Sunteți pe pagina 1din 9

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava

Clasa: a IIa
Profesor învățământ primar: Cucoş Liliana - Gabriela
Aria curriculară: Matematică şi știinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Impărţirea
Subiectul lecţiei: Impărţirea la 6. Impărţirea la 7

Tipul lecţiei: de consolidare a cunoștințelor

Obiectiv fundamental: consolidarea, sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor


privind operaţia de împărţire,cu folosirea limbajului matematic specific;

Obiective operaţionale:

O1- să utilizeze corect terminologia specifică operațiilor de


împărțire, înmulțire , adunare, scădere;
O2- să efectueze operaţii de împărţire când împărţitorul este 6
sau 7;
O3- să afle un număr necunoscut dintr-o expresie matematică;
O4- să rezolve o problemă respectând algoritmul de rezolvare;
O5-să compună o problemă după exercițiul dat.

 Strategia didactică:
 Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, conversaţia,
problematizarea;
 Material didactic: videoproiector, flipchart, coli de flipchart, fişe de
lucru, planse, markere, creioane colorate;
 Forma de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe;
 Timp: 50 minute

1
Bibliografie:
 *** Programa şcolara pentru clasa a III-a, Matematică, Bucureşti, 2005;
 Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara, - Metodica predării matematicii în ciclul
primar – Editura Polirom, Iaşi 2007;
 Mogoș, Mariana, Matematică clasa a III-a:competențe și performanță.
Colecția Mate 2000+, Paralela 45, Pitești, 2014
 Ursache, Anicuţa, Lăpuşan, Elena, Sita, Adiţa, Toader, Anca-Veronica,
Matematică, Caiet pentru clasa a III-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca;

2
SCENARIUL DIDACTIC
Nr. Evenimentele Ob. Conţinut instructiv educativ Strategii didactice Evaluare
crt. lecţiei Op. Metode si Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. Moment Se creează climatul instructiv – educativ
organizatoric necesar desfăşurării în condiţii optime a
activităţii didactice
2. Reactualizarea Se verifică tema cantitativ. exerciţiul caiete
cunostintelor Sunt reactualizate cunoştinţele asimilate
anterior despre terminologia matematică și se
efectueaza câteva calcule de încălzire a minţii. conversaţia
Calculaţi oral:
8 x 6= 63 : 7 = activitate
36 : 6 = frontală
35: 7 + 2 =
6 : 6–1=
 Triplul numărului 6 ; exerciţiul
 Sfertul numărului 20 ;
 Numărul de 7 ori mai mare decât 4 ;
 Numărul de 6 ori mai mic decât 42 ;
 Numărul cu 6 mai mare decât 24;
 Aflați produsul cifrelor ce compun
numărul 24.
 Ce factori înmulțiți dau produsul 24?
 Cu cât este mai mare 24 decât 11?
 Măriți pe 24 cu cel mai mic număr par

3
de două cifre.
 Mă gândesc la un număr.Il impart la 6
și obțin tot 6.La ce număr m-am
gândit?
 Cum se numesc numerele care se
înmulţesc?
 Aflați câtul numerelor 28 și 7.
 Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?
 Ce este înmulțirea?
 Ce este împărțirea?
 Cum se numeşte numărul pe care îl
împărţim în părți egale ?
 Cum se numeşte rezultatul împărţirii?
După ce vor defini noțiunile de deîmpărțit,
împărțitor, cât, produs, factor. elevii vor
identifica aceste noțiuni în operațiile:
7 x 8 = 56
24 : 6 = 4.

3. Captarea atenţiei Se va prezenta în power point o scurtă Joc didactic- Videoproiector Activitate - apreciere
poveste a lui Tom care a fost alungat de exerciţiul frontală verbală
acasă.Simțind monotonia din casă, Jerry
pleacă în cautarea lui Tom. Pentru a ajunge la
el, are nevoie de ajutorul elevilor care au de
calculat câte o operație de împărțire. Jerry
urmează traseul indicat de rezultatele corecte
ale împărțirilor.

4
4. Anunţarea temei Se anunţă elevilor titlul lecţiei şi obiectivele Explicația -
si a obiectivelor urmărite.
Se scrie titlul la tabla : Impărțirea la
6.Impărţirea la 7. Exerciții și probleme
Elevii notează titlul pe fișa de lucru.

5. Consolidarea şi Se vor consolida cunoştintele referitoare la conversaţia - activitate - apreciere


sistematizarea împărțirea numerelor naturale la 6 și 7 prin euristică frontală si verbală
cunoştinţelor rezolvarea exercitiilor de pe fișa de lucru. exerciţiul - fişe de lucru individuală
(ANEXA 1)
6. Obţinerea Se va rezolva o problemă după metoda Știu explicaţia - fişe de lucru - proba
performanţei /Vreau să știu/ Am aflat şi se va compune o exerciţiul scrisă
problemă după o operţie dată.(ANEXA 2)

7. Asigurarea FISA DE EVALUARE (ANEXA 3) explicaţia - fişe de - activitate


retenţiei şi a conversaţia evaluare individuală
transferului

8. Aprecieri si Se fac aprecieri, individuale şi colective conversaţia - aprecierea


recomandari asupra desfăşurării lecţiei. verbală
Se da tema pentru acasă.

5
ANEXA 1

.........................................................................................................
1. Completează spaţiul liber cu numărul potrivit:

__ : 6= 6 63 : ____ = 9 ____ : 6 = 3

28 : ____ = 4 48 : ____ = 8 ____ : 7 = 8

2. Incercuiește răspunsul corect:


a) 48 : 6 x 3 = 32, 24, 28
b) 35 : 7 x 5 = 10, 25, 18
c) 13 + 49 : 7= 62, 41, 20
3. Află numerele de 6 ori mai mici decât: 42; 24; 18.

________________________________________________

4. Calculează:
a) ( 36 : 6) + 96 =
b) 8 + 42 : 7 =
c) 36:6-2X3=
5. Din produsul numerelor 9 și 8 scade câtul numerelor 63 și 7.
________________________ ________________________
6. La câtul numerelor 49 și 7 adaugă produsul numerelor 6 și 8.
________________________ ________________________
7. Impărțitorul este 6, iar câtul este 9.Află deîmpărțitul.
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ________________________
8. La o florărie s-au adus 42 de garoafe, iar trandafiri de 6 ori mai puțin.
Câte flori s-au adus la florărie? Rezolvă problema print-un singur
exercițiu.
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________
______________________________

6
ANEXA 2
Într-o pungă sunt 76 nuci. Mama sparge 40 de nuci pentru o
prăjitură, iar restul le aşază câte 6 pe o farfurie. Pe câte farfurii
aşază mama nucile rămase?

VREAU SĂ
ŞTIU AM AFLAT
ŞTIU

Colorează atâtea farfurii câte sunt necesare pentru a pune nucile


rămase.

7
FIŞĂ DE EVALUARE

1. Calculează:
24 : 6 =..... (2 x 9 + 10) : 4
=...................................................................................
14 : 7 =..... 36 : 4 + 1
=............................................................................................
20 : 4 =..... 28 : 7 – 8x 0
=......................................................................................

2.“Câte flori are Tomiță? “

Treizeci și șase de flori


Se-mpart la șase surori .
Florina , bună fetiță ,
Ii dă fratelui Tomiță
Jumătate din cât are ,
Cu toate că ea-i mai mare .
Tomiță îi mulțumește
Și apoi le socotește ,
Dar nu știe înmulțirea
Nu știe nici împărțirea .
In a treia voi sunteți ,
Ajutați-l , ca puteți !
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.......................................
3. Compune o problemă după operaţia:
93-24-19=
Rezolvă problema!

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.......................................

8
OBIECTIVELE TESTULUI :
1. să rezolve corect exerciţiile de împărţire în concentrul 0 -100;
2. să respecte algoritmul de calcul în exerciţii cu mai multe operaţii;
3. să asocieze expresii matematice cu operaţiile aritmetice specifice;
4. să rezolve corect problema cu două operaţii.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
I.1. - S. - rezolvă corect trei împărţiri;
B. - rezolvă corect împărţirile şi un exerciţiu cu mai multe operaţii;
FB. - rezolvă corect toate exerciţiile;

II.2. - S. - află produsul numerelor;


B. - află produsul şi câtul numerelor;
FB. - află diferenţa dintre produsul şi câtul numerelor;

III.3. - S. – compune problema respectând doar prima operaţie;


B. – compune corect problema fără să o rezolve;
FB. – compune şi rezolvă corect problema;

S-ar putea să vă placă și