lista de mai jos constituie mijloace pentru dezvoltarea competențelor de
comunicare, respectiv baza de operare prin care se structurează competențele; conținuturile nu
se tratează în sine; se va evita metalimbajul.
 Casa și familia. Prezentare si autoprezentare
 Culori
 Obiceiuri în familie
 Feluri de mâncare
 Ocupații
 Hobby-uri
 Vacanța
 Zile, luni, anotimpuri
 Vremea
 Momentele zilei
 Comunitatea – orașul/satul

2. ACTE DE VORBIRE

 oferirea de informații (referitoare la felul de mancare preferat)


 descrierea simplă (persoană, personaj, membru al familiei sau a orasului/satului în care
locuiește): câteva trăsături
 exprimarea a ceea ce iți place și a ceea ce nu îți place
 descrierea simplă (de obiecte, a locuinței etc.)
 folosirea corecta a formulelor de salut;

10
 sa stie sa se prezinte (salut, nume, varsta, orasul/satul).
 sa numere corect crescator de la 1 la 20;
 sa recunoasca culorile si sa le foloseasca corect.
 sa recunoasca membrii familiei si sa stie echivalentul lor in limba engleza.
 sa recunoasca anumite obiecte din clasa si sa stie echivalentul lor in limba engleza.

3. VARIABILITATEA ŞI REGULARITĂŢILE LIMBII

 intuirea persoanei, a timpului


 intuirea acordului

SUGESTII METODOLOGICE
Prezentul curriculum a fost formulat pentru disciplina limba engleză şi a fost conceput
astfel încât să conducă la:
 Utilizarea unor metode active cu ajutorul cărora elevii să comunice eficient;
 Realizarea unor activităţi care stimulează curiozitatea pentru studiul limbii engleze;
 Dezvoltarea capacității de a exprima mesaje simple în această limbă precum şi spiritul
de observaţie, gândirea reproductivă şi creativă;
 Lucrul în echipă;
 Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în colectivul clasei.
Este important ca în activitatea desfăşurată la oră să se ţină seama de aptitudinile elevilor,
cerințele fiecărui elev în parte, de nivelul elevilor, de interesul acestora şi de specificul clasei.
Ţinând seama de noua concepţie asupra finalităţilor educaţiei, accentul va fi mai mult pus pe
competenţe şi mai puţin pe conţinuturi, iar procesul didactic se va centra pe elev. Important
este ca la sfârşitul fiecărei ore de curs, elevul să fi învăţat ceva nou şi să ştie cum să
folosească informaţia.
MATERIALE DIDACTICE: Cd-uri audio, materiale video, flashcard-uri, imagini,
videoproiector, casetofon, laptop, creioane colorate, carioci, caiete, fise de lucru, planse.
MODALITATI DE EVALUARE: :- fişe de lucru individuale adaptate nivelului elevului;
probe orale; observarea sistematică, aprecierea orala, teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în
parte, evaluarea rezultatelor concrete (portofoliul elevului).

11
Feedback din partea profesorului sau autoevaluare prin semne convenţionale convenite
la nivel de clasă: Elevii pot fi încurajaţi pentru performanţe bune prin oferirea unor steluţe
colorate sau fundiţe de hârtie creponată, buline autocolante etc.

BIBLIOGRAFIE
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching, Pearson Education Limited,
Harlow, 2001;

Programa școlară pentru disciplina LIMBA MODERNĂ CLASELE a III-a – a IV-a aprobată în
2014;

12