Sunteți pe pagina 1din 17

An școlar: 2017 – 2018

Unitatea de învățământ:
Clasa: a IV-a
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni
Semestrul al II-lea
……………………… Profesor: Manualul utilizat: Matematică. Manual
………………………………………… Aria pentru clasa a IV-a, autor: Mariana Mogoş
curriculară: Matematică şi ştiințe ale / Editura Art, Bucureşti, 2016
naturii Disciplina de învățământ: Nr. de ore pe săptămână: 4

PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore:
16
UNITATEA 5: Rezolvare de
probleme
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
1. • CONŢINUT
Ordinea efectuării SPECIFIC
2.4 • identificarea rolului parantezelor ORE
2 • resurse • evaluare
opera- . rotunde şi mate- riale: formativă în
țiilor. Paranteze 2.5 al celor pătrate asupra rezultatului manual, baza
pătrate . final al unui exerciţiu caietul de activității
5.1 • rezolvarea de exerciţii cu operaţiile lucru al independen
. cunoscute, respectând ordinea manualului, te
efectuării operaţiilor şi sem- nificaţia culegere de •
parantezelor (numai paranteze rotunde exer- autoevaluar
şi pătrate) ciții şi e (folosind
• formularea de probleme pornind de probleme re- zolvări
la situaţii concrete, reprezentări şi/sau • resurse model date)
relaţii matemati- ce, imagini, desene, proce-

1
2. • Probleme care se 2.4 • rezolvarea de probleme cu operaţii 2 • resurse •
rezolvă prin operații . de acelaşi ordin/de ordine diferite; ma- teriale: aprecieri
aritmetice cu- noscute 2.5 metoda reprezentării grafice, metoda manual tipărit verbale
. comparaţiei, metoda mersului invers şi digital, •
5.1 • transformarea unei probleme culegere de observare
. rezolvate prin schimbarea numerelor pro- bleme, a
5.3 sau a întrebării, prin caietul de sistematic
. înlocuirea cuvintelor care sugerează lucru al ă
operaţia, prin adăugarea unei manua- lului •

2
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC • transformarea problemelor prin ORE • resurse
schimbarea operaţiilor aritmetice proce-
• formularea de probleme pornind de durale:
la situaţii concrete, reprezentări şi/sau conver- sația,
relaţii matemati- ce, imagini, desene, exercițiul
scheme, exerciţii, grafice, tabele
• formularea şi rezolvarea unor
probleme por- nind de la o tematică
dată/de la numere date/ expresii care
sugerează operaţii
• identificarea şi analiza datelor din
ipoteza unei probleme
• identificarea cuvintelor/sintagmelor în
enun-
ţurile problemelor care sugerează
operaţiile aritmetice studiate (a dat, a
primit, a distribuit
în mod egal, de două ori mai mult etc.)
• rezolvarea de probleme prin mai
multe metode
• identificarea unor situaţii concrete
3. • Metoda grafică 2.4 • rezolvarea de probleme cu operaţii 4 • resurse •
. de acelaşi ordin/de ordine diferite; materi- ale: aprecieri
2.5 metoda reprezentării grafice, metoda manual tipă- verbale
. comparaţiei, metoda mersului invers rit şi digital, •
5.3 • rezolvarea şi compunerea de fişe de lucru, observare
. probleme folo- caietul a
sind simboluri, numere sau reprezentări de lucru al sistematic
grafice manu- ă
• asocierea rezolvării unei probleme cu alului, •
o repre- zentare grafică/desen sau cu culegere de evaluar
o expresie nume- rică dată probleme e
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
4. • CONŢINUT
Metoda comparației SPECIFIC
2.4 • rezolvarea de probleme cu operaţii ORE
2 • resurse • formativă
. de acelaşi ordin/de ordine diferite; mate- riale: • evaluare
2.5 metoda reprezentării grafice, metoda manual, orală
. comparaţiei, metoda mersului invers caietul de
• interpretarea datelor prin compararea lucru al
nume- manualului,
relor implicate, prin stabilirea de culegere
asemănări • resurse
şi deosebiri, prin extragerea unor proce-
informaţii semnificative etc. durale:
conver- sația,
explicația,
5. • Metoda mersului 2.4 • utilizarea unor scheme simple pentru 2 • resurse •
invers . a figura pe scurt datele şi paşii de mate- riale: aprecieri
2.5 rezolvare a probleme- lor de acest tip manual, verbale
. • exerciții pentru identificarea caietul de • evaluare
dependenței succesive dintre lucru al orală
datele problemei manualului,
culegere
• resurse
6. • Organizarea şi 2.4 • gruparea corpurilor dintr-un mediu 2 proce-
• resurse •
interpreta- . după diferite criterii şi înregistrarea ma- nuale: aprecieri
rea datelor 2.5 concluziilor într-o diagramă, grafic sau manual, verbale
. tabel caietul de • evaluare
5.2 • extragerea şi sortarea de numere lucru al orală
. dintr-un tabel, pe baza unor criterii manualului
date
• înregistrarea observaţiilor din
investigaţii în tabele
• realizarea unor grafice pe baza unor
informaţii date/culese
• identificarea datelor din reprezentări
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC • organizarea datelor unei investigaţii ORE
în tabel sau într-o reprezentare
grafică in scopul com- punerii sau
7. Recapitulare 2.4 rezolvării
• de probleme
argumentarea modalităților 1 • resurse •
. diferite pentru rezolvarea unei materi- ale: evaluar
2.5 probleme culegere, fişe e
. • descrierea demersului de rezolvare a de lucru frontală
3.1 proble- • resurse •
. melor care se încadrează în anumite proce- aprecieri
5.1 tipuri durale: verbale
8. Evaluare 2.4 • completarea fişelor de evaluare 1 conversația,
• proba de • evaluare
. • discuții asupra stadiului în care elevii evalu- su-
5.1 au rezol- are, fişe de mativă scrisă
. vat itemii din fişa de evaluare lucru
2.5 • exerciții de reînvățare/dezvoltare
.
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore:
12
UNITATEA 6: Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu
numitorul egal cu 100
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC ORE
1. Diviziuni ale unui 2.1 • identificarea numărătorilor şi 2 • resurse •
întreg: sutime; . numitorilor fracţiilor mate- riale: aprecieri
reprezentări prin • citirea şi scrierea fracţiilor manual, verbale
desene subunitare, suprau- nitare şi a celor caietul de • evaluare
echiunitare, în situații familiare sau în lucru al for-
reprezentări manualului, mativă
• determinarea unei fracţii când fişe cu
numărătorul şi/ întregii
sau numitorul îndeplinesc anumite împărțiți în
condiţii 100 de părți
• reprezentarea intuitivă a unei fracţii egale
utilizând desene, haşuri, decupaje • resurse
etc., pornind de la experienţa proce-
cotidiană durale:
• exercițiul
2. Compararea fracțiilor 2.2 • marcarea,
compararea prin pliere,
unor a 1/2,
fracţii respectiv
cu întregul, 2 • resurse • evaluare
. în situaţii familiare mate- riale: for-
2.3 • compararea a două fracţii cu acelaşi manual, mativă
. numitor sau cu acelaşi numărător, caietul de • evaluare
pornind de la obiecte sau de la lucru al orală
reprezentări grafice manualului,
• ordonarea unor fracţii folosind figuri
exemple din viața cotidiană sau geometrice
reprezentări grafice decupate
• resurse
pro-
cedurale: de-
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
3. FracțiiCONŢINUT
subunitare, SPECIFIC
2.1 • citirea şi scrierea fracţiilor ORE
2 • resurse •
echiuni- . subunitare, suprau- nitare şi a celor mate- riale: aprecieri
tare, supraunitare echiunitare, în situații familiare sau în manual, verbale
reprezentări caietul de • evaluare
• determinarea unei fracţii când lucru al for-
numărătorul şi/ manualului, mativă
sau numitorul îndeplinesc anumite figuri
condiţii geometrice
• scrierea unor fracţii pornind de la decupate
4. Adunarea fracțiilor cu 2.4 situații fami-
• intuirea echivalenței unei fracţii cu o 1 •
• resurse
resurse • evaluare
ace- . sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu mate- riale: for-
laşi numitor acelaşi numitor, cu ajutorul unor manual, mativă
reprezentări grafice sau exemple caietul de • evaluare
familiare lucru al orală
• calcularea sumei a două fracții cu manualului,
acelaşi nu- culegere
mitor • resurse
• calcularea sumei a două fracții, proce-
5. Scăderea fracțiilor cu 2.4 apelând la diferite
• calcularea suporturi
diferenței a două fracții, 1 durale:
• resurse • evaluare
ace- . apelând la diferite suporturi intuitive mate- riale: for-
laşi numitor • intuirea echivalenței unei fracţii cu o manual, mativă
sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu caietul de • evaluare
acelaşi numitor, cu ajutorul unor lucru al orală
reprezentări grafice sau exemple manualului,
familiare culegere
• resurse
proce-
durale:
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
6. CONŢINUT
Scrierea procentuală SPECIFIC
2.1 • marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv ORE
1 • resurse •
. 1/4; 3/4; mate- riale: aprecieri
0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din manual, verbale
suprafaţa unei figuri geometrice, cu culegere, • evaluare
ajutorul unor exerciții practice caiet tipărit for-
• joc de rol: La cumpărături (utilizarea • resurse mativă
numerelor cu virgulă şi a procentelor) proce-
• identificarea şi utilizarea durale:
terminologiei sau a unor simboluri conver- sația,
7. Recapitulare 2.1 matematice
• citirea înşisituaţii cotidiene
scrierea (de
fracţiilor 2 problemati-
• resurse • frontală
. subunitare, suprau- nitare şi a celor mate- riale: • orală
2.2 echiunitare, în situații familiare sau în manual,
. reprezentări caietul de
2.3 • determinarea unei fracţii când lucru al
. numărătorul şi/ manualului,
2.4 sau numitorul îndeplinesc anumite fişe de lucru,
. condiţii culegere
• compararea unor fracţii cu întregul, • resurse
în situaţii familiare proce-
• compararea a două fracţii cu acelaşi durale:
numitor sau cu acelaşi numărător, conversația,
pornind de la obiecte sau de la exer- cițiul
reprezentări grafice
• intuirea echivalenței unei fracţii cu o
sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu
acelaşi numitor, cu ajutorul unor
8. Evaluare 2.1 • completarea fişelor de evaluare 1 • fişe de • sumativă
. • discuții privind completarea fişelor de evaluare • scrisă
2.2 evaluare
. • exerciții de recuperare/dezvoltare
Nr. ore: 17/18
P IECTAREA PE UNITĂŢI DE
R ÎNVĂŢARE
O UNITATEA 7: Elemente intuitive de
geometrie
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
1. CONŢINUT
Localizarea unor SPECIFIC
3.1 • descrierea poziţiei obiectelor în ORE
1 • resurse •
obiecte . spaţiu, în ra- mate- riale: aprecieri
port cu alte obiecte (paralel, manual, verbale
perpendicular) caietul de
• identificarea obiectelor folosind lucru al
simbolurile dintr-o reprezentare manualului
• realizarea şi completarea unor tabele • resurse
respec- proce-
tând instrucţiuni în care se folosesc durale:
2. Drepte 3.2 cuvintele
• identificarea unor segmente de 1 conver-
• resursesația, •
perpendiculare. . dreaptă per- mate- riale: evaluar
Drepte paralele pendiculare, paralele manual, e
caietul de sumativ
lucru al ă
manualului,
cule- gere de
probleme
• resurse
proce-
durale:
3. Unghiuri 3.2 • identificarea elementelor 1 • resurse •
. componente ale unui unghi; mate- riale: evaluar
• desenarea unghiurilor, folosind rigla şi manual, e
echerul caietul de formativ
• identificarea tipului de unghi pe lucru al ă
modele fizice sau în desene sugestive manualului
• resurse
proce-
durale:
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
4. CONŢINUT
Poligoane. Triunghiul SPECIFIC
3.2 • identificarea şi denumirea figurilor ORE
1 • resurse • evaluare
. plane mate- riale: orală
• identificarea elementelor manual, individuală
componente ale unei figuri plane: caietul de
unghi, latură, vârf lucru al
• identificarea numărului de forme manualului,
geometrice plane dintr-un desen culegere
dat/dintr-o figură geome- trică • resurse
„fragmentată” proce-
5. Paralelogramul şi 3.2 • identificarea şi denumirea figurilor 1 durale:
• resurse •
rombul . plane mate- riale: aprecieri
• identificarea elementelor manual, verbale
componente ale unei figuri plane: caietul de
unghi, latură, vârf lucru al
manualului,
bețişoare şi
6. Dreptunghiul şi 3.2 • identificarea şi denumirea figurilor 1 plastilină
• resurse • evaluare
pătratul . plane mate- riale: for-
• identificarea elementelor manual, ca- mativă orală
componente ale unei figuri plane: ietul de lucru •
unghi, latură, vârf al manualului, aprecieri
• identificarea numărului de forme cule- gere, verbale
geometrice plane dintr-un desen bețişoare şi
dat/dintr-o figură geome- trică plastilină
„fragmentată” pentru
• numirea elementelor construcții
componente ale dreptunghiului • resurse
şi pătratului; proce-
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
7. CerculCONŢINUT SPECIFIC
3.2 • identificarea şi denumirea figurilor ORE
1 • resurse •
. plane mate- riale: evaluar
• recunoaşterea unor obiecte cu formă manual, e
de cerc caietul de frontală
• identificarea numărului de forme lucru al
geometrice plane dintr-un desen manualului,
dat/dintr-o figură geome- trică compas
„fragmentată” • resurse
proce-
8. Axa de simetrie 3.2 • stabilirea axelor de simetrie ale unor 1 durale:
• resurse • evaluare
. figuri ge- mate- riale: formativă
ometrice prin diferite modalităţi (pliere, manual, (secvențe de
desen) caietul de activitate
• completarea desenului unei figuri lucru al inde-
geometrice după o axă de simetrie manualului, pendentă)
• verificarea corectitudinii fişe de lucru
determinării axelor de simetrie prin • resurse
9. Perimetrul 2.4 suprapunerea
• determinareapractică a celor două
perimetrelor 2 proce-
• resurse •
. poligoanelor prin calcul mate- riale: aprecieri
2.5 manual, verbale
. caietul de • discuții în
3.2 lucru al grup pentru
. manualului, a descoperi
5.1 fişe de lucru solu-
. • resurse ția de
proce- rezolvare a
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
10. Aria CONŢINUT SPECIFIC
4.1 • estimarea mărimii unor suprafeţe ORE
1 • resurse •
. desenate pe o reţea, utilizând ca mate- riale: aprecieri
unitate de măsură pătratul cu latura de manual, verbale
1 cm caietul de •
• determinarea de suprafeţe (din lucru al evaluar
reprezentări, folosind ca unitate de manualului, e
măsură pătratul cu latura de 1 cm) figuri frontală
geometrice
decupate din
carton, pătrat
de
1 cm²
• resurse
11. Corpuri geometrice. 3.2 • recunoaşterea în situaţii familiare/în 1 • resurse • evaluare
Cubul. Paralelipipedul . reprezen- tări a unor obiecte cu formă mate- riale: for-
geometrică (cub, paralelipiped, manual, mativă
piramidă, cilindru, sferă, con) caietul de •
• exerciții de desfăşurare a cubului şi lucru al aprecieri
paralelipi- manualului, verbale
pedului pe construcții din carton cor- puri
• asamblarea cubului şi a geometrice
paralelipipedului din desfăşurări date; • resurse
12. Volumul cubului şi al 3.2 construcții
• compararea din volumelor
bețişoare şi biluțe
unor de
corpuri 1 proce-
• resurse • evaluare
para- . geome- trice (cub, paralelipiped) mate- riale: for-
lelipipedului 4.1 folosind ca unitate de măsură cubul cu manual, mativă
. muchia de 1 cm caietul de •
• compararea capacităţilor lucru al aprecieri
(volumelor) unor vase în situaţii manualului, verbale
practice/experimentale cor- puri
geometrice
• resurse
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
13. CONŢINUT
Piramida SPECIFIC
3.2 • recunoaşterea în situaţii familiare/în ORE
1 • resurse • evaluare
. reprezen- tări a unor obiecte cu formă materi- ale: for-
geometrică (cub, paralelipiped, manual, cor- mativă
piramidă, cilindru, sferă, con) puri •
• exerciții de desfăşurare a piramidei pe geometrice, aprecieri
con- caietul de verbale
strucții din carton lucru
• asamblarea piramidei din desfăşurări al manualului
14. Cilindru. Sferă. Cub 3.2 date
• recunoaşterea în situaţii familiare/în 1 •
• resurse
resurse • evaluare
. reprezen- tări a unor obiecte cu formă materi- ale: for-
geometrică (cub, paralelipiped, fişe de lucru, mativă
piramidă, cilindru, sferă, con) culegere de •
• desfăşurarea/asamblarea cilindrului şi ex. şi aprecieri
a conu- probleme verbale
lui folosind corpuri construite din carton • resurse
15. Recapitulare 3.2 • desenarea unor model geometrice 1 / 2 proce-
• resurse • evaluare
. simple, folosind simetria şi materi- ale: fron-
translația fişe de lucru, tală orală
culegere de
ex. şi
probleme
• resurse
16. Evaluare 3.2 • completarea fişelor de evaluare 1 proce- • evaluare
. • exerciții de dezvoltare su-
PROIECTAREA PE UNITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
Nr. ore:
12/13
UNITATEA 8: Unități și instrumente
de măsură
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
CONŢINUT SPECIFIC ORE
1. Unități de măsură 4.1 • selectarea şi utilizarea 2 • resurse •
pentru lungime . instrumentelor şi a uni- tăţilor de mate- riale: evaluar
4.2 măsură adecvate pentru efectuarea manual, e
. unor măsurători în cadrul unor caietul de formativ
5.3 investigaţii lucru al ă
. • transformarea rezultatelor unor manualului, •
măsurători, folosind operațiilor instrumente aprecieri
cunoscute de măsură verbale
• analizarea şi interpretarea pentru • evaluare
rezultatelor obţi- nute din rezolvarea lungime orală
unor probleme practice, cu referire la • resurse individuală
unităţile de măsură studiate pro-
• efectuarea de transformări cu unităţi cedurale:
de măsu- expli- cația,
ră standard în limita operaţiilor studiate exercițiul,
• problematizar
• efectuarea
efectuarea unor calcule folosind
2. Unități de măsură 4.1 de transformări cu unităţi 2 • resurse •
pentru volumul . de măsu- mate- riale: evaluar
lichidelor 4.2 ră standard în limita operaţiilor studiate manual, e
. • selectarea şi utilizarea caietul de formativ
5.3 instrumentelor şi a uni- tăţilor de lucru al ă
. măsură adecvate pentru efectuarea manualului, •
unor măsurători în cadrul unor cilindru aprecieri
investigaţii gradat verbale
• transformarea rezultatelor unor • resurse
măsurători, folosind operațiile pro-
cunoscute cedurale:
• analizarea şi interpretarea expli- cația,
rezultatelor obţi- nute din rezolvarea exercițiul,
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
3. UnitățiCONŢINUT
de măsură SPECIFIC
4.1 • selectarea şi utilizarea ORE
2 • resurse • evaluare
pentru masă . instrumentelor şi a uni- tăţilor de mate- riale: for-
4.2 măsură adecvate pentru efectuarea manual, mativă
. unor măsurători în cadrul unor caietul de •
5.3 investigaţii lucru al aprecieri
. • transformarea rezultatelor unor manualului, verbale
măsurători, folosind operațiilor instrumente • controlul
cunoscute de măsură frontal al
• analizarea şi interpretarea • resurse acti- vității
rezultatelor obţi- nute din rezolvarea proce- indepen-
unor probleme practice, cu referire la durale: dente
unităţile de măsură studiate conver- sația,
• efectuarea de transformări cu unităţi explicația,
de măsu- demonstrația,
4. Unități de măsură 4.1 • ordonarea unor evenimente istorice 2 • resurse •
pentru timp . sau per- sonale în funcţie de mate- riale: evaluar
4.2 succesiunea derulării lor în timp şi manual, e
. completarea unei axe a timpului caietul de frontală
• identificarea unei date sau calcularea lucru al •
unui in- terval temporal folosind un manualului, aprecieri
calendar (de exem- plu, identificarea culegere, verbale
unei zile de sâmbătă care cade ceas,
într-o zi de 13; calcularea calculator
numărului de zile dintre 23 etc.
februarie şi 25 aprilie etc.) • resurse
NR. DETALIER COMPETEN NR.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE OBS.
CRT. I DE ȚE DE
5. UnitățiCONŢINUT
de măsură SPECIFIC
4.1 • compararea unor sume de bani ORE
2 • resurse •
pentru monetare . compuse din monede şi bancnote mate- riale: evaluar
4.2 diferite; jocuri de utilizare a banilor manual, e
. • efectuarea unor calcule folosind caietul de formativ
5.3 unităţi de măsură pentru lungime, lucru al ă
. masă, capacitate (vo- lum), unităţi manualului, •
monetare culegere, aprecieri
mone- de şi verbale
bancnote
• resurse
proce-
durale:
6. Recapitulare 4.1 • analizarea şi interpretarea 1 / 2 • resurse •
. rezultatelor obţi- nute din rezolvarea mate- riale: evaluar
4.2 unor probleme practice, cu referire la caietul de e
. unităţile de măsură studiate lucru al frontală
5.3 • efectuarea unor calcule folosind manualu- lui, •
. unităţi de mă- sură pentru lungime, culegere, fişe aprecieri
masă, capacitate (volum), unităţi de lucru verbale
monetare • resurse •
7. Evaluare 4.1 •
• rezolvarea
completarea defişelor
probleme în care
de evaluare 1 proce-
• resurse evaluare

. • discutarea modului cum s-au rezolvat materi- ale: evaluar
4.2 cerințele fişe de evalu- e
. • exerciții de recuperare/dezvoltare are sumativă sumativ
• resurse ă
proce- (scrisă)