Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU”, MANGALIA

Disciplina: MATEMATICĂ
Prof. dr. COZOŞ CERASELA LILIANA
Clasele: XII D, XII E

PLAN DE MĂSURI REMEDIALE DESTINATE ÎMBUNĂTĂŢIRII REZULTATELOR ELEVILOR


DIN CLASELE XII D ŞI XII E LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2014
Indicatori de monitorizare şi evaluare
Nr. Indicatori de
Obiective Măsuri - Acţiuni Termen Indicatori de
crt. realizare imediată
rezultate
(output)
Analiza rezultatelor la nivelul fiecărei 23.03.2014 • Un document de
clase şi elaborarea planului de analiză statistică a Conştientizarea
măsuri specifice. participării şi candidaţilor
rezultatelor elevilor asupra stadiului
la simulare. de pregătire
• Un plan de pentru susţinerea
măsuri remediale şi promovarea
pentru examenului de
Analiza şi diagnoza rezultatelor la îmbunătăţirea bacalaureat 2014
1. simularea examenului de rezultatelor elevilor.
bacalaureat 2014 Participarea la şedinţele cu părinţii, 28.03.2013 • Procesul verbal al
Conştientizarea
organizate de către diriginţii fiecărei şedinţei cu părinţii
părinţilor asupra
clase, pentru comunicarea clasei a XII-a D.
stadiului de
rezultatelor la simularea probei de
pregătire a elevilor
matematică, precum şi comunicarea • Procesul verbal al
pentru susţinerea
măsurilor remediale propuse pentru şedinţei cu părinţii
şi promovarea
îmbunătăţirea rezultatelor la clasei a XII-a E.
examenului de
matematică. Solicitarea acordului
bacalaureat 2014
părinţilor.

Plan de măsuri remediale- Bacalaureat 2014 prof. dr. Cerasela Liliana Cozoş Pagina 1 din 4
Indicatori de monitorizare şi evaluare
Nr. Indicatori de
Obiective Măsuri - Acţiuni Termen Indicatori de
crt. realizare imediată
rezultate
(output)
Folosirea clasei virtuale (Anexa 1) Permanent
www.easyclass.com, creată de la • Nr. capitole
începutul anului şcolar, pentru: postate
Pregătirea
-postarea fişierelor de recapitulare pe • Număr accesări
adecvată a
capitole; fişierele vor cuprinde fişiere de
candidaţilor
noţiuni teoretice cu o abordare recapitulare din
pentru susţinerea
progresivă, pe niveluri de biblioteca grupului
probei de
învăţământ/ dificultate; pe săptămînă
matematică a
- postarea exerciţiilor tip bacalaureat • Număr teme
Monitorizarea recapitulării materiei examenului de
corespunzătoare fiecărui capitol cu trimise spre
de către fiecare elev în ritm propriu, bacalaureat 2014.
2. modele de rezolvare; corectare
diferenţiat, pe niveluri de Aplicarea unor
- postarea sarcinilor de lucru tip fişe; • Număr teme
învăţământ şi pe capitole tehnici de lucru
- discuţii de consiliere; corectate şi
axate pe
- transmiterea corectării temelor şi discutate individual
individualizare şi
observaţiilor individuale.
diferenţiere
• Lista de prezenţă
eficiente, în cadrul
Pregătire suplimentară în fiecare • Proiectele lecţiilor
În fiecare orelor de pregătire
marţi de la ora 14:00, liceu, etajul 2, de pregătire
marţi, ora suplimentară.
sala de clasă XII D/E suplimentară
14:00
adaptate nevoilor
de învăţare
Elaborarea itemilor de autoevaluare 10-11 mai • Număr elevi care
şi structurarea lor în teste online 17-18 mai accesează testele
Posibilitatea
postate pe www.classmarker.com 24-25 mai online
Formarea la elevi a deprinderilor de rezolvării
3. (Anexa 2) 31-1 iunie
a rezolva subiecte tip bacalaureat subiectelor la BAC
7-8 iunie • Număr teste
2014 de către
14-15 iunie rezolvate/elev
minim 40% dintre
21-22 iunie
• Număr itemi elevi
Discutarea testelor la orele de În fiecare
pregătire suplimentară marţi corect rezolvaţi/elev

Plan de măsuri remediale- Bacalaureat 2014 prof. dr. Cerasela Liliana Cozoş Pagina 2 din 4
Anexa 1

Plan de măsuri remediale- Bacalaureat 2014 prof. dr. Cerasela Liliana Cozoş Pagina 3 din 4
Anexa 2

Plan de măsuri remediale- Bacalaureat 2014 prof. dr. Cerasela Liliana Cozoş Pagina 4 din 4