Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAZASU
STR. FLORILOR NR. 26-28 COMUNA CAZASU JUDEŢUL BRĂILA
e-mail: scoalacazasu@yahoo.com Tel./Fax : 0239/625460

NR. 127/07.02.2018

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI DE MONITORIZARE ȘI SPRIJIN


A ELEVILOR CU CES
AN ȘCOLAR 2017 - 2018
SEMESTRUL I

Pe parcursul semestrului I al anului sș colar 2017-2018 Comisia de monitorizare


sș i sprijin a elevilor cu CES a avut îîn vedere urmaă toarele obiective:
- actualizarea listei elevilor certificatși CES din sș coalaă ;
- îîntocmirea unor fisș e psiho - pedagogice ;
- propunerea adresataă unor familii de a merge cu copiii la examene de
specialitate;
- îînsș tiintșarea îînvaă tșaătorilor, profesorilor dirigintși cu privire la deciziile luate de
Comisie;
- conlucrarea permanentaă dintre cadrele didactice de la clase cu profesorul
itinerant sș i cu psihologul sș colii;
- realizarea de curriculum adaptat pentru elevii cu CES.
Comisia de monitorizare a elevilor cu CES a urmaă rit pe parcursul semestrului I al
acestui an sș colar realizarea obiectivelor propuse sș i a îîncercat saă convingaă o serie de
familii ale unor elevi din sș coalaă saă meargaă la o evaluare de specialitate, deoarece este
mai bine ca acesș tia saă fie expertizatși sș i diagnosticatși corect pentru a se putea lucra cu ei
la un alt nivel, pe maă sura capacitaă tșilor intelectuale de care acesș tia dispun. Astfel, la
Grupa Mare de la graă dinitșaă a fost certificat CES Lungu Gabriel Flavian.
Totusș i, unii dintre paă rintși sunt reticentși la sfaturile primite de la directorul sș colii,
cadrele didactice sau profesorul de sprijin ori psihologul sș colar, nedorind saă meargaă cu
copiii la un examen de specialitate.
Ataî t îînvaă tșaătorii, caî t sș i profesorii care au avut la clase astfel de cazuri au lucrat
diferentșiat, cu fisș e de lucru speciale pentru ei, acesș tia receptșionaî nd, îîn general, mai bine,
desș i la un nivel inferior clasei, minimum de cunosș tinte la obiectele predate.
Director,
Prof. Petrusș Dorobantșu Resposabil Comisie CES,
Prof. Lilia Florea