Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE

RAPORT DE AUTOEVALUARE

* ANUL ȘCOLAR 2018-2019 SEM I *

"Atunci când esti profesor ,nu poti vedea roadele unei zile de muncă. Ele sunt
invizibile si rămân asa poate chiar si douăzeci de ani.”
Jacques Barzun

Numele și prenumele: PAMPA EUGENIA

Funcția didactică: PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Vechimea în învățământ: 39 ani

Grad didactic: Gradul I

Prin prezentul RAPORT doresc să evidențiez activitatea instructiv-educativă și cea


metodico-științifică din anul școlar 2018-2019 SEM I.

În anul școlar 2018-2019 SEM I am îndrumat clasa a II- a de la Școala Gimnazială Ion Luca
Caragiale” Baia Mare cu 18 elevi înscriși, toți promovați .

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
Am respectat programa școlară specifică clasei a II- a, am avut programele școlare în vigoare
la portofoliu, am întocmit planificările calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul
stabilit, am întocmit planurile unităților de învățare. Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza
rezultatelor obținute la evaluarea inițială de la începutul anului școlar și pe baza particularităților de
nevoi ale elevilor. Astfel, mi-am adaptat activitățile de învățare – îndeosebi sub raportul conținutului,
al formelor de organizare și al metodologiei didactice – la posibilitățile diferite ale elevilor, la
capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.

1
Am prezentat oferta educațională pentru discipline opționale părinților.
Am realizat proiectarea activității, planificările calendaristice și cele ale unităților de învățare
în format electronic. Am proiectat la începutul anului școlar diverse activități extracurriculare de
tipuri diferite și structurate după modele variate realizate pe baza consultării elevilor și părinților,
activități pe care le-am și realizat pe tot parcursul acestui semestru si de asemenea m-am implicat în
activitățile extracurriculare la nivelul școlii:

- Sărbătorirea zilelor de naştere;

- Ziua Mondiala a Animalelor (4/10/2018) -> elevii au fost activi si interesaţi de Minunata lume a
animalelor;

- Covorul Povestitor, povestea “Punguţa cu doi bani” in parteneriat cu filiala “Ion Şiugariu” a BJPD;

- Vizionarea spectacolului “Viaţa e doar mister si magie” – 8/11/2018;

- Oameni, Locuri, Fapte -> activitate derulată în cadrul proiecului “Hai să-ntindem Hora Mare” la Muzeul
Satului BM – 16/11/2018;

- Programul Şcolar Colgate;

- Legenda Tricolorului -> poveste de suflet despre vitejia poporului român si despre cele trei culori ale
steagului românesc – 28/11/2018;

- In aşteptarea Moşului -> desene, pictură, colaj – 5/12/2018;

- Uite vine Moş Crăciun -> expoziţie de carte pe aceasta temă în partenerit cu filials “Ion Şiugariu” a
BJPD;

- Legenda bradului, activitate in CDI;

- Proiect voluntariat -> “Petale-n vânt”, participare la Târgul de Crăciun cu stand la mall VIVO (lucrări
efectuate de elevi);

- Mihai Eminescu -> Luceafărul poeziei româneşti (viaţa si activitatea poetului) – 15/01/2019;

- Importanţa lecturii la clasa a II-a;

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

Am utilizat strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al învățării și formarea


competențelor specifice prin faptul că prognozele didactice și schițele de lecție au fost în
concordanță cu planul de învățământ și programa școlară, a existat, de asemenea, o concordanță între
competențele specifice, obiectivele operaționale, conținuturi, activități de învățare, metodele
didactice și mijloacele folosite, am ținut cont în realizarea proiectelor și a schițelor de lecție de

2
instruirea diferențiată, de particularitățile de vârstă ale elevilor și m-am bazat pe instruirea centrată
pe elev. Am ales optim conținutul lecțiilor (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate,
grad de încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și cu obiectivele vizate).
Am structurat logic și echilibrat conținutul lecțiilor, am proiectat situații de învățare variate ca formă
de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul învățării, mod de comunicare, mod
de producere a învățării, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a cunoștințelor,
metodologie, mijloace de învățământ, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competențelor
elevilor, am proiectat lecții de tipuri diferite, structurate după modele variate, corelate cu specificul
clasei de elevi, cu conținuturile abordate, cu competențele vizate.

Am conceput și realizat activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport cu


diferențele dintre elevi. Mi-am adaptat activitatea școlară, prin conținutul ei și prin programul de
lucru, intereselor și aptitudinilor elevilor, particularităților lor de vârstă (sarcini de lucru
diferențiate). Am folosit forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în perechi,frontal sau
individual. Am facilitat activitatea independentă a elevilor și am alternat activitatea în grup cu
munca independentă. Am aplicat cu succes metode activ-participative, predominând cele moderne.
Datorită valențelor formative pe care le dețin metodele contemporane activ-participative (asigurarea
unui demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare, valorificarea și stimularea creativității
și imaginației elevilor, dezvoltarea motivației pentru învățare, crearea cadrului favorabil pentru
aplicarea cunoștințelor dobândite), le-am utilizat în procesul instructiv: conversația, observarea,
jocul de rol, metoda cubului, brainstormingul, ciorchinele, copacul ideilor ș.a. Am realizat lecții din
perspectiva transdisciplinară, întrucât transdisciplinaritatea este adecvată pentru toate nivelurile de
abilitate intelectuală ori stil de învățare ( lecții demonstrative: „Trenulețul emoțiilor” și „Povestea
steluțelor ce iubesc matematica”).

În cadrul activităților la clasă am folosit foarte multe auxiliare curriculare, elevii lucrând pe
caiete speciale, iar în completare s-a lucrat pe fișe xeroxate din alte auxiliare de la diferite edituri,
toate având acceptul Ministerului; am realizat diverse mijloace didactice ce au fost necesare în
predare( jetoane, imagini diferite, planșe, jocuri ș.a.); mereu am prezentat rezultatele obținute de
elevi în cadrul întâlnirilor lunare desfășurate cu părinții, am valorizat aceste activități prin realizarea
unor portofolii și expoziții cu exemple de bună practică( expoziții realizate pe holurile școlii sau la
Primăria comunei), am utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere eficiența
acestora în demersul didactic, am participat la toate activitățile extracurriculare de la nivelul școlii,
am întocmit documentația specifică organizării și desfășurării acestor activități, toate fiind
înregistrate la secretariat și având avizul domnului director și al consilierului educativ.

Competența de „a învăța să înveți” este esențială pentru formarea unei atitudini adecvate
pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În vederea formării acestei competențe, chiar din clasa I, am
promovat studiul individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative, dar am promovat și studiul
în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru, exemplificând aceste aspecte în lecțiile demonstrative
realizate în semestrul I în cadrul lectoratului cu părinții și în cadrul comisiilor reunite a învățătorilor
și a diriginților.
3
3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

Pentru o eficiență sporită a învățării am utilizat în procesul didactic diverse tipuri de


evaluare, am utilizat în mod adecvat scopurilor educaționale toate tipurile de evaluare. Pentru a face
învățarea mai atractivă pentru elevi, am folosit metode și instrumente complementare de evaluare:
observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionarul, proiectul, portofoliul,
autoevaluarea. Am asigurat transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin
elaborarea de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare test de evaluare, potrivit
standardelor curriculare de performanță, prin comunicarea acestor indicatori și asigurarea
permanentă a feed-back-ului.

Scopul evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor,


astfel încât am avut un punct de plecare în planificarea activităților de învățare, aprofundare,
dezvoltare și recuperare. Am elaborat un plan de măsuri pentru problemele identificate ca urmare a
aplicării testului inițial, plan pe care l-am urmărit pe tot parcursul anului școlar. Am centralizat
rezultatele testelor aplicate, le-am interpretat și am stabilit planul de măsuri ameliorative. Măsurile
propuse de mine pentru ameliorarea deficiențelor întâlnite la evaluarea inițială le-am urmărit pe tot
parcursul semestrului, rezultatele finale dovedind un interes real în remedierea problemelor. Astfel,
făcând o analiză comparativă a rezultatelor de la testarea inițială cu rezultate de la evaluarea
sumativă, se poate remarca un progres semnificativ (dosarul cu EVALUAREA din cadrul
Portofoliului). Probele de evaluare sumativă la CLR și MEM le-am realizat respectând metodologia
în vigoare: obiective, conținuturi, itemi, descriptori de performanță, centralizare rezultate,
interpretare, plan de măsuri ameliorative.

Am realizat o notare ritmică prin acordarea de calificative, dar și diverse recompense: steluțe,
buline, fețe zâmbitoare, cupe, coronițe ș.a.

Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării precum și cu


standardele de performanță; am utilizat itemii obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi; am prezentat
baremele de corectare și de notare; am realizat analiza administrării testului și am consemnat
progresul școlar, comunicând aceste rezultate atât elevilor, părinților și cadrelor din comisia
metodică.

Am folosit fișe de lucru din diverse auxiliare cu avizul ministerului, am utilizat instrumente
diverse de evaluare: portofoliile elevilor, referate și proiecte tematice sau proiecte educaționale; am
promovat autoevaluarea în demersul didactic și am realizat o interevaluare la nivelul clasei; am
aplicat diferite chestionare părinților și elevilor pentru o cunoaștere cât mai bună a copiilor și a
mediului familial; am avut întâlniri periodice cu părinții (săptămânale în cadrul Orei de consiliere a
părinților – în fiecare vineri de la orele 11-12 și lunare în cadrul lectoratelor cu părinții). Anul acesta
am avut o tematică deosebită privind consilierea părinților cu accent pe dezvoltarea unei
personalități nonviolente.

4
4. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Am stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activității instructiv-educative prin
prezentarea normelor ce trebuie respectate în timpul orelor de curs, stabilirea regulilor clasei
împreună cu elevii clasei. Am asigurat respectarea normelor de conduită în școală conform
regulamentelor în vigoare; am întocmit documentele care confirmă prezentarea acestor norme; am
completat fișele de observație a comportamentului elevilor; am gestionat eficient situațiile
conflictuale apărute; am proiectat, aplicat și interpretat unele demersuri de cunoaștere a elevilor, am
aplicat strategii educative diferențiate și am implicat elevii în diferite acțiuni de bună practică,
responsabilizându-i. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de bună practică pentru
motivarea acestora la o conduită bună. Am stabilit împreună cu elevii liderul clasei, am stabilit
responsabilități pentru fiecare elev al clasei și m-am asigurat de respectarea și îndeplinirea acestora.
Am prezentat elevilor regulamentul intern al școlii, regulile de securitate în școală și regulile de
apărare împotriva incendiilor. În prima ședință cu părinții am ales comitetul de părinți al clasei I,
format din președinte, secretar și membru. Am afișat în clasă structura anului școlar, orarul clasei,
regulile clasei, responsabilitățile elevilor.

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

Preocuparea mea pentru o perfecționare continuă s-a concretizat în participarea la


Consfătuirea învățătorilor organizată de ISJ Maramures la începutul anului școlar, precum și prin
participarea activă la cercurile pedagogice. Am valorificat competențele dobândite la cursurile de
formare din anii precedenți prin redactarea documentelor necesare desfășurării demersului didactic
în condiții optime, am susținut lecții demonstrative si referate in cadrul comisiei metodice. Am fost
asistată la ora de d-na director adjunct Covaci Loredana.
Am realizat și actualizat permanent Portofoliul învățătorului. Acesta respectă structura
stabilită de către echipa managerială, iar materialele acestuia sunt relevante pentru activitatea
desfășurată la clasă.

Pe tot parcursul anului școlar 2018-2019 SEM I am menținut o strânsă colaborare cu toți
colegii, am colaborat eficient cu membrii Comisiei metodice, unde am împărtășit fiecare din
experiența proprie, precum și cu conducerea unității școlare. Mi-am realizat toate atribuțiile de
serviciu la timp, am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției
școlare.

Consider că am avut spirit de echipă în realizarea sarcinilor ce mi s-au atribuit: am realizat


toată documentația necesară comisiilor din care fac

5
Mi-am adus contribuția în domeniul problematicii învățământului și educației prin publicarea
unor materiale didactice utile demersului didactic pe site-ul www.didactic.ro, lucrări ce pot fi
consultate..

Am participat la toate ședințele Consiliului Profesoral și ale Consiliului de Administrație.

6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII


UNITĂȚII ȘCOLARE

De-a lungul acestui semestru școlar am avut o preocupare constantă pentru promovarea unei
imagini credibile, dinamice și coerente a instituției noastre, prin asigurarea unui cadru optim pentru
diseminarea experiențelor de succes și a bunelor practici. Astfel, am realizat diverse filmulețe sau
aspecte foto de la evenimentele școlii, diverse lecții sau activități deosebite, aspecte pe care le-am
prezentat părinților la ședințele avute, le-am afișat pe holul școlii și le-am distribuit pe Facebook.

Promovarea imaginii școlii în comunitate s-a concretizat prin participarea elevilor clasei a
II –a la concursuri( Comper, Amintiri din copilarie) și prin obținerea unor premii.

Am mediatizat aceste rezultate prin anunțarea lor în cadrul unor festivității și prin afișarea
diplomelor obținute de elevi pe holul școlii.

M-am implicat în activități de prevenire și combatere a violenței atât în calitate de manager al


clasei cât și în calitate de membru al Comisiei de prevenire a violenței din școli prin organizarea de
dezbateri și expoziții de desene și eseuri la care au participat elevii din întreaga comună; am aplicat
procedurile de securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislația în vigoare; mi-am realizat
sarcinile de serviciu conform indicatorilor de calitate prevăzute de CEAC.

7.CONDUITA PROFESIONALĂ

În întreaga activitate didactică am utilizat un limbaj adecvat, am respectat pe cei din jurul
meu și am adoptat un comportament civilizat; am respectat și aplicat în activitatea didactică
deontologia profesională pe care o promovez permanent, urmând cei 10 pași importanți:

1. Am lăsat acasă grijile, neliniștile și lacrima.


2. Am adus în fața elevilor încrederea și zâmbetul.
3. Am vorbit frumos și am impus un model de exprimare îngrijită și sobră.
4. M-am purtat frumos, impunând un model de comportament decent și civilizat.
5. Am lăsat vârsta reală la poarta școlii și am încercat să fiu tânără în spirit.
6. Am îmbinat exigența cu blândețea.
7. L-am considerat pe elev egalul meu în gândire, simțire și trăire.
8. Am evitat situațiile conflictuale
9. Am fost pasionată de ceea ce am făcut și nu am intrat în inerție.
6
10. Am învățat în rând cu elevii mei, înțelegându-le dificultățile învățării și descoperind
calea eludării lor.

Prof.înv.primar Pampa Eugenia

Februarie 2019